Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1495 din 22 august 1997

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare si fonduri speciale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 232 din  5 septembrie 1997


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 10 din Legea nr. 105 din 24 iunie 1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor si ale art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,

    ministru de stat, ministrul finantelor, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de aplicare unitara a procedurii de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare si fonduri speciale.
    Art. 2
    Directia generala de solutionare a plangerilor, Inspectia generala pentru activitatea interna, Directia generala a controlului, Garda financiara, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 604/1996 privind modul de rezolvare a cererilor de revizuire, a contestatiilor primite de la persoane fizice si juridice: referitoare la impozite, taxe si alte venituri cuvenite bugetului de stat, bugetelor locale si bugetelor fondurilor speciale.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

                    Ministru de stat,
                    ministrul finantelor,
                    Mircea Ciumara

                     NORME METODOLOGICE
de aplicare unitara a procedurii de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si a plangerilor privind impozitele, taxele, alte venituri bugetare si fonduri speciale

    1. Referitor la art. 1 din Legea nr. 105/1997, denumita in continuare lege:

    1.1. Fac obiectul cailor administrative de atac, prevazute la art. 1 alin. 1 din lege, masurile luate de organele Ministerului Finantelor, in cadrul competentelor legale, privind impozitele, taxele, contributiile la fondurile speciale, amenzile aferente acestora, majorarile de intarziere, penalitatile, sumele egale cu diferente, sau cu dublul diferentelor, de impozite, taxe, contributii la fondurile speciale constatate, masurile privind recuperarea prejudiciului etc.
    1.2. Actiunile persoanelor fizice sau juridice indreptate impotriva actelor emise de autoritatea vamala urmeaza, incepand cu 1 octombrie 1997, procedura prevazuta de Legea privind Codul vamal al Romaniei nr. 141/1997, iar plangerile privind amenzile contraventionale, confiscarile si celelalte masuri complementare aplicate de organele Ministerului Finantelor, care nu sunt aferente impozitelor, taxelor, contributiilor la fondurile speciale, urmeaza procedura prevazuta de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.
    2. Referitor la art. 2 din lege:
    2.1. Obiectiunile petentului se depun in termenul si la organul prevazute de alin. 1 al art. 2 din lege si nu pot avea ca obiect decat creante fiscale sau diferente de impozite, taxe, sume inscrise in procesul-verbal sau in actul organului cu atributiuni de control sau de impunere.
    2.2. Obiectiunile vor fi insotite de copia certificata, pe propria raspundere, de pe actul asupra caruia se depun obiectiunile, precum si de orice documente pe care petentul le considera necesare in sustinerea cauzei.
    2.3. Obiectiunile si documentele respective vor fi analizate de organul de control sau de cel cu atributiuni de control sau de impunere, pe baza datelor inscrise in procesul-verbal si a documentelor anexate, iar in fundamentare se vor invoca actele normative si articolele acestora in vigoare la data producerii faptei, pe baza carora se formuleaza raspunsul la obiectiuni, care va fi comunicat prin hotarare.
    2.4. Obiectiunile, documentele depuse in sustinerea acestora, copia de pe procesul-verbal impotriva caruia s-au depus obiectiunile si copiile de pe anexele acestuia, precum si alte documente avute in vedere la solutionarea obiectiunilor, hotararea, precum si dovada comunicarii acesteia formeaza dosarul obiectiunilor, care se va numerota si snurui, cu certificarea numarului de pagini si a numelui persoanei care le-a indosariat.
    2.5. Organele de control sau cu atributiuni de control sau de impunere vor pastra in copie dosarul obiectiunilor, la care se vor conexa si solutiile date de celelalte organe de solutionare, investite, potrivit competentei.
    3. Referitor la art. 3 din lege:
    3.1. Contestatia se depune la organul a carei hotarare se ataca. La primirea contestatiei, organele care au emis hotararea contestata verifica indeplinirea procedurii de contestare - depunerea in termen si depunerea documentului original de plata a taxei de timbru, precum si cuantumul acesteia -, analizeaza existenta acelorasi capete de cerere fata de obiectiunile depuse si hotararea data la solutionarea acesteia si intocmesc referatul cu propuneri de solutionare.
    3.2. Dosarul obiectiunilor, insotit de contestatia petentului, documentul original de plata a taxei de timbru, precum si referatul cu propunerile de solutionare ale organului de control, fundamentat pe prevederile actelor normative in vigoare la data producerii faptei, se remit spre solutionare, in termen de 5 zile de la inregistrarea contestatiei, directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, petentul.
    Dosarul obiectiunilor, contestatia petentului, documentul de plata a taxei de timbru, nota de constatare incheiata de organul de solutionare a contestatiei impreuna cu reprezentantul organului care a emis hotararea atacata, daca este cazul, dispozitia privind solutionarea contestatiei si confirmarea de primire a acesteia formeaza dosarul contestatiei.
    4. Referitor la art. 4 din lege:
    4.1. Impotriva dispozitiei date de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, petentul se poate adresa cu plangere Ministerului Finantelor, in termenul prevazut de art. 4 din lege.
    5. Referitor la art. 5 din lege:
    5.1. Plangerea, impreuna cu documentul original de plata a taxei de timbru prevazute de art. 6 din lege, se depune la organul care a emis dispozitia atacata.
    5.2. La primirea plangerii, organele care au emis dispozitia atacata verifica indeplinirea procedurii - depunerea in termen si depunerea documentului original de plata a taxei de timbru, precum si cuantumul acesteia -, analizeaza existenta acelorasi capete de cerere, fata de contestatia solutionata si dispozitia data la solutionarea acesteia, si intocmesc referatul cu propunerile de solutionare.
    5.3. Dosarul contestatiei, plangerea petentului, documentul original de plata a taxei de timbru, precum si referatul cu propunerile de solutionare ale organului care a solutionat contestatia se remit, in termen de 5 zile de la inregistrarea plangerii, Ministerului Finantelor, spre solutionare.
    5.4. Plangerile din competenta de solutionare a Ministerului Finantelor, avand ca obiect sume mai mari de 100 milioane lei, se vor solutiona prin decizia Comisiei centrale pentru solutionarea plangerilor din cadrul Ministerului Finantelor.
    5.5. Componenta Comisiei centrale pentru solutionarea plangerilor, denumita in continuare comisie (anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice), cat si cuantumul sumelor care se vor solutiona prin decizia comisiei se vor stabili la sfarsitul anului, pentru anul urmator, prin ordin al ministrului finantelor.
    5.6. In situatia in care membrii comisiei au opinii divergente privind modul de solutionare a cauzei, decizia de solutionare se ia de catre presedintele comisiei.
    5.7. In acest caz, exemplarele nr. 1, 2 si, in unele cazuri, exemplarul al 3-lea al deciziei de solutionare, care se trimit petentului si directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, si in unele cazuri si organului de control, se vor semna numai de catre presedintele comisiei, iar pe cele 2 exemplare, dintre care unul ramane la dosarul cauzei si unul se indosariaza la dosarul deciziilor, se vor retine, in josul deciziei, opiniile divergente ale membrilor comisiei, ca opinii separate care vor trebui sa fie motivate.
    6. Referitor la art. 6 din lege:
    6.1. In contestatii sau plangeri, dupa caz, se va specifica cuantumul sumei contestate sau asupra careia s-a inaintat plangerea, iar acestea vor fi insotite de dovada in original a platii taxei de timbru.
    6.2. Organele care solutioneaza contestatiile sau plangerile, dupa caz, au obligatia de a mentiona pe versoul documentului original de plata a taxei de timbru data primirii lui si numarul contestatiei sau al plangerii la care este anexat. Cand taxa de timbru se achita prin aplicare de timbre mobile, acestea se vor anula conform normelor legale in vigoare.
    6.3. Documentul prin care se constata achitarea taxelor de timbru ramane la dosarul cauzei.
    7. Referitor la art. 8 din lege:
    7.1. In situatia in care, la solutionarea contestatiilor si/sau a plangerilor, dupa caz, se constata neaplicarea sau aplicarea gresita a prevederilor legale de catre organele de control, in sensul stabilirii unor diferente de impozite, taxe, contributii la fondurile speciale, amenzi, majorari de intarziere etc., mai mici decat prevederile legale, organele de solutionare vor sesiza, in scris, conducerea organelor de control.
    8. Referitor la art. 9 din lege:
    8.1. Dosarele cauzelor vor fi transmise curtilor de apel sau judecatoriilor, cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.
    9. Dispozitii comune
    9.1. Obiectiunile, contestatiile sau plangerile, dupa caz, se formuleaza in scris, se semneaza de catre titularul dreptului procesual si se depun la organul al carui act se ataca.
    In cazul persoanelor juridice, semnatura titularului este obligatoriu sa fie confirmata cu stampila.
    Calitatea de titular al dreptului procesual se dovedeste prin:
    - copia actelor de constituire, in cazul persoanelor juridice;
    - copia autorizatiei de functionare si copia actului de identitate, in cazul persoanelor fizice independente si al asociatiilor familiale care desfasoara activitate autorizata, potrivit legii;
    - copia actului de identitate si a altor documente, din care sa rezulte proprietarul bunului sau al materiei impozabile, in celelalte cazuri.
    Obiectiunile, contestatiile sau plangerile, dupa caz, pot fi introduse si de un reprezentant al titularului dreptului procesual. In aceasta situatie, petentii trebuie sa anexeze si procura in original sau in copie legalizata ori, dupa caz, cererea de inmatriculare si de inscriere de mentiuni continand specimenele de semnaturi depuse la Oficiul Registrului comertului, pentru reprezentantii legali ai persoanelor juridice, sau delegatia scrisa semnata de directorul sau managerul persoanei juridice, data unui reprezentant - in cazul in care acesta din urma formuleaza si depune cererea.
    Obiectiunile, contestatiile sau plangerile, dupa caz, depuse de petenti la organele Ministerului Finantelor, vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    a) in cazul persoanelor juridice:
    - denumirea, sediul, numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului, codul fiscal, capitalul social, conturile si societatile bancare unde acestea sunt deschise, numarul si data inregistrarii cererii in registrul de corespondenta al petentei;
    - institutia careia petentul i se adreseaza si sediul acesteia;
    - numele si prenumele, domiciliul sau resedinta si identificarea actului de control sau de impunere, a hotararii, dispozitiei ori deciziei atacate, masurile si suma totala (defalcata si pe naturi de debite), pentru care se solicita diminuarea sau anularea, dovada luarii la cunostinta a consemnarilor din actul de control (incheiat bilateral si inregistrat la petent) sau de impunere, de hotararea, dispozitia sau decizia luata de catre organele Ministerului Finantelor, competente sa solutioneze obiectiunile, contestatia sau plangerea;
    - temeiul legal al obiectiunilor, contestatiilor ori plangerilor, dupa caz, formulate si depuse de petenti, si taxa de timbru platita, cu anexarea documentului de plata, in contul corespunzator deschis la trezoreria statului;
    - documentele de care se serveste petentul in sustinerea obiectiunilor, contestatiilor ori a plangerilor;
    - semnatura, confirmata cu stampila, a reprezentantului legal al persoanei juridice sau a prepusului imputernicit sa formuleze si sa depuna obiectiunile, contestatia ori plangerea;
    b) in cazul persoanelor fizice:
    - indicarea institutiei careia i se adreseaza petentul si sediul acesteia;
    - numele si prenumele, domiciliul sau resedinta, copia actului de identitate al titularului dreptului procesual si copia actului de proprietate al bunului sau al materiei impozabile ori copia autorizatiei de functionare, precum si procura legalizata data mandatarului;
    - obiectul cererii, continand aceleasi elemente ca si in cazul persoanei juridice;
    - temeiul legal al formularii si depunerii obiectiunilor, contestatiei sau plangerii, dupa caz, taxa de timbru platita, cu anexarea documentului de plata, in contul corespunzator deschis la trezoreria statului;
    - documentele de care se serveste in sustinerea obiectiunilor, contestatiei ori a plangerii;
    - semnatura titularului dreptului procesual ori a mandatarului, dupa caz.
    Cererile sunt valabile chiar daca poarta o denumire gresita, organele de solutionare procedand conform competentelor legale.
    9.2. Actele administrative prin care se solutioneaza obiectiunile se numesc hotarari, cele prin care se solutioneaza contestatiile se numesc dispozitii, iar cele prin care sunt solutionate plangerile se numesc decizii.
    Hotararile, dispozitiile si deciziile se compun din trei parti: preambulul, considerentele sau motivarea si dispozitivul.
    Preambulul va cuprinde:
    - denumirea organului investit cu solutionarea;
    - numele sau denumirea, sediul sau domiciliul petentului, dupa caz;
    - numarul scrisorii prin care este sesizat organul de solutionare, actul impotriva caruia s-au formulat obiectiunile, contestatiile sau plangerile, dupa caz, precum si organul emitent al acestora;
    - obiectul cauzei si sinteza sustinerilor facute de parti, cu prezentarea dovezilor.
    Considerentele sau motivarea reprezinta partea substantiala a actelor administrative care fac obiectul hotararilor, dispozitiilor sau al deciziilor si trebuie sa cuprinda motivele de fapt si de drept care au format convingerea organului de solutionare, precum si cele pentru care s-au inlaturat ori s-au admis cererile partilor sau masurile luate de acesta. In considerente se vor arata punctele de vedere ale partilor, probele care au fost administrate, temeiurile pentru care unele dintre ele au fost retinute iar altele inlaturate, normele legale aplicate la situatia de fapt stabilita, precum si raspunsurile la fiecare capat de cerere.
    Motivarea trebuie sa fie clara, precisa si necontradictorie, astfel incat, in baza tuturor probelor administrate in cauza, a argumentelor si rationamentelor juridice, a principiilor si a regulilor de drept substantial si procesual, sa se asigure justetea solutiei date.
    Dispozitivul cuprinde solutia pronuntata prin care se rezolva toate capetele de cerere, referitoare la obiectul cauzei.
    In dispozitiv se va mai arata calea de atac pe care o poate exercita petentul, precum si termenul in care aceasta poate fi exercitata.
    Hotararile si dispozitiile, date ca urmare a solutionarii obiectiunilor si contestatiilor, vor cuprinde in dispozitiv si precizarea privind obligarea timbrarii, cu mentiunea ca nedepunerea documentului, in original, de plata a taxei de timbru, in conditiile legii, atrage anularea actiunii ca netimbrata sau insuficient timbrata.
    9.3. Solutiile care pot fi date in urma rezolvarii obiectiunilor, contestatiei si plangerii, dupa caz, sunt:
    - admiterea totala, atunci cand petentul si-a dovedit, iar organul de solutionare si-a insusit toate pretentiile formulate;
    - admiterea partiala, atunci cand petentul si-a dovedit, iar organul de solutionare si-a insusit numai o parte dintre pretentiile formulate;
    - respingerea ca neintemeiata, daca, din probele administrate, rezulta ca pretentia nu este fondata sau nu este sustinuta cu documente depuse in termen;
    - respingerea ca inadmisibila, in cazurile cand calea de atac a fost formulata si introdusa de o persoana fizica sau juridica, fara a avea calitatea procesuala activa;
    - respingerea ca fiind fara obiect, in situatia in care cele solicitate nu au facut obiectul actului de control sau de impunere;
    - respingerea ca nedepusa in termen, in situatia in care calea de atac nu a fost depusa in termenul legal;
    - anularea ca netimbrata sau insuficient timbrata, daca nu s-a facut dovada achitarii taxei de timbru sau aceasta nu a fost achitata in cuantumul legal.
    9.4. In situatia in care se ataca solutia de respingere, ca nedepusa in termen si/sau anulata ca netimbrata sau insuficient timbrata, se va analiza legalitatea solutiei si, daca se constata ca aceasta a fost data cu respectarea prevederilor legale, se va preciza acest lucru in motivarea solutiei si se va dispune sau decide, dupa caz, respingerea actiunii si mentinerea solutiei.
    In situatia in care se constata ca hotararea si/sau dispozitia de respingere, ca nedepusa in termen, si/sau de anulare ca netimbrata sau insuficient timbrata, este data cu nerespectarea prevederilor legale, conducerea organului de solutionare va dispune sau va decide, dupa caz, desfiintarea solutiei/solutiilor si remiterea dosarului cauzei organului competent pentru a solutiona pe fond cauza.
    9.5. Schimbarea sediului sau a domiciliului petentului trebuie sa fie adusa la cunostinta organului de solutionare, de catre petent, prin adresa, care se anexeaza la dosarul cauzei.
    Daca petentul nu a comunicat schimbarea sediului sau a domiciliului, dupa caz, actele de procedura si solutiile se vor transmite la vechiul sediu sau domiciliu, comunicat organului de solutionare.
    9.6. In situatia in care conducerea organului care a solutionat obiectiunile dispune de acte si de documente din care rezulta incompatibilitatea organului de solutionare a contestatiei cu functia detinuta in cadrul activitatii desfasurate la petent (asociat, cenzor, membru in adunarea generala a actionarilor etc.), acesta va solicita Ministerului Finantelor solutionarea contestatiei de catre un alt organ de solutionare decat acela unde isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, petentul.
    De asemenea, organul de solutionare a contestatiilor poate solicita Ministerului Finantelor, pe baza de documente, in conditiile alineatului precedent, transmiterea dosarului cauzei altui organ de solutionare.
    Ministerul Finantelor, pe baza documentelor prezentate, va analiza si va dispune asupra cererii.
    In situatia in care cererea este intemeiata, Ministerul Finantelor va dispune trimiterea dosarului cauzei spre solutionare altui organ de solutionare decat acela unde isi are sediul sau domiciliul, dupa caz, petentul, comunicand aceasta petentului si organului care va solutiona contestatia, cat si organului care ar fi trebuit sa solutioneze cauza.
    Daca cererea este neintemeiata, Ministerul Finantelor va dispune solutionarea contestatiei de catre organul competent.
    9.7. Neexercitarea in termen a cailor de atac si neindeplinirea oricarui alt act de procedura in termenul legal atrag decaderea.
    9.8. Actele de procedura trimise prin posta se socotesc indeplinite in termen, daca au fost predate cu scrisoare recomandata la oficiul postal inainte de implinirea acestuia.
    Raspunsul la obiectiuni, contestatii sau plangeri, dupa caz, se va comunica prin posta, la domiciliul sau la sediul petentilor, dupa caz, cu scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, sau prin proces-verbal incheiat de cel insarcinat cu inmanarea actului.
    9.9. Organele competente sa solutioneze obiectiunile sunt obligate sa faca precizari in scris, in continutul actului administrativ emis, asupra depunerii in termen, iar cele care solutioneaza contestatiile sau plangerile, dupa caz, vor face precizari si asupra platii taxei de timbru legale.
    9.10. In vederea verificarii sau constatarii unor situatii de fapt, precizate de petenti la depunerea contestatiilor, in cazuri justificate, organul de solutionare a acestora poate dispune verificari pe teren, la care va participa si un reprezentant al organului care a emis hotararea atacata.
    Nota de constatare se va inregistra atat la petent, cat si la organele care au intocmit-o.
    Daca petentii nu indica elemente sau situatii care sa necesite verificari pe teren, iar motivele invocate sunt clare si lamurite prin documentele existente in dosarul cauzei, organele teritoriale ale directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat intocmesc referatul cu propuneri de solutionare pe care le inainteaza conducerii acestora.
    9.11. Referatul cu propunerile de solutionare, fundamentat pe prevederile actelor normative, se intocmeste de salariatul care a intocmit nota de constatare sau de cel caruia i s-a repartizat lucrarea, se semneaza de catre seful acestuia si se supune aprobarii conducatorului unitatii abilitate.
    In situatia in care conducatorul unitatii abilitate nu este de acord cu propunerile facute, va motiva in scris aceasta pe referatul supus aprobarii sau pe alta adresa separata.
    9.12. In situatia in care petentii demonstreaza cu documente ca organul de control, cat si cel (cele) de solutionare, nu au tinut seama de acestea in solutionarea cauzei, organul de solutionare poate dispune desfiintarea partiala sau totala a dispozitiei si/sau a hotararii si a capitolului din procesul-verbal de control (sau a procesului-verbal), referitor la cauza supusa solutionarii, si refacerea controlului de catre un alt organ de control, in conformitate cu prevederile legale si cu continutul solutiei.
    In aceasta situatie, controlul va viza strict aceeasi perioada care a facut obiectul cauzei.
    9.13. Indiferent de competenta de solutionare, organele care au inregistrat obiectiunile, contestatiile sau plangerile, dupa caz, au obligatia sa comunice petentului fie solutia data, fie organul caruia i s-a trimis spre rezolvare.
    9.14. Solutia data de fiecare organ competent sa solutioneze obiectiunile, contestatiile, plangerile, dupa caz, se comunica petentilor, organului de control, cat si organului a carui solutie a fost atacata, prin hotarare, dispozitie, decizie, dupa caz, care va cuprinde: numarul sub care a fost emisa, data emiterii, antetul si stampila rotunda a organului care a solutionat, precum si semnatura, cu numele persoanelor din conducere care sunt competente sa semneze.
    9.15. Persoanele care sunt competente sa semneze hotararea sunt:
    - seful circumscriptiei financiare orasenesti;
    - directorul administratiei financiare;
    - directorul directiei de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti;
    - directorul directiei controlului financiar de stat din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti;
    - comisarul-sef al sectiei Garzii financiare judetene sau a municipiului Bucuresti;
    - directorul general al Directiei generale a controlului din cadrul Ministerului Finantelor;
    - Comisarul general al Garzii financiare;
    - directorul general al directiei din Ministerul Finantelor, cu atributiuni de control pentru actele organelor din subordine.
    In situatia in care actul de control este intocmit de echipe de control alcatuite din inspectori cu grad diferit de subordonare (exemplu: inspectori din Ministerul Finantelor, impreuna cu inspectori ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti), solutionarea obiectiunilor se face de catre organul ierarhic superior.
    Hotararea se intocmeste in patru exemplare cu valoare de original, in situatia in care organul de control nu este acelasi cu cel care gestioneaza dosarul fiscal al petentului, din care:
    - exemplarul nr. 1 se comunica petentului;
    - exemplarul nr. 2 ramane la dosarul hotararii, prevazut la pct. 2.5.;
    - exemplarul nr. 3 se comunica organului care gestioneaza dosarul fiscal al petentului, pentru a fi pastrat in acest dosar;
    - exemplarul nr. 4 se va pastra la dosarul tuturor hotararilor, care se va infiinta, in acest sens, la organul emitent;
    In aceeasi situatie, dispozitia se intocmeste in cinci exemplare cu valoare de original, dintre care:
    - exemplarul nr. 1 se comunica petentului;
    - exemplarul nr. 2 se comunica organului al carui act se ataca;
    - exemplarul nr. 3 se comunica organului care gestioneaza dosarul fiscal al petentului;
    - exemplarul nr. 4 ramane la dosarul dispozitiei;
    - exemplarul nr. 5 se va pastra la dosarul tuturor dispozitiilor, care se va infiinta, in acest sens, la organul emitent.
    In situatia in care procesul-verbal de control este incheiat de organe din Ministerul Finantelor, decizia se intocmeste in cinci exemplare cu valoare de original, dintre care:
    - exemplarul nr. 1 se comunica petentului;
    - exemplarul nr. 2 se comunica organului al carui act se ataca;
    - exemplarul nr. 3 se comunica organului care a efectuat controlul;
    - exemplarul nr. 4 ramane la dosarul deciziei;
    - exemplarul nr. 5 se va pastra la dosarul tuturor deciziilor.
    9.16. Organele care solutioneaza obiectiunile, contestatiile sau plangerile, dupa caz, sunt obligate sa tina evidenta acestora intr-un registru de evidenta, din care sa rezulte denumirea petentului, obiectul cauzei, suma care face obiectul cauzei, cuantumul taxei de timbru, modul de solutionare si de comunicare a solutiei, caile de atac, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    9.17. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si cea a municipiului Bucuresti vor raporta Ministerului Finantelor - Directia generala de solutionare a contestatiilor situatia contestatiilor inregistrate si a modului de rezolvare, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice, la datele de 25 iulie pentru semestrul I si, respectiv, de 25 ianuarie pentru intregul an expirat. Aceeasi situatie se va intocmi si la nivelul Ministerului Finantelor pentru plangerile inregistrate si solutionate.
    9.18. In cazul obiectiunilor, contestatiilor, plangerilor referitoare la taxele de timbru, se depun actele supuse taxarii, in original sau copii certificate de pe acestea, precum si actele prin care s-au stabilit taxele de timbru care fac obiectul cailor de atac.
    Impotriva incadrarilor efectuate de alte organe decat cele ale Ministerului Finantelor, prestatoare de servicii supuse taxelor de timbru, se va urma procedura prevazuta de art. 3 si urmatoarele din lege si de prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la modul de solutionare a contestatiilor si a plangerilor.
    In aceasta situatie, se va depune, pe langa copia certificata a actului respectiv, si actul organului care a facut incadrarea, din care sa rezulte consideratiile legale si de fapt care au dus la incadrarea care face obiectul cauzei.
    9.19. Organele de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor, plangerilor, dupa caz, se vor investi cu solutionarea cauzei si in situatia in care organele de control sau de impunere au trimis organelor de urmarire sau de cercetare penala procesele-verbale de verificare sau de impunere, dupa caz.

    ANEXA 1

                       COMISIA CENTRALA
    pentru solutionarea plangerilor avand ca obiect sume mai mari
                      de 100 milioane lei

    1. Presedinte - directorul general al Directiei generale de solutionare a plangerilor sau inlocuitorul acestuia;
    2. Membru     - seful serviciului de solutionare a plangerilor la actele de control ale organelor de impozite si taxe sau inlocuitorul acestuia;
    3. Membru     - seful serviciului de solutionare a plangerilor la actele de control ale organelor din cadrul Directiei generale a controlului si Garzii financiare sau inlocuitorul acestuia;
    4. Membru     - seful serviciului de solutionare a plangerilor la actele de control efectuate de organe mixte sau inlocuitorul acestuia;
    5. Membru     - inspectorul care a solutionat plangerea.


    ANEXA 2
                           REGISTRUL DE EVIDENTA
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.|Inregistrat|Denumirea |Obiectul    |Suma    |  Taxa de    |   Modul de    |
crt. Nr./data  |petentului|cauzei      |ce face |   timbru    |  solutionare  |
   |           |          |(obiectiuni/|obiectul|             |               |
   |           |          |contestatii/|cauzei  |             |               |
   |           |          |plangeri    |        |             |               |
---|-----------|----------|------------|--------|----|--------|------|--------|
   |           |          |            |        |Suma|Document|Admise|Respinse|
   |           |          |            |        |    |Nr./data|      |        |
---|-----------|----------|------------|--------|----|--------|------|--------|
 1 |     2     |    3     |      4     |    5   |  6 |   7    |  8   |   9    |
-------------------------------------------------------------------------------

        -----------------------------------------------------------
        | Comunicarea  |                                          |
        |   solutiei   |     Alte cai de atac administrative      |
        |    cauzei    |                                          |
        |----|---------|-------------|------------|---------------|
        |Nr./| Cui s-a |   Nr./data  |  Nr./data  |               |
        |data|comunicat|inregistrarii|dispozitiei/|    Solutia    |
        |    | solutia |contestatiei/|  deciziei  |               |
        |    |         |  plangerii  |            |               |
        |----|---------|-------------|------------|------|--------|
        |    |         |             |            |Admise|Respinse|
        |----|---------|-------------|------------|------|--------|
        | 10 |    11   |     12      |     13     |  14  |   15   |
        -----------------------------------------------------------

                 ---------------------------------------
                 | Actiune la instanta judecatoreasca  |
                 |                                     |
                 |--------|-------------|--------------|
                 |  Dosar |    Nr. de   |   Sentinta   |
                 |Nr./data|inregistrare |judecatoreasca|
                 |        |la Ministerul|              |
                 |        | Finantelor  |              |
                 |--------|-------------|--------------|
                 |   16   |     17      |      18      |
                 ---------------------------------------


    ANEXA 3

    MINISTERUL FINANTELOR
    Directia generala a finantelor publice
    si controlului financiar de stat
    a judetului ..........................


                                 SITUATIA
         contestatiilor primite si solutionate in perioada .........

                                                           Contestatii
                                                        ------------------
                                                        Nr. cazuri   Sume
                                                        ----------   (lei)
                                                                     -----
    1. Sold la inceputul perioadei
    2. Primite in cursul perioadei
    3. Total contestatii (3 = 1 + 2)
    4. Solutionate in perioada: ...........
       Modul de solutionare, din care:
    4.1. Admise
    4.2. Respinse
    4.3. Trimise altor organe
    5. Sold la sfarsitul perioadei (5 = 3 - 4)
       Scaderi de impozite si taxe, din care:
       - impozit pe profit si majorarile aferente;
       - T.V.A. si majorarile aferente;
       - accize si majorarile aferente;
       - impozit pe dividende si majorarile aferente;
       - impozit pe veniturile persoanelor fizice si
         ale asociatiilor familiale si majorarile
         aferente;
       - impozite si taxe locale si majorarile
         aferente;
       - impozit pe salarii si majorarile aferente;
       - alte venituri cuvenite bugetului de stat,
         bugetelor locale sau bugetelor fondurilor
         speciale si majorarile aferente;
       - o suma egala sau dublul diferentelor de
         impozite, taxe si contributii stabilite de
         organul de control;
         amenzi contraventionale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1495/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1495 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu