Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 928 din 25 septembrie 2007

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2007 al Scolii Superioare de Aviatie Civila

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 825 din 4 decembrie 2007In temeiul prevederilor art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, ale art.'5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 674/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 6 aprilie 2007, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

ANEXĂ*)

BUGETUL

de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2007 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

                                                                                                                                     - mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf/ Alineat

Denumire indicator

Program 2007 initial

Influente

Program rectificat

0

1=3+4+5+7

2

3

VENITURI TOTAL

54.570,00

54.570,00

VENITURI PROPRII

8.000,00

8.000,00

VENITURI CURENTE

VENITURI NEFISCALE

7.000,00

7.000,00

C2

VÂNZĂRI DE BUNURI Şl SERVICII

7.000,00

7.000,00

33.10

Venituri din prestări servicii

7.000,00

7.000,00

08

Venituri din prestări servicii

2.500,00

2.500,00

17

Venituri din org. cursuri calific.şi conversie profesionala specializare şi perfecţionare

4.000,00

4.000,00

50

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

500,00

500,00

39.10

VENITURI DIN CAPITAL

50

Alte venituri din valorificare unor bunuri

1.000,00

1.000,00

VENITURI DIN ALOCAŢII DE LA BUGET

46.570,00

46.570,00

I.CHELTUIELI, din care:

54.570,00

54.570,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.980,00

19.980,00

10

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

6.707,00

371,00

7.078,00

10.01

Cheltuieli salariale fn bani

5.000,00

300,00

5.300,00

01

Salarii de bază

2.400,00

2.400,00

03

Indemnizaţie de conducere

105,00

10,00

115,00

04

Spor de vechime

557,00

238,00

795,00

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

98,00

42,00

140,00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

                                                                                                                         - mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumire indicator

Program 2007 initial

Influente

Program rectificat

0

1=3+4+5+7

2

3

06

Alte sporuri

1.100,00

70,00

1.170,00

07

Ore suplimentare

70,00

30,00

100,00

08

Fond de premii

330,00

330,00

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

110,00

18,00

128,00

13

Indemnizaţii de delegare

80,00

80,00

30

Alte drepturi salariale în bani

150,00

-108,00

42,00

10.03

Contribuţii

1.707,00

71,00

1.778,00

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

1.170,00

71,00

1.241,00

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

100,00

6,00

106,00

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

300,00

18,00

318,00

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

81,00

-27,00

54,00

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

43,00

2,00

45,00

07

Contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale

13,00

1,00

14,00

20

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

13.273,00

-371,00

12.902,00

20.01

Bunuri şi servicii

6.948,00

-709,00

6.239,00

01

Furnituri de birou

192,00

-15,00

177,00

02

Materiale pentru curăţenie

107,00

-10,00

97,00

03

Incălzit, iluminat şi forţă motrică

222,00

-20,00

202,00

04

Apă, canal şi salubritate

116,00

-10,00

106,00

05

Carburanţi şi lubrifianţi

2.625,00

-100,00

2.525,00

06

Piese de schimb

2.078,00

-264,00

1.814,00

07

Transport

40,00

-19,00

21,00

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

170,00

29,00

199,00

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

963,00

-120,00

843,00

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

435,00

-180,00

255,00

20.02

Reparaţii curente

1.439,00

834,00

2.273,00

20.03

Hrana

300,00

100,00

400,00

01

Hrană pentru oameni

300,00

100,00

400,00

20.04

Medicamente şi materiale sanitare

12,00

12,00

01

Medicamente

12,00

12,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

244,00

70,00

314,00

01

Uniforme şi echipament

114,00

114,00

03

Lenjerie

5,00

5,00

30

Alte obiecte de inventar

125,00

70,00

195,00

20.06

Deplasări, detaşări, transferări

120,00

120,00

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

40,00

40,00

02

Deplasări fn străinătate

80,00

80,00

20.11

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

20,00

20,00

20.12

Consultanţă şi expertiză

150,00

150,00

20.13

Pregătire profesională

10,00

3,00

13,00

20.14

Protecţia muncii

5,00

5,00

20.30

Alte cheltuieli

4.025,00

-669,00

3.356,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

34.590,00

34.590,00

71

Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE

34.590,00

34.590,00

71.01

Active fixe

27.590,00

27.590,00

01

Construcţii

13.860,00

13.860,00

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

13.730,00

13.730,00

71.03

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

7.000,00

7.000,00

Deficit de acoperit din alocaţie de la bugetul de stat

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007:

1.  Număr mediu de personal: 102 persoane.

2. Câştigul mediu brut lunar: 4.079 lei/salariat.

3. In câştigul mediu brut lunar de la pct. 2 nu sunt cuprinse şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 148 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (128 mii lei), precum şi indemnizaţiile pentru delegări (suma de 80 mii lei).

4. Câştigul mediu brut lunar este influenţat de articolul 10.01.06 „Alte drepturi", însuma de 1.170 mii lei, care provine din:

- indemnizaţie orară de zbor - suma de 96 lei/ora de instruire practică în zbor;

- indemnizaţie de instruire sintetică pe simulator Frasca 242 - suma de 45 lei/oră;

- indemnizaţie de exploatare, suma de 10 lei/ora de funcţionare pentru fiecare tip de aeronavă, 500 lei pentru fiecare verificare tehnică de certificare şi repunere în serviciu a aeronavelor.

5. Menţionăm că de aceste indemnizaţii beneficiază un număr de 33 de salariaţi (piloţi instructori şi personal tehnic) şi că sunt prevăzute a se plăti conform contractului colectiv de muncă înregistrat la Direcţia de muncă şi protecţie socială sub nr. 2.326/14.05.2007.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 928/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 928 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu