Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 924 din 18 noiembrie 2010

pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, precum si din institutiile publice din subordinea acestuia

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 809 din 3 decembrie 2010In temeiul art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.008/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea posturilor vacante ori temporar vacante şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovarea şi avansarea prin examen a personalului contractual din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

ANEXA

REGULAMENT

privind criteriile şi modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi din instituţiile publice din subordinea acestuia

Art. 1. - Activitatea de evaluare este coordonată de compartimentul resurse umane din fiecare instituţie publică.

Art. 2. - Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual se realizează de către şeful structurii în care îşi desfăşoară activitatea salariatul evaluat.

Art. 3. - (1) Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate.

(3) In mod excepţional, evaluarea performanţelor profesionale individuale se face şi în cursul perioadei evaluate, în următoarele cazuri:

a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de muncă al personalului contractual încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. In acest caz salariatul va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de muncă. La obţinerea calificativului anual va fi avut în vedere, în funcţie de specificul atribuţiilor prevăzute în fişa postului, şi calificativul obţinut înainte de suspendarea sau modificarea raportului de muncă;

b) atunci când pe parcursul perioadei evaluate raportul de serviciu sau, după caz, raportul de muncă al evaluatorului încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. In acest caz evaluatorul are obligaţia ca, înainte de încetarea, suspendarea sau modificarea raportului de serviciu sau raportului de muncă ori, după caz, într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la încetarea sau modificarea raportului de serviciu sau raportului de muncă, să realizeze evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor din subordine. Calificativul acordat se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale acestora;

c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobândeşte o diplomă de studii de nivel superior şi urmează să fie promovat, în condiţiile legii, într-o funcţie corespunzătoare studiilor absolvite;

d) atunci când pe parcursul perioadei evaluate salariatul este promovat în grad profesional.

Art. 4. - Performanţele profesionale individuale ale personalului contractual sunt evaluate pe baza criteriilor de performanţă stabilite potrivit prevederilor prezentului regulament, în funcţie de specificul activităţii compartimentului în care salariatul îşi desfăşoară activitatea.

Art. 5. - Procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale va avea ca elemente de referinţă:

a) fişa postului, întocmită conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament;

b) fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament;

c) criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale:

- rezultatele obţinute;

- asumarea responsabilităţii;

- adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate;

- capacitatea relaţională şi disciplina muncii.

Art. 6. - Procedura de evaluare se realizează în 3 etape, după cum urmează:

a) completarea raportului de evaluare de către evaluator;

b) interviul;

c) contrasemnarea raportului de evaluare.

Art. 7. - Completarea raportului de evaluare cuprinde următoarele etape:

a) acordarea calificativelor, notate de la 1 la 5, pentru fiecare din componentele de bază ale criteriului de evaluare prevăzut în fişa de evaluare;

Semnificaţia notelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.

b) calcularea punctajului pentru fiecare criteriu de evaluare, ca medie aritmetică a punctajelor acordate pentru fiecare dintre componentele de bază ale criteriului de evaluare.

c) calcularea valorii ponderate a criteriului de evaluare, prin înmulţirea punctajului acordat criteriului cu ponderea stabilită pentru fiecare criteriu de evaluare.

Criteriile de evaluare au următoarele ponderi:

- rezultatele obţinute = 55%;

- asumarea responsabilităţil = 20%;

- adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă si creativitate = 15%;

- capacitatea relaţională şi disciplina muncil = 10%.

d) stabilirea notei finale prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii de evaluare.

Art. 8. - Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:

a) între 1,00-2,00 - nesatisfăcător;

b) între 2,01-3,50 - satisfăcător;

c) între 3,51-4,50 - bun;

d) între 4,51-5,00 - foarte bun.

Art. 9. - (1) Interviul, ca etapă a procesului de evaluare, reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi salariat, în cadrul căruia:

a) se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat notările evaluatorului în raportul de evaluare;

b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de către salariatul evaluat.

(2) In cazul în care între salariatul evaluat şi evaluator există diferenţe de opinie asupra evaluării, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacă se ajunge la un punct de vedere comun.

Art. 10. - (1) Raportul de evaluare se înaintează contrasemnatarului. In situaţia în care calitatea de evaluator o are conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, raportul de evaluare nu se contrasemnează.

(2) Are calitatea de contrasemnatar şeful ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice.

Art. 11. - (1) Raportul de evaluare poate fi modificat conform deciziei contrasemnatarului în următoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realităţii;

b) între evaluator şi salariatul evaluat există diferenţe de opinie care nu au putut fi soluţionate de comun acord.

(2) Raportul de evaluare modificat în condiţiile prevăzute la alin. (1) se aduce la cunoştinţa salariatului.

Art. 12. - (1) Salariaţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării pot să îl conteste la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către salariatul evaluat, evaluator şi contrasemnatar.

(2) Contestaţia se formulează în termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat a calificativului acordat şi se soluţionează în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii contestaţiei.

(3) Rezultatul contestaţiei se comunică salariatului în termen de 5 zile calendaristice de la soluţionarea contestaţiei.

(4) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate potrivit alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

(5) Salariaţii evaluaţi direct de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, nemulţumiţi de rezultatul evaluării, se pot adresa direct instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

ANEXA Nr. 1

la regulament

Instituţia..............

Direcţia generală/Direcţia............

Serviciul/Compartimentul..............

Aprobat

Conducătorul instituţiei,

..............................................

FIŞA POSTULUI

Denumirea postului

1. Serviciul (compartimentul) în care este prevăzut postul:

2. Cerinţele postului:

2.1. Studii necesare:

- pregătire de bază:

- specializări, perfecţionări:

2.2. Domenii profesionale:

2.3. Experienţă (stagiu) necesară (necesar) executării operaţiunilor specifice postului:

- în domeniul (specialitatea postului):

- perioada necesară iniţierii în vederea executării operaţiunilor specifice postului:

2.4. Cunoştinţe speciale solicitate de post:

2.5. Calităţi personale, aptitudini speciale solicitate de post:

2.6. Limbi străine:

3. Descrierea atribuţiilor:

.........................................

4. Relaţii:

4.1. ierarhice:

- de subordonare:

- are în subordine:

4.2. funcţionale:

4.3. de colaborare:

4.4. de reprezentare:

5. Limite de competenţă:

6. Responsabilitatea implicată de post:

6.1. Responsabilitate privind conducerea, coordonarea unor structuri, echipe, proiecte etc.

6.2. Responsabilitatea fundamentării pregătirii luării unor decizii, păstrarea confidenţialităţii

Intocmit de:

Numele şi prenumele..................................................

Funcţia........................................................................

Semnătura..................................................................

Data............................................................................

Am luat la cunoştinţă

Numele şi prenumele.................................................

Semnătura..................................................................

Data............................................................................

ANEXA Nr. 2

la regulament

FIŞA DE EVALUARE

a performanţelor profesionale individuale

Numele..............................Prenumele..................................

Funcţia....................................................................................

Locul de muncă......................................................................

Perioada de evaluare.............................................................

Rezultatul evaluării.................................................................

Nivelul performanţei profesionale realizate

Nr. crt.

Denumirea criteriului de evaluare şi ponderea acestuia

Componentele de bază ale criteriului de evaluare

Punctajul acordat pentru fiecare criteriu de evaluare*)

Valoarea

ponderată

a criteriului

de evaluare**)

0

1

2

3

4

1.

Rezultatele obţinute (55%)

a) gradul de realizare a atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului;

b) promptitudine şi operativitate;

c) calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate.

5

4

3

TOTAL 1:

4,0

2,20

2.

Asumarea responsabilităţii (20%)

a) receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină;

b) intensitatea implicării în realizarea atribuţiilor de serviciu, utilizarea calculatorului etc.

5

4

TOTAL 2:

4,5

0,9

3.

Adaptarea  la  complexitatea muncii, iniţiativă si creativitate (15%)

a) executarea de lucrări complexe, propuneri de soluţii noi, schimbări, motivarea acestora şi evaluarea consecinţelor;

b) activitatea de rutină.

5

4

TOTAL 3:

4,5

0,675

4.

Capacitatea relaţională şi disciplina muncii (10%)

a) capacitatea de a evita stări conflictuale, capacitatea de dialog, respectarea regulilor stabilite de conducerea structurii din care face parte etc.

b) adaptabilitatea la situaţii neprevăzute, prezenţa de spirit, spontaneitate.

4

4

TOTAL 4:

4

0,4

NOTA FINALĂ:

4,175

1. Numele şi prenumele persoanei care a făcut evaluarea:............................................

Funcţia....................................

Semnătura..........................

Data................................

2. Numele şi prenumele persoanei evaluate:............................................

Semnătura..........................

Data................................

3. Numele şi prenumele persoanei care contrasemnează:............................................

Funcţia....................................

Semnătura..........................

Data................................

*) Punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare este media aritmetică a punctajelor acordate pentru fiecare componentă de bază a criteriului de evaluare.

Semnificaţia punctajelor este următoarea: nota 1 - nivel minim şi nota 5 - nivel maxim.

Punctajul pentru fiecare componentă a criteriului de evaluare se va exprima printr-un număr întreg, fără zecimale.

**) Valoarea ponderată a fiecărui criteriu de evaluare se obţine prin înmulţirea punctajului total acordat (coloana 3, rândul TOTAL) cu valoarea procentuală a criteriului de evaluare.

Nota finală se calculează prin însumarea valorilor ponderate ale celor 4 criterii de evaluare (coloana 4 = TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 + TOTAL 4).

NOTĂ:

Datele din coloanele 3 şi 4 reprezintă un model de completare a fişei de evaluare şi de calcul al notei finale.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 924/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 924 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu