Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 920 din 25 martie 2008

privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizeaza gaze naturale pentru incalzirea locuintei

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 276 din 8 aprilie 2008In temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei,

în conformitate cu prevederile art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi ministrul economiei şi finanţelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Instrucţiunile prevăzute la alin. (1) cuprind şi formularele necesare în vederea stabilirii dreptului, efectuării plăţilor şi monitorizării Programului de acordare a ajutorului suplimentar pentru familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei.

Art. 2. -In sensul prevederilor art. 2 alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008, sponsorizările efectuate de producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale sunt cheltuieli deductibile integral, termenul „limitată" prevăzut de acest alineat are în vedere limitarea cuantumului sumei la nivelul anului 2008 pentru destinaţia Fond social, prin derogare de la prevederile art. 21 alin (4) lit. p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale vor vira sumele aferente sponsorizărilor acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008, în contul de venituri al bugetului de stat 20.37.01.01 „Veniturile bugetului de stat - donaţii şi sponsorizări", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate publică a Municipiului Bucureşti, codificat cu codul de identificare fiscală al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Art. 4. - Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei

Art. 1. - Beneficiază de dreptul la ajutorul suplimentar prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008, familiile şi persoanele singure, beneficiari ai ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Ajutorul suplimentar se acordă pentru lunile februarie - martie 2008 şi noiembrie - decembrie 2008, pe baza situaţiei centralizatoare transmise de primari, inclusiv în format electronic într-un limbaj de programare agreat de comun acord, direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, prevăzută în anexa nr. 4b la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006.

(2) Situaţia prevăzută la alin. (1) cuprinde, pentru fiecare titular, la rubrica „adresă beneficiar ajutor", şi numărul oficiului poştal aferent adresei.

Art. 3. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar se face, pentru fiecare beneficiar, prin decizia directorului executiv al direcţiei teritoriale în a cărei rază teritorială locuieşte acesta, pentru lunile februarie - martie 2008 şi, respectiv, noiembrie - decembrie 2008.

(2) In situaţia în care apar modificări în componenţa familiei sau în veniturile realizate de membrii acesteia, care conduc la modificări ale cuantumului ajutorului suplimentar sau încetarea dreptului, se emit noi decizii.

(3)  Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică beneficiarului în termen de 30 de zile de la data emiterii. Modelul deciziei este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Plata ajutorului suplimentar se asigură lunar, după cum urmează:

a) prin mandat poştal, la domiciliul titularului;

b)  la cererea titularului ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în cont curent personal sau în cont de card, deschis de acesta.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune la direcţia teritorială în a cărei rază teritorială domiciliază titularul, însoţită de copia de pe extrasul de cont.

(3) In situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) tipărirea mandatelor poştale se realizează la nivelul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale - Direcţia documente de plată.

(4)  In vederea asigurării tipăririi mandatelor poştale în condiţiile prevăzute la alin. (3), direcţiile teritoriale transmit la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale - Direcţia documente de plată - fişierul în format electronic conţinând datele necesare tipăririi mandatelor, până pe data de 20 a lunii.

Art. 5. - (1) Plata ajutoarelor suplimentare, cheltuielile cu transmiterea drepturilor şi orice alte cheltuieli administrative se asigură din sumele obţinute din sponsorizare, sume care majorează cheltuielile prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse la capitolul „Asigurări şi asistenţă socială", subcapitolul „Prevenirea excluderii sociale", titlul „Asistenţă socială".

(2) Plata ajutoarelor suplimentare se realizează lunar, pe măsură ce se obţin sumele de sponsorizare, în limita sumelor obţinute.

(3) In situaţia în care sumele obţinute din sponsorizare nu pot asigura plata integrală a tuturor ajutoarelor suplimentare, acestea vor fi plătite ulterior atât ca drepturi curente, cât şi ca drepturi restante.

(4) Evidenţa contabilă a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va face defalcat atât pe prestaţie, cât şi pentru celelalte cheltuieli.

Art. 6. - (1) In aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008, prin cheltuieli cu transmiterea drepturilor şi orice alte cheltuieli administrative se înţelege cheltuielile cu următoarele destinaţii:

a)  plata serviciilor furnizate de Compania Naţională „Poşta Română" - S.A. pentru plata la domiciliu a drepturilor de ajutor suplimentar, potrivit art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008;

b)  plata comisionului bancar pentru situaţia prevăzută la art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 14/2008;

c)  plata serviciilor de tipărire şi transmitere către beneficiari a deciziilor directorului executiv al direcţiei teritoriale pentru stabilirea drepturilor de ajutor suplimentar;

d) achiziţionarea de către direcţiile teritoriale de tonner, hârtie şi alte materiale necesare tipăririi deciziilor de stabilire a dreptului la ajutorul suplimentar;

e) plata serviciilor de tipărire a mandatelor poştale de către Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale - Direcţia documente de plată.

Art. 7. - In vederea monitorizării aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008, direcţiile teritoriale întocmesc un raport statistic, pe care îl transmit Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse până la data de 28 a fiecărei luni. Modelul raportului statistic este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ANEXA Nr. 1 la instrucţiuni

DIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI.............

DECIZIA   Nr....................

din data de............................

Directorul executiv al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului.................., domnul (doamna)........................, numit(numită) prin Ordinul nr................/...............al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

având în vedere prevederile:

- art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;

- art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2008 pentru acordarea unui ajutor suplimentar familiilor cu venituri reduse, care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei,

şi în baza situaţiei transmise de primar, prevăzută în anexa nr. 4b la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2006,

în baza competenţelor conferite de lege,

DECIDE:

Art. 1. - Se stabileşte dreptul la ajutorul suplimentar pentru luna/lunile ......................................................................................................................... domnului (doamnei)..............................................................................., domiciliat(domiciliată)în str.......................................... nr......., bl......., sc......., et......., ap......., localitatea/sectorul..............., judeţul ..........................., în calitate de titular al ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit potrivit Dispoziţiei primarului nr...........................

Art. 2. - Cuantumul ajutorului suplimentar este de...............................lei.

Director executiv,

........................................

ANEXA Nr. 2 la instrucţiuni

DATE   STATISTICE

privind acordarea ajutoarelor suplimentare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pentru luna......

Venit net mediu lunar pe

membru de familie sau

persoană singură

(lei)

Cuantum

ajutor

suplimentar

(lei)

Număr beneficiari

Sume aprobate

Total, din care

Persoană singură

Familii cu

2 membri

3 membri

4 membri

5 membri

> 5 membri

până la 155

100

0

0

0

0

0

0

0

0

155,1-210

70

0

0

0

0

0

0

0

0

210,1-260

60

0

0

0

0

0

0

0

0

260,1-310

45

0

0

0

0

0

0

0

0

310,1-355

30

0

0

0

0

0

0

0

0

355,1-425

25

0

0

0

0

0

0

0

0

425,1-480

20

0

0

0

0

0

0

0

0

480,1-540

15

0

0

0

0

0

0

0

0

540,1-615

10

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL:

0

0

0

0

0

0

0

0

Aferente lunii

Plăţi în cursul lunii

2008

2009

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Februarie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Martie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Noiembrie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Decembrie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL:

0

0

0

0

0

0

0

0

0


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 920/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 920 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu