Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.193 din 18.03.2015

pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 24 martie 2015SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1 (1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Direcţiei pentru strategii guvernamentale.
(2) Suma de 3.530 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 pe baza propunerii asumate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuţii pe această temă şi a devizelor de cheltuieli întocmite şi certificate de Direcţia pentru strategii guvernamentale privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic şi al corectitudinii desfăşurării procedurii de achiziţii publice.(2) Direcţia pentru strategii guvernamentale justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuţii pe această temă şi aprobate de secretarul general al Guvernului.(3) Lista proiectelor şi acţiunilor propuse spre finanţare de Direcţia pentru strategii guvernamentale se avizează de către şeful Cancelariei Primului-Ministru.(4) La solicitarea Direcţiei pentru strategii guvernamentale asumată de consilierul de stat al prim-ministrului cu atribuţii pe această temă şi cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1).(5) Pentru sumele avansate potrivit alin. (4) beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau acţiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2015.(6) Direcţia pentru strategii guvernamentale poate utiliza fondurile prevăzute la art. 1 şi pentru finanţări nerambursabile, potrivit prevederilor
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor menţionate în anexă, elaborată de Direcţia pentru strategii guvernamentale şi avizată de direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului şi se avizează de către şeful Cancelariei Primului-Ministru.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Şeful Cancelariei Primului-Ministru, Vlad Ştefan Stoica Ministrul finanţelor publice, Darius-Bogdan Vâlcov
ANEXĂREPARTIZAREA ŞI UTILIZAREA sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la
Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 Total general: 3.530 mii lei, din care:

1.530 mii lei - proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare;

2.000 mii lei - finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural.Suma de 1.530 mii lei - prevăzută la lit. c) „Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare“ din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 - se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni, realizate de Direcţia pentru strategii guvernamentale la iniţiativa sa ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare: a)organizarea şi participarea la proiecte de comunicare şi campanii de informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare; b)achiziţia de servicii de publicitate media în mass-media internă şi internaţională; c)achiziţia de servicii de informare şi promovare pe internet; d)achiziţionarea/realizarea, editarea, tipărirea, traducerea şi difuzarea unor materiale de prezentare a României în străinătate şi de afirmare a culturii şi identităţii naţionale (broşuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicaţii periodice, banere, pixuri, afişe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărţi, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, steguleţe şi alte materiale); e)achiziţionarea/realizarea, editarea şi difuzarea unor materiale de promovare şi informare internă cu privire la Uniunea Europeană, politicile guvernamentale în diverse domenii, politici comunitare, diplomaţie publică, afaceri europene (broşuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicaţii periodice, banere, pixuri, afişe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, cărţi, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, steguleţe şi alte materiale); f)organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe tema comunicării guvernamentale interne şi europene şi a transparenţei instituţionale; g)organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare, conferinţe, congrese, workshopuri, seminare, mese rotunde, reuniuni de lucru şi alte activităţi desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe tema comunicării europene, organizate de instituţiile Uniunii Europene sau organisme asociate acestora, din ţară ori străinătate; h)achiziţionarea unor servicii de presă internă şi externă (abonamente la informaţii electronice, presă scrisă, alte publicaţii), fluxuri de ştiri şi rapoarte de monitorizare şi analiză a comunicării guvernamentale; i)organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de comunicare şi transparenţă instituţională, specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, desfăşurate împreună cu organisme neguvernamentale şi cu instituţii din ţară şi din străinătate; j)achiziţionarea de servicii de consultanţă internă şi externă, servicii de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorităţii contractante, inclusiv plata unor consultanţi sau experţi. Selecţia specialiştilor se va realiza pe o bază concurenţială, pe baza analizei CV-urilor şi portofoliului acestora de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului; k)invitarea în România a reprezentanţilor unor publicaţii, posturi de radio şi de televiziune internaţionale de prestigiu, a formatorilor de opinie, a unor cercetători sau consultanţi în domeniile de activitate specifice Direcţiei pentru strategii guvernamentale, cu suportarea cheltuielilor de sejur şi a transportului intern şi internaţional; l)realizarea de producţii multimedia în regim propriu, în vederea promovării României şi optimizării comunicării guvernamentale (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio şi video, diapozitive, site-uri); m)sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, tipărituri) în scopul informării publice; n)sprijinirea dotării şcolilor şi bibliotecilor folosite şi/sau frecventate de vorbitori de limbă română în terţe state cu materiale de promovare a limbii şi culturii române, prin achiziţia şi distribuirea către autorităţile abilitate ale statelor respective de cărţi, enciclopedii, dicţionare, albume, albume foto, broşuri, pliante, publicaţii periodice, afişe, hărţi, agende, calendare, casete video, casete audio, compact-discuri, DVD-uri multimedia şi alte materiale, conform acordurilor bilaterale încheiate cu statele respective; o)susţinerea financiară a Programului de internship al Guvernului României, prin acoperirea costurilor de organizare şi implementare a acestuia.Suma de 2.000 mii lei - prevăzută la lit. d) „Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural“ din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 186/2014 - se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni, realizate de Direcţia pentru strategii guvernamentale la iniţiativa sa ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare: a)acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural; b)organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor guvernamentale, inclusiv a celor care vizează cooperarea cu mediul asociativ; c)achiziţionarea de consultanţă pentru analiza şi optimizarea politicilor publice; comandarea şi efectuarea unor sondaje de opinie, studii, evaluări, rapoarte şi analize de politici publice şi strategii pentru optimizarea programelor guvernamentale; d)achiziţionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne şi internaţionale în domenii de interes guvernamental; e)organizarea şi participarea la diferite programe, activităţi interne şi internaţionale, precum şi la acţiuni având ca scop optimizarea politicilor publice; f)organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de studii, evaluări şi analize de politici publice şi strategii specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, care pot fi desfăşurate inclusiv împreună cu organisme neguvernamentale şi cu instituţii din ţară şi din străinătate; g)achiziţionarea de servicii de consultanţă internă şi externă, servicii de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorităţii contractante, inclusiv plata unor consultanţi sau experţi. Selecţia specialiştilor se va realiza pe o bază concurenţială, pe baza analizei CV-urilor şi a portofoliului acestora, de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului; h)contribuţii la programe realizate cu finanţare din partea unor organisme internaţionale; i)alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, potrivit actelor normative de organizare şi funcţionare a Cancelariei Primului-Ministru şi a Secretariatului General al Guvernului.Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea nr. 186/2014 se pot acoperi următoarele cheltuieli: 1. trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite; 2. cazare, transport şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor salariate în cadrul Direcţiei pentru strategii guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare; 3. cazare, transport, diurnă şi diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Direcţiei pentru strategii guvernamentale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; 4. masă în barem de 85 lei/zi/persoană şi cazare în unităţi hoteliere şi în pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport, pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate la iniţiativa Direcţiei pentru strategii guvernamentale, individual sau în parteneriat, precum şi pentru cele finanţate de direcţie, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 5. taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale; 6. comunicaţii telefonice şi internet; 7. onorarii şi burse, achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, amenajarea spaţiilor unde acestea se desfăşoară şi decorarea lor cu aranjamente florale; 8. editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare şi filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate în mass-media şi pe internet, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări şi evaluări de strategii, programe şi politici publice, realizarea de campanii de informare publică şi promovarea imaginii, operaţiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promoţionale, abonamente, chirie şi alte servicii.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 193/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 193 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 193/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu