Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 919 din 27 iulie 2006

privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 796 din 21 septembrie 2006Având în vedere prevederile art. 198 din titlul VII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară nr. 2.497/2006,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Inregistrarea, culegerea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea spitalelor şi a celorlalte unităţi cu paturi, necesare asigurării serviciilor medicale pacientului care se prezintă şi se internează în spital, managementului spitalului, fundamentării şi evaluării politicilor de sănătate, deciziilor guvernamentale, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale, se desfăşoară cu respectarea prezentului ordin.

Art. 2. - Sistemul informaţional al spitalelor şi al celorlalte unităţi sanitare cu paturi prevăzute de lege este unic şi obligatoriu atât pentru unităţile din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, cât şi pentru spitalele şi unităţile cu paturi private.

Art. 3. - Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară este principala unitate de specialitate în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice cu responsabilităţi în domeniul metodologiei de înregistrare, prelucrare şi analiză a datelor din sistemul informaţional al spitalelor şi al celorlalte unităţi sanitare cu paturi şi în          constituirea sistemului statistic departamental ca parte a statisticii oficiale.

Art. 4. - Noul sistem informaţional al spitalelor, prevăzut în prezentul ordin, va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, până la această dată urmând a fi luate toate măsurile necesare punerii în aplicare a acestuia, cu excepţia sistemului informaţional operativ prevăzut la art. 6 şi a fişelor de date generale prevăzute la art. 16. Evidenţele primare şi raportările unităţilor cu paturi pentru anul 2006 sunt cele prevăzute în actele normative anterioare prezentului ordin.

Art. 5. - Sistemul de evidenţe primare şi tehnico-operative al spitalelor, respectiv lista imprimatelor tipizate, precum şi metodologia de utilizare a acestora, este unic şi obligatoriu, conform broşurii „Modelar - Spitale". Broşura „Modelar - Spitale" se va aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice, până la data de 30 noiembrie 2006. Broşura „Modelar - Spitale" existentă va fi actualizată şi completată conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Incepând cu data publicării prezentului ordin intră în vigoare sistemul informaţional operativ de monitorizare a punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Art. 7. - Sistemul informaţional operativ de monitorizare a punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 se aplică doar la spitalele şi unităţile sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 8. - In vederea cunoaşterii şi coordonării procesului de implementare a prevederilor titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006, următoarele informaţii vor fi transmise lunar de către toate spitalele şi unităţile sanitare cu paturi: stabilirea competenţelor fiecărui spital şi încadrarea în unul dintre tipurile prevăzute de lege, deţinerea autorizaţiei de funcţionare, încheierea contractelor cu instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare, organizarea activităţii de educaţie medicală şi cercetare, structura organizatorică aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii publice, acreditarea, organizarea concursului sau a licitaţiei publice, selecţionarea managerului şi încheierea contractului de management, organizarea şi intrarea în funcţiune a comitetului director, definitivarea şefilor de secţie, organizarea şi funcţionarea consiliilor etic, medical, ştiinţific, după caz, stabilirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, elaborarea proiectului de plan de achiziţii, organizarea şi funcţionarea consiliului consultativ, constituirea fondului de dezvoltare al spitalului, prezenţa datoriilor la încheierea contractului de management, măsuri de reorganizare.

Art. 9. - Informaţiile prevăzute la art. 8 se vor transmite lunar către autorităţile de sănătate publică, până la data de 3 a fiecărei luni, începând cu luna septembrie 2006, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti urmând să transmită Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară informaţiile validate, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru fiecare spital şi celelalte unităţi cu paturi din teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile direct subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ministerului.

Art. 10. - Până la data de 7 a fiecărei luni Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară va centraliza datele primite din teritoriu şi va înainta ministrului sănătăţii publice situaţia pe spitale, pe judeţe şi pe ţară.

Art. 11. - Modelul fişei de spital pentru raportarea punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 este cel prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 12. - Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară va lua măsurile necesare asigurării raportării şi analizei datelor prevăzute la art. 8 în sistem electronic.

Art. 13. - Prevederile privind sistemul informaţional operativ menţionat mai sus încetează în baza unui raport semnat de ministrul sănătăţii publice.

Art. 14. - In vederea asigurării coerenţei şi utilizării judicioase a informaţiilor transmise de spitale şi celelalte unităţi cu paturi prevăzute de lege în cadrul sistemului informaţional unic aprobat, se interzice solicitarea de informaţii suplimentare, cu excepţia celor aprobate de ministrul sănătăţii publice şi a celor prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al spitalelor

Art. 15. - Sistemul informaţional al spitalelor se reorganizează pe tipuri de spitale şi alte unităţi cu paturi şi este un sistem informaţional integrat, orientat către pacient, care respectă şi aplică principiile asistenţei de sănătate publică, aşa cum este prevăzut de lege.

Art. 16. - In vederea cunoaşterii situaţiei spitalelor pe tipuri de unităţi, a specificului activităţii, structurii, autorizaţiilor de funcţionare, nivelului dotării, acreditării şi a altor informaţii cu caracter general, începând cu data publicării prezentului ordin se constituie la nivelul Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară o bază de date cu fişele de date generale ale spitalelor şi celorlalte unităţi cu paturi, actualizate, cu caracter permanent.

Art. 17. - Fişa de date cu caracter general a spitalelor face parte din sistemul informaţional al spitalelor şi celorlalte unităţi sanitare cu paturi, cu aplicare de la data publicării prezentului ordin, şi, având în vedere caracterul ei permanent, se actualizează ori de câte ori apare o modificare în conţinutul acesteia.

Art. 18. - Obiectivul cunoaşterii unor informaţii actualizate la zi, cu caracter general şi sub­stanţial semnificative despre spitale, este acela de a fundamenta decizii la nivel judeţean şi naţional cu caracter de urgenţă sau decizii care necesită o analiză transversală de moment în afara datelor ce se raportează lunar, trimestrial sau anual.

Art. 19. - Modelul fişei sintetice de date generale ale spitalelor şi ale celorlalte unităţi sanitare cu paturi este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 20. - Spitalele şi unităţile sanitare cu paturi, inclusiv cele direct subordonate, cele aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii Publice, au obligaţia de a completa în termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin fişa prevăzută în anexa nr. 2 şi de a o transmite la autorităţile de sănătate publică pe teritoriul cărora funcţionează, autorităţi care, în termen de 3 zile de la primire, vor valida şi vor transmite Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară fişele pentru fiecare unitate.

Art. 21. - Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară va lua măsurile necesare pentru trans­miterea acestor informaţii în format electronic şi pentru constituirea unei baze de date la nivel central, accesibilă atât Ministerului Sănătăţii Publice, cât şi autorităţilor de sănătate publică.

Art. 22. - Actualizarea bazei de date privind datele generale ale spitalelor se va face ori de câte ori este nevoie, în situaţia în care apar modificări faţă de raportarea anterioară, utilizându-se acelaşi parcurs: de la spitalul ce actualizează fişa la autoritatea de sănătate publică teritorială şi apoi la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară.

Art. 23. - Toate spitalele şi unităţile sanitare cu paturi sunt obligate să înregistreze în sistemul de evidenţe primare şi tehnico-operative, să stocheze, să prelucreze şi să transmită la termenele fixate informaţiile necesare constituirii bazelor de date la nivel judeţean, regional şi naţional, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 3. Modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor pentru fiecare categorie este reglementată prin ordin al ministrului sănătăţii publice privind broşura „Modelar - Spitale".

Art. 24. - Medicii şi personalul sanitar mediu angajaţi în spitale sunt obligaţi să completeze corect şi la timp toate informaţiile prevăzute în evidenţele primare şi tehnico-operative, această activitate fiind totodată unul dintre obiectivele de monitorizare, coordonare şi control ale conducerii spitalului.

Art. 25. - Prelucrarea informaţiilor din documentele primare se face cu respectarea codificărilor prevăzute în Clasificarea internaţională a maladiilor, revizia a X-a, a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în Clasificarea australiană a intervenţiilor din domeniul sănătăţii, Nomenclatorul investigaţiilor de laborator - OMS, precum şi a altor nomenclatoare, clasificări şi codificări stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art. 26. - Toate rapoartele, situaţiile şi dările de seamă elaborate de spitale şi prevăzute în prezentul ordin a fi transmise la nivel central vor fi iniţial recepţionate, validate, analizate şi agregate la nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, care au şi sarcina de a coordona, supraveghea şi controla acest proces prin structurile specializate ale acestora.

Art. 27. - In vederea elaborării Raportului anual al situaţiei privind numărul de spitale pe categorii, numărul de paturi raportat la numărul de locuitori, gradul de dotare, principalii indicatori de morbiditate şi mortalitate din spitale, situaţia acreditării, acoperirea cu servicii specifice în profil teritorial şi alte rapoarte şi situaţii prevăzute de lege, Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară va analiza şi va valida datele transmise din teritoriu şi va înainta Ministerului Sănătăţii Publice, la termenele fixate, rapoartele corespunzătoare.

Art. 28. - Datele necesare întocmirii raportului anual asupra situaţiei spitalelor prevăzut la lit. a), b), d) şi e) ale art. 203 al titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 se vor extrage din sistemul informaţional anterior - pentru anul 2006 şi din sistemul informaţional prevăzut în prezentul ordin - pentru anul 2007 şi următorii. Pentru lit. c) şi f), datele vor fi extrase din centralizatoare prevăzute de acte normative specifice.

Art. 29. - Coordonarea activităţilor necesare întocmirii raportului anual asupra situaţiei spitalelor revine Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară revenindu-i sarcina de a pune la dispoziţie datele specifice.

Art. 30. - Datele necesare întocmirii raportului anual asupra situaţiei spitalelor vor fi înaintate nu mai târziu de data de 30 mai a fiecărui an, pentru anul expirat.

Art. 31. - Rapoartele şi situaţiile solicitate de organizaţiile internaţionale de specialitate, cum ar fi OMS, OMS - Biroul Regional pentru Europa, EUROSTAT, precum şi cele solicitate de organizaţiile şi instituţiile centrale de pe teritoriul României, elaborate de Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară, vor fi iniţial prezentate spre avizare ministrului sănătăţii publice.

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 32. - Informaţiile, rapoartele şi dările de seamă de la nivelul unităţilor cu paturi, privind sistemul informaţional al bolilor infecţioase cu declarare nominală sau obligatorie, Registrul naţional al medicilor, registrele naţionale ale unor boli cronice, Registrul naţional al echipamentelor medicale, anchetele permanente de deces perinatal, 0-1 an, 1-4 ani şi deces mamă, registrele naţionale de transplant, pentru care se emit acte normative specifice, fac parte integrantă din sistemul informaţional al spitalelor şi celorlalte unităţi sanitare cu paturi şi sunt obligatorii, constituind obligaţii şi responsabilităţi ce aparţin statisticii oficiale.

Art. 33. - In vederea asigurării coerenţei şi reprezentativităţii datelor, Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară are obligaţia de a menţine şi de a actualiza şi propune spre aprobare, după caz, nomenclatorul clasificării internaţionale a maladiilor, conform recomandărilor OMS, nomenclatorul procedurilor şi intervenţiilor din domeniul sănătăţii, nomenclatorul investigaţiilor de laborator, nomenclatorul unităţilor sanitare cu paturi, alte nomenclatoare şi sisteme de codificare specifice domeniului său de activitate, totodată fiind obligat să conlucreze cu alte instituţii centrale şi locale subordonate Ministerului Sănătăţii Publice pentru utilizarea în bune condiţii în teritoriu a acestor nomenclatoare şi clasificări.

Art. 34. - Spitalele care deţin sisteme informatice specifice în funcţiune sau care vor achiziţiona şi pune în producţie asemenea sisteme ulterior au obligaţia de a lua măsurile necesare îndeplinirii prevederilor prezentului ordin.

Art. 35. - In vederea asigurării calităţii datelor, analizei şi raportării acestora la termenele fixate, conducerea spitalelor şi cea a autorităţilor de sănătate publică au obligaţia de a asigura resursele umane, materiale şi financiare necesare, Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară revenindu-i sarcina de a prezenta anual conducerii Ministerului Sănătăţii Publice un raport specific în acest sens.

Art. 36. - Nerespectarea prezentelor prevederi constituie contravenţii conform actelor normative ce reglementează statistica publică.

Art. 37. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 38. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXA Nr. 1

Unitatea sanitară ...............................

Judeţul ...............................................

Luna ...................................................

FIŞĂ

privind raportarea punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Nr. crt.

Acţiune

Rezolvat

Nerezolvat

Observaţii

1.

Stabilirea competenţelor

2.

Stabilirea tipului de spital

3.

Deţinerea autorizaţiei de funcţionare

4.

Incheiere contracte învăţământ, cercetare

5.

Organizarea educaţiei medicale şi a cercetării

6.

Structura aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii publice

7.

Acreditare

8.

Concurs, selectare şi contract management

9.

Intrarea în funcţiune a comitetului director

10.

Definitivarea şefilor de secţie

11.

Funcţionarea consiliului etic

12.

Funcţionarea consiliului medical

13.

Funcţionarea consiliului ştiinţific

14.

Elaborarea standardelor clinice şi modele de practică

15.

Elaborarea planului de achiziţii

16.

Funcţionarea consiliului consultativ

17.

Constituirea fondului de dezvoltare

18.

Prezenţa datoriilor la încheierea contractului de management

19.

Măsuri de reorganizare

NOTĂ:

Se va înscrie „DA" în coloanele „Rezolvat" sau „Nerezolvat", după caz.

ANEXA Nr. 2

FIŞA   SINTETICĂ

de date generale ale spitalelor şi ale celorlalte unităţi sanitare cu paturi

Nr. crt.

Tipul informaţiei

Explicaţie, cuantificare

Date suplimentare

Observaţii

1.

Denumirea unităţii sanitare

cod

2.

Tipul unităţii sanitare

3.

Adresă, telefon, fax, e-mail

4.

Manager

Telefon mobil

5.

Numărul total de paturi

6.

Structura organizatorică (aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii publice)

7.

UPU/CPU

8.

Numărul total de personal

9.

Numărul medicilor

10.

Numărul asistentelor

11.

Dotare cu CT/RMN/aparatură imagistică standard radiologie, ecografie

Data achiziţionării

12.

Total buget aprobat pe anul în curs

venituri

cheltuieli

13.

Buget contractat cu sistemul de

asigurări

venituri

cheltuieli

14.

Buget de stat

venituri

cheltuieli

15.

Buget local

venituri

cheltuieli

16.

Situaţia datoriilor

La medicamente

La materiale sanitare

17.

Autorizaţie de funcţionare

Nr. înregistrare

Data eliberării

18.

Acreditare

Nr. înregistrare

Data eliberării

19.

Situaţia stocurilor la medicamente

20.

Situaţia stocurilor la materiale sanitare

21.

Situaţii speciale

NOTĂ:

Modalitatea de completare a fişei se transmite odată cu fişierul electronic.

ANEXA Nr. 3

LISTA

informaţiilor primare obligatorii la nivelul spitalelor şi al celorlalte unităţi sanitare cu paturi

A.  Informaţii privind fenomene demografice şi socioeconomice:

1.  număr  de avorturi provocate, total, pe grupe de vârstă - trimestrial;

2.  număr  de avorturi la cerere, total, pe grupe de vârstă - trimestrial;

3.  număr  de avorturi incomplete, total, pe grupe de vârstă - trimestrial;

4.   număr  de bolnavi internaţi cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani, fără calificare - anual;

5.  număr  de bolnavi pe grupe de vârstă şi după gradul de şcolarizare - anual;

6.  număr  de bolnavi pe grupe de vârstă şi după ocupaţie - anual;

7.  număr  de decese intraoperatorii - anual;

8.  număr  de decese postoperatorii (în primele 48 de ore) - anual;

9.  număr  de decese evitabile - anual;

10.  număr de decese iatrogene - anual;

11.  număr de decese pe sexe, pe grupe de vârstă, pe medii, pe secţii de specialitate - anual.

B.  Informaţii privind morbiditatea spitalizată:

1.  număr de pacienţi externaţi pe cauze de boală, pe grupe de vârstă, pe sexe şi medii - lunar;

2.  număr de pacienţi internaţi la finele perioadei de referinţă;

3.  număr de zile de spitalizare - lunar;

4.  număr de infecţii nosocomiale, pe secţii de specialitate şi pe boli - trimestrial;

5.  număr de infecţii postoperatorii - anual.

C.  Informaţii privind resursele unităţilor sanitare cu paturi:

1.  număr total de paturi, pe specialităţi, acuţi şi cronici - anual;

2.  număr total de personal, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

3.   număr de medici pe specialităţi şi grade profesionale, pentru servicii de acuţi şi pentru cronici, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

4.  număr de farmacişti, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

5.   număr de asistente pe specialităţi şi grade profesionale, pentru servicii de acuţi şi pentru cronici, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

6.  număr de personal paramedical - anual;

7.   număr de personal muncitori, auxiliar, de servire şi din aparatul funcţional, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

8.   dotare cu CT, staţii de hemodializă, accelerator linear, litotriptor, mamograf,  RMN,  PET, echipament pentru radiologie - anual;

9.  situaţia clădirilor: juridic, funcţionalitate, structură - anual;

10.  cheltuielile după sursa de finanţare, pe tipuri de cheltuieli, pe secţii, asistenţă la domiciliu, pe tipuri de personal, pe pacient, acuţi şi cronici, pe proceduri - anual.

D.  Informaţii privind activitatea unităţilor sanitare cu paturi:

1.   număr de consultaţii şi tratamente pe specialităţi în spital, pe medii după domiciliul bolnavului, pe grupe de vârstă 0-14 şi 15+ - anual;

2.  număr de investigaţii de laborator pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

3.   număr de proceduri chirurgicale pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

4.   număr de proceduri neinvazive pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual.

E.  Informaţii privind calitatea actelor medicale din unităţile sanitare cu paturi:

1.  număr de chestionare completate cu percepţia pacienţilor - anual;

2.  număr de reclamaţii - anual;

3.  număr de zile de aşteptare până la internare şi până la intervenţie din data internării - anual;

4.  număr de intervenţii chirurgicale considerate neindicate - anual;

5.  număr de transfuzii - anual;

6.  număr de bolnavi reinternaţi în primele 28 de zile de la externare - anual;

7.  număr de bolnavi cu rezistenţă la antibiotice - anual;

8.  număr de autopsii - anual;

9.  număr de bolnavi internaţi care au primit servicii de educaţie sanitară - anual;

10.  număr de însoţitori pentru bolnavi adulţi şi pentru copii - anual.

F.  Informaţii necesare calculării indicatorilor operaţionali:

1.  concordanţa diagnosticelor de internare-externare-anatomopatologice - anual;

2.  durata de spitalizare până la punerea diagnosticului şi intervenţia chirurgicală - anual;

3.  durata medie de spitalizare pe secţii şi, în cadrul acestora, pe afecţiuni - anual;

4.  utilizarea medie a paturilor, pe total şi secţii de specialitate - anual;

5.  rulajul bolnavilor pe total şi secţii de specialitate - anual;

6.  durata medie de staţionare în ATI - anual;

7.  complicaţii: intra- şi postoperatorii, decese în 24 de ore, decese posttransfuzionale - anual;

8.  starea pacienţilor la externare - anual;

9.  cheltuielile pe pat, pe zi, pe bolnav, pe total şi separat pentru medicamente - anual;

10.  proporţia cheltuielilor de personal medical din total cheltuieli - anual.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 919/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 919 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 919/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu