Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 919 din 27 iulie 2006

privind aprobarea normelor metodologice de inregistrare, stocare, prelucrare si transmitere a informatiilor legate de activitatea spitalului

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 796 din 21 septembrie 2006Având în vedere prevederile art. 198 din titlul VII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară nr. 2.497/2006,

ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Inregistrarea, culegerea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea spitalelor şi a celorlalte unităţi cu paturi, necesare asigurării serviciilor medicale pacientului care se prezintă şi se internează în spital, managementului spitalului, fundamentării şi evaluării politicilor de sănătate, deciziilor guvernamentale, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale, se desfăşoară cu respectarea prezentului ordin.

Art. 2. - Sistemul informaţional al spitalelor şi al celorlalte unităţi sanitare cu paturi prevăzute de lege este unic şi obligatoriu atât pentru unităţile din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice, cât şi pentru spitalele şi unităţile cu paturi private.

Art. 3. - Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară este principala unitate de specialitate în subordinea Ministerului Sănătăţii Publice cu responsabilităţi în domeniul metodologiei de înregistrare, prelucrare şi analiză a datelor din sistemul informaţional al spitalelor şi al celorlalte unităţi sanitare cu paturi şi în          constituirea sistemului statistic departamental ca parte a statisticii oficiale.

Art. 4. - Noul sistem informaţional al spitalelor, prevăzut în prezentul ordin, va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007, până la această dată urmând a fi luate toate măsurile necesare punerii în aplicare a acestuia, cu excepţia sistemului informaţional operativ prevăzut la art. 6 şi a fişelor de date generale prevăzute la art. 16. Evidenţele primare şi raportările unităţilor cu paturi pentru anul 2006 sunt cele prevăzute în actele normative anterioare prezentului ordin.

Art. 5. - Sistemul de evidenţe primare şi tehnico-operative al spitalelor, respectiv lista imprimatelor tipizate, precum şi metodologia de utilizare a acestora, este unic şi obligatoriu, conform broşurii „Modelar - Spitale". Broşura „Modelar - Spitale" se va aproba prin ordin al ministrului sănătăţii publice, până la data de 30 noiembrie 2006. Broşura „Modelar - Spitale" existentă va fi actualizată şi completată conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Incepând cu data publicării prezentului ordin intră în vigoare sistemul informaţional operativ de monitorizare a punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Art. 7. - Sistemul informaţional operativ de monitorizare a punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 se aplică doar la spitalele şi unităţile sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 8. - In vederea cunoaşterii şi coordonării procesului de implementare a prevederilor titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006, următoarele informaţii vor fi transmise lunar de către toate spitalele şi unităţile sanitare cu paturi: stabilirea competenţelor fiecărui spital şi încadrarea în unul dintre tipurile prevăzute de lege, deţinerea autorizaţiei de funcţionare, încheierea contractelor cu instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare, organizarea activităţii de educaţie medicală şi cercetare, structura organizatorică aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii publice, acreditarea, organizarea concursului sau a licitaţiei publice, selecţionarea managerului şi încheierea contractului de management, organizarea şi intrarea în funcţiune a comitetului director, definitivarea şefilor de secţie, organizarea şi funcţionarea consiliilor etic, medical, ştiinţific, după caz, stabilirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, elaborarea proiectului de plan de achiziţii, organizarea şi funcţionarea consiliului consultativ, constituirea fondului de dezvoltare al spitalului, prezenţa datoriilor la încheierea contractului de management, măsuri de reorganizare.

Art. 9. - Informaţiile prevăzute la art. 8 se vor transmite lunar către autorităţile de sănătate publică, până la data de 3 a fiecărei luni, începând cu luna septembrie 2006, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti urmând să transmită Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară informaţiile validate, până la data de 5 a fiecărei luni, pentru fiecare spital şi celelalte unităţi cu paturi din teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile direct subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea ministerului.

Art. 10. - Până la data de 7 a fiecărei luni Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară va centraliza datele primite din teritoriu şi va înainta ministrului sănătăţii publice situaţia pe spitale, pe judeţe şi pe ţară.

Art. 11. - Modelul fişei de spital pentru raportarea punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 este cel prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 12. - Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară va lua măsurile necesare asigurării raportării şi analizei datelor prevăzute la art. 8 în sistem electronic.

Art. 13. - Prevederile privind sistemul informaţional operativ menţionat mai sus încetează în baza unui raport semnat de ministrul sănătăţii publice.

Art. 14. - In vederea asigurării coerenţei şi utilizării judicioase a informaţiilor transmise de spitale şi celelalte unităţi cu paturi prevăzute de lege în cadrul sistemului informaţional unic aprobat, se interzice solicitarea de informaţii suplimentare, cu excepţia celor aprobate de ministrul sănătăţii publice şi a celor prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL II

Organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional al spitalelor

Art. 15. - Sistemul informaţional al spitalelor se reorganizează pe tipuri de spitale şi alte unităţi cu paturi şi este un sistem informaţional integrat, orientat către pacient, care respectă şi aplică principiile asistenţei de sănătate publică, aşa cum este prevăzut de lege.

Art. 16. - In vederea cunoaşterii situaţiei spitalelor pe tipuri de unităţi, a specificului activităţii, structurii, autorizaţiilor de funcţionare, nivelului dotării, acreditării şi a altor informaţii cu caracter general, începând cu data publicării prezentului ordin se constituie la nivelul Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară o bază de date cu fişele de date generale ale spitalelor şi celorlalte unităţi cu paturi, actualizate, cu caracter permanent.

Art. 17. - Fişa de date cu caracter general a spitalelor face parte din sistemul informaţional al spitalelor şi celorlalte unităţi sanitare cu paturi, cu aplicare de la data publicării prezentului ordin, şi, având în vedere caracterul ei permanent, se actualizează ori de câte ori apare o modificare în conţinutul acesteia.

Art. 18. - Obiectivul cunoaşterii unor informaţii actualizate la zi, cu caracter general şi sub­stanţial semnificative despre spitale, este acela de a fundamenta decizii la nivel judeţean şi naţional cu caracter de urgenţă sau decizii care necesită o analiză transversală de moment în afara datelor ce se raportează lunar, trimestrial sau anual.

Art. 19. - Modelul fişei sintetice de date generale ale spitalelor şi ale celorlalte unităţi sanitare cu paturi este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 20. - Spitalele şi unităţile sanitare cu paturi, inclusiv cele direct subordonate, cele aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii Publice, au obligaţia de a completa în termen de 7 zile de la publicarea prezentului ordin fişa prevăzută în anexa nr. 2 şi de a o transmite la autorităţile de sănătate publică pe teritoriul cărora funcţionează, autorităţi care, în termen de 3 zile de la primire, vor valida şi vor transmite Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară fişele pentru fiecare unitate.

Art. 21. - Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară va lua măsurile necesare pentru trans­miterea acestor informaţii în format electronic şi pentru constituirea unei baze de date la nivel central, accesibilă atât Ministerului Sănătăţii Publice, cât şi autorităţilor de sănătate publică.

Art. 22. - Actualizarea bazei de date privind datele generale ale spitalelor se va face ori de câte ori este nevoie, în situaţia în care apar modificări faţă de raportarea anterioară, utilizându-se acelaşi parcurs: de la spitalul ce actualizează fişa la autoritatea de sănătate publică teritorială şi apoi la Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară.

Art. 23. - Toate spitalele şi unităţile sanitare cu paturi sunt obligate să înregistreze în sistemul de evidenţe primare şi tehnico-operative, să stocheze, să prelucreze şi să transmită la termenele fixate informaţiile necesare constituirii bazelor de date la nivel judeţean, regional şi naţional, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 3. Modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor pentru fiecare categorie este reglementată prin ordin al ministrului sănătăţii publice privind broşura „Modelar - Spitale".

Art. 24. - Medicii şi personalul sanitar mediu angajaţi în spitale sunt obligaţi să completeze corect şi la timp toate informaţiile prevăzute în evidenţele primare şi tehnico-operative, această activitate fiind totodată unul dintre obiectivele de monitorizare, coordonare şi control ale conducerii spitalului.

Art. 25. - Prelucrarea informaţiilor din documentele primare se face cu respectarea codificărilor prevăzute în Clasificarea internaţională a maladiilor, revizia a X-a, a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), în Clasificarea australiană a intervenţiilor din domeniul sănătăţii, Nomenclatorul investigaţiilor de laborator - OMS, precum şi a altor nomenclatoare, clasificări şi codificări stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art. 26. - Toate rapoartele, situaţiile şi dările de seamă elaborate de spitale şi prevăzute în prezentul ordin a fi transmise la nivel central vor fi iniţial recepţionate, validate, analizate şi agregate la nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, care au şi sarcina de a coordona, supraveghea şi controla acest proces prin structurile specializate ale acestora.

Art. 27. - In vederea elaborării Raportului anual al situaţiei privind numărul de spitale pe categorii, numărul de paturi raportat la numărul de locuitori, gradul de dotare, principalii indicatori de morbiditate şi mortalitate din spitale, situaţia acreditării, acoperirea cu servicii specifice în profil teritorial şi alte rapoarte şi situaţii prevăzute de lege, Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară va analiza şi va valida datele transmise din teritoriu şi va înainta Ministerului Sănătăţii Publice, la termenele fixate, rapoartele corespunzătoare.

Art. 28. - Datele necesare întocmirii raportului anual asupra situaţiei spitalelor prevăzut la lit. a), b), d) şi e) ale art. 203 al titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 se vor extrage din sistemul informaţional anterior - pentru anul 2006 şi din sistemul informaţional prevăzut în prezentul ordin - pentru anul 2007 şi următorii. Pentru lit. c) şi f), datele vor fi extrase din centralizatoare prevăzute de acte normative specifice.

Art. 29. - Coordonarea activităţilor necesare întocmirii raportului anual asupra situaţiei spitalelor revine Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară revenindu-i sarcina de a pune la dispoziţie datele specifice.

Art. 30. - Datele necesare întocmirii raportului anual asupra situaţiei spitalelor vor fi înaintate nu mai târziu de data de 30 mai a fiecărui an, pentru anul expirat.

Art. 31. - Rapoartele şi situaţiile solicitate de organizaţiile internaţionale de specialitate, cum ar fi OMS, OMS - Biroul Regional pentru Europa, EUROSTAT, precum şi cele solicitate de organizaţiile şi instituţiile centrale de pe teritoriul României, elaborate de Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară, vor fi iniţial prezentate spre avizare ministrului sănătăţii publice.

CAPITOLUL III

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 32. - Informaţiile, rapoartele şi dările de seamă de la nivelul unităţilor cu paturi, privind sistemul informaţional al bolilor infecţioase cu declarare nominală sau obligatorie, Registrul naţional al medicilor, registrele naţionale ale unor boli cronice, Registrul naţional al echipamentelor medicale, anchetele permanente de deces perinatal, 0-1 an, 1-4 ani şi deces mamă, registrele naţionale de transplant, pentru care se emit acte normative specifice, fac parte integrantă din sistemul informaţional al spitalelor şi celorlalte unităţi sanitare cu paturi şi sunt obligatorii, constituind obligaţii şi responsabilităţi ce aparţin statisticii oficiale.

Art. 33. - In vederea asigurării coerenţei şi reprezentativităţii datelor, Centrul de Calcul şi Statistică Sanitară are obligaţia de a menţine şi de a actualiza şi propune spre aprobare, după caz, nomenclatorul clasificării internaţionale a maladiilor, conform recomandărilor OMS, nomenclatorul procedurilor şi intervenţiilor din domeniul sănătăţii, nomenclatorul investigaţiilor de laborator, nomenclatorul unităţilor sanitare cu paturi, alte nomenclatoare şi sisteme de codificare specifice domeniului său de activitate, totodată fiind obligat să conlucreze cu alte instituţii centrale şi locale subordonate Ministerului Sănătăţii Publice pentru utilizarea în bune condiţii în teritoriu a acestor nomenclatoare şi clasificări.

Art. 34. - Spitalele care deţin sisteme informatice specifice în funcţiune sau care vor achiziţiona şi pune în producţie asemenea sisteme ulterior au obligaţia de a lua măsurile necesare îndeplinirii prevederilor prezentului ordin.

Art. 35. - In vederea asigurării calităţii datelor, analizei şi raportării acestora la termenele fixate, conducerea spitalelor şi cea a autorităţilor de sănătate publică au obligaţia de a asigura resursele umane, materiale şi financiare necesare, Centrului de Calcul şi Statistică Sanitară revenindu-i sarcina de a prezenta anual conducerii Ministerului Sănătăţii Publice un raport specific în acest sens.

Art. 36. - Nerespectarea prezentelor prevederi constituie contravenţii conform actelor normative ce reglementează statistica publică.

Art. 37. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 38. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

ANEXA Nr. 1

Unitatea sanitară ...............................

Judeţul ...............................................

Luna ...................................................

FIŞĂ

privind raportarea punerii în aplicare a prevederilor titlului VII „Spitalele" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Nr. crt.

Acţiune

Rezolvat

Nerezolvat

Observaţii

1.

Stabilirea competenţelor

2.

Stabilirea tipului de spital

3.

Deţinerea autorizaţiei de funcţionare

4.

Incheiere contracte învăţământ, cercetare

5.

Organizarea educaţiei medicale şi a cercetării

6.

Structura aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii publice

7.

Acreditare

8.

Concurs, selectare şi contract management

9.

Intrarea în funcţiune a comitetului director

10.

Definitivarea şefilor de secţie

11.

Funcţionarea consiliului etic

12.

Funcţionarea consiliului medical

13.

Funcţionarea consiliului ştiinţific

14.

Elaborarea standardelor clinice şi modele de practică

15.

Elaborarea planului de achiziţii

16.

Funcţionarea consiliului consultativ

17.

Constituirea fondului de dezvoltare

18.

Prezenţa datoriilor la încheierea contractului de management

19.

Măsuri de reorganizare

NOTĂ:

Se va înscrie „DA" în coloanele „Rezolvat" sau „Nerezolvat", după caz.

ANEXA Nr. 2

FIŞA   SINTETICĂ

de date generale ale spitalelor şi ale celorlalte unităţi sanitare cu paturi

Nr. crt.

Tipul informaţiei

Explicaţie, cuantificare

Date suplimentare

Observaţii

1.

Denumirea unităţii sanitare

cod

2.

Tipul unităţii sanitare

3.

Adresă, telefon, fax, e-mail

4.

Manager

Telefon mobil

5.

Numărul total de paturi

6.

Structura organizatorică (aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii publice)

7.

UPU/CPU

8.

Numărul total de personal

9.

Numărul medicilor

10.

Numărul asistentelor

11.

Dotare cu CT/RMN/aparatură imagistică standard radiologie, ecografie

Data achiziţionării

12.

Total buget aprobat pe anul în curs

venituri

cheltuieli

13.

Buget contractat cu sistemul de

asigurări

venituri

cheltuieli

14.

Buget de stat

venituri

cheltuieli

15.

Buget local

venituri

cheltuieli

16.

Situaţia datoriilor

La medicamente

La materiale sanitare

17.

Autorizaţie de funcţionare

Nr. înregistrare

Data eliberării

18.

Acreditare

Nr. înregistrare

Data eliberării

19.

Situaţia stocurilor la medicamente

20.

Situaţia stocurilor la materiale sanitare

21.

Situaţii speciale

NOTĂ:

Modalitatea de completare a fişei se transmite odată cu fişierul electronic.

ANEXA Nr. 3

LISTA

informaţiilor primare obligatorii la nivelul spitalelor şi al celorlalte unităţi sanitare cu paturi

A.  Informaţii privind fenomene demografice şi socioeconomice:

1.  număr  de avorturi provocate, total, pe grupe de vârstă - trimestrial;

2.  număr  de avorturi la cerere, total, pe grupe de vârstă - trimestrial;

3.  număr  de avorturi incomplete, total, pe grupe de vârstă - trimestrial;

4.   număr  de bolnavi internaţi cu vârsta cuprinsă între 18-24 de ani, fără calificare - anual;

5.  număr  de bolnavi pe grupe de vârstă şi după gradul de şcolarizare - anual;

6.  număr  de bolnavi pe grupe de vârstă şi după ocupaţie - anual;

7.  număr  de decese intraoperatorii - anual;

8.  număr  de decese postoperatorii (în primele 48 de ore) - anual;

9.  număr  de decese evitabile - anual;

10.  număr de decese iatrogene - anual;

11.  număr de decese pe sexe, pe grupe de vârstă, pe medii, pe secţii de specialitate - anual.

B.  Informaţii privind morbiditatea spitalizată:

1.  număr de pacienţi externaţi pe cauze de boală, pe grupe de vârstă, pe sexe şi medii - lunar;

2.  număr de pacienţi internaţi la finele perioadei de referinţă;

3.  număr de zile de spitalizare - lunar;

4.  număr de infecţii nosocomiale, pe secţii de specialitate şi pe boli - trimestrial;

5.  număr de infecţii postoperatorii - anual.

C.  Informaţii privind resursele unităţilor sanitare cu paturi:

1.  număr total de paturi, pe specialităţi, acuţi şi cronici - anual;

2.  număr total de personal, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

3.   număr de medici pe specialităţi şi grade profesionale, pentru servicii de acuţi şi pentru cronici, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

4.  număr de farmacişti, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

5.   număr de asistente pe specialităţi şi grade profesionale, pentru servicii de acuţi şi pentru cronici, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

6.  număr de personal paramedical - anual;

7.   număr de personal muncitori, auxiliar, de servire şi din aparatul funcţional, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

8.   dotare cu CT, staţii de hemodializă, accelerator linear, litotriptor, mamograf,  RMN,  PET, echipament pentru radiologie - anual;

9.  situaţia clădirilor: juridic, funcţionalitate, structură - anual;

10.  cheltuielile după sursa de finanţare, pe tipuri de cheltuieli, pe secţii, asistenţă la domiciliu, pe tipuri de personal, pe pacient, acuţi şi cronici, pe proceduri - anual.

D.  Informaţii privind activitatea unităţilor sanitare cu paturi:

1.   număr de consultaţii şi tratamente pe specialităţi în spital, pe medii după domiciliul bolnavului, pe grupe de vârstă 0-14 şi 15+ - anual;

2.  număr de investigaţii de laborator pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

3.   număr de proceduri chirurgicale pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual;

4.   număr de proceduri neinvazive pe tipuri conform nomenclatorului în vigoare, pe grupe de vârstă, sexe şi medii - anual.

E.  Informaţii privind calitatea actelor medicale din unităţile sanitare cu paturi:

1.  număr de chestionare completate cu percepţia pacienţilor - anual;

2.  număr de reclamaţii - anual;

3.  număr de zile de aşteptare până la internare şi până la intervenţie din data internării - anual;

4.  număr de intervenţii chirurgicale considerate neindicate - anual;

5.  număr de transfuzii - anual;

6.  număr de bolnavi reinternaţi în primele 28 de zile de la externare - anual;

7.  număr de bolnavi cu rezistenţă la antibiotice - anual;

8.  număr de autopsii - anual;

9.  număr de bolnavi internaţi care au primit servicii de educaţie sanitară - anual;

10.  număr de însoţitori pentru bolnavi adulţi şi pentru copii - anual.

F.  Informaţii necesare calculării indicatorilor operaţionali:

1.  concordanţa diagnosticelor de internare-externare-anatomopatologice - anual;

2.  durata de spitalizare până la punerea diagnosticului şi intervenţia chirurgicală - anual;

3.  durata medie de spitalizare pe secţii şi, în cadrul acestora, pe afecţiuni - anual;

4.  utilizarea medie a paturilor, pe total şi secţii de specialitate - anual;

5.  rulajul bolnavilor pe total şi secţii de specialitate - anual;

6.  durata medie de staţionare în ATI - anual;

7.  complicaţii: intra- şi postoperatorii, decese în 24 de ore, decese posttransfuzionale - anual;

8.  starea pacienţilor la externare - anual;

9.  cheltuielile pe pat, pe zi, pe bolnav, pe total şi separat pentru medicamente - anual;

10.  proporţia cheltuielilor de personal medical din total cheltuieli - anual.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 919/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 919 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 919/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu