Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 91 din 31 ianuarie 2005

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 117 din  7 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004 privind aprobarea modelului si continutului formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 158 din 23 februarie 2004, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Anexa nr. 2 "Instructiuni de completare a formularului 100 <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat>>, cod 14.13.01.01/a" se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. Anexa nr. 3 "Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat" se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se aplica pentru impozitele, taxele si contributiile sociale datorate incepand cu 1 ianuarie 2005, cu termen de declarare 25 februarie 2005.
    Art. 4
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                              Ionel Popescu

    ANEXA 1
    (Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004)

                              INSTRUCTIUNI
de completare a formularului 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a

    I. Depunerea declaratiei

    1. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se completeaza si se depune de platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile de plata la bugetul general consolidat cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, astfel:
    1.1. Lunar, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii la care se refera, pentru obligatiile de plata reprezentand:
    a) impozit pe profit datorat de bancile comerciale;
    b) accize;
    c) impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna;
    d) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii, impozit pe veniturile din profesii libere (veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara), impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din activitati comerciale (veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie; venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil), impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigurile din transferul titlurilor de valoare, impozit pe veniturile din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
    e) impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice;
    f) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    g) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform art. 43 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc;
    i) taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii;
    j) taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu capacitate cilindrica de minimum 2.000 cm^3;
    k) taxa pe jocuri de noroc;
    l) contributii sociale datorate de angajator;
    m) contributii sociale retinute de la asigurati;
    n) taxa pentru autorizarea si controlul activitatii nucleare, conform Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    1.2. Trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din trimestrul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand:
    a) impozit pe profit, datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la pct. 1.1;
    b) impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;
    c) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine: impozit pe profit din asociere, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) impozit pe veniturile microintreprinderilor;
    e) impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere datorat de persoane fizice;
    f) redeventele miniere si petroliere;
    g) cota din veniturile realizate de persoanele juridice romane care presteaza activitatile prevazute la art. 2 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea Fondului special al aviatiei civile, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/2001.
    1.3. Semestrial, pana la data de 25, inclusiv, a primei luni din semestrul urmator, pentru obligatiile de plata ale institutiilor de invatamant superior, prevazute la art. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 174/2001 privind unele masuri pentru imbunatatirea finantarii invatamantului superior: taxa din veniturile institutiilor de invatamant superior.
    1.4. Anual:
    a) in termen de 30 de zile de la data termenului legal de depunere a bilantului contabil, daca prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligatiile de plata reprezentand varsaminte din profitul net, conform Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    b) pana la data de 25 decembrie, inclusiv, a anului in curs, pentru anul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale;
    c) pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului, intocmita de lichidator, pentru impozitul pe veniturile din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice, conform art. 67 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    2. Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat se depune in format electronic la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala platitorul de impozite, taxe sau contributii sociale isi are domiciliul fiscal. Persoanele juridice care au subunitati inregistrate ca platitori de impozite si taxe depun declaratia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzator activitatii subunitatilor, la organul fiscal teritorial la care acestea sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe.
    Marii contribuabili depun declaratia la organul fiscal competent, definit prin legislatia specifica.
    Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii.
    Formularul se editeaza in doua exemplare:
    - un exemplar se depune la unitatea fiscala, impreuna cu suportul electronic;
    - un exemplar se pastreaza de platitor.
    Formatul electronic al formularelor se obtine prin folosirea programului de asistenta pus la dispozitie gratuit de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS.
    Programul de asistenta este distribuit contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

    II. Completarea declaratiei

    Perioada de raportare:
    In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia sau numarul ultimei luni a perioadei de raportare, trimestru, semestru sau an, dupa caz (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie sau 03 pentru trimestrul 1).
    Anul pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2005).

    Sectiunea A "Date de identificare ale platitorului"
    Caseta "Cod de identificare fiscala" se completeaza astfel:
    - contribuabilii persoane juridice, subunitatile acestora sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare, dupa caz;
    - contribuabilii persoane fizice inscriu codul numeric personal sau numarul de identificare fiscala, dupa caz.
    Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta.
    In prima casuta se inscrie atributul R, in cazul in care contribuabilul este inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata.
    In rubrica "Denumire" se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite, taxe si contributii sociale.
    Rubricile privind adresa se completeaza, dupa caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al platitorului sau adresa sediului subunitatii care are calitatea de platitor de impozite si taxe.

    Sectiunea B "Date privind obligatia bugetara"
    Pentru fiecare obligatie de plata prevazuta in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, datorata in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta, inscriindu-se in randurile corespunzatoare (rd. 1 - rd. 4) sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.
    In situatia in care in luna de raportare nu au rezultat sume datorate/de recuperat/de restituit pentru impozitele, taxele sau contributiile cuprinse in vectorul fiscal completat in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.103/2003 privind Procedura de completare a vectorului fiscal si de notificare a contribuabililor privind datele inregistrate in vectorul fiscal, la "Suma datorata/de recuperat/de restituit" se inscrie, dupa caz, cifra 0 (zero).
    Necompletarea tabelului din sectiunea B in situatia de mai sus, pentru una dintre obligatiile de plata prevazute in vectorul fiscal, echivaleaza cu nedeclararea obligatiei de plata respective.
    Atentie! Sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferentele de impozite si taxe stabilite prin actele de control.
    B1. Pentru impozitele/taxele/contributiile sociale cuprinse la pozitiile 4*) - 7, 19 - 34, 36, 39 - 58 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, formularul se completeaza astfel:
    Col. "Denumire obligatie bugetara": se inscrie denumirea obligatiei bugetare, conform Nomenclatorului obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, datorata in perioada de raportare.
    Col. "Suma":
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit/taxa/contributie sociala datorata in perioada de raportare, conform legii.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    1. Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine: se completeaza trimestrial de persoana juridica straina, de reprezentantul fiscal sau de persoana juridica rezidenta care are obligatia de a plati impozitul pe profit pentru veniturile din vanzarea/cesionarea proprietatilor imobiliare si/sau titlurilor de participare, realizate in Romania de persoana juridica straina, in conformitate cu art. 13 lit. d), art. 30 si 33 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Rd. 1. "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit datorat de persoana juridica straina, pentru veniturile realizate din vanzarea/cesionarea proprietatilor imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.
    Rd. 3. "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    Pentru impozitul pe profit datorat de persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea prin intermediul unui sediu permanent situat in Romania si impozitul pe profit din asociere datorat de persoane juridice straine, in conformitate cu art. 13 lit. b) si c) din Legea nr. 571/2003, se vor avea in vedere instructiunile de la lit. B3 pct. 3.
    2. Pentru contributiile sociale prevazute la pozitiile 32 - 34, 36, 39 - 44 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementari in domeniul financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003.
    Rd. 1. "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand contributia sociala datorata in perioada de raportare, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale.
    Rd. 3. "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    La pozitia 42 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat se inscrie contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru persoanele care se afla in concediu medical, in concediu medical pentru sarcina si lauzie, in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, si se deduce din contributia de asigurari sociale datorata de angajatori.
------------
    *) A se vedea si instructiunile de la lit. B3 pct. 3.

    B2. Pentru contributiile sociale datorate de angajatori, prevazute la pozitiile 35, 37 si 38 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 86/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003 si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale.
    Rd. 1. "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand contributia sociala datorata de angajatori in perioada de raportare, conform legii.
    Rd. 2. "Suma deductibila": se inscrie suma reprezentand:
    a) facilitati/deduceri acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare (cum ar fi suma cuvenita angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant, absolventi din randul persoanelor cu handicap, someri in varsta de peste 45 de ani, someri intretinatori unici de familie);
    b) deduceri/prestatii de asigurari sociale efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare (cum ar fi indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, pentru maternitate, pentru cresterea copilului, care se plateste de angajator asiguratilor in contul asigurarilor sociale, precum si contributia asigurarilor sociale de sanatate aferenta concediilor medicale, concediilor medicale pentru sarcina si lauzie, concediilor medicale pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau concediilor pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare);
    c) indemnizatiile care se calculeaza si se platesc de catre angajatori, conform art. 39 din Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii nr. 848/1.687/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) indemnizatiile de risc maternal care se calculeaza, se platesc de catre angajatori conform art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2004, si se deduc din contributia de asigurari sociale conform art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2004.
    Rd. 3 "Suma de plata": se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si cea deductibila, respectiv dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2. In situatia in care suma inscrisa la rd. 1 este mai mica decat suma inscrisa la rd. 2, se va inscrie cifra 0 (zero).
    B3. Pentru impozitele cuprinse la pozitiile 1 - 3 si 4*) din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, formularul se completeaza astfel:
    1. Impozit pe profit: se completeaza lunar sau trimestrial, dupa caz, de platitorii de impozit pe profit, pentru activitatea proprie, in conformitate cu art. 13 lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Se vor completa rd. 1 si rd. 3 sau rd. 4, dupa caz.
    Nu se completeaza de catre organizatiile nonprofit, de catre contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura.
    De asemenea, contribuabilii prevazuti la art. 34 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care au definitivat pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior si care platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat pana la data de 15 februarie a anului urmator, nu completeaza formularul pentru impozitul pe profit pentru luna decembrie sau trimestrul IV, dupa caz.
    Rd. 1. "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit datorat pentru perioada de raportare, calculata ca diferenta intre impozitul pe profit datorat cumulat de la inceputul anului la sfarsitului perioadei de raportare si impozitul pe profit datorat cumulat de la inceputul anului la sfarsitul perioadei precedente celei de raportare, in situatia in care, pe cumulat, in perioada de raportare s-a inregistrat profit impozabil.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    Rd. 4 "Suma de recuperat": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, calculata ca diferenta intre impozitul pe profit datorat cumulat de la inceputul anului la sfarsitul perioadei precedente celei de raportare si impozitul pe profit datorat cumulat de la inceputul anului la sfarsitul perioadei de raportare, in situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat, pe cumulat, pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil (de exemplu, in trimestrul in care se primesc dividendele de la o alta societate unde se detin participatiile sau se inregistreaza cheltuieli nedeductibile fiscal).
------------
    *) A se vedea si instructiunile de la lit. B1 pct. 1

    Exemplu:
    Trimestrul I:
    Rezultatul exercitiului: profit impozabil, pe cumulat = 1.000;
    I1 = Impozit pe profit, cumulat = 250;
    Impozit pe profit datorat trimestrul I = 250;
    Declaratie trimestrul I:
     _______________________________________
    | Suma datorata     |               250 |
    |___________________|___________________|
    | Suma de plata     |               250 |
    |___________________|___________________|
    | Suma de recuperat | nu se completeaza |
    |___________________|___________________|

    Trimestrul II:
    Rezultatul exercitiului: profit impozabil, pe cumulat = 700;
    I2 = Impozit pe profit, cumulat, la sfarsitul trimestrului II = 175;
    Impozit pe profit de recuperat trimestrul II: (I1 - I2 = 250 - 175) = 75;
    Declaratie trimestrul II:
     _______________________________________
    | Suma datorata     | nu se completeaza |
    |___________________|___________________|
    | Suma de recuperat |                75 |
    |___________________|___________________|

    Trimestrul III:
    Rezultatul exercitiului: pierdere fiscala, pe cumulat = 500;
    I3 = Impozit pe profit, cumulat, la sfarsitul trimestrului III = 0;
    Impozit pe profit de recuperat trimestrul III = (I2 - I3 = 175 - 0) = 175;
    Declaratie trimestrul III:
     _______________________________________
    | Suma datorata     | nu se completeaza |
    |___________________|___________________|
    | Suma de recuperat |               175 |
    |___________________|___________________|

    Trimestrul IV:
    Rezultatul exercitiului: pierdere fiscala, pe cumulat = 1.000;
    I4 = Impozit pe profit, cumulat, la sfarsitul trimestrului IV = 0;
    Impozit pe profit de recuperat trimestrul IV = (I3 - I4 = 0 - 0) = 0;
    Declaratie trimestrul IV:
     _______________________________________
    | Suma datorata     | nu se completeaza |
    |___________________|___________________|
    | Suma de recuperat |                 0 |
    |___________________|___________________|

    2. Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice: se completeaza de catre persoana juridica romana care are obligatia de a calcula, retine si a vira impozitul pe profitul cuvenit din asociere persoanelor fizice romane si straine, in conformitate cu art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit, retinut la sursa, pentru profitul impozabil cuvenit din asociere asociatilor persoane fizice, datorata pentru perioada de raportare, in situatia in care, pe cumulat, in perioada de raportare s-a inregistrat profit impozabil.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    Rd. 4 "Suma de recuperat": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, in situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat pe cumulat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil.
    Se vor avea in vedere si instructiunile prevazute la lit. B3 pct. 1.
    3. Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine
    Se completeaza pentru:
    - impozitul pe profit din asociere datorat de persoane juridice straine, prevazute la art. 13 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care declaratia se completeaza de catre persoana care are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul pe profitul cuvenit din asociere persoanelor juridice straine;
    - impozitul pe profit datorat de persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, conform art. 13 lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit datorat pentru perioada de raportare, in situatia in care pe cumulat in aceasta perioada s-a inregistrat profit impozabil.
    Rd. 3 "Suma de plata": se va inscrie suma de la rd. 1.
    Rd. 4 "Suma de recuperat": se inscrie suma reprezentand impozit pe profit de recuperat pentru perioada de raportare, calculata in conformitate cu prevederile titlului II din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat pe cumulat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil.
    Se vor avea in vedere si instructiunile prevazute la lit. B3 pct. 1.
    B4. Pentru accizele cuprinse la pozitiile 8 - 16 si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, prevazut la pozitia 17 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, formularul se completeaza de catre persoanele care datoreaza bugetului de stat sumele cu acest titlu, potrivit titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Agentii economici importatori de produse accizabile nu vor cuprinde in declaratie accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in Declaratia vamala de import.
    Rd. 1 "Suma datorata": se completeaza cu suma datorata in perioada de raportare.
    Nu se cuprind accizele aferente produselor provenite din import, care se declara in Declaratia vamala de import.
    Rd. 2 "Suma deductibila": se completeaza, daca este cazul, inscriindu-se, dupa caz:
    - suma rezultata din aplicarea cotei procentuale asupra accizelor datorate bugetului de stat pentru tigarete, tigari si bauturi alcoolice, potrivit art. 70 alin. (1) lit. c) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - contravaloarea marcajelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, pentru care se calculeaza acciza datorata in perioada de raportare, potrivit prevederilor titlului VII din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Rd. 3 "Suma de plata": se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si suma deductibila, respectiv dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2.
    Rd. 4. "Suma de restituit": se inscrie suma reprezentand acciza de restituit, potrivit legii, rezultata in perioada de raportare.
    B5. Pentru impozitul pe salarii prevazut la pozitia 18 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul general consolidat, formularul se completeaza in conformitate cu art. 57 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Rd. 1 "Suma datorata": se inscrie suma reprezentand impozitul pe veniturile din salarii datorat in perioada de raportare.
    Rd. 2 "Suma deductibila": se inscrie suma rezultata in urma regularizarii impozitului datorat pe anul precedent cu platile anticipate retinute in cursul anului, determinata ca diferenta intre total impozit pe veniturile din salarii de restituit angajatilor (rd. 11 cap. VI din fisele fiscale 1, pentru anul 2004) si total impozit pe venitul din salarii ramas de achitat de catre angajati (rd. 10 cap. VI din fisele fiscale 1, pentru anul 2004).
    In cazul in care diferenta de mai sus este negativa, se inscrie suma rezultata cu semnul "-" (minus).
    Rd. 3. "Suma de plata": se completeaza dupa cum urmeaza:
    In situatia in care la rd. 2 a rezultat o suma pozitiva, se va inscrie diferenta dintre suma inscrisa la rd. 1 si suma inscrisa la rd. 2. Daca suma inscrisa la rd. 1 este mai mica decat suma inscrisa la rd. 2, se inscrie cifra "0" (zero), iar diferenta ramasa se preia la rd. 4.
    In situatia in care la rd. 2 a rezultat o suma negativa (inscrisa cu semnul minus, conform instructiunilor prevazute la rd. 2), aceasta se cumuleaza cu suma inscrisa la rd. 1.
    Rd. 4 "Suma de restituit": se completeaza numai in cazul in care suma pozitiva inscrisa la rd. 2 este mai mare decat suma inscrisa la rd. 1. Se inscrie suma reprezentand diferenta de impozit ramasa de restituit, calculata ca diferenta intre suma inscrisa la rd. 2 si suma inscrisa la rd. 1.

    ANEXA 2*)
    (Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 281/2004)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                              NOMENCLATORUL
              obligatiilor de plata la bugetul general consolidat

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumire obligatie bugetara    |             Temei legal              |
|crt.|                                  |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  1 | Impozit pe profit (datorat de    | art. 13 din Legea nr. 571/2003       |
|    | bancile comerciale)              | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  2 | Impozit pe profit (datorat de    | art. 13 din Legea nr. 571/2003       |
|    | persoane juridice romane, altele | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | decat cele de la pct. 1)         | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  3 | Impozit pe profit din asociere   | art. 13 lit. c) si e) din Legea      |
|    | datorat de persoane fizice       | nr. 571/2003 privind Codul fiscal,   |
|    |                                  | cu modificarile si completarile      |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  4 | Impozit pe profit datorat de     | art. 13 lit. b), c) si d) din Legea  |
|    | persoane juridice straine        | nr. 571/2003 privind Codul fiscal,   |
|    |                                  | cu modificarile si completarile      |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  5 | Impozit pe veniturile din        | art. 36 din Legea nr. 571/2003       |
|    | dividende distribuite persoanelor| privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | juridice                         | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  6 | Impozit pe veniturile            | art. 103 si art. 105 din Legea       |
|    | microintreprinderilor            | nr. 571/2003 privind Codul fiscal,   |
|    |                                  | cu modificarile si completarile      |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  7 | Impozit pe veniturile            | art. 111 din Legea nr. 571/2003      |
|    | microintreprinderilor din        | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | asociere datorat de persoane     | si completarile ulterioare           |
|    | fizice                           |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  8 | Accize pentru bere               | art. 162 din Legea nr. 571/2003      |
|    |                                  | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
|  9 | Accize pentru vinuri             | art. 162 din Legea nr. 571/2003      |
|    |                                  | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 10 | Accize pentru bauturi fermentate,| art. 162 din Legea nr. 571/2003      |
|    | altele decat bere si vinuri      | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 11 | Accize pentru produse            | art. 162 din Legea nr. 571/2003      |
|    | intermediare                     | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 12 | Accize pentru alcool etilic      | art. 162 din Legea nr. 571/2003      |
|    |                                  | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 13 | Accize pentru produse din tutun  | art. 162 din Legea nr. 571/2003      |
|    |                                  | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 14 | Accize pentru uleiuri minerale   | art. 162 din Legea nr. 571/2003      |
|    |                                  | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 15 | Accize pentru cafea              | art. 207 lit. a), b) si c) din Legea |
|    |                                  | nr. 571/2003 privind Codul fiscal,   |
|    |                                  | cu modificarile si completarile      |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 16 | Accize pentru alte produse       | art. 207 lit. d) - o) din Legea      |
|    |                                  | nr. 571/2003 privind Codul fiscal,   |
|    |                                  | cu modificarile si completarile      |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 17 | Impozit la titeiul si la gazele  | art. 215 din Legea nr. 571/2003      |
|    | naturale din productia interna   | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 18 | Impozit pe veniturile din salarii| art. 57 din Legea nr. 571/2003       |
|    |                                  | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 19 | Impozit pe veniturile din        | art. 52 din Legea nr. 571/2003       |
|    | drepturi de proprietate          | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | intelectuala                     | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 20 | Impozit pe veniturile din        | art. 52 din Legea nr. 571/2003       |
|    | activitatea de expertiza         | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | contabila si tehnica, judiciara  | si completarile ulterioare           |
|    | si extrajudiciara                |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 21 | Impozit pe veniturile din        | art. 52 din Legea nr. 571/2003       |
|    | activitati desfasurate in baza   | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | contractelor/conventiilor civile | si completarile ulterioare           |
|    | incheiate potrivit Codului civil |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 22 | Impozit pe veniturile obtinute   | art. 52 din Legea nr. 571/2003       |
|    | din vanzarea bunurilor in regim  | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | de consignatie si din activitati | si completarile ulterioare           |
|    | desfasurate in baza contractelor |                                      |
|    | de agent, comision sau mandat    |                                      |
|    | comercial                        |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 23 | Impozit pe veniturile din        | art. 67 din Legea nr. 571/2003       |
|    | dividende distribuite persoanelor| privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | fizice                           | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 24 | Impozit pe veniturile din dobanzi| art. 67 din Legea nr. 571/2003       |
|    |                                  | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 25 | Impozit pe castigurile din       | art. 67 din Legea nr. 571/2003       |
|    | transferul titlurilor de valoare | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 26 | Impozit pe veniturile din        | art. 67 din Legea nr. 571/2003       |
|    | operatiuni de vanzare-cumparare  | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | de valuta la termen, pe baza de  | si completarile ulterioare           |
|    | contract, precum si alte         |                                      |
|    | operatiuni similare              |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 27 | Impozit pe veniturile din pensii | art. 70 din Legea nr. 571/2003       |
|    |                                  | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 28 | Impozit pe veniturile din premii | art. 77 din Legea nr. 571/2003       |
|    | si din jocuri de noroc           | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 29 | Impozit pe alte venituri ale     | art. 78 si art. 79 din Legea         |
|    | persoanelor fizice               | nr. 571/2003 privind Codul fiscal,   |
|    |                                  | cu modificarile si completarile      |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 30 | Impozit pe veniturile obtinute   | art. 114 din Legea nr. 571/2003      |
|    | din Romania de nerezidenti -     | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | persoanele fizice                | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 31 | Impozit pe veniturile obtinute   | art. 114 din Legea nr. 571/2003      |
|    | din Romania de nerezidenti -     | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | persoanele juridice              | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 32 | Contributia individuala de       | Legea nr. 19/2000 privind sistemul   |
|    | asigurari sociale retinuta de la | public de pensii si alte drepturi de |
|    | asigurati                        | asigurari sociale, cu modificarile   |
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 33 | Contributia individuala de       | Legea nr. 76/2002 privind sistemul   |
|    | asigurari pentru somaj retinuta  | asigurarilor pentru somaj si         |
|    | de la asigurati                  | stimularea ocuparii fortei de munca, |
|    |                                  | cu modificarile si completarile      |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 34 | Contributia pentru asigurari     | Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | sociale de sanatate retinuta de  | nr. 150/2002 privind organizarea si  |
|    | la asigurati                     | functionarea sistemului de asigurari |
|    |                                  | sociale de sanatate, cu modificarile |
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 35 | Contributia de asigurare pentru  | Legea nr. 346/2002 privind asigurarea|
|    | accidente de munca si boli       | pentru accidente de munca si boli    |
|    | profesionale datorata de         | profesionale, cu modificarile si     |
|    | angajator                        | completarile ulterioare              |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 36 | Contributia de asigurare pentru  | Legea nr. 346/2002 privind asigurarea|
|    | accidente de munca si boli       | pentru accidente de munca si boli    |
|    | profesionale pentru someri       | profesionale, cu modificarile si     |
|    |                                  | completarile ulterioare              |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 37 | Contributia de asigurari sociale | Legea nr. 19/2000 privind sistemul   |
|    | datorata de angajator            | public de pensii si alte drepturi de |
|    |                                  | asigurari sociale, cu modificarile si|
|    |                                  | completarile ulterioare              |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 38 | Contributia de asigurari pentru  | Legea nr. 76/2002 privind sistemul   |
|    | somaj datorata de angajator      | asigurarilor pentru somaj si         |
|    |                                  | stimularea ocuparii fortei de munca, |
|    |                                  | cu modificarile si completarile      |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 39 | Contributia pentru asigurari     | Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | sociale de sanatate datorata de  | nr. 150/2002 privind organizarea si  |
|    | angajator                        | functionarea sistemului de asigurari |
|    |                                  | sociale de sanatate, cu modificarile |
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 40 | Contributia de asigurari sociale | Legea nr. 19/2000 privind sistemul   |
|    | datorata pentru persoanele pentru| public de pensii si alte drepturi de |
|    | care plata drepturilor se suporta| asigurari sociale, cu modificarile si|
|    | din bugetul asigurarilor pentru  | completarile ulterioare              |
|    | somaj                            |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 41 | Contributia pentru asigurari     | Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | sociale de sanatate datorata     | nr. 150/2002 privind organizarea si  |
|    | pentru persoanele pentru care    | functionarea sistemului de asigurari |
|    | plata drepturilor se suporta din | sociale de sanatate, cu modificarile |
|    | bugetul asigurarilor pentru somaj| si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 42 | Contributia pentru asigurari     | Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | sociale de sanatate, calculata   | nr. 150/2002 (alin. 2, art. 54), cu  |
|    | pentru persoanele care se afla in| modificarile si completarile         |
|    | concediu medical, in concediu    | ulterioare; Normele de aplicare a    |
|    | medical pentru sarcina si lauzie,| prevederilor Legii nr. 19/2000, cu   |
|    | in concediu medical pentru       | modificarile si completarile         |
|    | ingrijirea copilului bolnav in   | ulterioare (anexa nr. 1.2)           |
|    | varsta de pana la 7 ani sau in   |                                      |
|    | concediu pentru cresterea        |                                      |
|    | copilului pana la implinirea     |                                      |
|    | varstei de 2 ani si in cazul     |                                      |
|    | copilului cu handicap, pana la   |                                      |
|    | implinirea de catre copil a      |                                      |
|    | varstei de 3 ani si care se      |                                      |
|    | deduce din contributia de        |                                      |
|    | asigurari sociale datorata de    |                                      |
|    | angajatori                       |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 43 | Contributia pentru asigurari     | Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | sociale de sanatate datorata     | nr. 150/2002 privind organizarea si  |
|    | pentru persoanele care satisfac  | functionarea sistemului de asigurari |
|    | stagiul militar in termen        | sociale de sanatate, cu modificarile |
|    |                                  | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 44 | Contributia pentru asigurari     | Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | sociale de sanatate datorata     | nr. 150/2002 privind organizarea si  |
|    | pentru persoanele care executa o | functionarea sistemului de asigurari |
|    | pedeapsa privativa de libertate  | sociale de sanatate, cu modificarile |
|    | sau se afla in arest preventiv   | si completarile ulterioare           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 45 | Varsaminte de la persoanele      | Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | juridice, pentru persoanele cu   | nr. 102/1999 privind protectia       |
|    | handicap neincadrate             | speciala si incadrarea in munca a    |
|    |                                  | persoanelor cu handicap, cu          |
|    |                                  | modificarile si completarile         |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 46 | Taxa asupra activitatilor        | Ordonanta Guvernului nr. 22/1992     |
|    | daunatoare sanatatii             | privind finantarea ocrotirii         |
|    |                                  | sanatatii aprobata prin Legea        |
|    |                                  | nr. 114/1992, cu modificarile si     |
|    |                                  | completarile ulterioare              |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 47 | Taxa de timbru social asupra     | Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | valorii autovehiculelor noi din  | nr. 118/1999 privind infiintarea si  |
|    | import, cu capacitate cilindrica | utilizarea Fondului national de      |
|    | de minimum 2000 cm^3             | solidaritate, cu modificarile si     |
|    |                                  | completarile ulterioare              |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 48 | Taxa pe jocuri de noroc datorata | Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | anticipat sau lunar, pe perioada | nr. 69/1998 privind regimul de       |
|    | de valabilitate a licentei de    | autorizare a activitatilor din       |
|    | exploatare a jocurilor de noroc  | domeniul jocurilor de noroc, cu      |
|____|__________________________________| modificarile si completarile         |
| 49 | Taxa pe jocuri de noroc          | ulterioare                           |
|    | regularizata periodic, in functie|                                      |
|    | de realizari, datorata pentru    |                                      |
|    | perioada de raportare            |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 50 | Taxa de timbru social asupra     | Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | jocurilor de noroc               | nr. 118/1999 privind infiintarea si  |
|    |                                  | utilizarea Fondului national de      |
|    |                                  | solidaritate, cu modificarile si     |
|    |                                  | completarile ulterioare              |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 51 | Cota din veniturile realizate de | Ordonanta Guvernului nr. 47/1998     |
|    | persoanele juridice romane care  | privind constituirea si utilizarea   |
|    | presteaza activitatile prevazute | Fondului special al aviatiei civile, |
|    | la art. 2 lit. a) din OG         | cu modificarile si completarile      |
|    | nr. 47/1998 privind constituirea | ulterioare                           |
|    | si utilizarea Fondului special al|                                      |
|    | aviatiei civile                  |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 52 | Taxa din veniturile institutiilor| Ordonanta de urgenta a Guvernului    |
|    | de invatamant superior           | nr. 174/2001 privind unele masuri    |
|    |                                  | pentru imbunatatirea finantarii      |
|    |                                  | invatamantului superior, cu          |
|    |                                  | modificarile si completarile         |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 53 | Taxa pe activitatea de           | Legea minelor nr. 85/2003, cu        |
|    | prospectiune, explorare,         | modificarile si completarile         |
|    | exploatare a resurselor minerale | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 54 | Redevente miniere                | Legea minelor nr. 85/2003, cu        |
|    |                                  | modificarile si completarile         |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 55 | Redevente petroliere             | Legea petrolului nr. 238/2004        |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 56 | Taxa pentru autorizarea si       | Legea nr. 193/2003 pentru modificarea|
|    | controlul activitatii nucleare   | si completarea Legii nr. 111/1996    |
|    |                                  | privind desfasurarea in siguranta a  |
|    |                                  | activitatilor nucleare               |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 57 | Varsaminte din profitul net      | Ordonanta Guvernului nr. 64/2001     |
|    |                                  | privind repartizarea profitului la   |
|    |                                  | societatile nationale, companiile    |
|    |                                  | nationale si societatile comerciale  |
|    |                                  | cu capital integral sau majoritar de |
|    |                                  | stat, precum si la regiile autonome, |
|    |                                  | cu modificarile si completarile      |
|    |                                  | ulterioare                           |
|____|__________________________________|______________________________________|
| 58 | Impozit pe veniturile din        | art. 67 din Legea nr. 571/2003       |
|    | lichidare/dizolvare fara         | privind Codul fiscal, cu modificarile|
|    | lichidare a unei persoane        | si completarile ulterioare           |
|    | juridice                         |                                      |
|____|__________________________________|______________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 91/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 91 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu