Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.386 din 16.04.2020

pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 2/2020
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 375 din 11 aprilie 2020SmartCity1

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) pct. 21 şi art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 2/2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Persoanele juridice şi fizice care solicită avize la documentaţii tehnice aferente obiectivelor care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului au obligaţia de a se conforma prevederilor reglementării aprobate prin prezentul ordin. Articolul 3Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 731/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 18 iunie 2015, cu modificările ulterioare, se abrogă. Articolul 5 Prezentul ordin intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,Lucian Nicolae BodeANEXĂ REGLEMENTAREA AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 2/2020 Introducere 1. Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) are ca obiect de activitate exercitarea, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă la nivel naţional şi a competenţelor delegate de Ministerul Transporturilor în domeniul securităţii aviaţiei civile, potrivit reglementărilor în vigoare. 2. În calitatea sa de autoritate naţională de supervizare a siguranţei zborului, potrivit Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional, AACR exercită toate competenţele ce revin, conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organismului tehnic specializat desemnat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, precum şi alte competenţe ce revin, conform legii, Ministerului Transporturilor şi care i-au fost delegate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006, inclusiv avizarea lucrărilor efectuate în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă. 3. Luând în considerare art. 2 lit. (f) din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului, statele membre asigură protejarea zonelor din vecinătatea aerodromurilor fără a aduce atingere dreptului Uniunii şi dreptului intern din domeniul mediului şi al amenajării teritoriului. 4. Luând în considerare art. 8 şi 9, precum şi ADR.AR.C.005 lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, AACR, în calitatea sa de autoritate naţională de supervizare, este autoritatea competentă responsabilă cu protejarea şi monitorizarea împrejurimilor aerodromului şi în acest scop solicită aprobare prealabilă pentru toate obstacolele, amenajările şi alte activităţi din zonele monitorizate de operatorul de aerodrom în conformitate cu ADR.OPS.B.075 care pot pune în pericol siguranţa şi pot afecta funcţionarea unui aerodrom. Capitolul IGeneralităţi 1.1. Scop Prezenta reglementare stabileşte cadrul reglementat necesar pentru aplicarea: a)prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 405/1993, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la avizarea obiectivelor amplasate în zonele supuse servituţilor de aeronautică civilă aferente aerodromurilor şi mijloacelor CNS şi meteorologice din aviaţia civilă sau în alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului; b)prevederile art. 38 şi ale anexei VII din Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului; c)prevederilor art. 8 şi 9, precum şi ADR.AR.C.005 lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului.1.2. Domeniul de aplicare Prevederile prezentei reglementări sunt obligatorii pentru: a)persoanele fizice şi juridice care solicită avize AACR la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zonele cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului; b)orice persoană fizică şi juridică care realizează obiective în zonele cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană ori pot afecta siguranţa zborului; c)personalul AACR implicat în procesul de analiză, evaluare, inspecţie, avizare, emitere avize (în funcţie de complexitatea şi particularităţile fiecărei documentaţii tehnice). 1.3. Documente de referinţă 1. Regulamentul (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi de înfiinţare a Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 şi a Directivelor 2014/30/UE şi 2014/53/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 şi (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului; 2. Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 3. Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare; 4. Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 5. Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional; 6. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 281/2002*) privind avizarea în prealabil de către AACR a studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, proiectelor de execuţie, celorlalte documente tehnice solicitate de legislaţia naţională în vigoare, aferente strategiilor şi programelor de dezvoltare/modernizare a aeroporturilor şi serviciilor de trafic aerian;*) Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 281/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 9. Decizia nr. 2014/012/R a directorului executiv al EASA de adoptare a AMC/GM la Regulamentul (UE) nr. 139/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 10. Decizia nr. 2014/013/R a directorului executiv al EASA de adoptare a CS/GM pentru proiectarea aerodromurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 11. Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26 ianuarie 2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice şi informaţiilor aeronautice pentru Cerul unic European; 12. RACR-ZSAC: Stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediţia curentă; 13. RACR-WGS-84: Măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic global (WGS-84), ediţia curentă; 14. RACR-AD-PETA: Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor, ediţia curentă; 15. RACR-AD-PETH: Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor, ediţia curentă; 16. Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare; 17. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 18. Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 233/2016. 1.4. Noţiuni, termeni şi abrevieri 1.4.1. Noţiuni şi termeni În sensul prezentei reglementări, noţiunile şi termenii relevanţi au următoarele semnificaţii: 1. administrator al aerodromului - persoană fizică sau juridică având ca obiect de activitate, în temeiul legislaţiei sau reglementărilor aplicabile, administrarea şi gestionarea infrastructurilor unui aerodrom sau a unui grup de aerodromuri, precum şi coordonarea şi/sau controlul activităţilor diferiţilor operatori prezenţi în aerodromul sau în grupul de aerodromuri în cauză; 2. administrator al mijloacelor CNS şi meteorologice - persoană fizică sau juridică având ca obiect de activitate, în temeiul legislaţiei sau al reglementărilor aplicabile, administrarea şi operarea de mijloace CNS şi meteorologice; 3. aviz - document scris, emis de AACR pe baza unei solicitări, referitor la o documentaţie tehnică, prin care se stabilesc condiţiile pentru realizarea, extinderea, dezvoltarea sau utilizarea unui obiectiv amplasat în zone cu servituţi aeronautice civile ori în afara acestor zone şi care poate afecta siguranţa zborului; 4. evaluare - examinare, realizată de AACR pe baze analitice, a compatibilităţii caracteristicilor constructive şi a parametrilor operaţionali ai unui anumit obiectiv cu rigorile servituţilor aeronautice; 5. mijloc CNS - echipament/sistem amplasat la sol, utilizat pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii (COM), navigaţie (NAV) sau supraveghere (SUR) şi care din punct de vedere tehnic îndeplineşte cerinţele aplicabile, inclusiv pe cele specificate în anexa 10 OACI aşa cum este transpusă în legislaţia naţională; 6. mijloc meteorologic - echipament/sistem amplasat la sol sau pe construcţii existente, utilizat pentru efectuarea observaţiilor meteorologice aeronautice sau furnizarea serviciilor de asistenţă meteorologică pentru navigaţia aeriană şi care îndeplineşte cerinţele aplicabile specificate în anexa 3 OACI aşa cum este transpusă în legislaţia naţională; 7. obiectiv - termen generic utilizat pentru lucrare, activitate, amenajare, echipament, construcţie, orice alt obiect, inclusiv turbină eoliană, care poate constitui obstacol geometric, radioelectric şi/sau operaţional pentru navigaţia aeriană sau care poate afecta siguranţa zborului; 8. obstacol - orice obiect fix (natural sau artificial, temporar ori permanent) sau mobil sau părţile acestora, care prin localizare, proprietăţi fizice, caracteristici constructive şi/sau funcţionale (zonă, amplasament, depăşire suprafeţe definite destinate să protejeze aeronavele în zbor etc.) afectează sau pot afecta siguranţa zborului; 9. servitute aeronautică - condiţii, restricţii, obligaţii impuse de reglementările naţionale şi/sau internaţionale, în interesul siguranţei zborului; 10. siguranţa - starea în care riscurile asociate activităţilor aeronautice, în legătură directă cu operarea aeronavelor sau în sprijinul operării aeronavelor, sunt reduse şi controlate la un nivel acceptabil; 11. solicitant - persoana fizică sau entitate cu sau fără personalitate juridică care solicită un aviz la documentaţia tehnică aferentă unui obiectiv; 12. turbină eoliană - sistem/echipament care captează energia cinetică a vântului şi o furnizează apoi sub formă de energie mecanică/electrică; obiectiv compus de obicei, dar nu exclusiv, din pilon, nacelă şi pale; 13. zone supuse servituţilor aeronautice - zone aferente aerodromurilor civile certificate, aerodromurilor militare sau echipamentelor serviciilor de navigaţie aeriană, aflate sub incidenţa servituţilor aeronautice. 1.4.2. Abrevieri AACR - Autoritatea Aeronautică Civilă Română; AD - aerodrom; CNS - comunicaţii, navigaţie, supraveghere (COM - Communications, NAV - Navigation, SUR - Surveillance); DT - documentaţie tehnică; DALI - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie; DTAC - DT pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; DTAD - DT pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare; DTOE - DT pentru organizarea execuţiei lucrărilor; OACI/ICAO - Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (International Civil Aviation Organization); MTIC - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor; PUG - plan urbanistic general; PUZ - plan urbanistic zonal; PUD - plan urbanistic de detaliu; PATN - plan de amenajare a teritoriului naţional; PATZR - plan de amenajare a teritoriului zonal regional; PATJ - plan de amenajare a teritoriului judeţean; PMU - plan de mobilitate urbană; PATZ - plan de amenajare a teritoriului zonal; RACR - reglementare aeronautică civilă română; ROMATSA - Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian; SF - studiu de fezabilitate; WGS - sistem geodezic global (World Geodetic System). Capitolul II Cerinţe de înregistrare şi trasabilitate a documentelor 2.1. AACR emite avize pentru: 2.1.1. Documentaţii de amenajare a teritoriului: a)planul de amenajare a teritoriului naţional (PATN); b)planul de amenajare a teritoriului zonal (PATZ); c)planul de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ); d)planul de amenajare a teritoriului zonal regional (PATZR).2.1.2. Documentaţii de urbanism: a)planul urbanistic general şi regulamentul local aferent acestuia (PUG); b)planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia (PUZ); c)planul urbanistic de detaliu (PUD); d)planuri de mobilitate urbană (PMU).2.1.3. Documentaţii tehnice pentru amplasarea noilor obiective de investiţii şi modificarea celor existente: a)documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (DTAC); b)documentaţia tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare (DTAD); c)studii de fezabilitate (SF); d)documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI); e)documentaţia tehnică de organizare a execuţiei lucrărilor (DTOE).2.2. AACR nu avizează materialele de construcţii, studiile geotehnice, tehnologiile de reparaţii, determinările în domeniul construcţiilor, acestea trebuind să facă obiectul unor studii de specialitate, elaborate corespunzător cerinţelor în domeniul construcţiilor privind structurile rutiere. 2.3. În vederea emiterii avizului de către AACR, solicitantul, în nume propriu sau prin împuterniciţi legal, cu respectarea prevederilor legale, depune în condiţiile stabilite de AACR şi publicate pe pagina proprie de internet, inclusiv afişare la sediu, o documentaţie. 2.4. Conţinutul şi structura documentaţiei care se depune la AACR în vederea emiterii avizului se aprobă prin decizie a directorului general al AACR, care se publică pe site-ul propriu, www.caa.ro. 2.5. - (1) Documentaţiile tehnice - DT şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru construcţii, astfel: a)de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi a celor subterane; b)de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la instalaţiile aferente acestora; c)de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie.
(3) Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează răspunderea acestora în condiţiile legii.2.6. Proiectele tehnice pentru obiective din perimetrul aerodromului vor fi susţinute de către proiectant, consultant şi/sau beneficiar (după caz), la sediul AACR, în faţa comisiilor de specialitate constituite pentru evaluarea documentaţiilor tehnice în cauză.
Capitolul III Etapele procesului de avizare tehnică 3.1. Documentaţia tehnică depusă în condiţiile prezentei reglementări va fi evaluată din punctul de vedere al caracterului complet al documentelor furnizate, geometric, operaţional (navigaţie aeriană) şi din punctul de vedere al impactului asupra mijloacelor CNS şi meteorologice (propagare în spaţiu a radiaţiei electromagnetice emise/recepţionate, compatibilitate electromagnetică, perturbaţii electromagnetice, zone de protecţie, zone de dezvoltare). Documentaţia tehnică pentru obiectivele din perimetrul aerodromului va fi analizată şi din punctul de vedere al respectării cerinţelor reglementărilor ce au stat la baza certificării/autorizării aerodromului respectiv. 3.2. În procesul de evaluare a documentaţiilor tehnice prevalează întotdeauna siguranţa zborului, în sensul păstrării condiţiilor operaţionale existente sau preconizate prin programele de dezvoltare adoptate (altitudini/înălţimi de trecere a obstacolelor în procedurile de apropiere instrumentală, altitudini minime segmente rute ATS, altitudini minime de sector, altitudini minime de vectorizare radar, altitudini minime de zonă etc.). 3.3. Evaluarea documentaţiilor tehnice se realizează prin raportarea conţinutului acestora la prevederile actelor normative şi reglementărilor aeronautice aplicabile la data înregistrării cererii. Se vor utiliza permanent ediţiile actualizate ale reglementărilor aplicabile. 3.4. În situaţia în care sunt necesare completări ale documentaţiei tehnice, AACR le va solicita în scris solicitantului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei tehnice la AACR. În acest caz, termenul de emitere a avizului se calculează de la data completării documentaţiei tehnice de către solicitant. 3.5. Termenul legal de emitere a avizelor este cel prevăzut de legislaţia specifică în vigoare. 3.6. - (1) În cazul în care solicitantul nu depune integral completările la documentaţia tehnică, solicitate de AACR, în termen de 60 de zile calendaristice, AACR sistează procesul de evaluare, iar tariful încasat nu se returnează.
(2) Reluarea procesului de evaluare este condiţionată de depunerea unei noi cereri însoţite de documentaţia tehnică integrală, în condiţiile pct. 2.4, actualizată şi de plata unui nou tarif.3.7. - (1) AACR emite AVIZ FAVORABIL dacă documentaţia tehnică respectă toate cerinţele reglementărilor aeronautice în vigoare sau AVIZ NEGATIV în cazul în care documentaţia tehnică nu respectă toate cerinţele reglementărilor aeronautice în vigoare, datele/informaţiile din documentaţia tehnică evaluate nu sunt corecte, actuale, corelate etc. În acest caz tariful încasat nu se returnează.
(2) Reluarea procesului de evaluare este condiţionată de depunerea unei noi cereri însoţite de documentaţia tehnică integrală, în condiţiile pct. 2.4, actualizată şi de plata unui nou tarif.3.8. - (1) În funcţie de gradul de conformitate cu prevederile actelor normative şi reglementărilor aeronautice, AACR, prin AVIZUL NEGATIV, stabileşte, dacă este cazul, condiţiile (limitări, restricţii etc.) în care este posibilă realizarea unui anumit obiectiv pe amplasamentul ales.
(2) În cazul în care solicitantul acceptă sau nu restricţiile, limitările etc., reluarea procesului de evaluare este condiţionată de depunerea unei noi cereri însoţite de documentaţia tehnică integrală, în condiţiile pct. 2.4, actualizată şi de plata unui nou tarif. 3.9. Pentru obiective, termenul de valabilitate al avizului emis de AACR este de 12 luni de la data emiterii. Prelungirea valabilităţii avizului se poate acorda o singură dată şi pentru o perioadă de 12 luni dacă nu au fost modificate condiţiile iniţiale ce au stat la baza emiterii avizului (documentaţie tehnică, inclusiv certificatul de urbanism, legislaţie, reglementări aeronautice specifice, modificări ale infrastructurii aerodromurilor, ale echipamentelor CNS şi meteorologice, ale condiţiilor de operare şi funcţionare a acestora, ale procedurilor de zbor aprobate, ale programelor/proiectelor de dezvoltare aferente aerodromurilor şi echipamentelor CNS şi meteorologice). 3.10. În situaţia în care, în conţinutul avizului emis de AACR, se constată o eroare materială, AACR va emite, fie la cererea scrisă a solicitantului, fie din oficiu, atunci când constatarea erorii materiale îi aparţine, un alt aviz care înlocuieşte avizul iniţial şi păstrează acelaşi termen de valabilitate. 3.11. La depunerea cererii, fiecare solicitant va achita tariful minim prevăzut, declanşarea procesului de evaluare fiind condiţionată de plata acestuia. În funcţie de complexitatea evaluării de specialitate, AACR va comunica ulterior, în scris, tariful final. Pentru diferenţa de tarif solicitantul trebuie să facă dovada achitării diferenţei corespunzătoare, înainte de eliberarea avizului. 3.12. După emiterea avizului, acesta e transmis solicitantului prin poştă, poşta electronică sau se poate ridica personal sau prin împuternicit de la sediul AACR. 3.13. Avizul se eliberează numai după confirmarea achitării integrale a tarifului pentru serviciile prestate de AACR. Avizul AACR se emite în două exemplare: a)1 exemplar - original, pentru beneficiarul/titularul obiectivului; b)1 exemplar pentru evidenţa AACR. Suplimentar, dacă este necesar, se va emite câte un exemplar - spre ştiinţă - pentru fiecare organizaţie implicată/interesată (administratori ai terenurilor de aeronautică civilă, R.A. ROMATSA, autorităţi ale administraţiei publice locale etc.). 3.14. AACR are obligaţia de a înregistra, de a ţine evidenţa tuturor documentelor intrate/ieşite, care atestă activităţile de evaluare pe care le desfăşoară, inclusiv a celor întocmite pentru uz intern a căror păstrare este obligatorie conform legislaţiei în materie de arhivare. 3.15. În cazurile în care sunt necesare date/informaţii particulare referitoare la amplasamente şi vecinătăţi, AACR poate efectua inspecţii pe teren, în amplasamentele respective. AACR va notifica în acest sens beneficiarii/titularii implicaţi.
Capitolul IVDrepturi, obligaţii şi responsabilităţi 4.1. La depunerea cererii pentru eliberarea avizului AACR, titularul/beneficiarul obiectivului este informat şi declară sub semnătura proprie că a luat cunoştinţă şi îşi asumă disconfortul/inconvenientele potenţial(e) generat(e) de operaţiunile/activităţile de aviaţie civilă specifice din zonă. 4.2. Responsabilitatea autenticităţii datelor/informaţiilor conţinute în documentaţiile tehnice prezentate revine în exclusivitate solicitantului, respectiv beneficiarului/titularului obiectivului; datele/informaţiile furnizate trebuie să fie corecte, complete şi actuale. 4.3. Precizările şi completările suplimentare furnizate de solicitant la cererea AACR trebuie făcute în scris, documentat. 4.4. Beneficiarul/Titularul obiectivului are următoarele obligaţii: a)să respecte integral conţinutul documentaţiei tehnice depuse la AACR; b)să se conformeze integral condiţiilor şi limitărilor/restricţiilor impuse de AACR prin aviz; c)să comunice AACR, în scris, eventualele modificări (de proprietar, de amplasament, soluţii constructive, caracteristici tehnice, parametri funcţionali, amenajări etc.) pe care intenţionează să le aducă obiectivului, caz în care este obligat să solicite un nou aviz al AACR. Cererea de aviz va fi însoţită de o documentaţie tehnică actualizată şi se va tarifa ca un aviz nou; d)dacă este cazul, beneficiarul/solicitantul obiectivului trebuie să înştiinţeze viitorii proprietari/chiriaşi/locatari cu privire la limitările/restricţiile cuprinse în aviz şi obligaţia respectării acestora, precum şi la disconfortul şi/sau alte inconveniente generate de operaţiunile/activităţile de aviaţie civilă specifice din zonele implicate; e)pentru emiterea avizelor AACR la documentaţii tehnice aferente unor obiective din perimetrul terenurilor de aeronautică civilă este necesar acordul prealabil al administratorilor terenurilor respective, însoţit de o evaluare a implicaţiilor/ efectelor asupra siguranţei zborului.4.5. - (1) În cazul în care sunt necesare date/informaţii suplimentare de la beneficiar, de la alte unităţi de aviaţie civilă sau de la alte organizaţii/instituţii implicate, AACR va comunica solicitantului acest fapt, cu precizarea că perioada de emitere a avizului va fi prelungită cu durata aferentă obţinerii datelor suplimentare necesare.
(2) Solicitarea datelor/informaţiilor suplimentare menţionate la alin. (1) se realizează de către AACR.
Capitolul VDispoziţii finale 5.1. Încălcarea oricărei condiţii impuse în avizele AACR sau realizarea de obiective fără avize prealabile ale AACR afectează interesul public al siguranţei zborului, atrăgând anularea avizelor în cauză, precum şi responsabilitatea juridică şi materială, după caz, a titularilor/beneficiarilor implicaţi. 5.2. AACR, administratorii aerodromurilor civile şi administratorii mijloacelor CNS şi meteorologice sunt exoneraţi de orice răspundere faţă de titularii/beneficiarii obiectivelor cu privire la modificarea în timp (ulterioară datelor de emitere a avizelor AACR) a regimului juridic al terenurilor pe care sunt amplasate obiectivele respective. 5.3. AACR, administratorii aerodromurilor civile şi administratorii mijloacelor CNS şi meteorologice sunt exoneraţi de orice răspundere faţă de titularii/beneficiarii şi/sau utilizatorii obiectivelor cu privire la disconfortul şi/sau alte inconveniente generate de operaţiunile/activităţile de aviaţie civilă specifice din zonele implicate.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 386/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 386 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 386/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu