Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.877 din 09.07.2013

privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 439 din 18 iulie 2013SmartCity1

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 72 alin. (71), art. 77 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. III alin. (2)-(4) din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/n.s.p, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Instrucţiunile de completare a formularului menţionat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 4Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare ale formularului menţionat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4. Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 8Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Gelu-Ştefan Diaconu
ANEXA Nr. 1PROCEDURA de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente I. Dispoziţii generale 1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor nerezidenţi, care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, conform legii, denumiţi în continuare contribuabili nerezidenţi. 2. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale din cadrul organului fiscal competent, denumit în continuare compartiment de specialitate. 3. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat de contribuabilul nerezident să îndeplinească obligaţiile prevăzute de
Codul fiscal. II. Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente A. Înregistrarea fiscală 1. Contribuabilii nerezidenţi au obligaţia să depună declaraţia de înregistrare fiscală şi să indice sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale prevăzute de Codul fiscal. 2. 1. În vederea înregistrării fiscale, contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. 2.2. Declaraţia se completează în două exemplare, din care cel original se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil. 3. În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta, organul fiscal competent atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident. 4. În cazul în care contribuabilul nerezident efectuează operaţiuni care se încadrează în prevederile titlului VI din Codul fiscal şi solicită înregistrarea în scopuri de TVA, organul fiscal emite şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA. 5. În certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se înscrie: în caseta „Denumire contribuabil“ - denumirea contribuabilului nerezident, urmată de sintagma „sediu permanent desemnat“;

în caseta „Domiciliu fiscal“ - adresa din România a sediului permanent desemnat.6. Certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică sediului permanent desemnat potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală. 7. În cazul în care contribuabilul nerezident este înregistrat în scopuri de TVA în România, direct, prin reprezentant fiscal sau printr-un sediu fix, sunt păstrate codul de înregistrare în scopuri de TVA acordat iniţial, precum şi data înregistrării în scopuri de TVA. B. Nominalizarea, ulterioară înregistrării fiscale, a unui alt sediu permanent desemnat 1. În cazul în care contribuabilul nerezident nominalizează, ulterior înregistrării fiscale, un alt sediu permanent desemnat, contribuabilul nerezident depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială este situat noul sediu permanent desemnat formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“. 2. În formularul 013, contribuabilul nerezident bifează caseta „Declaraţie de menţiuni“, iar în caseta „Date de identificare a sediului permanent desemnat“ completează datele de identificare ale noului sediu permanent desemnat. 3. În acest caz, formularul 013 este asimilat formularului 050 „Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului“, iar organele fiscale implicate aplică procedura de modificare a domiciliului fiscal. 4. Competenţa de administrare a contribuabilului nerezident se transferă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu permanent desemnat la data comunicării deciziei de înregistrare a domiciliului fiscal. 5. Dacă sediul permanent nou-desemnat îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor, îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare fiscală a contribuabilului nerezident, codul de înregistrare fiscală care i-a fost atribuit în acest scop anulându-se la data prevăzută la pct. 4. III. Procedura de declarare a sediilor permanente ale contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României 1. Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare. 2. Contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare, potrivit legislaţiei în vigoare. 3.1. Contribuabilul nerezident are obligaţia să declare înfiinţarea de sedii permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor. 3.2. Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul „Declaraţie privind sediile secundare“ la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat. 4.1. Contribuabilul nerezident are obligaţia să declare înfiinţarea de sedii permanente care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor şi să solicite înregistrarea fiscală a acestora. 4.2. În vederea înregistrării fiscale, contribuabilul nerezident depune, prin sediul permanent desemnat, formularul 060 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru sediile secundare“ la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor. 4.3. În baza declaraţiei de înregistrare fiscală, însoţită de actele doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta, organul fiscal atribuie codul de înregistrare fiscală şi emite certificatul de înregistrare fiscală pentru respectivul sediu permanent. Certificatul de înregistrare fiscală se comunică potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală. 5. Sediul permanent desemnat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii sau venituri asimilate salariilor îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare fiscală a contribuabilului nerezident. IV. Dispoziţii tranzitorii 1. Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, au obligaţia să depună, până la data de 31 iulie 2013, formularul 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“. 2. Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de anexa la formular, cuprinzând „Lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor“, precum şi „Lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor“, în care sunt cuprinse datele de identificare ale fiecărui sediu permanent. 3. Declaraţia de înregistrare se depune de contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, la organul fiscal competent şi va fi însoţită de certificatul de înregistrare fiscală şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, după caz, în original, ale sediului permanent desemnat, precum şi de certificatele de înregistrare fiscală, în original, ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor. 4. Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală (formular 013), organul fiscal competent înregistrează fiscal contribuabilul nerezident, atribuindu-i codul de înregistrare fiscală al sediului permanent desemnat. 5. În cazul în care sediul permanent desemnat este înregistrat în scopuri de TVA, potrivit titlului VI din Codul fiscal, odată cu înregistrarea fiscală, organul fiscal păstrează înregistrarea în scopuri de TVA a contribuabilului nerezident, preschimbând certificatul de înregistrare în scopuri de TVA al sediului permanent desemnat. Data înregistrării în scopuri de TVA a contribuabilului nerezident este data înregistrării în scopuri de TVA înscrisă în certificatul de înregistrare în scopuri de TVA iniţial. 6. Certificatul de înregistrare fiscală şi, după caz, certificatul de înregistrare în scopuri de TVA se comunică sediului permanent desemnat, potrivit art. 44 din Codul de procedură fiscală. 7. În cazul în care sediul permanent desemnat îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor, îşi îndeplineşte obligaţiile de plată utilizând codul de înregistrare fiscală a contribuabilului nerezident. 8. Sediile permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 îşi îndeplinesc obligaţiile declarative, cu termen de declarare până la data de 25 iulie 2013 inclusiv, utilizând codul de înregistrare fiscală valabil până la 30 iunie 2013. 9. La data atribuirii codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident, organul fiscal competent anulează codul de înregistrare fiscală şi certificatele de înregistrare fiscală ale sediilor permanente care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor. 10. Toate documentele primite şi emise de organul fiscal în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului nerezident. ANEXA Nr. 2*) *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXĂla formularul 013 LISTA sediilor permanente, înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor

Nr. crt. Cod de înregistrare fiscală Domiciliul fiscal Codul CAEN al obiectului principal de activitate

LISTA sediilor permanente, înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor

Nr. crt. Cod de înregistrare fiscală Domiciliul fiscal Codul CAEN al obiectului principal de activitate

ANEXA Nr. 3INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“ Depunerea declaraţiei Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, denumită în continuare declaraţie/declaraţii de menţiuni, se completează şi se depune de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente. Declaraţia se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior. Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare. Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat. Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil. Atenţie! Pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, declaraţia va fi însoţită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, precum şi lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor (anexa la formularul 013). Atenţie! În situaţia în care contribuabilul nerezident desfăşoară activităţi în România şi prin sedii fixe potrivit titlului VI din Codul fiscal, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligaţiile contribuabilului nerezident, prevăzute de titlul VI din Codul fiscal, constituie şi sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de titlul II din Codul fiscal. A. FELUL DECLARAŢIEI Se marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz. Atenţie! În cazul declaraţiei de menţiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate. B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI Rândul 1. Cod de identificare fiscală Nu se completează la înregistrarea iniţială. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se înscrie codul de înregistrare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă. Rândul 2. Denumire Se completează cu denumirea contribuabilului. Rândul 3. Statul de rezidenţă Se completează cu adresa contribuabilului din statul de rezidenţă. C. DATE DE IDENTIFICARE ALE SEDIULUI PERMANENT DESEMNAT Rândul 1. Cod de identificare fiscală Nu se completează la înregistrarea iniţială. În cazul în care declaraţia de menţiuni este completată de către împuternicit, se înscrie codul de identificare fiscală al sediului permanent desemnat, în situaţia în care acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor. Atenţie! La completarea formularului, cu ocazia înregistrării în perioada de aplicare a dispoziţiilor tranzitorii (până la data de 31 iulie 2013), sediul permanent desemnat înscrie codul de înregistrare fiscală/codul de înregistrare în scopuri de TVA, care i-a fost atribuit înainte de 30 iunie 2013. Rândul 2. Domiciliu fiscal Se completează cu adresa domiciliului fiscal al sediului permanent desemnat. Atenţie! În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicitul contribuabilului, se vor trece datele de identificare ale sediului permanent desemnat. Rândul 3. Cod CAEN al obiectului principal de activitate Se înscrie codul CAEN al obiectului principal de activitate desfăşurată de sediul permanent desemnat. Rândul 4. Modul de dobândire a spaţiului, numărul şi data documentului Se înscrie, după caz, tipul documentului care atestă modul de dobândire a spaţiului, precum şi numărul şi data acestuia. D. REPREZENTARE PRIN: Se marchează cu „X“ în cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul este reprezentat prin împuternicit şi se înscriu numărul şi data înregistrării la organul fiscal, de către împuternicit, a actului de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege. Date de identificare Se completează cu datele de identificare ale împuternicitului. E. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL Rândul 1. Taxa pe valoarea adăugată Se marchează cu „X“ de către contribuabilii care solicită înregistrarea ca persoană impozabilă în scopuri de TVA. Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, a persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. Se completează de persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România printr-unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel: Rândul 1.1. În situaţia în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor; Rândul 1.2. În situaţia în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită în sensul art. 1251 alin. (2) din Codul fiscal în alt stat membru care are obligaţia de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislaţia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor; Rândul 1.3. Înainte de realizarea unor activităţi economice de la respectivul sediu fix în condiţiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) şi c) din Codul fiscal care implică: Rândul 1.3.1. Livrări de bunuri taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal; Rândul 1.3.2. Prestări de servicii taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 153 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal; Rândul 1.3.3. Operaţiuni scutite de taxă şi optează pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal; Rândul 1.3.4. Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile. Rândul 1.4. Cifra de afaceri Rândul 1.4.1. Se completează la înregistrarea iniţială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic, din operaţiuni taxabile şi/sau scutite cu drept de deducere. Rândul 1.4.2. Se completează numai dacă, drept urmare a stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent, se modifică perioada fiscală. Rândul 1.5. Perioada fiscală Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA. În cazul în care contribuabilul foloseşte, ca perioadă fiscală, semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale. Anularea înregistrării în scopuri de TVA Rândul 1.6. Se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în situaţia în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziţii sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România. Rândul 1.7. Se completează în situaţia în care se solicită scoaterea din evidenţă a contribuabilului în cazul în care nu mai desfăşoară operaţiuni care dau drept de deducere a taxei. Rândul 1.8. Se completează în cazul în care nu se depăşeşte plafonul pentru vânzările la distanţă în al doilea an calendaristic consecutiv. Rândul 2. Impozit pe profit La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de către contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit. Rândurile 2.1 şi 2.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândurile 2.3.1-2.3.3. Se marchează cu „X“ perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării. Rândul 3. Accize La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ de către contribuabilii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize. Rândurile 3.1 şi 3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 4. Impozit la ţiţeiul din producţia internă La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare acest impozit. Rândurile 4.1 şi 4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 5. Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale La înfiinţare: Rândul 5.1.1 „Număr mediu de salariaţi estimat de până la 3 salariaţi exclusiv“ şi rândul 5.1.2 „Venit total estimat de până la 100.000 euro“ se marchează de către contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (17) din Codul fiscal, care se înfiinţează în cursul anului şi care estimează că, în cursul anului, vor avea un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 100.000 euro. Perioada fiscală: Rândul 5.2.1 se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi contribuţii sociale, potrivit legii. Rândul 5.2.2 se marchează cu „X“ de contribuabilii care îndeplinesc condiţiile de la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal şi care optează pentru declararea lunară a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor şi a contribuţiilor sociale, potrivit legii. Rândul 5.2.3 se marchează cu „X“ de contribuabilii prevăzuţi la art. 29619 alin. (11) din Codul fiscal. Rândul 5.3 Impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia de declarare a impozitului pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor. Rândurile 5.3.1 şi 5.3.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 5.4. Contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 5.4.1 şi 5.4.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.5 Contribuţia de asigurări pentru şomaj Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 5.5.1 şi 5.5.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.6 Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare. Rândurile 5.6.1 şi 5.6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.7. Contribuţia de asigurări sociale Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 5.7.1 şi 5.7.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.8 Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare. Rândurile 5.8.1 şi 5.8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 5.9 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia să declare această contribuţie, potrivit Codului fiscal şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 5.9.1 şi 5.9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 6 Redevenţe miniere La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă. Rândurile 6.1 şi 6.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 7 Redevenţe petroliere La înregistrarea iniţială se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţia să declare această taxă. Rândurile 7.1 şi 7. 2 Se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Rândul 8. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural. Rândurile 8.1 şi 8.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 9 Impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale Se marchează cu „X“ numai de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare. Rândurile 9.1 şi 9.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 10 Impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale Se marchează cu „X“ de contribuabilii care au obligaţia să declare acest impozit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale. Rândurile 10.1 şi 10.2 se marchează cu „X“, după caz, în funcţie de tipul modificării: luare în evidenţă sau scoatere din evidenţă, ulterior înregistrării fiscale, dacă s-a bifat căsuţa 2 de la lit. A. Data luării în evidenţă sau scoaterii din evidenţă se stabileşte conform reglementărilor legale în materie. Rândul 10.3 Activităţi care intră sub incidenţa acestui impozit Se marchează cu „X“ codul CAEN care intră sub incidenţa impozitului pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013. ANEXA Nr. 4Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“ 1. Denumire: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“ (013) 2. Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/n.s.p. 3. Format: A3/t2

4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;
- se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file) 6. Se difuzează gratuit. 7. Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente. 8. Se întocmeşte în 2 exemplare de contribuabil/împuternicit.

9. Circulă: - un exemplar la organul fiscal;
- un exemplar la contribuabil.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 877/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 877 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu