Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.86 din 26.09.2017

privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28 septembrie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 76 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. m), art. 6 lit. g), art. 23 şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. II din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul I Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 28 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Costurile fixe cu amortizarea aferentă activelor realizate din contribuţii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaţii sau achiziţionate din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau alte fonduri nerambursabile, precum şi cele aferente mijloacelor fixe pentru care s-au aplicat prevederile art. 241 nu se iau în calcul la determinarea supracompensării. 2. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins:(11 ) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru anul 2017, în cazul producătorilor care utilizează gaze naturale, veniturile aferente energiei termice se determină astfel:a)pentru semestrul I, prin aplicarea formulei prevăzute la alin. (1), unde: sunt cantităţile de energie termică livrate în semestrul I populaţiei, respectiv consumatorilor noncasnici sunt preţurile de referinţă ale energiei termice livrate populaţiei, respectiv consumatorilor noncasnici, aplicabile în semestrul I al anului 2017, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017, cu modificările ulterioare; b)pentru semestrul II, prin aplicarea următoarei formule: unde: cantitatea de energie termică livrată în semestrul II

preţul energiei termice luat în considerareexclusiv la analiza costurilor şi veniturilor aferente activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE pentru semestrul II al anului 2017; c)veniturile aferente energiei termice utile livrate din capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin pentru anul 2017 se calculează prin însumarea veniturilor determinate conform prevederilor lit. a) şi b). 3. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru anul 2017, în cazul producătorilor care utilizează gaze naturale, veniturile din bonus se determină astfel: unde: energiile electrice care beneficiazăde schema de sprijin, conform deciziei anuale de calificare, în anul 2017, pentru semestrul I, respectiv pentru semestrul II (MWh); bonusul aprobat, prin decizie apreşedintelui ANRE, pentru semestrul I al anului 2017, respectiv semestrul II al anului 2017, (lei/MWh). 4. La articolul 19 alineatul (1), definiţia CVcomune se modifică şi va avea următorul cuprins: CVcomune - costuri comune cogenerării şi capacităţilor de producere separată a energiei electrice şi/sau termice, precum: achiziţie energie electrică pentru consumul propriu tehnologic, achiziţie certificate de CO(2), contribuţia pentru cogenerare, costurile cu apa tehnologică, cu reactivi, mase ionice şi alte chimicale, uleiuri, combustibil netehnologic, cu accizele, perisabilităţi cărbune, precum şi alte costuri similare (lei); nu se iau în considerare costurile cu certificatele verzi, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, costurile cu contribuţia pentru cogenerare refacturată, precum şi orice alt cost refacturat. 5. La articolul 24 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Determinarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor se realizează prin aplicarea cel mult a ratei maxime acceptabile a rentabilităţii la baza reglementată medie a activelor din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, astfel: 6. La articolul 24 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) , cu următorul cuprins: c)Mijloacele fixe pentru care s-au aplicat prevederile art. 241. 7. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241 , cu următorul cuprins: Articolul 241 (1) În situaţia în care producătorul a preluat în administrare, prin contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică, capacităţi de producere în cogenerare care au accesat schema de sprijin, doar în cadrul analizei de supracompensare, se procedează după cum urmează:a)pentru activele proprii, rezultate în urma investiţiilor efectuate de producător, se determină rentabilitatea bazei reglementate a activelor în conformitate cu prevederile art. 24, fără a se lua în considerare intrările de active din cursul anului de analiză pentru care se evaluează supracompensarea; b)se ia în considerare un profit brut P pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care se determină astfel:P = min(Rconcesionat,I) lei, care va fi ajustat proporţional cu cantităţile de energie electrică şi termică livrate în cogenerare de înaltă eficienţă, unde: Rconcesionat - reprezintă rentabilitatea bazei reglementate a activelor concesionate de producător, determinată conform prevederilor art. 24 (lei); I - valoarea investiţiilor realizate de producător, în capacităţi de producere în cogenerare pentru înaltă eficienţă care accesează schema de sprijin, în anul de analiză pentru care se evaluează supracompensarea (lei); c)pe tot parcursul schemei de sprijin, în analiza de supracompensare, mijloacele fixe pentru care s-au aplicat prevederile lit. b) vor fi exceptate de la calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor producătorului sau a activelor concesionate, iar costul cu amortizarea nu va fi considerat eligibil; d)prin derogare de la prevederile lit. c), în situaţia în care I>Rconcesionat, diferenţa I – Rconcesionat se va lua în calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor, iar costul cu amortizarea va fi considerat eligibil.
(2) Pentru a putea beneficia de prevederile alin. (1), producătorul trebuie să notifice ANRE că optează pentru aplicarea prevederilor art. 241 alin. (1) şi să prezinte:contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică;

copia hotărârii autorităţii administraţiei publice locale prin care se aprobă investiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sau alt document doveditor;

calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor concesionate şi valoarea investiţiilor realizate de producător în capacităţi de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin în anul de analiză (denumire, data începerii investiţiei, data prognozată pentru punerea în funcţiune, valoarea totală a investiţiei, din care realizată până la sfârşitul anului precedent celui de analiză, valoarea realizată în anul de analiză), în completarea anexei nr. 2. 8. La articolul 25 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)se determină supracompensarea: în cazul producătorilor care nu au active concesionate; în cazul producătorilor care au active concesionate şi au optat pentru aplicarea prevederilor art. 241. 9. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21 ) - (23 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Deciziile de aprobare a supracompensării sunt obligatorii pentru producători. (22 ) Neplata sau plata cu întârziere a valorii supracompensării se penalizează potrivit clauzelor contractuale. (23 ) În cazul în care producătorul nu achită în termenul prevăzut de legislaţie valoarea supracompensării şi nu a încheiat/nu respectă convenţiile de compensare a datoriilor încheiate cu administratorul schemei de sprijin, administratorul schemei sistează plata bonusului lunar către acel producător, până la stingerea integrală a datoriei aferente supracompensării, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile. 10. La articolul 33 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)balanţa analitică la luna a 8-a din anul curent; 11. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35(1) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, beneficiari ai schemei de sprijin, transmit la ANRE până la data de 1 februarie a fiecărui an documentaţia necesară realizării analizei de supracompensare: valorile realizate ale veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor pentru anul anterior, în conformitate cu machetele de raportare prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, completate cu datele aferente perioadei în care au accesat schema de sprijin, precum şi balanţa analitică la data de 31 decembrie a anului de analiză pentru care se evaluează supracompensarea. Articolul IIÎn cazul în care un producător a pus în funcţiune investiţii în capacităţi de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin în perioada 14.12.2016-31.12.2016 şi a avut determinată supracompensare pentru perioada de evaluare a supracompensării 1.01.2016-31.12.2016, se aplică prevederile art. 241 din metodologia prevăzută la art. I. Rentabilitatea astfel determinată se consideră regularizare şi se aplică actualizată în primul an în care se constată supracompensare pentru producătorul respectiv, în limita supracompensării determinată pentru perioada aferentă. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 86/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 86 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 86/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu