Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.86 din 26.09.2017

privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 769 din 28 septembrie 2017SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 76 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 lit. m), art. 6 lit. g), art. 23 şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. II din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul I Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 28 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Costurile fixe cu amortizarea aferentă activelor realizate din contribuţii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaţii sau achiziţionate din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau alte fonduri nerambursabile, precum şi cele aferente mijloacelor fixe pentru care s-au aplicat prevederile art. 241 nu se iau în calcul la determinarea supracompensării. 2. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins:(11 ) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru anul 2017, în cazul producătorilor care utilizează gaze naturale, veniturile aferente energiei termice se determină astfel:a)pentru semestrul I, prin aplicarea formulei prevăzute la alin. (1), unde: sunt cantităţile de energie termică livrate în semestrul I populaţiei, respectiv consumatorilor noncasnici sunt preţurile de referinţă ale energiei termice livrate populaţiei, respectiv consumatorilor noncasnici, aplicabile în semestrul I al anului 2017, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017, cu modificările ulterioare; b)pentru semestrul II, prin aplicarea următoarei formule: unde: cantitatea de energie termică livrată în semestrul II

preţul energiei termice luat în considerareexclusiv la analiza costurilor şi veniturilor aferente activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin, aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE pentru semestrul II al anului 2017; c)veniturile aferente energiei termice utile livrate din capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin pentru anul 2017 se calculează prin însumarea veniturilor determinate conform prevederilor lit. a) şi b). 3. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru anul 2017, în cazul producătorilor care utilizează gaze naturale, veniturile din bonus se determină astfel: unde: energiile electrice care beneficiazăde schema de sprijin, conform deciziei anuale de calificare, în anul 2017, pentru semestrul I, respectiv pentru semestrul II (MWh); bonusul aprobat, prin decizie apreşedintelui ANRE, pentru semestrul I al anului 2017, respectiv semestrul II al anului 2017, (lei/MWh). 4. La articolul 19 alineatul (1), definiţia CVcomune se modifică şi va avea următorul cuprins: CVcomune - costuri comune cogenerării şi capacităţilor de producere separată a energiei electrice şi/sau termice, precum: achiziţie energie electrică pentru consumul propriu tehnologic, achiziţie certificate de CO(2), contribuţia pentru cogenerare, costurile cu apa tehnologică, cu reactivi, mase ionice şi alte chimicale, uleiuri, combustibil netehnologic, cu accizele, perisabilităţi cărbune, precum şi alte costuri similare (lei); nu se iau în considerare costurile cu certificatele verzi, conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, costurile cu contribuţia pentru cogenerare refacturată, precum şi orice alt cost refacturat. 5. La articolul 24 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24(1) Determinarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor se realizează prin aplicarea cel mult a ratei maxime acceptabile a rentabilităţii la baza reglementată medie a activelor din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, astfel: 6. La articolul 24 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) , cu următorul cuprins: c)Mijloacele fixe pentru care s-au aplicat prevederile art. 241. 7. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241 , cu următorul cuprins: Articolul 241 (1) În situaţia în care producătorul a preluat în administrare, prin contract de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică, capacităţi de producere în cogenerare care au accesat schema de sprijin, doar în cadrul analizei de supracompensare, se procedează după cum urmează:a)pentru activele proprii, rezultate în urma investiţiilor efectuate de producător, se determină rentabilitatea bazei reglementate a activelor în conformitate cu prevederile art. 24, fără a se lua în considerare intrările de active din cursul anului de analiză pentru care se evaluează supracompensarea; b)se ia în considerare un profit brut P pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, care se determină astfel:P = min(Rconcesionat,I) lei, care va fi ajustat proporţional cu cantităţile de energie electrică şi termică livrate în cogenerare de înaltă eficienţă, unde: Rconcesionat - reprezintă rentabilitatea bazei reglementate a activelor concesionate de producător, determinată conform prevederilor art. 24 (lei); I - valoarea investiţiilor realizate de producător, în capacităţi de producere în cogenerare pentru înaltă eficienţă care accesează schema de sprijin, în anul de analiză pentru care se evaluează supracompensarea (lei); c)pe tot parcursul schemei de sprijin, în analiza de supracompensare, mijloacele fixe pentru care s-au aplicat prevederile lit. b) vor fi exceptate de la calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor producătorului sau a activelor concesionate, iar costul cu amortizarea nu va fi considerat eligibil; d)prin derogare de la prevederile lit. c), în situaţia în care I>Rconcesionat, diferenţa I – Rconcesionat se va lua în calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor, iar costul cu amortizarea va fi considerat eligibil.
(2) Pentru a putea beneficia de prevederile alin. (1), producătorul trebuie să notifice ANRE că optează pentru aplicarea prevederilor art. 241 alin. (1) şi să prezinte:contractul de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică;

copia hotărârii autorităţii administraţiei publice locale prin care se aprobă investiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) sau alt document doveditor;

calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor concesionate şi valoarea investiţiilor realizate de producător în capacităţi de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin în anul de analiză (denumire, data începerii investiţiei, data prognozată pentru punerea în funcţiune, valoarea totală a investiţiei, din care realizată până la sfârşitul anului precedent celui de analiză, valoarea realizată în anul de analiză), în completarea anexei nr. 2. 8. La articolul 25 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)se determină supracompensarea: în cazul producătorilor care nu au active concesionate; în cazul producătorilor care au active concesionate şi au optat pentru aplicarea prevederilor art. 241. 9. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21 ) - (23 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Deciziile de aprobare a supracompensării sunt obligatorii pentru producători. (22 ) Neplata sau plata cu întârziere a valorii supracompensării se penalizează potrivit clauzelor contractuale. (23 ) În cazul în care producătorul nu achită în termenul prevăzut de legislaţie valoarea supracompensării şi nu a încheiat/nu respectă convenţiile de compensare a datoriilor încheiate cu administratorul schemei de sprijin, administratorul schemei sistează plata bonusului lunar către acel producător, până la stingerea integrală a datoriei aferente supracompensării, în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile. 10. La articolul 33 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: c)balanţa analitică la luna a 8-a din anul curent; 11. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 35(1) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, beneficiari ai schemei de sprijin, transmit la ANRE până la data de 1 februarie a fiecărui an documentaţia necesară realizării analizei de supracompensare: valorile realizate ale veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor pentru anul anterior, în conformitate cu machetele de raportare prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, completate cu datele aferente perioadei în care au accesat schema de sprijin, precum şi balanţa analitică la data de 31 decembrie a anului de analiză pentru care se evaluează supracompensarea. Articolul IIÎn cazul în care un producător a pus în funcţiune investiţii în capacităţi de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin în perioada 14.12.2016-31.12.2016 şi a avut determinată supracompensare pentru perioada de evaluare a supracompensării 1.01.2016-31.12.2016, se aplică prevederile art. 241 din metodologia prevăzută la art. I. Rentabilitatea astfel determinată se consideră regularizare şi se aplică actualizată în primul an în care se constată supracompensare pentru producătorul respectiv, în limita supracompensării determinată pentru perioada aferentă. Articolul III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 86/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 86 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 86/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu