Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.84 din 27.11.2013

privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 735 din 28 noiembrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 76 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale art. 6 lit. g), art. 23 şi 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă,în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1(1) Se aprobă Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) se aplică de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin şi administratorul schemei de sprijin Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. Articolul 2Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂMETODOLOGIE de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus Capitolul IDispoziţii generale Scop Articolul 1Prezenta metodologie stabileşte: a)modul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei monitorizează veniturile şi costurile pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare în scopul determinării supracompensării, respectiv ante-supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de bonus prin schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, denumită în continuare schemă de sprijin; b)modul de determinare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă pentru perioada de evaluare a supracompensării; c)modul de determinare a bonusului pentru fiecare producător prin realizarea analizei de ante-supracompensare, în baza datelor estimative transmise de aceştia, pentru anul următor.Domeniu de aplicare Articolul 2Prezenta metodologie se aplică producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin. Articolul 3În prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
SEN Sistemul electroenergetic naţional
CSEE Capacităţi de producere separată a energiei electrice
CSET Capacităţi de producere separată a energiei termice

Articolul 4(1) Termenii folosiţi în prezenta metodologie au semnificaţiile prevăzute în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010 privind aprobarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010 privind aprobarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă în cogenerare de înaltă eficienţă.
(2) Prin ante-supracompensare se înţelege supracompensarea estimată pentru anul următor, în conformitate cu prevederile
art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009. Capitolul IIConsideraţii generale privind determinarea veniturilor şi alocarea costurilor justificate pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă în cadrul analizei de supracompensare/ante-supracompensare Determinarea veniturilor Articolul 5(1) Veniturile din activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă aferente perioadei de evaluare a supracompensării se determină prin însumarea veniturilor din energia termică utilă produsă în capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, a veniturilor din energia electrică ce beneficiază de bonus, a veniturilor din bonusul primit de respectivul producător şi a altor venituri specifice activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă.(2) Veniturile din energia termică se determină prin înmulţirea cantităţii de energie termică utilă produse în capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin cu preţul de referinţă al energiei termice, aferente fiecărui an al perioadei de evaluare a supracompensării, pentru fiecare producător.(3) Veniturile din energia electrică se determină prin înmulţirea cantităţii de energie electrică ce beneficiază de bonus cu preţul de referinţă al energiei electrice, aferente fiecărui an al perioadei de evaluare a supracompensării, pentru fiecare producător.(4) Veniturile realizate din aplicarea schemei de sprijin se determină prin înmulţirea cantităţii totale de energie electrică ce beneficiază de bonus, cantitate aprobată prin decizia de calificare emisă de ANRE pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, cu bonusul aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE pentru fiecare producător, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării.(5) Alte venituri specifice activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă se determină pe baza altor categorii de venituri realizate de producător, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, precum venituri din vânzarea de certificate CO2, determinate pe baza diferenţei dintre alocările gratuite de certificate şi restituirile pentru emisiile efectiv realizate în anul analizat şi a preţului mediu al unui certificat de CO2 rezultat din raportările producătorilor, venituri din vânzarea apei de adaos etc.(6) Nu se iau în considerare veniturile rezultate pe pieţele concurenţiale de energie electrică şi termică, cele din alte activităţi decât producerea de energie electrică şi termică, veniturile din provizioane şi penalităţi etc.Determinarea costurilor A. Alocarea costurilor între activitatea de producere în cogenerare şi cea de producere în capacităţi de producere separată a energiei electrice şi/sau termice Articolul 6Fiecare producător transmite preţul mediu de achiziţie a combustibilului consumat, pe fiecare tip de capacitate, de cogenerare sau de producere separată, pentru fiecare tip de combustibil utilizat şi pentru fiecare categorie de consum, populaţie sau noncasnic, conform evidenţelor sale contabile, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării. Articolul 7Costurile variabile cu combustibilul pentru capacităţile de cogenerare şi pentru capacităţile de producere separată se determină prin înmulţirea preţului mediu menţionat la art. 6 cu cantităţile de combustibil menţionate la art. 10. Articolul 8(1) Costurile variabile, altele decât costurile cu combustibilul, şi costurile fixe se raportează de către producător, conform înregistrărilor sale contabile, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării.(2) Costurile fixe cu amortizarea aferentă activelor realizate din contribuţii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaţii sau achiziţionate din Fondul de dezvoltare a sistemului energetic sau alte fonduri nerambursabile nu se iau în calcul la determinarea supracompensării. Articolul 9Alocarea costurilor între activitatea de producere în cogenerare şi cea de producere în capacităţi de producere separată a energiei electrice şi/sau termice se realizează în baza următoarelor principii: a)costurile variabile, altele decât cele cu combustibilul, se alocă proporţional cu cantităţile de combustibil aferente celor două categorii de activităţi; b)din categoria costurilor fixe, costurile de operare şi mentenanţă, costurile aferente serviciilor cu terţi şi cele cu amortizarea se alocă direct capacităţilor respective de producere, în baza documentelor justificative; c)celelalte costuri fixe, precum şi costurile de operare şi mentenanţă, costurile aferente serviciilor cu terţi şi cele cu amortizarea care nu pot fi alocate direct capacităţilor de producere se alocă proporţional cu cantităţile de energie electrică şi termică livrate din cele două tipuri de capacităţi. Articolul 10 (1) Cantităţile de combustibil consumate şi cantităţile de energie electrică şi termică livrate, aferente capacităţilor de cogenerare şi capacităţilor de producere separată de energie electrică şi/sau termică, ce intervin în alocarea costurilor prevăzute la art. 9, sunt:a)cantităţile consumate pe fiecare tip de combustibil şi cantităţile de energie electrică şi termică livrate aferente producerii în cogenerare pentru care s-a accesat schema de sprijin, care au fost validate de ANRE din documentaţiile de calificare transmise de responsabilul de configuraţie, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării; b)cantităţile consumate pe fiecare tip de combustibil şi cantităţile de energie electrică şi termică livrate aferente producerii în cogenerare pentru care nu s-a accesat schema de sprijin raportate de producător, conform evidenţelor sale, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării; c)cantităţile consumate pe fiecare tip de combustibil şi cantităţile de energie electrică sau termică livrate aferente producerii energiei electrice sau energiei termice în capacităţi de producere separată raportate de producător, conform evidenţelor sale, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării.(2) Cantităţile de gaze naturale consumate se prezintă diferenţiat pe categorii de consum, populaţie sau noncasnic.B. Alocarea costurilor între activitatea de producere în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin şi cea de producere în cogenerare care nu beneficiază de schema de sprijin Articolul 11Alocarea costurilor între activitatea de producere în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin şi cea de producere în cogenerare care nu beneficiază de schema de sprijin se realizează după următoarele principii: a)costurile variabile, inclusiv cele cu combustibilul, se alocă proporţional cu cantităţile de combustibil aferente acestora; b)din categoria costurilor fixe, costurile de operare şi mentenanţă, costurile aferente serviciilor cu terţi şi cele cu amortizarea se alocă direct capacităţilor de producere în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, respectiv capacităţilor de cogenerare care nu beneficiază de schema de sprijin, în baza documentelor justificative; c)costurile de operare şi mentenanţă, costurile aferente serviciilor cu terţi şi cele cu amortizarea, alocate direct capacităţilor de producere în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, se alocă activităţii de producere în cogenerare de înaltă eficienţă proporţional cu raportul dintre cantităţile de energie electrică şi termică livrate în cogenerare de înaltă eficienţă şi cantităţile de energie electrică şi termică livrate din capacităţile de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin; d)celelalte costuri fixe şi costurile de operare şi mentenanţă, costurile aferente serviciilor cu terţi şi cele cu amortizarea, care nu pot fi alocate direct, se alocă activităţii de producere în cogenerare de înaltă eficienţă proporţional cu raportul dintre cantităţile de energie electrică şi termică livrate în cogenerare de înaltă eficienţă şi cantităţile totale de energie electrică şi termică livrate din toate capacităţile de cogenerare. Articolul 12Cantităţile de combustibil consumate şi cantităţile de energie electrică şi termică livrate care intervin în alocarea costurilor menţionate la art. 11 sunt: a)cantităţile consumate pe fiecare tip de combustibil pentru activitatea de producere în cogenerare de înaltă eficienţă care a beneficiat de schema de sprijin şi livrările de energie electrică şi termică aferente acestei activităţi, cele validate de ANRE din documentaţiile de calificare transmise de responsabilul de configuraţie, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2010, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării; b)cantităţile de combustibil consumate, atât pentru activitatea de producere în cogenerare care a beneficiat de schema de sprijin, cât şi pentru activitatea de producere în cogenerare care nu a beneficiat de schema de sprijin, şi cantităţile de energie electrică şi termică livrate aferente, menţionate la art. 10. Capitolul IIIEtape de calcul pentru determinarea veniturilor aferente cogenerării de înaltă eficienţă în cadrul analizei de supracompensare/ante-supracompensare Articolul 13Determinarea veniturilor aferente energiei termice se realizează pe baza energiei termice utile livrate din capacităţile de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, validate de ANRE, şi a preţului de referinţă pentru energia termică, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, astfel: Articolul 14Determinarea veniturilor aferente energiei electrice se realizează pe baza cantităţilor de energie electrică de înaltă eficienţă pentru care s-a acordat bonus, aprobate prin decizii ale preşedintelui ANRE, şi a preţului de referinţă pentru energia electrică, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, astfel: Articolul 15Veniturile din bonus sunt veniturile de care a beneficiat producătorul în fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, prin aplicarea schemei de sprijin, şi se determină astfel: Articolul 16Alte venituri din cogenerarea de înaltă eficienţă, menţionate la art. 5 alin. (5), se determină astfel: Capitolul IVEtape de calcul pentru alocarea costurilor A. Alocarea costurilor între activitatea de producere în cogenerare şi cea de producere în capacităţi de producere separată a energiei electrice şi/sau termice Articolul 17(1) Determinarea consumurilor de combustibil se realizează prin însumarea consumului de combustibil pentru fiecare tip de combustibil i, astfel:


(2) Consumul anual de combustibil se determină la puterea calorifică inferioară.
Articolul 18Costurile anuale cu combustibilul se determină astfel: Articolul 19Alocarea costurilor variabile, altele decât costurile cu combustibilul, se realizează astfel: Articolul 20Alocarea costurilor fixe se realizează astfel: B. Alocarea costurilor între activitatea de producere în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin şi cea de producere în cogenerare care nu beneficiază de schema de sprijin Articolul 21
(1) Alocarea costurilor cu combustibilul se realizează astfel

: Articolul 22
(1) Alocarea costurilor variabile, altele decât costurile cu combustibilul, se realizează astfel:

Articolul 23
(1) Alocarea costurilor fixe se realizează astfel

: Capitolul VEtape de calcul pentru determinarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor Articolul 24
(1) Determinarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor se realizează prin aplicarea ratei maxime acceptabile a rentabilităţii la baza reglementată medie a activelor din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, astfel

:
(2) La determinarea bazei reglementate a activelor nu se iau în considerare mijloacele fixe ce nu aparţin producătorului şi care nu se supun amortizării.(3) Baza reglementată medie a activelor, definită la alin. (1), se va determina distinct pentru capacităţile de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin, pentru capacităţile de producere în cogenerare care nu accesează schema de sprijin, pentru capacităţile de producere separată şi pentru activele comune capacităţilor de producere.(4) Rentabilitatea pentru producerea în cogenerare de înaltă eficienţă Rcog, i.ef se determină utilizând baza reglementată medie a activelor aferente capacităţilor de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin şi cea aferentă activelor comune, ajustate proporţional cu cantităţile de energie electrică şi termică livrate în cogenerare de înaltă eficienţă, la care se aplică rata maximă acceptabilă a rentabilităţii.
Capitolul VIDeterminarea supracompensării Articolul 25 (1) În vederea determinării supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă se parcurg următoarele etape:

c)se determină supracompensarea:


(2) Dacă S > 0, activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă a fost supracompensată în perioada de evaluare a supracompensării.(3) Dacă S ≤ 0, activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă nu a fost supracompensată în perioada de evaluare a supracompensării, caz în care se va considera S = 0.(4) În situaţia în care, în urma realizării calificării anuale a cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă care au dreptul să beneficieze de bonus pentru perioada de evaluare a supracompensării, se constată funcţionarea cu alt combustibil majoritar decât cel luat în considerare la emiterea deciziei de bonus pentru perioada de evaluare a supracompensării, se majorează/se diminuează supracompensarea determinată la alin. (1) lit. c) cu contravaloarea necuvenită/neacordată corespunzătoare diferenţei dintre bonusul aprobat prin decizie şi cel rezultat în urma schimbării combustibilului majoritar.
Articolul 26(1) Valoarea supracompensării constatate pentru un producător, actualizată cu rata inflaţiei şi rata titlurilor de stat, se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE până la data de 31 martie a anului următor perioadei de evaluare a supracompensării.(2) Decizia de aprobare a supracompensării se comunică producătorului respectiv şi se notifică administratorului schemei de sprijin.(3) În trimestrul I al anului 2014, ANRE realizează analiza supracompensării pentru anii de aplicare a schemei de sprijin 2011, 2012 şi 2013. În acest caz, valoarea supracompensării S se va determina luând în considerare suma veniturilor totale anuale, suma costurilor totale anuale şi suma rentabilităţilor anuale, aferente activităţii de producere în cogenere de înaltă eficienţă din anii 2011, 2012 şi 2013. Datele aferente anului 2011 sunt cele corespunzătoare perioadei de aplicare a schemei de sprijin, respectiv 1 aprilie 2011-31 decembrie 2011.
Capitolul VIIDeterminarea bonusului prin realizarea analizei de ante-supracompensare Articolul 27În cursul trimestrului IV se realizează analiza de ante-supracompensare pentru anul următor, prin aplicarea prevederilor prezentei metodologii la datele de prognoză aferente anului de analiză ante-supracompensare transmise de producător. Articolul 28(1) Cantitatea de energie electrică luată în considerare la determinarea veniturilor prognozate din aplicarea schemei de sprijin pentru anul următor se determină pe baza realizărilor producătorului, astfel:
(2) Consumul de combustibil de înaltă eficienţă luat în calcul la analiza de ante-supracompensare se determină pe baza eficienţei globale a producţiilor de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă, conform datelor din autoevaluarea transmisă la ANRE la ultima calificare anuală.
Articolul 29Bonusul de referinţă cu care se prognozează venitul din aplicarea schemei de sprijin este cel aprobat prin ordin al ANRE pentru anul următor. Articolul 30Preţurile de referinţă pentru energia electrică şi termică luate în considerare la determinarea veniturilor prognozate din energia electrică şi termică sunt cele aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE pentru anul următor. Articolul 31În situaţia în care se constată că, din aplicarea schemei de sprijin pentru anul următor, se înregistrează o supracompensare Sante a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, determinată conform prevederilor prezentei metodologii, ANRE diminuează bonusul pentru acel producător pentru anul următor, astfel încât să fie redusă posibilitatea apariţiei supracompensării în anul respectiv: Articolul 32(1) În cadrul analizei de supracompensare, pentru producătorii la care se nu se constată o supracompensare şi care au avut aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE un bonus determinat conform art. 31, se realizează regularizarea sumelor respective, în limita valorii bonusului de referinţă aferent perioadei de evaluare a supracompensării.(2) Suma rezultată în urma regularizării efectuate în conformitate cu alin. (1) se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE până la data de 31 martie a anului următor perioadei de evaluare a supracompensării. Decizia se comunică producătorului respectiv şi se notifică administratorului schemei de sprijin.
Capitolul VIIIMonitorizarea veniturilor şi costurilor pentru activitatea de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă Articolul 33(1) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, beneficiari ai schemei de sprijin, transmit la ANRE până la data de 1 octombrie a fiecărui an documentaţia necesară realizării analizei de ante-supracompensare, în conformitate cu machetele de raportare prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, după cum urmează:a)valorile prognozate ale veniturilor/costurilor/producţiilor/ livrărilor/consumurilor pentru anul următor; b)realizările pe 8 luni şi prognoza pe 4 luni din anul curent pentru venituri/costuri/producţii/livrări/consumuri. (2) Producătorilor care nu transmit date în vederea realizării analizei de ante-supracompensare nu li se acordă bonus pentru anul următor.(3) Analiza de ante-supracompensare aferentă anului 2014, care se realizează în trimestrul IV al anului 2013, are la bază datele transmise de producători ca urmare a unor solicitări anterioare ale ANRE. Articolul 34Prin excepţie de la prevederile art. 33, producătorii care se află în primul an de accesare a schemei de sprijin sau care îşi schimbă structura de capacităţi de cogenerare care accesează schema de sprijin transmit datele solicitate la art. 33 începând cu anul următor anului de accesare a schemei de sprijin sau de schimbare a structurii de capacităţi de cogenerare. Articolul 35Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, beneficiari ai schemei de sprijin, transmit la ANRE până la data de 1 februarie a fiecărui an documentaţia necesară realizării analizei de supracompensare: valorile realizate ale veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor pentru anul anterior, în conformitate cu machetele de raportare prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, completate cu datele aferente perioadei în care au accesat schema de sprijin. Articolul 36Prin excepţie de la prevederile art. 35, producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, beneficiari ai schemei de sprijin, transmit la ANRE până la data de 1 februarie 2014 documentaţia necesară realizării analizei de supracompensare pentru fiecare din anii de aplicare a schemei de sprijin 2011, 2012 şi 2013: valorile realizate ale veniturilor/costurilor/producţiilor/livrărilor/consumurilor, în conformitate cu machetele de raportare prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, completate cu datele aferente perioadei în care au accesat schema de sprijin. Articolul 37Producătorii completează/corectează documentaţiile de ante-supracompensare şi supracompensare în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării ANRE. ANEXA Nr. 1 la metodologieVenituri, costuri, producţii şi consumuri aferente Nume producător: ........ ........ .............. Centrala: ........ ................ ........ ........... Perioada de accesare schemă din anul: .........

Denumirea Cantitatea Valoarea
VENITURI TOTALE
Venituri piaţa reglementată de energie electrică şi termică
- venituri din activitatea de producere energie electrică (contracte reglementate), din care:
- venituri din vânzarea de energie electrică pe piaţa reglementată
- venituri din bonusul de cogenerare
- venituri pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem (contracte reglementate)
- venituri pe piaţa de energie termică (contracte reglementate)
- alte venituri rezultate din aplicarea sistemelor de promovare adoptate la nivel naţional/local sau individuale
Venituri piaţa concurenţială de energie electrică şi termică
- venituri contracte bilaterale de vânzare energie electrică
- venituri pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem (contracte negociate, licitaţie)
- venituri pe piaţa pentru ziua următoare
- venituri pe piaţa de echilibrare
- venituri pentru dezechilibre pozitive
- venituri pe piaţa energiei termice (contracte negociate)
Venituri pe piaţa certificatelor verzi
Venituri vânzare certificate CO2
Alte venituri (altele decât cele realizate pe piaţa reglementată şi concurenţială de energie electrică şi termică), din care (vor fi detaliate categoriile respective):
-
-
.............
COSTURI TOTALE
Costuri variabile, din care:
- costuri combustibil, inclusiv transportul acestuia la centrală
- costuri aferente contractelor de achiziţie energie electrică pe piaţa cu amănuntul
- costuri aferente contracte bilaterale de achiziţie energie electrică (negociate bilateral cu furnizori/producători, PCCB, PCCB-NC, export, consumatori eligibili etc.)
- costuri pe piaţa pentru ziua următoare
- costuri pe piaţa de echilibrare
- costuri pentru dezechilibre negative
- costuri cumpărare certificate verzi
- costuri contracte de transport/servicii sistem/administrare piaţă
- costuri contracte de distribuţie pentru consumatori eligibili
- costuri pentru utilizare capacitate de interconexiune (licitaţie)
- costuri cumpărare certificate CO2
Denumirea Cantitatea Valoarea
- alte costuri variabile, din care (vor fi detaliate categoriile respective):
-
-
........ ..........
Costuri fixe, din care:
- costuri operare şi mentenanţă, din care:
- echipamente principale - cog care accesează schema
- echipamente principale - cog care nu accesează schema
- echipamente principale - capacităţi producere separată ET
- echipamente principale - capacităţi producere separată EE
- comune
- costuri materiale
- costuri amortizare, din care:
- echipamente principale - cog care accesează schema
- echipamente principale - cog care nu accesează schema
- echipamente principale - capacităţi producere separată ET
- echipamente principale - capacităţi producere separată EE
- comune
- costuri redevenţă/chirii
- costuri utilităţi
- costuri salarii şi asimilate
- costuri protecţia mediului
- costuri servicii executate cu terţii, din care:
- echipamente principale - cog care accesează schema
- echipamente principale - cog care nu accesează schema
- echipamente principale - capacităţi producere separată ET
- echipamente principale - capacităţi producere separată EE
- comune
- costuri financiare
- alte costuri fixe, din care (vor fi detaliate categoriile respective):
-
-
........ ........
Ajutoare de investiţii primite
Alte date:
Energie electrică la borne, din care:
- în cogenerare
- în capacităţi de producere separată
Energie electrică livrată, din care:
- din unităţi de cogenerare
- din capacităţi de producere separată
Autoconsum
Energie electrică ce a beneficiat de bonus (MWh)
Energie termică livrată la gardul centralei, din care:
- capacităţi de producere separată pentru consumatorii casnici
- capacităţi de producere separată pentru consumatorii noncasnici, din care:
- energie termică sub formă de abur
- cogenerare pentru consumatorii casnici
- cogenerare pentru consumatorii noncasnici, din care:
- energie termică sub formă de abur
Energie termică vândută la gardul centralei
Energie termică vândută din reţeaua de transport
Denumirea Cantitatea Valoarea
Energie termică vândută din reţeaua de distribuţie
Pierderile în reţelele de transport şi distribuţie
Energie din combustibil total, din care:
- cogenerare care accesează schema de sprijin, din care:
- GN pentru energia termică pentru consumatorii casnici
- GN pentru energia termică pentru consumatorii noncasnici
- GN producere energie electrică
- combustibil solid
- păcură
- alţi combustibili
- cogenerare care nu accesează schema de sprijin, din care:
- GN pentru energia termică pentru consumatorii casnici
- GN pentru energia termică pentru consumatorii noncasnici
- GN producere energie electrică
- combustibil solid
- păcură
- alţi combustibili
- capacităţi de producere separată a energiei termice
- GN pentru energie termică pentru consumatorii casnici
- GN pentru energie termică pentru consumatorii noncasnici
- combustibil solid
- păcură
- alţi combustibili
- capacităţi de producere separată a energiei electrice
- GN
- combustibil solid
- păcură
- alţi combustibili
Preţ mediu anual de achiziţie a GN consumate:
- în cogenerare pentru energia termică pentru consumatori casnici
- cogenerare care accesează schema de sprijin
- cogenerare care nu accesează schema de sprijin
- în cogenerare pentru energia termică pentru consumatori noncasnici
- cogenerare care accesează schema de sprijin
- cogenerare care nu accesează schema de sprijin
- în cogenerare pentru energia electrică
- cogenerare care accesează schema de sprijin
- cogenerare care nu accesează schema de sprijin
- în capacităţi separate pentru energia termică pentru consumatori casnici
- în capacităţi separate pentru energia termică pentru consumatori noncasnici
- în capacităţi separate pentru producerea energiei electrice
Preţ mediu anual de achiziţie a păcurii consumate
Preţ mediu anual de achiziţie a combustibilului solid consumat
Preţ mediu anual de achiziţie alt combustibil

NOTE: 1. Datele vor fi prezentate pe total centrală. 2. Energia din combustibil şi preţul mediu al combustibilului se vor determina la puterea calorifică inferioară. 3. Preţul mediu al combustibilului va include şi costurile cu transportul. 4. Preţurile medii ale combustibililor vor fi prezentate, după caz, pentru fiecare tip de capacitate de producere (în cogenerare care accesează/nu accesează schema în capacităţi separate de producere energie electrică/energie termică) şi pe tip de consum (casnic/noncasnic). 5. Costurile şi veniturile se exprimă în lei. 6. Producţiile şi consumurile de combustibil se exprimă în MWh. 7. Preţurile se exprimă în lei/MWh. ANEXA Nr. 2la metodologie Fundamentarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor Nume producător: ........... Centrala: ........ ......... Perioada de accesare schemă din anul: ........ ............

Denumirea U.M. Anul analizat
BAR (01ian) - baza reglementată a activelor la începutul anului lei
IA - intrările de active în cursul anului analizat lei
EA - ieşirile de active din cursul anului analizat lei
AM - amortizarea anuală aferentă activelor ce compun BAR (01ian) la care se adaugă cea aferentă activelor puse în/scoase din funcţiune în anul analizat lei
BAR (31dec) - baza reglementată a activelor la sfârşitul anului lei
BAR (mediu) - baza reglementată medie a activelor în anul analizat lei
R - rentabilitatea bazei reglementate a activelor lei
R (cog, i.ef.) - rentabilitatea pentru producţia în cogenerare de înaltă eficienţă lei

NOTĂ: Macheta va fi completată pentru cogenerare care accesează schema, cogenerare care nu accesează schema, capacităţi de producere separată a energiei electrice şi termice, echipamente comune capacităţilor de producere din centrală. ANEXA Nr. 3la metodologie Certificate CO2 Nume producător: .............. Centrala: ............ Perioada de accesare schemă din anul: ........ ........

Categoria Numărul Valoarea (lei)
Certificate alocate pentru anul analizat*)
Certificate restituite pentru anul analizat**)
Certificate vândute în anul analizat
Certificate cumpărate în anul analizat

*) Certificate CO2 alocate cu titlu gratuit pentru anul analizat. **) Restituirile pentru anul analizat, aferente emisiilor efectiv realizate în anul analizat, în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 84/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 84 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 84/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu