Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.4 din 16.02.2016

privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 18 februarie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 76 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 lit. g), art. 23 şi 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul I Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 28 noiembrie 2013, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatele (3) , (4) , (5) și (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Veniturile din energia electrică se determină prin înmulţirea cantităţii de energie electrică ce beneficiază de bonus, cantitate aprobată prin decizia de calificare emisă de preşedintele ANRE pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, cu preţul de referinţă al energiei electrice, aferente fiecărui an al perioadei de evaluare a supracompensării, pentru fiecare producător. (4) Veniturile realizate din aplicarea schemei de sprijin se determină prin înmulţirea cantităţii totale de energie electrică ce beneficiază de bonus cu bonusul aprobat prin decizie a preşedintelui ANRE pentru fiecare producător, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării.(5) Alte venituri specifice activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă se determină pe baza altor categorii de venituri realizate de producător, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, precum:a)venituri din vânzarea de certificate CO2, determinate pe baza diferenţei dintre alocările gratuite de certificate şi restituirile pentru emisiile efectiv realizate în anul analizat şi a preţului mediu ponderat al unui certificat de CO2, determinat pe baza preţurilor medii de achiziţie a certificatelor de CO2 realizate de producători; b)venituri din vânzarea apei de adaos şi a condensului nereturnat; c)venituri din vânzarea apei demineralizate. (6) Nu se iau în considerare:a)veniturile rezultate pe pieţele concurenţiale de energie electrică şi termică; b)veniturile din alte activităţi decât producerea de energie electrică şi termică: chirii şi redevenţe, venituri din produse reziduale şi deşeuri, diferenţe de curs valutar, dobânzi bancare, venituri financiare, ajustări pentru deprecierea activelor, venituri din recuperare cheltuieli de judecată şi creanţe, venituri din vânzări active, venituri din pompaj energie termică, venituri din producţia de imobilizări şi venituri obţinute prin refacturări; c)veniturile din provizioane; d)veniturile din penalităţi; e)veniturile din subvenţii pentru investiţii şi veniturile primite prin orice ajutor acordat în afara schemei de tip bonus. 2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6 Fiecare producător transmite preţul mediu de achiziţie a combustibilului consumat, pe fiecare tip de capacitate, de cogenerare sau de producere separată, pentru fiecare tip de combustibil utilizat şi pentru fiecare categorie de consum, după cum urmează: consum casnic de gaze naturale pentru producerea de energie termică destinată consumului populaţiei (denumit în continuare consum pentru populaţie);

consum noncasnic de gaze naturale pentru producerea de energie termică destinată consumatorilor noncasnici şi pentru producerea energiei electrice (denumit în continuare consum noncasnic);

consum combustibil solid;

consum combustibil lichid (păcură);

consum alţi combustibili,conform evidenţelor sale contabile, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării. 3. La articolul 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care decizia ANRE cu privire la preţurile reglementate pentru energia termică aferente perioadei de evaluare a supracompensării este suspendată/anulată total/ parţial prin hotărâre judecătorească executorie, ANRE emite o nouă decizie, conform hotărârii judecătoreşti respective, pentru efectuarea/refacerea analizei de supracompensare. 4. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16 Alte venituri din cogenerarea de înaltă eficienţă, prevăzute la art. 5 alin. (5), se determină astfel: unde: Valtecog,i.ef - alte venituri aferente cogenerării de înaltă eficienţă (lei); Vtotalalte - alte venituri realizate de producător, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, pe total centrală (lei), care se determină astfel: unde: Vapademi,adaos,cond - venituri din apa de adaos, apa demineralizată şi condensul nereturnat, pentru perioada de evaluare a supracompensării, pe total centrală (lei); VCO2 - venituri din CO2 (lei), pentru perioada de evaluare a supracompensării, pe total centrală, determinate astfel: NCO2alocate - număr de certificate de CO2 alocate cu titlu gratuit, pentru perioada de evaluare a supracompensării, pe total centrală; NCO2restituite - număr de certificate de CO2 restituite conform emisiilor efectiv realizate pentru perioada de evaluare a supracompensării pe total centrală; pCO2 - preţul mediu ponderat al unui certificat de CO2, lei/certificat, determinat astfel: în cadrul analizei de supracompensare, pe baza preţurilor medii de achiziţie a certificatelor de CO2 declarate de producători, pentru perioada de evaluare a supracompensării, pe total centrală; în cazul analizei de ante-supracompensare, pe baza preţurilor medii de achiziţie a certificatelor de CO2 declarate de producători şi utilizate în analiza de ajustare a bonusurilor de referinţă.Bcog - consumul anual de combustibil al capacităţilor de producere în cogenerare, atât al celor care beneficiază de schema de sprijin, cât şi al celor care nu beneficiază de schema de sprijin (MWh); BCS - consumul anual de combustibil al capacităţilor de producere separată a energiei electrice şi/sau termice (MWh); Bcog,i.ef - consumul anual de combustibil pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, rezultat din calculul de autoevaluare validat de ANRE, din documentaţia de calificare anuală (MWh). 5. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 19
(1) Alocarea costurilor variabile, altele decât costurile cu combustibilul, se realizează astfel: unde: CVcog + CSEE - costuri aferente cogenerării şi producerii separate a energiei electrice, precum costuri aferente contractelor de transport, contractelor de distribuţie, dezechilibrelor (lei); nu se iau în considerare costurile aferente pieţelor concurenţiale de energie electrică; CVcomune - costuri comune cogenerării şi capacităţilor de producere separată a energiei electrice şi/sau termice, precum: achiziţie energie electrică pentru consumul propriu tehnologic, achiziţie certificate verzi, achiziţie certificate de CO2, contribuţia pentru cogenerare, costurile cu apa tehnologică, cu reactivi, mase ionice şi alte chimicale, uleiuri, combustibil netehnologic, cu accizele, perisabilităţi cărbune, precum şi alte costuri similare (lei); nu se iau în considerare costurile cu certificatele verzi şi cu contribuţia pentru cogenerare refacturate, precum şi orice alt cost refacturat; CVcogalte - costuri variabile aferente capacităţilor de cogenerare, altele decât costurile cu combustibilul (lei); CValteCSEE - costuri variabile aferente capacităţilor separate de producere a energiei electrice, altele decât costurile cu combustibilul (lei); CVCSETalte - costuri variabile aferente capacităţilor separate de producere a energiei termice, altele decât costurile cu combustibilul (lei). (2) Din cadrul categoriei de costuri comune cogenerării şi capacităţilor de producere separată a energiei electrice şi/sau termice (CVcomune), următoarele costuri se determină astfel:a)costul cu achiziţia certificatelor de CO2: CCO2 - cost cu achiziţia certificatelor de CO2, pentru perioada de evaluare a supracompensării, pe total centrală (lei); NCO2 alocate - număr de certificate de CO2 alocate cu titlu gratuit, pentru perioada de evaluare a supracompensării, pe total centrală; NCO2 restituite - număr de certificate de CO2 restituite conform emisiilor efectiv realizate pentru perioada de evaluare a supracompensării, pentru perioada de evaluare a supracompensării, pe total centrală; PCO2 - preţul mediu ponderat al unui certificat de CO2 (lei/certificat), determinat astfel: în cadrul analizei de supracompensare, pe baza preţurilor medii de achiziţie a certificatelor de CO2 declarate de producători, pentru perioada de evaluare a supracompensării, pe total centrală;

în cazul analizei de ante-supracompensare, pe baza preţurilor medii de achiziţie a certificatelor de CO2 declarate de producători şi utilizate în analiza de ajustare a bonusurilor de referinţă. b)costul cu contribuţia pentru cogenerare şi cu certificatele verzi se determină ca diferenţa dintre aceste costuri şi veniturile aferente obţinute prin refacturare, pentru perioada de evaluare a supracompensării, pe total centrală. 6. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 20 Alocarea costurilor fixe se realizează astfel: unde: CFtotale - costurile fixe anuale pentru capacităţile de producere în cogenerare şi pentru capacităţile de producere separată, pentru fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării; sunt costuri aferente activităţii de producere, precum costuri cu amortizarea şi de operare şi mentenanţă, servicii executate cu terţi, salarii şi asimilate, de protecţia mediului, costuri materiale, redevenţe/chirii, costuri financiare, exclusiv cele aferente creditelor pentru investiţii, costuri cu utilităţile, autorizaţii şi taxe, impozite, exclusiv impozitul pe profit, transport bunuri şi persoane ocazionate de procesul de producere, costuri poştale, studii şi cercetări, contribuţia datorată ANRE, protecţia muncii, cheltuieli de exploatare, fond special drumuri publice, asigurări mijloace de producţie şi transport, precum şi alte costuri similare; nu se iau în considerare provizioanele de orice natură, ajustările la depreciere de orice natură, penalităţile, amenzile şi pierderile de orice natură, cheltuieli de judecată, costurile sociale şi culturale, inclusiv cele ocazionate de disponibilizări ale personalului, impozitul pe profit, supracompensarea determinată pentru o perioadă anterioară celei analizate, costurile financiare aferente creditelor pentru investiţii, costuri refacturate de orice natură, onorarii şi comisioane de orice natură, reclame şi publicitate, diferenţe de curs valutar, cheltuieli active cedate neamortizate, protocol, lipsă gestiune, cheltuieli cu TVA, donaţii, cheltuieli ajustare la depreciere imobilizări corporale, precum şi alte costuri similare (lei); CFcog - costurile fixe alocate pentru capacităţile de producere în cogenerare, atât pentru cele care beneficiază de schema de sprijin, cât şi pentru cele care nu beneficiază de schema de sprijin (lei); CFCS - costurile fixe alocate pentru capacităţile de producere separată a energiei electrice şi/sau termice (lei); CFcomune - costurile fixe comune, care nu au putut fi alocate direct capacităţilor de producere (lei); CFcogcomune - costurile fixe comune capacităţilor de producere în cogenerare (lei); CFcogSSalocaredirecta - costurile de operare şi mentenanţă, servicii executate cu terţi şi cele cu amortizarea, alocate direct capacităţilor de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin, pe baza documentelor justificative (lei); costurile de operare şi mentenanţă,servicii executate cu terţi şi cele cu amortizarea, alocate direct capacităţilor de producere în cogenerare care nu accesează schema de sprijin, pe baza documentelor justificative (lei); CFCSalocaredirecta - costurile de operare şi mentenanţă, servicii executate cu terţi şi cele cu amortizarea, alocate direct capacităţilor de producere separată a energiei electrice şi/sau termice, pe baza documentelor justificative (lei); EEcoglivrata - energia electrică livrată din capacităţile de producere în cogenerare, atât din cele care beneficiază de schema de sprijin, cât şi din cele care nu beneficiază de schema de sprijin (MWh); EECSEElivrata - energia electrică livrată din capacităţile de producere separată a energiei electrice (MWh); EElivrata - energia electrică livrată din centrală (MWh); ETcoglivrata - energia termică livrată din capacităţile de cogenerare, atât din cele care beneficiază de schema de sprijin, cât şi din cele care nu beneficiază de schema de sprijin, inclusiv energia termică utilizată de producător în alte activităţi decât cele de producere a energiei electrice şi termice (MWh); ETCSETlivrata - energia termică livrată din capacităţile de producere separată a energiei termice (MWh); ETlivrata - energia termică livrată din centrală (MWh). 7. La articolul 21, după alineatul (11) se introduc două noi alineate , alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins: (12) Cantitatea de combustibil aferentă îndeplinirii criteriilor de definire a cogenerării de înaltă eficienţă, Bcog.i.efcriteriidefinire, se determină astfel: unde: n - numărul de configuraţii dintr-o centrală, cu eficienţa energetică superioară criteriilor de definire a cogenerării de înaltă eficienţă prevăzute de legislaţia în vigoare, configuraţii constituite din unităţi de cogenerare cu capacităţi electrice instalate mai mari sau egale cu 1 MW; j - numărul de configuraţii dintr-o centrală, cu eficienţa energetică superioară criteriilor de definire a cogenerării de înaltă eficienţă prevăzute de legislaţia în vigoare, configuraţii constituite din unităţi de cogenerare de mică putere sau microcogenerare; m - numărul de configuraţii dintr-o centrală, pentru care producătorul a accesat schema de sprijin, m ≥ n + j; EEPabs - economia de energie primară în valori absolute, pe configuraţia i, respectiv configuraţia k, determinată în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, pentru configuraţiile cu capacitate electrică, instalată mai mare sau egală cu un 1 MW constituite fie din unităţi de cogenerare cu capacităţi electrice instalate mai mari sau egale cu 1 MW, fie din unităţi de cogenerare de mică putere sau microcogenerare (MWh); CTCCcogE - consumul de combustibil aferent producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă al configuraţiei i, respectiv l, determinat în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013 (MWh); şi reprezintă consumul anual de combustibil pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, rezultat din calculul de autoevaluare validat de ANRE, din documentaţia de calificare anuală (MWh). (13) Pentru configuraţiile care nu îndeplinesc pentru energia electrică totală a configuraţiei condiţia impusă la art. 10 alin. (1) din Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, nu se aplică prevederile alin. (11). 8. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 24
(1) Determinarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor se realizează prin aplicarea ratei maxime acceptabile a rentabilităţii la baza reglementată medie a activelor din fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării, astfel: unde: R - rentabilitatea bazei reglementate a activelor (lei); BARmediu - baza reglementată medie a activelor în fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării (lei); unde: BAR01ian - valoarea BAR la începutul fiecărui an al perioadei de evaluare a supracompensării (lei); BAR31dec - valoarea BAR la sfârşitul fiecărui an al perioadei de evaluare a supracompensării (lei); IAi - intrările de active în cursul fiecărui an al perioadei de evaluare a supracompensării (lei); EAt - ieşirile de active în cursul fiecărui an al perioadei de evaluare a supracompensării (lei); AMt - amortizarea anuală aferentă activelor ce compun BAR01ian, la care se adaugă cea aferentă activelor puse în/scoase din funcţiune în fiecare an al perioadei de evaluare a supracompensării (lei); r - rata rentabilităţii în valori reale, înainte de impozitare, de cel mult 0,09 (adică 9%), conform
Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009, cu modificările ulterioare. (2) La determinarea bazei reglementate a activelor nu se iau în considerare:a)mijloacele fixe care nu aparţin producătorului şi, deci, nu se supun amortizării; b)mijloacele fixe realizate pe baza subvenţiilor şi/sau ajutoarelor primite prin orice alt ajutor acordat în afara schemei de sprijin de tip bonus. (3) Baza reglementată a activelor poate fi modificată de producător conform prevederilor legale în urma unei reevaluări numai în cazul în care reevaluarea este efectuată de evaluatori autorizaţi conform legii, membri ai unui organism profesional în domeniu.(4) Baza reglementată medie a activelor, definită la alin. (1), se va determina distinct pentru capacităţile de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin, pentru capacităţile de producere în cogenerare care nu accesează schema de sprijin, pentru capacităţile de producere separată şi pentru activele comune capacităţilor de producere. (5) Rentabilitatea pentru producerea în cogenerare de înaltă eficienţă Rcog,i.ef se determină utilizând baza reglementată medie a activelor aferente capacităţilor de producere în cogenerare care accesează schema de sprijin şi cea aferentă activelor comune, ajustate proporţional cu cantităţile de energie electrică şi termică livrate în cogenerare de înaltă eficienţă, la care se aplică rata rentabilităţii definită la alin. (1). 9. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 26(1) Valoarea supracompensării constatate pentru un producător, actualizată cu dobânda de referinţă aferentă perioadei de evaluare a supracompensării, stabilită de Comisia Europeană pentru România, se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE:

până la data de 31 martie a anului următor perioadei de evaluare a supracompensării;

în termen de 10 zile de la primirea datelor prevăzute la art. 35 alin. (2), în cazul declarării falimentului producătorului respectiv. 10. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea deciziei prevăzute la alin. (1), ANRE transmite producătorilor pentru care s-a determinat supracompensare datele care au stat la baza determinării supracompensării, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta metodologie. 11. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 31(1) În situaţia în care se constată că, din aplicarea schemei de sprijin pentru anul următor, se înregistrează o supracompensare Sante a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, determinată conform prevederilor prezentei metodologii, ANRE diminuează bonusul pentru acel producător, pentru anul următor, astfel încât să fie redusă posibilitatea apariţiei supracompensării în anul respectiv: unde: b - bonusul pentru producătorul care a înregistrat supracompensare, în urma analizei de ante-supracompensare realizate de ANRE (lei/MWh); bref - bonusul de referinţă aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE pentru anul următor (lei/MWh); Sante - supracompensarea determinată în urma analizei de ante-supracompensare (lei). (2) În situaţia în care, în cadrul analizei de ante-supracompensare, se constată amortizarea completă a centralei în cursul anului următor, nu se mai acordă bonus. (3) În termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea deciziei privind aprobarea valorii bonusului, ANRE transmite producătorilor datele care au stat la baza determinării bonusului, în cazul în care acesta a fost diminuat faţă de bonusul de referinţă. 12. La articolul 32, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Suma rezultată în urma regularizării efectuate în conformitate cu alin. (1), actualizată cu dobânda de referinţă, aferentă perioadei de evaluare a supracompensării, stabilită de Comisia Europeană pentru România, se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE în termenele prevăzute la art. 26 alin. (1). Decizia se comunică producătorului respectiv şi se notifică Administratorului schemei de sprijin.(3) În termen de 15 zile lucrătoare de la emiterea deciziei privind aprobarea regularizării conform prevederilor alin. (1), ANRE transmite producătorilor datele care au stat la baza determinării regularizării, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. 13. La articolul 33 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d) , cu următorul cuprins: c)balanţa analitică pe perioada de evaluare a supracompensării; d)persoana de contact desemnată, responsabilă cu transmiterea/completarea/corectarea datelor necesare în analizele de supracompensare/ante-supracompensare. 14. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 34 Prin derogare de la prevederile art. 33, producătorii care se află în primul an de accesare a schemei de sprijin sau care notifică ANRE schimbarea structurii de capacităţi de cogenerare care accesează schema de sprijin transmit datele solicitate la art. 33 începând cu anul următor anului de accesare a schemei de sprijin sau de schimbare a structurii de capacităţi de cogenerare. 15. La articolul 35 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instanţa dispune pentru un producător începerea procedurii falimentului, producătorul respectiv are obligaţia de a transmite datele prevăzute la alin. (1) şi cele aferente perioadei din anul curent anterioare declarării falimentului, în termen de 10 zile de la pronunţarea falimentului. 1 6. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. 17. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, care are cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin. 18. În cuprinsul metodologiei se înlocuieşte sintagma „Ordinul preşedintelui ANRE nr. 23/2010" cu sintagma „Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013". Articolul IIÎn anul 2016, producătorii vor transmite datele prevăzute la art. 35 din Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin, până la 25 februarie 2016.Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la metodologie) Venituri, costuri, producţii şi consumuri aferente Nume producător: Centrala: Perioada de accesare schemă din anul:

Denumirea Cantitatea Valoarea
VENITURI TOTALE
Venituri piaţa reglementată de energie electrică şi termică
- venituri din activitatea de producere energie electrică (contracte reglementate), din care:
- venituri din vânzarea de energie electrică pe piaţa reglementată
- venituri din bonusul de cogenerare
- venituri pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem (contracte reglementate)
- venituri pe piaţa de energie termică (contracte reglementate)
- alte venituri rezultate din aplicarea sistemelor de promovare adoptate la nivel naţional/local sau individuale
Venituri piaţa concurenţială de energie electrică şi termică
- venituri contracte bilaterale de vânzare energie electrică
- venituri pe piaţa serviciilor tehnologice de sistem (contracte negociate, licitaţie)
- venituri pe Piaţa pentru Ziua Următoare
- venituri pe Piaţa de Echilibrare
- venituri pentru dezechilibre pozitive
- venituri pe piaţa energiei termice (contracte negociate)
Venituri pe piaţa certificatelor verzi
Venituri vânzare certificate CO2
Denumirea Cantitatea Valoarea
Alte venituri (altele decât cele realizate pe piaţa reglementată şi concurenţială de energie electrică şi termică), din care (vor fi detaliate toate categoriile respective conform prevederilor metodologiei*):
-
.......
COSTURI TOTALE
Costuri variabile, din care:
- costuri combustibil, inclusiv transportul acestuia la centrală
- costuri aferente contracte de achiziţie energie electrică pe piaţa cu amănuntul
- costuri aferente contracte bilaterale de achiziţie energie electrică (negociate bilateral cu furnizori/producători, PCCB, PCCB-NC, export, consumatori eligibili etc.)
- costuri pe piaţa pentru ziua următoare
- costuri pe piaţa de echilibrare
- costuri pentru dezechilibre negative
- costuri cumpărare certificate verzi, din care:
- refacturate
- costuri contracte de transport/servicii sistem/administrare piaţă
- costuri contracte de distribuţie pentru consumatori eligibili
- costuri pentru utilizare capacitate de interconexiune (licitaţie)
- costuri cumpărare certificate CO2
- alte costuri variabile, din care (vor fi detaliate toate categoriile respective conform prevederilor metodologiei*):
-
........ ..........
Costuri fixe, din care:
- costuri operare şi mentenanţă, din care:
- echipamente principale - cog care accesează schema
- echipamente principale - cog care nu accesează schema
- echipamente principale - capacităţi producere separată energie termică (ET)
- echipamente principale - capacităţi producere separată energie electrică (EE)
- comune
- costuri materiale
- costuri amortizare, din care:
- echipamente principale - cog care accesează schema, din care:
- aferente activelor realizate conform art. 8 alin. (2) din metodologie*)
- echipamente principale - cog care nu accesează schema
- aferente activelor realizate conform art. 8 alin. (2) din metodologie*)
- echipamente principale - capacităţi producere separată ET
- aferente activelor realizate conform art. 8 alin. (2) din metodologie*)
- echipamente principale - capacităţi producere separată EE
- aferente activelor realizate conform art. 8 alin. (2) din metodologie*)
- comune
- aferente activelor realizate conform art. 8 alin. (2) din metodologie*)
- costuri redevenţă/chirii
- costuri utilităţi
- costuri salarii şi asimilate
Denumirea Cantitatea Valoarea
- costuri protecţia mediului
- costuri servicii executate cu terţii, din care:
- echipamente principale - cog care accesează schema
- echipamente principale - cog care nu accesează schema
- echipamente principale - capacităţi producere separată ET
- echipamente principale - capacităţi producere separată EE
- comune
- costuri financiare, din care:
- aferente creditelor pentru investiţii
- alte costuri fixe, din care (vor fi detaliate toate categoriile respective conform prevederilor Metodologiei*):
-
........ ........
Ajutoare de investiţii primite
Alte date:
Energie electrică la borne, din care:
- în cogenerare
- în capacităţi de producere separată
Energie electrică livrată, din care:
- din unităţi de cogenerare
- din capacităţi de producere separată
Autoconsum
Energie electrică care a beneficiat de bonus
Energie termică livrată la gardul centralei, din care:
- capacităţi de producere separată pentru consumatorii casnici
- capacităţi de producere separată pentru consumatorii noncasnici, din care:
- energie termică sub formă de abur
- cogenerare pentru consumatorii casnici
- cogenerare pentru consumatorii noncasnici, din care:
- energie termică sub formă de abur
- cogenerare pe schema de sprijin, din care:
- pentru consumatorii casnici
- pentru consumatorii noncasnici, din care:
- energie termică sub formă de abur
Energie din combustibil total, din care:
- cogenerare care accesează schema de sprijin, din care:
- gaze naturale (GN) pentru energia termică destinată consumului populaţiei
- GN pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici
- GN producere energie electrică
- combustibil solid
- păcură
- alţi combustibili
Denumirea Cantitatea Valoarea
- cogenerare care nu accesează schema de sprijin, din care:
- GN pentru energia termică destinată consumului populaţiei
- GN pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici
- GN producere energie electrică
- combustibil solid
- păcură
- alţi combustibili
- capacităţi de producere separată a energiei termice
- GN pentru energie termică destinată consumului populaţiei
- GN pentru energie termică destinată consumatorilor noncasnici
- combustibil solid
- păcură
- alţi combustibili
- capacităţi de producere separată a energiei electrice
- GN
- combustibil solid
- păcură
- alţi combustibili
Preţ mediu anual de achiziţie a GN consumate:
- în cogenerare pentru energia termică destinată consumului populaţiei
- cogenerare care accesează schema de sprijin
- cogenerare care nu accesează schema de sprijin
- în cogenerare pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici
- cogenerare care accesează schema de sprijin
- cogenerare care nu accesează schema de sprijin
- în cogenerare pentru energia electrică
- cogenerare care accesează schema de sprijin
- cogenerare care nu accesează schema de sprijin
- în capacităţi separate pentru energia termică pentru consumatori casnici
- în capacităţi separate pentru energia termică pentru consumatori noncasnici
- în capacităţi separate pentru producerea energiei electrice
Preţ mediu anual de achiziţie a păcurii consumate
Preţ mediu anual de achiziţie a combustibilului solid consumat
Preţ mediu anual de achiziţie alt combustibil
Valoare investiţii realizate, din care:
- în cogenerare

NOTE: 1. Datele vor fi prezentate pe total centrală. 2. Energia din combustibil şi preţul mediu al combustibilului se vor determina la puterea calorifică inferioară. 3. Preţul mediu al combustibilului va include şi costurile cu transportul. 4. Preţurile medii ale combustibililor vor fi prezentate, după caz, pentru fiecare tip de capacitate de producere (în cogenerare care accesează/nu accesează schema în capacităţi separate de producere energie electrică/energie termică) şi pe tip de consum (casnic/noncasnic). 5. Costurile şi veniturile se exprimă în lei. 6. Producţiile şi consumurile de combustibil se exprimă în MWh. 7. Preţurile se exprimă în lei/MWh. *) Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la metodologie) Fundamentarea rentabilităţii bazei reglementate a activelor Nume producător: Centrala: Perioada de accesare schemă din anul:

Denumire U.M. Anul analizat
BAR (1 ianuarie ) - Baza reglementată a activelor la începutul anului, din care: lei
- aferentă activelor realizate conform art. 8 alin. (2) din metodologie*)
IA - intrările de active în cursul anului analizat, din care: lei
- intrări din reevaluări
EA - ieşirile de active din cursul anului analizat lei
AM - amortizarea anuală aferentă activelor ce compun BAR (1 ianuarie) la care se adaugă cea aferentă activelor puse în/scoase din funcţiune în anul analizat, din care: lei
- aferentă activelor realizate conform art. 8 alin. (2) din metodologie*)
BAR (31 decembrie) - Baza reglementată a activelor la sfârşitul anului, din care: lei
- aferentă activelor realizate conform art. 8 alin. (2) din metodologie*)
BAR (mediu) baza reglementată medie a activelor în anul analizat, din care: lei
- aferentă activelor realizate conform art. 8 alin. (2) din metodologie*)
R - rentabilitatea bazei reglementate a activelor lei
R (cog, i.ef.) - rentabilitatea pentru producţia în cogenerare de înaltă eficienţă lei

NOTĂ: Macheta va fi completată pentru cogenerare care accesează schema, cogenerare care nu accesează schema, capacităţi de producere separată a energiei electrice şi termice, echipamente comune capacităţilor de producere din centrală. *) Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 4 la metodologie) Nume producător: Centrala: Perioada de accesare schemă din anul:

U.M. Articol din metodologie*) Date luate în calcul de ANRE
Energie electrică produsă MWh
- în cogenerare MWh
- în capacităţi de producere separată MWh
Energie electrică vândută (livrată), din care: MWh
- din cogenerare care accesează schema de sprijin MWh
- din cogenerare care nu accesează schema de sprijin MWh
- din capacităţi separate EE MWh
Autoconsum MWh
Energie electrică care a beneficiat de bonus (calificare anuală) MWh
Energie electrică de înaltă eficienţă MWh
Energie termică la gard, din care: MWh
- capacităţi separate ET, din care: MWh
- pentru consum casnic MWh
- cogenerare, din care: MWh
- destinată consumului casnic MWh
U.M. Articol din metodologie*) Date luate în calcul de ANRE
- pe schema de sprijin, din care: MWh
- destinată consumului casnic MWh
- destinată consumului noncasnic MWh
Combustibil total, din care MWh
- cogenerare fără schema de sprijin MWh
- GN casnic MWh
- GN noncasnic ET MWh
- GN noncasnic EE MWh
- combustibil solid MWh
- păcura MWh
- alt combustibil MWh
- cogenerare, cu schema de sprijin MWh
- GN casnic MWh
- GN noncasnic ET MWh
- GN noncasnic EE MWh
- combustibil solid MWh
- păcură MWh
- alt combustibil MWh
- capacităţi separate ET MWh
- GN casnic MWh
- GN noncasnic ET MWh
- combustibil solid MWh
- păcură MWh
- alt combustibil MWh
- capacităţi separate EE MWh
- GN noncasnic MWh
- combustibil solid MWh
- păcură MWh
- alt combustibil MWh
Combustibil pentru cogenerare de înaltă eficienţă MWh
Bonus lei/MWh
Preţ reglementat energie termică -pentru consum casnic lei/MWh
Preţ reglementat energie termică -pentru consum noncasnic lei/MWh
Preţ reglementat energie electrică lei/MWh
Venituri eligibile în analiza de supracompensare lei
Venituri din EE şi ET pe cogenerare de înaltă eficienţă lei
- energie electrică lei Art. 14
- energie termică lei Art. 13
Valoare bonus lei Art. 15
Alte venituri pe cogenerare de înaltă eficienţă lei Art. 16
Costuri eligibile în analiza de supracompensare lei
Costuri variabile, din care: lei
- cu combustibilul lei
- alte costuri variabile lei
U.M. Articol din metodologie*) Date luate în calcul de ANRE
Costuri fixe lei
Alocare costuri cogenerare/capacităţi separate EE şi ET
Costuri variabile, altele decât cele cu combustibilul, din care: lei Art. 19
- cogenerare lei
- capacităţi separate EE lei
- capacităţi separate ET lei
Costuri variabile cu combustibilul, din care: lei Art. 18
- cogenerare lei
- capacităţi separate EE lei
- capacităţi separate ET lei
Costuri fixe, din care: lei Art. 20
- cogenerare lei
- capacităţi separate EE + capacităţi separate ET lei
Alocare costuri cogenerare/cogenerare de înaltă eficienţă
Costuri variabile, altele decât cele cu combustibilul lei Art. 22
- cogenerare lei
- cogenerare de înaltă eficienţă lei
Costuri variabile cu combustibilul lei Art. 21
- cogenerare lei
- cogenerare de înaltă eficienţă lei
Costuri fixe lei Art. 23
- cogenerare lei
- cogenerare de înaltă eficienţă lei
Preţul mediu ponderat de vânzare al unui certificat de CO2 lei/certificat
Preţul mediu ponderat de cumpărare al unui certificat de CO2 lei/certificat
Calcul rentabilitate
Rentabilitatea bazei reglementate a activelor de înaltă eficienţă lei Art. 24
Performanţă lei Art. 21
Supracompensare lei Art. 25
Supracompensare actualizată lei Art. 26
Regularizare lei Art. 32
Regularizare actualizată lei Art. 32
Bonus acordat conform analizei de ante-supracompensare lei/MWh Art. 31


*) Metodologia de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin
Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 4/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 4 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 4/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu