Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 173 din 22 aprilie 1993

privind fuziunea societatilor comerciale de turism "Saturn" - S.A., "Callatis" - S.A. si "Gostur" - S.A. din Mangalia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 100 din 20 mai 1993


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba fuziunea societatilor comerciale "Saturn" - S.A., "Callatis" - S.A. si "Gostur" - S.A. din Mangalia, infiintate prin Hotararea Guvernului nr. 1041/1990.
    Art. 2
    Urmare fuziunii, Societatea Comerciala "Callatis" - S.A. si Societatea Comerciala "Gostur" - S.A. se desfiinteaza, iar activul si pasivul se preiau, pe baza de proces-verbal, de Societatea Comerciala "Saturn" - S.A. Mangalia, care continua activitatea.
    Societatea Comerciala "Saturn" - S.A. Mangalia este persoana juridica romana si are sediul principal in Mangalia, sos. Constantei nr. 76, judetul Constanta.
    Art. 3
    Obiectul de activitate, capitalul social si statutul Societatii Comerciale "Saturn" - S.A. Mangalia sunt cuprinse in anexele nr. 1 si nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 4
    Capitalul social al Societatii Comerciale "Saturn" - S.A. Mangalia este de 10.847.338 mii lei, reprezentand capitalul social al celor 3 societati, reevaluat conform Hotararii Guvernului nr. 26/1992.
    Art. 5
    Se modifica corespunzator pozitiile nr. 13, 119 si 120 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1041/1990.
    Art. 6
    Orice dispozitie contrara prezentei hotarari se abroga.

                        PRIM-MINISTRU
                       NICOLAE VACAROIU

                              Contrasemneaza:
                              Ministrul turismului,
                              Dan Matei-Agathon

                              Ministru de stat,
                              ministrul finantelor,
                              Florin Georgescu

    ANEXA 1

                    LISTA
societatilor comerciale pe actiuni din domeniul turismului care fuzioneaza
-------------------------------------------------------------------------------
    Denumirea   Denumirea                        Sediul              Societatea
    societati-  societa-                         societa-            comerciala
    lor comer-  tii comer- Obiectul de activita-   tii     Valoarea  care isi
    ciale ca-   ciale in-  te al societatii co-  comerci-  capitalu-  inceteaza
Nr. re fuzio-   fiintate   merciale rezultate    ale care    lui     activita-
crt. neaza      prin fu-   din fuziune           se infiin-  social     tea
                ziune                              teaza
-------------------------------------------------------------------------------
0       1          2                3                4          5          6
-------------------------------------------------------------------------------
1. "Saturn" -   "Saturn"  - prestari servicii   Mangalia, 10.847.338 "Callatis"
    S.A. Manga- - S.A.      turistice (cazare,    sos.      mii lei   - S.A.
    lia (poz.   Mangalia    alimentatie publica, Constan-            (poz. nr.
    nr. 13 din              agrement);          tei nr.              119 din
    anexa nr. 1           - promovarea si con-   76, jude-            anexa nr.
    la Hotari-              tractarea externa a  tul Con-             1 la Ho-
    rea Guver-              programelor turisti-  stanta              tarirea
    nului nr.               ce si derularea lor;                     Guvernu-
    1041/1990)            - organizarea si comer-                     lui nr.
                            cializarea de programe                    1041/
                            turistice de excursii,                    1990)
                            de odihna si tratament
2.  "Callatis" -            balnear in tara si pes-                  "Gostur"
    S.A. Manga-             te hotare pentru ceta-                   - S.A.
    lia (poz.               teni romani si straini;                 (poz. nr.
    nr. 119 din           - activitati de transport                   120 din
    anexa nr. 1             intern si international                  anexa nr.
    la Hotararea            de persoane (turisti)                    1 la Ho-
    Guvernului              si marfuri pentru nece-                  tarirea
    nr. 1041/               sitatile societatii,                     Guvernului
    1990)                   cat si pentru terte                      nr. 1041/
                            persoane (fizice si                      1990)
                            juridice) romane sau
3.  "Gostur" -              straine;
    S.A. Manga-           - desfacere de marfuri
    lia (poz.               alimentare si neali-
    nr. 120 din             mentare, cu ridicata
    anexa nr. 1             si cu amanuntul, pen-
    la Hotararea            tru persoane fizice
    Guvernului              si juridice romane
    nr. 1041/               sau straine;
    1990)                 - operatiuni de import-
                            export marfuri alimen-
                            tare si nealimentare;
                          - activitati de produc-
                            tie alimentare (labo-
                            ratoare de cofetarie,
                            patiserie, carmange-
                            rie);
                          - activitati de desface-
                            re produse alimentare
                            si nealimentare prin
                            puncte de desfacere
                            (chioscuri, bufete,
                            restaurante) de pe
                            intreg litoralul roma-
                            nesc;
                          - activitate de depozi-
                            tare marfuri alimenta-
                            re si nealimentare
                            pentru persoane fizice
                            si juridice romane sau
                            straine, precum si ac-
                            tivitati de inchiriere
                            spatii de depozitare;
                          - activitati de intreti-
                            nere, reparatii si
                            constructii civile,
                            industriale si social-
                            culturale proprii si
                            pentru terte persoane;
                          - activitate de exploata-
                            re, reparare si intre-
                            tinere a centralelor
                            termice de frig si
                            gheata, statii pompe,
                            statii piscine;
                          - ateliere de confectii
                            (croitorie, tapiterie,
                            lemnarie, metalice);
                          - executare de lucrari de
                            gospodarie comunala
                            (spatii verzi, plaja,
                            terenuri sportive,
                            alei), activitati de
                            productie horticola
                            in sera si comercia-
                            lizarea de produse
                            horticole si agroali-
                            mentare.
-------------------------------------------------------------------------------


    ANEXA 2

                      STATUTUL
    Societatii Comerciale "Saturn" - S.A. Mangalia

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica, sediul, durata

    Art. 1
    Denumirea societatii
    Denumirea societatii este Societatea Comerciala "Saturn" - S.A. Mangalia.
    In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social si numarul de inregistrare in Registrul comertului.
    Art. 2
    Forma juridica a societatii
    Societatea Comerciala "Saturn" - S.A. Mangalia este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.
    Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.
    In cadrul Societatii Comerciale "Saturn" - S.A. Mangalia va functiona Brigada Tehnica Complexa ca sucursala cu autonomie gestionara si functionala, cu organigrama proprie, operatiuni si evidenta contabila pana la nivel de balanta.
    Art. 3
    Sediul societatii
    Sediul societatii este in Romania, localitatea Mangalia, sos. Constantei nr. 76, judetul Constanta.
    Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
    Societatea poate avea si alte sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si din strainatate.
    Art. 4
    Durata societatii
    Durata societatii este nelimitata.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate al societatii

    Art. 5
    Scopul societatii
    Scopul societatii este realizarea de servicii in domeniul turismului in conditii de eficienta economica.
    Art. 6
    Obiectul de activitate
    Obiectul de activitate al societatii este:
    - prestari  servicii turistice (cazare, alimentatie publica, agrement);
    - promovarea si contractarea externa a programelor turistice si derularea lor;
    - organizarea si comercializarea de programe turistice de excursii, de odihna si tratament balnear in tara si peste hotare pentru cetatenii romani si straini;
    - activitati de transport intern si international de persoane (turisti) si marfuri atat pentru necesitatile societatii, cat si pentru terte persoane (fizice si juridice) romane sau straine;
    - desfacere de marfuri alimentare si nealimentare, cu ridicata si cu amanuntul, pentru persoane fizice si juridice romane si straine;
    - operatiuni de import-export marfuri alimentare si nealimentare;
    - activitati de productie alimentare (laboratoare de cofetarie, patiserie, carmangerie);
    - activitati de desfacere produse alimentare si nealimentare prin puncte de desfacere (chioscuri, bufete, restaurante) de pe intreg litoralul romanesc;
    - activitate de depozitare marfuri alimentare si nealimentare pentru persoane fizice si juridice romane sau straine, precum si activitati de inchiriere spatii de depozitare;
    - activitati de intretinere, reparatii si constructii civile, industriale si social-culturale proprii si pentru terte persoane;
    - activitate de exploatare, reparare si intretinere a centralelor termice de frig si gheata, statii de pompe, statii piscine;
    - ateliere de confectii (croitorie, tapiterie, lemnarie, metalice);
    - executare de lucrari de gospodarie comunala (spatii verzi, plaje, terenuri sportive, alei), activitati de productie horticola in sera si comercializarea de produse horticole si agroalimentare.

    CAP. 3
    Capitalul social, actiunile

    Art. 7
    Capitalul social
    Capitalul social initial este in valoare de 10.847.338 mii lei, impartit in actiuni nominative in valoare nominala de 5.000 lei fiecare, in intregime subscrise de actionar.
    Capitalul social initial, impartit in actiuni nominative de 5.000 lei, este in intregime subscris de statul roman, in calitate de actionar unic, si varsat in intregime la data constituirii societatii.
    Capitalul social initial este detinut integral de statul roman, ca actionar unic, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea statului catre terte persoane fizice sau juridice romane sau straine, in conditiile legii.
    Art. 8
    Actiunile
    Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
    Actiunile vor purta timbrul sec al societatii si semnatura a doi administratori.
    Societatea va tine evidenta actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, care se pastreaza la sediul societatii.
    Art. 9
    Reducerea sau marirea capitalului social
    Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 10
    Drepturi si obligatii decurgand din actiuni
    Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionar confera acestuia dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele  de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si alte drepturi prevazute in statut.
    Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la statut.
    Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
    Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
    Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a cotei-parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii efectuata in conditiile legii.
    Art. 11
    Cesiunea actiunilor
    Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.
    Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Pierderea actiunilor
    In cazul pierderii unor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.

    CAP. 4
    Adunarea generala a actionarilor

    Art. 13
    Atributii
    Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care poate decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
    Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
    a) aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si operative;
    b) aleg administratorii si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le fixeaza remuneratia cuvenita, ii descarca de activitate si ii revoca;
    c) aleg directorul general si adjunctii acestuia, le stabilesc salariul, ii descarca de activitate si ii revoca; directorul general poate fi numit dintre membrii consiliului de administratie;
    d) stabilesc competentele si raspunderile consiliului de administratie si ale comisiei de cenzori;
    e) stabilesc nivelul de salarizare a personalului angajat in societate, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege;
    f) aproba si modifica programele de activitate si bugetul societatii;
    g) hotarasc cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii;
    h) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analizarea raportului consiliului de administratie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, dupa caz; aproba repartizarea profitului intre actionari;
    i) hotarasc cu privire la infiintarea si desfiintarea de sucursale, filiale si agentii;
    j) hotarasc cu privire la marirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
    k) hotarasc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societatii;
    l) hotarasc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societatii;
    m) hotarasc cu privire la executarea de reparatii capitale si realizarea de investitii noi;
    n) hotarasc cu privire la actionarea in justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general, a adjunctilor acestuia si a cenzorilor pentru paguba pricinuita societatii;
    o) hotarasc in orice alte probleme privind societatea.
    Atributiile adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiaza potrivit legii.
    Art. 14
    Convocarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala a actionarilor se convoaca de presedintele consiliului de administratie sau de unul dintre vicepresedinti, pe baza imputernicirii date de presedinte.
    Adunarile generale ordinare au loc o data pe an, la doua luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.
    Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu exceptia primilor 2 ani de la infiintarea societatii.
    Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administratori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din statut, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita.
    Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-unul din ziarele de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
    Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunarilor.
    Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al ordinii de zi.
    Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.
    Art. 15
    Organizarea adunarii generale a actionarilor
    Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.
    Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie, iar in lipsa acestuia, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte.
    Presedintele consiliului de administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, doi secretari care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii.
    Procesul-verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor, in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii sindicatului.
    Art. 16
    Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor
    Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis.
    Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
    La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
    Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea si luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.
    Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.
    Art. 17
    Pana la aplicarea prevederilor art. 39 din Legea nr. 58/1991 privind privatizarea societatilor comerciale, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat (doi imputerniciti mandatati de Ministerul Finantelor si unul mandatat de Ministerul Turismului).
    Art. 18
    Imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat nu pot face parte din consiliul de administratie si nu pot fi directori ai societatii.

    CAP. 5
    Consiliul de administratie

    Art. 19
    Organizare
    Societatea comerciala pe actiuni este administrata de catre consiliul de administratie  compus din 9 administratori, alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani, putand avea si calitatea de actionari.
    Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de actionari in aceeasi proportie cu cota lor de participare la capital.
    Cand se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, se alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de aceiasi actionari care au desemnat pe predecesorul sau. Durata pe care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului predecesorului sau.
    Pana la constituirea adunarii generale a actionarilor, conform legii, consiliul de administratie al societatii comerciale va fi numit de catre imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat, cu acordul ministerului de resort.
    La prima sedinta a consiliului de administratie, acesta va alege, dintre membrii sai, un presedinte si trei vicepresedinti.
    Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a 1/3 din numarul membrilor sai. El este prezidat de presedinte, iar in lipsa acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Presedintele numeste un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
    Pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie si deciziile se iau cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti.
    Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile inainte.
    Acestea se consemneaza in procesul-verbal al sedintei care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
    Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
    Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sai unele imputerniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
    In relatiile cu terti, societatea este reprezentata de catre presedintele consiliului de administratie, pe baza si in limitele imputernicirilor date de adunarea generala a actionarilor sau, in lipsa lui, de catre unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliu. Cel ce reprezinta societatea semneaza actele care o angajeaza fata de terti.
    Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii, in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.
    Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societatii.
    Presedintele, vicepresedintii, membrii consiliului de administratie, directorul si adjunctii acestuia raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate, pentru prejudiciile rezultate din fapte infractionale sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, ei vor putea fi revocati prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    Art. 20
    Atributiile consiliului de administratie
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;
    b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
    c) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor acordate;
    d) aproba operatiunile de cumparare si vanzare de bunuri (cu exceptia mijloacelor fixe), potrivit competentelor acordate;
    e) aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea cu chirie);
    f) stabileste tactica si strategia de marketing;
    g) aproba incheierea sau rezilierea unor contracte, potrivit competentelor acordate;
    h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;
    i) rezolva orice probleme stabilite in adunarea generala a actionarilor.

    CAP. 6

    Art. 21
    Comitetul de directie
    Consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi de consiliul de administratie, fixandu-le in acelasi timp si salariile, potrivit legii.
    Presedintele consiliului de administratie indeplineste si functia de director general, in care calitate conduce si comitetul de directie, asigurand conducerea curenta a societatii, aduce la indeplinire deciziile consiliului de administratie, in limitele activitatii societatii.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie este obligat sa prezinte la fiecare sedinta a consiliului de administratie registrul sau de deliberari.
    In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

    CAP. 7
    Gestiunea societatii

    Art. 22
    Comisia de cenzori
    Gestiunea societatii comerciale este controlata de actionari si de comisia de cenzori aleasa de adunarea generala a actionarilor, formata din trei membri care trebuie sa fie asociati, cu exceptia cenzorilor contabili.
    In perioada in care statul este actionar unic, cenzorii desemnati sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
    Adunarea generala alege, de asemenea, cenzorii supleanti care vor inlocui, in caz de nevoie, pe cenzorii titulari.
    Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
    Comisia de cenzori are urmatoarele atributii principale:
    - in cursul exercitiului economico-financiar verifica gospodarirea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza consiliul de administratie asupra neregulilor constatate;
    - la incheierea exercitiului economico-financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand adunarii generale a actionarilor un raport scris;
    - la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;
    - prezinta adunarii generale a actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectului societatii.
    Comisia de cenzori se intruneste la sediul societatii si ia decizii in unanimitate. Daca nu se realizeaza unanimitatea, raportul cu divergente se inainteaza adunarii generale.
    Comisia de cenzori poate convoca adunarea generala extraordinara a actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de consiliul de administratie, in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii.
    Atributiile si modul de functionare a comisiei de cenzori, precum si drepturile si obligatiile cenzorilor se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.
    Cenzorii se numesc pe o perioada de maximum 3 ani, iar prima comisie este compusa din trei membri.

    CAP. 8
    Activitatea societatii

    Art. 23
    Exercitiul economico-financiar
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data constituirii societatii.
    Art. 24
    Personalul societatii
    Personalul de conducere al societatii si cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Restul personalului este angajat de catre consiliul de administratie sau de directorul general al societatii comerciale.
    Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de calificare si functii, se stabileste si poate fi modificat de catre adunarea generala a actionarilor, in functie de studii si munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.
    Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.
    Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se face potrivit legii.
    Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de consiliul de administratie.
    Art. 25
    Amortizarea fondurilor fixe
    La amortizarea fondurilor fixe se vor avea in vedere urmatoarele:
    - amortizarea se stabileste prin aplicarea normelor de amortizare asupra valorii de achizitie a fondurilor fixe si se include, dupa caz, in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie si se utilizeaza pentru inlocuirea mijloacelor fixe si pentru alte nevoi ale societatii;
    - prin valoarea de achizitie a fondurilor fixe se intelege suma cheltuielilor de cumparare si a altor cheltuieli efectuate pentru punerea in functiune a fiecarui fond fix;
    - amortizarea se calculeaza de la data punerii in functiune a fondurilor fixe.
    Art. 26
    Reparatii capitale si investitii noi
    Lucrarile de reparatii capitale si investitii noi se vor executa pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor. Fondurile se asigura prin includerea cheltuielilor respective, dupa caz, in pretul de cost al productiei, al prestarilor de servicii sau in cheltuielile de circulatie in anul in care au fost executate, esalonat pe mai multi ani.
    Art. 27
    Evidenta contabila si bilantul contabil
    Societatea va tine evidenta contabila, in lei, si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    In cadrul societatii nou create, Societatea Comerciala "Saturn" - S.A. Mangalia va functiona Brigada Tehnica Complexa, ca sucursala cu autonomie gestionara si functionala, cu organigrama proprie, operatiuni si evidenta contabila pana la nivel de balanta.
    Art. 28
    Calculul si repartizarea profitului
    Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conformitate cu prevederile legii.
    Din profitul prevazut in bilant se scade impozitul legal, precum si sumele utilizate pentru constituirea unor fonduri aprobate in conditiile prevederilor legale, rezultand profitul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza sub forma de dividende, proportional cu aportul acestora la capitalul social.
    Plata profitului cuvenit actionarilor se face de societate, in conditiile legii, in cel mult 2 luni de la aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.
    In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor se obliga sa analizeze cauzele si sa ia masuri de recuperare.
    Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
    Art. 29
    Registrele societatii
    Societatea tine registrele prevazute de lege.

    CAP. 9
    Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

    Art. 30
    Modificarea formei juridice
    Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor.
    In perioada in care statul este actionar unic, transformarea formei juridice a societatii se va putea face prin hotarare a Guvernului.
    Noua societate comerciala va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.
    Art. 31
    Dizolvarea societatii
    Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
    - imposibilitatea realizarii obiectului social;
    - hotararea adunarii generale;
    - falimentul;
    - pierderea unei jumatati din capitalul social dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
    - numarul actionarilor va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
    - la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila;
    - in orice alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.
    Dizolvarea societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa in Registrul comertului si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    Lichidarea societatii
    In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata.
    Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.
    Art. 33
    Litigii
    Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane, nesolutionate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

    CAP. 10
    Dispozitii finale

    Art. 34
    Prevederile prezentului statut se completeaza sau se modifica cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

                                         


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 173/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 173 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Sunteți interesat să obțineți profituri din tranzacțiile de opțiuni binare și investiții în criptocurrency, dar nu ați făcut acest lucru din cauza comercianților falsi de aici? Nu vă faceți griji, pentru că un comerciant real și autentic, cu cunoștințe vaste despre tranzacțiile binare, este aici pentru a vă ajuta să vă realizați visurile de a-l face imens de la tranzacționare. Trimiteți imediat un e-mail la tradezonewithelizabethcarlin@gmail.com și permiteți-i să vă schimbe viața în bine.
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 5 2000
    Buna, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (sarahmichael831@gmail.com) Whatsapp: +1 315-284-1764 Viber: +1 315-284-1764
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu