Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 85 din 14 iunie 2001

pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL DE INTERNE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 573 din 13 septembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul de interne,
    avand in vedere prevederile art. 47 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, prin marile unitati si unitatile de pompieri militari, va urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Nerespectarea prevederilor Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor atrage raspunderea juridica, potrivit legii.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

                            Ministru de interne,
                                 Ioan Rus

    ANEXA 1

                                METODOLOGIE
de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, realizate in tara sau provenite din import.
    Art. 2
    In aplicarea prezentei metodologii se utilizeaza urmatoarele definitii:
    a) mijloc tehnic de aparare impotriva incendiilor - mijloc tehnic destinat exclusiv prevenirii si stingerii incendiilor conform Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998, denumit in continuare mijloc tehnic p.s.i., sau alt mijloc tehnic care poate fi utilizat complementar in activitatea de aparare impotriva incendiilor;
    b) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indica existenta unei increderi adecvate ca un mijloc tehnic p.s.i. identificat corespunzator este in conformitate cu reglementarea tehnica corespunzatoare;
    c) agrement tehnic - document emis pe baza analizei documentatiei tehnice pentru un mijloc tehnic, care indica existenta unei increderi adecvate ca acesta poate fi utilizat in domeniul apararii impotriva incendiilor;
    d) aviz tehnic p.s.i. - document emis de autoritatea centrala de specialitate - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, pe baza certificatului de conformitate prin care se atesta ca un mijloc tehnic p.s.i. poate fi fabricat, comercializat si utilizat pe teritoriul Romaniei;
    e) procedura - mod specific de executare a unei activitati.
    Art. 3
    Certificarea conformitatii, agrementarea tehnica si avizarea tehnica a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor se fac, de regula, in raport cu prevederile reglementarilor privind conditiile tehnice generale emise si aprobate, potrivit legii, de autoritatile abilitate.
    Art. 4
    Pentru mijloacele tehnice p.s.i. noi sau pentru care nu exista reglementari privind conditiile tehnice generale, evaluarea conformitatii, agrementarea tehnica si avizarea tehnica se fac in raport cu specificatiile tehnice intocmite de producator si aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.

    CAP. 2
    Certificarea conformitatii si agrementarea tehnica a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor

    Art. 5
    (1) Certificarea de conformitate a calitatii mijloacelor tehnice p.s.i. si agrementarea tehnica a altor mijloace de aparare impotriva incendiilor se realizeaza la Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor, denumit in continuare C.S.E.S.P.S.I., notificat ca organism de certificare in domeniu, care indeplineste criteriile generale din standardul SR EN 45011.
    (2) Atributiile organismului de certificare a conformitatii si de agrementare tehnica a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor si in prezenta metodologie.
    Art. 6
    Pentru initierea activitatii de certificare a conformitatii si de agrementare tehnica solicitantul depune dosarul cu documentatia tehnica la C.S.E.S.P.S.I.
    Art. 7
    (1) Dosarul cuprinzand documentatia tehnica pentru certificarea de conformitate contine:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat in anexa nr. 1;
    b) specificatia tehnica a mijlocului tehnic p.s.i.: denumire, destinatie, descriere, caracteristici tehnice si tactice, performante si niveluri de calitate, desene de executie, instructiuni si scheme de functionare si utilizare, prospecte, precum si alte documente si informatii pe care solicitantul le considera utile;
    c) certificat de conformitate cu un standard din familia ISO 9000 pentru producator;
    d) rapoarte de incercare, testare sau de experimentare emise de laboratoare autorizate;
    e) certificate de conformitate si rapoarte de incercari emise de organisme de certificare sau de laboratoare acreditate din alte tari, dupa caz;
    f) avize sau puncte de vedere de la autoritatile abilitate din Romania, pentru mijloacele care ar putea periclita viata si securitatea oamenilor, care pot afecta negativ mediul sau pot crea in utilizare riscuri suplimentare (explozie, iradiere, infectare biologica etc.).
    (2) In cazul in care solicitantul nu prezinta toate documentele prevazute la alin. (1) in cel mult 30 de zile de la depunere, C.S.E.S.P.S.I. comunica in scris neconformitatile constatate.
    (3) Documentatia tehnica prevazuta la alin. (1) se prezinta in dublu exemplar, tradusa in limba romana, daca este cazul.
    Art. 8
    (1) Activitatea de certificare a conformitatii se desfasoara cu respectarea metodologiei si a procedurilor specifice si se finalizeaza prin eliberarea certificatului de conformitate.
    (2) Modelul certificatului de conformitate este prezentat in anexa nr. 2.
    Art. 9
    (1) Dosarul cuprinzand documentatia tehnica pentru agrementare tehnica contine specificatiile tehnice prevazute la art. 4, precum si documentele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), b), d) si e).
    (2) Modelul agrementului tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este prezentat in anexa nr. 3.

    CAP. 3
    Avizarea tehnica a mijloacelor tehnice p.s.i.

    Art. 10
    (1) Avizarea mijloacelor tehnice p.s.i. se efectueaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari prin Comisia de avizare, care este desemnata de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    (2) Presedintele Comisiei de avizare este adjunctul comandantului.
    Art. 11
    (1) Comisia de avizare a mijloacelor tehnice p.s.i. are urmatoarele atributii:
    a) studiaza si analizeaza dosarul cuprinzand documentatia tehnica si certificatele de conformitate si hotaraste asupra emiterii avizului tehnic;
    b) intocmeste avizul tehnic in 3 exemplare si il prezinta spre semnare comandantului Corpului Pompierilor Militari;
    c) inmaneaza un exemplar al avizului tehnic p.s.i. solicitantului;
    d) hotaraste asupra retragerii avizului tehnic p.s.i.;
    e) transmite, periodic, publicatiilor de specialitate lista cuprinzand mijloacele tehnice p.s.i. avizate, precum si cele carora li s-a retras avizul tehnic p.s.i., in vederea publicarii.
    (2) Membrii Comisiei de avizare trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional asupra informatiilor legate de certificarea si avizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor.
    (3) Modelul avizului tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 12
    (1) Termenul maxim pentru emiterea avizului tehnic p.s.i. este de 30 de zile si curge de la data la care documentatia tehnica inregistrata la C.S.E.S.P.S.I. este completa.
    (2) Pentru situatiile in care eliberarea avizului tehnic p.s.i. presupune verificari si incercari complexe termenul este de 60 de zile.
    Art. 13
    Pentru instalatiile fixe unicat de prevenire si stingere a incendiilor Comisia de avizare poate emite avizul tehnic p.s.i., pe baza analizei documentatiei tehnice si a rezultatelor programelor de incercari elaborate de solicitant impreuna cu C.S.E.S.P.S.I. si aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari.
    Art. 14
    (1) Avizul tehnic p.s.i. se acorda pe o perioada de 5 ani.
    (2) Pentru prelungirea valabilitatii avizului tehnic p.s.i. se repeta procedura, conform prezentei metodologii.
    (3) Avizul tehnic p.s.i. se retrage in cazul in care se constata ca mijlocul tehnic p.s.i. nu mai indeplineste conditiile existente la data avizarii.
    Art. 15
    (1) In cazul in care mijlocul tehnic p.s.i. nu este conform cu specificatiile tehnice de referinta, Comisia de avizare respinge motivat emiterea avizului tehnic p.s.i.
    (2) Respingerea avizarii se comunica in scris solicitantului in termen de 5 zile de la adoptarea hotararii, de catre presedintele Comisiei de avizare.
    (3) Impotriva hotararii de respingere a avizarii tehnice solicitantul poate face contestatie in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 16
    (1) Producatorii si distribuitorii de mijloace tehnice p.s.i. au urmatoarele obligatii si raspunderi:
    a) sa respecte cerintele tehnice pe baza carora s-a emis avizul tehnic p.s.i., certificatul de conformitate sau agrementul tehnic;
    b) sa comunice, in scris, Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari modificarile intervenite in sistemul de asigurare a calitatii mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, avizate, in termen de maximum 15 zile de la data producerii acestora;
    c) sa prezinte, la cererea organelor abilitate de lege, avizul tehnic p.s.i.
    (2) Se recomanda ca producatorii de mijloace tehnice p.s.i. sa solicite reavizarea mijlocului tehnic p.s.i. cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a acestuia.
    (3) La schimbarea titularului licentei pentru un mijloc tehnic p.s.i. avizat tehnic se va solicita Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari reevaluarea conditiilor tehnice de realizare a produsului.
    Art. 17
    Pentru aplicarea prezentei metodologii Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari elaboreaza proceduri specifice, aprobate de comandantul Corpului Pompierilor Militari, care se publica in publicatiile de specialitate.
    Art. 18
    Avizul tehnic p.s.i. nu acorda titularului acestuia dreptul exclusiv de producere sau de comercializare a mijlocului tehnic p.s.i. pentru care a fost eliberat.
    Art. 19
    Verificarea existentei avizelor tehnice p.s.i. pentru mijloacele tehnice p.s.i. si a respectarii conditiilor prevazute la emiterea acestora se exercita, potrivit competentelor legale, de personalul anume desemnat din marile unitati si din unitatile de pompieri militari.
    Art. 20
    (1) Tarifele si, dupa caz, contravaloarea prestarilor de servicii efectuate in vederea certificarii, agrementarii sau avizarii mijloacelor de aparare impotriva incendiilor se stabilesc in conditiile legii.
    (2) Achitarea tarifelor se face la compartimentele financiar-contabilitate ale C.S.E.S.P.S.I. pentru certificatele de conformitate si agrementare si ale Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari pentru avizul tehnic p.s.i.
    (3) Achitarea contravalorii serviciilor prestate pe baza de contract pentru verificari in teren, incercari, testari, experimente sau avize executate in laboratoare si poligoane se face la sediul marilor unitati sau al unitatilor de pompieri militari prestatoare.
    Art. 21
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

    ANEXA 1
    la metodologie
                             ________________
                            |  Model-cerere  |
                            |________________|

                                  Catre

    Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

    Societatea Comerciala ........................................, reprezentata prin domnul (doamna) ......................, in calitate de ..................., cu sediul in ..................., str. ................. nr. ......, judetul .............., tel. ........., fax .........., tara ............., inregistrata la Registrul comertului cu nr. ................, la data ...................., contul ............., deschis la ................., solicita certificarea de conformitate sau agrementarea tehnica in vederea fabricarii, comercializarii si/sau utilizarii in Romania a urmatoarelor mijloace tehnice:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
.............................................................................. .

    Depunem alaturat dosarul cuprinzand documentatia tehnica pentru mijloacele tehnice nominalizate, in conformitate cu prevederile Metodologiei de certificare a conformitatii, de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului de interne nr. 85/2001.

    Data ...............                                Manager,
                                               ..........................
                                                          L.S.

    ANEXA 2
    la metodologie

                             ________________
                            |  Model-cerere  |
                            |________________|

                                 ROMANIA
                           MINISTERUL DE INTERNE

                       CORPUL POMPIERILOR MILITARI

             CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE
         PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - C.S.E.S.P.S.I.

                        CERTIFICAT DE CONFORMITATE
                      nr. ...... din ...............

    In baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,

                              se certifica:

    PRODUSUL
    ------------------------------------------------------------------------
    PRODUCATORUL
    ------------------------------------------------------------------------
    adresa:                                       tara
    ------------------------------------------------------------------------
    FURNIZORUL
    ------------------------------------------------------------------------
    adresa:                                       tara
    ------------------------------------------------------------------------

    Produsul identificat prin Fisa tehnica nr. ......... din .................., anexata, este conform cu prevederile ............................. .
    Certificatul este valabil pana la data ................................... .

              Seful Centrului de Studii,
            Experimentari si Specializare
     pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,
    ............................................

                                                         Seful biroului
                                                      avizare-certificare,
                                                  ..........................

    Certificatul de conformitate si fisa tehnica sustin Avizul tehnic de prevenire si stingere a incendiilor nr. .............................. din ............................. .

    ANEXA 3
    la metodologie

                              _____________
                             |    MODEL    |
                             |_____________|

                                 ROMANIA
                          MINISTERUL DE INTERNE
                       CORPUL POMPIERILOR MILITARI

            CENTRUL DE STUDII, EXPERIMENTARI SI SPECIALIZARE
        PENTRU PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR - C.S.E.S.P.S.I.

          AGREMENT TEHNIC DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
                  nr. .......... din ...................

    In baza prevederilor art. 11 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.164/1996 privind functionarea Centrului de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor,

                         se agrementeaza tehnic:

    PRODUSUL
    ------------------------------------------------------------------------
    PRODUCATORUL
    ------------------------------------------------------------------------
    adresa:                                       tara
    ------------------------------------------------------------------------
    FURNIZORUL
    ------------------------------------------------------------------------
    adresa:                                       tara
    ------------------------------------------------------------------------

pentru a fi utilizat in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
    Produsul este identificat prin Fisa tehnica nr. ....... din .............. .
    Agrementul tehnic este valabil pana la data ....................... .

    Seful Centrului de Studii, Experimentari
       si Specializare pentru Prevenirea
           si Stingerea Incendiilor,
    ........................................

                                                       Seful biroului
                                                    avizare-certificare,
                                                  ........................

    Detinatorul agrementului tehnic poarta raspunderea pentru utilizarea in conditii legale a produsului agrementat.
    Nerespectarea conditiilor din documentatia in baza careia s-a eliberat prezentul agrement tehnic atrage retragerea acestuia si raspunderea potrivit legii.

    ANEXA 4
    la metodologie

                              _____________
                             |    Model    |
                             |_____________|

                                ROMANIA

                          MINISTERUL DE INTERNE
          INSPECTORATUL GENERAL AL CORPULUI POMPIERILOR MILITARI

            AVIZ TEHNIC DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

                  nr. ......... din ..................

    In baza prevederilor art. 17 lit. e) din Legea nr. 121/1996 privind organizarea si functionarea Corpului Pompierilor Militari si ale art. 8 alin. (1) din Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 775/1998,

                           se avizeaza tehnic:

    PRODUSUL
    ------------------------------------------------------------------------
    PRODUCATORUL
    ------------------------------------------------------------------------
    adresa:                                       tara
    ------------------------------------------------------------------------
    FURNIZORUL
    ------------------------------------------------------------------------
    adresa:                                       tara
    ------------------------------------------------------------------------

    Prezentul aviz tehnic de prevenire si stingere a incendiilor este valabil numai insotit de urmatoarele documente:
    1. Certificat de conformitate nr. ............. din ................., emis de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor
    2. Fisa tehnica de identificare nr. ............. din ....................., intocmita de Centrul de Studii, Experimentari si Specializare pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor.
    Avizul tehnic este valabil pana la data ............................ .

             Comandantul
    Corpului Pompierilor Militari,
    ..............................

                                           Presedintele Comisiei de avizare,
                                               adjunct al comandantului,
                                               .........................

    La cererea organelor abilitate de lege pentru indrumarea si controlul activitatii de prevenire si stingere a incendiilor este obligatorie prezentarea avizului tehnic p.s.i.
    Detinatorul avizului tehnic p.s.i. poarta raspunderea pentru utilizarea in conditii legale a produsului avizat.
    Nerespectarea conditiilor din documentatia in baza careia s a eliberat prezentul aviz tehnic p.s.i. atrage retragerea acestuia si raspunderea potrivit legii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 85/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 85 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu