Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.839 din 24.02.2016

privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară şi a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 03 martie 2016SmartCity1

În aplicarea art. 50-53 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar şi a art. 185 şi 186 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Normele tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Daniel Diaconescu, vicepreşedinte ANEXA Nr. 1NORME TEHNICE de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme tehnice stabilesc procedurile aplicabile la autorizarea magaziilor şi a perimetrelor de depozitare temporară pe teritoriul vamal al României. Articolul 2(1) În sensul prezentelor norme tehnice, depozitarea temporară semnifică depozitarea temporară a mărfurilor necomunitare sub supraveghere vamală în intervalul dintre prezentarea acestora în vamă şi atribuirea unei destinaţii vamale pentru acestea.(2) Magaziile şi perimetrele pentru depozitare temporară sunt locuri aprobate de autoritatea vamală, destinate să primească mărfuri necomunitare care fac obiectul unei declaraţii sumare de depozitare temporară şi cărora operatorul trebuie să le atribuie o destinaţie vamală.(3) Termenul de depozitare este, potrivit art. 49 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, stabilit la 45 de zile, în cazul mărfurilor transportate pe cale maritimă, sau la 20 de zile, în cazul mărfurilor transportate pe orice altă cale decât maritimă. (4) Cu toate acestea, autoritatea vamală poate aproba, în cazuri justificate, prelungirea acestor termene, fără a depăşi nevoile reale justificate de împrejurări. Capitolul IICondiţii de autorizare Articolul 3 (1) O autorizaţie pentru o magazie sau perimetru pentru depozitare temporară poate fi solicitată de comisionarii în vamă, casele de expediţii, deţinătorii de antrepozit vamal, companiile de transport implicate în circulaţia mărfurilor necomunitare sau de orice persoană care derulează operaţiuni legate de importul sau exportul mărfurilor. (2) Autoritatea vamală autorizează depozitele aparţinând operatorilor economici care îndeplinesc următoarele cerinţe:a)sunt stabiliţi pe teritoriul vamal al Uniunii Europene; b)constituie o garanţie în contul biroului vamal în a cărui rază de competenţă teritorială îşi vor desfăşura activitatea potrivit prevederilor art. 189-200 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, a cărei valoare de referinţă corespunde cuantumului drepturilor vamale potenţiale care s-ar putea naşte cu privire la mărfurile depozitate de operatorul economic pe o perioadă de cel puţin o săptămână, fiind stabilită de biroul vamal împreună cu operatorul economic, luându-se în calcul taxele vamale cele mai ridicate aferente acestor mărfuri. Modul de constituire a garanţiei se va face în formele acceptate de către autoritatea vamală. Controlul garanţiei depuse la autorizare se va efectua periodic de către compartimentul de specialitate din cadrul biroului vamal, în funcţie de numărul şi frecvenţa operaţiunilor de depozitare, cel puţin o dată pe an; c)au organizate evidenţe care permit autorităţii vamale verificarea eficientă a operaţiunilor vamale, în conformitate cu prevederile alin. (3) şi ale art. 5 alin. (3); d)dispun de infrastructura informatică adecvată organizării evidenţelor: calculator, imprimantă, conexiune la internet etc.; e)au incluse în obiectul de activitate operaţiuni de depozitare; f)dispun de echipamentele necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, precum şi de personal specializat pentru efectuarea acestor operaţiuni; g)construcţia sau perimetrul deţinut îndeplineşte condiţiile enunţate la art. 4. (3) Orice modificare intervenită în datele avute în vedere la acordarea autorizaţiei va fi adusă la cunoştinţa biroului vamal competent, în scris, în termen de 3 zile de la producerea ei. Pe baza acestor date, atunci când este cazul, biroul vamal reverifică îndeplinirea condiţiilor de autorizare şi ia măsurile care se impun.(4) Titularii autorizaţiilor pentru magaziile sau perimetrele de depozitare temporară au obligaţia de a ţine evidenţa mărfurilor intrate/ieşite în/din depozit/perimetru. Articolul 4Pentru a putea fi autorizată ca magazie sau perimetru de depozitare temporară, construcţia sau suprafaţa în cauză trebuie să respecte următoarele cerinţe: a)să fie localizată în raza de competenţă teritorială a unui birou vamal de frontieră sau de interior, pentru a permite supravegherea vamală fără a trebui să fie introduse măsuri administrative disproporţionate faţă de nevoile economice respective; b)construcţia sau perimetrul să permită scoaterea sau introducerea de mărfuri numai prin deschideri care pot fi încuiate. În cazul în care este vorba de o construcţie, aceasta trebuie să fie realizată din materiale care rezistă la tentativele de acces ilegal şi oferă o protecţie intruziunilor ilegale, suficient de solidă pentru a nu permite spargerea pereţilor, podelelor sau acoperişului fără a lăsa urme de efracţie; c)să asigure mijloace sigure de acces la mărfuri; d)să fie dotată cu instalaţii adecvate pentru depozitarea, descărcarea şi/sau încărcarea, examinarea şi vămuirea mărfurilor şi pentru examinarea vehiculelor; e)să permită accesul autorităţii vamale la sediul aprobat, în orice moment, într-un timp rezonabil; f)să existe incinte separate pentru a asigura bunurile de valoare sau cu risc ridicat de fraudă şi pentru a asigura deţinerea de orice mărfuri interzise sau reţinute în vederea confiscării, care pot fi găsite într-un transport la sosirea la locul de depozitare; g)să se asigure că toate mărfurile ce pot afecta siguranţa şi sănătatea populaţiei sunt marcate clar şi sunt separate de alte mărfuri din incinta aprobată. Capitolul IIIEvidenţa operativă a mărfurilor Articolul 5(1) Autorizarea magaziei sau a perimetrului pentru depozitare temporară este condiţionată de aprobarea prealabilă a evidenţei operative a mărfurilor de către biroul vamal competent, care să permită supravegherea exploatării spaţiilor de depozitare temporară, în special în ceea ce priveşte identificarea mărfurilor depozitate, statutul vamal şi circulaţia mărfurilor.(2) Mărfurile depozitate au statut de „mărfuri în depozit temporar" până la atribuirea unei noi destinaţii vamale.(3) Evidenţa operativă a mărfurilor cuprinde cel puţin următoarele informaţii:a)informaţii privind numărul şi data declaraţiei sumare de intrare, destinaţia vamală acordată, numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mărfurilor la intrare; b)denumirea comercială a mărfurilor şi cantitatea acestora, pentru a permite identificarea lor; c)numărul, felul, mărcile coletelor sau mărcile de identificare a containerelor; d)informaţii care fac posibilă monitorizarea permanentă a mărfurilor, respectiv localizarea mărfurilor în cadrul magaziei de depozitare temporară; e)informaţii de referinţă ale documentelor de transport şi/sau facturile care au însoţit mărfurile la intrarea în magazie/perimetrul de depozitare; f)informaţii privind dovada de origine sau provenienţa mărfurilor, informaţii privind mărfurile cu statut comunitar depozitate; g)informaţii despre mărfurile care urmează să fie supuse examinării în conformitate cu prevederile art. 187a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar; h)informaţii de referinţă ale documentelor de transport şi/sau facturile care au însoţit mărfurile la scoaterea din magazie/perimetrul de depozitare şi informaţii privind destinaţia mărfurilor. (4) Evidenţa poate fi ţinută manual sau prin mijloace informatice. (5) Evidenţa operativă se prezintă la solicitarea biroului vamal de supraveghere. De asemenea, documentele la care se face referire în cadrul evidenţei operative se păstrează împreună cu aceasta şi se prezintă la orice solicitare a biroului vamal de supraveghere. Capitolul IVGaranţia Articolul 6(1) Pentru mărfurile aflate în depozit temporar, garanţia trebuie să corespundă unui procent de 100% din cuantumul drepturilor de import.(2) Garanţia se constituie în favoarea biroului vamal la care este depusă declaraţia sumară de depozitare temporară.

Capitolul VCererea de autorizare Articolul 7(1) Modelul cererii de autorizare pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară este prevăzut în anexa nr. 1.(2) Cererea se completează conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 şi se depune de către solicitant la autoritatea vamală competentă, împreună cu următoarele documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei:a)certificatul de înregistrare a societăţii eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie; b)copia actului constitutiv al societăţii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; c)certificatul de atestare fiscală şi cazierul fiscal, eliberate de autoritatea fiscală competentă; d)documente care atestă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. e) şi f); e)schiţa magaziei sau a perimetrului pentru care se solicită autorizarea; f)modelul de evidenţe operative, aprobat de biroul vamal de supraveghere; g)documentul care atestă constituirea garanţiei prevăzute la art. 6. Articolul 8(1) Cererea de autorizare pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară se depune la direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află spaţiul/spaţiile de depozitare.(2) În cazul în care solicitantul are mai multe spaţii de depozitare, aflate în competenţa teritorială a mai multor direcţii regionale vamale, acesta depune cereri diferite la fiecare direcţie regională vamală. Articolul 9Când direcţia regională vamală consideră că informaţiile ce figurează în cererea de autorizare sunt insuficiente, poate cere solicitantului să comunice date suplimentare. Capitolul VIRespingerea cererii de autorizare Articolul 10(1) Când nu sunt îndeplinite condiţiile cerute, autoritatea vamală respinge cererea de autorizare, conform art. 6 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, şi informează în mod corespunzător operatorul economic.(2) Decizia de respingere a cererii poate fi atacată în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VIIEmiterea autorizaţiei Articolul 11 (1) Autorizaţia pentru magazia sau perimetrul pentru depozitare temporară se emite de către direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află spaţiul de depozitare.(2) În cazul în care un solicitant are mai multe spaţii de depozitare, aflate în raza de competenţă a mai multor direcţii regionale vamale, se emit autorizaţii distincte de către fiecare direcţie regională vamală în a cărei rază de competenţă teritorială se află spaţiul de depozitare. (3) Direcţia regională vamală emite autorizaţia utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 1 şi cu respectarea instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.
(4) Numărul de înregistrare al autorizaţiei se acordă dintr-un registru special de înregistrare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară.
(5) Numărul de înregistrare al autorizaţiei este compus din codul de ţară urmat de codul direcţiei regionale vamale şi seria reprezentând numărul de ordine al autorizaţiei, de cinci caractere.
Articolul 12Autorizaţia se întocmeşte în două exemplare, având următoarele destinaţii: a)un exemplar este destinat solicitantului; b)un exemplar este destinat direcţiei regionale vamale emitente, păstrându-se împreună cu cererea şi documentele justificative pe toată perioada de valabilitate a acesteia. Articolul 13(1) Autorizaţia pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară se emite într-un termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii sau de la primirea de către autoritatea vamală a informaţiilor lipsă sau a celor suplimentare solicitate.(2) Autorizaţia intră în vigoare de la data emiterii sale sau de la o altă dată ulterioară, care este înscrisă în rubrica 3a din autorizaţie.(3) În cazul în care titularul autorizaţiei doreşte modificarea autorizaţiei în situaţii cum ar fi, de exemplu, schimbarea denumirii societăţii sau a sediului social, schimbarea adresei locaţiei/locaţiilor autorizate, extinderea spaţiului de depozitare sau adăugarea unei noi locaţii etc., este necesar să se adreseze direcţiei regionale vamale emitente. Solicitarea de modificare a autorizaţiei va fi însoţită de documente justificative. Articolul 14Autorizaţia pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară nu are termen de valabilitate.
Capitolul VIIIBiroul vamal de supraveghere Articolul 15 (1) Autorizarea magaziei sau a perimetrului de depozitare temporară este condiţionată de aprobarea prealabilă de către biroul vamal de supraveghere a evidenţei operative a mărfurilor şi a locului de depozitare potrivit art. 51 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.(2) Evidenţa operativă trebuie să permită biroului vamal de supraveghere să identifice mărfurile aflate în magazia sau perimetrul de depozitare şi să urmărească fluxul complet al mărfurilor de la intrare şi până la acordarea unei destinaţii vamale. Biroul vamal de supraveghere este responsabil cu controlul şi supravegherea magaziei sau a perimetrului de depozitare temporară şi centralizează toate informaţiile relative la operaţiunile de depozitare desfăşurate în baza autorizaţiei.(3) Biroul vamal de supraveghere este stabilit în autorizaţie şi este cel în a cărui rază de competenţă teritorială se desfăşoară operaţiunile de depozitare.(4) În cazul în care solicitantul are mai multe spaţii de depozitare, aflate în competenţa teritorială a mai multor birouri vamale, se desemnează câte un birou vamal de supraveghere pentru fiecare magazie sau perimetru de depozitare. (5) Biroul vamal de supraveghere poate efectua verificări punctuale asupra operaţiunilor de depozitare cum ar fi, de exemplu, controlul evidenţelor, verificarea fizică a mărfurilor, inventarierea parţială sau totală a mărfurilor, prelevarea de probe. (6) Anual, biroul vamal de supraveghere are obligaţia de a reverifica condiţiile care au stat la baza autorizării magaziei sau a perimetrului de depozitare temporară. În cazul în care, în urma acestor verificări, biroul vamal de supraveghere constată una dintre situaţiile menţionate la art. 16, are obligaţia de a înştiinţa direcţia regională vamală emitentă în vederea revocării/anulării autorizaţiei. Capitolul IXRevocarea şi anularea autorizaţiei Articolul 16În conformitate cu art. 8 şi 9 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, o autorizaţie pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară poate fi: a)revocată, când titularul autorizaţiei nu respectă obligaţiile aferente depozitării temporare în următoarele situaţii:

una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza autorizării nu mai sunt îndeplinite;

autorizarea s-a făcut pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunoştinţă sau trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt;

în absenţa desfăşurării unei activităţi economice de depozitare pe o perioadă neîntreruptă de un an calendaristic;

la solicitarea titularului; b)anulată, când titularul autorizaţiei a comunicat cu bună ştiinţă autorităţii vamale date eronate, în scopul obţinerii autorizaţiei. Articolul 17(1) Revocarea/Anularea autorizaţiei se realizează în baza deciziei directorului executiv al direcţiei regionale vamale emitente şi conţine data de la care măsura intervine, precum şi motivul emiterii acesteia. (2) Decizia de revocare/anulare este comunicată de direcţia regională vamală emitentă titularului şi biroului vamal de supraveghere menţionat în autorizaţie. (3) Decizia de revocare/anulare a autorizaţiei poate fi atacată în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul XDispoziţii finale Articolul 18Spaţiile de depozitare temporară aparţinând persoanelor autorizate în calitate de comisionari în vamă, precum şi, după caz, cele aparţinând persoanelor autorizate să plaseze mărfuri în depozit temporar în cadrul procedurii de vămuire la domiciliu se vor autoriza în baza cererii, fără depunerea documentelor justificative prevăzute la art. 7 alin (2), până la data de 30 aprilie 2016. Articolul 19Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice. Articolul 20Dispoziţiile prezentelor norme se completează cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare. ANEXA Nr. 1*)__*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la Normele tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară FORMULARE DE CERERE ŞI DE AUTORIZAŢIE pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară ANEXA Nr. 2la Normele tehnice de autorizare a magaziilor şi a perimetrelor pentru depozitare temporară INSTRUCŢIUNI de completare a formularelor de cerere şi de autorizaţie pentru magazia sau perimetrul de depozitare temporară Informaţii de introdus în rubricile formularului de cerere:

1. Solicitant

Se vor introduce numele şi nr. EORI şi adresa completă ale solicitantului. Solicitantul este persoana căreia i se eliberează autorizaţia.

2. Locul şi tipul evidenţelor

Se vor specifica locul şi tipul de evidenţe (evidenţa operativă a stocurilor) care urmează a fi utilizate pentru depozitarea mărfurilor. Evidenţe înseamnă: datele conţinând toate informaţiile necesare şi detaliile tehnice care ajută autorităţile vamale să supravegheze şi să controleze depozitarea autorizată a mărfurilor

3. Termenul de valabilitate a autorizaţiei
a b

În rubrica 3a se va indica data solicitată de la care autorizaţia trebuie să intre în vigoare (ziua/luna/anul). De regulă, autorizaţia intră în vigoare cel mai devreme la momentul emiterii ei. În acest caz se va introduce „data emiterii". Data expirării autorizaţiei poate fi sugerată în rubrica 3b.

4. Spaţiul de depozitare autorizat

Se va completa adresa locaţiei/locaţiilor pentru care se solicită autorizarea pentru depozitarea temporară a mărfurilor.

5. Biroul vamal de supraveghere

Se indică biroul vamal propus pentru fiecare spaţiu de depozitare.

6. Metode de identificare a mărfurilor

Se completează cu mijloacele de identificare intenţionate.

7. Depozitarea mărfurilor necomunitare

Se completează date privind mărfurile necomunitare. Codul NC şi descrierea În cazul în care cererea se referă la un număr de articole diferite se poate completa în subrubrica „Codul NC" cuvântul „diverse". În acest caz, în subrubrica „Descriereˮ se menţionează natura mărfurilor care urmează a fi depozitate.

8. Informaţii suplimentare

Se vor prezenta toate informaţiile suplimentare considerate utile. Informaţii de introdus în rubricile formularului de autorizaţie:

1. Titularul autorizaţiei

Se vor introduce numele şi nr. EORI şi adresa completă ale titularului autorizaţiei.

Autoritatea emitentă

Se menţionează direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă se află spaţiul de depozitare.

2. Locul şi tipul evidenţelor

Se vor specifica locul şi tipul de evidenţe (evidenţa operativă a stocurilor) care urmează a fi utilizate pentru depozitarea mărfurilor. Evidenţe înseamnă: datele conţinând toate informaţiile necesare şi detaliile tehnice care ajută autorităţile vamale să supravegheze şi să controleze depozitarea autorizată a mărfurilor.

3. Termenul de valabilitate a autorizaţiei
a b

În rubrica 3a se va indica data solicitată de la care autorizaţia trebuie să intre în vigoare (ziua/luna/anul). De regulă, autorizaţia intră în vigoare cel mai devreme la momentul emiterii ei. În acest caz, se va introduce „data emiterii". Data expirării autorizaţiei poate fi sugerată în rubrica 3b.

4. Spaţiul de depozitare autorizat

Adresa locaţiei - se va completa adresa locaţiei/locaţiilor pentru care se solicită autorizarea pentru depozitarea temporară a mărfurilor.

5. Biroul vamal de supraveghere

Se va indica biroul vamal propus pentru fiecare spaţiu de depozitare.

6. Metode de identificare a mărfurilor

Se completează cu mijloacele de identificare intenţionate.

7. Depozitarea mărfurilor necomunitare

Se completează date privind mărfurile necomunitare. Codul NC şi descrierea În cazul în care cererea se referă la un număr de articole diferite se poate completa în subrubrica „Codul NC" cuvântul „diverse". În acest caz, în subrubrica „Descriere" se menţionează natura mărfurilor care urmează a fi depozitate.

8. Informaţii suplimentare

Se vor prezenta toate informaţiile suplimentare considerate utile. ANEXA Nr. 2NORME TEHNICE de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere Articolul 1Înregistrarea depozitelor într-o zonă liberă se face de către biroul vamal de control al zonei libere. Articolul 2Birourile vamale care supraveghează o zonă liberă înregistrează depozitele prevăzute la art. 1, aparţinând operatorilor economici, care îndeplinesc următoarele cerinţe: a)au organizate evidenţe care permit autorităţii vamale verificarea eficientă a operaţiunilor vamale; b)dispun de infrastructură informatică adecvată organizării evidenţelor; c)au incluse în obiectul de activitate operaţiuni de depozitare; d)dispun de echipamente necesare descărcării, încărcării, manipulării, ambalării, dezambalării şi prezentării mărfurilor în vederea efectuării controlului vamal, precum şi de personal specializat pentru efectuarea acestor operaţiuni; e)spaţiul sau perimetrul de depozitare deţinut îndeplineşte condiţiile necesare pentru asigurarea depozitării, conservării, păstrării integrităţii mărfurilor depozitate, precum şi împotriva sustragerii mărfurilor necomunitare depozitate. Articolul 3(1) Înregistrarea depozitelor menţionată la art. 1 se efectuează pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexă.(2) Cererea se depune la biroul vamal de control împreună cu următoarele documente:a)certificatul de înregistrare a societăţii, în copie; b)copia actului constitutiv al societăţii, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; c)certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritatea fiscală competentă; d)documente care atestă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 2 lit. d)-e). Articolul 4Operatorul economic care solicită înregistrarea unui depozit destinat depozitării mărfurilor într-o zonă liberă completează cererea de înregistrare prevăzută la art. 8. Articolul 5(1) În cazul în care condiţiile legale sunt îndeplinite, biroul vamal de control înregistrează depozitul într-un registru special, denumit Registru de înregistrări depozite. Numărul de înregistrare al depozitului este de forma XXXXXXXXYY, unde:a)XXXXXXXX - reprezintă codul biroului vamal de control, format din 8 caractere alfanumerice; şi b)YY - reprezintă codul locaţiei depozitului, format din două caractere numerice. (2) Codul de înregistrare atribuit depozitului de biroul vamal de control se comunică în scris solicitantului. Articolul 6Titularii depozitelor înregistrate au obligaţia de a ţine evidenţa mărfurilor intrate/ieşite în/din depozit/perimetru. Articolul 7(1) Biroul vamal de control revocă înregistrarea depozitului în una dintre următoarele situaţii:a)una sau mai multe dintre cerinţele ce au stat la baza înregistrării nu mai sunt îndeplinite; b)înregistrarea s-a făcut pe baza unor date incorecte sau incomplete, iar solicitantul avea cunoştinţă sau trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt; c)operatorul economic nu mai deţine licenţă de lucru în zona liberă. (2) Biroul vamal de control anulează înregistrarea depozitului, când operatorul economic a comunicat cu bună ştiinţă autorităţii vamale date eronate, în scopul obţinerii înregistrării.(3) Revocarea/Anularea înregistrării se realizează în baza deciziei şefului biroului vamal emitent şi conţine data de la care măsura intervine, precum şi motivul emiterii acesteia. (4) Decizia de revocare/anulare este comunicată de biroul vamal de control titularului depozitului.(5) Decizia de revocare/anulare poate fi atacată în condiţiile şi la termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 8Modelul de cerere pentru înregistrarea depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor într-o zonă liberă este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice. ANEXĂla Normele tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere Model de cerere pentru înregistrarea depozitelor utilizate la depozitarea mărfurilor într-o zonă liberă Nr. ........ ............ din ........ ............... Către Biroul vamal ........ ........ ......... CERERE DE ÎNREGISTRARE a depozitului/depozitelor utilizat(e) la depozitarea mărfurilor într-o zonă liberă Societatea ........ ................ ............, CUI ........ ........ ........, cu sediul în str. ........ .............. nr. ....., localitatea ........ ........ .............., judeţul ........ ................, ţara ........ ............., codul poştal ........ ............, e-mail ........ ........ ..........., telefon ........ ................ .........., fax ........ ........ .........., solicităm înregistrarea pentru depozitarea mărfurilor la adresa/adresele spaţiului/spaţiilor de lucru de mai jos: Nume locaţie ........ ................ ........ .............. Adresă e-mail ........ ................ ........ ............. Telefon ........ ................ ................ ................ Fax ........ ................ ................ ........ ............. Evidenţele privind mărfurile depozitate sunt ţinute la adresa: ........ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Anexăm la prezenta următoarele documente: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Numele şi prenumele reprezentantului legal ........ ................ ........ ............ Semnătura


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 839/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 839 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 839/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu