Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.83 din 23.02.2018

pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 28 februarie 2018SmartCity1

În baza Referatului de aprobare nr. 289.901/2017 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,având în vedere prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1) şi (2), art. 931, 94, 96 şi art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. III alin. (3) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Procedura privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea ANEXA Nr. 1PROCEDURĂ privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor Capitolul IPrevederi generale Articolul 1Prezenta procedură reglementează modul de aprobare şi conţinutul documentaţiei necesare obţinerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, în conformitate cu prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1) şi (2), art. 931, 94, 96 şi art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege. Articolul 2Prezenta procedură nu se aplică pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor: a)situate în intravilanul localităţilor; b)ocupate cu pajişti permanente care intră sub incidenţa prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan în vederea amplasării obiectivelor de investiţie prevăzute la art. 92 alin. (2) şi (3) şi a obiectivelor prevăzute la art. 92 alin. (9) din lege se aprobă după cum urmează:a)prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile agricole de până la 1 ha inclusiv; b)prin decizie a directorului direcţiei pentru agricultură judeţene, pentru terenurile agricole în suprafaţă de până la 100 ha inclusiv, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; c)prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole a căror suprafaţă depăşeşte 100 ha, iniţiată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) Modelul deciziei de scoatere definitivă din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor este prevăzut la anexa nr. 1 care face parte din prezenta procedură.(3) Modelul deciziei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor este prevăzut la anexa nr. 2, care face parte din prezenta procedură. Capitolul IIDocumentaţia şi modul de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor Articolul 4(1) Aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se emite în baza următoarei documentaţii:a)cererea beneficiarului, însoţită de actul de identitate; b)certificat de înregistrare şi certificat constatator de la registrul comerţului sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în copie, în cazul beneficiarului persoană juridică; c)în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; d)actul de proprietate sau alt act de deţinere a terenului valabil încheiat; e)acordul proprietarului pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deţinut de o altă persoană decât proprietarul; acordul administratorului pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul aparţine domeniului public/privat al statului - în original; f)extrasul de carte funciară pentru informare însoţit de extrasul de plan cadastral, eliberate de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei, după caz; g)certificatul de urbanism, însoţit de planul de încadrare în zonă; h)studiul pedologic şi agrochimic pentru încadrarea terenului în clase de calitate, întocmit de oficiul de studii pedologice şi agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; i)nota de calcul privind tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor, întocmită de direcţia pentru agricultură judeţeană, şi documente de plată a tarifului, virat în contul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; j)avizul tehnic pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, prin filialele teritoriale; k)memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiţii; l)proces-verbal de verificare în teren privind existenţa/ inexistenţa construcţiilor pe terenul agricol situat în extravilan pentru care se solicită scoaterea din circuitul agricol, întocmit de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene; m)hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local privind declararea de utilitate publică a obiectivelor de investiţie de interes naţional, judeţean, local, în condiţiile legii, după caz; n)alte documente necesare emiterii actului de avizare sau a deciziei de aprobare, după caz. (2) În cazul în care se solicită aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, având categoria de folosinţă livezi sau vii, documentaţia prevăzută la alin. (1) se completează cu autorizaţia de defrişare emisă de către direcţia pentru agricultură judeţeană, în copie.(3) În cazul în care se solicită aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, având categoria de folosinţă pajişti permanente, prevăzute la art. II din Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţia prevăzută la alin. (1) se completează cu adeverinţă emisă de primărie din care să rezulte faptul că suprafaţa totală de pajişte a fost înregistrată ca atare la data de 1 ianuarie 2007 în registrul agricol sau adeverinţă emisă de primărie din care să rezulte dacă există suprafeţe de teren ocupat cu pajişte permanentă în excedent pe raza de competenţă a acesteia, după caz, în original.(4) În cazul în care se solicită aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol pentru amplasarea obiectivelor de investiţie prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. c) şi e) din lege, documentaţia prevăzută la alin. (1) se completează cu adeverinţa emisă de primărie, din care să rezulte datele de amplasare, categoria de folosinţă, precum şi faptul că aceste suprafeţe sunt utilizate în scopuri agricole, în copie.(5) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original, însoţite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. m), care se prezintă în copie. Articolul 5(1) Perioada aprobată potrivit prevederilor art. 93 alin. (1) din lege pentru scoaterea temporară din circuitul agricol se poate prelungi în condiţiile prevăzute de art. 93 alin. (2) din lege.(2) Aprobarea prelungirii perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan se emite în condiţiile prevăzute la art. 3, în baza următoarei documentaţii:a)cererea beneficiarului, însoţită de actul de identitate; b)certificat de înregistrare şi certificat constatator de la registrul comerţului sau actul în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în copie, în cazul beneficiarului persoană juridică; c)în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate; d)acordul proprietarului pentru prelungirea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol a terenului, în cazul în care terenul este deţinut de o altă persoană decât proprietarul; e)memoriu justificativ pentru solicitarea prelungirii perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol; f)decizia eliberată pentru aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol pentru terenul pentru care se solicită prelungirea perioadei; g)nota de calcul privind tariful datorat pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor, întocmită de direcţia pentru agricultură judeţeană, şi documente de plată a tarifului, virat în contul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se prezintă în original, însoţite de copiile acestora, care se certifică pentru conformitate de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene. Articolul 6(1) În situaţia în care se solicită aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol a terenurilor care nu sunt înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară, documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) se completează cu planul de situaţie pe care se vor evidenţia suprafeţele solicitate pentru scoaterea temporară din circuitul agricol, însoţit de tabelul centralizator semnat şi ştampilat de primăria unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază se află terenul.(2) Tabelul centralizator prevăzut la alin. (1) cuprinde numele şi prenumele/denumirea proprietarului/beneficiarului, semnătura acestora, codul numeric personal/codul unic de înregistrare/ codul de identificare fiscală, seria şi numărul CI/BI, suprafeţele măsurate care se scot temporar din circuitul agricol, numerele cadastrale ale imobilelor în cazul în care acestea au fost alocate. Tabelul centralizator va fi însoţit de copia planului parcelar semnat şi ştampilat de primărie şi recepţionat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară competent, în cazul terenurilor care au făcut obiectul legilor proprietăţii. În cazul celorlalte terenuri, tabelul centralizator va fi însoţit de un plan de încadrare în zonă, semnat şi ştampilat de primărie, cu menţiunea „terenurile nu au făcut obiectul legilor proprietăţii", cu identificarea zonei pentru care se solicită scoaterea temporară din circuitul agricol. Articolul 7(1) Documentaţia pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), se depune de către beneficiar la direcţia pentru agricultură judeţeană.(2) Direcţia pentru agricultură judeţeană, după verificarea documentaţiei, emite, după caz, decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor sau nota de completare a documentaţiei, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare, şi o comunică beneficiarului.(3) În cazul solicitării unor completări la documentaţie, termenul de emitere a aprobării de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor curge de la depunerea documentaţiei complete. În cazul nedepunerii documentelor solicitate de către beneficiar, în termen de 30 de zile de la solicitarea completării, documentaţia se respinge. Articolul 8(1) Documentaţia pentru emiterea deciziei privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), se depune de către beneficiar la direcţia pentru agricultură judeţeană. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcţia pentru agricultură judeţeană transmite documentaţia la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.(2) Structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după verificarea documentaţiei, emite, după caz, avizul necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor sau nota de completare a documentaţiei şi o transmite la direcţia pentru agricultură judeţeană, pentru a fi comunicată beneficiarului.(3) Direcţia pentru agricultură judeţeană emite decizia de aprobare de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe care o comunică beneficiarului.(4) În cazul solicitării unor completări la documentaţie, termenul de emitere a avizului necesar aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor curge de la depunerea documentaţiei complete. În cazul nedepunerii documentelor solicitate de către beneficiar, în termen de 30 de zile de la solicitarea completării, documentaţia se respinge. Articolul 9Documentaţia pentru adoptarea hotărârii Guvernului privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor, prevăzută la art. 4, alin. (1) lit. c), se depune şi se înregistrează de către beneficiar la direcţia pentru agricultură judeţeană. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcţia pentru agricultură judeţeană transmite documentaţia la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea emiterii avizului şi iniţierii proiectului de hotărâre a Guvernului. Articolul 10În cazul în care documentaţia cuprinde date eronate, documentaţia se restituie fără soluţionarea cererii cu privire la aprobarea scoaterii din circuitul agricol. Capitolul IIIPlata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar Articolul 11(1) Scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor situate în extravilanul localităţilor se face la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor datorate la Fondul de ameliorare a fondului funciar, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. (5) din lege şi art. II din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.(2) Plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar se face conform notei de calcul întocmite de către direcţia pentru agricultură judeţeană în baza documentaţiei depuse de către beneficiar, iar tariful este calculat cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege.(3) Prin excepţie de la alin. (1), nu se datorează tarifele pentru cazurile prevăzute de dispoziţiile art. 92 alin. (6) din lege.(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită în contul deschis pentru această activitate pe numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, cod fiscal 4221187, cod IBAN RO39 TREZ 7005057X XX00 0354. Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 12Decizia sau hotărârea Guvernului de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor reprezintă actul prin care se aprobă scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan. Articolul 13Documentaţiile privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, în vederea realizării unor investiţii, se întocmesc pentru fiecare obiectiv în parte, cu plata corespunzătoare a tarifelor aferente Fondului de ameliorare a fondului funciar. Articolul 14Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a categoriei de folosinţă curţi-construcţii, ca urmare a aprobării scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, se face la cererea proprietarului/ beneficiarului, în baza deciziei sau hotărârii Guvernului de aprobare a scoaterii definitive din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan. Articolul 15(1) Beneficiarul în favoarea căruia s-a emis decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenului are obligaţia respectării şi îndeplinirii condiţiilor şi recomandărilor menţionate în cuprinsul acesteia.(2) Direcţia pentru agricultură judeţeană prin personalul de specialitate şi structurile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale verifică modul în care sunt respectate condiţiile şi recomandările menţionate în decizia de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol. Articolul 16(1) Situaţia actualizată a aprobărilor de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, întocmită de către direcţia pentru agricultură judeţeană, se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în primele 10 zile ale fiecărei luni, în format electronic.(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţia de specialitate din cadrul acestuia, va întocmi situaţia centralizată a aprobărilor de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan. Articolul 17O copie a deciziei sau a hotărârii Guvernului de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan, precum şi a documentului de plată a tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar vor fi transmise de către direcţia pentru agricultură judeţeană structurii de specialitate cu atribuţii în desfăşurarea activităţilor de natură financiar-contabilă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, lunar, până la data de 15 a lunii în curs pentru luna anterioară, însoţite de situaţia centralizatoare a acestor documente. Articolul 18Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol situate în extravilan se întocmeşte în 3 exemplare, unul pentru beneficiar, unul pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unul pentru direcţia pentru agricultură judeţeană, care se reţin în arhiva acestor structuri. La fiecare exemplar se anexează decizia de aprobare de scoatere definitivă sau temporară din circuitul agricol sau nota de completare/nota de respingere, în original. Articolul 19Aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan constituie o procedură distinctă şi nu face parte din procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii în sensul art. 2 alin. (21) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 20În cazul obţinerii certificatului de urbanism în scopul emiterii autorizaţiei de construire în vederea amplasării construcţiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) şi (3) din lege, acesta este valabil şi pentru documentaţia întocmită conform prezentei proceduri. Articolul 21(1) Procedurile iniţiate înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se finalizează conform legislaţiei în vigoare la data înregistrării cererilor.(2) Cererile înregistrate după intrarea în vigoare a Legii nr. 44/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se restituie beneficiarilor în vederea înregistrării unor noi cereri pentru aprobarea scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, în conformitate cu dispoziţiile prezentei proceduri. ANEXA Nr. 1 la procedură MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ ........ ........ ............ DECIZIA Nr. ................ DIN ........ ............ În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, având în vedere Cererea beneficiarului nr............., înregistrată la direcţia pentru agricultură judeţeană cu nr. ............din ................, în baza următoarelor documente: 1. Certificatul de urbanism nr. ..............din ........ ............., emis de către ........ ................ ........; 2. memoriul justificativ pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor; 3. Studiul pedologic şi agrochimic nr. ..............din ........ ........ .........., întocmit de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice al Judeţului ........ ......... sau de persoana fizică/juridică cu obiect de activitate specific, atestat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Atestatul nr. ............ din ........ .........; 4. Avizul tehnic nr. ..... din ........ .......... pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare; 5. copia Autorizaţiei de defrişare nr. ......... din ........ ........ ........., după caz; 6. Adeverinţa nr. ................ din ........ ..........., emisă de Primăria ........ ............, judeţul ........ .............., după caz; 7. Avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. ............... din ............., după caz. În scopul realizării obiectivului de investiţii ........ ............ de către beneficiar ........ ........ ............ pe terenul situat în ........ ............, judeţul ........ ........, în suprafaţă de ........ ........ ............., înscris în cartea funciară nr. .............., tarlaua nr. .............., parcela nr. ........ ..........., numărul cadastral ........ ............, direcţia pentru agricultură judeţeană emite DECIZIA privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol pentru terenurile situate în extravilan cu suprafaţă de............. mp, categoria de folosinţă ........ ........ .........., clasa de calitate ........ ........, situate în extravilanul localităţii ........ ................, judeţul ........ ............., înscrise în CF nr. ........ ............., tarlaua nr. ........ .........., parcela nr. ........ ........ ........., numărul cadastral ........ ........ ........ Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu va fi ţinut răspunzător pentru investiţia în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafeţele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite sau al altor litigii. Prezenta decizie se poate contesta în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Recomadări, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ........ ................ ........ Director executiv, ........ ................ ................ ............... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 2la procedură MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ ........ ................ ........ ........ DECIZIA Nr. ................ DIN ........ ............ În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, având în vedere Cererea beneficiarului nr. ............, înregistrată la direcţia pentru agricultură judeţeană sub nr ............din ................, în baza următoarelor documente: 1. Certificatul de urbanism nr. ..............din ........ ............., emis de către ........ ................ .........; 2. memoriul justificativ pentru scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor; 3. Studiul pedologic şi agrochimic nr. ..............din ........ ........ .........., întocmit de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice al Judeţului ........ ............. sau de persoana fizică/juridică cu obiect de activitate specific, atestat de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Atestatul nr. ............din ........ .........; 4. Avizul tehnic nr. ........din ........ .......... pentru amplasarea construcţiilor care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, eliberat de Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare; 5. copia Autorizaţiei de defrişare nr. .........din ........ ........ .........., după caz; 6. Adeverinţa nr. ................din ........ ..........., emisă de Primăria ........ ..............., judeţul ........ ............, după caz; 7. Avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. .......... din ............, după caz. În scopul realizării obiectivului de investiţii ........ ........ ........ de către beneficiar ........ ........ ............ pe terenul situat în ........ ............, judeţul ........ ........, în suprafaţă de ........ ........ ............., înscris în cartea funciară nr. ................, tarlaua nr. ........ .........., parcela nr. ........ ............, numărul cadastral ........ ..............., direcţia pentru agricultură judeţeană emite DECIZIA privind aprobarea scoaterii temporare din circuitul agricol pentru terenurile situate în extravilan cu suprafaţă de ............. mp, categoria de folosinţă ........ ........ .........., clasa de calitate ........ ........, situate în extravilanul localităţii ........ ................, judeţul ........ ............., înscrise în CF nr. ........ ............., tarlaua nr. ........ .........., parcela nr. ........ ........ ........., numărul cadastral........ ........ ........, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de ........ ................ ........... Beneficiarul aprobării are obligaţia de a reda în circuitul agricol terenul având datele de identificare menţionate mai sus, la clasa de calitate şi categoria de folosinţă avute anterior aprobării, în termen de un an de la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu va fi ţinut răspunzător pentru investiţia în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafeţele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptăţite sau al altor litigii. Prezenta decizie se poate contesta în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Recomadări, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ........ ........ .............. Director executiv, ........ ................ ................ ............... (numele, prenumele, semnătura şi ştampila) ANEXA Nr. 2PROCEDURĂ privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar Articolul 1Prezenta procedură reglementează modul de întocmire şi aprobare a documentaţiei necesare restituirii tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar. Articolul 2Prezenta procedură se aplică în cazul restituirii tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, fără dobândă, în următoarele cazuri: a)autorităţile competente nu au emis decizia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol; b)autorităţile competente nu au emis avizul prealabil privind clasa de calitate; c)autorităţile competente nu au adoptat hotărârea de aprobare a introducerii terenului în intravilan sau nu au emis autorizaţia de construire, cu obligaţia redării terenului în circuitul agricol; d)Guvernul nu a adoptat hotărârea privind scoaterea din circuitul agricol. Articolul 3(1) Documentaţia pentru restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar cuprinde următoarele:a)cerere de restituire a tarifului din partea beneficiarului, însoţită de actul de identitate sau certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, după caz, în care se vor specifica numărul contului şi banca la care se face restituirea; b)documentul din care rezultă că autorităţile competente nu au emis actele de aprobare a scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol; sau c)documentul din care rezultă că autorităţile competente nu au emis avizul prealabil privind clasa de calitate pentru introducerea în intravilan, nu a fost adoptată hotărârea de aprobare a introducerii terenului în intravilan sau nu a fost emisă autorizaţia de construire pe terenurile introduse în intravilan; d)documentul de plată a tarifului către Fondul de ameliorare a fondului funciar; e)nota de aprobare a restituirii emisă de direcţia pentru agricultura judeţeană; f)procesul-verbal de constatare a situaţiei din teren cu privire la faptul că nu au fost executate lucrări pentru amplasarea obiectivelor de investiţie, semnat de către directorul direcţiei pentru agricultură judeţene, beneficiar/proprietar, reprezentantul primăriei în raza căreia se află situat terenul. Procesul-verbal de constatare a situaţiei din teren se înregistrează la direcţia pentru agricultură judeţeană, precum şi la primărie; g)alte documente necesare restituirii tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, după caz. (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în original, însoţite de copiile acestora care se certifică pentru conformitate de către reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene. Articolul 4(1) Documentaţia necesară restituirii tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar se depune şi se înregistrează de către beneficiar la direcţia pentru agricultură judeţeană. În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrare, direcţia pentru agricultură judeţeană transmite o copie certificată pentru conformitate a dosarului la structura de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), care, după verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare restituirii tarifului, înaintează structurii de specialitate din cadrul ministerului cu atribuţii în desfăşurarea activităţilor de natură financiar-contabilă o notă cu propunerea de aprobare a operaţiunilor de restituire a acestui tarif, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei.(2) Structura de specialitate cu atribuţii în desfăşurarea activităţilor de natură financiar-contabilă din cadrul MADR procedează la restituirea tarifului în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notei de aprobare a operaţiunilor de restituire a tarifului.(3) În cazul solicitării unor completări la documentaţie, termenul de restituire a tarifului curge de la depunerea documentaţiei complete. În cazul nedepunerii documentelor solicitate de către beneficiar, în termen de 30 de zile de la solicitarea completării, documentaţia se respinge.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 83/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 83 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 83/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu