Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 815 din 19 decembrie 2006

privind atributiile ordonatorilor de credite in domeniul obiectivelor noi de investitii, al lucrarilor de interventie, al reparatiilor curente, precum si al dotarilor

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 30 din 17 ianuarie 2007Având în vedere:

-  art. 20, art. 21 alin. (1)-(4), art. 22, 38, 39, 42, 43, art. 44 alin. (1) şi art. 46 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;

-   art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice şi pct. 3 din Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice;

-   art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1) lit. m), art. 72 alin. (3) lit. h), i) şi j), art. 73 alin. (1) lit. b), art. 74 alin. (1) lit. g), art. 76 alin. (1) şi (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

-   art. 127 şi art. 130 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-  art. 21, 25, 26 şi 28 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu completările ulterioare;

-   art. 2 şi 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu completările ulterioare, art. 6 şi 7, art. 8 partea I pct. 5.3 şi partea a II-a pct. 2 şi art. 13 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-   Hotărârea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice;

-   Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;

-   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006;

-   Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

-   Referatul nr. 117.461 din 27 noiembrie 2006 al Direcţiei buget-investiţii;

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 4 pct. X.4 din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Atribuţiile, competenţele şi responsabilităţile în domeniul promovării, achiziţiei şi al urmăririi derulării obiectivelor noi de investiţii, al lucrărilor de intervenţie, al reparaţiilor curente, precum şi al dotărilor sunt cele detaliate în anexele nr. I -IV la prezentul ordin.

Art. 2. - Anexele I -IV*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ordonatorii de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul justiţiei,

Monica Luisa Macovei

*) Anexele nr. I-IV sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. I

OBIECTIVE de  INVESTIŢII   PUBLICE   NOI1,

contractate si derulate de către Ordonatorul secundar de credite sau de către Ordonatorul terţiar de credite

Nr. Crt.

Etape in realizarea obiectivelor de investiţii publice noi

ACTIVITĂŢI

COMPETENTE stabilite de prevederile legale în vigoare2

OBSERVAŢII

Ord.

principal

OPC

Ord.

secundar

OSC

Ordonator terţiar OTC

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6

I

Propunerea   obiectivelor  de investiţii noi

Elaborarea notelor de fundamentare. (Temă de proiectare)

X

X

Se va avea în vedere necesitatea şi oportunitatea de a afecta fondurile publice, precum şi o estimare a fondurilor necesare elaborării S.P.F şi S.F La elaborarea temei de proiectare, ordonatorul va lua   obligatoriu    in   considerare   şi   va   aplica prevederile   „Manualului   pentru   Standardele   de Proiectare  a   clădirilor  în   care  îşi   desfăşoară activitatea instanţele de judecată din România"

II

Achiziţia si recepţia SPF si SF

Prevederea fondurilor necesare S.P.F şi SF in buget

X

Studiul de prefezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde datele tehnice şi economice prin care autoritatea contractantă fundamentează necesitatea şi oportunitatea realizării unei investiţii. Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigură utilizarea raţională şi eficientă a cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale.

Includerea achiziţiei SPF şi SF în planul anual al achiziţiilor

X

X

Potrivit O.U.G. nr. 34/2006 şi H.G. nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Elaborarea documentaţiei de licitaţie si achiziţionarea SF

X

X

Recepţia SF-ului

X

X

Pe parcursul elaborării si la recepţia SF-ului se va urmări respectarea indicaţiilor cu caracter general din „Manualul pentru Standardele de Proiectare a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea instanţele de judecată din România"

1Aceeaşi procedura se va aplica şi extinderilor

2Conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu completările şi modificările ulterioare

Nr. Crt.

Etape in realizarea obiectivelor de investiţii publice noi

ACTIVITĂŢI

COMPETENTE stabilite de prevederile legale în vigoare2

OBSERVAŢII

Ord.

principal

OPC

Ord.

secundar

OSC

Ordonator terţiar

OTC

0.

1.

2.

3.

4

5,

6.

III

Avizarea  si  aprobarea documentaţiilor    tehnico -economice                aferente obiectivelor noi de investiţii finanţate din fonduri publice

Avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a   documentaţiilor tehnico -economice având valori mai mari sau egale cu 1 milion lei

X

X

Avizul este prealabil şi obligatoriu conform art.1 HG nr.1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice.

Transmiterea documentaţiilor tehnico -economice aferente obiectivelor noi de investiţii    avizate    către    ordonatorului principal de credite

X

X

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului nou de investiţii publice, potrivit prevederilor legale

Aprobarea   documentaţiilor   tehnico   -economice aferente obiectivelor noi de investiţii   finanţate   din   fonduri   publice pentru valori cuprinse între 1,8 milioane şi 13 milioane

X

Conform dispoziţiilor art.42. alin. (1) lit, b). din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

Aprobarea   documentaţiilor   tehnico   -economice aferente obiectivelor noi de investiţii  finanţate   din   fonduri   publice pentru valori până la 1,8 milioane cu AVIZUL       prealabil    al    ordonatorului principal de credite

X

Conform dispoziţiilor art.42. alin. (1) lit. c) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare

Aprobarea   documentaţiilor   tehnico   -economice aferente obiectivelor noi de investiţii   finanţate   din   fonduri   publice pentru valori mai mari de 13 milioane şi investiţiile publice ce se realizează  pe baza de credite externe contractate sau garantate de stat, indiferent de valoarea acestora

GUVERNUL ROMÂNIEI

Conform dispoziţiilor art.42. alin. (1) lit. a), şi art. 42. alin. (2) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare

IV

Programul  de     investiţii publice

Analiza datelor transmise de ordonatorii secundari   de   credite   privind   fiecare obiectiv  nou de investiţii, potrivit Anexei nr. 2   la Normele metodologice privind criteriile   de   evaluare   şi   selecţie   a obiectivelor de investiţii publice

X

Ordin M.F.P. nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice

Nr. Crt.

Etape in realizarea obiectivelor de investiţii publice noi

ACTIVITĂŢI

COMPETENŢE stabilite de prevederile legale în vigoare2

OBSERVAŢII

Ord.

principal

OPC

Ord.

secundar

OSC

Ordonator tertiar

OTC

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Actualizarea şi aprobarea valorii fiecărui obiectiv    de    investiţii    nou    sau    în continuare, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri (dacă este cazul)

X

Conform dispoziţiilor art.43. alin. *(2) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificăriie şi completările ulterioare

Elaborarea    criteriilor    de    prioritizare

specifice

X

Selecţia   fişelor   de    proiect   aferente fiecărui obiectiv nou de investiţii, potrivit Anexei nr. 2    la normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice

X

Intocmirea   Tabelului   centralizator   cu obiectivele de investiţii publice prioritizate, potrivit    Anexei    nr.    3    la    Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi   selecţie  a   obiectivelor  de   investiţii publice

X

Includerea  obiectivelor  de  investiţii  în Programul de investiţii publice anexa la buget

X

Intocmirea  fişelor   obiectivelor   noi   deinvestiţii publice

X

V

Achiziţa Publica a PT si DDE

Includerea   în   Programul   anual      al achiziţiilor    publice    a    serviciilor  de proiectare

X

X

Proiectul tehnic şi detalii de execuţie verificate, avizate şi aprobate potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă şi desenată pe baza

căreia se execută lucrarea.

Elaborarea documentaţiei de licitaţie a PT+DDE si achiziţia proiectării

X

X

Verificarea proiectelor de către verificatori atestaţi

X

X

Conform art. 13 şi art, 22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

Recepţia proiectului tehnic

X

X

Nr. Crt.

Etape in realizarea obiectivelor de investiţii publice noi

ACTIVITĂŢI

COMPETENŢE stabilite de prevederile legale în vigoare2

OBSERVAŢII

Ord,

principal

OPC

Ord.

secundar

OSC

Ordonator terţiar OTC

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VI

Iniţierea execuţiei

obiectivelor noi de investiţii

Includerea   obiectivelor  de   investiţii  în Programul de investiţii publice anexă la buget la subcapitolul obiective noi pentru finanţarea execuţiei

X

Obţinerea autorizaţiei de construire

X

X

Potrivit dispoziţiilor din Legea nr.50/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare

VII

Achiziţia publică execuţie

Includerea   în   Programul   anual       al achiziţiilor publice

X

X

Potrivit O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. nr.925/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Intocmirea documentaţiei de atribuire a execuţiei lucrării

X

X

Publicarea    anunţului    de    participare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare

X

X

Constituirea comisiei de evaluare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare

X

X

Derularea procesului de achiziţie publică; atribuirea contractului de achiziţie publică, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare

X

X

Elaborarea   documentaţiei   si   achiziţia serviciilor inspectorilor de şantier

X

X

Potrivit      dispoziţiilor   art.21    lit.d)   din   Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

Elaborarea (actualizarea)     devizului general cu valorile licitate

X

X

VIII

Execuţia obiectivelor noi de investiţii publice

Realizarea   lucrărilor   de   construcţii   -montaj   (verificare   situaţii   de   lucrări declarate; însuşirea lucrărilor executate; angajarea,   lichidarea,   ordonanţarea   şi plata    situaţiilor    de    lucrări,    potrivit prevederilor legale, etc);

X

X

Urmărirea execuţiei obiectivelor noi de investiţii publice si transmiterea lunara la Ordonatorul Principal de credite a formularelor privind stadiile fizice si valorice

X

X

Potrivit dispoziţiilor prevăzute de

-     Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,

-      Ordinului M.F.P. nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor  metodologice  privind  criteriile  de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice,

Nr. Crt.

Etape in realizarea obiectivelor de investiţii publice noi

ACTIVITĂŢI

COMPETENŢE stabilite de prevederile legale în vigoare2

OBSERVAŢII

Ord.

principal OPC

Ord.

secundar

OSC

Ordonator

terţiar

OTC

0

1

2

3.

4.

5,

6

Monitorizarea execuţie lucrărilor

X

X

X

-      H.G.    nr.83/2005    privind    organizarea    şi funcţionarea Ministerului de Justiţie,

-      Hotărârea 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti

-      Legea     nr.304/2004     privind     organizarea judiciară,    cu    modificările    şi    completările ulterioare

-      Ordin M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor   metodologice   privind   angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi lichidarea

Aprobarea   notelor  de  renunţare   si   a notelor de comanda suplimentara pentru

lucrări

X

X

Art 8, pct 5.3 din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţie (HG nr,  1179/2002 privind aprobarea    Structurii    devizului    general    şi    a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii)

Avizul  ISG pentru ceea ce depăşeşte limita de 5% sau daca se modifica soluţia tehnica

X

X

Art.1 al. (2) din H.G. nr, 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor       tehnico-economice        pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice

Solicitarea    de    credite    anuale/lunare pentru finanţarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiţii

X

X

Alocarea fondurilor solicitate

X

Susţinerea,     justificarea     cheltuielilor, respectarea   proiectelor   de   execuţie, încadrarea in prevederile contractuale cu ocazia verificării de către organele de control

X

X

Nr. Crt.

Etape in realizarea obiectivelor de investiţii publice noi

ACTIVITĂŢI

COMPETENŢE stabilite de prevederile legale în vigoare2

OBSERVAŢII

Ord.

principal

OPC

Ord.

secundar

OSC

Ordonator

terţiar

OTC

0,

1.

2.

3

4

i.

6.

Recepţia   la   terminarea   lucrărilor   şi recepţia finală şi după caz eliberarea garanţiei de bună execuţie a lucrărilor, conform  dispoziţiilor  din  contractul  de achiziţie publică. Predarea Cărţii tehnice a construcţiei

X

X

Potrivit prevederilor HG. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente acestora, modificată şi completată de H.G. nr.940/2006 şi prevederilor contractuale.

La solicitarea ordonatorului secundar/terţiar un reprezentant (funcţionar public) de la Ordonatorul principal poate participa ca membru în comisia de recepţie

Punerea în funcţiune

X

X

IX

Activităţi post recepţie

Inregistrarea   în   evidenţa   contabilă   şi operativă a valorii rămase, actualizată a mijloacelor fixe în cadrul obiectivului  nou de investiţie (active fixe - corporale   în evidenţa tehnic - operativă).

X

X

Comunicarea acesteia ordonatorului principal de credite

Elaborarea cadastrului pentru efectuarea înscrierii   în   Cartea  funciară   (evidenţa tehnică, economică şi juridică),  potrivit dispoziţiilor legale în vigoare - efecte opozabilitate   pentru   terţi.   Comunicare ordonator principal de credite.

X

X

Potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, republicată în anul 2005

X

Urmărirea comportării in exploatare şi intervenţii în timp

Monitorizarea comportării în exploatare a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a acestora, în scopul menţinerii cerinţelor    sistemului    de   calitate    în construcţii

X

X

Potrivit Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor aprobat prin H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

Urmărirea  comportării în exploatare  a construcţiilor se face pe toată durata de existenţă a acestora, în scopul menţinerii cerinţelor   sistemului    de    calitate   în construcţii

X

X

Potrivit Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

Monitorizarea         privind         folosirea construcţiilor  conform   instrucţiunilor  de exploatare prevăzute în Cartea tehnică a construcţiei

X

X

Folosirea        construcţiilor        conform instrucţiunilor de exploatare prevăzute în Cartea tehnică a construcţiei

X

X

ANEXA Nr. II

Lucrări de intervenţie , contractate si derulate de către Ordonatorul secundar de credite sau de către Ordonatorul terţiar de credite

Nr.

Crt

Etape in realizarea lucrări de intervenţie

ACTIVITATE

COMPETENŢE stabilite de prevederile legale in vigoare2

OBSERVAŢII

Ord.

principal

OPC

Ord.

secundar

OSC

Ord. terţiar OTC

0,

1.

2.

3.

4.

5,

6.

I

Propunerea privind consolidarea si reparaţia capitala a unui imobil

Elaborarea notelor de fundamentare (teme de proiectare).

X

X

Se   va   avea   în   vedere   necesitatea   şi oportunitatea de a afecta fondurile publice, precum si o estimare a fondurilor necesare elaborării Expertizei Tehnice La     elaborarea     temei     de     proiectare, ordonatorul va lua in considerare prevederile din    „Manualul    pentru    Standardele    de Proiectare a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea    instanţele    de    judecată    din România", si ii va aplica acolo unde situaţia o permite

II

Achiziţia si recepţia ET si SF

Prevederea    fondurilor    necesare    realizării Expertizei Tehnice (daca este cazul) in buget

X

Potrivit     O.U.G.     nr.34/2006     şi     HG. nr.925/2006,  cu modificările şi completările ulterioare.

Includerea achiziţiei Expertizei Tehnice in planul anual al achiziţiilor

X

X

Elaborarea    documentaţiei    de    licitaţie    si achiziţionarea Expertizei Tehnice

X

X

Prevederea fondurilor necesare SF in buget

X

Includerea  achiziţiei  SF  in  planul  anual  al achiziţiilor

X

X

Elaborarea    documentaţiei    de    licitaţie    si achiziţionarea SF

X

X

1   Prin lucrări de intervenţie se înţelege lucrări asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformăn, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări la construcţii şi instalaţii existente, efectuate în scopul asigurării cerinţelor de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor    

2 Conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu completările şi modificările ulterioare

Nr. Crt.

Etape In realizarea lucrări de intervenţie

ACTIVITATE

COMPETENŢE stabilite de prevederile legale in vigoare2

OBSERVAŢII

Ord.

principal

OPC

Ord.

secundar

OSC

Ord. terţiar OTC

0.

1.

2.

3.

4

5.

6.

Recepţia SF-ului

X

X

Pe parcursul elaborării si la recepţia SF-ului se va urmări respectarea indicaţiilor cu caracter general din „Manualul pentru Standardele de Proiectare a clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea instanţele de judecată din România", acolo unde situaţia o permite

III

A vizarea

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor noi de investiţii finanţate din fonduri publice

Avizarea de către  Inspectoratul  de Stat în Construcţii a    documentaţiei   tehnico   -economice

X

X

Prevederile art. 1 alin. (1) şi (2) din HG nr.1072/2003 privind privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice se aplică şi pentru lucrările de reparaţii, reabilitări, consolidări, restaurări ale construcţiilor existente, finanţate din fonduri publice, indiferent de valoare.

Transmiterea     documentaţiilor     tehnico economice aferente  lucrărilor de intervenţie, avizate către ordonatorului principal de credite pentru informare

X

X

IV

Programul de investiţii publice

Elaborarea criteriilor de prioritizare specifice

X

Aceleaşi ca si in cazul obiectivelor noi

Analiza    datelor    transmise    de    ordonatorii secundari privind fiecare lucrare de intervenţie, din punct de vedere al criteriilor de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice

X

Ordin M.F.P. nr.980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice

Actualizarea şi aprobarea valorii fiecărei lucrări de intervenţie, în funcţie de evoluţia indicilor de preturi (dacă este cazul)

X

Conform dispoziţiilor art.43 alin. (2) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare

Selecţia fişelor de proiect aferente lucrărilor de intervenţie, potrivit Anexei nr. 2    la normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie

X

Ordin M.F.P. nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice

Nr. Crt.

Etape in realizarea lucrări de intervenţie

ACTIVITATE

COMPETENŢE stabilite (te prevederile legale în vigoare2

OBSERVAŢII

Ord.

principal

OPC

Ord.

secundar

OSC

Ord. terţiar OTC

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Intocmirea Tabelului centralizator cu obiectivele de investiţii publice prioritizate, potrivit Anexei nr. 3 la Normele metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice

X

Ordin M.F.P. nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice

Includerea obiectivelor de investiţii în Programul de investiţii publice anexa la buget

X

V

Achizitia Pubtica a PT si DDE

Includerea în Programul anual al achiziţiilor publice a serviciilor de proiectare

X

X

Proiectul   tehnic   si   detalii   de   execuţie verificate, avizate şi aprobate potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se execută lucrarea,

Elaborarea documentaţiei de licitaţie a PT+DDE si achiziţia proiectării

X

X

Potrivit H.G. nr.925/2006 si O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Verificarea   proiectelor   de   către   verificatori atestaţi

X

X

Conform art. 13 şi art 22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

Recepţia proiectului tehnic

X

X

VI

Iniţierea execuţiei

lucrărilor de

consolidare si reparaţii capitale

Includerea lucrărilor de intervenţie în Programul de   investiţii   publice   anexa   la   buget   la subcapitolul consolidări si reparaţii capitale

X

X

Obţinerea autorizaţiei de construire

X

Potrivit  dispoziţiilor  din   Legea   nr.50/1991 . republicată,   cu   modificările  şi  completările ulterioare

VII

Achiziţia publică a execuţiei

Includerea în Programul anual    al achiziţiilor publice

X

X

Potrivit H.G. nr.925/2006 si O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Intocmirea    documentaţiei    de    atribuire    a execuţiei lucrării

X

X

Publicarea   anunţului   de   participare,   potrivit dispoziţiilor legale în vigoare

X

x

Constituirea   comisiei   de   evaluare,   potrivit dispoziţiilor legale în vigoare

X

X

Nr

Crt.

Etape in realizarea lucrări de intervenţie

ACTIVITATE

COMPETENŢE stabilite de prevederile legale în vigoare2

OBSERVAŢII

Ord.

principal OPC

Ord.

secundar

OSC

Ord. terţiar OTC

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Derularea   procesului   de   achiziţie   publică; atribuirea   contractului   de   achiziţie   publică, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare

X

X

Elaborarea documentaţiei si achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier

X

X

Potrivit    dispoziţiilor art.21  lit.d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii cu modificările şi completările ulterioare

Elaborarea (actualizarea) devizului general cu valorile licitate

X

X

VIII

Execuţia lucrărilor de

consolidare si reparaţii capitale

Realizarea lucrărilor de construcţii - montaj (verificare situaţii de lucrări declarate; însuşirea lucrărilor   executate;    angajarea,    lichidarea, ordonanţarea   şi   plata   situaţiilor  de  lucrări, potrivit prevederilor legale, etc);

X

X

Urmărirea   execuţiei lucrărilor de intervenţie si transmiterea lunară la Ordonatorul principal de credite a formularelor de monitorizare privind stadiile fizice si valorice

X

X

Potrivit dispoziţiilor prevăzute de

-  Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice,    cu   modificările şi   completările ulterioare

Ordinul M.F.P. nr. 980/2005 pentru aprobarea  Normelor  metodologice  privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice,

- H.G. nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,

- Ordin   al    Consiliului    Superior   al Magistraturii           pentru           aprobarea Regulamentului    de   ordine   interioară    a instanţelor judecătoreşti şi

-  Legea   nr.   304/2004      privind organizarea  judiciară,  cu   modificările   şi completările ulterioare.

Ordin   M.F.P.   nr.1792/2002   pentru aprobarea  Normelor  metodologice  privind ALOP

Monitorizarea execuţie lucrărilor

X

X

X

Nr. Crt

Etape in realizarea lucrări de intervenţie

ACTIVITATE

COMPETENŢE stabilite de prevederile legale în vigoare2

OBSERVAŢII

Ord.

principal

OPC

ord. secundar

OSC

Ord. terţiar OTC

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aprobarea notelor de renunţare si a notelor de comanda suplimentara pentru lucrări

X

X

Art   8,   pct   5.3   din   Metodologia   privind elaborarea devizului general pentru obiective de  investiţii  si  lucrări  de  intervenţie {HG 1179/2002)

Avizul ISC pentru ceea ce depăşeşte limita de 5%  (15%  pentru  consolidări)  sau  daca se modifica soluţia tehnica

X

X

Art 1 al. (2) din H.G. nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a     documentaţiilor  tehnico-economice   pentru obiectivele deinvestiţii finanţate din fonduri publice

Solicitarea   de   credite   anuale/lunare   pentru finanţarea  cheltuielilor  aferente   lucrărilor  de intervenţie

X

X

Alocarea fondurilor solicitate

X

Susţinerea, justificarea cheltuielilor, respectarea proiectelor de execuţie,    încadrarea in prevederile contractuale cu ocazia verificării de către organele de control

X

X

IX

Activităţi post recepţie

Recepţia  la terminarea  lucrărilor şi  recepţia finală şi după caz eliberarea garanţiei de bună execuţie a lucrărilor, conform dispoziţiilor din contractul de achiziţie publică.

X

X

Potrivit prevederilor H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea   Regulamentului   de   recepţie   a lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente acestora, modificată şi completată de H.G. nr.940/2006 şi prevederilor contractuale. La solicitarea ordonatorului secundar/terţiar un   funcţionar public de la Ordonatorul principal  poate   participa   ca   membru   in comisia de evaluare

X

Urmărirea comportăm în exploatare şi intervenţii în timp

Monitorizarea   comportării   în   exploatare   a construcţiilor supuse lucrărilor de intervenţie, se face pe toată durata de existenţă a acestora, în scopul   menţinerii     cerinţelor  sistemului  de calitate în construcţii

X

X

Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi Regulamentul   privind urmărirea comportării  în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor aprobat prin   H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii

ANEXA Nr. III

REPARAŢII CURENTE

contractate si derulate de către Ordonatorul secundar de credite sau de către Ordonatorul terţiar de credite

Nr. Crt.

ETAPE in realizarea lucrărilor

de reparaţii curente ale

activelor fixe

ACTIVITĂŢI

COMPETENŢE stabilite de prevederile legale în vigoare1

OBSERVAŢII

Ord.

principal

OPC

Ord.

secundar

OSC

Ord.

terţiar

OTC

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

II

Propunerea privind reparaţiile curente

Urmărirea comportării in timp a construcţiilor

X

X

Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

Elaborarea notelor de fundamentare.

X

X

Se va avea în vedere necesitatea şi oportunitatea pentru a afecta fondurile publice, precum si o estimare a fondurilor necesare efectuării reparaţiilor curente

Includerea în Proiectul de buget la Titlul II BUNURI SI SERVICII

X

Achiziţia publică a RC

Includerea în Programul anual al achiziţiilor publice

X

X

Potrivit HG. nr.925/2006 si O.U.G, nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Elaborarea   documentaţiei   de   atribuire   si achiziţia reparaţiilor curente necesare

X

X

Constituirea   comisiei   de   evaluare,   potrivit dispoziţiilor legale în vigoare

X

X

III

Urmărirea execuţiei si Recepţia

Urmărirea execuţiei Reparaţiilor curente

X

X

Susţinerea, justificarea cheltuielilor, încadrarea in prevederile contractuale cu ocazia verificării de către organele de control

X

X

Recepţia la terminarea lucrărilor şi recepţia finală şi după caz eliberarea garanţiei de bună execuţi e a lucrărilor, conform dispoziţiilor din contractul de achiziţie publică. Predarea Cărţii tehnice a construcţiei

X

X

Potrivit prevederilor H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiilor aferente acestora, modificată şi completată de H.G. nr.940/2006 şi prevederilor contractuale.

 

Conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice cu completările şi modificările ulterioare

ANEXA Nr. IV

DOTĂRI INDEPENDENTE,

achiziţionate de către Ordonatorul secundar de credite sau de către Ordonatorui terţiar de credite

Nr.

Crt.

ETAPE in realizarea altor

cheltuieli asimilate investiţiilor

(dotări)

ACTIVITĂŢI

COMPETENŢE stabilite de prevederile legale în vigoare1

OBSERVAŢII

Ord.

principal

OPC

Ord.

secundar

OSC

Ord.

terţiar OTC

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I

Evidenta inventarului

propriu

existent

Elaborarea notelor de fundamentare.

X

X

Se  va  avea  în  vedere   necesitatea   şi oportunitatea pentru  a    afecta fondurile publice

II

Includerea in buget

Propunerea   unei   liste   nominale   cu   dotări respectând clasificarea din H.G. nr.2139/2004, însoţită de o estimare a preturilor acestora

X

X

Verificarea cu alte programe derulate in vederea evitării suprapunerilor

X

Includerea in propunerea de buget pentru anul următor

X

III

Achiziţia dotărilor si înscrierea in inventarul unităţii

Includerea în Programul anual al achiziţiilor  publice

X

X

Elaborarea    documentaţiei    de    atribuire    si achiziţia a bunurilor

X

X

Susţinerea, justificarea cheltuielilor, încadrarea in prevederile contractuale cu ocazia verificării de către organele de control

X

X

Inscrierea in inventarul unităţii

X

X

1 Conform legii 500/2002 privind finanţele publice cu completările şi modificările ulterioare


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 815/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 815 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 815/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu