Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 808 din 10 noiembrie 2003

privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru infiintarea si functionarea asociatiilor/fundatiilor/federatiilor si filialelor acestora si de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publica

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 847 din 27 noiembrie 2003


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,
    in temeiul art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Avizul pentru dobandirea personalitatii juridice, pentru inregistrarea modificarilor actului constitutiv si/sau statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor ori, dupa caz, in Registrul federatiilor sau pentru constituirea filialelor se acorda de catre Compartimentul relatii cu sindicatele si patronatele din cadrul Directiei relatii cu Parlamentul, sindicatele si patronatele, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Avizul se elibereaza dupa cum urmeaza:
    a) in cazul constituirii asociatiei/fundatiei/federatiei, la solicitarea scrisa a persoanei sau a persoanelor imputernicite prin actul constitutiv sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice;
    b) in cazul inregistrarii modificarilor aduse actului constitutiv si/sau statutului ori in cazul constituirii filialei, la solicitarea scrisa a persoanei sau a persoanelor imputernicite prin proces-verbal al adunarii generale ori, dupa caz, al consiliului director.
    Art. 3
    Se aproba lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor si federatiilor in vederea acordarii avizului prevazut la art. 1, cuprinzand urmatoarele:
    a) cerere de eliberare a avizului (original);
    b) actul constitutiv, statutul si, dupa caz, procesul-verbal al adunarii generale/consiliului director (copii legalizate);
    c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial (copii);
    d) in cazul in care se solicita avizul pentru constituirea filialei, hotararea adunarii generale sau, dupa caz, a consiliului director privind constituirea filialei (autentificata).
    Art. 4
    Compartimentul relatii cu sindicatele si patronatele are ca atributii evidenta asociatiilor si fundatiilor care desfasoara activitati in domeniul de competenta al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 5
    Evidenta privind constituirea, modificarea si incetarea asociatiilor si fundatiilor care desfasoara activitati in domeniul de competenta al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului se realizeaza pe baza documentatiei transmise la Ministerul Justitiei.
    Art. 6
    In vederea eliberarii avizului, Directia relatii cu Parlamentul, sindicatele si patronatele va solicita, dupa caz, in functie de domeniul de activitate prevazut in statutul fiecarei asociatii/fundatii/federatii, punctul de vedere al directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Art. 7
    Evidenta solicitarilor asociatiilor, fundatiilor, federatiilor si filialelor se va tine de catre Compartimentul relatii cu sindicatele si patronatele.
    Art. 8
    Se aproba Criteriile specifice Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor, prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 9
    Se aproba Lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica, prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 10
    Se aproba modelul Raportului de activitate pe ultimii 3 ani al asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica, prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 11
    Directia relatii cu Parlamentul, sindicatele si patronatele analizeaza documentatia prezentata de asociatii, fundatii sau federatii, verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege si intocmeste proiectul de hotarare a Guvernului privind recunoasterea acestora ca fiind de utilitate publica, cu consultarea directiilor de specialitate.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 13
    Directia relatii cu parlamentul, sindicatele si patronatele va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 14
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul transporturilor,
                      constructiilor si turismului,
                              Traian Panait,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                  AVIZ

                          Nr. .../.............

    Ca urmare a cererii inregistrate sub nr. ...../.............., formulata de domnul ......................., reprezentant al asociatiei/fundatiei/federatiei ......................, cu sediul in ..................., prin care se solicita acordarea avizului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003,
    se avizeaza favorabil prevederile cuprinse la art.*) .................. din Statutul autentificat cu nr. ....../................ la Biroul notarului public .................... si/sau din Procesul-verbal autentificat cu nr. ........... la Biroul notarului public, care intra in competenta Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului.
    Prezentul aviz este valabil numai pentru inregistrarea in Registrul asociatiilor si fundatiilor/Registrul federatiilor aflat la grefa judecatoriei/tribunalului in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia/fundatia/federatia/filiala.

                                Director,
                              .............

------------
    *) Vor fi mentionate acele articole, alineate, litere care se refera la activitatile ce intra in competenta Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Locuintei.

    ANEXA 2

    CRITERII SPECIFICE MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor

    In conformitate cu prevederile art. 38 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, o asociatie, o fundatie sau o federatie poate fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz, si functioneaza cel putin 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
________________________________________________________________________________
                                                  Documentele      Indeplinirea
                   Criteriile                     care se          criteriului*)
                                                  analizeaza       (se noteaza
                                                                   cu DA sau NU)
________________________________________________________________________________
 1. Activitatea de interes public general si/sau  Statutul, actul
    comunitar se desfasoara in sfera de           constitutiv,
    competenta a Ministerului Transporturilor,    regulamentul
    Constructiilor si Turismului                  intern de
                                                  functionare,
                                                  pct. 2 din
                                                  raportul de
                                                  activitate
________________________________________________________________________________
 2. In obiectul de activitate activitatile de     Idem
    interes general si/sau comunitar din sfera
    de competenta a Ministerului Transporturilor,
    Constructiilor si Turismului sunt
    preponderente in raport cu activitatile
    in interes personal nepatrimonial al
    asociatiilor sau fondatorilor
________________________________________________________________________________
 3. Nu desfasoara activitati angajate politic in  Idem
    mod partizan, inclusiv cele de sprijinire sau
    promovare a unor partide ori aliante politice
    sau electorale, candidati in alegeri ori
    persoane care ocupa functii de demnitate
    publica
________________________________________________________________________________
 4. Nu desfasoara activitati exclusiv in          Idem
    interesul personal nepatrimonial al
    asociatilor sau fondatorilor
________________________________________________________________________________
 5. Durata de functionare, conform statutului,    Statutul, actul
    permite desfasurarea pe durata nedeterminata  constitutiv
    a unor activitati de interes general si/sau
    comunitar
________________________________________________________________________________

    b) a realizat majoritatea obiectivelor stabilite;

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Realizarea indicatorului (se noteaza cu DA sau NU)
    B - Indeplinirea criteriului (se noteaza cu DA sau NU)
________________________________________________________________________________
                                Indicatorii de      Documentele care      A   B
         Criteriile             realizare ai        se analizeaza
                                criteriului
________________________________________________________________________________
 1. Asociatia sau fundatia  a) Definirea clara a  Statutul, organigrama,
 face dovada bunei          organelor de          pct. 3.2 din raportul
 desfasurari a activitatii  conducere,            de activitate
 organelor de conducere,    administrare
 administrare si control,   si control
 in conformitate cu         _____________________________________________
 prevederile statutare      b) Existenta          Pct. 3.2 din raportul
 si cu regulamentul         rapoartelor,          de activitate, copii de
 intern de functionare      proceselor-verbale    pe documente
                            etc., care atesta
                            functionarea
                            organelor de
                            conducere,
                            administrare si
                            control
                            _____________________________________________
                            c) In statut sau in   Statutul, regulamentul
                            regulamentul intern   intern de functionare
                            de functionare exista
                            prevederi referitoare
                            la solutionarea
                            conflictelor de
                            interese aparute in
                            activitatea
                            asociatiei
                            _____________________________________________
                            d) Existenta          Pct. 3.1 si 3.3 din
                            personalului          raportul de activitate
                            angajat permanent
________________________________________________________________________________
 2. Asociatia sau fundatia  a) Depunerea          Copii de pe formularele
 face dovada functionarii   formularelor          situatiilor financiare
 in conformitate cu         situatiilor           anuale depuse
 legislatia in vigoare      financiare anuale
                            la administratia
                            financiara in a carei
                            raza teritoriala
                            isi are sediul
                            asociatia sau
                            fundatia
                            _____________________________________________
                            b) Plata impozitelor, Certificatele
                            taxelor,              constatatoare privind
                            contributiilor si     indeplinirea
                            a altor venituri      obligatiilor exigibile
                            bugetare datorate     de plata a impozitelor
                            creditorilor          si taxelor catre stat,
                            bugetari              inclusiv a celor
                                                  locale, precum si a
                                                  contributiilor pentru
                                                  asigurarile sociale de
                                                  stat, asigurarile
                                                  sociale de sanatate,
                                                  asigurarile de somaj
                            _____________________________________________
                            c) Personalul este    Pct. 3.3 si
                            incadrat in           certificatele
                            conformitate cu       constatatoare
                            legislatia in vigoare privind indeplinirea
                                                  obligatiilor exigibile
                                                  de plata a impozitelor
                                                  si taxelor catre stat,
                                                  inclusiv a celor
                                                  locale, precum si a
                                                  contributiilor pentru
                                                  asigurarile sociale de
                                                  stat, asigurarile
                                                  sociale de sanatate,
                                                  asigurarile de somaj
                            _____________________________________________
                            d) Are autorizatiile  Autorizatiile
                            necesare in vederea   administrative conforme
                            desfasurarii          cu legislatia in
                            activitatilor         vigoare si/sau
                            statutare             acordurile necesare
                                                  desfasurarii
                                                  activitatilor (copii
                                                  de pe documente)
________________________________________________________________________________
 3. Asociatia sau fundatia  a) Dispune de un      Pct. 1 din raportul de
 dispune de resurse         sediu adecvat si de   activitate, (copie)
 financiare, materiale si   dotari destinate in
 umane adecvate             exclusivitate
 functionarii               realizarii
                            activitatilor de
                            interes general
                            si/sau comunitar
                            _____________________________________________
                            b) A dezvoltat in     Pct. 3.7 si fisa
                            teritoriu filiale     activitatilor din
                            sau puncte de         raportul de activitate
                            lucru adecvate
                            realizarii de
                            activitati de
                            interes general
                            sau comunitar (in
                            cazul asociatiilor
                            si fundatiilor care
                            desfasoara activitati
                            de interes general)
                            _____________________________________________
                            c) Resursele          Pct. 4 din raportul de
                            financiare de care    activitate, copii de pe
                            dispun permit         documentele contabile
                            realizarea
                            activitatilor de
                            interes general
                            si/sau comunitar
                            _____________________________________________
                            d) Personalul are     Pct. 3.3 si 3.4 din
                            pregatirea            raportul de activitate
                            profesionala si
                            experienta in
                            domeniul de
                            activitate
________________________________________________________________________________
 4. Asociatia, fundatia     a) Utilizeaza un      Fisa activitatilor
 sau federatia face         mijloc constant de
 dovada unei bune           informare referitor
 comunicari si colaborari   la serviciile si
 cu cetatenii, beneficiarii activitatile derulate
 serviciilor, alte          _____________________________________________
 organizatii                b) Colaboreaza cu     Documentele care atesta
 neguvernamentale           alte organizatii      parteneriatul cu alte
 si institutii publice      neguvernamentale      asociatii, fundatii,
                            si institutii         institutii publice etc.
                            publice etc. in       si pct. 3.6 din
                            vederea dezvoltarii   raportul de activitate
                            de activitati comune
                            si/sau finantarii
                            acestor activitati
________________________________________________________________________________
 5. Obiectivele de interes  A realizat mai mult   Pct. 2 si 3.5, fisa
 general si/sau comunitar   de jumatate din       activitatilor din
 realizate au fost          numarul obiectivelor  raportul de activitate
 semnificative in raport    de interes general
 cu obiectivele de aceeasi  si/sau comunitar
 natura stabilite prin      stabilite prin actul
 actul constitutiv sau      constitutiv sau prin
 statut                     statut
________________________________________________________________________________
 6. Activitatile de interes In domenii de interes Fisa activitatilor
    general si/sau          general si/sau
    comunitar realizate     comunitar
    sunt de utilitate       activitatile
    publica, respectiv      desfasurate au condus
    scopurile vizate        la rezultate reale si
    sunt benefice           benefice pentru
                            comunitate si pentru
                            grupul de persoane
________________________________________________________________________________

    c) a desfasurat activitate anterioara semnificativa prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, prezinta situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Realizarea indicatorului (se noteaza cu DA sau NU)
    B - Indeplinirea criteriului (se noteaza cu DA sau NU)
________________________________________________________________________________
                                Indicatorii de      Documentele care      A   B
         Criteriile             realizare ai        se analizeaza
                                criteriului
________________________________________________________________________________
 1. Activitatile            a) Activitatile       Statutul, pct. 2 si
 desfasurate anterior       desfasurate au condus fisa activitatilor
 au fost adecvate           la indeplinirea       din raportul de
 indeplinirii               obiectivelor de       activitate
 obiectivelor statutare     interes general
                            si/sau comunitar
                            prevazute in statut
________________________________________________________________________________
 2. Dezvolta programe,      a) Dezvolta si        Pct. 3.5. si fisa
 proiecte specifice         imbunatateste, prin   activitatilor din
                            proiecte specifice    raportul de activitate
                            activitatilor de
                            interes general
                            si/sau comunitar,
                            serviciile acordate,
                            in functie de
                            evaluarea periodica
                            a acestora
                            _____________________________________________
                            b) Numarul de         Pct. 3.5. si fisa
                            beneficiari ai        activitatilor din
                            aceluiasi serviciu    raportul de activitate
                            nu s-a diminuat cu
                            mai mult de 10% fata
                            de anul precedent
________________________________________________________________________________
 3. Sustenabilitatea        a) Utilizeaza resurse Pct. 3.3. si fisa
 activitatilor si           umane adecvate        activitatilor din
 serviciilor din punct      activitatilor         raportul de activitate
 de vedere tehnic,          desfasurate:
 patrimonial al             - personal calificat
 suportului grupului          in specialitate
 de beneficiari             - personal angajat cu
                              norma intreaga
                            - dezvolta politici
                              de formare si
                              dezvoltare a
                              personalului si a
                              voluntarilor
                            _____________________________________________
                            b) Utilizeaza         Fisa activitatilor
                            metodologii de lucru
                            adecvate serviciilor
                            oferite: tehnici,
                            metode, instrumente
                            de evaluare,
                            respectarea
                            legislatiei
                            _____________________________________________
                            c) Are capacitate de  Pct. 4 si fisa
                            autofinantare         activitatilor din
                            a serviciilor         raportul de activitate
                            dezvoltate de cel
                            putin 10% din costul
                            total al acestora
                            _____________________________________________
                            d) Are capacitatea    Pct. 4 si fisa
                            de a atrage mai multe activitatilor din
                            surse de finantare    raportul de activitate
                            _____________________________________________
                            e) Dispune de         Pct. 4 si fisa
                            dotarile materiale    activitatilor din
                            adecvate desfasurarii raportul de activitate
                            serviciilor
                            _____________________________________________
                            f) Serviciile oferite Fisa activitatilor
                            se desfasoara cu
                            consimtamantul
                            beneficiarilor si,
                            dupa caz, cu aportul
                            beneficiarilor in
                            realizarea acestora
                            _____________________________________________
                            g) Serviciile oferite Fisa activitatilor
                            se desfasoara cu
                            acordul si, dupa caz,
                            cu aportul
                            comunitatii locale
                            _____________________________________________
                            h) Exista rezultate   Fisa activitatilor
                            ale serviciilor
________________________________________________________________________________
 4. Situatiile financiare   a) Concordanta dintre Pct. 4 din raportul de
 anuale si bugetele         prevederile bugetului activitate, bugetul de
 de venituri si cheltuieli  de venituri si        venituri si cheltuieli
 reflecta desfasurarea      cheltuieli si datele  si situatiile
 activitatilor              reflectate in         financiare anuale
 de interes general         situatiile financiare
 sau comunitar              anuale
                            _____________________________________________
                            b) Cheltuieli         Pct. 4 si fisa
                            adecvate              activitatilor din
                            activitatilor         raportul de activitate,
                            desfasurate           bugetul de venituri si
                                                  cheltuieli si
                                                  situatiile financiare
                                                  anuale
                            _____________________________________________
                            c) Cheltuieli in      Pct. 4 din raportul de
                            concordanta cu        activitate, bugetul de
                            veniturile obtinute   venituri si cheltuieli
                                                  si situatiile
                                                  financiare anuale
________________________________________________________________________________

    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.
________________________________________________________________________________
                Criteriul               Documentele care          Indeplinirea
                                        se analizeaza             indicatorului
________________________________________________________________________________
 1. Valoarea activului patrimonial pe   Pct. 4 din raportul de
    fiecare dintre cei 3 ani anteriori  activitate, bugetul de
    nu a scazut sub valoarea            venituri si cheltuieli
    patrimoniului initial               si situatiile financiare
                                        anuale
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                                  LISTA
documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica

    1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, in conformitate cu modelul prezentat, obligatoriu in doua exemplare dactilografiate
    2. Actul constitutiv, statutul si, dupa caz, actele aditionale la acestea
    3. Dovada dobandirii personalitatii juridice si, dupa caz, a inregistrarii modificarilor actului constitutiv si/sau statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau in Registrul federatiilor
    4. Dovada privind bonitatea asociatiilor, a fundatiei sau a federatiei, emisa de banca la care are deschis contul
    5. Ultimul extras de cont bancar
    6. Dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei, al fundatiei sau al federatiei si a sediului sau sediilor unde se desfasoara activitatile pentru care se solicita recunoasterea
    7. Situatiile financiare anuale depuse la administratia financiara pe ultimii 3 ani
    8. Bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organele de conducere
    9. Certificatele constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, asigurarile sociale de sanatate, asigurarile de somaj (formularele-tip eliberate de autoritatile competente)
    10. Autorizatiile administrative conforme cu legislatia in vigoare si/sau acordurile necesare desfasurarii activitatilor
    11. Regulamentul intern de functionare
    12. Organigrama asociatiei, fundatiei sau federatiei
    13. Documentele care atesta parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice etc.
    14. Numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care solicita recunoasterea
    15. Declaratia pe propria raspundere a presedintelui, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, a faptului ca organizatia nu a desfasurat activitati ilicite ori contrare ordinii publice sau bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice ori juridice
    16. In cazul federatiilor care solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica, dovada ca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt de utilitate publica.

    NOTA:
    Documentele de la pct. 1, 9 si 15 se solicita in original.
    Documentele de la pct. 2 - 8, 10 - 14 si 16 se solicita in copie.

    ANEXA 4

                   RAPORT DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI
al asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica

                                  - model -

    DATE PRIVIND ASOCIATIA/FUNDATIA/FEDERATIA:
    Denumirea asociatiei/fundatiei/federatiei:
    Denumirea abreviata (daca este cazul):
    Tipul de organizatie: asociatie/fundatie/federatie
    Sediul:
________________________________________________________________________________
                                           Judetul, respectiv municipiul:
              Adresa             _______________________________________________
                                 Localitatea:                   cod:
                                 Strada:
________________________________________________________________________________
                 1                   2                           3
________________________________________________________________________________
Telefon                          Prefix: nr.:
Fax
E-mail
Situatia juridica
Suprafata totala (mp)
Suprafata construita (mp)
Nr. de incaperi
________________________________________________________________________________

    1. Dobandirea personalitatii juridice

    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003
________________________________________________________________________________
Nr. de dosar la dobandirea
personalitatii juridice
________________________________________________________________________________
Sentinta civila de dobandire a         Nr.:                      Data:
personalitatii juridice                _________________________________________
                                       eliberata de:
________________________________________________________________________________
Sentinte civile care autorizeaza       1. Nr.:                   Data:
modificarile actului constitutiv       _________________________________________
si/sau statutului                      eliberata de:
________________________________________________________________________________
                                       2. Nr.:                   Data:
                                       _________________________________________
                                       eliberata de:
                                       _________________________________________
                                       3. Nr.:                   Data:
                                       _________________________________________
                                       eliberata de:
________________________________________________________________________________
Certificatul de inscriere in           Nr.                       Data
Registrul asociatiilor si              inscrierii in Registrul asociatiilor
fundatiilor                            si fundatiilor/Registrul federatiilor
________________________________________________________________________________
Cod fiscal nr. ............ anul ......, eliberat de: ..........................
Cont bancar nr. ..............., deschis la banca ..............................
                                                          (adresa bancii)
Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnatura: ............................
________________________________________________________________________________
Persoane fizice/juridice la            Numarul asociatilor/numele fondatorilor
constituire
________________________________________________________________________________
Membrii asociati
________________________________________________________________________________
Fondator/fondatori
________________________________________________________________________________

    2. Sfera obiectului de activitate prevazut in statut
________________________________________________________________________________
Scop (se defineste in conformitate cu art. .......... din statut)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Obiectivele stabilite   de interes general, respectiv  de interes comunitar,
in statut:              in domenii precum: dezvoltare  respectiv in interesul
                        sociala, asistenta sociala,    public al unei comunitati
                        ajutorarea saracilor si        si/sau grupuri de
                        defavorizatilor, asistenta     persoane fizice care
                        oamenilor dezavantajati        urmaresc un obiectiv
                        fizic, a copiilor si           comun sau au aceleasi
                        persoanelor in varsta          opinii, aceeasi cultura,
                                                       orientare sociala,
                                                       profesionala si altele
                                                       asemenea
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Activitatile de interes general
sau comunitar prevazute in statut:   in conformitate cu art. .....| grup-tinta
                                                                  |
__________________________________________________________________|_____________
________________________________________________________________________________

    3. Date privind organizarea si functionarea
    3.1. Organizarea asociatiei/fundatiei/federatiei
________________________________________________________________________________
Organele de conducere, administrare   Alese/numite      Numele,     Profesia/
si control, potrivit statutului       in temeiul legii  prenumele,  locul de
                                                        si adresa   munca
________________________________________________________________________________
De conducere
(nominalizati functiile)
________________________________________________________________________________
De administrare
(nominalizati functiile)
________________________________________________________________________________
De control
(nominalizati functiile)
________________________________________________________________________________
Altele (specificati)
________________________________________________________________________________

    3.2. Informatii privind functionarea asociatiei/fundatiei/federatiei
________________________________________________________________________________
          Activitatea organelor de conducere,                In ultimii 3 ani
               administrare si control                     _____________________
                                                           Anul   Anul   Anul
________________________________________________________________________________
Conducere    Nr. de sedinte
             _____________________________________________
             In conformitate cu procesele-verbale nr./data
             _____________________________________________
             Alte documente (specificati)
________________________________________________________________________________
Administrare Nr. de sedinte
             _____________________________________________
             In conformitate cu procesele-verbale nr./data
             _____________________________________________
             Alte documente (specificati)
________________________________________________________________________________
Control      Nr. de sedinte
             _____________________________________________
             In conformitate cu procesele-verbale nr./data
             _____________________________________________
             Alte documente (specificati)
________________________________________________________________________________
Altele       Nr. de sedinte
             _____________________________________________
             In conformitate cu procesele-verbale nr./data
             _____________________________________________
             Alte documente (specificati)
________________________________________________________________________________

    3.3. Personalul administrativ al organizatiei
________________________________________________________________________________
         Personal incadrat cu:                     In ultimii 3 ani
________________________________________________________________________________
                                           Anul         Anul         Anul
                                        ________________________________________
                                         numarul       numarul      numarul
________________________________________________________________________________
Contract de munca
________________________________________________________________________________
Conventie civila
________________________________________________________________________________
Nr. de voluntari
________________________________________________________________________________
Total:
________________________________________________________________________________

    3.4. Dezvoltarea resurselor umane
________________________________________________________________________________
  Programele de formare a        Domeniul      In ultimii 3 ani         Nr. de
  personalului, organizate de:             __________________________   persoane
                                            Anul      Anul     Anul     formate
________________________________________________________________________________
Asociatie/fundatie/federatie
Alte persoane juridice
(specificati denumirea acestora)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 Programele pentru atragerea     In ultimii 3 ani       Numarul de    Numarul de
        voluntarilor         ________________________   participanti  voluntari
                               Anul    Anul   Anul                    atrasi
________________________________________________________________________________

    3.5. Activitatile de interes general sau comunitar realizate
________________________________________________________________________________
Denumirea activitatii,                      In ultimii 3 ani
in conformitate cu fisa
activitatii
________________________________________________________________________________
                         Anul               Anul               Anul
________________________________________________________________________________
                         beneficiari        beneficiari        beneficiari
________________________________________________________________________________
                         categoria numarul  categoria numarul  categoria numarul
________________________________________________________________________________

    3.6. Principalele mijloace de comunicare si informare utilizate
________________________________________________________________________________
  Tipul activitatii                       In ultimii 3 ani
________________________________________________________________________________
                               Anul              Anul              Anul
________________________________________________________________________________

    3.7. Dezvoltare teritoriala
________________________________________________________________________________
Nr.   Filialele  Punctele  Judetul/      Persoana    Nr. de membri   Anul
crt.             de lucru  localitatea/  de contact  asociati sau    infiintarii
                           adresa/                   personal al
                           telefonul                 fundatiei
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    3.8. Afilierea la nivel national
    a) Denumirea si adresa organismului national ...............................
    b) Documentul care atesta afilierea ........................................
    c) Data afilierii ..........................................................

    3.9. Afilierea internationala
    Denumirea si adresa organizatiei internationale:
________________________________________________________________________________
 Tipul de afiliere         Din anul         Documentul care atesta afilierea
________________________________________________________________________________
Membru deplin
________________________________________________________________________________
Membru asociat
________________________________________________________________________________
Altele (specificati)
________________________________________________________________________________

    3.10. Premiile, nominalizarile, alte forme de recunoastere a activitatii
________________________________________________________________________________
   Denumirea      Anul      Institutia care a acordat/recunoscut activitatea
________________________________________________________________________________

    4. Resurse materiale si financiare
________________________________________________________________________________
Patrimoniul                                      Total valoare, in mii lei:
In conformitate cu ultima balanta contabila      Din care:
________________________________________________________________________________
1. Total imobilizari corporale, din care:
________________________________________________________________________________
Constructii
________________________________________________________________________________
Terenuri
________________________________________________________________________________
Alte mijloace fixe - mobilier
                   - echipament
                   - altele
________________________________________________________________________________
Mijloace de transport
________________________________________________________________________________
Imobilizari corporale in curs
________________________________________________________________________________
2. Total disponibilitati banesti
________________________________________________________________________________
Lei
________________________________________________________________________________
Valuta
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Venituri
In conformitate cu ultima balanta contabila,
din care:
________________________________________________________________________________
Resurse obtinute de la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
Resurse obtinute de la bugetul local
________________________________________________________________________________
Cotizatiile membrilor
________________________________________________________________________________
Dividendele societatilor comerciale infiintate
________________________________________________________________________________
Dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile
________________________________________________________________________________
Venituri realizate din activitati economice proprii
________________________________________________________________________________
Donatii, sponsorizari sau legate
________________________________________________________________________________
Finantari, granturi
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Miscarea patrimoniala                  Valoarea activului in mii lei
________________________________________________________________________________
                               Anul              Anul              Anul
________________________________________________________________________________

    PROGRAME DESFASURATE CU FINANTARE EXTERNA (pe ultimii 3 ani)
________________________________________________________________________________
    Perioada/anul      Denumirea programului      Valoarea      Finantatorul
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    PROGRAME SUBVENTIONATE DE LA BUGETUL DE STAT/LOCAL (in ultimii 3 ani)
________________________________________________________________________________
   Perioada/anul     Denumirea programului      Valoarea     Temeiul legal si
                                                             sursa subventiei
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    SOCIETATI COMERCIALE INFIINTATE
________________________________________________________________________________
  Denumirea   Anul infiintarii   Obiectul de activitate   Adresa   Codul fiscal
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    ANEXA 1
    la raportul de activitate pe ultimii 3 ani

                            DOCUMENTE SUPLIMENTARE
                  la raportul de activitate pe ultimii 3 ani

    FISA Nr.:
privind activitatile de interes general si/sau comunitar desfasurate (se completeaza pentru fiecare activitate)

    1. Denumirea activitatii:
    2. Scop:
    3. Obiectivul:
________________________________________________________________________________
    4. Durata in timp       Data inceperii activitatii            Observatii
________________________________________________________________________________
    Limitata
________________________________________________________________________________
    Nelimitata
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
    5. Aria de desfasurare      Se specifica localitatea, judetul/localitatile,
                                judetele/localitatile
________________________________________________________________________________
    Locala
________________________________________________________________________________
    Judeteana
________________________________________________________________________________
    Nationala
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
    6. Categoria de persoane    Nr. de         Caracteristici socioeconomice
    beneficiare                 beneficiari    ale grupului-tinta
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
    7. Precizati modalitatea de selectare a beneficiarilor activitatilor
    8. Descrieti modalitatile prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor in activitatile desfasurate in beneficiul acestora
    9. Descrierea activitatilor/serviciilor desfasurate si a metodologiilor de lucru utilizate
________________________________________________________________________________
    10. Resurse umane utilizate    Nr.   Numar de persoane     Categoria
                                         cu functie de         socioprofesionala
________________________________________________________________________________
Incadrat cu: - conventie civila
             - contract de munca         conducere  executie
________________________________________________________________________________
Voluntari
________________________________________________________________________________

    Numele persoanei care conduce si administreaza activitatea:
________________________________________________________________________________
    11. Costul programului, proiectului pe toata durata    Total, in mii lei sau
    finantarii sau, dupa caz, costul anual al serviciului, valuta in care a fost
    in conformitate cu cheltuielile din anul precedent     finantat proiectul
    depunerii documentatiei, din care:
________________________________________________________________________________
    Contributia organizatiei:
________________________________________________________________________________
    Subventii de la bugetul de stat
________________________________________________________________________________
    Subventii de la bugetul local
________________________________________________________________________________
    Contributii ale partenerilor externi
________________________________________________________________________________
    Contributii ale beneficiarilor
________________________________________________________________________________
    Altele
________________________________________________________________________________
    12. Costul lunar al serviciului pe beneficiar:
________________________________________________________________________________
    13. Parteneri implicati                     Forma parteneriatului
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
    14. Autorizatiile necesare    Institutia care a       Nr. documentului/data
    desfasurarii activitatii      eliberat autorizatia
    (sanitara etc.)
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
    15. Evaluarea activitatilor,  Cand a avut    Cine a evaluat   Masurile luate
    metodele utilizate            loc evaluarea  activitatea      in urma
                                                                  evaluarii
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
    16. Rezultatele activitatii (specificati indicatorii de performanta utilizati):
    17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:
    - modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora;
    - alte comentarii privind activitatea desfasurata.
________________________________________________________________________________
    Numele persoanei desemnate pentru a oferi                        Telefon
    informatii suplimentare:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
    Numele si prenumele presedintelui     Data     Stampila asociatiei/fundatiei
    asociatiei/fundatiei, semnatura
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 808/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 808 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu