Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.800 din 03.07.2014

pentru aprobarea Planului naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 741 din 10 octombrie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. E.N. 559/2013,având în vedere prevederile art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 359/2013,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul transporturilor, viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul finanţelor publice, ministrul mediului şi schimbărilor climatice, ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor externe, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emit următorul ordin: Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Se aprobă Planul naţional de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România, denumit în continuare Plan, prezentat în anexa nr. 1. Articolul 2Scopul Planului constă în implementarea RSI 2005 în România, în vederea asigurării unui răspuns eficient şi oportun în domeniul sănătăţii publice împotriva răspândirii unor boli care pot afecta sănătatea publică şi au potenţial de a traversa graniţele, cu evitarea interferenţei inutile cu traficul şi comerţul internaţional. Articolul 3Obiectul prezentului plan constă în: a)stabilirea măsurilor şi activităţilor desfăşurate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale şi de către instituţiile cu atribuţii în domeniu, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce le revin pentru a răspunde rapid şi eficient în cazul apariţiei unui risc la adresa sănătăţii publice, la nivel naţional, sau la o urgenţă de sănătate publică de importanţă internaţională care poate avea consecinţe asupra populaţiei din ţara noastră; b)asigurarea conducerii şi coordonării unitare a misiunilor comune în vederea gestionării acţiunilor de limitare şi înlăturare a riscului pentru sănătatea publică. Articolul 4Asigurarea răspunsului în situaţia apariţiei unor riscuri la adresa sănătăţii publice se realizează în conformitate cu legislaţia şi planurile/protocoalele ce reglementează activitatea în domeniul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă. Articolul 5Planul are aplicabilitate la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi/sau locale, al structurilor aflate în subordinea/coordonarea acestora, operatorilor economici şi al populaţiei. Articolul 6 (1) Autorităţile competente pentru implementarea RSI 2005 (prezentate în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 758/2009) vor fi sprijinite de toate autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale şi de operatorii economici în acţiunile ce se vor desfăşura pentru atingerea obiectivelor stabilite în Planul prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Autorităţile competente, consiliile judeţene şi locale, alte instituţii publice vor asigura, pe domeniul de competenţă, resursele necesare implementării obiectivelor şi acţiunilor ce se întreprind pentru aplicarea la nivel naţional a RSI 2005. Capitolul IIRiscuri identificate, organizarea managementului, coordonarea, conducerea şi cooperarea Articolul 7La nivel naţional, în conformitate cu RSI 2005, pot avea impact major asupra sănătăţii publice următoarele riscuri: a)răspândirea în rândul populaţiei a bolilor transmisibile ce se pot constitui în ameninţare pentru sănătatea publică; b)producerea unor accidente/incidente cu consecinţe radiologice, chimice sau biologice; c)introducerea în ţară prin punctele de trecere a frontierei de stat a substanţelor radiologice, toxice industriale şi periculoase, a agenţilor biologici şi a oricăror substanţe şi produse ce pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică. Articolul 8La nivel naţional sunt identificate următoarele cauze ce pot genera dificultăţi în organizarea managementului, coordonării, conducerii şi cooperării: a)reacţia cetăţenilor la instituirea unor măsuri excepţionale care pot duce la apariţia unor fenomene grave ce pot afecta ordinea şi siguranţa publică; b)disfuncţionalităţi de comunicare; c)asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare; d)deficienţe de cooperare interinstituţionale. Articolul 9 (1) Managementul şi asigurarea funcţiilor de sprijin pentru tipurile de risc prevăzute la art. 7 se repartizează autorităţilor competente şi instituţiilor publice, potrivit legii şi reglementărilor din domeniul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă.(2) În cazul producerii unor epidemii, pandemii, epizootii sau panzootii, accidente/incidente cu consecinţe radiologice, chimice şi biologice, managementul tipului de risc se realizează conform legislaţiei în vigoare şi pe baza planurilor de intervenţie elaborate de autoritatea competentă, în cooperare cu autorităţile ce asigură funcţii de sprijin, precum şi a reglementărilor existente la nivel naţional şi local. Articolul 10Coordonarea intervenţiei revine autorităţii competente pe baza planurilor de intervenţie şi a documentelor de cooperare existente, realizându-se în domeniul de competenţă, prin centrele operative. Articolul 11 (1) Conducerea nemijlocită a activităţilor şi acţiunilor specifice se execută, la nivelul fiecărei autorităţi implicate, de către şefii acestora.(2) Comandantul acţiunii desemnat asigură conducerea şi coordonarea acţiunilor tuturor forţelor repartizate, precum şi raportarea periodică a modului de gestionare a situaţiei.(3) Conducerea/Coordonarea acţiunilor şi activităţilor se realizează pentru fiecare situaţie în parte prin sistemul de comunicaţii şi informatic existent. Articolul 12Transmiterea de date şi informaţii se realizează conform legislaţiei existente în domeniul Sistemului naţional de management al situaţiilor de urgenţă. Articolul 13Fluxul informaţional dintre punctul focal naţional pentru RSI 2005 şi autorităţile competente pentru implementarea RSI 2005 este prezentat în anexa nr. 2. Capitolul IIIAtribuţiile autorităţilor competente A. Atribuţii generale Articolul 14Autorităţile competente pentru implementarea RSI 2005 (prezentate în anexa nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 758/2009) şi instituţiile publice cu responsabilităţi în realizarea măsurilor de răspuns îndeplinesc, conform competenţelor, următoarele atribuţii generale: a)elaborează/revizuiesc planurile proprii de acţiune pentru punerea în aplicare a prezentului ordin; b)informează punctul focal naţional despre producerea, în zona de competenţă, a unui eveniment în domeniul sănătăţii publice; c)asigură, în domeniul de competenţă, monitorizarea situaţiilor apărute, schimbul de date şi informaţii, coordonarea/conducerea acţiunilor forţelor şi mijloacelor proprii; d)aplică şi realizează, în domeniul specific de activitate, sarcinile stabilite prin prezentul ordin şi în planurile de acţiune proprii; e)asigură managementul activităţilor specifice tipurilor de risc cu impact major asupra sănătăţii publice care le-au fost repartizate şi îndeplinesc funcţiile de sprijin stabilite; f)prevăd în planurile proprii resursele materiale, umane şi financiare necesare realizării intervenţiei; g)realizează măsurile de alertare şi pregătire a resurselor materiale, umane şi financiare prevăzute în planurile de acţiune şi în cele de cooperare; h)participă, la solicitarea autorităţii competente, cu resursele materiale, umane şi financiare planificate, la limitarea şi înlăturarea efectelor, conform domeniului de competenţă; i)coordonează prin comitetele pentru situaţii de urgenţă şi centrele operative permanente/temporare aplicarea planurile proprii de intervenţie; j)realizează asigurarea logisticii necesare aplicării planurilor de intervenţie; k)asigură echipamentele de protecţie individuală şi produsele biocide necesare în cazul apariţiei unor evenimente care afectează sănătatea publică, conform recomandărilor Ministerului Sănătăţii si prevederilor normelor proprii de înzestrare; l)asigură monitorizarea bagajelor, mărfurilor, containerelor, mijloacelor de transport, bunurilor şi coletelor poştale care pleacă sau sosesc din zonele afectate, astfel încât acestea să nu reprezinte un pericol pentru sănătatea publică; m)participă, sub coordonarea structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, la elaborarea planurilor de acţiune la nivel teritorial. Articolul 15La nivel naţional, implementarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin se realizează de către autorităţile competente. Articolul 16La nivel teritorial, implementarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin se realizează de către fiecare instituţie pe baza hotărârii comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă. B. Atribuţii specifice Articolul 17Atribuţiile Ministerului Sănătăţii sunt următoarele: a)asigură infrastructura şi personalul necesar funcţionării în condiţii optime a punctului focal naţional pentru RSI 2005; b)asigură reţeaua de instituţii şi specialişti, la nivel central şi local, implicaţi în supravegherea, raportarea, notificarea, verificarea şi răspunsul la un eveniment care poate afecta sănătatea populaţiei şi care se poate transmite transfrontalier (personal specializat, laboratoare de analize, echipamente medicale, mijloace de transport adecvate etc.); c)desemnează centrele de referinţă naţionale şi experţii care pot fi contactaţi în cazul apariţiei riscurilor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7; d)desemnează, la nivel local, unităţile sanitare care vor prelua călătorii de la nivelul porturilor, aeroporturilor şi punctelor terestre de intrare în ţară, în cazul apariţiei riscurilor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7; e)asigură personalul de specialitate necesar pentru inspecţia navelor, aeronavelor, precum şi a mijloacelor de transport terestru, dacă este cazul; f)asigură utilizarea de către personalul sanitar a noilor formulare prevăzute în anexele RSI 2005 (certificatele de control sanitar a navelor, certificatele internaţionale de vaccinare); g)numeşte coordonatorul pe probleme de sănătate publică la nivelul punctelor de intrare în ţară, care are obligaţia de a întocmi, în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor competente, planul de contingenţă al punctului respectiv; h)efectuează, după caz, interviul, izolarea, carantinarea şi transportul călătorilor suspecţi, bolnavi sau care vin dintr-o zonă afectată (conform definiţiei RSI 2005); i)monitorizează periodic la nivelul porturilor şi aeroporturilor desemnate:1. calitatea apei potabile; 2. condiţiile de igienă din unităţi de alimentaţie publică şi colectivă, catering, cu excepţia condiţiilor de siguranţa alimentelor; 3. controlul condiţiilor igienico-sanitare din grupurile sanitare; 4. controlul evacuării deşeurilor solide şi lichide; 5. controlul desfăşurării acţiunilor de combatere a vectorilor prin măsuri de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare; 6. controlul modului în care se realizează decontaminarea bagajelor, mărfurilor, mijloacelor de transport persoane; j)recomandă, conform competenţelor, echipamentele de protecţie individuală necesare angajaţilor de la punctele de intrare şi produsele biocide care trebuie utilizate, în cazul apariţiei riscurilor pentru sănătatea publică, prevăzute la art. 7; k)realizează instruirea pe problemele de sănătate atât a personalului sanitar propriu, cât şi a reprezentanţilor autorităţilor competente pentru RSI 2005, la nivel local şi central; l)asigură comunicarea cu autorităţile competente pentru RSI 2005 şi transmite recomandări de sănătate publică care implică acţiuni comune, în cazul apariţiei riscurilor pentru sănătatea publică prevăzute la art. 7; m)asigură prin biroul de presă al ministerului, conform competenţelor, informarea populaţiei în cazul apariţiei riscurilor pentru sănătatea publică, prevăzute la art. 7, şi transmite populaţiei, prin mijloace mass-media, recomandări de profilaxie; n)în colaborare cu autorităţile competente pe RSI 2005, stabileşte procedurile standard de comunicare dintre punctul focal naţional RSI 2005 şi aceste autorităţi, la nivel central şi local, cu autorităţile portuare, aeroportuare şi de la nivelul punctelor terestre de intrare în ţară; o)stabileşte procedurile pentru notificarea autorităţilor competente din punctele de intrare desemnate despre existenţa unor călători aflaţi sub observaţie de sănătate publică; p)asigură, la nivel naţional, managementul răspunsului la producerea unei urgenţe de sănătate publică; q)coordonează la nivel central şi teritorial, prin structurile de specialitate, procesul de elaborare a planurilor de acţiune. Articolul 18Atribuţiile Ministerului Afacerilor Interne sunt următoarele: a)participă, prin structurile de specialitate, la informarea persoanelor care tranzitează punctele de trecere a frontierei prin afişarea în locuri vizibile a materialelor documentare puse la dispoziţie de structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii; b)prin structura de specialitate exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, în domeniile de risc prevăzute în prezentul ordin; c)iniţiază măsuri specifice, de primă urgenţă, de prevenire/contracarare a unor evenimente, situaţii ori fenomene grave care pot afecta ordinea şi siguranţa publică; d)asigură, la solicitare, măsuri de restricţionare a accesului în zonele/punctele posibil contaminate; e)sprijină autorităţile naţionale, judeţene şi locale pentru constituirea zonelor de carantină şi asigură măsurile de ordine şi siguranţă publică; f)asigură măsurile de limitare a libertăţii de mişcare, a restricţiilor de deplasare şi închidere a punctelor de trecere a frontierei de stat, în condiţiile legii, dacă situaţia o impune; g)participă cu personal si mijloace tehnice de specialitate puse la dispoziţie de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare IGSU, la identificarea, respectiv la cercetarea zonelor contaminate cu substanţe chimice sau radiologice, sub coordonarea Departamentului pentru situaţii de urgenţă, denumit în continuare DSU, cu sprijinul structurilor specializate ale altor instituţii cu atribuţii în domeniu; h)participă, prin DSU şi structurile cu atribuţii în domeniu, coordonate de acesta, la acţiunile de decontaminare chimică, biologică, radiologică şi nucleară a populaţiei, a mijloacelor tehnice, a materialelor şi terenurilor aferente punctelor de trecere a frontierei sau situate în zone intens populate, împreună cu structuri specializate ale altor instituţii cu atribuţii în domeniu; i)pune la dispoziţie, prin DSU şi structurile cu atribuţii în domeniu, coordonate de acesta, autospeciale de intervenţie la accidente colective şi calamităţi naturale; j)prin structurile de specialitate participă la distribuirea către populaţie a medicamentelor şi a ajutoarelor de primă necesitate; k)sprijină prin structurile specializate, potrivit competenţelor, însoţirea şi siguranţa coloanelor, navelor contaminate la punctele de intrare desemnate, conform RSI 2005; l)la solicitarea Ministerului Sănătăţii asigură:1. transportul persoanelor afectate de un posibil risc major de sănătate publică cu ajutorul autospecialelor SMURD; 2. personal specializat la realizarea determinării şi evaluării efectelor situaţiei; 3. prin unităţile sanitare din reţeaua sanitară proprie asigură sprijin în vederea acordării asistenţei medicale şi spaţii destinate izolării pacienţilor, în funcţie de posibilităţile existente; m)asigură, la solicitarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă, intervenţia în folosul populaţiei conform planurilor/ protocoalele de cooperare. Articolul 19Atribuţiile Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sunt următoarele: a)notifică punctului focal naţional pentru RSI 2005 apariţia unor boli care reprezintă un risc înalt pentru sănătatea publică (rabia, influenţele animale, febra văii Rift, virusul de West Nile, febra Q, antraxul etc.) sau a altor evenimente de sănătate publică generate de consumul de produse alimentare; b)blochează şi reţine oficial transporturile de produse alimentare sau de animale susceptibile de infectare/contaminare sau bagajele călătorilor în posturile de inspecţie la frontieră, conform legislaţiei în vigoare, în cooperare cu celelalte autorităţi cu atribuţii în domeniu; c)aplică legislaţia specifică în vigoare referitoare la controlul bolilor şi al siguranţei alimentelor; d)desfăşoară alte activităţi de sprijin, potrivit atribuţiilor care îi revin conform legislaţiei în vigoare, în funcţie de solicitarea autorităţilor competente, cu atribuţii în domeniu. Articolul 20Atribuţiile Ministerului Apărării Naţionale sunt următoarele: a)asigură supravegherea personalului propriu şi a mărfurilor transportate cu mijloace proprii, pentru detectarea eventualelor riscuri prevăzute la art. 7; b)asigură, cu mijloace proprii, transportul persoanelor din rândul personalului propriu, care prezintă boli cu risc major pentru sănătatea publică, către unităţi sanitare din reţeaua sanitară proprie sau în unităţi sanitare ale Ministerului Sănătăţii, după caz; c)participă la cercetarea chimică, biologică, radiologică şi nucleară cu personal şi mijloace tehnice de specialitate, în cazul apariţiei eventualelor riscuri prevăzute la art. 7 lit. b) - conform funcţiilor de sprijin stabilite Ministerului Apărării Naţionale prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţiile neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; d)participă la acţiunile de decontaminare radioactivă, biologică şi chimică a populaţiei, a mijloacelor tehnice, a materialelor şi terenurilor afectate, cu materialele puse la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Interne, conform planurilor de intervenţie şi cooperare aprobate, în cazul apariţiei eventualelor riscuri prezentate la art. 7 lit. b) - conform funcţiilor de sprijin stabilite Ministerului Apărării Naţionale prin Hotărârea Guvernului nr. 2.288/2004; e)la solicitarea Ministerului Sănătăţii, asigură sprijin pentru asistenţa medicală şi spaţii destinate izolării pacienţilor în unităţile sanitare din reţeaua sanitară proprie, în funcţie de posibilităţile existente, în cazul apariţiei eventualelor riscuri prezentate la art. 7. Articolul 21Comisia Naţională de Control a Activităţilor Nucleare notifică punctul focal naţional pentru RSI 2005 în legătură cu orice eveniment actual sau potenţial cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei României ori ca urmare a producerii unui incident/accident nuclear sau radiologic pe teritoriul ţării sau în afara acesteia. Articolul 22Atribuţiile Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Vămilor sunt următoarele: a)utilizează aparatura de detecţie şi identificare a radiaţiilor din dotare, prin personalul vamal abilitat; b)informează organele abilitate şi punctul focal naţional pentru RSI 2005, în cazul semnalării unui nivel de radiaţii peste nivelul fondului natural de mediu, conform competenţelor; c)efectuează controlul de frontieră al mijloacelor de transport şi mărfurilor pe baza analizei de risc proprii şi a informaţiilor primite de la alte instituţii; d)informează autorităţile naţionale responsabile şi colaborează cu acestea, conform competenţelor, în efectuarea controalelor în materie de securitate a produselor, atunci când, în cadrul controalelor de frontieră efectuate asupra mijloacelor de transport şi mărfurilor, sunt identificate cazuri care ar putea constitui o ameninţare pentru sănătatea publică; e)acordă sprijin, în limita competenţelor, în punctele de intrare în ţară, în cazul apariţiei situaţiilor de risc pentru sănătatea publică, menţionate la art. 7. Articolul 23Atribuţiile Ministerului Transporturilor sunt următoarele: a)informează operatorii care îşi desfăşoară activitatea în punctele de intrare desemnate asupra eventualelor pericole de sănătate publică care apar şi a măsurilor de răspuns stabilite de Ministerul Sănătăţii; b)în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7, realizează notificarea punctului focal naţional pentru RSI 2005; c)participă la răspuns, în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7, prin integrarea personalului Ministerului Transporturilor în echipe multidisciplinare, mixte, cu reprezentanţi ai autorităţilor competente pentru RSI 2005; d)desemnează infrastructura portuară care va servi la accesul navelor pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7; e)asigură condiţii pentru preluarea şi tratarea apelor uzate, a reziduurilor de hidrocarbură şi a deşeurilor menajere de la nave; f)furnizează la cerere accesul la utilităţi (energie electrică şi apă potabilă); g)informează unităţile sanitare sau sanitar-veterinare locale despre apariţia unei situaţii de urgenţă, medicală sau sanitar-veterinară la nivelul porturilor şi aeroporturilor; h)afişează în locuri vizibile materialele documentare, de promovare a sănătăţii, puse la dispoziţie de structurile specializate ale Ministerului Sănătăţii; i)asigură, la solicitare, măsuri de restricţionare a accesului în zonele posibil contaminate (bacteriologic, chimic, radiologic); j)asigură condiţiile corespunzătoare pentru călătorii care folosesc terminalele de pasageri din porturi şi aeroporturi (aprovizionarea cu apă potabilă, toalete publice etc.); k)asigură instalaţiile şi echipamentele de evacuare a deşeurilor solide şi lichide, inclusiv de la navele care acostează în terminal; l)asigură un spaţiu corespunzător, separat de ceilalţi călători, pentru intervievarea şi investigarea persoanelor suspecte sau afectate; m)angajează echipe dezinfecţie-dezinsecţie-demuştizare (DDD) pentru decontaminarea avioanelor şi a spaţiilor din incinta aeroporturilor conform legislaţiei în vigoare; n)aplică măsurile recomandate pentru dezinfectarea, dezinsecţia, deratizarea sau altă măsură de tratare a bagajelor călătorilor şi a spaţiilor de depozitare, atunci când este cazul; o)atribuţiile Ministerului Transporturilor se exercită prin administratorii punctelor de intrare desemnate să îndeplinească cerinţele RSI 2005. Articolul 24Atribuţiile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice sunt următoarele: a)aplică măsurile profilactice, din aria de competenţă, recomandate de autorităţile competente, pentru prevenirea îmbolnăvirilor în masă datorită poluării mediului; b)notifică punctul focal naţional RSI 2005 în legătură cu orice eveniment actual sau potenţial cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei României, ca urmare a producerii unui incident/accident cu potenţial de contaminare chimică, nucleară sau radiologică a mediului, pe teritoriul ţării sau în afara acesteia, în vecinătatea graniţelor naţionale. Articolul 25Atribuţiile Ministerului Afacerilor Externe sunt următoarele: a)notifică punctul focal naţional al RSI 2005 în legătură cu orice eveniment potenţial sau actual, semnalat pe plan extern, cu impact asupra stării de sănătate a populaţiei României; b)sprijină informarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare din România asupra apariţiei situaţiilor cu risc la adresa sănătăţii publice, precum şi asupra recomandărilor emise de Ministerul Sănătăţii; c)monitorizează şi avertizează cetăţenii români, prin instrumente de informare specifice, cu privire la posibilele pericole cu caracter de fenomen (epidemii, pandemii etc.) din ţări terţe; d)participă la activităţile de desemnare a punctelor de intrare non-UE prin proceduri de natură diplomatică pentru asigurarea reciprocităţii capacităţilor necesare în punctele comune de frontieră cu statele vecine implicate. Articolul 26(1) Punctele de intrare desemnate să îndeplinească cerinţele RSI 2005 sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.(2) Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească punctele de intrare desemnate sunt stabilite în anexa nr. 4.(3) Coordonatorii pe probleme de sănătate publică la nivelul punctelor de intrare în ţară asigură elaborarea, în colaborare cu reprezentanţii autorităţilor competente şi ai administratorilor punctelor respective, a planurilor de contingenţă pentru toate tipurile de riscuri menţionate la art. 7. Planurile de contingenţă vor include în mod obligatoriu resursele materiale şi umane care se asigură de administratorul punctului de intrare, precum şi cele care se asigură de către autorităţile competente, în baza atribuţiilor ce le revin conform legii şi a prezentului ordin, astfel încât să se asigure îndeplinirea cerinţelor prevăzute în anexa nr. 4 pentru punctele de intrare desemnate. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 27(1) Planul prezentat în anexa nr. 1 poate fi modificat şi/sau completat, cu acordul părţilor semnatare a prezentului ordin. Modificarea prevederilor cuprinse în Plan se propune Ministerului Sănătăţii de către autorităţile competente, în cazul în care apar schimbări organizatorice sau ale reglementărilor legale cu caracter general şi intern.(2) Reprezentanţii legali ai autorităţilor implicate în gestionarea măsurilor de răspuns sunt responsabili de punerea în aplicare a prezentului ordin. Articolul 28Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 29Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare. p. Ministrul sănătăţii, Dorel Săndesc, secretar de stat p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Shhaideh Sevil, secretar de stat p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, George Turtoi, secretar de stat Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Attila Korodi p. Ministrul afacerilor externe, Radu Podgorean, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea p. Ministrul transporturilor, Virgil Dragoş Titea, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul apărării naţionale, Mircea Duşa p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Csutak Nagy Laszlo, subsecretar de stat p. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Daniel Ionescu, secretar general ANEXA Nr. 1PLANUL NAŢIONAL de implementare a Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în România

Nr. crt. Acţiunea Mod de implementare Termen Autoritatea competentă responsabilă Observaţii
1 Desemnarea punctului focal naţional pentru Regulamentul sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică Desemnare prin hotărâre de Guvern Realizat prin art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005
2 Adoptarea noului sistem de control complex al stării de igienă a navei prevăzut de RSI 2005 Extinderea controlului efectuat pe nave asupra tuturor parametrilor care concură la starea de igienă a navei (alimente, apă potabilă, deşeuri menajere sau de altă natură, ape uzate, cabinet medical sau izolator etc.) şi menţionaţi în Certificatul de sanitaţie al navei prevăzut la anexa III a RSI 2005 Realizat prin includerea RSI 2005 în legislaţia naţională
Nr. crt. Acţiunea Mod de implementare Termen Autoritatea competentă responsabilă Observaţii
3 Elaborarea unor ghiduri de control al stării de igienă a navelor şi aeronavelor Elaborarea unor ghiduri de control al stării de igienă a navelor şi aeronavelor conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, aprobate şi promovate prin ordin de ministru 2014 Ministerul Sănătăţii
4 Asigurarea personalului calificat necesar controlului complex al stării de igienă a navelor Încadrarea cabinetelor medicale de frontieră maritime şi fluviale cu personal calificat pentru inspecţia stării de sănătate a echipajului şi a stării de igienă a navelor 2014 Ministerul Sănătăţii
5 Eliberarea noilor certificate de control sanitar al navei prevăzute de RSI 2005 Înlocuirea vechilor certificate de deratizare cu noile certificate de scutire de la controlul sanitar al navei/certificate de control sanitar al navei, prevăzute în anexa III a RSI 2005
6 Evaluarea şi armonizarea tarifelor percepute pentru eliberarea certificatelor de control sanitar al navei cu tarifele percepute de ţările din zonă Elaborare ordin de ministru 2014 Ministerul Sănătăţii
7 Înlocuirea vechilor certificate internaţionale de vaccinare contra febrei galbene cu noile certificate internaţionale de vaccinare sau profilaxie prevăzute de RSI 2005 Utilizarea noilor certificate internaţionale de vaccinare sau profilaxie prevăzute în anexa VI a RSI 2005 Permanent Ministerul Sănătăţii
8 Iniţiative legislative pentru armonizarea legislaţiei sanitare naţionale cu RSI 2005: - supraveghere; - notificare; - verificare; - răspuns prompt şi eficace. Se va concretiza prin: a) actualizarea ordinului Ministerului Sănătăţii privind alerta în bolile transmisibile; b) elaborarea actelor normative privind măsurile de izolare, carantină, examinare; c) elaborarea unor proceduri standard referitoare la: raportarea evenimentelor de sănătate publică, evaluarea informaţiilor şi stabilirea criteriilor care definesc o urgenţă de sănătate publică cu importanţă internaţională. 2014 Ministerul Sănătăţii
9 Iniţiative legislative ale autorităţilor competente pentru armonizarea legislaţiei specifice cu RSI 2005 Elaborarea de acte normative necesare implementării RSI 2005 2014 Toate autorităţile competente pentru implementarea RSI 2005
10 Implementarea măsurilor prevăzute de iniţiativele legislative ale autorităţilor competente de armonizare a RSI 2005 cu legislaţia din ţara noastră Punerea în aplicare a măsurilor legislative prevăzute de legislaţia specifică RSI 2005 2014 Toate autorităţile competente
Nr. crt. Acţiunea Mod de implementare Termen Autoritatea competentă responsabilă Observaţii
11 Autorizarea porturilor care pot emite certificate de sanitaţie a navelor
12 Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la rolul autorităţilor competente (art. 22 din RSI 2005) Se va realiza prin: a) desemnarea de către autorităţile competente a instituţiilor din subordine care răspund de realizarea măsurilor prevăzute la art. 22 din RSI 2005; b) asigurarea infrastructurii necesare, a personalului şi a mijloacelor financiare necesare. 2014 Toate autorităţile competente
13 Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la măsurile sanitare la sosire şi la plecare (art. 23 din RSI 2005) Se va realiza prin: a) desemnarea de către Ministerul Sănătăţii a autorităţilor sanitare responsabile de punerea în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la măsurile sanitare la sosire şi la plecare (art. 23 din RSI 2005); b) asigurarea infrastructurii, a personalului şi a mijloacelor financiare necesare; c) încheierea de protocoale cu autorităţile competente care asigură funcţii de sprijin pentru măsurile iniţiate de Ministerul Sănătăţii. 2014 Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu autorităţile competente
14 Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la mijloacele de transport şi la operatorii de mijloace de transport (art. 24, 25, 26, 27, 28 din RSI 2005) Se va realiza prin: a) desemnarea de către autorităţile competente a instituţiilor din subordine care răspund de controlul riscului pentru sănătatea publică reprezentat de mijloacele de transport, asigurarea controlului stării de sanitaţie a mijloacelor de transport, decontaminarea, dezinfecţia, deratizarea, atunci când este cazul; b) asigurarea infrastructurii necesare, a personalului şi a mijloacelor financiare, contractarea serviciilor necesare cu firme de profil; c) asigurarea legăturii cu operatorii de mijloace de transport; d) încheierea de protocoale între autorităţile competente. 2014 Autorităţile competente
15 Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la călători (art. 30, 31, 32 din RSI 2005) Se va realiza prin: a) desemnarea de către Ministerul Sănătăţii a autorităţilor sanitare responsabile de punerea în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la călători; b) asigurarea infrastructurii, a personalului şi a mijloacelor financiare necesare; c) încheierea de protocoale cu autorităţile competente care asigură funcţii de sprijin pentru măsurile iniţiate de Ministerul Sănătăţii. 2014 Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu autorităţile competente
Nr. crt. Acţiunea Mod de implementare Termen Autoritatea competentă responsabilă Observaţii
16 Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor RSI 2005 referitoare la containere şi zone de încărcare a containerelor (art. 34 din RSI 2005) Se va realiza prin: a) desemnarea de către autorităţile competente a instituţiilor din subordine care răspund de starea de igienă a zonelor de încărcare a containerelor; b) desemnarea de către autorităţile competente a instituţiilor din subordine care răspund de inspecţia privind starea sanitară a containerelor şi a zonelor de încărcare a acestora; c) asigurarea infrastructurii necesare, a personalului şi a mijloacelor financiare, contractarea serviciilor necesare cu firme de profil; d) asigurarea legăturii cu operatorii de mijloace de transport; e) încheierea de protocoale între autorităţile competente. 2014 Autorităţile competente
17 Stabilirea la nivelul porturilor şi aeroporturilor desemnate a unui coordonator pentru activităţile de sănătate publică necesare în cazul apariţiei riscurilor la adresa sănătăţii publice prezentate în art. 7 din ordin Identificarea la nivelul porturilor şi aeroporturilor desemnate a autorităţilor competente pentru implementarea măsurilor de răspuns la apariţia unei urgenţe de sănătate publică şi nominalizarea coordonatorului acestor măsuri conform recomandărilor din art. 2 al anexei IB la RSI 2005 2014 Toate autorităţile competente
18 Desemnarea comitetului de experţi al fiecărei autorităţi competente, la care se va apela pentru implementarea RSI 2005, precum şi în cazul apariţiei riscurilor la adresa sănătăţii publice prezentate în art. 7 din ordin Desemnare prin ordin de ministru 2014 Toate autorităţile competente
19 Desemnarea reprezentanţilor autorităţilor competente responsabili de implementarea RSI 2005 în România (conform art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 758/2009) Desemnare prin decizie internă Toate autorităţile competente realizat
20 Desemnarea centrelor de vaccinare contra febrei galbene de pe teritoriul României conform prevederilor anexei nr. VII la RSI 2005 Desemnare prin ordin de ministru 2014 Ministerul Sănătăţii
21 Organizarea de consultări cu ţările vecine pe tema implementării RSI 2005 la graniţele comune Organizarea de consultări cu ţările vecine pentru stabilirea utilităţilor pe care le poate dezvolta fiecare ţară la nivelul graniţelor comune şi care ar putea fi folosite în comun în cazul apariţiei unor evenimente de sănătate publică 2014 Toate autorităţile competente
22 Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor art. 4 din RSI 2005 şi art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 Încheierea de protocoale între autorităţile competente prin care punctul focal naţional pentru RSI 2005 să fie informat în timp real în legătură cu orice incident/accident nuclear, chimic, biologic sau alt eveniment de origine necunoscută 2014 Toate autorităţile competente

ANEXA Nr. 2*)SCHEMA FLUXULUI INFORMAŢIONAL conform Hotărârii Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3PUNCTELE DE INTRARE desemnate să îndeplinească cerinţele Regulamentului sanitar internaţional 2005

Tipul punctului de intrare desemnat Amplasare
1 2
Port maritim Constanţa
Port fluvial - Drobeta-Turnu Severin - Galaţi - Tulcea
Aeroport Aeroportul Internaţional Henry Coandă Bucureşti

ANEXA Nr. 4Cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească punctele de intrare desemnate, conform prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 (RSI 2005) Cerinţe permanente 1. Să dispună de servicii medicale încadrate cu personal instruit, capabil să detecteze, să izoleze, să diagnosticheze şi să orienteze pasagerii bolnavi spre serviciile de specialitate. 2. Să dispună de echipamentele medicale necesare pentru realizarea cerinţelor de la pct. 1. 3. Să dispună de mijloace de transport sanitar echipate corespunzător şi cu personalul aferent. 4. Să dispună de personal instruit care să asigure controlul vectorilor la nivelul punctelor de trecere (cala avioanelor, navelor, a clădirilor şi ariilor adiacente acestora, bagaje, încărcătură transportată). 5. Să dispună de personal instruit care să asigure inspecţia mijloacelor de transport şi a încărcăturilor acestora. 6. Să asigure apa potabilă pentru călători şi rezerva de apă potabilă pentru avioane şi nave. 7. Să asigure colectarea şi predarea către unităţi autorizate a deşeurilor rezultate în urma activităţilor desfăşurate la nivelul punctelor de trecere a frontierei, în vederea neutralizării şi eliminării acestora. 8. Să asigure servicii sigure de catering pentru avioane şi nave. 9. Să dispună de grupuri sanitare cu posibilităţi de spălare a mâinilor cu apă potabilă pentru pasageri, pentru personalul navigant şi pentru cel administrativ. 10. Să dispună de birouri dotate corespunzător cu telefon, fax, computere conectate la internet, pentru personalul tehnic care desfăşoară activităţile mai sus menţionate. 11. Să se prevadă anual, în bugetul de venituri şi cheltuieli al companiei, resursele financiare necesare măsurilor aplicabile, pentru situaţiile menţionate la art. 7 din ordin. Cerinţe necesare pentru a răspunde la pericolele pentru sănătatea publică menţionate la art. 7 din ordin În plus faţă de cerinţele permanente: 1. Să deţină planurile de contingenţă pentru toate tipurile de pericole pentru sănătatea publică (CBRN) menţionate la art. 7 din ordin. 2. Să aibă desemnat coordonatorul pentru pregătirea răspunsului pentru eventualele pericole pentru sănătatea publică menţionate la art. 7 din ordin. 3. Să aibă desemnate autorităţile locale, responsabile cu RSI 2005, care vor acţiona în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică, menţionate la art. 7 din ordin şi punctele de contact care vor fi activate la nevoie. 4. Să asigure spaţiile necesare, separate de restul călătorilor, pentru interviul persoanelor suspecte sau bolnave. 5. Să asigure spaţiile necesare carantinării persoanelor suspecte sau bolnave, până la evacuarea acestora la o unitate specializată, dotate cu grupuri sanitare proprii, apă potabilă şi căi de acces separate de fluxul obişnuit de pasageri. 6. Să asigure evaluarea şi tratamentul bolnavilor/animalelor afectate (conform definiţiei RSI 2005) de către unităţi sanitare sau sanitar-veterinare specializate, prin protocoale (alte prevederi legislative sau de ordine internă) care să permită izolarea şi tratamentul acestora. 7. Să poată asigura evaluarea diferitelor încărcături, colete poştale, alte bunuri transportate de către specialişti în domeniu şi neutralizarea agenţilor biologici, chimici sau radiologici dacă este cazul, prin existenţa unor protocoale sau alte prevederi legislative sau de ordine internă. 8. Să posede echipe desemnate pentru controlul intrării/plecării pasagerilor în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7 din ordin. 9. Să asigure echipamentele de protecţie, dispozitivele pentru efectuarea dezinfecţiei, dezinsecţiei, deratizării (DDD), şi echipele desemnate care vor acţiona în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7 din ordin. 10. Să asigure mijloacele de transport, echipamentele de protecţie, tărgile, pentru personalul care va asigura transferul pasagerilor suspecţi sau bolnavi în cazul apariţiei pericolelor pentru sănătatea publică menţionate la art. 7 din ordin. 11. Aeroportul desemnat ca punct de intrare trebuie să aibă desemnate zone pentru izolarea aeronavelor şi bagajelor până la finalizarea anchetei epidemiologice şi a procedurilor DDD.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 800/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 800 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 800/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu