Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 8 din 3 martie 2010

pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A., precum si tranzactionarea actiunilor emise de aceasta

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 161 din 12 martie 2010In conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din 25 februarie 2010, emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A, precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

ANEXĂ

REGULAMENTUL   Nr. 4/2010

privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) şi funcţionarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi la tranzacţionarea acţiunilor emise de către aceasta, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (9) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 247/2005.

Art. 2. - In sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul acestuia au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 247/2005, în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, în Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 15/2004, şi în Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 1/2006.

CAPITOLUL II

Inregistrarea la C.N.V.M. a Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A.

Art. 3. - Societatea Comercială „Fondul Proprietatea" - S.A., denumită în continuare Fondul Proprietatea, se înregistrează, funcţionează şi îşi încetează activitatea conform dispoziţiilor Legii nr. 247/2005, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, precum şi ale reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acestora.

Art. 4. - Fondul Proprietatea se înregistrează la C.N.V.M. ca alt organism de plasament colectiv (A.O.RC.) de tip special, sub forma unei societăţi de investiţii de tip închis, prevăzută la art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, constituită în scopul acordării despăgubirilor aferente imobilelor care nu pot fi restituite în natură, distinct de alte categorii de A.O.P.C. menţionate în reglementările C.N.V.M.

Art. 5. - (1) In vederea înregistrării, Fondul Proprietatea va transmite la C.N.V.M. documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a)-f) şi j) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005, precum şi următoarele documente:

a) contractul de administrare, în original sau în copie în formă legalizată, încheiat de către Fondul Proprietatea cu societatea de administrare a investiţiilor, denumită în continuare S.A/., desemnată potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005;

b) copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social al Fondului Proprietatea, care trebuie să se afle în folosinţa exclusivă a Fondului Proprietatea şi care va îndeplini condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. h) pct. 2-5 din Regulamentul nr. 15/2004. In cazul existenţei unui contract de închiriere/subînchiriere, acesta trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de înregistrare la C.N.V.M. Acesta va fi reînnoit şi depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participaţie ca dovadă a deţinerii spaţiului destinat sediului social. Documentele trebuie însoţite de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentanţilor legali ai S.A.I, sub semnătură olografă, cu privire la existenţa dotării tehnice necesare desfăşurării activităţii societăţii;

c)  contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R., si care îndeplineşte criteriile comune stabilite de C.N.V.M. şi C.A.F.R.;

d) precizarea auditorilor interni ai Fondului Proprietatea;

e)  dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

(2)  C.N.V.M. hotărăşte cu privire la eliberarea avizului de înregistrare a Fondului Proprietatea la C.N.V.M, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(3)  C.N.V.M poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (2), orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe.

(4)   Orice solicitare motivată a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (2), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M., sub sancţiunea respingerii cererii.

Art. 6. - In situaţia în care, la data depunerii solicitării de înregistrare la C.N.V.M., Fondul Proprietatea a încheiat un contract de administrare cu o S.A.I. dintr-un stat membru, S.A.I. din statul membru are obligaţia solicitării autorizării de către C.N.V.M. a unei sucursale pe teritoriul României pentru desfăşurarea activităţii de administrare a portofoliului Fondului Proprietatea.

Art. 7. - (1) Sucursala S.A.I. din statul membru înfiinţată pe teritoriul României trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită prestarea activităţii de administrare a Fondului Proprietatea, după cum urmează:

a)   să dispună de un spaţiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care să asigure buna desfăşurare a activităţii;

b) să asigure o dotare tehnică adecvată desfăşurării activităţii în cadrul sucursalei;

c) să aibă 2 conducători care să angajeze legal în România S.A.I., persoană juridică străină, şi cel puţin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizaţi de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 8 şi 11;

d)   conducătorii să nu fie membri ai consiliului de administraţie, conducători ai unei S.A.I. din România sau ai unei instituţii de credit care îndeplineşte funcţia de depozitar pentru Fondul Proprietatea ori ai unui intermediar cu care Fondul Proprietatea are încheiat contract de intermediere şi nu trebuie să fie angajaţi sau să aibă orice fel de relaţie contractuală, directă ori indirectă, cu o S.A.I. din România;

e)  să aibă reglementări interne care să cuprindă cel puţin elementele menţionate la art. 10.

(2)  In vederea autorizării sucursalei S.A.I., reprezentanţii legali ai S.A.I. menţionate la alin. (1) transmit C.N.V.M. următoarele documente:

a)  cererea de autorizare, cu precizarea expresă a scopului pentru care se solicită autorizarea;

b)  hotărârea organului statutar competent al S.A.I. privind înfiinţarea sucursalei pe teritoriul României în vederea administrării Fondului Proprietatea, desemnarea conducătorilor împuterniciţi să reprezinte sucursala, precum şi existenţa dotărilor sucursalei în vederea desfăşurării activităţii;

c) traducerea legalizată a actului constitutiv actualizat;

d) documentul eliberat de autoritatea competentă din statul membru de origine din care rezultă că S.A.I. este autorizată să desfăşoare activitatea de administrare a organismelor de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M.;

e) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului destinat sediului sucursalei;

f)  documentele prevăzute la art. 8 şi 11 pentru autorizarea reprezentantului compartimentului de control intern şi a conducătorilor;

g) reglementările interne ale sucursalei din România a S.A.I.;

h) ultima situaţie financiară auditată a S.A.I.;

i) dovada vărsării resurselor financiare necesare funcţionării sucursalei într-un cont deschis în acest scop la o instituţie de credit autorizată în România;

j) copie legalizată a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului privind sucursala din România a S.A.I. din statul membru;

k) tariful de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M., prevăzut în reglementările C.N.V.M. pentru autorizarea unei S.A.I.

(3)  C.N.V.M poate solicita în scris orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe.

Art. 8. - In vederea autorizării reprezentantului/ reprezentanţilor compartimentului de control intern, S.A.I depune la C.N.V.M. o cerere de autorizare însoţită de următoarele documente:

a)  curriculum vitae, cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale, actualizat, datat şi semnat;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a actelor de studii;

d)  certificat de cazier judiciar şi certificat de cazier fiscal depuse în termenul de valabilitate a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

e) declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9, la respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.V.M., precum şi ale pieţelor reglementate, întocmită conform anexei nr. 1;

f)    copia atestatului de absolvire a cursului pentru reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M., dacă este cazul;

g)    contractul de confidenţialitate încheiat de către reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern cu S.A.I.;

h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 9. - (1) Pentru a fi autorizată de către C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al sucursalei din România a S.A.I, persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie angajată cu contract de muncă la sucursala din România a S.A.I şi să desfăşoare activităţi de control intern numai în cadrul acesteia;

b) să aibă studii superioare de lungă durată economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă, după caz, şi experienţă de minimum 2 ani în piaţa de capital. In cazul în care experienţa în piaţa de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea şi alt profil decât economic sau juridic;

c) să fi participat la stagiile de pregătire şi să fi promovat/să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M., în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru pieţele reglementate, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

d)  să nu fie acţionar semnificativ, să nu fie membru al consiliului de administraţie, conducător, auditor intern sau auditor financiar al S.A.I şi să nu exercite nicio atribuţie de natura celor pe care trebuie să le controleze;

e)  să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică;

f) să nu fi fost sancţionată de C.N.V.M., Banca Naţională a României (B.N.R.), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.) cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.

(2) Până la promovarea testului menţionat la alin. (1) lit. c), conducătorii sucursalei din România a S.A.I. răspund solidar cu reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul acesteia.

Art. 10. - (1) Reglementările interne ale sucursalei S.A.I. trebuie să prevadă cel puţin următoarele elemente:

a) structura organizatorică a sucursalei S.A.I;

b)  atribuţiile şi responsabilitatea fiecărui compartiment al structurii organizatorice;

c)  reguli şi proceduri pentru desfăşurarea activităţii fiecărui compartiment al structurii organizatorice;

d) reguli de etică a angajaţilor sucursalei S.A.I şi modalitatea în care se va acţiona pentru a preveni încălcarea de către aceştia a prevederilor legale incidente, inclusiv cele ale Regulamentului nr. 15/2004;

e) proceduri administrative şi contabile corespunzătoare;

f)    asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor referitoare la Fondul Proprietatea;

g) reguli şi proceduri adecvate privind controlul intern;

h) reguli referitoare la tranzacţiile personale ale salariaţilor şi ale sucursalei din România a S.A.I.

(2) Regulile referitoare la tranzacţiile salariaţilor şi ale sucursalei din România a S.A.I. trebuie să cuprindă cel puţin următoarele interdicţii:

a) este interzisă folosirea de informaţii privilegiate legate de politica de investiţii a Fondului Proprietatea de către conducătorii sucursalei S.A.I, precum şi de către orice persoane cu care sucursala S.A.I. are încheiat un contract de muncă, atunci când aceştia realizează tranzacţii cu instrumente financiare aflate în portofoliul Fondului Proprietatea;

b)   conducătorilor sucursalei S.A.I., precum şi oricăror persoane cu care sucursala S.A.I. are încheiat un contract de muncă le este interzis să disemineze informaţii cu privire la tranzacţiile pe care sucursala S.A.I. intenţionează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul Fondului Proprietatea.

Art. 11. - Pentru fiecare dintre conducătorii sucursalei S.A.I. se vor depune la C.N.V.M următoarele documente:

a) curriculum vitae, datat şi semnat, cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. e) din Regulamentul nr. 15/2004;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a actului de studii;

d)   certificat de cazier judiciar, depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

e) certificat de cazier fiscal, depus în termenul de valabilitate a acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;

f) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, întocmită conform anexei nr. 2, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990, ale Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investiţiilor, precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate la art. 18 alin. (1) lit. c) şi e) din Regulamentul nr. 15/2004;

g) declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, care trebuie să cuprindă toate deţinerile individuale şi deţinerile în legătură cu alte persoane implicate şi aflate în legături strânse, în orice societate comercială şi care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot, întocmită conform anexei nr. 3.

Art. 12. - Prospectul de emisiune are conţinutul prevăzut în anexele nr. 3 şi 15 la Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile conţinute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informaţii prin trimiteri, publicarea prospectelor şi difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar şi va include şi un rezumat al informaţiilor prevăzute în cadrul acestuia, în conformitate cu prevederile art. 184 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 297/2004.

Art. 13. - Declaraţiile pe propria răspundere menţionate la art. 5 alin. (1) lit. b), art. 8 lit. e), art. 11 lit. f) şi g) şi ia art. 28 alin. (1) lit. i) pct. 1 şi lit. j) pct. 1 vor fi datate cu cel mult 5 zile lucrătoare anterior datei de înregistrare la C.N.V.M.

CAPITOLUL III

Funcţionarea Fondului Proprietatea

SECŢIUNEA 1

Avizarea modificărilor documentelor Fondului Proprietatea

Art. 14. - (1) Următoarele modificări intervenite în documentele avute în vedere la momentul înregistrării Fondului Proprietatea sunt supuse avizării C.N.V.M. înainte de intrarea în vigoare a acestora:

a) modificarea contractului de administrare încheiat de către Fondul Proprietatea cu S.A.I. desemnată potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 247/2005;

b) modificarea actului constitutiv,

c) majorarea/reducerea capitalului social;

d) schimbarea sediului social;

e) înfiinţarea/desfiinţarea de sedii secundare;

f) modificarea contractului de depozitare;

g) modificarea prospectului de emisiune.

(2) Inregistrarea modificărilor prevăzute la alin. (1) la oficiul registrului comerţului se face după avizarea acestora de către C.N.V.M.

(3) In vederea avizării de către C.N.V.M. a modificărilor prevăzute la alin. (1), S.A.I. va depune la C.N.V.M. următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al Fondului Proprietatea;

b)  actul adiţional la actul constitutiv sau actul constitutiv rescris al Fondului Proprietatea;

c) dovada vărsării capitalului într-un cont deschis în acest scop la o bancă, în cazul modificării prevăzute la alin. (1) lit. c);

d)   dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionării, în copie legalizată, pentru modificările prevăzute la alin.(1) lit. d)şi e);

e)  reglementările interne care vor cuprinde organigrama sediului secundar, precum şi proceduri speciale privind evidenţa şi controlul activităţii desfăşurate la sediile secundare în legătură cu atribuţiile şi răspunderea personalului care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau a documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. e);

f)  documentele prevăzute la art. 11, pentru directorul unui sediu secundar;

g)  notă explicativă privind situaţia arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizaţiei unor sedii secundare;

h) actul adiţional la contractul de depozitare, pentru modificarea prevăzută la alin. (1) lit. f);

i) actul adiţional la prospectul de emisiune sau prospectul de emisiune rescris, pentru modificarea prevăzută la alin. (1) lit. g);

j) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 15. - (1) După obţinerea avizului prevăzut la art. 14 alin. (1), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a Fondului Proprietatea menţionate la art. 14 alin. (1), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M., Fondul Proprietatea are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea propusă impune eliberarea unui nou certificat.

(2)  In cazul modificării documentelor ce au stat la baza avizării, altele decât cele prevăzute la art. 14, Fondul Proprietatea are obligaţia de a notifica C.N.V.M., în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

(3) C.N.V.M. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 14, în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute în prezentul regulament.

Art. 16. -Prevederile titlului III din Regulamentul nr. 15/2004 se aplică în mod corespunzător depozitarului Fondului Proprietatea.

SECŢIUNEA a 2-a

Modalitatea de calcul al activului net pentru Fondul Proprietatea

Art. 17. -Valoarea activului net al Fondului Proprietatea se determină ca diferenţă între valoarea totală a activelor şi valoarea însumată a datoriilor societăţii şi a veniturilor înregistrate în avans.

Art. 18. - (1) Valoarea totală a activelor Fondului Proprietatea se calculează lunar, precum şi la orice alte termene impuse prin reglementările pieţei pe care sunt tranzacţionate acţiunile societăţii, conform reglementărilor legale în vigoare, prin cumularea:

a) activelor imobilizate compuse din:

1.  imobilizări necorporale;

2.  imobilizări corporale;

3. imobilizări financiare;

b) activelor circulante;

c) instrumentelor financiare derivate;

d) cheltuielilor înregistrate în avans.

(2)  Valoarea totală a datoriilor Fondului Proprietatea se determină pe baza informaţiilor furnizate de contabilitatea proprie, organizată şi condusă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Valoarea unitară a activului net se calculează conform următoarei relaţii:

Valoarea unitară a activului net  la acea dată                                            valoarea netă a activului la acea dată

 dată, inclusiv acţiunile de trezorerie                         =--------------------------------------------------------------------

                                                                                               numărul de acţiuni emise şi aflate în circulaţie la acea

SECŢIUNEA a 3-a

Reguli de evaluare a activelor Fondului Proprietatea

Art. 19. - (1) Elementele menţionate la art. 18 care se iau în calcul la determinarea valorii activului net sunt evaluate şi reflectate în activul net al Fondului Proprietatea, respectiv la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cu excepţiile menţionate la alin. (2)-(9).

(2)  Evaluarea valorilor mobiliare şi a instrumentelor pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România, dintr-un stat membru sau nemembru, şi evidenţiate în contabilitatea Fondului Proprietatea ca imobilizări financiare sau active circulante se efectuează aplicându-se:

a)  metoda preţului mediu ponderat calculat pentru ultimele 90 de zile, în cazul valorilor mobiliare şi instrumentelor pieţei monetare tranzacţionate în respectivul interval de timp;

b) metoda preţului mediu ponderat calculat de la data apariţiei unui eveniment constând în modificarea valorii nominale a acţiunii, distribuirea de acţiuni gratuite sau în alte situaţii de acest gen care influenţează valoarea de piaţă a valorilor mobiliare ori instrumentelor pieţei monetare prevăzute la lit. a), dacă evenimentul a apărut în intervalul menţionat la lit. a);

c)  metodologia stabilită la alin. (3), pentru valorile mobiliare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat la lit. a);

d)  metodologia stabilită la alin. (8), pentru instrumentele pieţei monetare netranzacţionate în intervalul de timp menţionat la lit. a).

(3)  Evaluarea acţiunilor neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, deţinute de Fondul Proprietatea la un emitent, are ca bază de calcul valoarea capitalului propriu al emitentului extras din ultima situaţie financiară a acestuia, transmisă la oficiul registrului comerţului, In cazul instituţiilor de credit, baza de calcul este valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările transmise la B.N.R.

(4) Acţiunile societăţilor comerciale aflate în procedură de insolvenţă/reorganizare sau lichidare judiciară ori alte forme de reorganizare şi lichidare şi a celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al Fondului Proprietatea la valoarea zero, până la momentul finalizării procedurii respective.

(5) Acţiunile societăţilor comerciale din portofoliul Fondului Proprietatea cu valori negative ale capitalului propriu sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero.

(6) In cazul deţinerilor de acţiuni ale Fondului Proprietatea la instituţii de credit sau societăţi de asigurare, asigurare-reasigurare, reasigurare, valoarea înscrisă în activul societăţii este valoarea calculată prin aplicarea ponderii deţinute de Fondul Proprietatea în capitalul social al emitentului la capitalul propriu al emitentului, indiferent de mărimea ponderii deţinerii respective.

(7)  Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se efectuează prin una dintre următoarele metode, metoda aleasă fiind menţinută cel puţin un an:

a) metoda evaluării la preţul de închidere al secţiunii de piaţă considerată piaţă principală a pieţei respective din ziua pentru care se efectuează calculul;

b)   metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.

(8) Evaluarea instrumentelor financiare cu venit fix neadmise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România, dintr-un stat membru sau nemembru, se efectuează prin metoda bazată pe recunoaşterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data achiziţiei.

(9)   Depozitele bancare şi certificatele de depozit se evaluează prin adăugarea dobânzii aferente practicate de banca respectivă, cuvenită până la data pentru care se efectuează calculul la valoarea nominală a acestora, iar disponibilul în cont curent se evaluează pe baza soldului disponibil la data de calcul al activului net.

(10)   Titlurile de participare ale unui A.O.P.C. şi/sau O.P.C.V.M. netranzacţionate pe o piaţă reglementată, aflate în portofoliul Fondului Proprietatea, sunt evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată pentru acestea şi publicată. Titlurile de participare ale O.P.C.V.M./A.O.PC. tranzacţionate pe o piaţă reglementată se evaluează conform prevederilor alin. (2) lit. a).

(11)   Pentru raportarea întocmită conform anexei nr. 5, valorile mobiliare tranzacţionate în ultimele 90 de zile, titlurile de participare ale O.P.C.V.M., precum şi instrumentele pieţei monetare sunt considerate active circulante.

(12)   Pentru raportarea întocmită conform anexei nr. 5, valorile mobiliare care nu au fost tranzacţionate niciodată sau care nu au fost tranzacţionate în ultimele 90 de zile, valorile mobiliare nou-emise, precum şi alte valori mobiliare decât cele menţionate anterior sunt considerate imobilizări financiare.

(13)  Titlurile de participare ale A.O.P.C. sunt încadrate în categoria „active circulante" sau „imobilizări financiare".

(14)  Efectele de comerţ sunt evaluate similar cu modul de calcul al instrumentelor cu venit fix, menţionat în prezentul regulament.

(15)  In cazul evaluării instrumentelor financiare derivate aflate în portofoliul Fondului Proprietatea se aplică următoarele prevederi:

a) în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate, evaluarea se face pe baza preţului de închidere al pieţei pe care sunt tranzacţionate acestea;

b) în cazul instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în afara pieţelor reglementate, evaluarea are la bază tehnici consacrate pe pieţele financiare (raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar şi de evaluare a opţiunilor etc), astfel încât să fie respectat principiul valorii reale.

(16)  Sumele existente în conturile curente ale Fondului Proprietatea la instituţiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero.

(17)   In situaţia evaluării valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe mai multe pieţe reglementate din portofoliul Fondului Proprietatea, valoarea la care se iau în calcul valorile mobiliare trebuie să fie reprezentată de preţul pieţei cu cel mai mare grad de lichiditate şi frecvenţă a tranzacţionării acelei valori mobiliare, calculat conform prevederilor alin. (2).

Art. 20. - (1) S.A.I. întocmeşte, transmite la C.N.V.M., publică într-un cotidian de circulaţie naţională şi pune la dispoziţia investitorilor, prin publicare pe site-ul propriu şi pe site-ul Fondului Proprietatea, rapoarte semestriale şi anuale privind situaţia activelor şi obligaţiilor Fondului Proprietatea, în forma prezentată în anexa nr. 4.

(2) Raportul anual este însoţit de situaţia financiară anuală, întocmită în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi este auditat de auditori financiari, membri ai C.A.F.R.

(3)   S.A.I. întocmeşte, transmite la C.N.V.M. şi publică rapoarte cu privire la valoarea activului net al Fondului Proprietatea calculată lunar, pentru ultima zi lucrătoare a lunii, certificată de depozitar, în forma prezentată în anexa nr. 5, în maximum 15 zile de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea.

(4)   Raportul semestrial şi raportul anual menţionate la alin. (1) sunt însoţite de situaţia detaliată a investiţiilor pe perioada de raportare, în forma prezentată în anexa nr. 4.

(5)  Rapoartele menţionate la alin. (1) sunt transmise la C.N.V.M. şi publicate după cum urmează:

a)  raportul pentru primul semestru, în termen de două luni de la încheierea semestrului respectiv;

b)  raportul anual, în termen de 4 luni de la sfârşitul anului pentru care se face raportarea.

(6)    Ulterior admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare, Fondul Proprietatea va respecta cerinţele de raportare stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

SECŢIUNEA a 4-a

Adunarea generală a acţionarilor

Art. 21. - Adunarea generală a acţionarilor Fondului Proprietatea se desfăşoară, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 247/2005, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 31/1990, ale Regulamentului nr. 15/2004, ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009, şi ale actului constitutiv al societăţii.

CAPITOLUL IV

Funcţionarea sucursalei S.A.I.

SECŢIUNEA 1

Autorizarea modificărilor intervenite în modul de organizare şi funcţionare a sucursalei S.A.I.

Art. 22. - (1) Următoarele modificări intervenite în modul de organizare şi funcţionare a sucursalei din România a S.A.I. dintr-un stat membru sunt supuse autorizării C.N.V.M. înainte de intrarea în vigoare a acestora:

a) modificarea componenţei conducerii sucursalei;

b) înlocuirea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de control intern;

c) schimbarea sediului sucursalei;

d)  modificarea conţinutului minim al reglementărilor interne ale sucursalei, menţionat la art. 10.

(2) In cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. eliberează o decizie de completare şi/sau de modificare a deciziei de autorizare a sucursalei S.A.I.

Art. 23. - (1) După obţinerea autorizaţiei prevăzute la art. 22 alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare a sucursalei S.A.I., menţionate la art. 22 alin. (1) lit. a) şi c), dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M., sucursala S.A.I. are obligaţia de a transmite la C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.

(2)  In cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 22, S.A.I. are obligaţia de a notifica C.N.V.M., în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

(3) C.N.V.M. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 22, în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute în prezentul regulament.

Art. 24. - Decizia prevăzută la art. 22 alin. (2) poate fi eliberată de C.N.V.M. în baza unei cereri, însoţită, după caz, de următoarele documente:

a) hotărârea organului statutar al S.A.I., după caz;

b) documentele prevăzute la art. 8 şi 11, în cazul modificărilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) şi b);

c)   dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionării, în copie legalizată, în cazul modificării prevăzute la art. 22 alin. (1)lit. c);

d)  reglementările interne ale sucursalei S.A.I., în cazul modificării prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. d);

e)  dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.

SECŢIUNEA a 2-a

Supravegherea şi cerinţe de raportare ale sucursalei S.A.I.

Art. 25. - (1) C.N.V.M. este autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea sucursalei din România a S.A.I. din alt stat membru, în ceea ce priveşte activitatea de administrare a portofoliului Fondului Proprietatea.

(2) Sucursala S.A.I. are obligaţia respectării prevederilor legislaţiei din România incidente pieţei de capital.

Art. 26. - (1) Sucursala S.A.I. întocmeşte şi transmite la C.N.V.M. un raport semestrial şi un raport anual privind propria activitate, raportul anual fiind certificat de auditorul financiar, membru al C.A.F.R., în termenul de raportare prevăzut în reglementările C.N.V.M. şi în forma prevăzută în anexa nr. 6.

(2) Sucursala S.A.I. întocmeşte situaţiile financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, acestea fiind auditate de auditori financiari, membri ai C.A.F.R.

CAPITOLUL V

Tranzacţionarea acţiunilor Fondului Proprietatea

Art. 27. - (1) Admiterea la tranzacţionare pe piaţa reglementată a acţiunilor Fondului Proprietatea se realizează în baza unei cereri adresate operatorului pieţei reglementate, în baza prospectului de emisiune menţionat la art. 12, actualizat, dacă este cazul.

(2) Demersurile în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se realizează printr-un intermediar.

Art. 28. - (1) In vederea admiterii la tranzacţionare a acţiunilor Fondului Proprietatea, S.A.I. înaintează la C.N.V.M. o cerere însoţită de următoarele documente:

a) prospectul de ofertă (3 exemplare originale);

b)  documentele prin care a fost aprobată admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea, respectiv:

1.  hotărârea organului statutar;

2.  procesul-verbal al hotărârii menţionate la pct. 1;

3.  convocatorul adunării generale extraordinare a acţionarilor/organului statutar (dacă este cazul, copie din ziar şi Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a);

4. dovada publicării hotărârii aferente respectivei emisiuni în Monitorul Oficial al României (copie din Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a);

5. declaraţia reprezentanţilor legali ai S.A.I. din care să reiasă dacă au fost formulate opoziţii sau dacă hotărârea privind respectiva admitere la tranzacţionare a fost atacată în justiţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

c)  situaţiile financiar-contabile pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate;

d)    rapoartele auditorului financiar aferente situaţiilor financiare prevăzute la lit. c);

e)  ultimul raport trimestrial (în cadrul prospectului se va specifica expres dacă informaţiile financiare cuprinse în raportul trimestrial sunt auditate);

f) modelul formularului de subscriere;

g)  modelul formularului de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite;

h) copia contractului de intermediere, de distribuire sau contractul privind activităţile de stabilizare a preţului, după caz;

i) declaraţia pe răspunderea reprezentanţilor legali ai S.A.I., din care să reiasă dacă au fost înregistrate modificări semnificative ale situaţiei economico-financiare a emitentului faţă de datele prezentate în prospect, în una dintre următoarele variante:

1. declaraţie autentificată;

2. declaraţia dată în faţa angajatului C.N.V.M. responsabil cu analizarea cererii formulate de ofertant;

j) declaraţia pe răspunderea reprezentantului legal al intermediarului că nu există conflict de interese prin intermedierea acestei oferte publice, în una dintre următoarele variante:

1. declaraţie autentificată;

2. declaraţia dată în faţa angajatului C.N.V.M. responsabil cu analizarea cererii formulate de ofertant;

k) structura sintetică actuală a acţionariatului Fondului Proprietatea eliberată de entitatea care ţine evidenţa acţionarilor societăţii, pentru o dată anterioară datei de depunere a cererii, cu cel mult 3 zile lucrătoare.

(2) C.N.V.M poate solicita în scris orice informaţii sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă documentaţia prezintă alte deficienţe.

Art. 29. - Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se realizează de către operatorul respectivei pieţe ulterior aprobării de către C.N.V.M. a prospectului de emisiune prevăzut la art. 12 şi cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor pieţei respective.

Art. 30. - (1) S.A.I. publică într-un cotidian de circulaţie naţională un anunţ cu privire la aprobarea/respingerea cererii de admitere, în termen de maximum 7 zile de la data aprobării/respingerii.

(2) In cazul unei cereri de admitere pe o piaţă reglementată din România, S.A.I. are obligaţia să precizeze dacă depune sau a depus o cerere similară şi într-un stat membru ori dacă urmează să depună o astfel de cerere în viitorul apropiat.

Art. 31. - Ulterior admiterii acţiunilor emise de Fondul Proprietatea la tranzacţionare pe piaţa reglementată, acestea pot fi răscumpărate cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile în cazul răscumpărării de acţiuni de către o societate admisă la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Art. 32. - Tranzacţionarea pe piaţa reglementată a acţiunilor emise de Fondul Proprietatea se realizează cu respectarea regulilor operatorului care administrează piaţa.

CAPITOLUL VI

Sancţiuni

Art. 33. -Incălcarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează în conformitate cu titlul X „Răspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 297/2004.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 34. - (1) In situaţia în care contractul de administrare încheiat de către Fondul Proprietatea cu S.A.I. încetează, organele statutare ale Fondului Proprietatea vor decide cu privire la reluarea procedurii de selecţie a unui nou administrator sau la transformarea societăţii în societate de investiţii de tip închis autoadministrată.

(2) In cazul în care organele statutare ale Fondului Proprietatea vor decide înlocuirea S.A.I., ca urmare a situaţiei prevăzute la alin. (1), se va aplica în mod corespunzător procedura prevăzută în Instrucţiunea C.N.V.M. nr. 4/2006 privind procedura prin care o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.) - administrator al unui organism de plasament colectiv - poate fi înlocuită cu o altă S.A.I., aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 51/2006.

(3) In cazul în care organele statutare ale Fondului Proprietatea vor decide transformarea societăţii în societate de investiţii de tip închis autoadministrată, societatea are obligaţia solicitării avizului C.N.V.M. privind modificarea documentelor avute în vedere la momentul înregistrării Fondului Proprietatea.

Art. 35. - Prevederile prezentului regulament se completează de drept cu celelalte prevederi legale incidente.

Art. 36. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării sale şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1 la regulament

DECLARAŢIE

Subsemnatul, .................................................., cu domiciliul în ......................................................, posesor al actului de identitate tip .... 1, seria.....nr..............., eliberat de...................................la data de........................, valabil până la data de..................., CNP.....................................,în calitate de angajat cu contract individual de muncă al S.A.I..........................., declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 din Regulamentul nr. 4/2010 privind înregistrarea la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi funcţionarea Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A., precum şi tranzacţionarea acţiunilor emise de aceasta, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 8/2010, pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern şi mă angajez să respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, precum şi ale pieţelor reglementate.

Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data............................

Semnătura...................

1 Se completează Bl pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate ori PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

ANEXA Nr. 2 la regulament

DECLARAŢIE

Subsemnatul,...................................., cu domiciliul în......................................., posesor al actului de identitate tip ....1, seria.....nr..............., eliberat de.......................la data de........................, valabil până la data de...................,  CNP.................................., în calitate de conducător al Societăţii de Administrare a Investiţiilor..................., declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investiţiilor, precum şi că respect cerinţele menţionate la art. 18 alin. (1) lit. c) şi e) din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004.

Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data.............................

Semnătura....................

1 Se completează Bl pentru buletin de identitate ori CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.

ANEXA Nr. 3 la regulament

DECLARAŢIE

a) Deţineri individuale

Nr. crt.

Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni

Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni

Participarea la capitalul social al societăţii/drepturile de vot

(%)

b) Deţineri în legătură cu alte persoane implicate

Nr. crt.

Persoana implicată

Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni

Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni

Participarea persoanei implicate la capitalul social al societăţii/drepturile de vot

(%)

c) Deţineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse

Nr. crt.

Persoana cu care se află în legături strânse

Denumirea societăţii în care sunt deţinute acţiuni

Statul rezident al societăţii în care sunt deţinute acţiuni

Participarea persoanei cu care se află în legături strânse la capitalul social al societăţii/ drepturile de vot

(%)

Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

Data....................................

Semnătura............................

ANEXA Nr. 4 la regulament

Rapoartele Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A.

Situaţia activelor

Denumirea elementului

Inceputul perioadei de raportare

Sfârşitul perioadei de raportare

Diferente

(lei)

% din activul net

% din

activul total

Valută

Lei

% din activul net

% din

activul total

Valută

Lei

I. Total active

1. Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare, din care: 1.1. valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România, din care: acţiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menţionarea fiecărei categorii), obligaţiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare (pe categorii)

1.2.  valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru, din care: acţiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menţionarea fiecărei categorii), obligaţiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare (pe categorii)

1.3.  valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat nemembru sau negociate pe o altă piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat şi este recunoscută şi deschisă publicului, aprobată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), din care: acţiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menţionarea fiecărei categorii), obligaţiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanţă (cu menţionarea pe tipuri şi pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieţei monetare (pe categorii)

2. Valori mobiliare nou-emise.

3. Alte valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004: valori mobiliare (pe categorii şi pe tipuri de emitent) şi instrumente ale pieţei monetare (pe categorii)

4.  Depozite bancare, din care:

4.1. depozite bancare constituite la instituţii de credit din România

4.2.  depozite bancare constituite la instituţii de credit dintr-un stat membru

4.3.  depozite bancare constituite la instituţii de credit dintr-un stat nemembru

5.    Instrumente   financiare   derivate   tranzacţionate   pe   o   piaţă reglementată:

5.1.    instrumente  financiare  derivate  tranzacţionate   pe  o  piaţă reglementată din România, pe categorii;

5.2.    instrumente  financiare  derivate  tranzacţionate   pe  o  piaţă reglementată dintr-un stat membru, pe categorii

5.3.    instrumente  financiare  derivate  tranzacţionate   pe  o  piaţă reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii

5.4.   Instrumente financiare derivate negociate în afara pieţelor reglementate, pe categorii de instrumente

6.  Conturi curente şi numerar

7.  Instrumente ale pieţei monetare, altele decât cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, conform art.  101  alin. (1) lit. g) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare

8.    Titluri   de   participare   ale   altor   organisme   de   plasament colectiv/organismelor de  plasament  colectiv în  valori   mobiliare (A.O.P.C/O.P.C.V.M.)

9. Alte active [sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la societăţile de servicii şi instituţii financiare (S.S.I.F.). etc]

II. Total obligaţii

1.    Cheltuieli   pentru   plata  comisioanelor  datorate  societăţii   de administrare a investiţiilor (S.A.I.)

2.  Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului

3.  Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor

4.  Cheltuieli cu comisioanele de rulaj şi alte servicii bancare

5.  Cheltuieli cu dobânzile

6.  Cheltuieli de emisiune

7.  Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M.

8.  Cheltuielile cu auditul financiar

9. Alte cheltuieli aprobate

III. Valoarea activului net (I-II)

Situaţia valorii unitare a activului net

Denumirea elementului

Perioada curentă

Perioada corespunzătoare

a anului precedent

Diferenţe

Valoarea activului net

Numărul acţiunilor în circulaţie

Valoarea unitară a activului net

Situaţia detaliată a investiţiilor

Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România

Emitent

Simbol

Data ultimei

şedinţe în care

s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în capitalul

social al emitentului

Pondere în activul total al Fondului

Proprietatea

Pondere în activul net al Fondului

Proprietatea

Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru

Emitent

Simbol

Data ultimei

şedinţe în care

s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în capitalul

social al emitentului

Pondere în activul total

al Fondului

Proprietatea

Pondere în activul net

al Fondului

Proprietatea

Valori mobiliare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat nemembru

Emitent

Simbol

Data ultimei

şedinţe în care

s-a tranzacţionat

Nr. acţiuni deţinute

Valoare nominală

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în capitalul

social al emitentului

Pondere în activul total

al Fondului

Proprietatea

Pondere în activul net

al Fondului

Proprietatea

Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată din România

Emitent

Simbol/Serie instrument

Data ultimei şedinţe

în care s-a

tranzacţionat

Număr

Valoare instrument

Valoare totală

Pondere în activul total al Fondului Proprietatea

Pondere în activul net al Fondului Proprietatea

Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru

Emitent

Simbol/Serie instrument

Data ultimei şedinţe în care s-a

tranzacţionat

Număr

Valoare instrument

Valoare totală

Pondere în activul total al Fondului Proprietatea

Pondere în activul net al Fondului Proprietatea

Instrumente ale pieţei monetare admise sau tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat nemembru

Emitent

Simbol/Serie instrument

Data ultimei şedinţe în care s-a

tranzacţionat

Număr

Valoare instrument

Valoare totală

Pondere în activul total al Fondului Proprietatea

Pondere în activul net al Fondului Proprietatea

Instrumentele menţionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004

Emitent

Nr. acţiuni deţinute

Data achiziţiei

Preţ de achiziţie

Valoare acţiune

Valoare totală

Pondere în

capitalul social al

emitentului

Pondere în activul

total al Fondului

Proprietatea

Pondere în activul

net al Fondului

Proprietatea

Obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de către stat ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale

Seria şi nr. emisiunii

Nr. titluri

Data achiziţiei

Data scadenţei

Valoare iniţială

Creştere zilnică

Dobânda cumulată

Valoare actualizată

Pondere în activul

total al Fondului Proprietatea

Pondere

în activul net

al Fondului

Proprietatea

Banca intermediară

TOTAL:

Obligaţiuni sau alte titluri de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de autorităţi ale administraţiei publice locale

Emitent

Nr. titluri

Data achiziţiei

Data scadenţei

Valoare iniţială

Creştere zilnică

Dobânda cumulată

Valoare actualizată

Pondere

în activul total

al Fondului

Proprietatea

Pondere

în activul net

al Fondului

Proprietatea

TOTAL:

Depozite bancare

Denumire bancă

Data constituirii

Scadenţa

Valoare iniţială

Dobânda zilnică

Dobânda cumulată

Valoare actualizată

Pondere în activul

total al Fondului

Proprietatea

Pondere în activul

net al Fondului

Proprietatea

TOTAL:

Instrumente ale pieţei monetare menţionate la art. 187 lit. a) din Regulamentul nr. 15/2004

Emitent

Data achiziţiei

Scadenţa

Valoare iniţială

Creştere zilnică

Valoare actualizată

Pondere în activul total al Fondului Proprietatea

Pondere în activul net al Fondului Proprietatea

TOTAL:

Evoluţia activului net şi a valorii unitare a activului net în ultimii 3 ani

AnT-2

AnT-1

AnT

Activul net

Valoarea unitară a activului net

ANEXA Nr. 5 la regulament

SITUAŢIA

activelor şi datoriilor Societăţii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A.

1. Active imobilizate

1.1.  Imobilizări necorporale

1.2.  Imobilizări corporale

1.3.  Imobilizări financiare

1.3.1. Acţiuni cotate

1.3.2. Acţiuni necotate

1.3.3. Titluri de stat

1.3.4. Certificate de depozit

1.3.5.  Depozite bancare

1.3.6. Obligaţiuni municipale

1.3.7. Obligaţiuni corporative

1.3.8. Valori mobiliare nou-emise

1.3.9.  Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) şi/sau ale altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)

1.3.10. Alte imobilizări financiare

2. Active circulante

2.1. Stocuri

2.2. Creanţe, din care efecte de comerţ

2.3.  Disponibilităţi

2.4.  Investiţii financiare pe termen scurt

2.4.1. Acţiuni cotate

2.4.2. Acţiuni necotate

2.4.3. Obligaţiuni municipale

2.4.4. Obligaţiuni corporative

2.4.5. Titluri de participare ale O.P.C.V.M. şi/sau ale A.O.P.C.

2.5. Valori mobiliare nou-emise

2.6. Titluri de stat

2.7.  Depozite bancare

2.8. Certificate de depozit

2.9. Alte active circulante

3.  Instrumente financiare derivate

4. Cheltuieli înregistrate în avans

5. Total activ

6. Total datorii

6.1. Imprumuturi din emisiunea de obligaţiuni

6.2. Sume datorate instituţiilor de credit

6.3. Avansuri încasate în contul clienţilor

6.4.  Datorii comerciale

6.5.  Efecte de comerţ de plătit

6.6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului

6.7. Sume datorate privind interesele de participare

6.8. Alte datorii

7.  Provizioane pentru riscuri de cheltuieli

8. Venituri înregistrate în avans, din care:

8.1. Subvenţii pentru investiţii

8.2. Venituri înregistrate în avans

9. Capital propriu, din care:

9.1. Capital social

9.2.  Prime legate de capital

9.3.  Diferenţe din reevaluare

9.4.  Rezerve

9.5.  Rezultatul reportat

9.6.  Rezultatul exerciţiului

9.7.  Repartizarea profitului

10. Total pasiv

11. Activul net

12.  Număr de acţiuni emise

13. Valoarea unitară a activului net

14.  Număr de societăţi comerciale din portofoliu, din care:

14.1. Societăţi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

14.2. Societăţi admise la tranzacţionare pe un sistem alternativ de tranzacţionare

14.3. Societăţi neadmise la tranzacţionare

ANEXA Nr. 6 la regulament

RAPORTUL  ANUAL

al sucursalei societăţii de administrare a investiţiilor privind propria activitate

1.  Bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, note explicative

2.  Raportul controlului intern

3. Structura organizatorică

4.  Modificări ale conducătorilor, auditorilor, reprezentanţilor compartimentului de control intern


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 8/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 8 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu