E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.784 din 09.08.2013

pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor pentru sesiunile 1 şi 2 şi pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 privind aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 509 din 13 august 2013SmartCity1


Văzând Referatul comun de aprobare nr. 24.683 din 6 august 2013 al Agenţiei Pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură în baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală al României 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei nr. C(2008)3831 din 16 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.968/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor
art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă modelul cererii de plată privind măsura 215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor pentru sesiunile 1 şi 2, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Pot depune cereri de plată conform modelului prevăzut la art. 1 beneficiarii măsurii 215 - pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, care au depus cereri de ajutor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2012 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 2.1.5 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 17 iulie 2012 (sesiunea 1), respectiv prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 6/2013 pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 215 - pachet a - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 ianuarie 2013 (sesiunea 2). Articolul 3Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 15 noiembrie 2012 se completează după cum urmează:

La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (2) , cu următorul cuprins:
(2) În conformitate cu prevederile art. 41b din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.968/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, nu sunt acceptate deschideri de noi angajamente.
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu, secretar de stat
ANEXĂ^
Secţiunea II: Anexa nr. 1Efectivul estimat* pentru exploataţia cu cod ANSVSA ........ ............

Subpachetul Specificare Porci graşi Scrofiţe Scroafe Total
Coeficient conversie în UVM 0,3 0,3 0,5 x
Subpachetul 1 a) creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal Efectiv estimat anual (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 41,40 165,00 23,30 x
Sumă estimată (euro)
Subpachetul 2 a)** asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 de lucşi Efectiv estimat anual (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 19,10 17,20 15,80 x
Sumă estimată (euro)
Subpachetul 3 a)*** Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului Efectiv estimat anual (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 4,80 4,80 5,40 x
Sumă estimată (euro)
Subpachetul 4 a) Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă Efectiv estimat anual (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 12,00 25,00 18,50 x
Sumă estimată (euro)
Subpachetul 5 a) Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat Efectiv estimat anual (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 16,80 48,00 22,90 x
Sumă estimată (euro)
Subpachetul 6 a) Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă Efectiv estimat anual (nr. de capete)
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 7,20 15,90 13,10 x
Sumă estimată (euro)

Data Semnătura şi ştampila * Efectivul estimat pentru perioada 16 iulie anul curent - 15 iulie anul următor (sesiunea 1). Porci graşi - efectivul livrat estimat (porci pentru îngrăşat de la o greutate în viu de maximum 30 kg proveniţi din cumpărări). Scrofiţe - efectivul livrat şi transferat (efectivul intrat la turma de bază). Scroafe - efectivul mediu realizat aferent perioadei 16 iulie anul curent - 15 iulie anul următor (sesiunea 1). * Efectivul estimat pentru perioada 18 februarie anul curent - 17 februarie anul următor (sesiunea 2). Porci graşi - efectivul livrat estimat (porci pentru îngrăşat de la o greutate în viu de maximum 30 kg proveniţi din cumpărări). Scrofiţe - efectivul livrat şi transferat (efectivul intrat la turma de bază). Scroafe - efectivul mediu realizat aferent perioadei 18 februarie anul curent - 17 februarie anul următor (sesiunea 2). Calcul efectiv mediu anual:

Efectiv la începutul perioadei (cap.) Total intrări (cap.) Efectiv iniţial plus intrări (cap.) Total ieşiri (cap.) Efectiv la sfârşitul perioadei (cap.) Zile animale furajate anual (Zaf) Efectivul mediu anual

Zaf anual = a + b – ca = efectivul de animale de la începutul anului x 365 b = total intrări în an - capete x1/2 din nr. zile din an (365) c = total ieşiri în an - capete x1/2 din nr. zile din an (365) ** Prin spaţii de creştere dotate cu sisteme de iluminare naturală se înţelege că raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii este mai mare de 1/50. Prin subpachetul 2 poate fi acordat sprijin numai exploataţiilor de creştere a porcinelor, care nu sunt dotate cu ferestre sau celor cu ferestre unde raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii este de cel mult 1/50. *** În cazul porcilor graşi şi scrofiţelor, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum două-trei cicluri pe an, avându-se în vedere numai operaţiunile de transport aferente populării sau depopularii pentru fiecare ciclu. Prima compensatorie la transport pentru categoria scroafe poate fi acordată numai în limita procentului anual de înlocuire al acestora de maximum 30%. Secţiunea II: Anexa nr. 2Situaţia centralizatoare a sumelor estimate (se completează numai pentru solicitanţii care deţin mai multe exploataţii cu cod ANSVSA)

Nr. crt. Exploataţia cu cod ANSVSA Suma totală estimată (euro) (sp1+sp2+sp3+sp4+sp5+sp6)
1. RO........ .........
2. RO........ .........
3. RO........ .........
4. RO........ .........
.............. ........ .........
TOTAL x

sau

Nr. crt. Exploataţia cu cod ANSVSA Efectiv (UVM) Suma totală estimată (euro)
Porci graşi Scrofiţe Scroafe
1. RO........ .........
2. RO........ .........
3. RO........ .........
4. RO........ .........
.............. RO........ .........
TOTAL x x x

Secţiunea III: Declaraţii şi angajamenteSubsemnatul, ........ ................ ................ ................ ................, legitimat cu BI/CI nr. ........ ........ ........./seria ............ eliberat(ă) de ........ ................ ........ la data de ........ ................ şi CNP ........ ................ ............. titular/administrator/reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, declar următoarele: (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) 1. Am luat cunoştinţă de: Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi europene, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), după cum urmează:

Plăţile în favoarea bunăstării porcinelor vor fi acordate fermierilor care şi-au asumat în mod voluntar angajamente privind bunăstarea animalelor o perioadă de minimum 5 ani de la data de 16 iulie 2012 (sesiunea 1) sau 15 februarie 2013 (sesiunea 2);Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative (în cazul în care nu au fost făcute livrări într-o perioadă) şi/sau a cererilor de plată în intervalele corespunzătoare conduce la nerespectarea angajamentelor asumate, ceea ce presupune rezilierea angajamentelor şi recuperarea plăţilor efectuate. Se exceptează de la depunerea deconturilor/documentelor justificative pentru cazurile în care ferma nu a fost populată, şi solicitantul a anunţat APIA şi ANSVSA de această situaţie. Beneficiarii vor trebui să respecte:

cerinţele specifice condiţiilor de bunăstare, atât cerinţe minime obligatorii, cât şi cerinţe superioare;

standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând solicitantului şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul exploataţiei.

Se notifică în scris Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită) orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări.

Plata se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care reprezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. (În conformitate cu art. 40 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, plăţile pentru bunăstarea animală cuprind doar acele angajamente care depăşesc standardele obligatorii relevante pentru respectivele angajamente.)

În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

Standardele obligatorii relevante în domeniul creşterii porcinelor sunt prevăzute în fişa tehnică a măsurii 215 şi în anexa 4C a PNDR 2007-2013, stabilite în baza prevederilor Directivei Consiliului 91/630/CEE abrogată prin Directiva Consiliului 2008/120/CE de stabilire a standardelor minime pentru protecţia porcinelor, transpusă prin Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia porcinelor, Directivei Consiliului 98/58/CE privind protecţia animalelor de fermă transpusă prin Ordinul ANSVSA nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă şi Ordinului ANSVSA nr. 20/2012.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea pot atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.

APIA/APDRP/ANSVSA poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.

În cazul constatării unor nereguli/fraude, APIA/APDRP/ANSVSA va întreprinde, după caz, demersurile legale.

Nu se acordă plăţi compensatorii dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului beneficiarului, cererea va fi respinsă de la plată şi se va proceda la recuperarea sumelor acordate sub formă de plăţi compensatorii în anii anteriori cu dobânzi şi penalităţi calculate în conformitate cu prevederile legale.

Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisiei Europene, Curţii de Conturi şi altor organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de plată, raportul de control/supracontrol la faţa locului şi alte documente aferente dosarului.

În conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 şi art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, orice cerere de ajutor poate fi total sau parţial retrasă, în scris, în orice moment. În cazul în care APIA/APDRP/ANSVSA a informat deja beneficiarul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat beneficiarul intenţia de a realiza un control la faţa locului, retragerile pentru aceste părţi din cerere nu vor fi acceptate.2. Drept care mă angajez la următoarele:

Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisia Europeană, Curtea de Conturi şi de alte organisme şi autorităţi competente.

Mă angajez să permit accesul autorităţilor competente pentru efectuarea controlului/supracontrolului la faţa locului.

În cazul în care, după depunerea cererii de plată au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă angajez ca în termen de 10 zile lucrătoare să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor limită.

Mă oblig să menţin angajamentul/angajamentele asumat/e voluntar pe o perioadă de 5 ani de la data de 16 iulie 2012 (sesiunea 1), respectiv 3 ianuarie 2013 (sesiunea 2), pentru subpachetele solicitate prin cererea de ajutor şi pentru care am beneficiat de sprijin. Mă oblig să depun o cerere de plată anuală pe perioada de angajament, precum şi deconturile justificative corespunzătoare. În situaţia nedepunerii unei cereri de plată pe perioada de angajament mă oblig să menţin condiţiile superioare de bunăstare a animalelor, să respect cerinţele specifice subpachetelor pentru care am aplicat şi să depun la termenele stabilite documente justificative.

Mă oblig să rambursez suma plătită necuvenit.

Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia cu cod ANSVSA a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [(art. 75 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009)]. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau a circumstanţei excepţionale. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul.

Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia cu cod ANSVSA a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea acestuia [(art. 67, din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009)]. Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

Declar că tehnologia de creştere a suinelor folosită este ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............

Mă oblig ca în cazul schimbării tehnologiei de creştere a suinelor să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 10 zile lucrătoare de la data schimbării acestei tehnologii.

Mă oblig să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă (una din toate) exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA a/au fost înstrăinată/e, a fuzionat, a fost divizată sau alte asemenea şi să restitui suma încasată în cazul în care angajamentul/angajamentele nu este/sunt preluat/preluate.3. Sunt de acord ca datele din cerere se fie introduse în baza de date a APIA, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii, transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice şi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001.

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentatului legal/împuternicitului Ştampila (dacă este cazul) Data: ............/2013

Secţiunea IV: Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii 1) Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii este reprodusă în facsimil. Secţiunea V: Instrucţiuni de completareCererile de plată se depun anual în perioada 16 iulie-16 august (sesiunea I), cu excepţia primului an de depunere a Cererii de plată care va fi 12-30 august 2013, respectiv în perioada 14 ianuarie-5 februarie (sesiunea II) a fiecărui an de angajament. ATENŢIE! Cererile depuse după data de 16 august, respectiv 15 februarie sunt inadmisibile pentru plăţile în favoarea bunăstării porcinelor. Cererea de plată va fi completată on-line individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire se depune la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare. Beneficiarul poate completa formularul cererii de plată şi pe format de hârtie lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu, stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar. ATENŢIE! Câmpurile notate cu „*)“ sunt obligatoriu a fi completate. Câmpurile notate cu „**“ sunt obligatoriu de completat, la alegere (de exemplu 07 sau 08, obligatoriu unul din ele). Câmpurile „“ se completează prin bifare. Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, nr. cerere şi data din Registrul electronic de înregistrare a cererilor, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea, semnătura funcţionarului care primeşte cererea) sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul cererii. Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) vor fi înregistraţi înainte de depunerea cererii de ajutor. Numărul cererii de plată unică se va completa dacă este cazul. DATE DE IDENTIFICARE BENEFICIAR: Persoane juridice şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ ÎI (întreprinderea individuală)/ÎF (întreprinderea familială) Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF, 02 - Cod unic de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI)/Cod de identificare fiscală (CIF) eliberat de Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Fiscală, 03, 04 şi 05 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, respectiv cod ţară şi nr. act identitate pentru altă cetăţenie, 06 - Tipul de organizare. 06 - Tip organizare, se va completa codul tipului de organizare, conform tabelului ataşat:

COD TIP DE ORGANIZARE COD TIP DE ORGANIZARE COD TIP DE ORGANIZARE
01 Persoane fizice autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 02 Întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 03 Întreprinderi familiale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
04 Societăţi comerciale conform Legii nr. 31/1990

07, 08 - se bifează tipul exploataţiei comerciale (este autorizată sanitar-veterinar) sau comerciale tip A (este înregistrată sanitar-veterinar) SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎF Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al PJ/PFA/ÎI/ÎF: 08 - judeţ/sector, 09 - localitate, 10 - sat/strada, 11 - număr, 12 - cod poştal, 13 - bloc, 14 - scară, 15 - apartament, 16 - numărul de telefon mobil, 17 - numărul de telefon/fax, 18 - adresa de e-mail. COORDONATE BANCARE Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ: 19 - denumirea băncii, 20 - filiala sau agenţia băncii la care este deschis contul, 21 - numărul contului bancar - codul IBAN. ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit) În cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata în favoarea bunăstării porcinelor, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 22, 23, 24 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului, 25 - numărul şi data împuternicirii/procurii notariale. DELEGAT (pentru cazurile în care cererea este depusă prin delegat) Pentru cazurile în care cererea este semnată de administrator/titular/reprezentant de drept şi este depusă prin delegat, cererea este completată cu datele personale ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept, iar la dosarul cererii se anexează delegaţia semnată de administrator/titular/reprezentant de drept şi ştampilată, după caz, conţinând datele personale de identificare ale delegatului. În acest caz pe cerere NU se completează datele delegatului la rubrica împuternicit. DATE GENERALE Beneficiarul va completa: 26 - suprafaţa agricolă a exploataţiei (ha), respectiv 27 - numărul de bovine, ovine, respectiv caprine deţinute. Dacă beneficiarul nu deţine suprafaţă agricolă sau bovine/ovine/caprine se va trece în câmpurile respective cifra 0, 28 - nr. exploataţii cu cod ANSVSA deţinute, iar la 29 - pentru câte dintre aceste exploataţii se solicită plata în favoarea bunăstării porcinelor. II. EXPLOATAŢII CU COD ANSVSA DEŢINUTE Beneficiarul va completa datele în câmpurile 30-41 pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute, indiferent dacă solicită sau nu subpachete pentru plăţile în favoarea bunăstării porcinelor, după cum urmează: 30 - codul ANSVSA, 31 - se va bifa tipul de activitate: reproducţie, creştere şi îngrăşare, creştere şi reproducţie, după caz, 32 - se va bifa una sau mai multe categorii de suine, după caz, 33 - capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (numărul maxim de capete care respectă condiţiile minime), 34 - numărul maxim de locuri de cazare în condiţii superioare de bunăstare cu privire la densitate (se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează), 35, 36 - numărul şi data eliberării autorizaţiei sau înregistrării sanitar-veterinare, după caz, 37 - nr. de cicluri de producţie anual, 38, 39, 40 - adresa exploataţiei cu cod ANSVSA - judeţul, localitatea şi strada, dacă este cazul, 41 - se va bifa subpachetul sau combinaţia de subpachete solicitate; dacă pentru exploataţia cu cod ANSVSA respectivă nu se solicită niciun subpachet se va bifa în dreptul căsuţei corespunzătoare. Anexa nr. 1 - Efectivul estimat pentru exploataţia cu cod ANSVSA....... Se completează câte o anexă pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVA pentru care se solicită unul sau mai multe subpachete solicitate în cererea de plată Se va completa efectivul estimat anual - număr de capete şi apoi, în funcţie de coeficientul de conversie, UVM şi suma estimată aferentă în dreptul fiecărei categorii şi fiecărui subpachet solicitat. Este recomandabil ca cererea sa fie completată on-line. Anexa nr. 2 - Situaţia centralizatoare a sumelor estimate Se completează numai de către solicitanţii care deţin mai multe exploataţii cu cod ANSVSA suma estimată total pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA. La exploataţiile cu cod ANSVSA pentru care nu se solicită subpachete se completează 0 la sumă. III. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni. IV. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE SPECIFICE SUBPACHETELOR Beneficiarii vor menţine declaraţiile şi angajamentele din Cererea de ajutor nr. ........ ........ ........ din data de ........ ..........., cu excepţia subpachetelor retrase conform formularului M2 şi/sau transferate conform formularului M3 (pe o perioadă de 5 ani de la data de 16 iulie 2012, respectiv 15 februarie 2013, precum şi de rambursare a plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale). Fiecare subpachet are specificaţi atât indicatorii pentru cerinţele minime, cât şi cei pentru cerinţele superioare. V. LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII Câmpul alb se va bifa de către solicitant în funcţie de documentele ataşate cererii, la depunere, iar câmpul gri, de către funcţionarul APIA care primeşte cererea. Documente ataşate cererii în următoarele cazuri: În cazul schimbării formei de organizare, fermierul va anunţa modificarea statutului său, va completa formularul specific stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator, după caz), dovadă cont bancar activ. Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale [în conformitate cu art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009] trebuie anunţate în scris, printr-o declaraţie-înştiinţare, şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/al Municipiului Bucureşti, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare). Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri sunt:

pentru decesul titularului/administratorului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori, în cazul asociatului unic; numirea unui alt administrator/reprezentant legal în cazul mai multor asociaţi;

pentru incapacitate profesională de lungă durată a titularului/administratorului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;

pentru calamităţi, catastrofe naturale şi distrugeri accidentale - copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverinţă de la primărie şi/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către organismul în drept;

pentru epizotii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului - documente eliberate de organismele în drept.Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional nu trebuie să mai prezinte la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură niciun alt act doveditor, în afara înştiinţării. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi înştiinţarea) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. Conform art. 75 alin. (1) din Regulament (CE) nr. 1.122/2009, dacă nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale menţionate la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, agricultorul are în continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În caz de forţă majoră sau în circumstanţe excepţionale agricultorul trebuie să aducă la cunoştinţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în scris, acest aspect printr-o înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. Modificarea datelor înscrise în cererea de plată a)Din iniţiativa solicitantului în baza art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Beneficiarii pot solicita modificări la cerere. În acest caz vor completa şi vor depune la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/al Municipiul Bucureşti unde au depus cererea de plată următoarele formulare:1. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii fără a i se modifica CUI-ul (formularul M1). Poate fi depus de către beneficiar în orice moment până la data efectuării plăţii. 2. Schimbarea codului de exploataţie, ca urmare a schimbării autorizaţiei sanitar-veterinare. 3. Schimbarea formei de organizare/forţă majoră - formularul M3. Pentru situaţiile de schimbare a formei de organizare, formularul M3 poate fi depus până la data efectuării plăţii (însoţit de toate documentele aferente noii forme de organizare). 4. Retragerea cererii de plată în conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 - se completează şi se depune formularul (M2). Solicitarea este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţia în care Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cerere, fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli. b)Din iniţiativa autorităţii. În acest caz, solicitantul va fi notificat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind erorile depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care solicitantul a semnat confirmarea de primire a notificării. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.5. Transferul de angajament se realizează în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 şi ale legislaţiei specifice.

Transferurile de exploataţie/exploataţii se efectuează în baza formularului de transfer M2.

Transferurile de exploataţie/exploataţii se vor putea efectua o singură dată într-un an financiar, conform art. 82 alin. (4) lit. c) din Regulamentul nr. 1.122/2009 („pe durata anului de comercializare sau la sfârşitul perioadei de referinţă pentru prima în cauză“).


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 784/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 784 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 784/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu