Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.149 din 13.07.2012

pentru aprobarea modelului cererii de ajutor privind măsura 2.1.5 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 17 iulie 2012SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 59.341 din 13 iulie 2012 al Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritatea de management pentru PNDR,în baza Deciziei de punere în aplicare a Comisiei nr. C (2012) 3.529 din 25 mai 2012 de aprobare a revizuirii programului de dezvoltare rurală al României pentru perioada de programare 2007-2013 şi de modificare a Deciziei C (2008) 3.831 a Comisiei din 16 iulie 2008 de aprobare a programului de dezvoltare rurală,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă modelul cererii de ajutor privind măsura 2.1.5 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Beneficiarii măsurii 2.1.5 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine depun o singură cerere de ajutor, prevăzută la art. 1, pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului, în perioada 16 iulie 2012-15 august 2012. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu, secretar de stat
ANEXĂ^1) 1) Formularul din anexă este reprodus în facsimil. ANEXA Nr. 11 )Efectivul estimat* pentru exploataţia cu cod ANSVSA ...... * Efectivul estimat pentru perioada 16 iulie 2012-15 iulie 2013 Porci graşi - efectivul livrat estimat (porci pentru îngrăşat de la o greutate în viu de maximum 30 kg proveniţi din cumpărări) Scrofiţe - efectivul livrat şi transferat (efectivul intrat la turma de bază) Scroafe - efectivul mediu anual Calcul efectiv mediu anual:

Efectiv la începutul perioadei (cap.) Total intrări (cap.) Efectiv iniţial plus intrări (cap.) Total ieşiri (cap.) Efectiv la sfârşitul perioadei (cap.) Zile animale furajate trimestrial (Zaf) Efectivul mediu trimestrial
>

Zaf. anual = a + b - ca = efectivul de animale de la începutul anului x 365 b = total intrări în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365) c = total ieşiri în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365) ** Prin spaţii de creştere dotate cu sisteme de iluminare naturală se înţelege că raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii este mai mare de 1/50. Aşadar, poate fi acordat sprijin prin pachetul 2 numai exploataţiilor de creştere a porcinelor care nu sunt dotate cu ferestre sau celor cu ferestre unde raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii este de cel mult 1/50. *** În cazul porcilor graşi şi scrofiţelor, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 2,3 cicluri pe an, avându-se în vedere numai operaţiunile de transport aferente populării şi depopulării pentru fiecare ciclu. Procentul maxim anual de înlocuire în fermele de creştere a scroafelor nu poate depăşi 30% din capacitatea maximă a fermei. 1) Tabelul din anexa nr. 1 este reprodus în facsimil. ANEXA Nr. 2CENTRALIZATORUL SUMELOR ESTIMATE TOTAL AL EXPLOATAŢIILOR (se completează numai pentru solicitanţii care deţin mai multe exploataţii cu cod ANSVSA)

Nr. crt. Exploataţia cu cod ANSVA Suma totală estimată (euro) (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6)
1. RO...............
2. RO...............
3. RO...............
4. RO...............
......... ........ ..............
TOTAL

sau

Nr. crt. Exploataţia cu cod ANSVA Efectiv (UVM) Suma totală estimată (euro)
Porci graşi Scrofiţe Scroafe
1. RO........ ..........
2. RO........ ..........
3. RO........ ..........
4. RO........ ..........
.............. RO........ ..........
TOTAL x x x

III. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ............, legitimat cu BI/CI nr. ........./seria ........ .............., eliberat(ă) de ........ ........ .........la data de ........ ................ ........., şi CNP ........ ................ ........ ........., titular/administrator/reprezentant legal al ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... (denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale) declar următoarele: 1. Am luat cunoştinţă de: • Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor pentru bunăstarea animalelor în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi europene, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), după cum urmează: Plăţile în favoarea bunăstării porcinelor vor fi acordate fermierilor care îşi vor asuma, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor o perioadă de minimum 5 ani de la data de 16 iulie 2012.

Se depune o singură cerere de ajutor, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială este înregistrat sediul social, indiferent dacă exploataţiile sunt situate în localităţi/judeţe diferite.

Beneficiarii vor trebui să respecte:

cerinţele specifice condiţiilor de bunăstare (cerinţe minime obligatorii şi cerinţe superioare);

standardele de ecocondiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.

Se notifică în scris centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită) orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări.

Plata se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. (În conformitate cu art. 40 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, plăţile pentru bunăstarea animală cuprind doar acele angajamente care depăşesc standardele obligatorii relevante pentru respectivele angajamente.)

În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

Standardele obligatorii relevante în domeniul creşterii porcinelor sunt prevăzute în fişa tehnică a măsurii 215 şi în anexa 4C a PNDR 2007-2013, stabilite în baza prevederilor Directivei Consiliului 91/630/CEE, abrogată prin Directiva Consiliului 2008/120/CE de stabilire a standardelor minime pentru protecţia porcinelor, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, Directivei Consiliului 98/58/CE privind protecţia animalelor de fermă, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă, şi Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale.• Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea pot atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz. Condiţii de eligibilitate specifice pachetelor:

Pentru pachetul 2 - asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux, sprijinul se acordă pentru exploataţiile comerciale autorizate şi exploataţiile comerciale de tip A de creştere a porcinelor în care iluminatul se face exclusiv artificial. Exploataţiile comerciale de creştere a porcinelor dotate cu sisteme de iluminat natural nu sunt eligibile pentru acest pachet. Prin spaţii de creştere dotate cu sisteme de iluminare naturală se înţelege că raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii este mai mare de 1/50. Aşadar, poate fi acordat sprijin prin pachetul 2 numai exploataţiilor de creştere a porcinelor care nu sunt dotate cu ferestre sau celor cu ferestre unde raportul dintre suprafaţa vitrată şi suprafaţa pardoselii este de cel mult 1/50.

În cazul pachetului 3 - îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului, sunt eligibile numai costurile suplimentare standard aferente numai transportului animalelor în afara exploataţiei şi transportului animalelor provenite din alte exploataţii decât cea pentru care se solicită plata. Transportul animalelor în cadrul exploataţiei pentru care se solicită plata nu este eligibil, exploataţiile având abatorul în aceeaşi locaţie cu spaţiile de creştere a porcinelor nefiind eligibile.

Pentru pachetul 4 - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă, nu sunt eligibile exploataţiile comerciale autorizate şi exploataţiile comerciale de tip A de creştere a porcinelor care utilizează apă din reţeaua publică de apă potabilă în fluxurile tehnologice de creştere.• Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment. • În cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va întreprinde, după caz, demersurile legale. • Nu se acordă plăţi compensatorii dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite. • În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului beneficiarului, cererea va fi respinsă de la plată. • Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisiei Europene, Curţii de Conturi şi altor organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de ajutor, raportul de control/supracontrol la faţa locului şi alte documente aferente dosarului. • În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 65/2011 şi art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, orice cerere de ajutor poate fi total sau parţial retrasă, în scris, în orice moment. În cazul în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat deja beneficiarul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat beneficiarului intenţia de a realiza un control la faţa locului, retragerile pentru aceste părţi din cerere nu vor fi acceptate. 2. Drept care mă angajez la următoarele: Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisia Europeană, Curtea de Conturi şi alte organisme şi autorităţi competente.

Mă angajez să permit accesul autorităţilor competente pentru efectuarea controlului la faţa locului.

În cazul în care după depunerea cererii de ajutor au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă angajez ca în termen de 10 zile lucrătoare să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor-limită.

Mă oblig să respect angajamentul/angajamentele asumat/e voluntar pe o perioadă de 5 ani.

Mă oblig să rambursez suma plătită necuvenit.

Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia cu cod ANSVSA a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 75 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009]. În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau a circumstanţei excepţionale. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul.

Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia cu cod ANSVSA a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea acestuia [art. 67 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009]. Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea unui animal ca urmare a unei boli şi/sau moartea unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

Declar că tehnologia de creştere a suinelor folosită este ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... .

Mă oblig ca în cazul schimbării tehnologiei de creştere a suinelor să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 10 zile lucrătoare de la data schimbării acestei tehnologii.

Mă oblig să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia cu cod ANSVSA a fost înstrăinată, a fuzionat, a fost divizată sau altele asemenea şi să restitui suma încasată, în cazul în care angajamentul/angajamentele nu este/sunt preluat/preluate.3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii, transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului Ştampila (dacă este cazul) Data: ........ ........./2011

Declaraţiile şi angajamentele de mai jos (IV.1 şi IV.2) se vor completa pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA pentru care s-a solicitat ajutor privind plăţile în favoarea bunăstării porcinelor. IV.1. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE - BUNĂSTARE PORCINE 1. Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ .............., mă angajez ca în perioada 16 iulie-16 octombrie 2012 să continui respectarea angajamentului asumat în data de........ ................ ............., conform Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi să depun în acest sens documentele justificative de menţinere a angajamentului. Mă angajez ca faţă de cererile de solicitare a sprijinului, conform Hotărârii Guvernului nr. 839/2010, cu modificările şi completările ulterioare, depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru anul de angajament 2011-2012, să nu mai depun nicio altă cerere de solicitare a sprijinului, cu excepţia cererilor pentru livrări/mutaţii/transferuri efectuate în perioada 16 aprilie-15 iulie 2012 şi a cererii de solicitare pentru efectivul de scroafe, aferente perioadei 16 octombrie 2011-15 iulie 2012, conform efectivului mediu menţinut în fermă.

Data ........ ......... Semnătura .............

2. Mă angajez să respect cerinţele superioare de bunăstare a animalelor, aferente măsurii/măsurilor solicitate pentru exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA, începând cu 16 iulie 2012, pentru care aplic pe toată durata celor 5 (cinci) ani.

Data ........ ......... Semnătura ........ ........

3. Mă oblig să depun decontul justificativ împreună cu documentele specifice, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, diferenţiat, pe următoarele categorii: categoria scroafe

categoria scrofiţe

categoria porci graşi

Data ............. Semnătura ........ ........

4. Mă oblig să deţin şi să actualizez evidenţele specifice fiecărui pachet pentru care a fost încheiat angajament şi pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA aflată sub angajament, conform fişei măsurii 2.1.5 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine.

Data ............ Semnătura .............

5. Mă angajez să respect cerinţele legale în materie de gestionare a mediului şi de identificare şi înregistrare a animalelor [SMR 1 - conservarea păsărilor sălbatice, SMR 2 - protecţia apelor subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase, SMR 3 - protecţia mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, SMR 4 - protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, SMR 5 - conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, SMR 6 - identificarea şi înregistrarea porcinelor, SMR 7 - identificarea şi înregistrarea bovinelor şi SMR 8 - identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovine şi caprine, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România] pe terenurile agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei şi pe toată durata angajamentului, de 5 (cinci) ani, după caz.

Data ........... Semnătura ................

6. Mă angajez să închid cu clauză angajamentul iniţial în cazul în care capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA aflate sub angajament de bunăstare porcine creşte cu mai mult de 50% şi să deschid un nou angajament pe capacitatea majorată, în perioada de depunere a cererilor de ajutor, pe o perioadă de 5 ani începând cu anul în care survine modificarea (fermierul va semna în acest sens un nou angajament).

Data ............ Semnătura ........ ........

7. Declar că: 1. exploataţia este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor şi deţine cod de exploataţie; 2.1. deţin autorizaţie sanitar-veterinară; 2.2. deţin înregistrare sanitar-veterinară, în cazul exploataţiilor comerciale de tip A; 3. curăţenia mecanică şi vidul sanitar conform tehnologiei de creştere aplicate se efectuează în perioadele ................ (pe această perioadă angajamentul/angajamentele se consideră suspendat/e); 4. în cazul în care nu respect cele prevăzute, mă angajez să restitui suma încasată sub forma plăţilor compensatorii în conformitate cu prevederile europene şi naţionale.

Data ............ Semnătura ........ ........

IV.2. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE - SPECIFICE PACHETELOR

Pachetul 1: Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal (P 1) Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie Suprafaţă de pardoseală disponibilă minimă obligatorie: - porci cu o greutate vie între 50-85 kg - 0,55 m2 - porci cu o greutate vie între 85-110 kg - 0,65 m2 - porci cu o greutate vie peste 110 kg - 1 m2 - scrofiţe şi scroafe ţinute în grup - 1,64 m2, respectiv 2,25 m2 [art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) din Norma sanitară veterinară care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006] Indicatori pentru cerinţă superioară Reducerea densităţii animalelor, prin eliminarea unui număr suficient de animale din boxe, astfel încât spaţiul disponibil animalelor rămase să crească cu cel puţin 10% faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii, iar suprafaţa de pardoseală alocată pentru fiecare categorie de porci să fie: - porci cu o greutate vie între 50-85 kg - 0,605 m2 - porci cu o greutate vie între 85-110 kg - 0,715 m2 - porci cu o greutate vie peste 110 kg - 1,1 m2 - scrofiţe şi scroafe ţinute în grup - 1,804 m2, respectiv 2,475 m2 Păstrarea evidenţelor privind: - numărul maxim de animale distribuite pe suprafaţa respectivă şi - numărul de animale introduse la fiecare repopulare Data ........ .............. Semnătura ........ ........ ............. Pachetul 2: Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux (P 2) Iluminatul se face exclusiv artificial. Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie - perioadă de minimum 8 ore/zi iluminat - intensitate de 40 lux (echivalentul a cel puţin 1 bec cu puterea de 100 W la fiecare 42 m2) (cap. I pct. 2 din anexa la Norma sanitară veterinară care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006) Indicatori pentru cerinţă superioară - perioadă de minimum 11 ore/zi de iluminat artificial - iluminare de 50 lux - utilizarea unui bec cu puterea de 150 W la fiecare 33 m2 faţă de un bec cu puterea de 100 W la fiecare 42 m2, în condiţiile minime obligatorii, în intervalul orar stabilit prin angajament - păstrarea pentru control a evidenţelor privind utilizarea şi întreţinerea sistemelor de iluminat artificial Declar ca programul de iluminat este de la ora ........ ........ ......... la ora ........ Data ........ ........ ........ Semnătura ........ ...............
Pachetul 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului (P 3) Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie Densitatea porcilor în timpul transportului nu trebuie să depăşească 235 kg/m2 [Regulamentul (CE) nr. 1/2005 - cap. VII - modul de repartizare a spaţiului] Indicatori pentru cerinţă superioară Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului prin reducerea densităţii porcilor în timpul transportului cu cel puţin 30%, astfel încât să nu depăşească 165 kg/m2: - reducerea cu minimum 30% faţă de nivelul obligatoriu al densităţii suinelor în timpul transportului - beneficiarii trebuie să ţină registre în care să înregistreze zilnic orice transport către sau dinspre fermă. Registrele trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: - numărul de vehicule utilizate la transport (numărul de transporturi) şi spaţiul disponibil la fiecare transport - documente de însoţire a transporturilor şi documente sanitar-veterinare (cuprinzând inclusiv numărul animalelor şi greutatea acestora) Data ........ ............ Semnătura ........ ........ ............. Pachetul 4 - Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă (P 4) Apa potabilă nu poate fi din reţeaua publică. Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie Valorile maxime admise în apa pentru adăparea animalelor: - nitraţi + nitriţi - 100 (mg/l) - nitriţi - 10 (mg/l). [art. 3 alin. (5) din Normele metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2012] Indicatori pentru cerinţă superioară Privind calitatea apei utilizate: - suplimentarea analizelor calităţii apei la sursă cu două faţă de două analize pe an în practica curentă - corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată prin tratarea cu substanţele indicate de laboratoarele de chimia mediului (clor, săruri, acidifianţi, răşini etc.) şi filtrarea apei la sursa de alimentare, astfel încât să nu se depăşească următoarele niveluri maxime admise: - nitraţi - 50 (mg/l) - nitriţi - 0,5 (mg/l) - [nitraţi/50] + [nitriţi/3] ≤ 1 - suplimentarea analizelor calităţii apei la intrarea în hală cu 4 faţă de 4 analize pe an în practica curentă - beneficiarii au obligaţia de a ţine registre în care să evidenţieze analizele efectuate (cu evidenţierea celor suplimentare), rezultatele acestor analize şi numărul operaţiunilor de tratare a apei, precum şi buletinele de analiză din care să reiasă îmbunătăţirea calităţii apei Data ........ ............ Semnătura ........ ...............
Pachetul 5: Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat (P 5) Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie Microclimatul din adăpost în exploataţiile de creştere a porcinelor trebuie să se încadreze în următorii parametri: (Valorile parametrilor de microclimat sunt prevăzute în Ghidul crescătorului privind bunăstarea şi protecţia porcinelor) - Praful trebuie să lipsească de pe pereţi şi tavan; concentraţia normală de pulberi din adăpost este de 15 mg/m3. - Nivelul normal de CO2 trebuie să fie sub 1000 ppm. [(art. 2 alin. (5), (7) şi (8) din Normele metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 20/2012)] Indicatori pentru cerinţă superioară Reducerea noxelor până la un nivel de: - maximum 10,5 mg/m3 pulberi - maximum 700 ppm CO2 Cerinţe suplimentare pentru reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat: - monitorizarea permanentă de către beneficiar a indicatorilor de microclimat (temperatură, umiditate şi viteza aerului) pentru ca noxele să nu depăşească următoarele valori: - maximum 10,5 mg/m3 pulberi în adăpost, - maximum 700 ppm CO2 - consum suplimentar de energie electrică pentru intervenţii cu mijloace specifice pentru corectarea indicatorilor de microclimat în cazul apariţiei de variaţii în afara intervalului asumat prin angajament - schimbarea suplimentară a filtrelor de aer în vederea filtrării şi răcirii aerului pentru reducerea noxelor - beneficiarii au obligaţia de a ţine evidenţa tuturor măsurătorilor efectuate, prin înregistrarea acestora într-un registru şi de a păstra dovezile care să demonstreze că au fost atinse condiţiile superioare de bunăstare Data ........ .......... Semnătura ........ ........ Pachetul 6: Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă (P 6) Indicatori pentru cerinţă minimă obligatorie Adăposturile pentru porci trebuie construite astfel încât să permită animalelor să aibă acces la o zonă de odihnă confortabilă din punct de vedere fizic şi termic, drenată şi curăţată corespunzător şi care să permită tuturor animalelor să se odihnească în acelaşi timp. (cap. I pct. 3 a din anexa la Norma sanitară veterinară care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 202/2006) Indicatori pentru cerinţă superioară Zona de odihnă în condiţii superioare de bunăstare trebuie să fie uscată în permanenţă prin utilizarea de materiale absorbante corespunzătoare pentru aşternut Cerinţe suplimentare pentru îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă: - menţinerea zonei de odihnă în permanenţă uscată, astfel încât să asigure confortul animalelor prin aplicări suplimentare de materiale absorbante corespunzătoare pentru aşternut (materiale higroscopice) în zona de odihnă. În primele 7 zile de la populare materialele se aplică zilnic, iar apoi săptămânal - beneficiarii au obligaţia de a ţine registre cu privire la data, cantitatea şi locul în care au fost utilizate materialele absorbante Data ........ ........... Semnătura ........ ..............
Categoria de animale Temperatura (°C) Umiditate relativă (%) Viteza aerului (m/s)
Min. Max. Optim Min. Max. Pentru tempe-ratura minimă Pentru tempe-ratura maximă
Vieri 10 24 15 60 70 0,2-0,3 1,0
Scroafe gestante 10 24 15-18 60 70 0,2-0,3 1,0
Scroafe lactante 15 24 18-22 60 70 0,2-0,3 1,0
Purcei 0-7 zile - - 32-30 60 70 0,2-0,3 1,0
Purcei 8-14 zile - - 30-28 60 70 0,2-0,3 1,0
Purcei 15-21 zile - - 28-24 60 70 0,2-0,3 1,0
Purcei 22-28 zile - - 24-22 60 70 0,2-0,3 1,0
Purcei 29-36 zile - - 22-20 60 70 0,2-0,3 1,0
Alte categorii 15-18 24 18-24 55 70 0,2-0,3 1,0

V. LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII1) Semnătura şi ştampila beneficiarului ........ ........ ........ Data ........ ............ Semnătura funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care a preluat cererea ........ ........ ........... Data ........ ............ Prezenta cerere a fost înregistrată în baza electronică de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Numele şi prenumele operatorului ........ ................ ................ ................ .......... Semnătura operatorului ........ ................ ........ ........ 1) Tabelul este reprodus în facsimil. VI. INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE Perioada de depunere a cererii de ajutor pentru anul 2012 este 16 iulie 2012-15 august 2012. ATENŢIE! Cererile depuse după data de 16 august 2012 sunt inadmisibile pentru plăţile în favoarea bunăstării porcinelor! Cererea de ajutor va fi completată online individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire, se depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului. Cererea de ajutor cuprinde angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor cu cod ANSVSA deţinute de un beneficiar, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea beneficiarul. Beneficiarul poate completa formularul cererii şi pe format hârtie lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar. ATENŢIE!  Câmpurile notate cu „*)“ sunt obligatoriu de completat.  Câmpurile notate cu „**“ sunt obligatoriu de completat, la alegere (de exemplu 07 sau 08, obligatoriu unul din ele).  Câmpurile „“ se completează prin bifare. Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, nr. cererii şi data din Registrul electronic de înregistrare a cererilor, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea, semnătura funcţionarului care primeşte cererea) sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul cererii. Numărul unic de identificare al beneficiarului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) vor fi înregistraţi înainte de depunerea cererii de ajutor. Numărul cererii de plată unică - se va completa dacă este cazul. I. DATE DE IDENTIFICARE SOLICITANT Persoane juridice şi PFA (persoanele fizice autorizate)/ÎI (întreprinderea individuală)/ÎF (întreprinderea familială) Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎI/ÎF, 02 - Cod unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/Cod de identificare fiscală (CIF) eliberat de Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Fiscală, 03, 04 şi 05 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, respectiv cod ţară şi nr. act identitate pentru altă cetăţenie, 06 - Tipul de organizare. 06 - Tip de organizare - se va completa codul tipului de organizare, conform tabelului ataşat:

COD TIP DE ORGANIZARE COD TIP DE ORGANIZARE COD TIP DE ORGANIZARE
01 Persoane fizice autorizate cf. OUG nr. 44/2008 02 Întreprinderi individuale cf. OUG nr. 44/2008 03 Întreprinderi familiale cf. OUG nr. 44/2008
04 Societăţi comerciale cf. Legea nr. 31/1990

07, 08 - se bifează tipul exploataţiei comerciale (este autorizată sanitar-veterinar) sau comerciale tip A (este înregistrată sanitar-veterinar). Sediul social PJ/PFA/ÎI/ÎF Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al PJ/PFA/ÎI/ÎF: 08 - judeţ/sector, 09 - localitate, 10 - sat/strada, 11 - număr, 12 - cod poştal, 13 - bloc, 14 - scară, 15 - apartament, 16 - numărul de telefon mobil, 17 - numărul de telefon/fax, 18 - adresa de e-mail. Coordonate bancare Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ: 19 - denumirea băncii, 20 - sucursala sau agenţia băncii la care este deschis contul, 21 - numărul contului bancar - codul IBAN. Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit) În cazul în care persoana fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul întreprinderii familiale sau administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata în favoarea bunăstării porcinelor, ci prin intermediul unui împuternicit, acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 22, 23, 24 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului, 40 - numărul şi data împuternicirii/procurii notariale. Delegat (pentru cazurile în care cererea este depusă prin delegat) Pentru cazurile în care cererea este semnată de administrator/titular/reprezentantul de drept şi este depusă prin delegat, cererea este completată cu datele personale ale administratorului/titularului/reprezentantului de drept, iar la dosarul cererii se anexează delegaţia semnată de administrator/titular/reprezentantul de drept şi ştampilată, după caz conţinând datele personale de identificare ale delegatului. În acest caz pe cerere NU se completează datele delegatului la rubrica împuternicit. DATE GENERALE Beneficiarul va completa: 26 - suprafaţa agricolă a exploataţiei (ha), respectiv 27 - numărul de bovine, ovine, respectiv caprine deţinute. Dacă beneficiarul nu deţine suprafaţă agricolă sau bovine/ovine/caprine, se va trece în câmpurile respective cifra 0; 28 - nr. exploataţii cu cod ANSVSA deţinute, iar la 29 - pentru câte din aceste exploataţii se solicită plata pentru bunăstarea animalelor. II. EXPLOATAŢII CU COD ANSVSA DEŢINUTE Beneficiarul va completa datele în câmpurile 30-42 pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute, indiferent dacă solicită sau nu pachete pentru plăţile privind bunăstarea animalelor, după cum urmează: 30 - codul ANSVSA, 31 - se va bifa tipul de activitate: reproducţie, creştere şi îngrăşare, creştere şi reproducţie, după caz, 32 - se va bifa una sau mai multe categorii de suine, după caz, 33 - capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (numărul maxim de capete), 34 - numărul maxim de locuri de cazare (se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează), 35, 36, 37 - numărul, data eliberării şi valabilitatea autorizaţiei sau înregistrării sanitar-veterinare, după caz, 38 - nr. de cicluri de producţie anual 39, 40, 41 - adresa exploataţiei cu cod ANSVSA - judeţul, localitatea şi strada, dacă este cazul, 42 - se va bifa pachetul sau combinaţia de pachete solicitate; dacă pentru exploataţia cu cod ANSVSA respectivă nu se solicită niciun pachet, se va bifa în dreptul căsuţei corespunzătoare. Anexa nr. 1 - Efectivul estimat pentru exploataţia cu cod ANSVSA ............. Se completează câte o anexă pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVA pentru care se solicită unul sau mai multe pachete. Se va completa efectivul estimat anual - număr de capete şi apoi, în funcţie de coeficientul de conversie, UVM şi suma estimată aferentă în dreptul fiecărei categorii şi pachet solicitat. Dacă se poate, ar fi bine să se completeze direct on-line. Anexa nr. 2 - Centralizatorul sumelor estimate total al exploataţiilor Se completează numai de către solicitanţii care deţin mai multe exploataţii cu cod ANSVSA suma estimată total pentru toate exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute. La exploataţiile cu cod ANSVSA pentru care nu se solicită pachete, se completează 0 la sumă. III. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE Beneficiarii vor lua cunoştinţă de condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor prezentate în această secţiune şi vor semna angajamentele şi declaraţiile corespunzătoare. ATENŢIE! Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni. IV.1. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE - BUNĂSTARE PORCINE Beneficiarii vor semna angajamentele referitoare la bunăstarea porcinelor pentru fiecare pachet solicitat sau combinaţie de pachete, pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA, pe o perioadă de 5 ani de la data de 16 iulie 2012, precum şi de rambursare a plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale. IV.2. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE - SPECIFICE PACHETELOR Beneficiarii vor semna angajamentele referitoare la bunăstarea porcinelor pentru fiecare pachet solicitat sau combinaţie de pachete, pentru fiecare exploataţie cu cod ANSVSA, pe o perioadă de 5 ani de data de 16 iulie 2012, precum şi de rambursare a plăţilor în favoarea bunăstării porcinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale. Fiecare pachet are specificaţi atât indicatorii pentru cerinţele minime, cât şi cei pentru cerinţele superioare. V. LISTA DOCUMENTELOR ATAŞATE ŞI CONTROLUL VIZUAL AL CERERII Se vor bifa documentele după caz, câmpul alb de către solicitant, iar cel gri de către funcţionarul APIA care primeşte cererea. Documente ataşate cererii în următoarele cazuri: în cazul schimbării formei de organizare, fermierul va anunţa modificarea statutului său, va completa formularul specific stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare a administratorului, după caz), dovada contului bancar activ;

cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale [în conformitate cu art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009] trebuie anunţate în scris, printr-o declaraţie-înştiinţare, şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/al municipiului Bucureşti, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare).Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri sunt:

pentru decesul titularului/administratorului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori, în cazul asociatului unic; numirea unui alt administrator/reprezentant legal în cazul mai multor asociaţi;

pentru incapacitate profesională de lungă durată a titularului/administratorului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;

pentru calamităţi, catastrofe naturale şi distrugeri accidentale - copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverinţă de la primărie şi/sau copie de

pe procesul-verbal de constatare emis de către organismul în drept; pentru epizootii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului - documente eliberate de organismele în drept.Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional nu trebuie să mai prezinte la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură niciun alt act doveditor în afara înştiinţării. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi înştiinţarea) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. Conform art. 75(1) din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009, dacă nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale menţionate la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, agricultorul are în continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În cazul de forţă majoră sau în unele circumstanţe excepţionale, agricultorul trebuie să aducă la cunoştinţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în scris, acest aspect printr-o înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. Modificarea cererii de ajutor a)Poate avea loc din iniţiativa solicitantului. Fermierii pot solicita modificări ale cererii. În acest caz vor completa şi vor depune la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/al municipiului Bucureşti unde au depus cererea de ajutor următoarele formulare:1. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii fără a i se modifica CUI-ul (M1) Poate fi depus de către beneficiar în orice moment până la data efectuării plăţii. 2. Schimbarea formei de organizare/forţă majoră - formular M3 Pentru situaţiile de schimbare a formei de organizare, formularul M3 poate fi depus până la data efectuării plăţii (însoţit de toate documentele aferente noii forme de organizare). 3. Retragerea cererii de ajutor pentru plata în favoarea bunăstării (M2) în baza art. 25 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009. Solicitarea este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţia în care Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cerere, fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli. b)Poate avea loc din iniţiativa autorităţii. În acest caz, solicitantul va fi notificat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind erorile depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care solicitantul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.Transferul de angajament se realizează în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 şi ale legislaţiei specifice. O clauză de revizuire a angajamentelor poate fi accesată de beneficiari în baza prevederilor art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 149/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 149 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 149/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu