Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.75 din 12.07.2012

pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale
ACT EMIS DE: Ministerul Apararii Nationale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 531 din 31 iulie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat,pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 113/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control managerial în Ministerul Apărării Naţionale*) şi art. 17 din Normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului intern în domeniul financiar-contabil în Ministerul Apărării Naţionale**), aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 165/2005.__*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 113/2009 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea caracter clasificat, potrivit legii.**) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 165/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul apărării naţionale, Corneliu Dobriţoiu
ANEXĂNORME METODOLOGICE privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, au scopul de a asigura condiţiile necesare implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare minister. Articolul 2Sintagma „control intern/managerial“ este utilizată în înţelesul definit de art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3(1) În minister se urmăreşte atingerea obiectivelor şi a cerinţelor controlului intern/managerial prevăzute la art. 3 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Controlul intern/managerial, organizat şi implementat în cadrul ministerului, are la bază următoarele principii generale:a)principiul adaptabilităţii - adaptarea la dimensiunea, complexitatea şi mediul specific structurilor ministerului; b)principiul integralităţii - aplicarea la toate nivelurile de conducere şi cuprinderea tuturor activităţilor/acţiunilor acestora; c)principiul uniformităţii - utilizarea aceloraşi instrumente de control intern/managerial în toate structurile ministerului; d)principiul finalităţii - asigurarea îndeplinirii obiectivelor stabilite; e)principiul eficienţei - obţinerea de beneficii mai mari decât costurile implementării şi aplicării acestuia. Articolul 4În sensul prezentelor norme, definiţiile unor termeni şi expresii utilizate sunt prevăzute în anexa nr. 1. Capitolul IIResponsabilităţi în procesul de implementare şi dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Articolul 5În scopul implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, în funcţie de nivelul ierarhic, se constituie şi funcţionează, după caz, următoarele structuri: a)la nivelul ministerului, structura de specialitate din cadrul Secretariatului general; b)la nivelul structurilor ministerului, comisii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemelor proprii de control intern/managerial, denumite în continuare comisii. Articolul 6Secretariatul general, prin structura de specialitate, are următoarele atribuţii: a)monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic structurile ministerului în domeniul controlului intern/managerial; b)elaborează Situaţia centralizatoare trimestrială privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de..., prevăzută în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, denumit în continuare ordin; c)elaborează şi supune aprobării ministrului apărării naţionale Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 20..., prevăzut în ordin; d)elaborează şi supune aprobării ministrului apărării naţionale Raportul asupra sistemului de control intern/ managerial la data de 31 decembrie 20..., prevăzut în ordin, denumit în continuare Raportul anual; e)transmite, la datele stabilite în ordin, prin controlorul delegat, la Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, documentele prevăzute la lit. b)-d); f)elaborează, actualizează şi supune anual spre aprobare ministrului apărării naţionale Registrul de riscuri al Ministerului Apărării Naţionale, potrivit procedurii de sistem adoptate de Secretariatul general; g)monitorizează implementarea măsurilor de management al riscurilor înscrise în registrul prevăzut la lit. f); h)elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Ministerului Apărării Naţionale şi îl supune spre aprobare ministrului apărării naţionale; i)coordonează sistemul de pregătire profesională a personalului din cadrul ministerului în domeniul controlului intern/managerial. Articolul 7(1) Componenţa comisiei se înscrie în ordinul de zi pe unitate şi este următoarea:a)preşedinte - locţiitorul comandantului/şefului structurii sau şeful de stat major/similar al structurii, după caz; b)membri - persoanele cu funcţii de conducere stabilite de comandantul/şeful structurii. (2) Secretariatul comisiei este asigurat de responsabilul pe linia controlului intern/managerial. Articolul 8(1) Comisia are următoarele atribuţii:a)coordonează elaborarea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă ai structurii; b)coordonează inventarierea activităţilor din cadrul structurii pe domenii de activitate, precum şi elaborarea şi revizia procedurilor operaţionale; c)prezintă comandantului/şefului structurii spre aprobare Inventarul funcţiilor sensibile, Lista cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile şi Planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile; d)coordonează activitatea de stabilire a măsurilor de management al riscurilor; e)analizează, avizează şi supune spre aprobare comandantului/şefului structurii Registrul de riscuri şi Planul privind implementarea măsurilor de management al riscurilor; f)monitorizează şi coordonează permanent activităţile de punere în aplicare a măsurilor de management al riscurilor; g)propune comandantului/şefului structurii noi acţiuni sau revizuiri de termene, atunci când apar disfuncţii în implementarea măsurilor de management al riscurilor; h)propune comandantului/şefului structurii raportarea riscurilor care nu pot fi controlate prin măsuri interne, pe cale ierarhică, până la eşalonul care poate asigura managementul acestora; i)analizează, avizează şi supune spre aprobare comandantului/şefului structurii Situaţia trimestrială privind stadiul implementării sistemului propriu de control intern/managerial la data de...., denumită în continuare situaţia trimestrială; j)analizează, avizează şi supune spre aprobare comandantului/şefului structurii Raportul anual şi Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în ordin, denumită în continuare situaţia sintetică; k)analizează, avizează şi supune spre aprobare comandantului/şefului structurii Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial. (2) Responsabilul pe linia controlului intern/managerial are următoarele atribuţii:a)centralizează, ţine evidenţa procedurilor operaţionale în format electronic şi le pune la dispoziţia personalului în reţelele informatice locale existente; b)elaborează Registrul pentru evidenţa procedurilor de sistem/operaţionale, în format electronic; c)elaborează Registrul de riscuri şi Planul privind implementarea măsurilor de management al riscurilor pe baza propunerilor şefilor de microstructuri; d)elaborează şi actualizează anual Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial; e)elaborează situaţiile trimestriale, situaţia sintetică şi Raportul anual; f)pregăteşte documentele de lucru pentru şedinţele comisiei. Articolul 9Pe linia implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial, comandanţii/şefii structurilor ministerului au următoarele atribuţii: a)aplică principiile controlului intern/managerial în actul de conducere; b)asigură cadrul organizaţional şi procedural privind punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului propriu de control intern/managerial; c)aprobă Inventarul funcţiilor sensibile, Lista cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile şi Planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile; d)decid măsurile adecvate de management al riscurilor; e)aprobă Registrul de riscuri, Planul privind implementarea măsurilor de management al riscurilor şi Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial; f)dispun măsurile necesare pentru convocarea comisiei în vederea realizării operaţiunii de autoevaluare a sistemului propriu de control intern/managerial; g)aprobă situaţiile trimestriale, situaţia sintetică şi Raportul anual şi dispun transmiterea acestora la eşalonul ierarhic imediat superior sau la Secretariatul general, după caz, la termenele stabilite; h)analizează, în cadrul autoevaluării anuale a structurii proprii, stadiul implementării şi dezvoltării sistemului propriu de control intern/managerial. Articolul 10(1) Şefii microstructurilor au următoarele atribuţii:a)pun în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial; b)stabilesc obiectivele şi indicatorii de performanţă ai microstructurii şi activităţile necesare îndeplinirii acestora potrivit responsabilităţilor; c)identifică, analizează, evaluează şi prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor generale/specifice ale microstructurii şi formulează propuneri privind măsurile de management al riscurilor; d)transmit responsabilului pe linia controlului intern/managerial propuneri pentru Registrul de riscuri; e)reevaluează riscurile anual sau ori de câte ori situaţia o impune, semnalează apariţia unor noi riscuri şi fac propuneri în sensul diminuării acestora. (2) Întregul personal al structurii pune în aplicare măsurile stabilite pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial. Capitolul IIIDirecţii de acţiune privind implementarea standardelor de control intern/managerial Secţiunea 1Direcţii generale de acţiune privind implementarea standardelor de control intern/managerial Articolul 11(1) Standardele de control intern/managerial definesc în cadrul ministerului un minimum de reguli de management, adaptate la specificul acestuia.(2) Principalele direcţii de acţiune privind implementarea standardelor de control intern/managerial sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 12(1) Structurile ministerului elaborează şi actualizează anual Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al structurii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi îl transmit la eşalonul ierarhic imediat superior, pentru informare şi armonizare, la datele stabilite de acestea, dar nu mai târziu de data de 5 martie a fiecărui an.(2) Structurile centrale transmit programele elaborate şi actualizate conform alin. (1) la Secretariatul general, până la data de 10 martie a fiecărui an.(3) În Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al structurii se evidenţiază, în mod distinct, acţiunile de pregătire profesională, în domeniul controlului intern/managerial, a personalului de conducere şi execuţie, în cadrul structurilor de specialitate ale ministerului, precum şi în instituţii de specialitate din afara ministerului. Articolul 13(1) La nivelul ministerului, în vederea implementării standardelor de control intern/managerial, se stabilesc structurile centrale responsabile de standardele de control intern/managerial, conform anexei nr. 4.(2) La nivelul structurilor ministerului, comandanţii/şefii acestora stabilesc microstructurile responsabile de standarde în concordanţă cu atribuţiile ce le revin. Secţiunea a 2-aDirecţii de acţiune privind implementarea standardului 4 - Funcţii sensibile Articolul 14(1) Funcţiile sensibile sunt, de regulă, acele funcţii care prezintă risc semnificativ în îndeplinirea obiectivelor structurii.(2) La stabilirea funcţiilor sensibile se au în vedere atribuţiile funcţionale care implică, de regulă:a)accesul la informaţiile confidenţiale; b)gestionarea resurselor; c)nivelul de decizie şi consecinţele actului de decizie; d)competenţa decizională exclusivă; e)derularea procedurilor de achiziţii publice; f)relaţiile directe cu cetăţenii şi/sau instituţiile publice şi/sau private. (3) Pentru implementarea standardului 4 - Funcţii sensibile, structurile ministerului parcurg, în principal, următoarele etape:a)convocarea comisiei în vederea identificării, ordonării, clasificării şi reevaluării funcţiilor sensibile; b)întocmirea Inventarului funcţiilor sensibile; c)întocmirea Listei cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile; d)întocmirea Planului pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile. (4) Documentele cu privire la implementarea standardului 4 - Funcţii sensibile se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. Secţiunea a 3-aDirecţii de acţiune privind implementarea standardelor: 7 - Obiective, 8 - Planificarea, 10 - Monitorizarea performanţelor, 15 - Ipoteze, reevaluări Articolul 15(1) Stabilirea obiectivelor structurilor ministerului constituie un proces în cadrul căruia se reflectă priorităţile structurii în concordanţă cu actele normative aplicabile, documentele de planificare, resursele avute la dispoziţie şi domeniile de responsabilitate.(2) Stabilirea obiectivelor are la bază formularea în comun de către factorii implicaţi a unor ipoteze/premise.(3) Structurile ministerului reevaluează obiectivele ori de câte ori se modifică ipotezele/premisele care au stat la baza stabilirii acestora.(4) În vederea monitorizării gradului de îndeplinire a obiectivelor se elaborează indicatori de performanţă asociaţi acestora.(5) Ipotezele/Premisele, obiectivele şi indicatorii de performanţă sunt formulaţi respectând metodologia prezentată în anexa nr. 6.(6) Structurile ministerului întocmesc planuri, potrivit reglementărilor în domeniu, în care se cuprind activităţile şi resursele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.(7) Planurile cu principalele activităţi ale structurilor, precum şi orice alte documente de planificare întocmite potrivit reglementărilor în domeniu cuprind ipoteze/premise, obiective şi au asociaţi indicatori de performanţă. Secţiunea a 4-aDirecţii de acţiune privind implementarea standardului 17 - Proceduri Articolul 16Pentru îndeplinirea obiectivelor, structurile ministerului stabilesc activităţile care pot fi transpuse în proceduri de sistem/operaţionale. Articolul 17(1) Pentru elaborarea şi actualizarea procedurilor de sistem/operaţionale, structurile ministerului parcurg, în principal, următoarele etape:a)studierea prevederilor legislaţiei în baza cărora se exercită atribuţiile structurii potrivit domeniilor de activitate; b)identificarea tuturor activităţilor din cadrul structurii pe domenii de activitate; c)stabilirea activităţilor care pot fi transpuse în proceduri de sistem/operaţionale şi a persoanelor responsabile cu întocmirea acestora; d)întocmirea Inventarului activităţilor structurii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7; e)elaborarea proiectelor procedurilor de sistem/operaţionale; f)analizarea, în cadrul comisiei, a proiectelor procedurilor de sistem/operaţionale, precum şi a codurilor de identificare ale acestora; g)efectuarea modificărilor apărute în urma analizei asupra procedurilor de sistem/operaţionale; h)aprobarea procedurilor de sistem/operaţionale; i)centralizarea procedurilor de sistem/operaţionale, în format electronic; j)executarea reviziei procedurilor de sistem/operaţionale, de regulă anual, în trimestrul I. (2) La elaborarea procedurilor de sistem/operaţionale se ţine cont de următoarele:a)se întocmesc procedurile de sistem/operaţionale necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţionale; b)se concep procedurile de sistem/operaţionale pentru a reflecta şi a ajuta la realizarea obiectivelor stabilite; c)se întocmesc procedurile de sistem/operaţionale după stabilirea corelaţiilor dintre diverse activităţi/tipuri de activităţi; d)se analizează procedurile de sistem/operaţionale pentru evitarea suprapunerii acestora. (3) Diagrama de proces pentru elaborarea procedurilor de sistem/operaţionale de către structurile ministerului este prevăzută în anexa nr. 8.(4) Procedura de sistem/operaţională se elaborează potrivit modelului orientativ prevăzut în anexa nr. 9.(5) La nivelul ministerului, codificarea procedurilor de sistem/operaţionale se realizează potrivit Listei codurilor de identificare ale procedurilor de sistem/operaţionale aferente domeniilor de activitate din Ministerul Apărării Naţionale, aprobată de secretarul general. Articolul 18(1) Procedura de sistem/operaţională se elaborează în exemplar unic, iar după aprobare se înregistrează la compartimentul documente clasificate şi se transmite, în format electronic, responsabilului pe linia controlului intern/managerial şi structurilor/microstructurilor/persoanelor implicate/interesate.(2) Procedura de sistem se elaborează şi se actualizează de către structura care, potrivit reglementărilor, este lider de domeniu de activitate.(3) Procedura de sistem se aprobă de către comandantul/şeful structurii lider de domeniu de activitate, după consultarea şi avizarea de către structurile ale căror domenii de activitate sunt influenţate.(4) Registrul pentru evidenţa procedurilor de sistem/ operaţionale se elaborează şi se actualizează în format electronic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10.(5) Registrul pentru evidenţa procedurilor de sistem/ operaţionale se printează şi se înregistrează la sfârşitul anului calendaristic sau la solicitarea comisiilor de control. Secţiunea a 5-aDirecţii de acţiune privind implementarea standardului 11 - Managementul riscului Articolul 19Structurile ministerului analizează riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale, elaborează planuri corespunzătoare în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri şi stabilesc responsabilităţi şi termene pentru aplicarea planurilor respective. Articolul 20Pentru implementarea managementului riscului, structurile ministerului parcurg, în principal, următoarele etape: a)identificarea, potrivit domeniilor de responsabilitate, a obiectivelor generale şi specifice care au rol hotărâtor în realizarea misiunii; b)stabilirea activităţilor principale necesare îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice identificate; c)identificarea riscurilor majore care pot afecta realizarea obiectivelor generale şi specifice; d)evaluarea riscurilor identificate; e)stabilirea măsurilor de management al riscurilor şi punerea lor în aplicare; f)analizarea stadiului implementării măsurilor de management al riscurilor; g)reevaluarea procesului de management al riscurilor. Articolul 21Implementarea managementului riscului se face potrivit Diagramei de proces pentru implementarea managementului riscului prevăzute în anexa nr. 11, având în vedere Metodologia privind identificarea, evaluarea şi atenuarea riscurilor, prevăzută în anexa nr. 12. Articolul 22(1) Registrul de riscuri al structurii se elaborează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13 şi se actualizează anual sau ori de câte ori situaţia o impune.(2) Planul privind implementarea măsurilor de management al riscurilor se elaborează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14. Secţiunea a 6-aDirecţii de acţiune privind implementarea standardului 22 - Strategii de control Articolul 23(1) Controlul este un proces continuu şi se poate desfăşura, în principal, sub următoarele forme: observarea, supravegherea, compararea, analiza, evaluarea, validarea, raportarea, monitorizarea, coordonarea, contrasemnarea, avizarea, autorizarea şi aprobarea.(2) Controalele specializate, efectuate de structurile anume constituite din minister, se desfăşoară în baza unui plan conceput prin luarea în considerare a riscurilor. Articolul 24Controlul se desfăşoară potrivit prevederilor actelor normative specifice şi presupune: a)integrarea acestuia în componentele procesuale şi structurale ale ministerului; b)stabilirea unor obiective de control clare şi precise; c)stabilirea tipurilor de control ce vor fi aplicate, a metodelor şi procedurilor utilizate în cadrul acestora pentru asigurarea eficacităţii controlului sub raportul costuri/beneficii; d)pregătirea şi instruirea personalului cu atribuţii de control sau căruia i s-au delegat asemenea atribuţii; e)stabilirea modalităţilor de evaluare şi valorificare a rezultatelor controlului. Secţiunea a 7-aDirecţii de acţiune privind implementarea standardului 24 - Verificarea şi evaluarea controlului Articolul 25Structurile ministerului transmit, pe cale ierarhică, Secretariatului general, până la data de 10 a lunii următoare fiecărui trimestru încheiat, situaţiile trimestriale întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 15. Articolul 26(1) Pentru implementarea standardului 24 - Verificarea şi evaluarea controlului, structurile ministerului parcurg, în principal, următoarele etape:a)convocarea comisiei în vederea realizării autoevaluării sistemului propriu de control intern/managerial; b)completarea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, prevăzut în ordin, denumit în continuare chestionarul de autoevaluare; c)întocmirea situaţiei sintetice, prin centralizarea informaţiilor din chestionarele de autoevaluare şi/sau situaţiile sintetice, transmise de către structurile din subordine/coordonare, şi a Raportului anual; d)înaintarea, pe cale ierarhică, Secretariatului general a chestionarului de autoevaluare/situaţiei sintetice şi a Raportului anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor, pentru anul precedent. (2) Structurile ministerului care au personalitate juridică, potrivit legii, transmit direct Secretariatului general situaţia sintetică şi Raportul anual până la data de 25 ianuarie a anului următor, pentru anul precedent. Articolul 27Pentru fundamentarea Raportului anual elaborat la nivelul ministerului se stabilesc următoarele responsabilităţi: a)structurile ministerului auditate de către structurile de audit public intern/extern în domeniul controlului intern/managerial transmit Secretariatului general, în termen de 30 de zile de la încheierea misiunii de audit, principalele recomandări formulate în raportul de audit public, precum şi principalele măsuri dispuse în vederea implementării acestora; b)Direcţia audit intern transmite Secretariatului general o sinteză cu privire la principalele constatări în domeniul controlului intern/managerial, precum şi elemente considerate relevante în programul şi activitatea structurii de audit, până la data de 25 ianuarie a anului următor, pentru anul precedent. Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 28(1) Comandanţii/Şefii de la toate eşaloanele dispun, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, măsurile necesare pentru constituirea comisiilor prevăzute la art. 5 lit. b).(2) Structurile ministerului completează şi transmit pe cale ierarhică Secretariatului general, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, tabelul prevăzut în anexa nr. 16.(3) Structurile ministerului transmit pe cale ierarhică Secretariatului general orice modificare cu privire la datele comunicate potrivit alin. (2), în termen de cel mult 15 zile de la data intervenirii acesteia. Articolul 29Documentele privind controlul intern/managerial se arhivează într-un dosar separat la compartimentul documente clasificate, potrivit termenelor stabilite de legislaţia în domeniu. Articolul 30Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele norme. ANEXA Nr. 1la norme Glosar Impactul este consecinţa asupra rezultatelor/obiectivelor, dacă riscul s-ar materializa. Microstructura reprezintă orice compartiment/birou/ secţie/serviciu, după caz, de la toate nivelurile ierarhice. Probabilitatea reprezintă posibilitatea sau eventualitatea ca un risc să se materializeze, determinată apreciativ sau prin cuantificare, atunci când natura riscului şi informaţiile disponibile permit o astfel de evaluare. Procedura de sistem descrie o activitate sau un proces care se desfăşoară la nivelul tuturor structurilor din cadrul ministerului sau a unora dintre acestea. Procedura operaţională reprezintă paşii ce trebuie urmaţi, algoritmul de urmat în realizarea sarcinilor, exercitarea atribuţiilor funcţionale şi angajarea responsabilităţilor. Procesul este ansamblul de activităţi corelate sau în interacţiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieşire. Responsabilul pe linia controlului intern/managerial este microstructura cu atribuţii în domeniul controlului intern/managerial, prevăzută în statul de organizare, sau persoana stabilită de comandantul/şeful structurii. Riscul reprezintă o combinaţie între probabilitate şi impact cu privire la evenimentele care pot afecta realizarea obiectivelor. Riscul inerent este expunerea la un anumit risc înainte să fie luată vreo măsură de atenuare a lui. Riscul rezidual reprezintă expunerea cauzată de un anumit risc după ce au fost luate măsurile de management al riscului. Structurile ministerului reprezintă structurile centrale, structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, structurile din subordinea/coordonarea structurilor centrale, până la nivel batalion/similar inclusiv, cu denumire, stat de organizare şi indicativ numeric. ANEXA Nr. 2la norme Principalele direcţii de acţiune privind implementarea standardelor de control intern/managerial

Nr. crt. Standarde Principalele direcţii de acţiune Documente
I. Mediul de control
1. Standardul 1 - Etica, integritatea 1.1. Asigurarea condiţiilor necesare cunoaşterii de către întregul personal a reglementărilor care guvernează comportamentul la locul de muncă, prevenirea şi raportarea fraudelor şi neregulilor: 1.1.1. postarea pe reţelele informatice locale existente a Codului de conduită etică a personalului militar şi civil contractual din Ministerul Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2004*), precum şi a altor coduri de conduită aplicabile în cadrul structurii, în funcţie de domeniul de activitate şi/sau de categoriile de personal existente 1.1.2. aducerea la cunoştinţă a reglementărilor care guvernează comportamentul la locul de muncă, aplicabile în cadrul structurii (notificare e-mail, registrul privind prelucrarea ordinelor, tabel de luare la cunoştinţă etc.) 1.1.3. prelucrarea actelor normative specifice pentru respectarea disciplinei militare în armată 1.1.4. aducerea la cunoştinţa personalului structurii a modificărilor sau a noutăţilor în domeniu 1.2. Consilierea etică şi aplicarea unui sistem de monitorizare a respectării normelor de conduită: 1.2.1. desemnarea, potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, prin ordin de zi pe unitate (OZU), a unui consilier de etică pentru funcţionarii publici din cadrul structurii, responsabil pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită 1.2.2. aducerea la cunoştinţă a problemelor disciplinare apărute la nivelul armatei, publicate în buletinele informative ale armatei 1.2.3. depunerea, publicarea, monitorizarea şi actualizarea declaraţiilor de avere şi de interese ale personalului de conducere şi ale funcţionarilor publici - Documentele prin care au fost aduse la cunoştinţa întregului personal reglementările care guvernează comportamentul la locul de muncă - Declaraţiile de avere şi interese - Procedurile operaţionale
2. Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini 2.1. Elaborarea/Actualizarea documentelor privind misiunea şi atribuţiile structurii 2.2. Aducerea la cunoştinţa întregului personal a documentelor actualizate privind misiunea şi atribuţiile structurii 2.3. Stabilirea sarcinilor/atribuţiilor asociate posturilor în concordanţă cu competenţele decizionale necesare realizării acestora 2.4. Repartizarea tuturor atribuţiilor structurii, prevăzute de lege şi de normele interne, personalului din compunerea structurii, prin fişele posturilor 2.5. Actualizarea fişelor posturilor în vederea repartizării raţionale şi echilibrate a activităţilor/sarcinilor personalului - Atribuţiile structurii - Fişele posturilor

*) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.94/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.

Nr. crt. Standarde Principalele direcţii de acţiune Documente
3. Standardul 3 - Competenţă, performanţă 3.1. Ocuparea posturilor prin concurs, potrivit legii 3.2. Completarea fişelor posturilor cu date privind cunoştinţele şi aptitudinile necesar a fi deţinute de titulari în vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor 3.3. Întocmirea tabelului centralizator cu nevoile de pregătire pe categorii de personal (cursuri necesare pentru promovarea în carieră, cursuri de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale) şi modul de aplicare a nevoilor de pregătire 3.4. Elaborarea şi realizarea de programe de pregătire profesională a personalului de către structurile de specialitate, conform nevoilor de perfecţionare identificate - Planul de pregătire a noilor angajaţi - Tabelul cu nevoile de pregătire pe categorii de personal - Documentaţia care atestă ocuparea posturilor prin concurs, potrivit legii - Procedurile operaţionale
4. Standardul 4 - Funcţii sensibile 4.1. Inventarierea funcţiilor sensibile 4.2. Întocmirea listei cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile 4.3. Întocmirea planului pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile 4.4. Respectarea planului pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile - Inventarul funcţiilor sensibile - Lista cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile - Planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile
5. Standardul 5 - Delegarea 5.1. Stabilirea în scris a competenţelor şi a responsabilităţilor delegate, precum şi a limitelor acestora 5.2. Asumarea responsabilităţii de către personalul delegat, confirmată prin semnătură 5.3. Înscrierea în fişa postului a activităţii delegate - Ordinul de zi pe unitate sau extrasul din acesta - Fişele posturilor
6. Standardul 6 - Structura organizatorică 6.1. Actualizarea şi păstrarea, în conformitate cu normele specifice în domeniu, a statului de organizare al structurii 6.2. Asigurarea corespondenţei dintre statul de organizare al structurii, registrul de evidenţă pe funcţii şi fişele postului - Statul de organizare al structurii - Diagramele de relaţii
II. Performanţa şi managementul riscului
7. Standardul 7 - Obiective 7.1. Stabilirea obiectivelor generale şi a celor specifice ale structurii, conform actelor normative în domeniu, în funcţie de resursele avute la dispoziţie, având termene de realizare şi indicatori de performanţă ataşaţi 7.2. Elaborarea inventarului activităţilor structurii 7.3. Stabilirea activităţilor individuale pentru fiecare salariat care să conducă la atingerea obiectivelor structurii - Planul cu principalele activităţi - Inventarul activităţilor structurii
8. Standardul 8 - Planificarea 8.1. Repartizarea resurselor alocate astfel încât să asigure activităţile necesare realizării obiectivelor specifice compartimentului 8.2. Elaborarea şi aprobarea documentelor de planificare şi conducere în funcţie de obiectivele structurii 8.3. Actualizarea planurilor/programelor în funcţie de schimbarea obiectivelor, resurselor sau altor elemente ale procesului de fundamentare - Planul cu principalele activităţi şi/sau alte documente de planificare - Planul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii (Programul de pregătire/instruire a personalului) - Programul anual al achiziţiilor publice - Planul de mentenanţă - Proiectul de buget
9. Standardul 9 - Coordonarea 9.1. Adoptarea măsurilor de coordonare a deciziilor şi activităţilor structurii cu cele ale altor structuri, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei acestora 9.2. Realizarea de consultări permanente atât în cadrul structurilor, cât şi între structuri, în vederea coordonării eficiente a activităţilor desfăşurate, pentru îndeplinirea obiectivelor - Diagramele de relaţii - Procedurile operaţionale
10. Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor 10.1. Primirea, în mod sistematic, de raportări despre activitatea structurii de către comandantul/şeful acesteia 10.2. Monitorizarea activităţilor în vederea îndeplinirii obiectivelor cu ajutorul unor indicatori de performanţă relevanţi şi specifici (calitate, cantitate, termen, cost, conducere, colaborare, lucru în echipă, mod de utilizare a resurselor etc.) 10.3. Evaluarea performanţelor de către comandantul/şeful structurii 10.4. Reevaluarea indicatorilor atunci când au loc modificări ale ipotezelor/premiselor şi, implicit, a obiectivelor - Rapoartele de activitate - Analiza stării structurii - Aprecierile de serviciu anuale
11. Standardul 11 - Managementul riscului 11.1. Identificarea şi evaluarea principalelor riscuri asociate obiectivelor şi activităţilor structurii care pot afecta eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor, respectarea regulilor, regulamentelor, încrederea în informaţiile financiare şi de management intern şi extern, protejarea bunurilor,prevenirea şi descoperirea fraudelor 11.2. Întocmirea şi actualizarea Registrului de riscuri la nivelul structurii 11.3. Întocmirea Planului privind implementarea măsurilor de management al riscurilor - Registrul de riscuri - Planul privind implementarea măsurilor de management al riscurilor
12. Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări 15.1. Formularea, în cadrul şedinţelor de lucru, a ipotezelor/premiselor, acceptate prin consens, care stau la baza stabilirii obiectivelor 15.2. Reevaluarea obiectivelor atunci când se constată modificări ale ipotezelor/premiselor - Planul cu principalele activităţi
III. Informarea şi comunicarea
13. Standardul 12 - Informarea 12.1. Stabilirea tipurilor de informaţii şi a nevoilor de informare în cadrul fiecărei structuri, pe nivele ierarhice, astfel încât, prin primirea şi transmiterea informaţiilor, sarcinile să poată fi îndeplinite 12.2. Stabilirea unui flux informaţional (diagramă de relaţii) fiabil, în toate sensurile, inclusiv în relaţiile cu exteriorul structurii - Diagrama de relaţii - Procedurile operaţionale
14. Standardul 13 - Comunicarea 13.1. Stabilirea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă care să asigure o difuzare rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor 13.2. Adaptarea procesului de comunicare la capacitatea utilizatorilor, în ceea ce priveşte prelucrarea informaţiilor şi achitarea de responsabilităţi în materie de comunicare - Diagrama de relaţii - Procedurile operaţionale
15. Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea 14.1. Organizarea expedierii/primirii, a depozitării şi a lucrului cu documente pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu şi transpunerea acestor operaţiuni în proceduri operaţionale 14.2. Aducerea la cunoştinţa întregului personal a legislaţiei cu privire la corespondenţă şi arhivare 14.3. Planificarea şi desfăşurarea activităţii de testare a cunoştinţelor - Procedurile operaţionale - Rezultatele testării
Nr. crt. Standarde Principalele direcţii de acţiune Documente
16. Standardul 16 - Semnalarea neregularităţilor 16.1. Completarea fişelor posturilor cu atribuţii în ceea ce priveşte semnalarea neregularităţilor care pot afecta îndeplinirea obiectivelor 16.2. Asigurarea condiţiilor necesare personalului de a semnala neregularităţile apărute, astfel încât aceste semnalări să nu determine un tratament inechitabil şi discriminatoriu faţă de persoana în cauză 16.3. Efectuarea de cercetări pentru elucidarea neregularităţilor semnalate, stabilirea şi aplicarea măsurilor care se impun (când este cazul) - Fişele posturilor - Documentele cercetării (când este cazul)
IV. Activităţile de control
17. Standardul 17 - Proceduri 17.1. Stabilirea activităţilor care pot fi transpuse în proceduri de sistem/operaţionale 17.2. Elaborarea procedurilor de sistem/operaţionale şi aducerea lor la cunoştinţa persoanelor cu atribuţii în domeniu 17.3. Respectarea codurilor de identificare stabilite la nivelul ministerului 17.4. Identificarea activităţilor/acţiunilor/proceselor care necesită reevaluări sau noi proceduri 17.5. Efectuarea modificărilor apărute în urma analizei 17.6. Centralizarea procedurilor de sistem/operaţionale în format electronic de către responsabilul pe linia controlului intern/managerial 17.7. Modificarea şi actualizarea procedurilor de sistem/operaţionale, ca urmare a disfuncţiilor constatate pe parcursul derulării activităţilor - Inventarul activităţilor structurii - Procedurile de sistem/operaţionale - Registrul pentru evidenţa procedurilor de sistem/operaţionale
18. Standardul 18 - Separarea atribuţiilor 18.1. Stabilirea măsurilor necesare pentru separarea atribuţiilor şi responsabilităţilor, potrivit legii 18.2. Exercitarea de către persoane diferite a funcţiilor de iniţiere, verificare şi aprobare a operaţiunilor - Atribuţiile structurii - Fişele posturilor
19. Standardul 19 - Supravegherea 19.1. Implementarea şi evaluarea eficacităţii mijloacelor de control şi supraveghere impuse pentru realizarea obiectivelor stabilite 19.2. Comunicarea atribuţiilor, a responsabilităţilor şi a limitelor de competenţă atribuite fiecărui salariat 19.3. Efectuarea evaluării periodice a activităţii întregului personal 19.4. Verificarea şi aprobarea rezultatelor muncii obţinute în diverse etape de realizare a operaţiunii - Procedurile operaţionale - Aprecierile de serviciu anuale
20. Standardul 20 - Gestionarea abaterilor 20.1. Analizarea modului de reglementare a gestionării abaterilor faţă de politicile sau procedurile stabilite în cadrul structurii şi la nivelul fiecărei microstructuri 20.2. Efectuarea unei analize periodice a circumstanţelor şi a modului cum au fost gestionate acţiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de bună practică pentru viitor - Lecţii învăţate
21. Standardul 21 - Continuitatea activităţii 21.1. Asigurarea continuităţii activităţilor la nivelul fiecărei microstructuri în parte, prin întocmirea unui inventar al situaţiilor care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi al măsurilor care să prevină apariţia lor 21.2. Efectuarea demersurilor de încadrare pe funcţiile disponibile la plecarea personalului din structură - Inventarul situaţiilor care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi al măsurilor care să prevină apariţia lor - Ordinul de zi pe unitate prin care se numeşte înlocuitorul la comandă al persoanelor cu funcţii de
21.3. Asigurarea existenţei contractelor de service pentru întreţinerea echipamentelor din dotare 21.4. Asigurarea existenţei contractelor de achiziţii pentru înlocuirea unor echipamente din dotare conducere la plecarea acestora în concedii, misiuni etc. - Contractele de achiziţii - Contractele de service
22. Standardul 22 - Strategii de control 22.1. Definirea unei strategii de control şi a tipurilor de control la nivelul structurii 22.2. Definirea tipurilor de control la nivelul structurii şi al microstructurilor 22.3. Elaborarea planurilor de control care să furnizeze asigurări pentru atingerea obiectivelor 22.4. Definirea modalităţilor de evaluare şi valorificare a rezultatelor controalelor - Planul de control - Documente rezultate în urma executării controlului
23. Standardul 23 - Accesul la resurse 23.1. Crearea responsabilităţilor personalului pentru protejarea şi folosirea corectă a resurselor avute la dispoziţie 23.2. Emiterea documentelor de autorizare privind accesul persoanelor la resursele materiale, financiare şi informaţionale - Fişele posturilor - Documentele de autorizare privind accesul persoanelor la resurse
V. Verificarea şi evaluarea
24. Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului 24.1. Realizarea anual a operaţiunii de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial la nivelul structurii: 24.1.1. întocmirea situaţiilor trimestriale privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial 24.1.2. întocmirea Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial 24.1.3. Întocmirea Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării 24.1.4. Întocmirea Raportului asupra sistemului de control intern/managerial - Situaţiile trimestriale privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial - Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial - Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării - Raportul asupra sistemului de control intern/managerial
25. Standardul 25 - Auditul intern 25.1. Executarea de misiuni de consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al structurii 25.2. Asigurarea evaluării independente şi obiective a sistemului de control intern/managerial de către structura de audit intern 25.3. Finalizarea acţiunilor auditorului intern prin rapoarte de audit, în care se enunţă punctele slabe identificate în sistem şi se formulează recomandări pentru eliminarea acestora 25.4. Dispunerea de către comandantul/şeful structurii a măsurilor necesare eliminării punctelor slabe constatate de misiunile de audit, având în vedere recomandările din rapoartele de audit intern - Documentele misiunii de audit

ANEXA Nr. 3la norme - Model - ROMÂNIA Ministerul Apărării Naţionale denumirea structurii -Nr.............. din ............... localitatea -Clasa/Nivel de secretizare Exemplarul nr. ................ Aprob Comandantul/Şeful ........ ................ ......... (structura) ................ (gradul) ........ ........ .............. (prenumele şi numele) Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial AL ........ ................ ........ ............. (denumirea structurii) A. Cadrul legal: Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat;

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.75/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale.B. Obiective: 1. Asigurarea implementării şi utilizării cu eficienţă a instrumentelor de control intern/managerial, în vederea informării operative, corecte şi la timp a conducerii structurii, pentru a deţine un bun control asupra activităţilor şi acţiunilor organizate şi desfăşurate în cadrul structurii. 2. Identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor care pot afecta obţinerea rezultatelor şi atingerea obiectivelor, stabilirea măsurilor de adoptat şi a responsabilităţilor în acest sens, monitorizarea constantă a procesului ........ ............. C. Activităţi/Acţiuni

Nr. crt. Activitatea/Acţiunea Răspunde Participă Termen Observaţii
Implementarea standardului 4 - Funcţii sensibile
1. Inventarierea funcţiilor sensibile (funcţiile care prezintă risc semnificativ în raport cu obiectivele) Comisia cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial Şefii de compartimente/birouri/ secţii/servicii ........
2. Întocmirea listei cu salariaţii care ocupă aceste funcţii şi a planului pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor angajaţi pe aceste funcţii Comisia cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern/managerial Şefii de compartimente/birouri/ secţii/servicii .........
Implementarea standardului ........ ........ .........

ANEXA Nr. 4la norme Structurile centrale responsabile de standardele de control intern/managerial

Nr. crt. Standardele de control intern/managerial Departamentul pentru politica de apărare şi planificare Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică Departamentul pentru armamente Statul Major General Secretariatul general Direcţia generală de informaţii a apărării Direcţia management resurse umane Direcţia financiar-contabilă Direcţia instanţelor militare Corpul de control şi inspecţie Direcţia audit intern Direcţia medicală
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Mediul de control
1 Etica, integritatea - C - - C - R - - - - -
2. Atribuţii, funcţii, sarcini - - - C - - R - - - - -
3. Competenţă, Performanţă - - - C - - R - - - - -
4. Funcţii sensibile - - - C - R - - - - -
5. Delegarea - - - C - - R - - - - -
6. Structura organizatorică - - - R - - C - - - - -
Performanţe şi managementul riscului
7. Obiective R - - C C - - - - - - -
8. Planificarea R - - C C - - - - - - -
9. Coordonarea C C C C R C C C C C C C
10. Monitorizarea performanţelor R C C C C C C C C C C C
11. Managementul riscului C C C C R C C C C C C C
12. Ipoteze, reevaluări R C C C C C C C C C C C
Informarea şi comunicarea
13. Informarea C R C C C C C C C C C C
14. Comunicarea C R C C C C C C C C C C
15. Corespondenţa şi arhivarea - - - C - R - - - - - -
16. Semnalarea neregularităţilor - C - R C - - - - - - -
Activităţi de control
17. Proceduri C C C C R C C C C C C C
18. Separarea atribuţiilor - - - C - - - R - - - -
19. Supravegherea - - C R - C - - - - - -
20. Gestionarea abaterilor - - - R - - - C - - - -
21. Continuitatea activităţii - - - R - - - - - - - -
22. Strategii de control C C C C C C C C C R C C
23. Accesul la resurse - - - R - C - - - - - -
Auditarea şi evaluarea
24. Verificarea şi evaluarea controlului C C C C R C C C C C C C
25. Auditul intern - - - - - - - - - - R -

LEGENDĂ: R - structură responsabilă cu implementarea standardului; C - structură colaboratoare la implementarea standardului. ANEXA Nr. 5la norme Model -ROMÂNIA Ministerul Apărării Naţionale denumirea structurii -Nr.............. din ............... localitatea -Clasa/Nivel de secretizare Exemplarul nr. ................ Aprob Comandantul/Şeful ........ ................ ......... (structura) ................ (gradul) ........ ........ .............. (prenumele şi numele) Documentele cu privire la implementarea standardului 4 - Funcţii sensibile A. Inventarul funcţiilor sensibile

Nr. crt. Funcţie sensibilă compartiment/birou/secţie/serviciu Observaţii
1.
2.
...
n.

B. Lista cu salariaţii care ocupă funcţii sensibile

Nr. crt. Funcţie sensibilă compartiment/birou/secţie/serviciu Salariat (grad/nume/prenume) Observaţii
1.
2.
...
n.

C. Planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile

Nr. crt. Funcţie sensibilă compartiment/birou/secţie/serviciu Salariat (grad/nume/prenume) Data numirii Politica de rotaţie* Observaţii
1.
2.
...
n.

* Politica de rotaţie a salariaţilor din funcţiile sensibile se stabileşte în raport cu natura şi mărimea estimată a riscurilor identificate asociate funcţiilor sensibile şi presupune măsuri de control intern/managerial, cum sunt cele specifice următoarelor standarde de control intern/managerial: 16 - Semnalarea neregularităţilor, 19 - Supravegherea; 22 - Strategii de control; 23 - Accesul la resurse. ANEXA Nr. 6la norme Metodologia de formulare a ipotezelor/premiselor, obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă Obiectivele generale contribuie la îndeplinirea misiunii ministerului şi sunt enunţate în legea de organizare şi funcţionare a ministerului sau sunt stabilite în actele normative şi documentele de planificare (Strategia naţională de apărare, Carta albă a apărării, Directiva de planificare a apărării etc.). Obiectivele specifice sunt obiectivele rezultate prin derivare din obiectivele generale şi contribuie la îndeplinirea obiectivului general corespunzător. Ele se particularizează de către comandantul/şeful structurii, în concordanţă cu activitatea şi atribuţiile specifice ale acesteia, şi se includ în planul cu principalele activităţi ale structurii sau în alte documente de planificare. Ipotezele/Premisele stau la baza stabilirii obiectivelor şi reprezintă construcţii logice între variabile, bazate pe date cantitative sau calitative complete, care exprimă posibilele schimbări din mediul intern sau extern al ministerului (de exemplu: în estimarea costurilor sau beneficiilor unei acţiuni se ia în considerare rata inflaţiei). Obiectivele sunt formulate astfel încât să răspundă pachetului de cerinţe S.M.A.R.T., care presupune că obiectivele trebuie să respecte următoarele criterii: a)specific - obiectivele trebuie să fie precise şi concrete; b)măsurabil - obiectivele trebuie să definească o stare viitoare dezirabilă într-un mod care să permită măsurarea, astfel încât să fie posibilă verificarea îndeplinirii obiectivului prin indicatori de performanţă; c)abordabil - obiectivele stabilite trebuie să fie realizabile; d)realist - obiectivele stabilite trebuie să fie ambiţioase, însă, în acelaşi timp, trebuie să fie realiste; e)termen de realizare - obiectivele pot fi măsurate numai dacă sunt încadrate într-o perioadă fixă de timp sau dacă se raportează la o dată.Obiectivele generale şi specifice trebuie stabilite în aşa fel încât îndeplinirea lor să poată fi verificată prin indicatori măsurabili de performanţă pentru activitatea planificată. Indicatorii de performanţă sunt elaboraţi pentru a furniza informaţii de încredere asupra naturii şi performanţei sectorului supus revizuirii împreună cu un set compatibil de măsuri ale performanţei. Acest lucru va contribui la creşterea gradului de răspundere publică al sectorului, precum şi la asigurarea faptului că deciziile privind politicile pot fi agreate în baza informaţiilor întemeiate şi de încredere. Un indicator de performanţă defineşte măsurarea unei informaţii importante şi folositoare, cu privire la performanţa ministerului, exprimată în procente, index, rată sau altă comparaţie, care este monitorizată la intervale regulate şi este comparată cu unul sau mai multe criterii. Măsurarea performanţei este, în general, orientată fie către rezultatele activităţii (output), fie către impactul programului (outcome) pe termen lung. Tipuri de indicatori de performanţă: a)cantitatea (care este rezultatul direct al activităţii sau al ceea ce se va produce în cadrul programului) - este un indicator a ceea ce activitatea/programul va produce efectiv (de exemplu, numărul militarilor instruiţi), fiind relevant pentru programele şi activităţile care se concentrează doar pe furnizarea de bunuri şi servicii de bază (de exemplu, numărul de paturi de spital furnizate, numărul de locuri în cadrul şcolilor de aplicaţie); b)calitatea (cum va fi măsurată calitatea rezultatului) - măsoară calitatea rezultatelor produse (de exemplu, satisfacţia cadrelor militare faţă de cariera militară; numărul greşelilor făcute); c)durata (în ce perioadă ar trebui produse efectele) - măsurarea duratei variază în funcţie de natura rezultatului (de exemplu, lista de aşteptare medie pentru o operaţie medicală, durata medie de spitalizare), fiind foarte folositoare atunci când elementul timp este o dimensiune importantă în cadrul desfăşurării activităţii/programului; d)eficienţa (care este costul per unitate de produs) - este o măsură a unităţilor contribuţiilor, de obicei costul (de exemplu, salarii, cheltuieli administrative şi alte cheltuieli) per unitate de rezultat. Indicatorii de acest tip măsoară dacă serviciile sunt furnizate la cel mai redus cost. În timp, ei indică schimbări în costurile per unitate şi eficienţa operaţiunilor în furnizarea de servicii; e)eficacitatea (ce impact a avut programul) - un indicator privind măsura în care un program sau serviciu şi-a atins obiectivele.La selecţia indicatorilor de performanţă se au în vedere următoarele: a)legătura dintre indicatori şi obiectivele stabilite trebuie să fie clară; b)trebuie stabilite valorile de referinţă dintre cele mai recente valori istorice ale unui indicator; c)trebuie stabilite activităţi regulate pentru colectarea indicatorului, care să descrie modul în care indicatorul va fi colectat, cine este responsabil şi când anume va fi furnizată informaţia; d)valorile-ţintă trebuie stabilite pentru fiecare trimestru al anului financiar curent. ANEXA Nr. 7la norme Model -ROMÂNIA Ministerul Apărării Naţionale denumirea structurii -Nr.............. din ............... localitatea -Clasa/Nivel de secretizare Exemplarul nr. ................ Aprob Comandantul/Şeful ........ ................ ......... (structura) ................ (gradul) ........ ........ .............. (prenumele şi numele) Inventarul activităţilor ........ ................ ................ .......... (denumirea structurii)

Nr. crt. Denumirea activităţii Activitate Denumirea procedurii (pentru activităţile procedurabile) Responsabil Observaţii
P N
Serviciul ........ ................ ........ ..........
Secţia ........ ........ ..............
TOTAL GENERAL ACTIVITĂŢI
TOTAL GENERAL ACTIVITĂŢI PROCEDURABILE

LEGENDĂ: P - procedurabilă;

N - neprocedurabilă.NOTĂ: La nivelul fiecărei microstructuri, precum şi la nivelul întregii structuri, numărul activităţilor procedurabile reprezintă doar o parte din cel al activităţilor identificate. ANEXA Nr. 81 )la norme Diagrama de proces pentru elaborarea procedurilor de sistem/operaţionale * PS - procedura de sistem; PO - procedura operaţională. 1) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 9la norme Model orientativ -Procedura de sistem/operaţională CUPRINS 1. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii de sistem/operaţionale

Ediţia/Revizia Componenta revizuită Modalitatea reviziei Data la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei
1 2 3 4
Ediţia I x x
Revizia 1
Revizia 2
......
Ediţia II x x
Revizia 1

Când se realizează o nouă ediţie a procedurii de sistem/operaţionale, coloanele 2 şi 3 nu se completează. Revizia se schimbă atunci când au loc acţiuni de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a unuia ori a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii de sistem/operaţionale. Paragrafele şi subparagrafele schimbate vor fi marcate prin sublinierea textului respectiv. Numărul reviziei se modifică în ordine crescătoare. Dacă volumul modificărilor depăşeşte 50% din conţinutul procedurii scrise sau diferenţa dintre numerele de revizie este mai mare de 3, se modifică ediţia procedurii scrise. 2. Lista de difuzare Difuzarea procedurilor de sistem/operaţionale este realizată în format electronic.

Nr. crt. Scopul difuzării Microstructura/Persoana Data difuzării
1 2 3 4
1 aplicare
2 .....
3 informare
4 ......
5 evidenţă
6 alte scopuri

3. Scop În această secţiune se prezintă scopul pentru care a fost formulată procedura respectivă (PO sau PS). Totodată, este recomandabil să fie precizate şi beneficiile care se obţin prin utilizarea procedurii în cauză. 4. Documente de referinţă Lista documentelor cu rol de reglementare, aplicabile activităţii procedurabile, şi legislaţia internă şi internaţională care reglementează activitatea 5. Definiţii şi abrevieri Se înscriu şi se explică termenii/abrevierile specifici/specifice activităţii. 5.1. Definiţii 5.2. Abrevieri 6. Domeniul de aplicare Sunt precizate principalele activităţi de care depind sau care depind de activitatea care va fi transpusă în procedură, compartimentele furnizoare de date sau/şi beneficiare de rezultate ale activităţii. Listarea compartimentelor implicate în procesul activităţii 7. Descrierea procedurii de sistem/operaţionale Se descriu etapele de lucru: derularea operaţiunilor şi a acţiunilor. Această parte de descriere a procedurii propriu-zise poate fi realizată astfel: a)narativ, prin înşiruirea logică şi cronologică a paşilor care trebuie urmaţi în vederea realizării atribuţiilor şi sarcinilor, având în vedere asumarea responsabilităţilor; b)tabelar, prin includerea elementelor procedurii [paşi, responsabil(i), termen etc.)] într-un tabel de forma:

Nr. crt. Descrierea activităţii Responsabil Termen (timp alocat) Documente (de intrare, de ieşire, ajutătoare) Riscuri identificate Observaţii

8. Responsabilităţi Această secţiune se referă la descrierea responsabilităţilor structurilor/microstructurilor/persoanelor care aplică procedura, şi nu a celor legate de elaborarea, verificarea şi aprobarea procedurii. ANEXA Nr. 10la norme Model -ROMÂNIA Ministerul Apărării Naţionale denumirea structurii -Nr.............. din ............... localitatea -Clasa/Nivel de secretizare Exemplarul nr. ................ Registrul pentru evidenţa procedurilor de sistem/operaţionale al ........ ................ ............. (denumirea structurii)

Nr. crt. Codul PS/PO Denumirea PS/PO Data aprobării Clasa sau nivelul de secretizare Structura care a elaborat PS/PO Nr. de înregistrare/ data Ediţia Revizia Observaţii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CAPITOLUL I - PROCEDURI DE SISTEM
CAPITOLUL II - PROCEDURI OPERAŢIONALE

ANEXA Nr. 111 )la norme Diagrama de proces pentru implementarea managementului riscului 1) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 12la norme Metodologia privind identificarea, evaluarea şi atenuarea riscurilor Managementul riscurilor este un proces efectuat de către conducerea şi personalul structurilor ministerului şi constă în: 1. identificarea riscurilor; 2. evaluarea riscurilor; 3. stabilirea toleranţei la risc; 4. strategia adoptată pentru atenuarea riscurilor - controlarea riscurilor (răspunsul la risc); 5. revizuirea şi raportarea riscurilor. 1. Identificarea riscurilor Riscurile se identifică şi se definesc în raport cu obiectivele a căror realizare este afectată de materializarea lor. Existenţa unui sistem de obiective clar definite în cadrul structurii constituie premisa esenţială pentru identificarea şi definirea riscurilor. Dacă situaţia o impune, anumite activităţi/sarcini ce au un rol determinant în realizarea obiectivului pot fi detaliate la rândul lor până la limita necesară unei identificări şi evaluări mai precise a riscurilor. Identificarea riscurilor se efectuează prin formularea răspunsului la următoarea întrebare: care ar fi consecinţele nerealizării sau realizării necorespunzătoare a acestei activităţi/sarcini? Un risc identificat va fi exprimat succint cu ajutorul câtorva cuvinte care să îi redea esenţa (de exemplu, efectuarea de plăţi necuvenite sau atribuirea nelegală a contractului de furnizare). Pentru identificarea şi definirea riscurilor se respectă următoarele reguli: a)se ţine cont de faptul că riscul este o incertitudine, o posibilitate, şi nu un fapt împlinit; b)se analizează problemele dificile identificate, iar dacă circumstanţele se pot repeta, se tratează problemele dificile şi ca riscuri; c)problemele (situaţiile, evenimentele) care nu pot să apară nu se consideră riscuri; d)se definesc atât cauzele, cât şi efectele riscului identificat asupra obiectivelor; e)se grupează şi se prioritizează riscurile identificate.2. Evaluarea riscurilor Evaluarea riscurilor presupune evaluarea probabilităţii de materializare a riscurilor şi a impactului asupra obiectivelor în cazul în care acestea se materializează. Combinaţia dintre nivelul estimat al probabilităţii şi nivelul estimat al impactului constituie expunerea la risc, în baza căreia se realizează profilul riscurilor. Etapele evaluării riscurilor sunt: 2.1. evaluarea probabilităţii de materializare a riscului identificat; 2.2. evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul materializării riscurilor; 2.3. evaluarea expunerii la risc. 2.1. Evaluarea probabilităţii de materializare a riscului identificat Evaluarea probabilităţii de materializare a riscului identificat constă în determinarea şanselor de apariţie a unui rezultat specific şi se realizează prin: a)observarea materializării riscurilor similare în trecut; b)analiza circumstanţelor (cauzelor) care favorizează apariţia riscurilor; c)utilizarea scalelor de evaluare a probabilităţii de materializare a riscului, în 3 trepte de probabilitate, potrivit tabelului:

Nivelul probabilităţii Explicaţie
1 Scăzut (0% - 19%) Este foarte puţin probabil să se întâmple pe o perioadă lungă de timp; nu s-a întâmplat până în prezent.
2 Mediu (20% - 79%) Este probabil să se întâmple pe o perioadă medie de timp; s-a întâmplat de câteva ori în ultimul an/ultimii ani.
3 Ridicat (80% - 100%) Este foarte probabil să se întâmple pe o perioadă scurtă de timp; s-a întâmplat de multe ori în ultimul an.

2.2. Evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul materializării riscurilor Evaluarea impactului asupra obiectivelor în cazul materializării riscurilor reprezintă consecinţa asupra obiectivelor (rezultatelor) aşteptate, care poate fi, în funcţie de natura riscului, negativă sau pozitivă şi se face potrivit tabelului:

Nivelul impactului/consecinţelor Explicaţie
1 Scăzut Cu impact foarte scăzut asupra activităţilor structurii şi îndeplinirii obiectivelor
2 Mediu Cu impact mediu asupra activităţilor structurii şi îndeplinirii obiectivelor
3 Ridicat Cu impact semnificativ asupra activităţilor structurii şi îndeplinirii obiectivelor

2.3. Evaluarea expunerii la risc Expunerea la risc reprezintă consecinţele, ca o combinaţie de probabilitate şi impact, pe care le poate resimţi o structură în raport cu obiectivele prestabilite în cazul în care riscul s-ar materializa. Evaluarea expunerii la risc se determină astfel: probabilitate x impact (X x Y). Scala evaluării expunerii la risc1) se reprezintă grafic astfel: NOTĂ: Liniile matricei descriu variaţia probabilităţii, iar coloanele variaţia impactului. Expunerea la risc apare la intersecţia liniilor cu coloanele. 3. Stabilirea toleranţei la risc 3.1.Toleranţa la risc reprezintă „cantitatea“ de risc pe care o structură este pregătită să o tolereze sau la care este dispusă să se expună la un moment dat şi presupune următoarele: a)pentru fiecare risc identificat este necesară efectuarea unei comparări a expunerii la risc cu nivelul toleranţei la risc; b)se analizează deviaţia expunerii la risc faţă de toleranţa la risc şi se stabileşte dacă riscul este tolerabil sau nu; c)dacă expunerea la riscul inerent este mai mică sau egală cu toleranţa la risc, atunci nu se impun măsuri de control al riscurilor, ceea ce înseamnă că riscurile sunt acceptate; d)toate riscurile care au un nivel al expunerii situat deasupra limitei de toleranţă trebuie tratate prin măsuri de control prin care expunerea la riscurile reziduale să fie adusă sub limita de toleranţă stabilită.3.2. Stabilirea limitei de toleranţă la risc constă în punerea într-o relaţie de echilibru a costului de controlare a riscurilor cu costul expunerii, în cazul în care riscul s-ar materializa, şi se face potrivit tabelului2): 4. Strategia adoptată pentru atenuarea riscurilor - controlarea riscurilor (răspunsul la risc) 4.1. După ce riscurile au fost identificate şi evaluate şi după ce s-au definit limitele de toleranţă în cadrul cărora structura este dispusă la un moment dat să îşi asume riscuri, se stabileşte tipul de răspuns la risc pentru fiecare risc în parte, potrivit tabelului:

Strategia adoptată pentru răspunsul la risc Măsurile ce urmează a fi luate
Acceptare Acceptarea (tolerarea) riscurilor, respectiv neluarea unor măsuri de control intervine atunci când riscurile sunt liber asumate şi aplicarea unei strategii de răspuns la risc nu este posibilă (se recomandă în cazul riscurilor cu expunere scăzută).
Evitare Evitarea riscurilor, eliminarea activităţilor (circumstanţelor) care generează riscurile (aplicarea acestei strategii este limitată în cazul activităţilor care ţin de scopul structurii)
Monitorizare permanentă Acceptarea riscului cu condiţia menţinerii sale sub o permanentă supraveghere presupune o amânare a luării măsurilor de control până la momentul creşterii probabilităţii de apariţie a riscului astfel tratat (se aplică în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariţie, monitorizându-se cu precădere probabilitatea de apariţie a riscului).
Transferarea riscurilor Încredinţarea gestionării riscului unui terţ specializat, pe bază de contract, are ca efect micşorarea expunerii structurii şi gestionarea eficace a riscului de către un terţ specializat (se pretează în cazul riscurilor financiare şi patrimoniale, cum sunt contractele de asigurare).
Tratarea (atenuarea) riscurilor Reprezintă cea mai frecventă modalitate de abordare pentru majoritatea riscurilor cu care se confruntă structura şi presupune acţionarea prin măsuri de atenuare a probabilităţii, a impactului sau a amândurora (implementarea de instrumente de control intern/managerial pentru a menţine riscurile în limite acceptabile).

1) Scala evaluării expunerii la risc este reprodusă în facsimil. 2) Tabelul este reprodus în facsimil. 4.2. Instrumentele de control intern/managerial constituie ansamblul măsurilor luate în vederea atenuării riscurilor şi sunt clasificate în 6 grupe, astfel: a)obiectivele - efectele pozitive pe care conducerea încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite, ţinând cont de specificul domeniului de activitate şi al responsabilităţilor stabilite de legislaţia în domeniu; b) mijloacele - ansamblul resurselor umane, financiare, materiale şi de altă natură puse la dispoziţia structurii în vederea realizării obiectivelor stabilite; c)sistemul informaţional - totalitatea procedurilor, metodelor şi mijloacelor puse la dispoziţia structurii în cadrul procesului informaţional ce constituie un tot unitar cu privire la culegerea, prelucrarea, sistematizarea, transmiterea, valorificarea şi stocarea datelor şi informaţiilor, în conformitate cu legislaţia în domeniu; d)organizarea - ansamblul de măsuri, metode, tehnici, mijloace şi operaţiuni, prin care se stabilesc, în conformitate cu anumite principii, reguli, norme şi criterii prevăzute în legislaţia specifică, componentele procesuale (activităţi, atribuţii, sarcini) şi organigramele structurilor ministerului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite; e)procedurile - totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii; f)supervizarea, controlul - sunt vizate, în principal, măsuri de control ierarhic menite să ţină sub control riscurile ce rezultă din desfăşurarea activităţilor de către personalul din subordine şi presupune îndrumarea, coordonarea, monitorizarea şi verificarea.5. Revizuirea şi raportarea riscurilor Revizuirea şi raportarea riscurilor presupune: a)monitorizarea modificării riscurilor ca urmare a implementării instrumentelor de control intern/managerial şi a modificării circumstanţelor care favorizează apariţia riscurilor (a se analiza dacă: riscurile persistă, au apărut riscuri noi, impactul şi probabilitatea riscurilor au suferit modificări, măsurile implementate sunt eficace, anumite riscuri trebuie raportate eşaloanelor superioare etc.); b)obţinerea de asigurări privind eficacitatea gestionării riscurilor şi identificarea nevoii de a lua măsuri viitoare. ANEXA Nr. 13la norme Model -ROMÂNIA Ministerul Apărării Naţionale denumirea structurii -Nr. ............ din ........ ............... localitatea -Clasa/Nivel de secretizare Exemplarul nr. .... Aprob Comandantul/Şeful ........ ........ ........... (structura) ........ .............. (gradul) ........ ........ ............ (prenumele şi numele) Registrul de riscuri al ........ ........ ........ (denumirea structurii)

Codul riscului Obiectiv/Activitate Descrierea riscului Risc inerent Strategia adoptată pentru risc Instrumentul de control intern/managerial Termen Risc rezidual Responsabil Observaţii
P I E P I E
1 2 3 4 5 6 (4 x 5) 7 8 9 10 11 12 (10 x 11) 13 14

LEGENDĂ: P - probabilitate;

I - impact;

E - expunerea la risc. ANEXA Nr. 14la norme model -ROMÂNIA Ministerul Apărării Naţionale denumirea structurii -Nr. ............ din ........ ............... localitatea -Clasa/Nivel de secretizare Exemplarul nr. .... Aprob Comandantul/Şeful ........ ........ ........... (structura) ........ .............. (gradul) ........ ........ ............ (prenumele şi numele) Planul privind implementarea măsurilor de management al riscurilor al ........ ........ ............... (denumirea structurii)

Codul riscului Măsuri/Acţiuni preventive propuse Stadiul de implementare a măsurilor de management al riscurilor Dificultăţi întâmpinate în implementarea măsurilor de management al riscurilor Instrumentul de control intern/managerial (acţiuni noi propuse) Responsabil Termen de implementare Observaţii
1 2 3 4 5 6 7 8

ANEXA Nr. 15la norme model -ROMÂNIA Ministerul Apărării Naţionale denumirea structurii -Nr. ............ din ........ ............... localitatea -Clasa/Nivel de secretizare Exemplarul nr. .... Aprob Comandantul/Şeful ........ ........ ........... (structura) ........ .............. (gradul) ........ ........ ............ (prenumele şi numele) Situaţie trimestrială privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial la data de1 ........ ................

Nr. crt. Specificaţii Total (nr.) din care, aferent2: Observaţii
structurilor fără personalitate juridică structurilor cu personalitate juridică
1 2 3 4 5 6
1. Structuri subordonate X X
2. Structuri în care s-a constituit structura cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a sistemului de control intern/managerial
3. Structuri în care s-a elaborat şi s-a aprobat programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial

1 Situaţiile se întocmesc trimestrial şi se transmit Secretariatului general, până la data de 10 a lunii următoare fiecărui trimestru încheiat, iar data situaţiei este, după caz, 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie sau 31 decembrie. 2 În coloanele 4 şi 5 se trec datele de la structura proprie, cumulate, când este cazul, cu cele de la structurile aflate în subordine/coordonare, până la nivel batalion/similar, inclusiv.

1 2 3 4 5 6
4. Structuri care şi-au stabilit obiectivele generale
5. Obiectivele generale stabilite de către structurile prevăzute la pct. 4
6. Structuri care şi-au inventariat activităţile
7. Activităţi inventariate de către structurile prevăzute la pct. 6
8. Structuri care şi-au inventariat activităţile procedurabile
9. Activităţi procedurabile inventariate de către structurile prevăzute la pct. 8
10. Structuri care au elaborat proceduri
11. Proceduri elaborate de către structurile prevăzute la pct. 10
12. Structuri care au inventariat funcţii sensibile
13. Funcţii sensibile inventariate de către structurile prevăzute la pct. 12
14. Structuri care au elaborat indicatori asociaţi obiectivelor
15. Indicatori asociaţi obiectivelor elaboraţi de structurile prevăzute la pct. 14
16. Structuri care au identificat, evaluat şi înregistrat riscuri
17. Riscuri identificate, evaluate şi înregistrate în Registrul riscurilor de către structurile prevăzute la pct. 16

ANEXA Nr. 16la norme model -ROMÂNIA Ministerul Apărării Naţionale denumirea structurii -Nr. ............ din ........ ............... localitatea -Clasa/Nivel de secretizare Exemplarul nr. .... Tabel cu datele de identificare ale preşedintelui comisiei şi ale responsabilului pe linia controlului intern/managerial

Nr. crt. Denumirea structurii Ordinul de zi pe unitate - nr./data - a) Preşedintele comisiei Gradul Numele şi prenumele Punct de contact (STAR, telefon fix, mobil, fax, e-mail) Observaţii
b) Responsabilul pe linia controlului intern/managerial Funcţia


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 75/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 75 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 75/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu