E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 75 din 30 ianuarie 2009

pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din 2 februarie 2009Văzând Referatul Direcţiei generale strategii şi politica medicamentului nr. 960 din 30 ianuarie 2009,

în baza prevederilor titlului XVII „Medicamentul", art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 140 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 22 august 2002, cu modificările ulterioare, precum şi orice altă dispoziţie contrară.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune art. 1-5 din Directiva Consiliului nr. 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor care guvernează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea lor în sfera de aplicare a sistemului naţional de asigurări de sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 40 din 11 februarie 1989.

Ministrul sănătăţii,

Ion Bazac

ANEXA

NORME

privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentul ordin se aplică tuturor medicamentelor de uz uman pentru care a fost emisă o autorizaţie de punere pe piaţă, denumită în continuare APP, valabilă pe teritoriul României şi care se comercializează pe teritoriul României în conformitate cu prevederile legii.

Art. 2. - (1) Sunt supuse avizării ministerului, în ceea ce priveşte preţul, medicamentele care se eliberează pe bază de prescripţie medicală, a căror punere pe piaţă este autorizată de Agenţia Naţională a Medicamentului sau pe baza deciziei Comisiei Europene acordate conform procedurii centralizate în condiţiile legii.

(2)  Preţul medicamentelor OTC se stabileşte şi se modifică în mod liber. Preţul medicamentelor OTC nou-autorizate pentru punere pe piaţă, precum şi preţul modificat, stabilit de deţinătorul APP sau de reprezentant, se notifică la minister în termen de 30 de zile de la momentul punerii pe piaţă.

(3)   Preţul medicamentelor magistrale şi oficinale se stabileşte în mod liber.

Art. 3. -In înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a) minister- Ministerul Sănătăţii;

b)  medicament OTC - medicamentul care se eliberează fără prescripţie medicală (overthe counter);

c)   medicament inovativ - medicamentul autorizat în conformitate cu prevederile art. 700 şi 702 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sau un medicament autorizat în Uniunea Europeană prin procedura centralizată, pe bază de studii clinice proprii. In scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele pentru care s-a acordat o autorizaţie de uz pediatric (PUMA) sunt considerate medicamente inovative;

d) medicament orfan - medicamentul definit conform art. 2 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 141/2000 privind medicamentele orfane. In scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele orfane sunt considerate medicamente inovative;

e)  medicament princeps - medicamentul inovativ pentru care în România poate fi comercializat primul medicament generic în condiţii legale;

f)  medicament generic - medicamentul definit conform art. 704 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, titlul XVII „Medicamentul";

g) primul medicament generic - primul medicament generic care a obţinut primul aprobarea preţului în România;

h) preţ de referinţă generic - preţul maximal aprobat de minister pentru primul medicament generic, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

i) reprezentant - persoana fizică sau juridică desemnată de către deţinătorul APP sau, după caz, al autorizaţiei de import să îl reprezinte în relaţia cu ministerul în legătură cu oricare dintre aspectele privind stabilirea preţurilor la medicamente de uz uman;

j) îngheţare a preţurilor - menţinerea nemodificată a preţurilor pe o anumită perioadă;

k) ţară de origine - ţara unde se află locul de producţie a unui medicament de uz uman. Când producţia are loc în două sau mai multe ţări, toate aceste ţări sunt considerate ţări de origine.

Art. 4. -In cuprinsul prezentelor norme, prin preţ notificat sau supus avizării ministerului se înţelege exclusiv preţul de producător, adică preţul CIP conform INCOTERMS 2000.

CAPITOLUL II

Procedura privind avizarea preţurilor medicamentelor de uz uman

Art. 5. - (1) Decizia de avizare privind preţul medicamentului se adoptă şi se comunică solicitantului în termen de 90 de zile de la primirea cererii depuse de deţinătorul APP sau de reprezentant, inclusiv toată documentaţia aferentă, conform prezentelor norme.

(2)  Dacă informaţiile din cadrul cererii sunt incomplete, Ministerul Sănătăţii înştiinţează solicitantul asupra acestui aspect, în maximum 30 de zile de la depunere, şi solicită completarea dosarului cu informaţiile necesare, urmând a da o decizie finală în termen de 90 de zile de la primirea informaţiilor solicitate.

(3)  In lipsa acestei decizii, în cadrul perioadei mai sus menţionate, solicitantul devine împuternicit să comercializeze produsele la preţul propus fără a putea fi inclus în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, denumit în continuare Catalogul naţional, cu respectarea adaosurilor stabilite prin prezentele norme pentru activităţile de comercializare angro şi en detail.

(4) Preţul de producător este propus de deţinătorul APP sau de reprezentant, în lei.

(5) Preţul trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu cel mai mic preţ al aceluiaşi medicament din lista ţărilor cu care se efectuează comparaţia, prevăzute la art. 6. Pentru efectuarea analizei comparative, transformarea preţurilor de producător din alte valute în lei se face luându-se în considerare cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pe anul în curs. Pentru alte valute decât euro se foloseşte cursul de schimb mediu prognozat de Comisia Naţională de Prognoză.

(6)  In situaţia în care preţul de producător în ţările de comparaţie este înregistrat la altă formă de ambalare, se va lua în analiză forma de ambalare cea mai apropiată de cea solicitată pentru avizarea preţului în România.

(7) Anual, Ministerul Sănătăţii poate modifica prin ordin al ministrului sănătăţii lista ţărilor luate ca etalon de comparaţie, în funcţie de posibilitatea culegerii datelor necesare.

(8)  Preţul se avizează pentru o perioadă limitată de un an, calculată de la data avizării.

(9) Cu 60 de zile înainte de data expirării termenului de un an pentru care a fost aprobat preţul, deţinătorul APP sau reprezentantul este obligat să transmită ministerului noua documentaţie de avizare a preţului, conform art. 6, în vederea reavizării preţului de către minister.

Art. 6. - (1) In vederea avizării preţurilor medicamentelor de uz uman, solicitantul trebuie să depună la Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală strategii şi politica medicamentului următoarele documente, cu respectarea prevederilor prezentelor norme:

a)  cerere-tip, conform anexei nr. 1, prin care deţinătorul de APP sau reprezentantul solicită avizarea în condiţiile prezentelor norme a nivelului de preţ de producător propus în lei, împreună cu o declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea preţului propus cu prezentele norme, inclusiv sub aspectul nivelului minim de comparaţie prevăzut la art. 5 alin. (5), sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul penal (Falsul in declaraţii). Cererea este semnată de către reprezentantul legal al deţinătorului de APP sau al reprezentantului;

b)  copie a APP sau a deciziei Comisiei Europene emise în cadrul procedurii centralizate;

c)  copie de pe anexele APP sau ale deciziei Comisiei Europene emise în cadrul procedurii centralizate;

d) comparaţia cu preţul de producător autorizat în: - Republica Cehă;

- Republica Bulgaria;

- Republica Ungară;

- Republica Polonă;

- Republica Slovacă;

- Republica Austria;

- Regatul Belgiei;

- Republica Italiană;

- Lituania;

- Spania;

- Grecia;

- Germania,

cu prezentarea de către deţinătorul APP sau reprezentant de copii de pe cataloagele existente pe pieţele respective, în vigoare la data depunerii documentaţiei;

e) declaraţie pe propria răspundere a deţinătorului APP sau a reprezentantului, conform anexei nr. 2.

(2)  Când medicamentul nu are preţ în niciuna dintre ţările prevăzute la alin. (1), preţul se compară cu cel din ţara de origine; în acest caz, documentaţia depusă include şi o copie de pe catalogul de preţuri de pe piaţa respectivă.

(3)   Solicitarea avizării preţurilor de producător pentru produsele autorizate de punere pe piaţă se face în conformitate cu APP eliberată de Agenţia Naţională a Medicamentului, respectiv cu decizia Comisiei Europene emise în cadrul procedurii centralizate, sub aspectul identificării produsului.

(4) In cazul în care preţul propus de către deţinătorul de APP sau reprezentantul acestuia nu este în conformitate cu prezentele norme, inclusiv sub aspectul nivelului minim de comparaţie prevăzut la art. 5 alin. (5), deţinătorul de APP va fi sancţionat prin excluderea medicamentului respectiv din lista denumirilor comerciale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Excluderea are efect pentru o perioadă de un an de la emiterea deciziei luate la nivelul ministerului.

(5)  Ministerul Sănătăţii face publice sancţiunile aplicate conform alin. (4) prin înregistrarea unei menţiuni în acest sens, la adresa www.ms-ro.preturi.ro, secţiunea „Sancţiuni", şi informează în acest sens Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

(6) Reincluderea în lista denumirilor comerciale a medicamentelor de uz uman se face de drept la expirarea termenului de un an, cu condiţia avizării preţului în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(7) Dacă medicamentul nu a fost inclus încă pe lista medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, sancţiunea constă în neincluderea pe lista menţionată pe o perioadă de un an, calculată de la data la care acesta ar îndeplini condiţiile legale de includere.

Art. 7. - (1) Preţul medicamentelor inovative nou-autorizate de punere pe piaţă, inclusiv cele orfane sau pentru care s-a acordat o autorizaţie de uz pediatric, este propus de către deţinătorul APP sau de către reprezentant prin comparaţie cu preţurile acestor medicamente în ţările de referinţă.

(2)  In cazul în care în urma verificărilor comparative se constată că medicamentul nu are preţ înregistrat în ţările din lista de comparaţie, se avizează preţul propus, iar la expirarea termenului de un an se verifică situaţia comparativă prin depunerea de către deţinătorul APP sau de către reprezentant a documentaţiei, în conformitate cu prevederile art. 6.

(3) In cazul în care, ca urmare a reanalizării produselor ce intră sub incidenţa alin. (2), se constată că preţul propus pentru România este mai mare decât în celelalte ţări de comparaţie, deţinătorul APP sau reprezentantul este înştiinţat pentru diminuarea preţului conform art. 5 alin. (5), în termen de 60 de zile.

(4)  In lipsa acceptului deţinătorului APP sau al reprezentantului de a diminua preţul la nivel minim de comparaţie, produsul este exclus din Catalogul naţional, cu drept de circulaţie până la epuizarea stocurilor, dar nu mai mult de un an.

(5) Oricând în cursul termenului pentru care preţul este valabil, deţinătorul APP sau reprezentantul poate diminua, pentru medicamentele inovative, preţul de producător avizat iniţial de către minister. Preţul de producător diminuat se comunică Ministerului Sănătăţii pentru stabilirea preţului cu ridicata şi a preţului cu amănuntul corespunzător, în vederea includerii în Catalogul naţional.

Art. 8. - (1) Preţul de referinţă generic se propune de către deţinătorul APP sau reprezentantul primului medicament generic, prin comparaţie cu preţurile acestor medicamente în ţările de comparaţie, fără a putea însă depăşi 65% din preţul medicamentului inovativ al cărui generic este, aşa cum acesta a fost avizat de către minister, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) In cazul în care în urma verificărilor comparative se constată că medicamentul nu are preţ înregistrat în ţările din lista de comparaţie, preţul se aprobă conform solicitării, fără însă a depăşi 65% din preţul medicamentului inovativ, iar la expirarea termenului de un an se verifică situaţia comparativă după depunerea de către deţinătorul APP sau de reprezentant a documentaţiei, în conformitate cu prevederile art. 6.

Art. 9. - (1) Pentru medicamentele princeps, în termen de 60 de zile de la publicarea pe pagina de web a ministerului, la adresa www.ms-preturi.ro, a preţului de referinţă generic, în cazul în care preţul de referinţă generic este mai mic de 65% din cel al medicamentului princeps, preţul medicamentelor princeps se stabileşte de deţinătorul APP sau de reprezentant prin comparaţie cu preţurile acestor medicamente în ţările de referinţă, fără a putea depăşi cu mai mult de 35% preţul de referinţă generic, astfel cum acesta a fost avizat de către minister în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) Oricând în cursul termenului pentru care preţul este valabil, deţinătorul APP sau reprezentantul poate diminua pentru medicamentele princeps preţul de producător avizat iniţial de către minister. Preţul de producător diminuat se comunică Ministerului Sănătăţii pentru stabilirea preţului cu ridicata şi a preţului cu amănuntul corespunzător, în vederea includerii în Catalogul naţional.

Art. 10. - (1) Preţul pentru medicamentele generice se propune de deţinătorul APP sau de reprezentant, prin comparaţie cu preţurile acestor medicamente în ţările din lista de comparaţie, fără a putea depăşi preţul de referinţă generic, astfel cum acesta a fost avizat de către minister, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) In cazul în care medicamentul generic nu are preţ avizat în niciuna dintre ţările din lista de comparaţie, preţul propus de către deţinătorul APP sau de reprezentant nu poate depăşi preţul de referinţă generic, astfel cum acesta a fost avizat de către minister în conformitate cu prevederile prezentelor norme. (3) In cazul în care preţul de referinţă generic a fost avizat pentru o perioadă limitată de un an, preţul medicamentelor generice se revizuieşte în mod corespunzător în urma revizuirii preţului de referinţă generic.

(4) Oricând în cursul termenului pentru care preţul este valabil, deţinătorul APP sau reprezentantul poate diminua, pentru medicamentele generice, preţul de producător avizat iniţial de către minister. Preţul de producător diminuat se comunică Ministerului Sănătăţii pentru stabilirea preţului cu ridicata şi a preţului cu amănuntul corespunzător, în vederea includerii în Catalogul naţional.

Art. 11. - Ministerul publică în mod transparent preţul avizat, precum şi data la care expiră termenele relevante pentru fiecare medicament pe pagina de web www.ms-preturi.ro.

Art. 12. - (1) In cazul schimbării deţinătorului APP fără schimbarea locului de fabricaţie, analiza de preţ se face în limita maximă a preţului de producător avizat anterior schimbării, fără a putea fi depăşită.

(2) In această situaţie, preţul se avizează conform art. 5 alin. (5).

Art. 13. - (1) In situaţia în care deţinătorul APP sau reprezentantul consideră că poate să îşi diminueze preţul de producător maximal faţă de cel declarat şi avizat iniţial, aceasta se va face pentru o perioadă de minimum un an.

(2) In cazul unei solicitări de creştere a preţului medicamentului, aceasta se poate efectua numai în cadrul prevederilor art. 5 şi 6.

(3) Solicitantul pune la dispoziţia Ministerului Sănătăţii datele necesare, inclusiv detalii asupra modificărilor intervenite de la ultimul preţ al medicamentului şi care, în opinia sa, justifică preţul mai mare solicitat.

(4) In cazul unui număr mare de cereri, termenul de avizare prevăzut la art. 5 alin. (1) poate fi prelungit cu încă 60 de zile.

(5) In situaţia în care Ministerul Sănătăţii nu validează majorarea de preţ solicitată, decizia conţine motivele de refuz ce vor fi comunicate solicitantului. In lipsa acestei decizii, în cadrul mai sus menţionatei perioade, solicitantul are dreptul să comercializeze produsele la preţul de producător maximal propus, conform art. 5 alin. (3).

(6)  In cazul îngheţării preţurilor, impusă asupra tuturor medicamentelor sau numai unei categorii de medicamente, Ministerul Sănătăţii efectuează cel puţin o dată pe an o analiză pentru a stabili dacă condiţiile macroeconomice impun menţinerea îngheţării. In termen de 90 de zile de la începutul acestei analize, Ministerul Sănătăţii anunţă majorările sau micşorările de preţ, dacă există.

(7) In mod excepţional, deţinătorii APP pot cere o derogare de la îngheţarea preţului, din motive particularizate. Cererea conţine o declarare a acestor motive.

(8) Ministerul Sănătăţii se asigură că deciziile privind aceste cereri sunt adoptate şi comunicate solicitantului în termen de 90 de zile. Dacă informaţiile cuprinse în cerere sunt neadecvate, Ministerul Sănătăţii înştiinţează solicitantul asupra informaţiilor necesare şi emite o decizie finală în termen de 90 de zile de la primirea acestor informaţii.

(9) Dacă se aprobă derogarea, Ministerul Sănătăţii transmite deţinătorului APP sau reprezentantului avizul de preţ cu privire la majorarea de preţ aprobată.

(10) In cazul unui număr mare de cereri, termenul prevăzut la alin. (8) poate fi prelungit cu încă 60 de zile. Solicitantul este înştiinţat despre prelungire înainte de expirarea perioadei iniţiale.

Art. 14. - (1) Deciziile ministerului în privinţa stabilirii preţurilor pot fi atacate de persoanele care se consideră vătămate în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Deciziile ministerului în privinţa stabilirii preţurilor sunt motivate, pe baza criteriilor obiective şi justificabile prevăzute de prezentele norme.

(3)  Odată cu comunicarea deciziilor în privinţa stabilirii preţurilor, solicitanţii sunt informaţi şi asupra căilor de atac conform legislaţiei în vigoare şi asupra termenului în care pot fi exercitate acestea.

Art. 15. - Preţurile medicamentelor autorizate în condiţiile legii sunt examinate anual sau când condiţiile macroeconomice o impun. De asemenea, pot fi revizuite preţurile produselor atunci când se constată că apar modificări în preţurile ţărilor de comparaţie prevăzute la art. 6.

1.a) Pentru preţ producător/preţ cu ridicata până la 300,00 lei, în conformitate cu grilele prezentate la art. 20 şi 21 din prezentele norme, pe intervalele între 0-300,00 lei formula de calcul este:

1.b) Pentru preţ producător/preţ cu ridicata peste 300,00 lei, în conformitate grilele prezentate la art. 20 şi 21 din prezentele norme, peste 300,00 lei formula de calcul este:

PR = PP + 30 lei

PA = PR + 35 lei,

în care:

- PAmax        = preţul cu amănuntul maximal, inclusiv TVA;

- PP            = preţul de producător;

- PR            = preţul cu ridicata ;

- PA            = preţul cu amănuntul fără TVA;

- Ad.D        = cota  maximă  a  adaosului  de  distribuţie, conform art. 21;

- Ad.F         = cota   maximă   a   adaosului   de   farmacie conform art. 20;

- TVA         = nivelul cotei de TVA conform reglementărilor în vigoare.

2. Actualizarea preţurilor de producător în lei pentru toate medicamentele existente în Catalogul naţional se determină pe baza următoarei formule:

în care:

- PPmax - preţul de producător maximal actualizat;

CAPITOLUL III

Modul de calcul al preţurilor medicamentelor de uz uman

Art. 16. - (1) Modul de calcul al preţului cu amănuntul maximal va fi unitar pentru toate medicamentele de uz uman eliberate pe bază de prescripţie medicală, conform următoarei formule:

- PP ant. - preţul de producător maximal anterior;

- Cv = curs de schimb valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul următor actualizat;

-  CvP = curs de schimb valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul în curs.

(2)  Preţurile cu amănuntul maximale se rotunjesc pe unităţi comerciale la moneda divizionară existentă în derulare pe piaţă, în favoarea sau în defavoarea preţului cu ridicata, în conformitate cu Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   Preţurile cu ridicata maximale se calculează prin exonerarea TVA deductibilă şi a cotei de adaos de farmacie din preţul cu amănuntul maximal rotunjit conform alin. (2).

(4)  Preţurile de producător maximale se calculează prin exonerarea cotei de adaos de distribuţie din preţul cu ridicata maximal rotunjit conform alin. (2).

(5)  Ministerul Sănătăţii comunică oficial ratele de schimb între valute pentru calculul preţurilor.

Art. 17. - (1) Actualizarea preţurilor de producător în lei pentru toate medicamentele existente în Catalogul naţional se face anual, în ultima săptămână a lunii noiembrie, în funcţie de cursul valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul următor.

(2) Calculul preţurilor cu ridicata şi cu amănuntul maximale după actualizarea preţurilor de producător se face în conformitate cu prevederile art. 16 din prezentele norme.

Art. 18. - Preţurile de producător cu ridicata şi cu amănuntul înscrise în Catalogul naţional sunt preţuri maximale şi nu pot fi depăşite.

Art. 19. - Reevaluarea stocurilor la medicamentele de uz uman se va face în conformitate cu normele legale existente în vigoare.

Art. 20. - Adaosul comercial de farmacie pentru medicamentele de uz uman este calculat după cum urmează:

                                                                                                                       - lei -

Nivelul valoric al preţului cu ridicata

Cota de adaos comercial maxim

- în farmacie -

0-25,00

24%

peste 25,00-50,00

20%

peste 50,00-100,00

16%

peste 100,00-300,00

12%

peste 300,00

35,00 lei noi

Art. 21. -Adaosul de distribuţie se calculează asupra preţului de producător, după cum urmează:

                                                                                                                   - lei noi -

Nivelul valoric al preţului de producător

Cota de adaos de distribuţie maxim

0-50,00

14%

peste 50,00-100,00

12%

Peste 100,00-300,00

10%

Peste 300,00

30,00 lei noi

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 22. - (1) Preţurile de producător cu ridicata şi cu amănuntul maximale pentru medicamentele autorizate de punere pe piaţă, ale căror preţuri au fost avizate ulterior apariţiei Catalogului naţional, vor putea fi vizualizate odată cu apariţia următoarei ediţii de catalog pe site-ul www.ms-preturi.ro

(2)  Trimestrial, în temeiul prezentelor norme, Catalogul naţional este adus la zi cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Preţurile medicamentelor avizate ulterior apariţiei ediţiei de catalog pot fi practicate numai în temeiul avizului de preţ comunicat de către Ministerul Sănătăţii.

(4) Comunicarea preţurilor pentru medicamentele prevăzute la alin. (3) către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate se face de către Ministerul Sănătăţii trimestrial, în vederea actualizării aplicaţiei informatice. Informarea operatorilor economici distribuitori şi detailişti se face de către deţinătorul APP sau de reprezentant.

(5) Anual, Ministerul Sănătăţii publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în scop informativ, o listă a medicamentelor al căror preţ a fost aprobat în anul precedent.

(6) Anual, Ministerul Sănătăţii publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în scop informativ, o listă a medicamentelor pentru care s-au acordat creşteri ale preţurilor în cursul perioadei precedente, împreună cu noul preţ care poate fi perceput pentru acestea.

(7) Listele prevăzute la alin. (5) şi (6) se comunică şi Comisiei Europene, în termen de 15 zile de la publicare.

Art. 23. - Practicarea altor preţuri decât cele stabilite prin prezentele norme se constată şi se sancţionează de autorităţile competente.

Art. 24. - (1) In termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, deţinătorii APP sau reprezentanţii pentru medicamentele pentru care preţurile au fost deja avizate sunt obligaţi să depună la minister documentaţia de preţ conform art. 6, în vederea reavizării preţurilor în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) In termen de 3 zile de la expirarea perioadei de 30 de zile prevăzute la alin. (1), ministerul publică pe site-ul www.ms-preturi.ro noile preţuri.

(3) In termen de 7 zile de la publicarea pe site a noilor preţuri, persoanele interesate pot depune contestaţii la Direcţia de strategii şi politica medicamentului. Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 10 zile, iar deciziile adoptate pot fi atacate de persoanele interesate, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine şi deţinătorilor APP sau reprezentanţilor pentru medicamentele pentru care documentaţia completă a fost depusă înainte de data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar pentru care nu a fost emisă o decizie până la această dată, urmând ca preţurile pentru aceste medicamente să fie avizate conform prezentelor norme.

(5) Pentru medicamentele prevăzute la alin. (1) şi (4), deţinătorii APP sau reprezentanţii nu pot propune un preţ mai mare decât cel deja propus, respectiv avizat de către minister în baza prevederilor legale în vigoare anterior.

(6) Preţul se avizează pentru o perioadă limitată de un an.

(7) Cu 60 de zile înainte de data expirării termenului de un an pentru care a fost aprobat preţul, deţinătorul APP sau reprezentantul este obligat să transmită ministerului noua documentaţie de preţ, conform art. 6, în vederea reavizării preţului de către minister.

(8)  In termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme, preţurile publicate pe site-ul www.ms-preturi.ro conform alin. (2) se includ în Catalogul naţional şi sunt aplicabile imediat.

(9) In cazul în care deţinătorul APP sau reprezentantul nu depune la minister documentaţia de preţ în vederea reavizării preţului unui anumit medicament, în termenul prevăzut la alin. (1), la expirarea termenului prevăzut la alin. (8) medicamentul respectiv nu va mai putea fi comercializat. Deţinătorul APP sau reprezentantul va putea solicita reavizarea preţurilor ulterior expirării termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile art. 24, urmând însă ca decizia de reavizare privind preţul medicamentului să se adopte şi să se comunice solicitantului în termen de 90 de zile de la primirea cererii depuse de deţinătorul APP.

Art. 25. -Actualizarea în lei a preţurilor de producător pentru medicamentele cuprinse în Catalogul naţional, ediţia XXV, se realizează la cursul valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul în curs.

Art. 25. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

CERERE  DE AVIZARE A  PRETURILOR  LA  MEDICAMENTE

I. Deţinătorul/Reprezentantul deţinătorului .........................................................................................................................................................

al Autorizaţiei de punere pe piată/Decizia Comisiei Europene nr.........................................................................................................................

solicit avizarea/reavizarea preţului  maximal de producător al  preţului  maximal cu  ridicata şi cu amănuntul  pentru produsul/produsele, după cum urmează:

Denumirea produsului*)

Forma farmaceutică*)

Forma de ambalare*)

D.C.I.*)

Preţul la producător

- lei -

Preţul cu ridicata

- lei -

Preţul cu amănuntul

- lei -

*) Datele vor fi trecute în tabel în conformitate cu autorizaţia de punere pe piaţă sau cu Decizia Comisiei Europene.

Declar că nivelul/nivelurile preţului/preţurilor de producător respectă prevederile Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman.

II. Produsul/produsele se regăseşte/se regăsesc în următoarele ţări de comparaţie, precum şi în ţara de origine, cu următoarele niveluri ale preţului de producător înregistrate:

Ţara de origine, ţările de comparaţie şi sursa informaţiei pentru fiecare ţară

Denumirea produsului

Forma farmaceutică

Formă de ambalare

Preţul la producător - lei -

Anexez în susţinerea datelor prezentate copii de pe cataloagele existente în derulare în ţările menţionate mai sus, precum şi din ţara de origine.

Anexez dovada calităţii de reprezentant al deţinătorului |_| (Se bifează doar dacă cererea este depusă de reprezentant.)

III. Prezint anexat, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) şi c)din Normele privind modul decalcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, copia de pe următoarele documente:

Denumirea produsului

Nr. APP/Nr. deciziei Comisiei Europeane

Anexe

IV. Produsul/produsele se încadrează în categoria medicamentelor:

|_|  inovaţive

|_| orfane

|_| princeps

|_| generice

|_| PUMA (autorizaţie de uz pediatric)

Date de contact

(Compania) Nume:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Numele persoanei de contact pe probleme de preţuri:

Data:                                                                         Semnătura:

ANEXA Nr. 2 la norme

DECLARAŢIE

Subsemnata/Subsemnatul,................................................., deţinătoare/deţinător a/al CI/BI/P............................., cu domiciliul în ............................................................................................................, în calitate de reprezentant împuternicit al.........................................., cu sediul în................................................................................................,

în calitate de:

|_| deţinător al autorizaţiei de punere pe piaţă

|_| reprezentant al deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă

(Se bifează în mod corespunzător.),

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicată faptei de fals în înscrisuri şi declaraţii, conform art. 288-292 din Codul penal, ca toate informaţiile cuprinse în documentaţia de avizare a preţului, în special informaţiile utilizate la calculul preţului medicamentului respectiv, sunt complete şi corecte, precum şi faptul că respectă integral modul de calcul al preţului prevăzut în Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman.

Subsemnata/Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de faptul că sancţiunea administrativă a declarării în fals a celor menţionate mai sus este excluderea pe o perioadă de un an a medicamentului respectiv din lista denumirilor comerciale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, neincluderea pe lista medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, conform art. 6 alin. (4) şi (7) din Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman.

Prezenta declaraţie face parte din documentaţia de avizare prevăzută în Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman.

Semnătura

..........................................

L.S.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 75/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 75 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu