Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 220 din 12 martie 2010

pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 75/2009

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 179 din 19 martie 2010Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei strategii şi politica medicamentului nr. CSA 2.516/2010,

având în vedere prevederile:

- art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,h) preţ de referinţă generic - preţ echivalent cu maximum 65% din preţul medicamentului inovativ al cărui generic este;".

2. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Preţul trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu cel mai mic preţ al aceluiaşi medicament din lista ţărilor cu care se efectuează comparaţia, prevăzute la art. 6. Pentru efectuarea analizei comparative, transformarea preţurilor de producător din alte valute în lei se face luându-se în considerare cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pe anul în curs. Pentru alte valute decât euro se foloseşte cursul de schimb mediu prognozat de Comisia Naţională de Prognoză."

3. La articolul 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) In cazul în care preţul propus de către deţinătorul de APP sau reprezentantul acestuia nu este în conformitate cu prezentele norme, inclusiv sub aspectul nivelului minim de comparaţie prevăzut la art. 5 alin. (5), deţinătorul de APP va fi sancţionat prin excluderea medicamentului respectiv din lista denumirilor comerciale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Excluderea are efect pentru o perioadă de un an de la emiterea deciziei luate la nivelul ministerului."

4. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) In cazul în care, ca urmare a reanalizării produselor ce intră sub incidenţa alin. (2), se constată că preţul propus pentru România este mai mare decat în celelalte ţări de comparaţie, deţinătorul APP sau reprezentantul este înştiinţat pentru diminuarea preţului conform art. 5 alin. (5), în termen de 30 de zile."

5. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Preţul de referinţă generic se propune de către deţinătorul APP sau reprezentantul medicamentului generic, prin comparaţie cu preţurile acestor medicamente în ţările de comparaţie, fără a putea depăşi 65% din preţul medicamentului inovativ al cărui generic este.

(2) In cazul în care, în urma verificărilor comparative, se constată că medicamentul generic nu are preţ înregistrat în ţările din lista de comparaţie, preţul acestuia se aprobă conform solicitării, fără însă a depăşi 65% din preţul medicamentului inovativ, iar la expirarea termenului de un an se verifică situaţia comparativă după depunerea de către deţinătorul APP sau de reprezentantul acestuia a documentaţiei, în conformitate cu prevederile art. 6."

6. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu următorul cuprins:

„Art. 81. - Pentru medicamentele inovative, în termen de 60 de zile de la publicarea pe pagina web a ministerului, la adresa www.ms-preturi.ro, a preţului de referinţă generic, în cazul în care preţul de referinţă generic este mai mic de 65% din cel al medicamentului inovativ, preţul medicamentelor inovative se diminuează de către deţinătorul APP sau de către reprezentant prin comparaţie cu preţurile acestor medicamente în ţările de referinţă, fără a putea depăşi cu mai mult de 35% cel mai mare preţ generic, astfel cum acesta a fost avizat de către minister în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art. 82. - (1) Preţul pentru medicamentele generice se propune de deţinătorul APP sau de reprezentant, prin comparaţie cu preţurile acestor medicamente în ţările din lista de comparaţie, fără a putea depăşi preţul de referinţă generic, astfel cum acesta a fost avizat de către minister, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) In cazul în care medicamentul generic nu are preţ avizat în niciuna dintre ţările din lista de comparaţie, preţul propus de către deţinătorul APP sau de reprezentant nu poate depăşi preţul de referinţă generic.

(3) Oricând în cursul termenului pentru care preţul este valabil, deţinătorul APP sau reprezentantul poate diminua, pentru medicamentele generice, preţul de producător avizat iniţial de către minister. Preţul de producător diminuat se comunică Ministerului Sănătăţii pentru stabilirea preţului cu ridicata şi a preţului cu amănuntul corespunzător, în vederea includerii în Catalogul naţional."

7. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Art. 17. - (1) Actualizarea preţurilor de producător în lei pentru toate medicamentele existente în Catalogul naţional se face anual, în luna aprilie, în funcţie de cursul valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul în curs."

8. Anexa nr. 1 la norme se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Articolul II din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.637/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010, se abrogă.

Art. III. - (1) Preţurile pentru medicamentele pentru care documentaţia completă a fost depusă înainte de data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar pentru care nu a fost emisă o decizie până la această dată, se avizează conform prezentelor norme.

(2) Cu 60 de zile înainte de data expirării termenului de un an pentru care a fost aprobat preţul, deţinătorul APP sau reprezentantul este obligat să transmită ministerului noua documentaţie de preţ, conform art. 6, în vederea reavizarii preţului de către minister.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

ANEXA  (Anexa nr. 1 la norme)

CERERE DE AVIZARE A PRETURILOR LA MEDICAMENTE

I..............................................., deţinător/reprezentant al deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă/Deciziei Comisiei Europene nr .........................., solicit avizarea/reavizarea preţului maximal de producător, al preţului maximal cu ridicata şi cu amănuntul pentru produsul/produsele, după cum urmează:

Denumirea produsului*)

Forma farmaceutică*)

Forma de ambalare*)

D.C.I.*)

Preţ producător

- lei -

Preţ cu ridicata

- lei -

Preţ cu amănuntul

- lei -

*) Datele vor fi trecute în tabel în conformitate cu autorizaţia de punere pe piaţă sau cu Decizia Comisiei Europene.

Vă declar că nivelul/nivelurile preţului/preţurilor de producător respectă prevederile art. 8 alin. (1)/art. 9 alin. (1) din Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Produsul/produsele se regăseşte/regăsesc în următoarele ţări de comparaţie, precum şi în ţara de origine, cu următoarele niveluri ale preţului de producător înregistrate:

Ţara de origine; ţările de comparaţie şi sursa informaţiei pentru fiecare ţară

Denumirea produsului

Forma farmaceutică

Forma de ambalare

Preţ

producător

- lei -

Anexez în susţinerea datelor prezentate copii de pe cataloagele existente în derulare în ţările menţionate mai sus, precum şi din ţara de origine.

Anexez dovada calităţii de reprezentant al deţinătorului |_| (Se bifează doar dacă cererea este depusă de reprezentant.)

III. Prezint anexat, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) din Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare, copie de pe următoarele documente:

Denumirea produsului

Nr. APP/Nr. Deciziei Comisiei Europene

Anexe

IV. Produsul/produsele se încadrează în categoria medicamentelor:

|_| - inovative

|_| - orfane

|_| -generice

|_| - biosimilar

|_| - PUMA (autorizaţie de uz pediatric)

V. Declar că informaţiile şi documentele prezentate respectă prevederile Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Date de contact

(Compania) Nume:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Numele persoanei de contact pe probleme de preţuri:

                             Data:                                        Semnătura:


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 220/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 220 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu