Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 747 din 10 iunie 1994

pentru aprobarea Normelor metodologice privind inscrierea in bugetul de stat si acordarea din acesta a subventiilor pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 224 din 18 august 1994


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, in baza si pentru aplicarea prevederilor punctului 5 din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 82/1994 privind subventionarea unor produse din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, precum si aprobarea criteriilor de fundamentare a subventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 18 martie 1994,
    emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Normele metodologice privind inscrierea in bugetul de stat si acordarea din acesta a subventiilor pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere, elaborate de Ministerul Finantelor in baza Hotararii Guvernului nr. 82/1994 si avizate de Ministerul Justitiei.
    2. Directia generala a regiilor autonome si participatiilor statului si celelalte directii generale din Ministerul Finantelor cu atributii in domeniul inscrierii in bugetul de stat si al acordarii din acesta a subventiilor care fac obiectul normelor prevazute la pct. 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  p. Ministru de stat,
                  ministrul finantelor,
                  Dan Mogos
                  secretar de stat

                  NORME  METODOLOGICE
privind inscrierea in bugetul de stat si acordarea din acesta a subventiilor pentru produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere

    Potrivit Hotararii Guvernului nr. 32/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 18 martie 1994, inscrierea in bugetul de stat si acordarea din acesta a subventiilor pentru produsele miniere sus-mentionate se vor face cu respectarea prevederilor legale, in functie de cantitatile livrate si de subventiile unitare stabilite trimestrial si anual pe produse, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    In temeiul si in aplicarea acestor prevederi se stabilesc urmatoarele:

    CAP. 1
    Cu privire la inscrierea in bugetul de stat a subventiilor

    A. Elaborarea documentatiei de fundamentare
    Ministerul Industriilor, impreuna cu regiile autonome care produc si livreaza produse subventionate potrivit legii, fundamenteaza subventiile respective prin bugetele de venituri si cheltuieli, pe formularele-model cuprinse in anexele nr. 1, 2, 3, 3 a) si 3 b) la prezentele norme.
    Art. 1
    La completarea formularului-model cuprins in anexa nr. 1 "Fundamentarea subventiilor pe anul ................. la produsele prevazute de Hotararea Guvernului nr. ................" se va tine seama de urmatoarele:
    (1) In titlu se va mentiona hotararea Guvernului prin care a fost aprobata lista produselor care pot fi subventionate in anul pentru care se elaboreaza proiectul bugetului de stat si nu hotararea Guvernului in vigoare pe anul in care se elaboreaza fundamentarea.
    (2) In col. A Produse se va respecta intocmai denumirea produselor respective, asa cum a fost formulata prin lista aprobata de Guvern.
    (3) In col. 1 Cantitati vor fi inscrise cantitatile prognozate a fi livrate pana la finele anului anterior celui pentru care se elaboreaza fundamentarea subventiilor, luandu-se in calcul, de regula, realizarile cunoscute, la zi, potrivit raportarilor, plus cantitatile din programul pe perioada urmatoare, pana la finele anului respectiv. In situatia cand se au in vedere alte criterii, acestea vor trebui motivate corespunzator.
    (4) Cantitatile de produse din col. 2 vor fi preluate din Programul de livrari pentru produse subventionate pe anul ...........( anexa nr. 2 col. 1).
    (5) La completarea col. 3 si 4, referitoare la preturi, se va avea in vedere ca potrivit Hotararii Guvernului nr. 82/1994 (anexa nr. 2) "Preturile produselor subventionate se stabilesc prin negociere cu beneficiarii, sub supravegherea Ministerului Finantelor - Departamentul de evolutie a preturilor si protectia concurentei, tinand seama de evolutia preturilor pe piata externa si a cursului de schimb in lei al principalelor valute, prognozate pentru perioada de fundamentare a subventiilor".
    In temeiul si in aplicarea acestei prevederi se face urmatoarea precizare: tinand seama ca, de regula, in momentele elaborarii diferitelor variante ale proiectului bugetului de stat, preturile stabilite prin notele de negociere in vigoare nu corespund cursului de schimb al leului prognozat pentru perioada de fundamentare a subventiilor, la determinarea preturilor ce se vor inscrie in col. 4 se va utiliza formula:

                          Cursul de schimb in lei, prognozat pentru perioada
Pretul cu ridicata           de elaborare a bugetului de stat
     in vigoare        X  --------------------------------------------------
                          Cursul de schimb in lei, corespunzator preturilor
                              stabilite prin notele de negociere in vigoare

    In vederea sustinerii preturilor determinate dupa formula de mai sus, regiile autonome vor prezenta ministerului de resort si - prin acesta - Ministerului Finantelor, un exemplar din notele de negociere in vigoare la data fundamentarii subventiilor.
    (6) Costul produselor si defalcarea acestuia in : cheltuieli materiale si cheltuieli cu munca vie (col, 5, 6 si 9) vor fi conjugate cu datele referitoare la "Costul produsului pe elemente primare de cheltuieli" (anexa nr. 3 la prezentele norme) care vor fi elaborate tinand seama de precizarile de la art. 3 din prezentele norme.
    Prin conjugarea cu datele din anexa nr. 3 se intelege ca datele respective nu vor putea fi preluate (ci vor trebui revazute), inainte de inscrierea in anexa nr. 1 (col. 5, 6 si 9), in situatiile in care nu se respecta urmatoarele criterii aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 82/1994:
    - indicii (mentionati in anexa nr. 1, col. 7) privind evolutia cheltuielilor materiale (pe total), in anul curent, fata de anul de baza, sa nu depaseasca indicii de evolutie a preturilor cu ridicata, prognozati la nivelul economiei nationale pe aceeasi perioada (indicii de evolutie a preturilor vor fi furnizati de catre Departamentul de evolutie a preturilor si protectia concurentei din Ministerul Finantelor);
    - raportul (evidentiat sub forma de procent in anexa nr. 1, col. 8) dintre cheltuielile materiale, determinate ca mai sus, si pretul cu ridicata al fiecarui produs subventionat sa nu depaseasca 200 % .
    (7) Subventiile unitare pe produse (col. 12) rezultate ca diferenta dintre costurile unitare (col. 5) si preturile cu ridicata (col. 4) vor putea fi inscrise ca atare numai in situatiile in care raporturile din anul curent (evidentiate, sub forma de procente, in col. 14) dintre subventii si costuri prezinta marimi descrescatoare fata de cele din anul precedent (evidentiate in col. 13).
    Respectarea acestui criteriu de baza, prevazut in Hotararea Guvernului nr. 82/1994, obliga, in cazurile in care subventiile nu prezinta ponderi descrescatoare in costuri, sa se reia analiza acestora din urma in vederea reducerii corespunzatoare, potrivit programelor de restructurare a activitatii.
    (8) In ce priveste subventiile totale (col. 15), acestea reprezinta indicatorul final, rezultat din lucrarile de fundamentare, care are implicatii asupra cheltuielilor bugetului de stat si, ca urmare, la definitivarea subventiilor se impune, in plus fata de cele mentionate anterior, incadrarea in criteriile de echilibru al bugetului.
    Art. 2
    La completarea formularului-model cuprins in anexa nr. 2 "Programul de livrari pentru produsele subventionate pe anul ........." se va tine seama de urmatoarele:
    (1) Cantitatile de produse (col. 1) vor fi fundamentate cu contracte sau alte inscrisuri incheiate cu beneficiarii (in legatura cu care se va face mentiunea solicitata in col. 7).
    In cazurile in care, la data elaborarii documentatiei de fundamentare a subventiei, regia autonoma in cauza nu dispune de acte care sa ateste certitudinea desfacerii cantitatilor prevazute in col. 1 la anumite produse, aceste cantitati vor fi confirmate printr-o mentiune expresa, de catre ministerul de resort (ordonator principal de credite), cu ocazia semnarii programului de livrari.
    (2) In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 82/1994, in caz de nesustinere cu documente corespunzatoare, a posibilitatii desfacerii unui anumit produs acesta nu va fi luat in considerare la calculul subventiilor (fie integral, fie - dupa caz - in cantitatile pentru care nu poate fi justificata posibilitatea desfacerii).
    Art. 3
    La completarea formularului-model cuprins in anexa nr. 3 "Costul produsului pe elemente primare de cheltuieli in anul ..........", se vor avea in vedere urmatoarele:
    (1) Prin cost de productie al produselor subventionate, in sensul Hotararii Guvernului nr. 82/1994, se intelege toate cheltuielile care concura la realizarea produselor respective, inclusiv cele care, la nivelul agentului economic in cauza, se suporta direct din venituri, potrivit legii.
    In aceasta idee, au fost identificate si s-a facut gruparea pe noile conturi din evidenta contabila (in vigoare de la 1.01.1994) a elementelor de cheltuieli prevazute in coloana Specificatie din formularul-model.
    In situatiile in care, la nivelul agentilor economici in cauza, vor fi identificate si alte elemente de cheltuieli (altele decat cele specificate in formularul-model), care prin natura lor au caracter normal si pot fi prevazute, acestea vor putea fi incluse in calculatia costului produsului, cu urmatoarea precizare:
    - in conformitate cu criteriile aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 82/1994, Alte cheltuieli cu munca vie vor fi determinate si prezentate in mod distinct, pe categorii de cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale. Ca urmare, nominalizarea acestora, baza legala, suma inclusa in costuri si calculul fiecarei sume in parte vor fi prezentate intr-o anexa la formularul-model. In cadrul acestora, cheltuielile din grupa Cheltuieli financiare vor fi subtotalizate separat, cunoscand ca astfel de cheltuieli nu majoreaza, de regula, subventiile, trebuind sa se incadreze in nivelul veniturilor financiare. In situatia in care o astfel de incadrare nu este posibila in mod obiectiv, se va anexa si calculul veniturilor financiare, in vederea stabilirii cauzelor care motiveaza neincadrarea, cat si soldul cheltuielilor de luat in calcul la stabilirea subventiilor.
    (2) La fundamentarea costului produselor, pe elemente primare de cheltuieli, este obligatorie respectarea criteriilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 82/1994, cu privire la:
    - dimensionarea elementelor de cheltuieli materiale pe baza de norme de consum in expresie fizica sau - in cazurile in care aceasta nu este posibila - in expresie valorica (in acest sens formularul-model prevede la Date de fundamentare prezentarea principalelor norme de consum si, respectiv, de cheltuieli);
    - corectarea periodica a normelor de consum si, respectiv, de cheltuieli (ceea ce trebuie demonstrat prin compararea marimii normelor inscrise in col. 3 cu cele inscrise in col. 2);
    - reducerea normelor de consum si, respectiv, de cheltuieli (col. 4 < col. 3) in asa fel incat dimensionarea pe aceasta baza a fiecarui element component al costului, in anul curent, sa permita incadrarea cheltuielilor materiale, pe total, in criteriile mentionate in Hotararea Guvernului nr. 82/1994.
    (3) Datele din col. 2 Anul precedent vor fi determinate tinand seama de realizarile cunoscute la data elaborarii lucrarilor de fundamentare a subventiilor si de preliminare a cheltuielilor de efectuat pe perioada ramasa pana la finele anului. Se atrage atentia ca nu vor fi luate in considerare preliminari de cheltuieli pe intregul an care sa depaseasca prevederile avute in vedere la determinarea subventiilor pentru anul respectiv.

    B. Verificarea si definitivarea subventiilor.
    Art. 4
    Documentatia de fundamentare [anexele nr. 1, 2, 3, 3 a) si 3 b)] se intocmeste in patru exemplare si se prezinta in ordine:
    (1) Directiei de control financiar din cadrul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, pentru viza. Directia de control financiar verifica detaliat documentatia, cu accent pe cuantumul cheltuielilor luate in calculul costurilor de productie, si legalitatea preturilor, asumindu-si cu ocazia emiterii vizei, raspunderea totala asupra justetei calculului subventiilor unitare pe produse si a subventiei totale pe ansamblul activitatii agentului economic.
    Viza se acorda pe fiecare dintre formularele documentatiei, cu semnatura directorului (si stampila directiei), precum si a persoanei (persoanelor) care a efectuat verificarea.
    Dupa acordarea vizei, Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat retine un exemplar (copie) din documentatie.
    (2) Ministerului de resort, in vederea includerii subventiilor in proiectul bugetului propriu (doua exemplare vizate de Directia de control financiar, din care unul este originalul).
    Ministerul de resort dispune analiza documentatiei de catre compartimentele de profil, precum si intocmirea unui referat de certificare a "Programului de livrari pentru produsele subventionate pe anul ____________" pentru care se solicita subventionarea de la bugetul de stat si a modului cum se reflecta in program si in volumul subventiilor, comparativ cu anul precedent, masurile de crestere a eficientei productiei in anul curent, preconizate prin actiunile de retehnologizare si restructurare a productiei.
    Un exemplar (copie) din documentatie, precum si din referatul privind certificarea programului de livrari se retine la ministerul de resort.
    (3) Ministerului Finantelor (prin ministerul de resort), in vederea avizarii asupra volumului subventiilor ce pot fi inscrise in proiectul de buget.
    Ministerul de resort transmite Ministerului Finantelor documentatia de fundamentare a subventiilor (exemplarul original), pe fiecare agent economic, completata cu toate datele prevazute in prezentele norme si in formulare, pana la termenul stabilit de Legea nr. 10/1991 privind finantele publice, pentru depunerea propriului proiect de buget.
    Ministerul Finantelor examineaza documentatia de fundamentare a subventiilor, in cadrul termenului prevazut de lege pentru examinarea proiectelor de buget al ministerelor, si solicita modificarile necesare, inclusiv in cazurile ce se impun pentru stabilirea echilibrului bugetar. Eventualele divergente urmeaza sa fie solutionate de catre Guvern, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finantele publice, la cererea ministerului de resort.
    Ministerul de resort dispune adaptarea documentatiei de fundamentare a subventiilor de catre regia (regiile) autonoma (e) in cauza, in functie de hotararea Guvernului privind produsele subventionate, pe aceleasi formulare [anexele nr. 1, 2, 3, 3 a) si 3 b)], si o depune la Ministerul Finantelor pana la data de 1 septembrie a fiecarui an, termen stabilit pentru depunerea proiectului de buget propriu modificat, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1991 privind finantele publice.
    Ministerul Finantelor, pe baza documentatiilor de fundamentare a subventiilor modificate, include suma acestora in proiectul de buget pe care il depune la Guvern.

    CAP. 2
    Cu privire la acordarea din bugetul de stat a subventiilor

    Potrivit Hotararii Guvernului nr. 82/1994, acordarea din bugetul de stat a subventiilor se face "cu respectarea prevederilor legale, in functie de cantitatile livrate si de subventiile unitare stabilite trimestrial si anual pe produse".
    In aplicarea acestor prevederi se va proceda astfel:
    Art. 5
    Dupa aprobarea de catre Parlamentul Romaniei a bugetului de stat, Ministerul Finantelor intocmeste Fisa privind conditiile de acordare a subventiilor din bugetul de stat in anul ............ pentru produsele prevazute prin Hotararea Guvernului nr. ........... (formularul - model cuprins in anexa nr. 4).
    Art. 6
    Acordarea subventiilor se face lunar, cumulat de la inceputul anului, pe baza de cereri de deschidere de credite bugetare prezentate Ministerului Finantelor de catre ordonatorii principali de credite, insotite de fundamentari intocmite pe fiecare agent economic, potrivit formularului - model cuprins in anexa nr. 5: Decont privind subventiile ce urmeaza a fi acordate de la bugetul de stat pe luna .................anul........
    In legatura cu completarea formularului - model cuprins in anexa nr. 5 se fac urmatoarele precizari:
    (1) In coloana "Specificatie" datele solicitate vor fi prezentate, separat, pentru livrari din stocul de la inceputul anului si, separat, pentru livrarile din productia anului curent (tinand seama ca subventiile unitare pe produse difera de la un an la altul).
    (2) Subventiile unitare din col. 4 se determina pe trimestre astfel (cumulat de la inceputul anului):
    - pentru livrarile din stocul de la inceputul anului se vor inscrie subventiile unitare utilizate la acordarea subventiilor pentru luna decembrie a anului precedent;
    - pentru livrarile din productia anului curent vor fi utilizate norme trimestriale privind subventiile unitare pe produse, care sa se incadreze pana la finele anului in subventiile unitare comunicate de catre Ministerul Finantelor.
    In vederea acordarii lunare a subventiilor si respectarii obligatiei de incadrare in marimea subventiilor medii, stabilita pe intregul an, se va proceda astfel:
    - normele trimestriale, diferite de media anuala, se vor stabili numai pe primele trei trimestre (in trimestrul IV, normele trimestriale vor fi egale cu media anuala);
    - la finele trimestrului III ( cu ocazia prezentarii decontului pentru prima luna din trimestrul IV), se va proceda la regularizarea cu bugetul de stat a subventiilor primite in functie de normele trimestriale, comparativ cu normele medii anuale;
    - pentru livrarile din trimestrul IV se vor utiliza norme trimestriale privind subventiile unitare pe produse egale cu media anuala.
    Cu aprobarea Ministerului Finantelor, aplicarea normelor unitare medii anuale se poate devansa cu cel mult doua luni.
    Determinarea subventiilor unitare trimestriale se va face pornindu-se de la media anuala, stabilita pe fiecare produs in parte, si aplicand procentele de corectie din urmatorul tabel:
------------------------------------------------------------------------
  Subventia unitara
                                                   - lei/U.M. -
------------------------------------------------------------------------
Aferenta trimestrului respectiv     Cumulat de la inceputul anului
------------------------------------------------------------------------
Trim.   I ..................... 75 %               75 %
                                           75 % ( -------  =  75 % )
                                                     1

Trim.  II ..................... 85 %               75 % + 85 %
                                           80 % ( ------------- )
                                                        2

Trim. III ...................  115 %               75 % + 85 % + 115 %
                                        91,70 % ( --------------------- )
                                                            3
-------------------------------------------------------------------------
    Procentele de mai sus au in vedere o repartizare uniforma pe trimestre a cantitatilor de produse programate a fi livrate, precum si a influentelor care separa marimea trimestriala a subventiilor unitare de media anuala a acestora. Motivatia marimii procentelor din tabel rezulta din faptul ca daca s-ar adauga si trimestrul IV (in cazul caruia procentul de corectie a subventiilor medii anuale ar fi, in acest caz, de 125 %) s-ar anula corectiile trimestriale, la nivel de an obtinindu-se subventia medie anuala astfel:

      75 % + 85 % + 115 % + 125 %             400
     ------------------------------  =   -----------  =    100
                     4                        4

    Procedura de aplicare a procentelor de corectie numai pe primele trei trimestre, de regularizare cu bugetul de stat dupa aceasta perioada si de utilizare pentru livrarile din trimestrul IV a unei subventii trimestriale egale cu media anuala este impusa de regula abaterilor ce au loc in executie de la programele stabilite privind indeosebi cantitatile livrate.
    Art. 7
    Formularul-model cuprins in anexa nr. 5 se va prezenta Ministerului Finantelor, pana la data de 5 ale lunii pentru care se solicita deschiderea creditului bugetar, cu viza directiilor de control financiar judetene;
    Art. 8
    Directiile de control financiar judetene vor verifica, in prealabil, justetea cantitatilor livrate pe perioada expirata de la inceputul anului si a defalcarii in proportie de 1/12 din prevederile anuale a cantitatilor pe luna in curs, mentionand pe fiecare decont, cu ocazia emiterii vizei, numarul procesului-verbal de constatare. Totodata, vor verifica daca nominalizarea produselor inscrise in deconturi si subventia unitara, pe fiecare produs, corespund cu cele din fisa privind conditiile de acordare a subventiilor, comunicata de catre Ministerul Finantelor. Datele privind subventiile unitare pentru produsele livrate din stocul existent la inceputul anului vor fi verificate prin confruntarea acestora cu cele prevazute in ultimul decont prezentat in anul precedent de catre agentul economic in cauza.
    Formularul original al decontului vizat de directia de control financiar judeteana se transmite ministerului de resort de catre agentul economic in cauza.
    Ministerul de resort va prezenta Ministerului Finantelor - o data cu cererea de deschidere a creditului bugetar si a deconturilor pe fiecare agent economic - situatia creditelor deschise anterior si, distinct, a sumelor virate efectiv in contul agentilor economici respectivi, din creditele deschise anterior (cu mentionarea numarului dispozitiei de virare si a sumelor acordate).

    CAP. 3
    Cu privire la incasarea, recalcularea si regularizarea subventiilor

    Art. 9
    Agentii economici incaseaza subventiile de la bugetul de stat, prin ordonatorul principal de credite, pe baza dispozitiilor de plata emise de acesta, in limita subventiilor cuvenite potrivit deconturilor lunare (direct in contul curent al agentului economic respectiv, deschis la societatea comerciala bancara).
    Art. 10
    Recalcularea si regularizarea cu bugetul de stat a subventiilor se fac pe baza deconturilor lunare si pe baza deconturilor anuale definitive, verificate de catre directiile de control financiar din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat teritoriale si care vor certifica pe propria raspundere ca subventiile primite de la bugetul de stat sunt cuvenite, potrivit dispozitiilor legale.
    Sumele incasate in plus in luna anterioara, cumulat de la inceputul anului, se vor deduce din subventia aferenta lunii pentru care se prezinta cererea de credite.
    Regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat au obligatia ca pana la 30 ianuarie a anului urmator sa intocmeasca si sa prezinte directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene (Directiei de control financiar) deconturile definitive privind justificarea subventiilor cuvenite pe baza datelor certe de executie pe anul expirat. Organele de control au obligatia de a le verifica si certifica in termen de 7 zile lucratoare de la data primirii deconturilor.
    In cazul in care din verificarea deconturilor anuale definitive prezentate de regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat rezulta ca s-au primit subventii de la bugetul de stat mai mari decat se cuveneau, sumele respective vor fi virate de unitatile in cauza, in termen de 2 zile de la data incheierii verificarii, in contul bugetului de stat pe anul urmator 60.20.05 sau 20.22.1.05  "Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti", deschis la unitatile bancilor comerciale sau la trezoreriile finantelor publice, dupa caz. Pentru nevarsarea sumelor la termen se aplica penalizari de intarziere de 0,3 % pentru fiecare zi de intarziere, potrivit art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 14/1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992.
    Diferentele de incasat de la bugetul de stat in cursul anului de acorda lunar cu ocazia deschiderii creditelor bugetare, pe baza verificarii deconturilor pe agenti economici si a cererii de deschidere a creditelor bugetare prezentate de catre ordonatorul principal de credite la Ministerul Finantelor.
    Diferentele de incasat rezultate din deconturile anuale definitive se vor acorda din subventiile inscrise in bugetul de stat pe anul urmator, pe baza procesului-verbal de verificare a deconturilor respective, de catre organul de control al Ministerului Finantelor.

    CAP. 4
    Cu privire la inregistrarea in contabilitatea agentilor economici a subventiilor ce urmeaza a fi primite de la bugetul de stat:

    Art. 11
    La inregistrarea in contabilitate, agentii economici vor tine seama de precizarile Hotararii Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, dupa cum urmeaza:
    (1) subventiile incasate prin dispozitiile de plata emise de ordonatorul principal de credite in baza decontului care fundamenteaza subventia cuvenita de acordat de la bugetul de stat se evidentiaza in conturile:
    512 "Cont curent la banca" = 741 "Venituri din subventii de exploatare"
    (2) la finele lunii in functie de livrarile efective se stabileste subventia cuvenita, care poate fi:
    - mai mare decat subventia incasata, in care caz se face urmatoarea inregistrare:
   741 "Venituri din subventii de   =  121 "Profit si pierderi" (cu subventia
       exploatare"                         cuvenita efectiv)
                                       472 "Venituri inregistrate in avans"
                                           (cu diferenta intre subventia
                                           incasata si subventia cuvenita).
    - mai mica decat subventia incasata, in care caz se fac urmatoarele inregistrari:
   445 "Subventii"   =  741 "Venituri din subventii de exploatare"
                           (cu diferenta intre subventia cuvenita efectiv si
                           subventia incasata)
   741 "Venituri din subventii de   =  121 "Profit si pierderi"
       exploatare"                         (cu subventia cuvenita efectiv)
    (3) in luna urmatoare:
    - in cazul subventiei incasate in plus:
   472 "Venituri inregistrate in    =  741 "Venituri din subventii de
       avans"                              exploatare"
    - in cazul subventiei incasate in minus:
   512 "Cont curent la banca"   =  445 "Subventii" (cu subventia incasata)
    (4) la finele anului pe baza decontului definitiv si a procesului-verbal de verificare:
    - Regularizarea cu bugetul de stat in cazul subventiei incasate in plus care trebuie restituita:
   741 "Venituri din subventii de   =  448 "Alte datorii si creante cu bugetul
       exploatare"                         statului"
                                          (cu subventiile necuvenite ce urmeaza
                                            a se restitui)
   448 "Alte datorii si creante cu  =  512 "Cont curent la banca"
       bugetul statului"                   (cu subventiile necuvenite virate la
                                            buget)
    - Regularizarea cu bugetul de stat in cazul subventiilor neincasate:
   445 "Subventii"       =  741 "Venituri din subventii de exploatare"
                                (cu suma de incasat de la bugetul de stat drept
                                subventie)
   512 "Cont curent la banca"  =  445 "Subventii"
                                      (cu subventia incasata de la buget)

                                  *
                           *            *

    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentelor norme, Normele Ministerului Finantelor nr. 70.238/1992 isi inceteaza aplicabilitatea.

                 p. Ministru de stat,
                ministrul finantelor,
                   Dan Mogos,
                 secretar de stat

    ANEXA 1

MINISTERUL INDUSTRIILOR
Regia Autonoma .............


                     FUNDAMENTAREA SUBVENTIILOR
       pe anul ...... la produsele prevazute in Hotararea Guvernului nr. ......
------------------------------------------------------------------------------
    Cantitati    Pret      Cost    Cheltuieli    Cheltuieli       Subventii
        t      -----------         materiale    cu munca vie
             extern intern       ------------   ---------------   -----------

 0  A  1   2    3      4     5   6    7    8    9  10   11   12   13  14  15
------------------------------------------------------------------------------
 0  - Nr. crt.
 A  - Produse
 1  - Anul precedent (realizari)
 2  - Anul curent (programate)
 3  - $/t
 4  - lei/t
 5  - (lei/t) (col.6 + col.9)
 6  - lei/t
 7  - % fata de anul precedent
 8  - % fata de col. 4
 9  - lei/t
10  - % (pondere in costul unitar) in anul precedent
11  - % fata de col.5
12  - lei/t (col. 5 - col. 4)
13  - in anul precedent
14  - in anul curent
15  - mil. lei (col. 2 x col. 12)
------------------------------------------------------------------------------
    Presedintele consiliului de administratie        Ministerul ..............
                                                     -------------------------
                                                     Ministrul
               Director general,                                 VIZAT
                                                Verificat realitatea si
                    AVIZAT                   exactitatea datelor cuprinse in
                                             decont conform procesului-verbal
               Ministrul Finantelor,         verbal de constatare nr. ...../
                                             199....
                                                Directia generala a finantelor
                                             publice si controlului financiar
                                             de stat
                                                       Director general,


    ANEXA 2

MINISTERUL FINANTELOR
Regia Autonoma ................

                         PROGRAMUL DE LIVRARI
                pentru produsele subventionate pe anul .............
------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea   Cantitati     Pret          Cost             %         Nr.
crt. produsului   (tone)   --------------  --------------  col.5   contractului
                         (lei/t)(mil.lei) (lei/t)(mil.lei)------X100
                                                           col.2   (inscrisului)
------------------------------------------------------------------------------
0       A            1      2        3        4      5       6           7
------------------------------------------------------------------------------
1. Produsul
2. Produsul
3. Produsul
4. Produsul
5. Produsul
6. Produsul
7. Produsul
------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL :
------------------------------------------------------------------------------
                                     Presedintele consiliului de administratie
                                                  Director general,


    ANEXA 3

MINISTERUL INDUSTRIILOR
Regia Autonoma............


                           COSTUL PRODUSULUI
                pe elemente primare de cheltuieli in anul ..........
------------------------------------------------------------------------------
Nr.      Specificatie        U.M.     Lei/U.M.        %       Milioane lei
crt.                        (tone) ---------------  fata de ------------------
                                   Anul      Anul   col.2   Anul       Anul
                                   precedent curent         precedent  curent
------------------------------------------------------------------------------
0               A             1       2         3      4        5         6
------------------------------------------------------------------------------
 1. Cantitate programata a
    fi livrata : [t (kg)]     X       X         X      X        X         X
 2. Cost total
    (rd.8 + rd.12)            X
    din care :
 3. Materii prime si
    materiale, pentru
    productie                 X
    (600 + 601)
 4. Energie si apa din afara,
    pentru productie (605)    X
 5. Amortizari (681)
 6. Lucrari si servicii
    executate de terti,
    pentru productie
    (611 + 612 + 614 + 624 +
    + 626 + 628)              X
 7. Alte cheltuieli
    materiale pentru
    productie
    (602 + 604 + 607 + 608 +
    + 658)                    X
 8. Total cheltuieli
    materiale
    (rd. 3 la rd. 7)          X
 9. Salarii ale personalului,
    pentru productie (641)    X
10. Asigurari si protectie
    sociala pentru
    personalul de productie
    (645)                     X
11. Alte cheltuieli cu munca
    vie (inclusiv recuperarea
    cheltuielilor geologice)
    (613 + 621 + 622 + 623 +
    + 625 + 627 + 635)        X
12. Total cheltuieli cu
    munca vie
    (rd. 9 la rd. 11)         X
-------------------------------------------------------------------------------
                 Date de fundamentare
----------------------------------------------------------------
                  U.M. Anul precedent  Anul curent   % fata de
                                                        anul
                                                      precedent
----------------------------------------------------------------
0                  1          2              3            4
----------------------------------------------------------------
  Principalele norme de consum in expresie fizica :
.....................................
.....................................
  Principalele norme de cheltuieli :
.....................................
.....................................
  Productivitatea muncii :
  - fizica
  - valorica
------------------------------------------------------------------------------
    Presedintele consiliului de administratie            Director economic,
                Director general,


    ANEXA 3 a)

MINISTERUL INDUSTRIILOR
Regia Autonoma ..........


                     ALTE CHELTUIELI CU MUNCA VIE
                                                               - mil. lei -
------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Denumirea cheltuielilor            Baza legala            Sume *)
                                                        ----------------------
                                                        Anul         Anul
                                                        precedent    curent
------------------------------------------------------------------------------
0                  1                          2             3           4
------------------------------------------------------------------------------
       I. Cheltuieli financiare
din acestea :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
      II. Alte cheltuieli cu munca vie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
     III. Total "Alte cheltuieli cu
           munca vie" (I + II)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
------------------------------------------------------------------------------
    Presedintele consiliului de administratie             Director economic,
               Director general,

    ANEXA 3 b)

MINISTERUL ............
Regia Autonoma ........


                            VENITURI FINANCIARE
                                                               - mil. lei -
------------------------------------------------------------------------------
Nr.     Denumirea veniturilor                            Sume
                                     -----------------------------------------
                                         Anul precedent      Anul curent
------------------------------------------------------------------------------
0                1                                2                3
------------------------------------------------------------------------------
1.
2.
3.
4.
5.
6.
------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL VENITURI FINANCIARE :
------------------------------------------------------------------------------
   Presedintele consiliului de administratie           Director economic,
                 Director general,


    ANEXA 4

MINISTERUL FINANTELOR

                                  FISA
    privind conditiile de acordare, din bugetul de stat, a subventiilor pe
      anul ...... pentru produsele prevazute in Hotararea Guvernului nr. .....
------------------------------------------------------------------------------
Nr. Denumirea produselor   Conditii de acordare a subventiilor totale
crt.                       ------------------------------------------  Mii lei
                           Programul anual de     Subventii unitare
                           livrari                (medii anuale)
                           ---------------------    (lei/U.M.)
                              U.M.    Cantitati
------------------------------------------------------------------------------
0             1                2           3               4             5
------------------------------------------------------------------------------
1. Produsul ..............
2. .......................
3. .......................
4. .......................
5. .......................
------------------------------------------------------------------------------
Subventia totala inscrisa
in buget                       X           X              X
------------------------------------------------------------------------------
           Director general,


    ANEXA 5

MINISTERUL INDUSTRIILOR
Regia Autonoma .............

                                DECONT
     privind subventiile ce urmeaza a fi acordate de la bugetul de stat pe
          luna ...........anul..... (cumulat de la inceputul anului)
------------------------------------------------------------------------------
Nr.   Specificatie                Cantitati                    Subventii
                          --------------------------------- ------------------
                          U.M. Efectiv   Programat  Total   (lei/t) (mii lei)
                              pe lunile  pe luna   (col.1 +         (col.3 X
                              expirate   curenta   col.2)           col.4)
------------------------------------------------------------------------------
0               A          B      1         2         3        4         5
------------------------------------------------------------------------------
    I. Livrari din stocul
       de la inceputul
       anului
1. Produsul
2. Produsul
3. Produsul
4. Produsul
5. Produsul
   SUBTOTAL I : X      X         X        X        X

   II. Livrari din
       productia
       anului curent
1. Produsul
2. Produsul
3. Produsul
4. Produsul
5. Produsul
   SUBTOTAL II :           X      X         X        X        X         X
6. TOTAL I + II            X      X         X        X        X         X
7. Subventii acordate pe
   lunile expirate         X      X         X        X        X         X
8. Diferente de acordat
   (rd.6 - rd.7)           X      X         X        X        X         X
------------------------------------------------------------------------------
   Presedintele consiliului de administratie          Director economic,
               Director general,

                                    VIZAT

                        Verificat realitatea si exactitatea datelor
                    cuprinse in decont conform procesului-verbal de
                    constatare nr....../199.....
                        Directia generala a finantelor publice si
                    controlului financiar de stat

                                  Director general,
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 747/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 747 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu