Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 735 din 16 septembrie 2010

pentru aprobarea Normelor privind Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 658 din 23 septembrie 2010In temeiul art. 179 alin. (1) şi al art. 186 alin. (9) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 26 februarie 2007, se abrogă.

Art. 3. - Direcţia generală juridică şi resurse umane, Direcţia asistenţă medico-socială şi spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

ANEXĂ

NORME

privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la spitalele publice din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Ocuparea funcţiei de manager la spitalele publice aflate în reţeaua proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se face prin concurs, la care pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ condiţiile:

a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

b) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masteratsau doctorat în management sanitar, economic, juridic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

c) pentru spitalele clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală, managerul trebuie să fie cadru universitar sau medic primar şi să fie absolvent al unor cursuri de perfecţionare în management ori management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii;

d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

f) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

g) nu au vârsta de pensionare, conform legii.

(2) Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager din cadrul spitalelor publice se organizează de către consiliul de administraţie al spitalului public respectiv şi se desfăşoară la nivelul acestuia, cu respectarea prezentelor norme.

Art. 2. - Consiliul de administraţie al spitalului numeşte, prin hotărâre, comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii concursului.

Art. 3. - (1) Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie;

2. etapa de susţinere a probelor de evaluare şi cuprinde:

a) proba scrisă, un test-grilă de verificare a cunoştinţelor;

b) proba de susţinere a proiectului de management;

c) interviul de selecţie.

(2) Nota minimă de promovare a fiecărei probe de evaluare este 7,00.

(3) După finalizarea etapelor de concurs se întocmeşte clasificarea candidaţilor care au promovat toate probele de evaluare şi care au obţinut media finală de cel puţin 8,00.

(4) Se declară admis candidatul care s-a clasat pe primul loc în urma susţinerii concursului pentru ocuparea funcţiei de manager al spitalului public pentru care a concurat.

Art. 4. - (1) Numirea în funcţia de manager al spitalului public se face prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Managerul încadrat în condiţiile alin. (1) încheie contract de management cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pe o perioadă de 3 ani, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Evaluarea activităţii managerului se face, potrivit legii, pe baza criteriilor generale de performanţă stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, precum şi pe baza celor specifice stabilite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.

Art. 5. - (1) Consiliul de administraţie al spitalului publică în săptămânalul „Viaţa medicală", precum şi pe site-ul spitalului anunţul de concurs, cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acestuia.

(2) Anunţul de concurs cuprinde:

a) denumirea funcţiei scoase la concurs;

b) locul şi perioada de desfăşurare a concursului;

c) locul şi perioada de înscriere;

d) conţinutul dosarului de înscriere.

(3) Temele-cadru pentru proiectul de management, grila de punctare a acestuia, precum şi bibliografia pentru concurs sunt stabilite de comisia de concurs. Acestea se publică, odată cu anunţul de concurs, pe site-ul spitalului şi se afişează la sediul acestuia.

CAPITOLUL II

Organizarea concursului

Art. 6. - (1) Comisia de concurs este formată din preşedinte, 2 membri şi un secretar, numiţi conform prevederilor art. 2.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 membri, numiţi conform prevederilor art. 2.

(3) Nu pot face parte din comisia de concurs şi din comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidaţilor.

Art. 7. - (1) Spitalul care organizează concursul, prin consiliul de administraţie, pune la dispoziţia comisiei de concurs mijloacele birotice necesare desfăşurării concursului şi ia măsurile necesare asigurării securităţii informaţiilor pe toată perioada acestuia.

(2) Preşedintele comisiei de concurs răspunde pentru asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie.

(3) Preşedintele comisiei de concurs stabileşte atribuţiile fiecărui membru al comisiei.

Art. 8. - Comisia de concurs are următoarele atribuţii:

a) stabilirea temelor pentru proiectul de management şi a bibliografiei pentru concurs, precum şi publicarea şi afişarea acestora cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3);

b) elaborarea întrebărilor pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor;

c) studierea dosarelor de înscriere ale candidaţilor;

d) întocmirea listei candidaţilor admişi la concurs;

e) instruirea candidaţilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile desfăşurării concursului;

f) organizarea şi desfăşurarea probelor de evaluare;

g) elaborarea documentelor necesare pentru derularea operativă a probelor de evaluare şi pentru finalizarea concursului;

h) evaluarea candidaţilor;

i) înregistrarea contestaţiilor candidaţilor şi predarea acestora, pe bază de proces-verbal, comisiei desemnate pentru soluţionare;

j) stabilirea clasificării candidaţilor;

k) comunicarea rezultatelor intermediare şi finale ale concursului potrivit prezentelor norme;

l) punerea la dispoziţia comisiei de soluţionare a contestaţiilor a tuturor documentelor necesare analizării şi soluţionării acestora.

Art. 9. - (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor rezolvă contestaţiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă şi la rezultatul final al concursului.

(2) Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive şi sunt aduse la cunoştinţa contestatarului prin afişare la sediul spitalului public.

CAPITOLUL III

Inscrierea candidaţilor

Art. 10. -Inscrierea candidaţilor se face la sediul spitalului care organizează concursul, într-un interval care se încheie cu 7 zile înaintea datei stabilite pentru susţinerea concursului.

Art. 11. - Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia legalizată a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), ori copia legalizată a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic, juridic ori administrativ;

e) documente care să ateste calitatea de cadru didactic sau copie legalizată a certificatului de medic primar, în cazul concursului organizat pentru ocuparea postului de manager din cadrul spitalelor clinice în care se desfăşoară şi activitate de învăţământ şi cercetare ştiinţifică medicală;

f) curriculum vitae;

g) copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, competenţe/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

h) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată „în conformitate cu originalul" de către conducerea unităţii;

i) cazierul judiciar;

j) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

k) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a fost începută urmărirea penală asupra sa;

l) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc), prin care şi-a schimbat numele, după caz;

m) proiectul de management realizat de candidat.

Art. 12. - (1) In termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, comisia de concurs verifică/studiază dosarele depuse şi stabileşte pentru fiecare candidat rezultatul, prin înscrierea menţiunii „Admis" sau „Respins".

(2) Rezultatul verificării/studierii dosarelor de înscriere se afişează la sediul spitalului.

(3) Candidaţii pot să conteste acest rezultat în termen de 24 de ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

(4) Concursul este continuat numai de candidaţii declaraţi „Admis".

CAPITOLUL IV

Desfăşurarea concursului

Art. 13. - (1) Comisia de concurs elaborează întrebările pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor cu cel mult 12 ore înaintea susţinerii probei, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu şi se desfăşoară pe durata a două ore.

(3) Testul-grilă conţine 50 de întrebări, dintre care 40% din domeniul legislaţiei specifice activităţii spitalului public şi 60% din domeniul managementului sanitar.

(4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), astfel:

a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte;

b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 şi se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte.

Art. 14. - Testul-grilă elaborat se multiplică în prezenţa preşedintelui comisiei de concurs într-un număr de exemplare dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi la concurs. După multiplicare, testele-grilă se introduc într-un plic care se sigilează.

Art. 15. - Pentru rezolvarea testului-grilă candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, orice altă culoare fiind considerată semn distinctiv.

Art. 16. - Notarea testului-grilă se face cu respectarea baremului de corectare elaborat de membrii comisiei de concurs şi aprobat de preşedintele acesteia. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10. In situaţia în care există diferenţe mai mari de un punct între punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul definitiv.

Art. 17. - (1) Rezultatul testului-grilă se afişează la sediul spitalului, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

(2) Candidaţii care au obţinut la testul-grilă de verificare a cunoştinţelor o notă mai mică de 7,00 sunt declaraţi respinşi.

(3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a acestora.

Art. 18. - (1) Proiectul de management reflectă modul în care candidatul analizează şi propune soluţii de rezolvare a temei alese.

(2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul pentru care candidează. Informaţiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare şi obţinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La cererea candidaţilor, spitalul are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării.

Art. 19. - (1) Tema proiectului de management este aleasă de candidat dintre temele-cadru publicate odată cu anunţul, se realizează individual de către acesta şi se dezvoltă într-un volum cuprins între 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.

(2) Proiectele sunt evaluate de comisia de concurs înainte de data stabilită pentru susţinerea acestei probe.

(3) Fiecare proiect este notat conform grilei de punctare stabilite de către comisia de concurs. Nota, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

(4) In cazul în care există diferenţe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, preşedintele reverifică şi stabileşte punctajul proiectului de management.

(5) Grila de punctare a proiectului de management este elaborată de comisia de concurs, se publică pe site-ul spitalului şi se afişează la sediul acestuia odată cu afişarea temelor-cadru.

Art. 20. - (1) Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute. Această durată poate fi suplimentată de preşedintele comisiei de concurs în cazul în care se pun întrebări suplimentare.

(2) In urma susţinerii proiectului de management, membrii comisiei de concurs acordă o notă pentru prezentarea proiectului, care nu poate fi mai mică decât nota acordată la evaluarea acestuia.

(3) Nota definitivă pentru proiectul de management este media aritmetică a notelor de evaluare şi prezentare a proiectului şi se comunică candidatului la finalul acestei probe.

Art. 21. - (1) In scopul aprecierii abilităţilor de îndeplinire a atribuţiilor funcţiei de manager, comisia de concurs va susţine interviul de selecţie.

(2) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeşte fişa interviului de selecţie, după modelul prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezentele norme.

(3) Interviul de selecţie se desfăşoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs.

(4) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială.

(5) Nota interviului este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fişa interviului de selecţie.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 22. - Nu pot candida la concursul de ocupare a funcţiei de manager membrii consiliului de administraţie al spitalului care organizează concursul.

Art. 23. - (1) Nota finală obţinută de fiecare candidat reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la testul-grilă, proiectul de management şi interviul de selecţie, calculată cu două zecimale.

(2) In baza notelor finale se întocmeşte, în ordine descrescătoare, clasamentul candidaţilor la concurs.

(3) La note egale, departajarea candidaţilor se face după nota obţinută la testul-grilă, iar la menţinerea egalităţii, după nota obţinută la proiectul de management.

Art. 24. - (1) Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului, prin publicare pe site-ul spitalului şi afişare la sediul acestuia.

(2) Contestaţiile privind rezultatul final al concursului se pot depune în termen de 24 de ore de la data afişării şi vor fi soluţionate în termen de 48 de ore de la data expirării termenului de depunere, de către comisia de soluţionare a contestaţiilor. Rezultatul contestaţiilor se afişează la sediul spitalului.

Art. 25. - (1) In termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului, pe baza Procesului-verbal cu rezultatele concursului, transmis de către preşedintele comisiei de concurs, semnat pe fiecare pagină, consiliul de administraţie al spitalului validează rezultatele concursului şi solicită ministrului transporturilor şi infrastructurii emiterea actului de numire în funcţie.

(2) Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii de numire în funcţie a managerului se emite în termen de maximum 15 zile de la data solicitării.

Art. 26. - Dosarele de înscriere, lucrările scrise ale candidaţilor, precum şi toate documentele întocmite pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează de către spitalul care a organizat concursul.

ANEXĂ

la norme

FIŞA INTERVIULUI DE SELECŢIE

Candidat (numele şi prenumele)....................................................................................

Calificare (profesie, grad profesional, titlu academic)....................................................

Data interviului...........................................................................................

1. Aptitudini de comunicare:

- Excelente (10-9,50)

- Foarte bune (9,49-9,00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00)

- Insuficiente (4,99-1,00)

2. Aptitudini şi cunoştinţe manageriale:

- Excelente, capabil să îşi asume atribuţiile funcţiei de manager fără o pregătire prealabilă (10-9,50)

- Foarte bune, este necesară puţină pregătire (9,49-9,00)

- Bune, are cunoştinţe elementare, dar este capabil să înveţe (8,99-7,00)

- Necesită multă pregătire (6,99-5,00)

- Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00)

3. Ambiţii profesionale:

- Fixează obiective foarte ambiţioase (10-9,50)

- Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00)

- Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)

- Obiective limitate, nu este foarte ambiţios (6,99-5,00)

- Se bazează pe alţii prea des, obiective minime (4,99-1,00)

4. Motivare:

- Motivare excelentă, dorinţă puternică de a munci (10-9,50)

- Foarte interesat de ocuparea funcţiei; pune multe întrebări (9,49-9,00)

- Dorinţă de a munci (8,99-7,00)

- Puţin interesat de ocuparea funcţiei (6,99-5,00)

- Nu este interesat de ocuparea funcţiei, impasibil (4,99-1,00)

5. Corespunzător pentru ocuparea funcţiei de manager de spital public:

- Excelent pentru această funcţie (10-9,50)

- Foarte bun pentru această funcţie (9,49-9,00)

- Satisfăcător pentru această funcţie (8,99-7,00)

- Incert pentru această funcţie (6,99-5,00)

- Nesatisfăcător pentru această funcţie (4,99-1,00)

6. Autocontrol:

- Are o excelentă abilitate de a se controla (10-9,50)

- Siguranţă de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49-9,00)

- Autocontrol mediu (8,99-7,00)

- Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)

- Greoi, pare preocupat, îngrijorat (4,99-1,00)

7. Impresie generală:

- Excelentă (10-9,50)

- Foarte bună (9,49-9,00)

- Bună (8,99-7,00)

- Satisfăcătoare (6,99-5,00)

- Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)

Nota obţinută*):....................................- candidatul este**):.....................................

Evaluator (membrul comisiei de concurs),

.........................................................

Semnătura............................................

Data......................................................

*) Se trece nota interviului de selecţie, calculată cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluaţi.

**) Aprecierea candidatului în funcţie de nota obţinută:

- Foarte potrivit (10-9,50)

- Potrivit (9,49-9,00)

- Destul de potrivit (8,99-7,00)

- Nepotrivit (6,99-1,00)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 735/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 735 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu