Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 728 din  7 iunie 2002

pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 412 din 14 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 29 lit. B din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata,
    in temeiul prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelele si normele de intocmire si utilizare a unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adaugata, prevazute in anexele nr. 1 - 5 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                              Maria Manolescu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Formularul "Factura fiscala de executare silita" este reprodus in facsimil.

    Executor emitent ...........................
    ............................................
         (denumirea, forma juridica)
    Codul de inregistrare fiscala ..............
    Sediul (localitatea, str., nr.) ............
    ............................................
    Judetul/sectorul ...........................
    Contul .....................................
    Banca ......................................

                     FACTURA FISCALA DE EXECUTARE SILITA
                     ___________________________________
                    | Nr. facturii .................... |
                    | Data (ziua, luna, anul) ......... |
                    | Nr. avizului de insotire a        |
                    | bunurilor/nr. procesului-verbal   |
                    | de licitatie .................... |
                    |                (daca este cazul)  |
                    |___________________________________|

    Furnizor (debitor/garant) ..........   Cumparator (adjudecatar) ...........
    ....................................   ....................................
       (denumirea, forma juridica)            (nume, prenume/denumirea, forma
                                                          juridica)
    Codul de inregistrare fiscala ......   Codul de inregistrare fiscala ......
    Sediul (localitatea, str., nr.) ....   Sediul/adresa (localitatea, str.,
    ....................................   nr.) ...............................
    Judetul/sectorul ...................   Judetul/sectorul ...................
    Contul .............................   Contul .............................
    Banca ..............................   Banca ..............................
 ______________________________________________________________________________
|    |                    |    |            |   Pret    |           |          |
|    |                    |    |            |  unitar   |           | Valoarea |
|Nr. | Denumirea bunurilor|U.M.| Cantitatea |  (fara    | Valoarea  |  T.V.A.  |
|crt.|                    |    |            |  T.V.A.)  | - lei -   |  - lei - |
|    |                    |    |            |  - lei -  |           |          |
|____|____________________|____|____________|___________|___________|__________|
| 0  |        1           | 2  |     3      |     4     | 5 (3 x 4) |     6    |
|____|____________________|____|____________|___________|___________|__________|
|    |                    |    |            |           |           |          |
|    |                    |    |            |           |           |          |
|____|____________________|____|____________|___________|___________|__________|
| Semnatura si| Date privind expeditia:       | TOTAL   |           |          |
| stampila    | Numele delegatului .......... |         |           |          |
| emitentului | Buletinul/cartea de identitate|         |           |          |
|             | seria ........ nr. .......... |         |           |          |
|             | eliberat/a .................. |         |           |          |
|             | Mijlocul de transport ....... |_________|___________|__________|
|             | ............................. |Semnatura| Total de plata       |
|             | nr. ......................... |   de    | (col. 5 + col. 6)    |
|             | Expedierea s-a efectuat in    | primire |                      |
|             | prezenta noastra la data de   |         |                      |
|             | .......... ora .............. |         |                      |
|             | Semnaturile ................. |         |                      |
|_____________|_______________________________|_________|______________________|

    MODALITATEA SI TERMENELE DE PLATA
    Plata integrala
    Avans ............ lei           Achitat:
                                     - executare cu scrisoare de garantie
                                       bancara la data de .................
                                     - la casierie la data de .............
                                     - prin virament, nr. ordinului de
                                       plata/data .........................
    Nr. rate .... esalonate astfel:  Termene de plata .....................

                                                                  14-4-10/B

                   FACTURA FISCALA DE EXECUTARE SILITA
                            (cod 14-4-10/B)

    Formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare
    Tiparit in blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file in culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
    1. Serveste ca:
    - document pe baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a bunurilor supuse executarii silite;
    - document de insotire a bunurilor pe timpul transportului;
    - document de incarcare in gestiunea cumparatorului (adjudecatar);
    - document justificativ de inregistrare in contabilitatea executorului emitent, furnizorului (debitor/garant) si a cumparatorului (adjudecatar).
    2. Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, in trei exemplare, la livrarea bunurilor supuse executarii silite, de catre executorul emitent pe baza avizului de insotire a marfii sau a altor documente si se semneaza de executorul emitent, furnizor (debitor/garant) si cumparator (adjudecatar).
    Atunci cand factura nu se poate intocmi in momentul livrarii datorita unor conditii obiective si cu totul exceptionale, bunurile sunt insotite pe timpul transportului de avizul de insotire a marfii. In vederea corelarii documentelor de livrare numarul si data avizului de insotire a marfii se inscriu in formularul de factura.
    Pentru bunurile executate silit de catre Agentia pentru Valorificarea Activelor Bancare, in factura pretul de adjudecare a bunurilor se va inscrie in dolari S.U.A. (USD), precum si echivalentul in lei al acestuia la data licitatiei. In acest caz factura fiscala de executare silita se intocmeste la data organizarii licitatiei si nu constituie titlu de proprietate.
    3. Circula:
    - la executorul emitent (exemplarul 3);
    - la furnizor (debitor/garant):
      - la compartimentul desfacere, in vederea inregistrarii in evidentele operative si pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexeaza dispozitia de livrare);
      - la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 2);
    - la cumparator (adjudecatar):
      - la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operatiunii, avand atasat exemplarul din avizul de insotire a marfii care a insotit produsul sau marfa, daca este cazul, inclusiv nota de receptie si constatare de diferente, in cazul in care marfa nu a fost insotita de factura pe timpul transportului (exemplarul 1);
      - la compartimentul care efectueaza operatiunea de control financiar preventiv, pentru acordarea vizei (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz);
      - la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum si pentru inregistrarea in contabilitate (exemplarul 1, impreuna cu avizul de insotire a marfii, inclusiv nota de receptie si de constatare de diferente, dupa caz).
    4. Se arhiveaza:
    - la executorul emitent (exemplarul 3);
    - la furnizor (debitor/garant):
      - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2);
    - la cumparator (adjudecatar):
      - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).

    ANEXA 2

                          JURNAL PENTRU VANZARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea
    B - Codul de inregistrare fiscala
    C - Total document (inclusiv T.V.A.)
    D - Scutite cu drept de deducere
    E - Cu drept de deducere
    F - Fara drept de deducere
    G - Scutite fara drept de deducere
    H - Baza de impozitare
    I - Valoarea T.V.A.
    J - Valoarea T.V.A. achitata de beneficiari

                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|N  |          |            |   |   |Operatiuni |   |           |           |  |
|r. |          |            |   |   |pentru care|   |           |           |  |
|   |          |            |   |   |   locul   |   |Operatiuni |Operatiuni |  |
|c  |Documentul|Beneficiarul| C | D | livrarii/ | G |taxabile - | cu T.V.A. | J|
|r  |          |            |   |   | prestarii |   |cota T.V.A.|neexigibila|  |
|t. |          |            |   |   |  este in  |   |   19% -   |           |  |
|   |          |            |   |   |strainatate|   |           |           |  |
|   |__________|____________|   |   |___________|   |___________|___________|  |
|   |Data | Nr.|   A  |  B  |   |   |  E  |  F  |   |  H  |  I  |  H  |  I  |  |
|___|_____|____|______|_____|___|___|_____|_____|___|_____|_____|_____|_____|__|
| 0 |  1  |  2 |   3  |  4  | 5 | 6 |  7  |  8  | 9 |  10 |  11 |  12 |  13 |14|
|___|_____|____|______|_____|___|___|_____|_____|___|_____|_____|_____|_____|__|
|___|_____|____|______|_____|___|___|_____|_____|___|_____|_____|_____|_____|__|
|___|_____|____|______|_____|___|___|_____|_____|___|_____|_____|_____|_____|__|
|___|_____|____|______|_____|___|___|_____|_____|___|_____|_____|_____|_____|__|
|___|_____|____|______|_____|___|___|_____|_____|___|_____|_____|_____|_____|__|
|Intocmit |Verificat  |Total|   |   |     |     |   |     |     |     |     |  |
|_________|___________|_____|___|___|_____|_____|___|_____|_____|_____|_____|__|
                                                                     14-6-12/a

                           JURNAL PENTRU VANZARI
                              (cod 14-6-12/a)

    Format X4, tiparit pe ambele fete, in carnete a cate 100 de file
    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea livrarilor de bunuri si/sau a prestarilor de servicii;
    - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata (T.V.A.) colectate;
    - document de control al unor operatiuni inregistrate in contabilitate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic sau lunar, dupa caz, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. colectate si datorate.
    Acest jurnal se completeaza la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi fiscale sau alte documente legal aprobate) privind livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii, precum si pe baza Borderoului de vanzare (incasare) data ...... (cod 14-6-15/a).
    Operatiunile cu T.V.A. neexigibila se inscriu in jurnalul pentru vanzari in coloanele 12 si 13 la data efectuarii, urmand ca pe masura ce T.V.A. devine exigibila, potrivit prevederilor legale, aceasta sa fie inscrisa la data la care T.V.A. devine exigibila in jurnalul pentru vanzari in coloanele 10 si 11.
    Pentru operatiunile prevazute la art. 17 din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata furnizorii vor inscrie in coloanele 10 si 11 operatiunile pentru care T.V.A. a devenit exigibila ca urmare a achitarii de catre beneficiari si, concomitent, vor inscrie in coloana 14 valoarea T.V.A. achitate de beneficiari.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la T.V.A.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

    ANEXA 3

                       JURNAL PENTRU CUMPARARI

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Denumirea
    B - Codul de inregistrare fiscala
    C - Total document (inclusiv T.V.A.)
    D - Cumparari scutite de T.V.A.
    E - Baza de impozitare
    F - Valoarea T.V.A.

                                                                      - lei -
 ______________________________________________________________________________
|    |           |             |    |    |   Cumparari cu   |   Cumparari cu   |
|Nr. |Documentul |  Furnizor/  | C  | D  |      T.V.A.      |      T.V.A.      |
|crt.|           |  prestator  |    |    |- cota de T.V.A.  |    neexigibila   |
|    |           |             |    |    |       19% -      |                  |
|    |___________|_____________|    |    |_________ ________|__________________|
|    |Data | Nr. |   A  |  B   |    |    |    E    |    F   |    E    |    F   |
|____|_____|_____|______|______|____|____|_________|________|_________|________|
| 0  |  1  |  2  |  3   |  4   |  5 |  6 |    7    |    8   |    9    |   10   |
|____|_____|_____|______|______|____|____|_________|________|_________|________|
|____|_____|_____|______|______|____|____|_________|________|_________|________|
|____|_____|_____|______|______|____|____|_________|________|_________|________|
|____|_____|_____|______|______|____|____|_________|________|_________|________|
|____|_____|_____|______|______|____|____|_________|________|_________|________|
| Intocmit |  Verificat | Total|    |    |         |        |         |        |
|__________|____________|______|____|____|_________|________|_________|________|
                                                                     14-6-17/b

                            JURNAL PENTRU CUMPARARI
                                (cod 14-6-17/b)

    Format X4, tiparit pe ambele fete, in carnete a cate 100 de file
    1. Serveste ca:
    - jurnal auxiliar pentru inregistrarea achizitiilor de bunuri si servicii;
    - document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata (T.V.A.) deductibile;
    - document de control al unor operatiuni inregistrate in contabilitate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar, avand paginile numerotate, in care se inregistreaza zilnic sau lunar, dupa caz, fara stersaturi si spatii libere, elementele necesare pentru determinarea corecta a T.V.A. deductibile.
    Se intocmesc jurnale separate pentru achizitiile de bunuri sau servicii destinate realizarii de operatiuni care dau drept de deducere a T.V.A., pentru achizitiile de bunuri sau servicii destinate realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A. si pentru achizitiile de bunuri sau servicii destinate atat realizarii operatiunilor care dau drept de deducere, cat si celor care nu dau drept de deducere a T.V.A.
    Achizitiile cu T.V.A. neexigibila se inscriu in jurnalul pentru cumparari in coloanele 9 si 10 la data efectuarii, urmand ca, pe masura ce T.V.A. devine exigibila, potrivit prevederilor legale, sa fie inscrisa la data la care T.V.A. devine exigibila in jurnalul pentru cumparari in coloanele 7 si 8, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 17 si art. 29 lit. D.c) - f) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, care se inscriu in coloanele 7 si 8 numai dupa ce T.V.A. a fost achitata efectiv la bugetul de stat sau, dupa caz, compensata cu T.V.A. de rambursat din decontul lunii precedente.
    Acest jurnal se completeaza la compartimentul financiar-contabil pe baza documentelor tipizate comune si specifice (facturi fiscale sau alte documente legal aprobate) privind achizitiile de bunuri sau servicii.
    3. Circula:
    - la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoare la T.V.A.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

    ANEXA 4

                         BORDEROU DE VANZARE (INCASARE)
                               data ...............
                                                                       - lei -
 ______________________________________________________________________________
|N  |     Documentul    |          |              Vanzari (incasari)           |
|r. |___________________|          |___________________________________________|
|   |Denumirea|Nr. |Data|Explicatii|Total|Scutite |Scutite |  Taxabile - 19%   |
|c  |         |    |    |          |     |cu drept|  fara  |___________________|
|r  |         |    |    |          |     |   de   |drept de|  Baza de |Valoarea|
|t. |         |    |    |          |     |deducere|deducere|impozitare| T.V.A. |
|___|_________|____|____|__________|_____|________|________|__________|________|
| 0 |    1    |  2 | 3  |    4     |  5  |    6   |    7   |    8     |   9    |
|___|_________|____|____|__________|_____|________|________|__________|________|
|___|_________|____|____|__________|_____|________|________|__________|________|
|___|_________|____|____|__________|_____|________|________|__________|________|
|___|_________|____|____|__________|_____|________|________|__________|________|
|___|_________|____|____|__________|_____|________|________|__________|________|
|  Intocmit   |Verificat|   Total  |     |        |        |          |        |
|_____________|_________|__________|_____|________|________|__________|________|
                                                                       14-6-15/a

                           BORDEROU DE VANZARE (INCASARE)
                                data...............
                                  (cod 14-6-15/a)

    Format X4, tiparit pe ambele fete, sub forma de carnete a cate 100 de file
    1. Serveste:
    - ca document de centralizare zilnica a vanzarilor (incasarilor) realizate de unitati;
    - la inregistrarea vanzarilor (incasarilor) in Jurnalul pentru vanzari (cod 14-6-12/a);
    - la stabilirea taxei pe valoarea adaugata colectate.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil pe baza monetarelor sau a documentelor de centralizare a vanzarilor (incasarilor) pe unitati, cum sunt: borderourile, bonurile de vanzare, borderoul notelor de plata, centralizatorul vanzarilor pe ospatari, centralizatorul vanzarilor cu plata in rate, borderourile de decontare a prestatiilor, rapoartele fiscale de inchidere zilnica, emise de aparatele de marcat electronice fiscale etc.
    3. Circula:
    - la persoana care intocmeste jurnalul pentru vanzari.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

    ANEXA 5

                                 BORDEROU
cuprinzand operatiunile asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, potrivit Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, realizate in luna ............
                                                                        - lei -
 ______________________________________________________________________________
|    |    Documentul     |Explicatii privind|                  |               |
|Nr. |___________________|      natura      |Baza de impozitare|Valoarea T.V.A.|
|crt.|Denumirea|Nr.|Data |  operatiunilor   |                  |               |
|____|_________|___|_____|__________________|__________________|_______________|
| 0  |    1    | 2 |  3  |       4          |        5         |       6       |
|____|_________|___|_____|__________________|__________________|_______________|
|____|_________|___|_____|__________________|__________________|_______________|
|____|_________|___|_____|__________________|__________________|_______________|
|   Intocmit   |Verificat|      Total       |                  |               |
|______________|_________|__________________|__________________|_______________|
                                                                      14-6-15/b

                                 BORDEROU
cuprinzand operatiunile asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, potrivit Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, realizate in luna .............
                            (cod 14-6-15/b)

    1. Serveste:
    - ca document pentru inregistrarea taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii, potrivit Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata si normelor de aplicare a acesteia.
    2. Se intocmeste intr-un exemplar de compartimentul financiar-contabil pe baza datelor prezentate in situatiile financiare anuale.
    3. Nu circula, fiind document de inregistrare in contabilitate.
    4. Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 728/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 728 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 728/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu