E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 716 din  6 mai 2004

privind aprobarea Procedurii de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru constructia de locuinte

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 13 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, si ale art. 101 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea definitivarii impunerii pe anul 2003, se aproba Procedura de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru constructia de locuinte, prevazuta la art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinsa in anexa care este parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru constructia de locuinte

    1. Impozitul anual pe venit datorat in anul 2003 de persoanele fizice cu domiciliul in Romania poate fi redus in cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite in anul 2003, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru constructia unei singure locuinte proprietate personala.
    Facilitatea fiscala se acorda de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul solicitant, pe durata construirii locuintei, pe perioada valabilitatii autorizatiei de construire.
    Reducerea de impozit se acorda pentru constructia unei singure locuinte proprietate personala, care poate fi realizata in antrepriza si/sau regie proprie ori cumparata direct de la constructor, dupa caz.
    Beneficiarii reducerii de impozit sunt persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care au calitatea de proprietari legali si care in anul 2003 au realizat, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele venituri din Romania sau din strainatate:
    - venituri supuse procedurii de globalizare: venituri din activitati independente, din salarii si/sau din cedarea folosintei bunurilor;
    - venituri cu impunere finala.
    2. Documentele prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.090/2003 privind aprobarea Normelor metodologice date in aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 580 din 14 august 2003, se prezinta organului fiscal competent, astfel:
    2.1. Cerere: se depune de contribuabil pana la data de 30 iunie 2004 inclusiv, pentru anul precedent.
    Depasirea termenului de depunere a cererii atrage pierderea dreptului de acordare a facilitatii.
    2.2. Documente justificative privind materialele folosite pentru constructia locuintei: se prezinta de catre contribuabil, o data cu cererea de reducere a impozitului, cu respectarea prevederilor pct. 4 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.090/2003. Pentru a dobandi calitatea de document justificativ, conform legii, pe acestea trebuie sa fie inscrisi, in clar, cumparatorul si furnizorul materialelor, precum si datele de identificare a acestora.
    In functie de modalitatea de construire a locuintei, se vor prezenta urmatoarele documente:
    2.2.1. Constructia locuintei este executata in antrepriza:
    - autorizatia de construire;
    - contractul de construire;
    - situatii de lucrari anuale in care sa fie evidentiate cheltuielile materiale efectuate in anul de referinta;
    - proces-verbal de receptie a lucrarii.
    2.2.2. Constructia locuintei este executata in regie proprie:
    - autorizatia de construire;
    - situatii de lucrari anuale in care sunt inscrise cheltuielile materiale efectuate in anul de referinta, certificate de contribuabili;
    - documente justificative pentru materialele cumparate in anul 2003: facturi fiscale, chitante fiscale, bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale.
    2.2.3. Locuinta cumparata direct de la constructor:
    - autorizatia de construire;
    - contractul de vanzare-cumparare a locuintei;
    - situatia definitiva de lucrari, corespunzator locuintei receptionate;
    - proces-verbal de receptie a lucrarii.
    2.3. Dosarul constructiei privind materialele de constructii
    Acest dosar va cuprinde un borderou centralizator cuprinzand materialele folosite pentru constructie, furnizorul, cantitatea, valoarea, precum si celelalte documente justificative prevazute la pct. 2.2.
    3. Organul fiscal competent in acordarea reducerii
    Administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal; compartimentul cu atributii in administrarea impozitului pe venit efectueaza urmatoarele operatiuni:
    - analizeaza cererea de reducere a impozitului pe venit si documentele justificative prezentate de contribuabil;
    - notifica contribuabilului, in situatia in care documentele prezentate sunt incomplete sau nu intrunesc conditiile prevazute de lege pentru documentele justificative;
    - stabileste cuantumul reducerii de impozit posibile si intocmeste o nota de constatare;
    - stabileste impozitul total anual;
    - acorda reducerea de impozit si emite decizia de impunere anuala;
    - comunica contribuabilului decizia de impunere anuala.
    3.1. Stabilirea reducerii de impozit
    Reducerea de impozit care poate fi acordata contribuabilului se calculeaza de organul fiscal prin aplicarea cotei de 20% la valoarea materialelor folosite pentru constructia locuintei, achizitionate in anul 2003, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, sau aferente locuintei cumparate in aceeasi perioada.
    In termen de 30 de zile de la primirea cererii de reducere a impozitului sau de la completarea documentatiei (potrivit notificarii prevazute la pct. 3), organul fiscal intocmeste o nota de constatare, in care mentioneaza:
    - documentele justificative prezentate de contribuabil;
    - valoarea materialelor folosite la constructia locuintei, care va sta la baza calculului reducerii de impozit, conform documentelor justificative prezentate;
    - cuantumul reducerii de impozit posibile.
    3.2. Stabilirea impozitului anual datorat in anul 2003
    Stabilirea impozitului anual se face pe baza datelor aflate in evidenta organului fiscal, declarate de contribuabil sau de catre terti, in calitate de platitori de venit.
    In situatia in care pentru contribuabilul care a solicitat reducerea de impozit se constata venituri nedeclarate de catre acesta, reducerea de impozit nu se poate acorda pentru impozitul stabilit din oficiu.
    Impozitul anual se calculeaza de organul competent pentru totalitatea veniturilor impozabile realizate de contribuabil in anul 2003, prin insumarea, dupa caz, a impozitului aferent fiecarei categorii de venit realizat, dupa caz:
    a) impozitul pe venitul anual global aferent veniturilor supuse procedurii de globalizare realizate de contribuabil in anul 2003 (rd. 12 "Impozitul pe venitul anual global datorat" din Decizia de impunere anuala pentru persoane fizice romane cu domiciliul in Romania);
    b) impozitul anual pe veniturile din salarii (rd. 7 "Impozit anual", cap. VI din Fisa fiscala 1 depusa de angajator), pentru persoanele fizice care au fost angajate permanent si nu au realizat, in afara veniturilor din salarii la functia de baza, alte venituri supuse procedurii de globalizare;
    c) impozitul final stabilit de platitorii de venit pentru orice venit cu impunere finala realizat in Romania in anul 2003 (col. 4, randul corespunzator contribuabilului din Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa 205 - pe anul 2003, depusa de platitorii de venit pentru contribuabilul solicitant, pe categorii de venituri:
    - impozit pe veniturile din pensii;
    - impozit pe veniturile din dobanzi;
    - impozit pe dividende;
    - impozit pe veniturile obtinute din jocuri de noroc, veniturile sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, veniturile sub forma de premii in bani si/sau in natura, veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen);
    - alte venituri cu impunere finala;
    d) impozit pe veniturile din activitati agricole [rd. 3, col. 3 "Impozit (15% x Total venit net)" din Decizia de impunere pentru veniturile din activitati agricole pe anul 2003 sau rd. 2 "Impozit datorat" din Decizia de impunere in sistem real, dupa caz];
    e) impozitul pentru veniturile realizate in strainatate, a caror impunere in Romania este finala (col. 6, rd. 8 din Decizia de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala pe anul 2003, si documentul privind plata impozitului platit in strainatate, eliberat de organul fiscal din tara in care s-au realizat veniturile).
    4. Emiterea deciziei de impunere
    4.1. Reducerea impozitului pe venit
    Reducerea impozitului pe venit se acorda de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, in limita impozitului pe venit datorat in anul 2003.
    In situatia in care cuantumul reducerii calculate in functie de valoarea materialelor folosite in anul fiscal 2003 este mai mare decat impozitul anual pe venit datorat, excedentul nu se reporteaza.
    In cazul veniturilor realizate in strainatate, reducerea se acorda numai pentru diferenta de impozit de plata in Romania, calculata ca diferenta intre impozitul datorat in Romania si impozitul platit in strainatate, in conformitate cu prevederile art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    4.2. Termen de emitere a deciziei de impunere anuala: pana la data de 30 septembrie 2004, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 569/2003 privind deciziile de impunere anuala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 9 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    5. Proprietatea comuna
    In cazul in care locuinta construita este detinuta in coproprietate, reducerea reprezentand 20% din valoarea materialelor folosite se acorda pentru fiecare coproprietar, pe baza de documente justificative, corespunzator cotei-parti detinute in proprietate si impozitului datorat.
    Acordarea reducerii opereaza in cote egale la nivelul fiecarui coproprietar sau, in situatia in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, la cerere se va anexa un act autentificat, din care sa rezulte vointa partilor.
    Suma totala a reducerii, reprezentand 20% din contravaloarea materialelor folosite la constructia locuintei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, se repartizeaza pentru fiecare coproprietar, proportional cu cotele-parti stabilite de acestia.
    In cazul in care proprietatea este in devalmasie, fara ca bunul sa fie divizat pe cote-parti si fara ca bunul sa fie impartit corespunzator detinatorilor, reducerea impozitului pe venit poate fi ceruta de:
    - unul dintre soti, indiferent daca autorizatia de construire si facturile au fost intocmite pe numele celuilalt sot sau doar in parte pe numele celuilalt sot;
      de ambii soti, caz in care suma totala a reducerii, reprezentand 20% din contravaloarea materialelor folosite la constructia locuintei, se repartizeaza pentru fiecare dintre acestia, proportional cu cotele parti stabilite de comun acord.
    In aceasta situatie sotii vor depune la dosarul constructiei un act autentificat, din care sa rezulte vointa partilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 716/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 716 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu