E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 716 din  6 mai 2004

privind aprobarea Procedurii de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru constructia de locuinte

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 13 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, si ale art. 101 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea definitivarii impunerii pe anul 2003, se aproba Procedura de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru constructia de locuinte, prevazuta la art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinsa in anexa care este parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru constructia de locuinte

    1. Impozitul anual pe venit datorat in anul 2003 de persoanele fizice cu domiciliul in Romania poate fi redus in cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite in anul 2003, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru constructia unei singure locuinte proprietate personala.
    Facilitatea fiscala se acorda de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul solicitant, pe durata construirii locuintei, pe perioada valabilitatii autorizatiei de construire.
    Reducerea de impozit se acorda pentru constructia unei singure locuinte proprietate personala, care poate fi realizata in antrepriza si/sau regie proprie ori cumparata direct de la constructor, dupa caz.
    Beneficiarii reducerii de impozit sunt persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care au calitatea de proprietari legali si care in anul 2003 au realizat, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele venituri din Romania sau din strainatate:
    - venituri supuse procedurii de globalizare: venituri din activitati independente, din salarii si/sau din cedarea folosintei bunurilor;
    - venituri cu impunere finala.
    2. Documentele prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.090/2003 privind aprobarea Normelor metodologice date in aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 580 din 14 august 2003, se prezinta organului fiscal competent, astfel:
    2.1. Cerere: se depune de contribuabil pana la data de 30 iunie 2004 inclusiv, pentru anul precedent.
    Depasirea termenului de depunere a cererii atrage pierderea dreptului de acordare a facilitatii.
    2.2. Documente justificative privind materialele folosite pentru constructia locuintei: se prezinta de catre contribuabil, o data cu cererea de reducere a impozitului, cu respectarea prevederilor pct. 4 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.090/2003. Pentru a dobandi calitatea de document justificativ, conform legii, pe acestea trebuie sa fie inscrisi, in clar, cumparatorul si furnizorul materialelor, precum si datele de identificare a acestora.
    In functie de modalitatea de construire a locuintei, se vor prezenta urmatoarele documente:
    2.2.1. Constructia locuintei este executata in antrepriza:
    - autorizatia de construire;
    - contractul de construire;
    - situatii de lucrari anuale in care sa fie evidentiate cheltuielile materiale efectuate in anul de referinta;
    - proces-verbal de receptie a lucrarii.
    2.2.2. Constructia locuintei este executata in regie proprie:
    - autorizatia de construire;
    - situatii de lucrari anuale in care sunt inscrise cheltuielile materiale efectuate in anul de referinta, certificate de contribuabili;
    - documente justificative pentru materialele cumparate in anul 2003: facturi fiscale, chitante fiscale, bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale.
    2.2.3. Locuinta cumparata direct de la constructor:
    - autorizatia de construire;
    - contractul de vanzare-cumparare a locuintei;
    - situatia definitiva de lucrari, corespunzator locuintei receptionate;
    - proces-verbal de receptie a lucrarii.
    2.3. Dosarul constructiei privind materialele de constructii
    Acest dosar va cuprinde un borderou centralizator cuprinzand materialele folosite pentru constructie, furnizorul, cantitatea, valoarea, precum si celelalte documente justificative prevazute la pct. 2.2.
    3. Organul fiscal competent in acordarea reducerii
    Administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal; compartimentul cu atributii in administrarea impozitului pe venit efectueaza urmatoarele operatiuni:
    - analizeaza cererea de reducere a impozitului pe venit si documentele justificative prezentate de contribuabil;
    - notifica contribuabilului, in situatia in care documentele prezentate sunt incomplete sau nu intrunesc conditiile prevazute de lege pentru documentele justificative;
    - stabileste cuantumul reducerii de impozit posibile si intocmeste o nota de constatare;
    - stabileste impozitul total anual;
    - acorda reducerea de impozit si emite decizia de impunere anuala;
    - comunica contribuabilului decizia de impunere anuala.
    3.1. Stabilirea reducerii de impozit
    Reducerea de impozit care poate fi acordata contribuabilului se calculeaza de organul fiscal prin aplicarea cotei de 20% la valoarea materialelor folosite pentru constructia locuintei, achizitionate in anul 2003, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, sau aferente locuintei cumparate in aceeasi perioada.
    In termen de 30 de zile de la primirea cererii de reducere a impozitului sau de la completarea documentatiei (potrivit notificarii prevazute la pct. 3), organul fiscal intocmeste o nota de constatare, in care mentioneaza:
    - documentele justificative prezentate de contribuabil;
    - valoarea materialelor folosite la constructia locuintei, care va sta la baza calculului reducerii de impozit, conform documentelor justificative prezentate;
    - cuantumul reducerii de impozit posibile.
    3.2. Stabilirea impozitului anual datorat in anul 2003
    Stabilirea impozitului anual se face pe baza datelor aflate in evidenta organului fiscal, declarate de contribuabil sau de catre terti, in calitate de platitori de venit.
    In situatia in care pentru contribuabilul care a solicitat reducerea de impozit se constata venituri nedeclarate de catre acesta, reducerea de impozit nu se poate acorda pentru impozitul stabilit din oficiu.
    Impozitul anual se calculeaza de organul competent pentru totalitatea veniturilor impozabile realizate de contribuabil in anul 2003, prin insumarea, dupa caz, a impozitului aferent fiecarei categorii de venit realizat, dupa caz:
    a) impozitul pe venitul anual global aferent veniturilor supuse procedurii de globalizare realizate de contribuabil in anul 2003 (rd. 12 "Impozitul pe venitul anual global datorat" din Decizia de impunere anuala pentru persoane fizice romane cu domiciliul in Romania);
    b) impozitul anual pe veniturile din salarii (rd. 7 "Impozit anual", cap. VI din Fisa fiscala 1 depusa de angajator), pentru persoanele fizice care au fost angajate permanent si nu au realizat, in afara veniturilor din salarii la functia de baza, alte venituri supuse procedurii de globalizare;
    c) impozitul final stabilit de platitorii de venit pentru orice venit cu impunere finala realizat in Romania in anul 2003 (col. 4, randul corespunzator contribuabilului din Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa 205 - pe anul 2003, depusa de platitorii de venit pentru contribuabilul solicitant, pe categorii de venituri:
    - impozit pe veniturile din pensii;
    - impozit pe veniturile din dobanzi;
    - impozit pe dividende;
    - impozit pe veniturile obtinute din jocuri de noroc, veniturile sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, veniturile sub forma de premii in bani si/sau in natura, veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen);
    - alte venituri cu impunere finala;
    d) impozit pe veniturile din activitati agricole [rd. 3, col. 3 "Impozit (15% x Total venit net)" din Decizia de impunere pentru veniturile din activitati agricole pe anul 2003 sau rd. 2 "Impozit datorat" din Decizia de impunere in sistem real, dupa caz];
    e) impozitul pentru veniturile realizate in strainatate, a caror impunere in Romania este finala (col. 6, rd. 8 din Decizia de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala pe anul 2003, si documentul privind plata impozitului platit in strainatate, eliberat de organul fiscal din tara in care s-au realizat veniturile).
    4. Emiterea deciziei de impunere
    4.1. Reducerea impozitului pe venit
    Reducerea impozitului pe venit se acorda de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, in limita impozitului pe venit datorat in anul 2003.
    In situatia in care cuantumul reducerii calculate in functie de valoarea materialelor folosite in anul fiscal 2003 este mai mare decat impozitul anual pe venit datorat, excedentul nu se reporteaza.
    In cazul veniturilor realizate in strainatate, reducerea se acorda numai pentru diferenta de impozit de plata in Romania, calculata ca diferenta intre impozitul datorat in Romania si impozitul platit in strainatate, in conformitate cu prevederile art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    4.2. Termen de emitere a deciziei de impunere anuala: pana la data de 30 septembrie 2004, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 569/2003 privind deciziile de impunere anuala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 9 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    5. Proprietatea comuna
    In cazul in care locuinta construita este detinuta in coproprietate, reducerea reprezentand 20% din valoarea materialelor folosite se acorda pentru fiecare coproprietar, pe baza de documente justificative, corespunzator cotei-parti detinute in proprietate si impozitului datorat.
    Acordarea reducerii opereaza in cote egale la nivelul fiecarui coproprietar sau, in situatia in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, la cerere se va anexa un act autentificat, din care sa rezulte vointa partilor.
    Suma totala a reducerii, reprezentand 20% din contravaloarea materialelor folosite la constructia locuintei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, se repartizeaza pentru fiecare coproprietar, proportional cu cotele-parti stabilite de acestia.
    In cazul in care proprietatea este in devalmasie, fara ca bunul sa fie divizat pe cote-parti si fara ca bunul sa fie impartit corespunzator detinatorilor, reducerea impozitului pe venit poate fi ceruta de:
    - unul dintre soti, indiferent daca autorizatia de construire si facturile au fost intocmite pe numele celuilalt sot sau doar in parte pe numele celuilalt sot;
      de ambii soti, caz in care suma totala a reducerii, reprezentand 20% din contravaloarea materialelor folosite la constructia locuintei, se repartizeaza pentru fiecare dintre acestia, proportional cu cotele parti stabilite de comun acord.
    In aceasta situatie sotii vor depune la dosarul constructiei un act autentificat, din care sa rezulte vointa partilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 716/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 716 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu