E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 716 din  6 mai 2004

privind aprobarea Procedurii de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru constructia de locuinte

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 431 din 13 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, si ale art. 101 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    In vederea definitivarii impunerii pe anul 2003, se aproba Procedura de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru constructia de locuinte, prevazuta la art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinsa in anexa care este parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                PROCEDURA
de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru constructia de locuinte

    1. Impozitul anual pe venit datorat in anul 2003 de persoanele fizice cu domiciliul in Romania poate fi redus in cuantum de 20% din valoarea materialelor folosite in anul 2003, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru constructia unei singure locuinte proprietate personala.
    Facilitatea fiscala se acorda de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul solicitant, pe durata construirii locuintei, pe perioada valabilitatii autorizatiei de construire.
    Reducerea de impozit se acorda pentru constructia unei singure locuinte proprietate personala, care poate fi realizata in antrepriza si/sau regie proprie ori cumparata direct de la constructor, dupa caz.
    Beneficiarii reducerii de impozit sunt persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, care au calitatea de proprietari legali si care in anul 2003 au realizat, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele venituri din Romania sau din strainatate:
    - venituri supuse procedurii de globalizare: venituri din activitati independente, din salarii si/sau din cedarea folosintei bunurilor;
    - venituri cu impunere finala.
    2. Documentele prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.090/2003 privind aprobarea Normelor metodologice date in aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 580 din 14 august 2003, se prezinta organului fiscal competent, astfel:
    2.1. Cerere: se depune de contribuabil pana la data de 30 iunie 2004 inclusiv, pentru anul precedent.
    Depasirea termenului de depunere a cererii atrage pierderea dreptului de acordare a facilitatii.
    2.2. Documente justificative privind materialele folosite pentru constructia locuintei: se prezinta de catre contribuabil, o data cu cererea de reducere a impozitului, cu respectarea prevederilor pct. 4 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.090/2003. Pentru a dobandi calitatea de document justificativ, conform legii, pe acestea trebuie sa fie inscrisi, in clar, cumparatorul si furnizorul materialelor, precum si datele de identificare a acestora.
    In functie de modalitatea de construire a locuintei, se vor prezenta urmatoarele documente:
    2.2.1. Constructia locuintei este executata in antrepriza:
    - autorizatia de construire;
    - contractul de construire;
    - situatii de lucrari anuale in care sa fie evidentiate cheltuielile materiale efectuate in anul de referinta;
    - proces-verbal de receptie a lucrarii.
    2.2.2. Constructia locuintei este executata in regie proprie:
    - autorizatia de construire;
    - situatii de lucrari anuale in care sunt inscrise cheltuielile materiale efectuate in anul de referinta, certificate de contribuabili;
    - documente justificative pentru materialele cumparate in anul 2003: facturi fiscale, chitante fiscale, bonuri fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale.
    2.2.3. Locuinta cumparata direct de la constructor:
    - autorizatia de construire;
    - contractul de vanzare-cumparare a locuintei;
    - situatia definitiva de lucrari, corespunzator locuintei receptionate;
    - proces-verbal de receptie a lucrarii.
    2.3. Dosarul constructiei privind materialele de constructii
    Acest dosar va cuprinde un borderou centralizator cuprinzand materialele folosite pentru constructie, furnizorul, cantitatea, valoarea, precum si celelalte documente justificative prevazute la pct. 2.2.
    3. Organul fiscal competent in acordarea reducerii
    Administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal; compartimentul cu atributii in administrarea impozitului pe venit efectueaza urmatoarele operatiuni:
    - analizeaza cererea de reducere a impozitului pe venit si documentele justificative prezentate de contribuabil;
    - notifica contribuabilului, in situatia in care documentele prezentate sunt incomplete sau nu intrunesc conditiile prevazute de lege pentru documentele justificative;
    - stabileste cuantumul reducerii de impozit posibile si intocmeste o nota de constatare;
    - stabileste impozitul total anual;
    - acorda reducerea de impozit si emite decizia de impunere anuala;
    - comunica contribuabilului decizia de impunere anuala.
    3.1. Stabilirea reducerii de impozit
    Reducerea de impozit care poate fi acordata contribuabilului se calculeaza de organul fiscal prin aplicarea cotei de 20% la valoarea materialelor folosite pentru constructia locuintei, achizitionate in anul 2003, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, sau aferente locuintei cumparate in aceeasi perioada.
    In termen de 30 de zile de la primirea cererii de reducere a impozitului sau de la completarea documentatiei (potrivit notificarii prevazute la pct. 3), organul fiscal intocmeste o nota de constatare, in care mentioneaza:
    - documentele justificative prezentate de contribuabil;
    - valoarea materialelor folosite la constructia locuintei, care va sta la baza calculului reducerii de impozit, conform documentelor justificative prezentate;
    - cuantumul reducerii de impozit posibile.
    3.2. Stabilirea impozitului anual datorat in anul 2003
    Stabilirea impozitului anual se face pe baza datelor aflate in evidenta organului fiscal, declarate de contribuabil sau de catre terti, in calitate de platitori de venit.
    In situatia in care pentru contribuabilul care a solicitat reducerea de impozit se constata venituri nedeclarate de catre acesta, reducerea de impozit nu se poate acorda pentru impozitul stabilit din oficiu.
    Impozitul anual se calculeaza de organul competent pentru totalitatea veniturilor impozabile realizate de contribuabil in anul 2003, prin insumarea, dupa caz, a impozitului aferent fiecarei categorii de venit realizat, dupa caz:
    a) impozitul pe venitul anual global aferent veniturilor supuse procedurii de globalizare realizate de contribuabil in anul 2003 (rd. 12 "Impozitul pe venitul anual global datorat" din Decizia de impunere anuala pentru persoane fizice romane cu domiciliul in Romania);
    b) impozitul anual pe veniturile din salarii (rd. 7 "Impozit anual", cap. VI din Fisa fiscala 1 depusa de angajator), pentru persoanele fizice care au fost angajate permanent si nu au realizat, in afara veniturilor din salarii la functia de baza, alte venituri supuse procedurii de globalizare;
    c) impozitul final stabilit de platitorii de venit pentru orice venit cu impunere finala realizat in Romania in anul 2003 (col. 4, randul corespunzator contribuabilului din Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa 205 - pe anul 2003, depusa de platitorii de venit pentru contribuabilul solicitant, pe categorii de venituri:
    - impozit pe veniturile din pensii;
    - impozit pe veniturile din dobanzi;
    - impozit pe dividende;
    - impozit pe veniturile obtinute din jocuri de noroc, veniturile sub forma de castiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare si partilor sociale, veniturile sub forma de premii in bani si/sau in natura, veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen);
    - alte venituri cu impunere finala;
    d) impozit pe veniturile din activitati agricole [rd. 3, col. 3 "Impozit (15% x Total venit net)" din Decizia de impunere pentru veniturile din activitati agricole pe anul 2003 sau rd. 2 "Impozit datorat" din Decizia de impunere in sistem real, dupa caz];
    e) impozitul pentru veniturile realizate in strainatate, a caror impunere in Romania este finala (col. 6, rd. 8 din Decizia de impunere pentru veniturile din strainatate realizate de persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania, a caror impunere in Romania este finala pe anul 2003, si documentul privind plata impozitului platit in strainatate, eliberat de organul fiscal din tara in care s-au realizat veniturile).
    4. Emiterea deciziei de impunere
    4.1. Reducerea impozitului pe venit
    Reducerea impozitului pe venit se acorda de organul fiscal prin decizia de impunere anuala, in limita impozitului pe venit datorat in anul 2003.
    In situatia in care cuantumul reducerii calculate in functie de valoarea materialelor folosite in anul fiscal 2003 este mai mare decat impozitul anual pe venit datorat, excedentul nu se reporteaza.
    In cazul veniturilor realizate in strainatate, reducerea se acorda numai pentru diferenta de impozit de plata in Romania, calculata ca diferenta intre impozitul datorat in Romania si impozitul platit in strainatate, in conformitate cu prevederile art. 50 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    4.2. Termen de emitere a deciziei de impunere anuala: pana la data de 30 septembrie 2004, conform Ordinului ministrului finantelor nr. 569/2003 privind deciziile de impunere anuala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 313 din 9 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
    5. Proprietatea comuna
    In cazul in care locuinta construita este detinuta in coproprietate, reducerea reprezentand 20% din valoarea materialelor folosite se acorda pentru fiecare coproprietar, pe baza de documente justificative, corespunzator cotei-parti detinute in proprietate si impozitului datorat.
    Acordarea reducerii opereaza in cote egale la nivelul fiecarui coproprietar sau, in situatia in care coproprietarii decid asupra unei alte impartiri, la cerere se va anexa un act autentificat, din care sa rezulte vointa partilor.
    Suma totala a reducerii, reprezentand 20% din contravaloarea materialelor folosite la constructia locuintei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, se repartizeaza pentru fiecare coproprietar, proportional cu cotele-parti stabilite de acestia.
    In cazul in care proprietatea este in devalmasie, fara ca bunul sa fie divizat pe cote-parti si fara ca bunul sa fie impartit corespunzator detinatorilor, reducerea impozitului pe venit poate fi ceruta de:
    - unul dintre soti, indiferent daca autorizatia de construire si facturile au fost intocmite pe numele celuilalt sot sau doar in parte pe numele celuilalt sot;
      de ambii soti, caz in care suma totala a reducerii, reprezentand 20% din contravaloarea materialelor folosite la constructia locuintei, se repartizeaza pentru fiecare dintre acestia, proportional cu cotele parti stabilite de comun acord.
    In aceasta situatie sotii vor depune la dosarul constructiei un act autentificat, din care sa rezulte vointa partilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 716/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 716 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu