Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.69 din 15.04.2020

pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 330 din 23 aprilie 2020SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 2 lit. x1) şi ale art. 14 alin. (65) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) şi lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Dumitru Chiriţă Bucureşti, 15 aprilie 2020. Nr. 69. ANEXĂPROCEDURĂ privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum Capitolul IScop Articolul 1Prezenta procedură stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum. Capitolul IIDomeniul de aplicare Articolul 2Prezenta procedură se aplică în relaţiile dintre operatorul de distribuţie şi persoanele fizice sau juridice care solicită: a)racordarea unui loc de consum şi de producere nou, prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum; b)racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum; c)certificarea calităţii de prosumator pentru utilizatorul care deţine un loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum; d)racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum în cazul prosumatorului care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Articolul 3Prevederile prezentei proceduri nu se aplică utilizatorilor locurilor de producere şi de consum, la care racordarea instalaţiei de producere a energiei electrice la reţeaua electrică de interes public se realizează printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum, caz în care gestionarul instalaţiei de producere a energiei electrice nu este considerat prosumator. Capitolul IIIDefiniţii Articolul 4
(1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt cei definiţi în următoarele acte normative:1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 3. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulament; 4. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea".
(2) În sensul prezentei proceduri, termenii „prosumator" şi „utilizator" sunt echivalenţi.
Capitolul IVReguli pentru racordarea unui loc de consum şi de producere nou care deţine instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum Articolul 5Pentru racordarea la reţeaua electrică de interes public a unui loc de consum şi de producere nou prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum se parcurg, în ordine cronologică, următoarele etape: a)etapa preliminară de documentare şi informare a prosumatorului; b)depunerea de către utilizator a cererii de racordare la operatorul de distribuţie şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare; c)stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică şi emiterea de către operatorul de distribuţie a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare; d)încheierea contractului de racordare între operatorul de distribuţie şi prosumator; e)realizarea lucrărilor de racordare la reţeaua electrică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare; f)punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe; g)emiterea de către operatorul de distribuţie a certificatului de racordare a locului de consum şi de producere; h)punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare. Articolul 6
(1) Prosumatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de distribuţie informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a locului de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, prezentând datele caracteristice ale acestuia.
(2) Ca răspuns la cererea prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie este obligat să transmită solicitantului informaţii generale privind:a)necesitatea obţinerii unui aviz de amplasament, dacă este cazul; în această situaţie se indică documentaţia şi datele necesare emiterii avizului de amplasament; b)posibilităţile de racordare la reţeaua proprie a instalaţiilor aferente locului de consum şi de producere; c)etapele procesului de racordare la reţea şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea, corelat cu specificul şi datele energetice ale locului de consum şi de producere; d)acţiunile pe care trebuie să le întreprindă utilizatorul, respectiv operatorul de distribuţie, şi documentele aferente necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare; e)tarifele în vigoare practicate de operatorul de distribuţie, respectiv tarifele pentru emiterea avizelor tehnice de racordare şi tarifele de racordare, precum şi temeiul legal al acestora.
(3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se transmit solicitantului în scris, gratuit, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii acestuia.
(4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare a prosumatorului nu este obligatorie pentru utilizator.
Articolul 7
(1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuţie cererea de racordare a locului de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, conform modelului din anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calităţii de prosumator.
(3) Prosumatorul are obligaţia să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică.
(4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:a)direct; b)prin împuternicit, care poate fi şi o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului; c)prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.
(5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
(6) Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:a)direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de distribuţie; b)în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.
Articolul 8
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare, operatorul de distribuţie verifică documentaţia depusă.
(2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă, operatorul de distribuţie comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop, inclusiv privind termenul de clasare a cererii de racordare conform prevederilor alin. (5).
(3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).
(4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare şi a documentaţiei complete, operatorul de distribuţie transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare, indicând modalităţile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poştal în contul bancar al operatorului de distribuţie.
(5) În termen de 6 luni de la data comunicării de către operatorul de reţea a necesităţii completării documentaţiei, dacă aceasta nu a fost depusă de utilizator, cererea de racordare se clasează, operatorul de distribuţie notificând utilizatorul în acest sens, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la termenul menţionat anterior.
Articolul 9
(1) Soluţia de racordare a locurilor de consum şi de producere noi prevăzute cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se stabileşte de către operatorul de distribuţie prin fişă de soluţie în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Cheltuielile legate de elaborarea fişei de soluţie, care include şi avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse în tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.
Articolul 10Operatorul de distribuţie are obligaţia de a colabora cu prosumatorul pentru stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică cea mai avantajoasă pentru prosumator din punct de vedere tehnic şi economic, ţinând seama de interesele justificate ale prosumatorului care solicită racordarea, cu respectarea: a)cerinţelor tehnice privind utilizarea, funcţionarea şi siguranţa reţelei electrice; b)necesităţii menţinerii calităţii serviciului de distribuţie prestat pentru toţi utilizatorii din zonă. Articolul 11
(1) Avizul tehnic de racordare se emite de către operatorul de distribuţie la reţeaua căruia se racordează locul de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, conform soluţiei de racordare stabilite în conformitate cu prevederile art. 9, şi se transmite prosumatorului în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de racordare şi a documentaţiei complete.
(2) Transmiterea către prosumator a avizului tehnic de racordare este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare.
(3) Avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuţie conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a locului de consum şi de producere şi respectă prevederile conţinutului-cadru aprobat de autoritatea competentă.
Articolul 12Avizul tehnic de racordare este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată prin aviz, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la art. 33 din regulament. Articolul 13
(1) După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, prosumatorul poate solicita în scris operatorului de distribuţie încheierea contractului de racordare. Cererea conţine anexate copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz, şi va fi în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
(2) Pentru realizarea racordării, prosumatorul achită operatorului de distribuţie tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.
(3) Contractul de racordare se încheie cu respectarea prevederilor contractului-cadru de racordare aprobat de autoritatea competentă.
Articolul 14
(1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită prosumatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 13 alin. (1).
(2) În cazul în care, la solicitarea prosumatorului, operatorul împreună cu prosumatorul convin modificări la proiectul de contract prevăzut la alin. (1), operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită prosumatorului contractul de racordare semnat, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit acordul reciproc asupra conţinutului acestuia.
Articolul 15Pentru racordarea la reţeaua electrică a unui loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se execută următoarele categorii de lucrări: a)lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare, respectiv a instalaţiei cuprinse între punctul de racordare şi punctul de delimitare; b)lucrări pentru realizarea instalaţiilor din aval de punctul de delimitare. Articolul 16
(1) Proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare în conformitate cu prevederile legale, realizarea şi punerea în funcţiune a acesteia se realizează în condiţiile şi la termenele prevăzute în contractul de racordare, cu respectarea prevederilor art. 44 din regulament.
(2) Realizarea lucrărilor din categoria prevăzută la art. 15 lit. b) este în responsabilitatea utilizatorului şi se face pe cheltuiala acestuia.
Articolul 17După recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, operatorul de distribuţie pune sub tensiune pentru perioada de probe instalaţiile electrice ale prosumatorului, în condiţiile prevăzute în contractul de racordare şi în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. Articolul 18Pentru punerea sub tensiune pe perioada de probe, prosumatorul sau împuternicitul acestuia adresează operatorului de distribuţie o cerere însoţită de dosarul instalaţiei de utilizare prevăzut la art. 19. Articolul 19Dosarul instalaţiei de utilizare se întocmeşte după realizarea fizică a acesteia şi cuprinde următoarele documente: a)procesele-verbale care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor; b)buletinul de încercare a prizei la pământ; c)certificatele de conformitate şi fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor şi unităţilor generatoare cu datele şi funcţiile corespunzătoare; d)schema electrică monofilară a instalaţiei de utilizare, inclusiv tabloul general, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi a reglajelor acestora. Articolul 20
(1) Operatorul de distribuţie este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
(2) Montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie se realizează de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii prevăzute la art. 18, însoţite de documentaţia completă prevăzută la art. 19.
(3) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum şi de producere trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit d) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările ulterioare.
Articolul 21
(1) Pentru un loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data montării contorului.
(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuţie procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiilor de producere.
Articolul 22
(1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune.
(2) Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalaţiei de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.
(3) Certificatul de racordare emis se completează cu calitatea de prosumator.
Articolul 23Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente unui loc consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.
Capitolul VReguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum Articolul 24
(1) După realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuţie notificarea privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalaţii de producere a energiei electrice cu putere instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum conform modelului din anexa nr. 2, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.
(2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalităţi:a)direct; b)prin împuternicit, care poate fi şi o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului; c)prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.
(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
(4) Notificarea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:a)direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea: b)în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.
Articolul 25
(1) În termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării, operatorul de distribuţie verifică documentaţia depusă.
(2) În cazul în care constată că documentaţia depusă este incompletă, operatorul de distribuţie comunică în scris solicitantului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1), necesitatea completării, indicând informaţiile sau documentele ce trebuie anexate, completate sau refăcute.
(3) Documentaţia este considerată completă după refacerea ei conform prevederilor alin. (2).
(4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării şi a documentaţiei complete, operatorul de distribuţie transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalităţile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poştal în contul bancar al operatorului de distribuţie.
Articolul 26
(1) În cazul în care la instalaţia de utilizare a unui loc de consum existent se racordează instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, operatorul de distribuţie:a)actualizează certificatul de racordare existentsau b)emite certificat de racordare fără a fi necesară actualizarea avizului tehnic de racordare emis pentru locul de consum respectiv, în cazul în care la locul de consum nu există un certificat de racordare emis la data primirii de către operatorul de distribuţie a notificării prevăzute la art. 24 alin. (1).
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) nu se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie.
(3) Operatorul de distribuţie are obligaţia de a analiza şi utiliza releele/funcţiile de protecţie existente în punctul de racordare/delimitare (după caz), în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, inclusiv cele existente în modulul generator/generatorul sincron şi în restul instalaţiei de utilizare, în vederea respectării cerinţelor prevăzute în Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018.
Articolul 27
(1) Operatorul de distribuţie este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
(2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării şi a documentaţiei complete, operatorul de distribuţie înlocuieşte contorul existent în punctul de delimitare dintre instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri.
(3) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum şi de producere trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018, cu modificările ulterioare.
Articolul 28
(1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, perioada de probe este de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului.
(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuţie procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiilor de producere.
Articolul 29
(1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să actualizeze/emită şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune.
(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat/emis este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.
(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.
Articolul 30Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data actualizării/emiterii certificatului de racordare.
Capitolul VIReguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, în situaţia în care este necesară creşterea puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv Articolul 31
(1) După realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent, prosumatorul transmite la operatorul de distribuţie cererea de emitere a avizului tehnic de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii absorbite aprobate anterior, conform modelului din anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.
(2) Prin cererea prevăzută la alin. (1) prosumatorul solicită operatorului de distribuţie înlocuirea contorului existent la locul de consum existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri şi punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (1) se realizează lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie.
(4) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calităţii de prosumator.
(5) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:a)direct; b)prin împuternicit, care poate fi şi o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului; c)prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.
(6) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
(7) Cererea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:a)direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea; b)în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.
Articolul 32
(1) În cazul racordării la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, în situaţia în care este necesară creşterea puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv, se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5 lit. c)-e), cu respectarea termenelor şi condiţiilor aferente fiecărei etape, conform prevederilor art. 8-16.
(2) După recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuţie înlocuieşte, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, contorul existent în punctul de delimitare dintre instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri.
(3) În cazul în care, ca urmare a creşterii puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum existent, au fost realizate lucrări în instalaţia de utilizare aferentă locului de consum respectiv, operatorul de distribuţie înlocuieşte contorul prevăzut la alin. (2) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data transmiterii de către utilizator a documentelor prevăzute la art. 19 lit. a) şi d) corespunzătoare instalaţiei de utilizare aferente locului de consum, fără a fi necesară o altă cerere în acest sens.
(4) Operatorul de distribuţie este responsabil de achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice din punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie, inclusiv a sistemului de comunicaţie, costurile fiind suportate de către acesta în conformitate cu prevederile regulamentului.
(5) Contoarele care alcătuiesc sistemul de măsurare a energiei electrice la locul de consum şi de producere trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările ulterioare.
Articolul 33
(1) După înlocuirea contorului prevăzut la art. 32 alin. (2), având în vedere solicitarea prevăzută la art. 31 alin. (2), operatorul de distribuţie pune sub tensiune, pentru o perioadă de probe de maximum 5 zile lucrătoare de la data înlocuirii contorului, instalaţia de utilizare a prosumatorului, inclusiv instalaţia de producere a energiei electrice racordată la locul de consum existent.
(2) După finalizarea perioadei de probe, prosumatorul sau împuternicitul său transmite la operatorul de distribuţie procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune.
Articolul 34
(1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să emită din oficiu şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiei de racordare şi instalaţiei de utilizare realizate, conform prevederilor contractului de racordare.
(2) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.
Articolul 35Punerea sub tensiune finală a instalaţiilor electrice aferente locului de consum existent la care s-au racordat instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum se realizează de către operatorul de distribuţie în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare.
Capitolul VIIReguli pentru certificarea calităţii de prosumator pentru utilizatorul care deţine un loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum Articolul 36
(1) Pentru certificarea calităţii de prosumator, utilizatorul care deţine un loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum adresează operatorului de distribuţie o notificare conform modelului din anexa nr. 3, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.
(2) Prosumatorul adresează notificarea prin una dintre următoarele modalităţi:a)direct; b)prin împuternicit, în numele şi pe seama solicitantului.
(3) Notificarea trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
(4) Notificarea şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:a)direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea; b)în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.
(5) În termen de maximum 1 zi lucrătoare de la data înregistrării notificării şi a documentaţiei complete, operatorul de distribuţie transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru actualizarea certificatului de racordare, indicând modalităţile de plată, inclusiv plata prin ordin de plată/mandat poştal în contul bancar al operatorului de distribuţie.
Articolul 37
(1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să actualizeze şi să transmită prosumatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către prosumator sau împuternicitul său la operatorul de distribuţie a notificării şi a documentaţiei complete prevăzute la art. 36.
(2) Transmiterea către prosumator a certificatului de racordare actualizat este condiţionată de achitarea de către acesta a tarifului de actualizare a certificatului de racordare.
(3) Certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator.
Capitolul VIIIReguli pentru racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum în cazul prosumatorului care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu Articolul 38
(1) Pentru racordarea la un loc de consum existent a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, în situaţia în care prosumatorul accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu se parcurg etapele de racordare prevăzute la art. 5, după caz, în funcţie de necesitatea realizării de lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie.
(2) Prosumatorul poate parcurge etapa preliminară de documentare şi informare conform prevederilor art. 6.
Articolul 39
(1) Prosumatorul transmite la operatorul de distribuţie cererea de racordare conform modelului din anexa nr. 4, însoţită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) constituie implicit o solicitare de certificare a calităţii de prosumator.
(3) Prosumatorul are obligaţia să adreseze cererea de racordare înainte de a începe realizarea instalaţiei de utilizare care urmează a fi racordată la reţeaua electrică.
(4) Prosumatorul adresează cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:a)direct; b)prin împuternicit, care poate fi şi o persoană fizică autorizată sau un reprezentant al unui operator economic atestat conform prevederilor legale, în numele şi pe seama solicitantului; c)prin furnizorul de energie electrică în numele şi pe seama solicitantului, pentru locurile de consum aferente clienţilor casnici.
(5) Cererea de racordare trebuie să fie în mod obligatoriu semnată de prosumator sau de împuternicitul acestuia.
(6) Cererea de racordare şi documentaţia anexată acesteia se pot trimite prin una dintre următoarele modalităţi:a)direct/prin poştă la centrele teritoriale de relaţii cu utilizatorii ale operatorului de reţea; b)în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziţie de operatorul de distribuţie.
Articolul 40
(1) Etapele de racordare se parcurg, cu respectarea termenelor şi condiţiilor aferente fiecărei etape, conform prevederilor art. 8-23.
(2) În situaţia prevăzută în prezentul capitol, termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) se referă la înlocuirea contorului existent în punctul de delimitare dintre instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie cu contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri.
Capitolul IXDispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 41
(1) Operatorii de distribuţie au obligaţia să verifice ori de câte ori este necesar, dar la un interval de timp care nu poate depăşi un an, calitatea tehnică a energiei electrice livrate în reţea de către prosumatorii care deţin locuri de consum şi de producere prevăzute cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.
(2) În cazul în care parametrii de calitate tehnică a energiei electrice în punctul de delimitare nu corespund cerinţelor stabilite la art. 12 din Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, operatorul de distribuţie stabileşte de comun acord cu prosumatorul perioada în care prosumatorul are obligaţia să elimine neconformitatea.
(3) Prosumatorul notifică operatorul de distribuţie, în termenul stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2), cu privire la eliminarea neconformităţii şi la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice după eliminarea acesteia; notificarea este însoţită de rezultatul verificărilor.
(4) În cazul în care prosumatorul nu transmite notificarea cu privire la efectuarea verificărilor parametrilor de calitate a energiei electrice în termenul stabilit în conformitate cu prevederile alin. (2) sau dacă rezultatul verificărilor indică nerespectarea cerinţelor stabilite la art. 12 din Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, până la remedierea neconformităţilor constatate operatorul de distribuţie deconectează instalaţia de producere, cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea reconectării acesteia, sau locul de consum şi de producere dacă prosumatorul refuză accesul operatorului de distribuţie în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere.
Articolul 42
(1) Prevederile prezentei proceduri se aplică şi prosumatorilor deţinători ai locurilor de consum şi de producere noi prevăzute cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, au transmis operatorilor de distribuţie cereri pentru emiterea avizelor tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public şi se află în oricare dintre etapele procesului de racordare.
(2) Prevederile prezentei proceduri se aplică şi prosumatorilor care, înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, au transmis operatorilor de distribuţie cereri pentru emiterea/actualizarea avizelor tehnice de racordare/certificatelor de racordare, după caz, pentru racordarea la locurile de consum existente a instalaţiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, cu sau fără creşterea puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv, începând cu etapa punerii sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe.
Articolul 43Este interzisă operatorilor de distribuţie solicitarea oricăror alte documente decât cele prevăzute în prezenta procedură. Articolul 44Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1la procedură CERERE DE RACORDARE pentru un loc de consum şi de producere care deţine instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum  Loc de consum şi de producere nou  Loc de consum existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii absorbite aprobate anterior Utilizatorul ........ ................ ........ ........., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ ..............., municipiul/oraşul/ comuna/satul/sectorul ........ ........ ............., codul poştal ..........., str. ........ ................ .............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ...., telefon/telefon mobil/fax ........ ................/........ ........ .........../........ ........ ..........., e-mail ........ ................ ........, cod de înregistrare fiscală ........ ................ ........../CNP ........ ................ ........., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ........ ................ ........., reprezentat prin ........ ................ ........ .............., în calitate de ........ ................ ........ ........, contul ........ ........ .............., deschis la banca ........ ..............., sucursala ........ ................ ........, reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ........ ................ ................ ................ .........., CNP ........ ................ ........., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ ..............., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ................ .............., codul poştal ........ ..........., str. ........ ................ ........ .............. nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax .............../........ ........./........ ........, e-mail ........ ................ ............., nr./data act autorizare ........ ..............., emis de ............., solicit prin prezenta:  obţinerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în judeţul ........ ................ ........... municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ........ ..........., str. ........ ................ ............... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, nr. CF ........ ........., nr. cadastral ................ şi certificarea calităţii de prosumator;  înlocuirea contorului existent la locul de consum existent cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri;  punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice racordate la locul de consum existent. Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare*): ........ ................ ................ ........ ......... Modul de alimentare actual al obiectivului şi descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară**): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... *) Se completează numai în cazul locului de consum şi de producere nou. **) Se completează numai în cazul locului de consum existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii absorbite aprobate anterior. 1. Date tehnice şi energetice pentru locul de consum: 1.1. Puterea aprobată

Puterea maximă simultan absorbită din reţea kW
Puterea maximă simultan absorbită din reţea kVA

1.2. Tipul de racord solicitat:  monofazat  trifazat 1.3. Lista receptoarelor cu precizarea puterii şi a tensiunii nominale (acolo unde este cazul, se va indica şi regimul generat de acestea: cu şocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

Nr. crt. Denumire receptoare Puterea instalată Pi (kW) Observaţii (caracteristicile, regim de funcţionare)
1 2 3 4
1
2
3
Total Pi (kW)

2. Date tehnice şi energetice pentru locul de producere: 2.1. Puterea aprobată

Puterea maximă simultan evacuată în reţea kW
Puterea maximă simultan evacuată în reţea kVA

2.2. Date tehnice şi energetice aferente instalaţiei de producere a energiei electrice: Generatoare asincrone şi sincrone

Nr. crt. Nr. UG Tip UG (As, S) Tip UG (T, H, E) Un UG (V) Pn UG (kW) Sn UG (kW) Pi total (kW) Pmax produsă de UG (kW) Pmin produsă de UG (kW) Qmax (kVAr) Qmin (kVAr) Observaţii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mijloace de compensare a energiei reactive: NU DA

Nr. crt. Tip echipament de compensare Qn (kVAr) Qmin (kVAr) Qmax (kVAr) Nr. trepte* Observaţii
1 2 3 4 5 6 7

* Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte. Generatoare fotovoltaice:

Nr. crt. Nr. panouri Tip panou Pi panou (c.c.) (kW) Pi total panouri (c.c.) (kW) Pmax debitat de panouri (c.c.) (kW) Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) Observaţii
1 2 3 4 5 6 7 8

Invertoare

Nr. crt. Nr. invertoare Tipul invertoarelor Un invertor (c.a.) (V) Pi invertor (c.a.) (kW) Pmax invertor evacuată în reţea (c.a.) (kW) Observaţii
1 2 3 4 5 6

NOTĂ: U.G. = UNITATE GENERATOARE; PANOU = PANOU FOTOVOLTAIC; AS - ASINCRON; S - SINCRON; T - TERMO; H - HIDRO; E - EOLIAN; QN - PUTERE REACTIVĂ NOMINALĂ; QMAX = PUTERE REACTIVĂ MAXIMĂ; QMIN = PUTERE REACTIVĂ MINIMĂ; C.C. = CURENT CONTINUU; C.A. = CURENT ALTERNATIV; PN = PUTERE ACTIVĂ NOMINALĂ; PI = PUTERE ACTIVĂ INSTALATĂ; PMAX = PUTERE ACTIVĂ MAXIMĂ; PMIN = PUTERE ACTIVĂ MINIMĂ; SN = PUTERE APARENTĂ NOMINALĂ; UN = TENSIUNE NOMINALĂ. 2.3. SERVICIILE INTERNE ALE INSTALAŢIEI DE PRODUCERE:

Pi servicii interne kW
Puterea maximă simultan absorbită servicii interne kW

Anexez prezentei următoarele documente: a)copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; b)certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică;c*) certificatul de urbanism eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum şi de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie; d*) planul de situaţie la scară, întocmit conform prevederilor legale în vigoare, cu amplasarea în zonă a locului de consum şi de producere, în copie; e*) planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism, în copie; f*) actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei şi/sau clădirii care constituie locul de consum şi de producere pentru care se solicită racordarea, în copie. În cazul spaţiilor care nu sunt în proprietatea prosumatorului, este necesar acordul scris al proprietarului pentru realizarea de instalaţii electrice şi/sau capacităţi energetice; g*) autorizaţia de construire pentru obiectivul ce se realizează pe locul de consum şi de producere respectiv, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier pentru realizarea acestuia; h**) procesul-verbal care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalaţiei de producere a energiei electrice; i**) buletinul de încercare a prizei la pământ; j**) certificatele de conformitate şi fişele tehnice emise de fabricant, în copie, ale invertoarelor şi unităţilor generatoare cu datele şi funcţiile corespunzătoare; k**) schema electrică monofilară a instalaţiei de producere a energiei electrice şi modul de racordare a acesteia în instalaţia de utilizare existentă, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi reglajele acestora. *) Se anexează numai în cazul locului de consum şi de producere nou. Pentru un loc de consum şi de producere nou de tip locuinţă individuală, aparţinând unui client casnic, cu excepţia celor din ansamblurile de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, în situaţia în care solicitantul nu deţine niciunul dintre documentele prevăzute la lit. f*), acesta poate transmite: a)o adeverinţă eliberată de administraţia publică locală în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că solicitantul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar; şi b)o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, autentificată notarial, prin care acesta declară că:

(i) posedă imobilul ca un adevărat proprietar;
(ii) nu a înstrăinat sau grevat imobilul.

**) Se anexează numai în cazul locului de consum existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii absorbite aprobate anterior. În cazul locului de consum şi de producere nou, documentele fac parte din dosarul instalaţiei de utilizare şi se transmit împreună cu cererea pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, în conformitate cu prevederile procedurii. În sprijinul solicitării mele transmit următoarele informaţii privind: a)deţinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEŢIN. DEŢIN.

Detalii schemă alimentare
Capacitate baterii de acumulatoare Ah

b)echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;NU DA

Nr. crt. Serie contor Tip contor Date tehnice
1 2 3 4

Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul. Data ........ ................ ........... Solicitant/Împuternicit, ........ ................ ........ ......... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 2la procedură NOTIFICARE privind racordarea la un loc de consum existent a unei instalaţii de producere a energiei electrice cu putere instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum Utilizatorul ........ ................ ................ ........ ........., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ ................ ........ .........., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ................ ................ ........ ............., codul poştal ........ ................ ................ ........., str. ........ ................ ................ ........... nr. ........ ........ ........, bl. ........ ............, sc. ........ ........., et. ........ ..........., ap. ........ ............., telefon/telefon mobil/fax ........ ................/........ ........ .........../........ ........ ..........., e-mail ........ ................ ........ ........., cod de înregistrare fiscală ........ ........ ........... /CNP ........ ........ ............., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ........ ........ ............., reprezentat prin ........ ................ ................ ............, în calitate de ........ ................ ................ .............., contul ........ ........ .............., deschis la banca ........ ................ ..........., sucursala ........ ................ ........ ..........., reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/ furnizor de energie electrică ........ ................ ................ ........ ............, CNP ........ ................ ..............., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ ........., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............, codul poştal ........ ................ ................ ................ ............., str. ........ ................ ................ ................ ............ nr. ........ .............., bl. ........ ..............., sc. ............., et. ............, ap. ........ ..........., telefon/telefon mobil/fax ........ .........../........ ............./........ .........., e-mail ........ ................ ................ ................ ........, nr./data act autorizare ........ ........ .............., emis de ........ ................ ........ ........ . Notific prin prezenta racordarea la locul de consum existent, situat în judeţul ........ ................ ................ ........ .........., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ................ ................ ........ ..........., str. ........ ................ ........ ........... nr. ........ ........., bl. ........ ........., sc. ..............., et. ........ .........., ap. ........ ..........., nr. CF ........ ........ ........., nr. cadastral ........ ................ ........ ........, având codul unic de identificare ........ ................ ................ ................ ........., a unei instalaţii de producere a energiei electrice cu (înscris pe factura de energie electrică) putere maximă simultană ce poate fi evacuată în reţeaua de distribuţie de ........ ............. kW ........ ......... kVA. Prin prezenta notificare solicit: înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri; punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalaţiei de producere a energiei electrice.Date tehnice şi energetice aferente instalaţiei de producere a energiei electrice: Generatoare asincrone şi sincrone

Nr. crt. Nr. UG Tip UG (As, S) Tip UG (T, H, E) Un UG (V) Pn UG (kW) Sn UG (kW) Pi total (kW) Pmax produsă de UG (kW) Pmin produsă de UG (kW) Qmax (kVAr) Qmin (kVAr) Observaţii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mijloace de compensare a energiei reactive: NU DA

Nr. crt. Tip echipament de compensare Qn (kVAr) Qmin (kVAr) Qmax (kVAr) Nr. trepte* Observaţii
1 2 3 4 5 6 7

* Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte. Generatoare fotovoltaice:

Nr. crt. Nr. panouri Tip panou Pi panou (c.c.) (kW) Pi total panouri (c.c.) (kW) Pmax debitat de panouri (c.c.) (kW) Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) Observaţii
1 2 3 4 5 6 7 8

Invertoare

Nr. crt. Nr. invertoare Tipul invertoarelor Un invertor (c.a.) (V) Pi invertor (c.a.) (kW) Pmax invertor evacuată în reţea (c.a.) (kW) Observaţii
1 2 3 4 5 6 7

NOTĂ: U.G. = unitate generatoare; panou = panou fotovoltaic; As - Asincron; S - sincron; T - termo; H - hidro; E - eolian; Qn - putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală; Un = tensiune nominală. Serviciile interne ale instalaţiei de producere:

Pi servicii interne kW
Puterea maximă simultan absorbită servicii interne kW

Anexez prezentei următoarele documente: a)copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; b)certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică; c)procesul-verbal care confirmă recepţia la terminarea lucrărilor aferente instalaţiei de producere a energiei electrice; d)buletinul de încercare a prizei la pământ; e)fişele tehnice ale invertoarelor şi unităţilor generatoare cu datele şi funcţiile corespunzătoare, emise de fabricant, în copie; f)schema electrică monofilară a instalaţiei de producere a energiei electrice şi modul de racordare a acesteia în instalaţia de utilizare existentă, cu precizarea protecţiilor prevăzute şi reglajele acestora.În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informaţii privind: a)deţinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEŢIN. DEŢIN.

Detalii schemă alimentare
Capacitate baterii de acumulatoare Ah

b)echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;NU DA

Nr. crt. Serie contor Tip contor Date tehnice
1 2 3 4

Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul. Data ........ ................ ................ .......... Solicitant/Împuternicit, ........ ................ ................ ........... (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 3la procedură NOTIFICARE privind certificarea calităţii de prosumator pentru utilizatorul care deţine un loc de consum şi de producere prevăzut cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum Utilizatorul ........ ................ ................ ................ ........, cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ ................ ..............., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ................ ................ ................ ........., codul poştal ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ................ .............. nr. ..........., bl. ........ ............., sc. .............., et. ........ ........., ap. ........ .............., telefon/telefon mobil/fax ........ ................/........ ........ .........../........ ........ ..........., e-mail ........ ................ ........ ........., codul de înregistrare fiscală ........ ................ ................ ........ /CNP ........ ................ ................ ............, înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ........ ........ ..............., reprezentat prin ........ ................ ........ .............., în calitate de ........ ................ ........ ............., contul ........ ................ ..............., deschis la banca ........ ................ ........., sucursala ........ ................ ..............., reprezentat prin împuternicit ........ ................ ................ ................ ................ ..............., CNP ........ ................ ........ .........., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ ................ ................ ........, municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ................ ................ ........ ........., cod poştal ........ ..........., str. ........ ................ ................ ........... nr. ........ ............, bl. ........ ..............., sc. ........ ........., et. ........ ............, ap. ........ ............, telefon/telefon mobil/fax ................/........ ........./........ ........, e-mail ........ ................ ........ ............, nr./data act autorizare ........ ................ ........ ........., emis de ........ ................ ........ .............., solicit prin prezenta certificarea calităţii de prosumator pentru locul de consum şi de producere situat în judeţul ........ ..........., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ................ ................ ........., str. ........ ................ ................ ........... nr. ........ ............., bl. ........ .........., sc. ........ .........., et. ........ .............., ap. ........ ..............., nr. CF ........ ........., nr. cadastral ........ ........ ........... având codul unic de identificare ........ ................ ........ (înscris pe factura de energie electrică) şi pentru care a fost emis Certificatul de racordare nr. ........ ........ .......... din data de ........ ................ ................ . Anexez prezentei următoarele documente: a)copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau a altor autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; b)certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică.În sprijinul solicitării mele transmit următoarele informaţii privind: a)deţinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEŢIN. DEŢIN.

Detalii schemă alimentare
Capacitate baterii de acumulatoare Ah

b)echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;NU DA

Nr. crt. Serie contor Tip contor Date tehnice
1 2 3 4

Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezenta notificare sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul. Data ........ ................ .............. Solicitant/Împuternicit, ........ ................ ........ ............. (numele, prenumele şi semnătura) ANEXA Nr. 4la procedură CERERE de racordare pentru un loc de consum existent la care se racordează instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, deţinut de prosumatorul care accesează programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu Utilizatorul ........ ................ ................ ................ ..............., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ ................ ..........., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ................ ..........., codul poştal ........ ..........., str. ........ ................ ................ ........... nr. ............, bl. ........, sc. ....., et. ........., ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ........ ................/........ ........ .........../........ ........ ..........., e-mail ........ ................ ........, codul de înregistrare fiscală ........ ................ ........../CNP ........ ................ ........., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ........ ................ ................ ..............., reprezentat prin ........ ................ ................ ................ ............., în calitate de ........ ................ ................ .............., contul ........ ................ ........ ..........., deschis la banca ........ ................ ............, sucursala ........ ................ ........, reprezentat prin împuternicit/persoană fizică autorizată/reprezentant al operatorului economic atestat/furnizor de energie electrică ........ ................ ................ ................ ................ ............., CNP ........ ................ ........ .............., cu domiciliul/sediul în judeţul ........ ................ ..............., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ................ ........ .............., codul poştal ........ ..........., str. ........ ................ ................ ........... nr. ..........., bl. ........, sc. ....., et. ......, ap. ........., telefon/telefon mobil/fax ................/........ ........./........ ........, e-mail ........ ................ ............., nr./data act autorizare ........ ............., emis de ..............., solicit prin prezenta obţinerea avizului tehnic de racordare pentru obiectivul situat în judeţul ........ ................ .............., municipiul/oraşul/comuna/satul/sectorul ........ ................ .........., str. ........ ................ ................ ........ nr. ........., bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, nr. CF ........ ........., nr. cadastral ........... şi certificarea calităţii de prosumator. Data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune finală a instalaţiei de utilizare: ........ ................ ................ ........ ......... Modul de alimentare actual al obiectivului şi descrierea modificărilor de natură tehnică faţă de situaţia anterioară: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ 1. Date tehnice şi energetice pentru locul de consum: 1.1. Puterea aprobată

Puterea maximă simultan absorbită din reţea kW
Puterea maximă simultan absorbită din reţea kVA

1.2. Tipul de racord solicitat:  monofazat  trifazat 1.3. Lista receptoarelor cu precizarea puterii şi a tensiunii nominale (acolo unde este cazul se va indica şi regimul generat de acestea: cu şocuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.)

Nr. crt. Denumire receptoare Puterea instalată Pi (kW) Observaţii (caracteristicile, regim de funcţionare)
1 2 3 4
1
2
3
Total Pi (kW)

2. Date tehnice şi energetice pentru locul de producere: 2.1. Puterea aprobată

Puterea maximă simultan evacuată în reţea kW
Puterea maximă simultan evacuată în reţea kVA

2.2. Date tehnice şi energetice aferente instalaţiei de producere a energiei electrice: Generatoare asincrone şi sincrone

Nr. crt. Nr. UG Tip UG (As,S) Tip UG (T, H, E) Un UG (V) Pn UG (kW) Sn UG (kW) Pi total (kW) Pmax produsă de UG (kW) Pmin produsă de UG (kW) Qmax (kVAr) Qmin (kVAr) Observaţii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mijloace de compensare a energiei reactive: NU DA

Nr. crt. Tip echipament de compensare Qn (kVAr) Qmin (kVAr) Qmax (kVAr) Nr. trepte* Observaţii
1 2 3 4 5 6 7

* Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte. Generatoare fotovoltaice:

Nr. crt. Nr. panouri Tip panou Pi panou (c.c.) (kW) Pi total panouri (c.c.) (kW) Pmax debitat de panouri (c.c.) (kW) Pi total panouri pe 1 invertor (c.c.) (kW) Observaţii
1 2 3 4 5 6 7 8

Invertoare

Nr. crt. Nr. invertoare Tipul invertoarelor Un invertor (c.a.) (V) Pi invertor (c.a.) (kW) Pmax invertor evacuată în reţea (c.a.) (kW) Observaţii
1 2 3 4 5 6 7

NOTĂ: U.G. = unitate generatoare; Panou = panou fotovoltaic; As - asincron; S - sincron; T - termo; H - hidro; E - eolian; Qn - putere reactivă nominală; Qmax = putere reactivă maximă; Qmin = putere reactivă minimă; c.c. = curent continuu; c.a. = curent alternativ; Pn = putere activă nominală; Pi = putere activă instalată; Pmax = putere activă maximă; Pmin = putere activă minimă; Sn = putere aparentă nominală; Un = tensiune nominală. 2.3. Serviciile interne ale instalaţiei producere:

Pi servicii interne kW
Puterea maximă simultan absorbită servicii interne kW

Anexez prezentei următoarele documente: a)copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, după caz; b)certificatul constatator (doar în cazul prosumatorului persoană juridică), în copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică.În sprijinul solicitării mele, transmit următoarele informaţii privind: a)deţinerea de sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabileNU DEŢIN. DEŢIN.

Detalii schemă alimentare
Capacitate baterii de acumulatoare Ah

b)echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice;NU DA

Nr. crt. Serie contor Tip contor Date tehnice
1 2 3 4

Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt autentice şi că documentele anexate, în copie, sunt conforme cu originalul. Data ........ ................ ........... Solicitant/Împuternicit, ........ ................ ........ ............ (numele, prenumele, semnătura)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 69/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 69 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 69/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu