Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.689 din 31.05.2017

pentru aprobarea Procedurii de acordare a Avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
ACT EMIS DE: Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 465 din 21 iunie 2017SmartCity1

Având în vedere:prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017;

prevederile art. 3 alin. (2) secţiunea C pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;

prevederile art. 43 şi 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017, ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Comisia constituită în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare, orice dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Alexandru Petrescu ANEXĂPROCEDURĂ de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale Articolul 1Preambul(1) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (M.M.A.C.A.) este autoritatea publică centrală competentă să emită, în baza art. 3 alin. (2) secţiunea C pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentul care atestă implementarea investiţiei, conform art. 55 din acelaşi act normativ.(2) La nivelul M.M.A.C.A, prin ordin al ministrului, vor fi constituite comisii, astfel:comisie de analiză şi evaluare, formată din 3 persoane, din care 1 persoană este desemnată preşedinte, precum şi 2 membri supleanţi; comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită din 2 membri şi 1 membru supleant care nu au participat la procesul de evaluare.De asemenea vor mai fi desemnate: o persoană responsabilă cu preluarea cererilor de eliberare a avizului/atestatului tehnic de specialitate şi a documentelor ce le însoţesc, persoană care nu face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nu participă la procesul de analiză şi evaluare; o persoană care va asigura secretariatul comisiilor. Articolul 2Condiţii de acordare(1) În vederea obţinerii avizului tehnic de specialitate, cetăţeanul străin interesat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)să deţină calitatea de asociat/acţionar al societăţii care urmează să beneficieze de investiţie; b)să deţină şi să exercite atribuţii de conducere în societatea care urmează să beneficieze de investiţie; c)să dispună de fonduri necesare desfăşurării activităţii în valoare de cel puţin 100.000 euro pentru străinii asociaţi într-o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro pentru străinii acţionari ai unei societăţi pe acţiuni; d)să investească cel puţin 100.000 euro în aport de capital sau tehnologie în societatea în care deţine calitatea de asociat şi să creeze cel puţin 10 noi locuri de muncă cu normă întreagă în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere dacă deţine calitatea de asociat al unei societăţi cu răspundere limitată sau să investească cel puţin 150.000 euro în aport de capital sau tehnologie în societatea pe acţiuni în care deţine calitatea de acţionar şi să creeze cel puţin 15 noi locuri de muncă cu normă întreagă în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere dacă deţine calitatea de acţionar al unei societăţi pe acţiuni; e)proiectul de investiţii să fie necesar, pertinent şi util derulării activităţii autorizate a fi desfăşurată, să demonstreze eficienţa tehnico-economică, rentabilitatea, sustenabilitatea şi viabilitatea pentru minimum 3 ani consecutivi celui în care s-a finalizat investiţia; f)societatea care urmează să beneficieze de investiţie să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru; g)societatea care urmează să beneficieze de investiţie să nu se afle în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii; h)în cazul societăţilor cu 2 sau mai mulţi asociaţi ori acţionari care solicită eliberarea avizului tehnic de specialitate se va proceda conform cerinţelor art. 43 alin (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru obţinerea avizului tehnic de specialitate în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, cetăţeanul străin trebuie să depună:o cerere-tip de eliberare a avizului tehnic de specialitate (formularul nr. 1, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură) în două exemplare semnate şi ştampilate de administratorul societăţii (sau mandatar cu procură specială/împuternicire avocaţială, după caz), însoţită de următoarele documente: a)copia paşaportului solicitantului; b)planul de afaceri (formularul nr. 2, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură) în original, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină, la care vor fi ataşate documente din care rezultă valoarea elementelor de cost prezentate în plan.Planul de afaceri va trebui să demonstreze necesitatea investiţiei, precum şi calendarul creării şi ocupării noilor locuri de muncă cu normă întreagă. De asemenea, în cadrul planului de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii realizării acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se solicită aprobarea investiţiei; c)extras de cont, în original, emis de o bancă din România pe numele persoanei fizice cetăţean străin solicitant al avizului şi care să confirme disponibilitatea sumelor necesare investiţiei în suma prevăzută de art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d)copia legalizată a ultimului act constitutiv al societăţii; e)copia ultimului bilanţ contabil înregistrat la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) şi ultima balanţă de verificare contabilă, dacă este cazul; f)procură notarială/împuternicire avocaţială pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea avizului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât asociatul/acţionarul/ administratorul societăţii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare; g)copia actului de identitate al deponentului; h)documente justificative pentru dovedirea calităţii de asociat/acţionar în societăţile cu istoric de funcţionare (unde este cazul), inclusiv certificat constatator detaliat al societăţii emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (O.N.R.C.) şi valabil la data depunerii; i)documente justificative privind plata; j)certificate de atestare fiscală, în original sau copie legalizată, emise conform prevederilor legale privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor la bugetul general consolidat sau, după caz, la bugetele locale - atât pentru sediul social/profesional, sucursale, filiale, cât şi pentru toate punctele de lucru. (3) Activele achiziţionate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:a)pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar, conform legislaţiei în vigoare, şi se vor regăsi în activele imobilizate ale societăţii. Nu se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile şi nici achiziţionarea în sistem leasing; b)trebuie să fie noi (cu excepţia clădirilor); c)activele constând în spaţii pentru desfăşurarea activităţii vor fi înscrise în cartea funciară pentru care se va face dovada cu extrasul de carte funciară. Articolul 3Atestarea implementării planului de afaceri În vederea eliberării documentului care atestă realizarea planului de afaceri (formularul nr. 4, prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta procedură), în vederea prelungirii dreptului de şedere în România, în conformitate cu art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii străini vor depune la sediul M.M.A.C.A. o cerere de eliberare a atestatului (formularul nr. 1), însoţită de următoarele documente: a)copia paşaportului solicitantului; b)avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini avizat anterior (transpus în formularul nr. 2), semnat şi ştampilat pe fiecare pagină; c)copia legalizată a ultimului act constitutiv al societăţii; d)certificat constatator detaliat al societăţii emis de O.N.R.C şi valabil la data depunerii; e)procură notarială/împuternicire avocaţială pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea atestatului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât asociatul/acţionarul/ administratorul societăţii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare; f)copia actului de identitate al deponentului; g)documente justificative privind efectuarea investiţiei în conformitate cu planul de afaceri avizat (originale sau copii semnate si stampilate, certificate „conform cu originalul"), după caz: ultima situaţie financiară anuală (bilanţ contabil) înregistrată la A.N.A.F., precum şi balanţa contabilă aferentă; fişele mijloacelor fixe; declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi pus/puse în funcţiune la locul implementării proiectului; documente justificative privind dreptul de proprietate/folosinţă asupra spaţiilor achiziţionate prin proiect, înscrise în cartea funciară (contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară, antecontract de vânzare-cumpărare intabulat), iar pentru spaţiile din elemente prefabricate se vor prezenta dovada deţinerii în proprietate/folosinţă a terenului înregistrată la notariat/primărie/organ fiscal, certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie (dacă este cazul), extras de carte funciară; raport de evaluare a activului certificat de un expert autorizat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (A.N.E.V.A.R.); documente justificative privind dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport: carte de identitate, certificate de înmatriculare, asigurare obligatorie; documente justificative privind achiziţia şi plata activelor: contract de achiziţie; ordin de plată şi extras de cont ştampilat şi semnat de banca emitentă, în care se evidenţiază plata, conform contract.Pentru locurile de muncă nou-create în cadrul proiectului dovada creării acestora se va face cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată. Ulterior, pe toată perioada de monitorizare, se va face dovada menţinerii acestora, cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES din REVISAL şi Raport salariaţi din REVISAL), pentru minimum 10 locuri de muncă în cazul asociatului în societăţile cu răspundere limitată şi minimum 15 locuri de muncă în cazul acţionarului în societăţile pe acţiuni. Articolul 4 Depunerea dosarului(1) Toate documentele depuse trebuie să fie valabile la data depunerii cererii de eliberare a avizului/atestatului tehnic de specialitate. Dosarul va avea ca primă filă un opis cu documentele enumerate la art. 2, respectiv art. 3 din prezenta procedură. Ordinea actelor în dosar va respecta succesiunea din articolele menţionate, iar opisul va fi alcătuit pe baza acestei succesiuni. Fiecare filă a dosarului va fi numerotată, ştampilată şi semnată de către solicitant/împuternicit. Pe fiecare copie, lângă semnătură şi ştampilă, se va consemna „conform cu originalul". Depunerea se va face în baza procurii notariale/împuternicirii avocaţiale pentru depunerea documentaţiei şi ridicarea avizului/atestatului, în cazul în care deponentul este o altă persoană decât solicitantul cererii. În cazul în care procura este emisă de autorităţile străine, aceasta va fi apostilată/supralegalizată conform prevederilor legale în vigoare. După soluţionarea cererii, indiferent de soluţia emisă, dosarul va rămâne în arhiva M.M.A.C.A. (2) Solicitanţii vor depune cererea de eliberare a avizului/atestatului tehnic împreună cu toată documentaţia necesară la sediul M.M.A.C.A în zilele de luni, marţi şi miercuri, în intervalul orar 10,00-14,00. Predarea dosarului complet, alcătuit conform prevederilor prezentei proceduri, se va face către persoana desemnată să primească documentele. În cazul în care persoana responsabilă cu preluarea documentelor va fi indisponibilă, atribuţiile acesteia vor fi preluate de către secretar. Eliberarea avizului/atestatului în original se va face în fiecare zi de joi, între orele 10,00-14,00, pe baza actului de identitate. Articolul 5 Monitorizarea implementării investiţiei(1) În vederea eliberării documentului care atestă îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri, reprezentanţii M.M.A.C.A. vor proceda la verificări la locul de implementare a investiţiei. Aceste verificări vor viza stadiul de realizare a investiţiei, realitatea, legalitatea şi regularitatea operaţiunilor economico-financiare. Pe durata efectuării verificărilor la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, echipa desemnată pentru efectuarea verificărilor trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care reflectă realizarea investiţiei şi respectarea planului de afaceri pentru care s-a obţinut anterior avizul tehnic de specialitate. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de reprezentanţii M.M.A.C.A. sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine avizul sau au schimbat destinaţia investiţiei ori se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în planul de afaceri, solicitantului i se va transmite scrisoarea de revocare a avizului/atestatului tehnic de specialitate (formularul nr. 5, prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta procedură) în termen de 15 zile de la finalizarea raportului comisiei.(2) Scrisoarea de revocare a avizului/atestatului tehnic de specialitate se va comunica din oficiu şi autorităţilor competente în gestionarea şederii legale a cetăţenilor străini în România.(3) Verificarea pe teren se realizează de către M.M.A.C.A. cel puţin o dată pe an, timp de 3 ani începând cu anul următor acordării avizului/atestatului tehnic de specialitate. Articolul 6Soluţionarea cererii de avizare/atestare(1) Analiza dosarului, verificările din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, precum şi cele referitoare la: veridicitatea şi coerenţa informaţiilor înscrise în planul de afaceri, corelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri, completarea explicită şi cu detalii a tuturor câmpurilor planului de afaceri, concordanţa dintre codul CAEN aferent investiţiei şi activităţile propuse în planul de afaceri şi a documentelor justificative se realizează de către comisie în termen de 15 zile lucrătoare de la data când dosarul este complet. În cazul în care comisia va constata necesitatea unor completări sau clarificări în vederea emiterii soluţiei finale la cererea depusă, acest lucru îi va fi comunicat solicitantului, care va avea la dispoziţie un termen de 10 zile lucrătoare pentru a le depune la sediul M.M.A.C.A. Depunerea se va face prin procedura de predare/preluare documente descrisă la art. 4 al prezentei proceduri. Nedepunerea completărilor/clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea cererii.(2) În scopul verificării veridicităţii informaţiilor şi documentelor, comisia poate solicita confirmarea documentelor de către instituţiile emitente şi poate face verificări pe teren. Verificarea calităţii de asociat/acţionar cu atribuţii de conducere se face şi prin interogarea bazei de date a O.N.R.C.(3) Rezultatul analizei din cadrul comisiei i se va comunica solicitantului în termenul legal de 30 de zile. Raportul comisiei va avea ca finalitate una din următoarele soluţii:a)acceptarea din punct de vedere administrativ şi al eficienţei tehnico-economice a planului de afaceri şi emiterea avizului/atestatului tehnic de specialitate (formularul nr. 3, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură, sau formularul 4, după caz); b)respingerea proiectului/revocarea avizului, în cazul în care în urma verificărilor se constată neîndeplinirea criteriilor menţionate la alin. (1). Comisia constituită în cadrul M.M.A.C.A. va comunica solicitantului, în termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea raportului comisiei, soluţia adoptată, iar eliberarea actului în original va fi făcută în fiecare zi de joi, în intervalul orar 13,30-15,30. (4) Contestaţia împotriva hotărârii de respingere a proiectului/revocare emisă de către Comisia de analiză se formulează în scris şi se va transmite în termen de 15 zile de la data primirii hotărârii de respingere a proiectului, urmând ca solicitantul să primească răspunsul comisiei de contestaţie în termen de 15 zile de la data primirii contestaţiei. Contestaţia se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul M.M.A.C.A.Contestaţia va cuprinde obligatoriu: a)datele de identificare ale solicitantului; b)obiectul contestaţiei; c)motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia; d)dovezile pe care se întemeiază; e)semnătura reprezentantului legal şi ştampila. (5) În situaţia în care hotărârea de respingere va fi menţinută şi de către comisia de contestaţie, solicitantul are dreptul de a formula o contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 7 Confidenţialitate Documentele justificative depuse de către solicitanţi sunt confidenţiale, membrii comisiilor constituite în cadrul M.M.A.C.A. având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (UE) 2016/679. ANEXA Nr. 1la procedură FORMULARUL Nr. 1

CERERE-TIP DE ELIBERARE A [ ] AVIZULUI/[ ] ATESTATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE (Toate rubricile se completează obligatoriu, în limba română, prin tehnoredactare.) Subsemnatul, ........ ................ ................ ............., cetăţean ........ ..............., domiciliat în ........ ................ ................ ........., identificat cu paşaport ........ ........ ..........., eliberat de ........ ................ ........... la data de ........ ........., valabil până la ........ ........., în calitate de reprezentant legal al ........ ................ ................ ........ ..........., Solicit eliberarea [ ] AVIZULUI/[ ] ATESTATULUI TEHNIC DE SPECIALITATE pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România/prelungirii dreptului de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
Titlul planului de investiţii
Numele şi prenumele solicitantului
Cetăţenia
Actul de identitate (seria nr.)
Adresa solicitantului
Denumirea societăţii
Codul unic de înregistrare
Nr. de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
Sediul social
Nr. telefon
Nr. fax
E-mail
Codul CAEN aferent activităţii principale
Codul CAEN aferent planului de investiţii
Locaţia implementării planului (adresa)
Persoana de contact (nume, telefon, e-mail)
IMM este plătitoare de TVA [ ] DA [ ] NU
Forma juridică (S.R.L, S.R.L.-D, S.A. etc.)
Capitalul social ........ ................ ............... lei, deţinut de - persoane fizice ........% - persoane juridice ........%
Numărul mediu scriptic anual de personal în anul fiscal anterior
Cifra de afaceri - conform ultimului bilanţ contabil anual aprobat (lei)
Valoarea investiţiei

Declar pe propria răspundere că datele din această cerere sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic Numele ........ ........ ........ Funcţia ........ ................ ........ Semnătura ........ ................ ........ ............ Data semnării ........ ................ ........ ......... Ştampila ........ ........ ........ ANEXA Nr. 2la procedură FORMULARUL Nr. 2 PLAN DE AFACERI I. DATE GENERALE

1. Numele firmei:
2. Codul unic de înregistrare:
3. Forma juridică de constituire:
4. Data înfiinţării/Număr registrul comerţului:
5. Data începerii efective a activităţii:
6. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN al activităţii principale:
7. Codul CAEN al activităţii pentru care se va efectua investiţia:
8. Natura capitalului social:
Natura capitalului social (%) Privat
Român
Străin
9. Valoarea capitalului:
10. Principalii indicatori ai activităţii curente:
Indicator N-2 N-1 An curent (N) Data ultimei balanţe de verificare contabilă încheiate
Cifra de afaceri
EBITDA = rezultat din exploatare + amortizare
% în cifra de afaceri
Profit brut
% în cifra de afaceri
Active totale, din care:
- Active imobilizate
- Active circulante
Capitaluri proprii
Credite bancare & leasinguri
Credite asociaţi/firme din grup
Datorii furnizori

(Bilanţurile contabile pe ultimul an, precum şi ultima balanţa de verificare contabilă trebuie ataşate.)

11. Adresă, telefon/fax, e-mail:
12. Persoană de contact:
13. Conturi bancare deschise la:
14. Asociaţi, acţionari principali:
Numele şi prenumele/Denumirea Domiciliul/Sediul societăţii Pondere în capitalul social (%)
15. Administratori
Numele şi prenumele/Denumirea Domiciliul/Sediul societăţii Puteri limitate/nelimitate
16. Prezentarea societăţilor din grup: Pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumirea, CUI, legături cu societatea ce solicită avizul, data începerii activităţii, principalele activităţi generatoare de venituri operaţionale, cifra de afaceri, rezultat exploatare, rezultat net, total active, active imobilizate, total datorii, datorii către bănci şi societăţi de leasing, situaţia actuală a societăţii (în funcţiune, activitate suspendată, în insolvenţă).
17. Care au fost principalele modificări/schimbări/puncte de reper ale afacerii dumneavoastră de la înfiinţare până în prezent (modificări ale structurii asociaţilor/acţionarilor; modificări ale obiectului de activitate, introducerea unor servicii/produse noi, dezvoltarea afacerii prin crearea unor puncte de lucru noi /creşterea suprafeţei /achiziţia de active noi /identificarea de clienţi noi)?

II. VIZIUNE, STRATEGIE Vă rugăm să răspundeţi la întrebările de mai jos:

1. Care este esenţa afacerii? Ce anume va genera bani şi profit? (de exemplu, produsul 1, 2, 3 ...; serviciile 1, 2, 3 ...; activitatea 1, 2, 3 ...)
2. Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pentru care doriţi să investiţi. Factorii pe care îi consideraţi relevanţi pentru afacerea dumneavoastră (de exemplu: localizare, autoevaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa anterioară a întreprinzătorului etc.). Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă materiale şi băneşti pentru realizarea obiectivelor propuse: - viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor; - analiza situaţiei curente şi identificarea misiunii întreprinderii, o istorie a obiectivelor, politicilor şi realizărilor sale; - examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.
2.1. Cine vor fi clienţii dumneavoastră?
2.2. Unde vreţi să ajungeţi într-un interval de 3 ani? Fixaţi-vă obiective cuantificabile!
Obiective (indicatori-ţintă) UM Anul curent (N) N+1 N+2 N+3
Cifra de afaceri, din care: lei
- Export lei
Profit lei
Număr de salariaţi Nr. de persoane
3.1. Numărul de locuri de muncă existent în ultima zi lucrătoare a lunii precedente depunerii prezentului plan de afaceri:

Se vor ataşa la prezentul plan de afaceri contractele de muncă şi statele de plată pe luna precedentă, precum şi extrasele din REVISAL privind înregistrarea contractelor.

3.2. Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului de investiţie:
Anul curent (N) N+1 N+2 N+3
Total, din care
4.1. Care sunt „punctele tari" care vă determină să credeţi că veţi avea succes? [De exemplu: cunoştinţe tehnologice, cunoştinţe de management şi marketing, cunoaşterea pieţei, pregătire în domeniu, experienţă în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu), locaţia proiectului, capital, relaţii, capacitate de muncă, flexibilitate] În această secţiune faceţi analiza SWOT a afacerii dumneavoastră.
4.2. Activităţi necesare implementării proiectului (de exemplu: asigurarea spaţiului productiv/comercial prin achiziţie/închiriere, elaborarea proiectelor tehnice necesare; amenajarea spaţiului; achiziţionarea de utilaje, echipament, mobilier; obţinerea avizelor, acordurilor, autorizaţiilor necesare implementării proiectului; recrutare/selecţie/angajare de personal suplimentar necesar; instruirea personalului; acţiuni de promovare a produselor/serviciilor; aprovizionare cu materii prime, materiale, produse finite, mărfuri, asigurarea condiţiilor tehnico-economice, sanitare etc.)
4.3. Durata de implementare a proiectului calculată între data primirii dreptului de şedere şi data estimativă de finalizare a investiţiei. Este perioada dintre prima lună după primirea dreptului de şedere şi luna în care se finalizează implementarea ultimei activităţi din proiect.

În termen de maximum 12 luni, în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. III. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ Istoric

1. Cum a apărut ideea dumneavoastră de afacere? Scurtă descriere De la ce a pornit ideea de afacere, dacă există un studiu relevant pe baza căruia s-a iniţiat acest tip de afacere etc.
2. Care au fost principalele etape de dezvoltare a proiectului până în prezent? Acţiuni întreprinse până la solicitarea avizului
3. Ce activităţi generează astăzi profitul firmei? Care sunt sursele de dezvoltare? Afacerea/Activitatea curentă. Descrieţi pe scurt produsele şi/sau serviciile oferite. Precizaţi sursele de dezvoltare a afacerii (de exemplu: surse proprii, credit bancar, finanţări nerambursabile etc.)
4.1. Management
Numele şi prenumele, vârsta Funcţia în societate şi principalele responsabilităţi Experienţa în domeniu Studii/Specializări cu impact asupra afacerii propuse

Ataşaţi un curriculum vitae pentru fiecare persoană din conducerea executivă şi orice altă persoană relevantă. Se vor ataşa documente justificative care să ateste pregătirea în domeniu şi experienţa.

4.2. Evidenţiaţi felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre manageri vor/va influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei. Descrieţi şi explicaţi în detaliu atribuţiile, responsabilităţile, calificările şi expertiza managerilor, relevante pentru derularea în condiţii optime a activităţii firmei.
5. Personal - detaliere pe activităţi:
Activitatea Număr de salariaţi Pregătirea profesională
Total

(Organigrama poate fi ataşată, dacă este cazul.)

6. Activitatea curentă
6.1. Produsele/Serviciile actuale Descrieţi, tipul de produse/servicii, caracteristicile acestora, principalele avantaje competitive.
Produsul/Serviciul Cantitatea vândută la ultima raportare financiară UM Valoarea (lei) Pondere în vânzările totale (%)
Produsul 1/Serviciul 1
Produsul 2/Serviciul 2
Produsul 3/Serviciul 3
6.2. Descrierea procesului tehnologic actual (unde este cazul) Prezentaţi sumar fluxul tehnologic actual şi principalele utilaje şi echipamente utilizate în procesul tehnologic. (Se vor prezenta principalele activităţi necesare de la aprovizionarea cu materie primă până la vânzarea produselor şi echipamentelor/utilajelor aferente, inclusiv gradul de automatizare al acestora, capacitatea de producţie şi gradul de încărcare existent.)
6.3. Echipamente existente Date tehnice cu privire la principalele maşini, utilaje şi mijloace de transport (mijloacele fixe) utilizate pentru realizarea cifrei de afaceri
Mijloc fix Caracteristici Anul de fabricaţie Proprietate/închiriat Valoare de piaţă estimată
6.4. Imobile existente
Tipul imobilului Destinaţia Anul punerii în funcţiune, starea fizică, ultima modernizare/reparaţie capitală, suprafaţa utilă totală, suprafaţa ocupată Proprietate Închiriate/Luate în folosinţă cu titlu gratuit (comodat)
Valoarea contabilă ipoteci Valoarea chiriei Perioada de închiriere/ folosinţă gratuită
Prezentaţi locul unde firma îşi desfăşoară activitatea şi cum sunt asigurate utilităţile necesare (energie electrică, apă, canal etc.).

IV. ETAPELE DERULĂRII PROCESULUI DE INVESTIŢII

1. Descrierea proiectului de investiţii Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia (de exemplu: achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu, asigurare utilităţi şi achiziţie echipamente specifice activităţii). Detaliaţi investiţiile ce urmează a fi realizate în cadrul proiectului şi activităţile firmei pentru care sunt necesare fiecare dintre acestea. Detaliaţi activităţile şi subactivităţile prin care se va realiza proiectul de investiţii, menţionând etapele de derulare a acestuia.
2. Locaţia proiectului şi modul de asigurare cu utilităţi Adresa la care va fi implementat proiectul: Se va păstra locaţia implementării proiectului. Acces la drumurile naţionale/judeţene şi mijloacele de transport: Detalii legate de locaţia implementării proiectului, în contextul amplasării acesteia în apropierea drumurilor naţionale/judeţene şi a accesului la mijloacele de transport În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat, precizaţi principalii parametri ai contractului de închiriere (proprietarul, suprafaţa închiriată, perioada de închiriere, valoarea chiriei etc.).
3. Dimensionare valoare de investiţie în active corporale
Elementul de investiţie Furnizorul Nr. de bucăţi Valoarea fără TVA (lei) Valoarea totală Documentul de fundamentare valoare Durata de amortizare (ani)
TOTAL
4. Plan de finanţare a proiectului Structura de finanţare a proiectului de investiţii/durata investiţiei
Sursa de finanţare Valoare Termen
lei, fără TVA %
Surse proprii
Surse atrase (credite, linii de credit, alte împrumuturi etc.)
Total valoare finanţare

V. ANALIZA PIEŢEI

1. Piaţa actuală
1.1. Principalii clienţi actuali Prezentaţi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi, agricultori etc.) - dacă este cazul.
Vânzări pe principalii clienţi (lei, fără TVA) (Grupe de) produse/servicii (lei, fără TVA) Total
Produsul/ serviciul 1 Produsul/ serviciul 2 Produsul/ serviciul 3 Produsul/ serviciul 4 Lei, fără TVA %
Clienti interni 1
2
3
Total piaţă internă
Clienţi externi 1
2
3
Total export
Total intern + export
1.2. Clienţi potenţiali Descrieţi ce strategie de marketing aţi gândit să aplicaţi, cum aţi identificat clienţii potenţiali, cum veţi extinde piaţa sau identifica noi pieţe etc. Care va fi tipul clienţilor dumneavoastră (individuali, comercianţi, cu ridicata, cu amănuntul, societăţi, agricultori etc.), structura acestora (% pe fiecare grupă) şi numărul pe fiecare grupă de clienţi? Care este stadiul negocierilor cu potenţialii clienţi? Ce credeţi că îi va determina pe potenţialii clienţi să cumpere produsul/serviciul oferit de dumneavoastră? Poziţia pe piaţă a produselor/serviciilor dumneavoastră comparativ cu cele ale concurenţei. Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor dumneavoastră în raport cu cele oferite de concurenţă.

VI. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII FINANŢĂRII PROIECTULUI

Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele beneficiarului; ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă; de ce este necesară finanţarea.

VII. PROIECŢII FINANCIARE Corelaţi proiecţiile financiare cu partea descriptivă a Planului de afaceri. Necorelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri duce la respingerea proiectului.

7.1 Cash-Flow
Nr. crt. Explicaţii/luna Proiecţii
ianuarie februarie martie ... noiembrie decembrie An curent An + 1 An + 2 An + 3
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)
A Intrări de lichidităţi (1 + 2 + 3 + 4)
1 Din vânzări
2 Din credite primite
3 Alte intrări de numerar (aport propriu etc.)
4 Investiţie proprie
Total disponibil (I + A)
B Utilizări numerar din exploatare
1 Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente activităţii desfăşurate
2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)
3 Chirii
4 Utilităţi
5 Costuri funcţionare birou
6 Cheltuieli de marketing
7 Asigurări
8 Reparaţii/Întreţinere
9 Servicii cu terţii
10 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
11 Alte cheltuieli
C Cheltuieli pentru investiţii (valoarea totală a proiectului)
D Credite (1 + 2)
1 Creditul solicitat
Rambursări rate de credit scadente
Dobânzi şi comisioane
2 Alte credite (inclusiv leasing)
Rambursări rate de credit scadente
Dobânzi şi comisioane
E Plăţi/Încasări pentru impozite şi taxe (1 – 2 + 3)
1 Plăţi TVA
2 Rambursări TVA
3 Impozit pe profit/Cifra de afaceri
F Dividende
G Total utilizări numerar (B + C + D + E + F)
H Flux net de lichidităţi (A – G)
II Sold final disponibil (I + H)
7.2 Bilanţ previzionat Pe baza proiecţiei contului de profit şi pierdere, a proiecţiei necesarului de fond de rulment şi a graficelor de rambursare se va întocmi bilanţul previzionat conform tabelului de mai jos:
Denumirea elementului Nr. Actual Proiecţii
N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3
A B
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (CT. 201 + 203 + 205 + 2071 + 208 + 233 + 234 – 280 – 290 – 2933) 01
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (CT. 211 + 212 + 213 + 214 + 223 + 224 + 231 + 232 – 281 – 291 – 2931) 02
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE [CT. 261 + 263 + 265 + 267*) – 296*)] 03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (RD. 01 LA 03) 04
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (CT. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/– 308 + 328 + 331 + 332 + 341 + 345 + 346 +/–348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358 + 361 + 326 +/– 368 + 371 + 327 +/– 378 + 381 +/– 388 – 391 – 392 – 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 + 4091 – 4428) 05
II. CREANŢE 06
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (CT. 501 + 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 – 591 – 595 – 596 – 598) 07
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (CT. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 08
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (RD. 05 LA 08) 09
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (CT. 471) 10
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN [CT. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**) + 437**) + 4381 + 441**) + 4423 + 4428**) + 444**) + 446**) + 447**) + 4481 + 451**) + 453**) + 455 + 456**) + 457 + 4581 + 462 + 473**) + 509 + 5186 + 519] 11
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (RD. 09 + 10 – 11– 19) 12
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (RD. 04 + 12) 13
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN [CT. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 – 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**) + 437**) + 4381 + 441**) + 4423 + 4428**) + 444**) + 446**) + 447**) + 4481 + 451**) + 453**) + 455 + 456**) + 4581 + 462 + 473**) + 509 + 5186 + 519)] 14
H. PROVIZIOANE (CT. 151) 15
I. VENITURI ÎN AVANS (RD. 17 + 18 + 21), DIN CARE: 16
SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII (CT. 475) 17
VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (CT. 472) -TOTAL (RD. 19 + 20), DIN CARE 18
SUME DE RELUAT ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN [CT. 472*)] 19
SUME DE RELUAT ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN [CT. 472*)] 20
FONDUL COMERCIAL NEGATIV (CT. 2075) 21
Denumirea elementului Nr. Actual Proiecţii
N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3
A B
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL (RD. 23 LA 25), DIN CARE: 22
- CAPITAL SUBSCRIS VĂRSAT (CT. 1012) 23
- CAPITAL SUBSCRIS NEVĂRSAT (CT. 1011) 24
- PATRIMONIUL REGIEI (CT. 1015) 25
II. PRIME DE CAPITAL (CT. 104) 26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (CT. 105) 27
IV. REZERVE (CT. 106) 28
ACŢIUNI PROPRII (CT. 109) 29
CÂŞTIGURI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII (CT. 141) 30
PIERDERI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII (CT. 149) 31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (CT. 117) SOLD C 32
SOLD D 33
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR (CT. 121) SOLD C 34
SOLD D 35
REPARTIZAREA PROFITULUI (CT. 129) 36
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (RD. 22 + 26 + 27 + 28 – 29 + 30 – 31 + 32 – 33 + 34 – 35 – 36) 37
PATRIMONIUL PUBLIC (CT. 1016) 38
CAPITALURI - TOTAL (RD. 37 + 38) 39

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. **) Solduri creditoare ale conturilor respective. ANEXA Nr. 3la procedură FORMULARUL Nr. 3 MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT AVIZ TEHNIC DE SPECIALITATE Nr. ......./........ În temeiul: art. 3 alin. (2) secţiunea C pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat; art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Raportul nr. ...../ data........ .......... al Comisiei numite prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, care a analizat: ● Cererea de eliberare a avizului tehnic de specialitate înregistrată cu nr. ............/data ........ ..............., formulată de către ........ ................ ................ ................ ............, cetăţean ........ ........ .........., identificat cu ................ nr. ..............., eliberat de ........ ................ ........ ........, valabil de la ........ ............. până la ........ ..............., asociat/acţionar al societăţii ........ ................ ................ ................ ........ .............., cu sediul în ........ ................ ........ .........., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ........ ........ cu nr. ........ ..............., cod unic de înregistrare ........ ................; ● planul de afaceri privind investiţia în sumă de ........ ............, necesară desfăşurării activităţilor codului CAEN ........ ........... Descrierea investiţiei propuse: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Locaţia implementării investiţiei: ........ ................ ................ ........ ............ Se acordă avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentul aviz tehnic de specialitate este valabil 6 luni de la data emiterii şi se foloseşte numai în scopul obţinerii vizei de lungă şedere în România a cetăţenilor străini pentru desfăşurarea de activităţi comerciale. Secretar de stat, ........ ............... ANEXA Nr. 4la procedură FORMULARUL Nr. 4 MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT ATESTAT TEHNIC Nr. ....../...... privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri În temeiul: art. 3 alin. (2) secţiunea C pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat;

art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Raportul nr. ...../ data........ .......... al Comisiei numite prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, care a analizat: ● cererea de eliberare a atestatului tehnic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri, înregistrată cu nr. ...../data ........ .........., formulată de către ........ ................ ................ ........ ............., cetăţean ........ ........ ........, identificat cu ........ ............... nr. ............., eliberat de ............., la data de ........ .............. valabil până la ........ .............., asociat/acţionar al societăţii ........ ................ ................ ................ ........ ..........., cu sediul în ........ ................ ..............., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ..............., cod unic de înregistrare ........ ...............; ● documentele justificative privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri pentru care s-a emis Avizul tehnic de specialitate nr. ............ / din data ............, ţinând cont de faptul că s-au constatat următoarele: investiţia propusă prin planul de afaceri, necesară desfăşurării activităţilor codului CAEN ........ .............., constând în ........ ................ ........ ..............., în valoare totală de ........ ................, situata la adresa sediului social/ punctului de lucru din ........ ................ ................ .........- [ ] a fost realizată/[ ] nu a fost realizată

locurile de muncă cu normă întreagă în număr de ........ .............. - [ ] au fost înfiinţate/[ ] nu au fost înfiinţate.Se acordă atestatul tehnic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea prelungirii dreptului de şedere în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, conform art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Secretar de stat, ........ ........ ........ ANEXA Nr. 5la procedură FORMULARUL Nr. 5 MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERŢ ŞI ANTREPRENORIAT SCRISOARE DE REVOCARE Nr. ....../din data de ........ .......... [ ] Avizului tehnic nr. ...../din data de ........ ............ [ ] Atestatului tehnic nr. ....../din data de ........ ........ În temeiul: art. 3 alin. (2) secţiunea C pct. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat,

........ ................ ................ .............având în vedere Raportul nr. ...../ data ........ .......... al Comisiei numite prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, care a analizat: [ ] cererea de eliberare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini [ ] cererea de eliberare a atestatului tehnic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri, înregistrată cu nr. ..... / data ........ .........., formulată de către ........ ................ ................ ........ ............., cetăţean ........ ........ ........, identificat cu ........ ............... nr. ............., eliberat de ............. la data de ........ .............., valabil până la ........ .............., asociat/acţionar al societăţii ........ ................ ................ ................ ........ .............., cu sediul în ........ ................ ........ ........, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. ........ ..............., cod unic de înregistrare ........ ..............., ţinând cont de faptul că s-au constatat următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Se decide REVOCAREA [ ] avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini [ ] atestatului tehnic privind îndeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de afaceri. Secretar de stat, ........ ........ ........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 689/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 689 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 689/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu