Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 673 din 13 aprilie 2009

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 355 din 27 mai 2009In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,

având în vedere dispoziţiile art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând seama de necesitatea îmbunătăţirii accesului la fondurile externe nerambursabile, fapt ce ar conduce la creşterea absorbţiei acestor fonduri,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va cuprinde 3 secţiuni, respectiv:

a) secţiunea A «Obligaţii de plată»;

b) secţiunea B «Alte menţiuni»;

c)  secţiunea C «Informaţii pentru verificarea eligibilităţii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile».

(2)  Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14-15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) La secţiunea A se vor menţiona:

a) obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b) obligaţii fiscale accesorii.

(4) In sensul prezentului ordin, prin obligaţii de plată restante se înţelege obligaţiile de plată exigibile la termenele stabilite la art. 6 alin. (2) şi (3) şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.

(5)  La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:

a)  actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;

b)   planul de reorganizare judiciară aprobat de către judecătorul-sindic, precum şi cuantumul obligaţiilor cu termene de plată viitoare stabilite prin acest plan de reorganizare judiciară;

c)   cerere de restituire şi/sau compensare în curs de soluţionare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acesteia;

d)   decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

e)  cereri de compensare atipice, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;

f) alte menţiuni.

(6) La secţiunea C se vor menţiona următoarele informaţii:

a) diferenţa dintre obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B;

b) totalul obligaţiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni.

(7)  Informaţiile din secţiunea C se vor completa doar dacă solicitantul certificatului de atestare fiscală menţionează expres acest lucru în cererea sa."

2. Anexele nr. 1 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 11  (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 752/2006)

MINISTERUL   FINANŢELOR   PUBLICE

AGENŢIA  NAŢIONALA   DE   ADMINISTRARE   FISCALĂ

DIRECŢIA  GENERALĂ  A   FINANŢELOR   PUBLICE  A   JUDEŢULUI    ............/A  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Administraţia  Finanţelor  Publice  a   ..............

Direcţia  generală  de  administrare  a  marilor  contribuabili

Str..................   nr.......Localitatea   ................

Nr............   Data  eliberării   ..................

CERTIFICAT   DE  ATESTARE   FISCALĂ*)

pentru  persoane  juridice

Ca  urmare  a  cererii  nr.    |______________|   din  data  de   |___________|

se  certifică  prin  prezenta  că  persoana  juridică:

Denumire        |_________________________________________________|

Judeţ              |_________________________________________________ |                                                

Localitate       |___________________________|   Cod  poştal   |______|   Sector   |______|

Stradă            |___________________________|   Număr          |______|

Bloc               |______| Scară |_____| Etaj |______|   Apartament |______|

Telefon           |__________________|  Fax                 |__________________|

Inregistrat  la  registrul  comerţului  la  nr.   |___________|

Cod  de  identificare   fiscală                     |___________|

A.   Obligaţii  de  plată

figurează  în  evidenţe  cu  următoarele  obligaţii  de  plată  restante  către  buget la  data  de   ............

                                                                                                                      -  lei  -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei de  plată*1)

Obligaţia de  plată

Total,   din  care:

restanta

obligatii

fiscale  accesorii

0

1

2  =  3   +  4

3

4

Total  general

*1)   inclusiv  amenzi

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

B. Alte menţiuni: ...................

                                                                                                                       -  lei  -

Nr. crt.

Denumirea  actului/nr. şi  data

Cuantumul  sumelor  ce  fac obiectul  acestora

0

1

2

C. Informaţii  pentru  verificarea  eligibilităţii  persoanelor  juridice  pentru accesarea   fondurilor   externe   nerambursabile:

a) diferenţa   dintre   obligaţiile   de  plată   restante   cuprinse   la   secţiunea A  şi   sumele  menţionate  la  secţiunea  B:  |___________|;

b) totalul   obligaţiilor  bugetare  de  plată  în  ultimele  12   luni: |____________________________________________|

Prezentul  certificat   se  poate  utiliza  30  de   zile  de   la  data  eliberării.

Conducătorul   unităţii   fiscale,

Numele   şi  prenumele   .............................................

Semnătura  şi  ştampila  unităţii   .................................

*)   Se  utilizează  şi  in  cazul  entităţilor  fără  personalitate  juridică prevăzute  la  art.   72  alin.    (1)   lit.   a)   din  Ordonanţa  Guvernului  nr.   92/2003 privind  Codul  de  procedură  fiscală,   republicată,   cu  modificările  şi  completările ulterioare.

M.F.P.   -  A.N.A.F.   cod   14.13.21.99/j

ANEXA Nr. 21) (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 752/2006)

Nr.   de  înregistrare  la  organul  fiscal   ........./...............

CERERE*)

de  eliberare  a  unui  certificat  de  atestare  fiscală  pentru  persoane  juridice

Datele  de  identificare  a  persoanei  juridice                        

Cod  de  identificare  fiscală   |____________|______________________________|

Denumire   |____________________________________________________________|

Judeţ          |___________________________________________|

Localitate   |________________________|   Cod  poştal    |_____|   Sector   |_____|

Stradă        |_________________________|   Număr         |_____|                               

Bloc           |_______|  Scară |_____|  Etaj |_____|   Apartament  |_____|

Telefon       |_________________|     Fax |______________________|

Inregistrată  la registrul  comerţului  la  nr.    |_____________|

Reprezentată prin   |_____________________________________________|  

Cod  de  identificare  fiscală   |________________________|

Domiciliat  în:  |___________________________________|

Judeţ              |___________________________________|                        

Localitate       |_________________________________|   Cod  poştal   |________| Sector |_____|

Stradă            |_________________________________|   Număr          |________|

Bloc               |______|     Scară   |______|     Etaj   |_____|   Apartament |____|

Posesorul  documentului de  identitate  seria     |______| nr. |______| eliberat/ă  de  |________________________|

certificatul  de  atestare  fiscală  privind  situaţia  obligaţiilor  de  plată, serveşte  la   ..............**)

Numele şi prenumele   .......................................................

Semnătura şi ştampila   ......................................................

Funcţia   ...........................................................................

*) 1. Se utilizează şi în cazul entităţilor fără personalitate juridică.

2. Solicitarea poate fi făcută şi direct de către autoritatea care solicită contribuabilului prezentarea certificatului.

**) Se va completa numai de către contribuabilii care solicită fonduri externe nerambursabile.

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

M.F.P.   cod  14.13.25.99/j


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 673/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 673 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu