E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 752 din 11 mai 2006

privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 450 din 24 mai 2006In baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, ale art. 1091 şi art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere necesitatea aplicării unitare a procedurii privind eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, precum şi necesitatea aplicării unitare a prevederilor legale privind eliberarea certificatului de obligaţii bugetare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Certificatul de atestare fiscală

A. Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice

Art. 1. - Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, în următoarele situaţii:

a)   la solicitarea contribuabililor persoane juridice, care vor completa şi vor depune cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice;

b)  în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal, conform procedurii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 2. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.

Art. 3. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice poate fi utilizat pe o perioadă de 30 de zile de la data eliberării acestuia.

Art. 4. - In perioada de utilizare prevăzută la art. 3 contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.

Art. 5. - Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 6. - (1) In vederea eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice, organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor va consulta:

a)  dosarul fiscal al contribuabilului;

b)    fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului.

(2)   Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

(3)   In primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Art. 7. - (1) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va cuprinde două secţiuni, respectiv:

a)  secţiunea A „Obligaţii de plată";

b)  secţiunea B „Alte menţiuni".

(2)  La secţiunea A se vor menţiona:

a)  obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b)  obligaţii fiscale accesorii.

(3)   In sensul prezentului ordin, prin obligaţii de plată restante se înţelege obligaţii de plată exigibile şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.

(4)   Nu se înscriu la secţiunea A „Obligaţii de plată" sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)  La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:

a)   actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;

b)   planul de reorganizare judiciară aprobat de către judecătorul-sindic, precum şi cuantumul obligaţiilor cu termene de plată viitoare stabilite prin acest plan de reorganizare judiciară;

c)   actul prin care s-a dispus suspendarea executării actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

d)   decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

e)   cereri de compensare atipice, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;

f)   alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;

g)  alte menţiuni.

(6) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.

Art. 8. - Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice se vor soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu excepţia celor formulate de contribuabilii care au sedii secundare înregistrate la alte organe fiscale, care se vor soluţiona în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare.

Art. 9. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Art. 10. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se întocmeşte în 3 exemplare, din care:

a)    două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;

b)   al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Art. 11. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/j, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 12. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/j, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 13. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P. 14.13.25.99/j, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 14. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P. 14.13.25.99/j, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

B. Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice

Art. 15. - Certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice, se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, potrivit legii, în următoarele situaţii:

a)  la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice;

b)  în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.

Art. 16. - Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România, sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru persoanele fizice fără domiciliul fiscal în România.

Art. 17. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioadă de 90 de zile de la data eliberării acestuia.

Art. 18. - Contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.

Art. 19. - Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 20. - (1) Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se face de organul fiscal pe baza datelor din evidenţa fiscală a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. In primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

(2)  Se va urmări depunerea la zi a tuturor documentelor şi informaţiilor la care contribuabilul este obligat, potrivit legii.

(3)   De asemenea, se vor urmări deciziile de impunere pentru plăţi anticipate şi se va consulta fişa analitică pe plătitor a contribuabililor (emisă atât de aplicaţia GOTICA, cât şi de aplicaţia SIAC, după caz, pentru contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de salarii şi/sau TVA).

Art. 21. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va cuprinde două secţiuni, respectiv:

a)   secţiunea A „Obligaţii de plată pe categorii de venituri realizate sau estimate, după caz";

b)  secţiunea B „Alte menţiuni".

Art. 22. - (1) La secţiunea A se vor menţiona:

a)  obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b)  obligaţii fiscale accesorii.

(2) Nu se înscriu la secţiunea A sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 23. - (1) La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:

a)   actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;

b)   actul prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

c)   decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

d)  alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;

e)  alte menţiuni.

(2) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice.

Art. 24. - Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Art. 25. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Art. 26. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se întocmeşte în 3 exemplare, din care:

a)    două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;

b)   al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent.

Art. 27. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. 28. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin.

Art. 29. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 30. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzute în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

CAPITOLUL II

Certificatul de obligaţii bugetare

Procedura de eliberare a certificatului de obligaţii bugetare

Art. 31. - Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de obligaţii bugetare, în următoarele situaţii:

a)     pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale în vigoare;

b)   pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale în vigoare;

c)  pentru alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 32. - Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane juridice, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.

Art. 33. - Eliberarea certificatului de obligaţii bugetare nu este supusă taxelor.

Art. 34. - Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale teritoriale cu atribuţii de control.

Art. 35. - (1) Certificatul de obligaţii bugetare va cuprinde 3 secţiuni, respectiv:

a)  secţiunea A „Obligaţii de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligaţii de plată restante la data eliberării certificatului de obligaţii bugetare, după caz";

b)   secţiunea B „Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată ce urmează a se acorda, după caz";

c)  secţiunea C „Alte menţiuni".

(2)  La secţiunea A se vor menţiona:

a)  obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b)  dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare;

c)   majorări de întârziere calculate şi datorate după 1 ianuarie 2006;

d)   orice alte obligaţii datorate conform reglementărilor legale specifice (de exemplu: penalităţi).

(3)  Nu se înscriu la secţiunea A obligaţiile de plată care au făcut deja obiectul unor înlesniri la plată şi pentru care contribuabilii îşi respectă condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată ce s-au aprobat, conform legii.

(4)  La secţiunea B se vor menţiona:

a)  obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b)  obligaţii fiscale accesorii.

(5)  La secţiunea C se vor face alte menţiuni, după caz, astfel:

a)  actul prin care s-au acordat înlesnirile la plată, după caz, şi modul acestora de respectare;

b)   cuantumul obligaţiilor de plată la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, administrate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, comunicate organului fiscal de către aceasta. Răspunderea privind cuantumul acestor obligaţii revine Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 36. - Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate în procesul de privatizare.

Art. 37. - Certificatul de obligaţii bugetare va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Art. 38. - Certificatul de obligaţii bugetare se întocmeşte în 3 exemplare, după cum urmează:

a)  un exemplar original se va transmite instituţiei publice implicate în procesul de privatizare;

b)   un exemplar original se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv direcţiei cu atribuţii în domeniul reglementării înlesnirilor la plată;

c)  un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.

Art. 39. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Certificat de obligaţii bugetare", cod M.F.P. -A.N.A.F. 14.13.21.99/0, prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul ordin.

Art. 40. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Certificat de obligaţii bugetare", cod M.F.P. -A.N.A.F. 14.13.21.99/0, prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul ordin.

Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

-   Ordinul ministrului finanţelor nr. 448/1999 privind certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999;

-   dispoziţiile referitoare la Certificatul fiscal, cod 14.13.21.99, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.541/1998 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999;

-  dispoziţiile referitoare la Cererea de eliberare a unui certificat fiscal, cod 14.13.25.99, prevăzute la pct. 47 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare.

Art. 42. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 43. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL   FINANŢELOR   PUBLICE AGENŢIA  NAŢIONALA  DE  ADMINISTRARE   FISCALA

DIRECŢIA  GENERALĂ  A   FINANŢELOR   PUBLICE  A   JUDEŢULUI    .........    /

Direcţia   generala  de   administrare   a  marilor  contribuabili

Administraţia   Finanţelor   Publice  a   ............

Str...........................................nr..............................................Localitatea  .................................

                                                                                         -lei   noi-

Nr.   crt

Denumirea  obligatiei  de  plată 1)

Obligaţia de  plata

Total,   din  care:

restantă

Obligaţii fiscale   accesorii

0

1

2 = 3 + 4

3

4

1) inclusiv   amenzi B.   Alte menţiuni:............................

Nr.   crt.

Denumirea   actului/nr.

şi  data

Cuantumul   sumelor  ce   fac obiectul   acestora

0

1

2

Prezentul    certificat    se    poate    utiliza    30    de    zile    de    la    data eliberării.

Conducătorul  unităţii   fiscale,

Numele   şi   prenumele   ............................

Semnătura   şi   ştampila   unităţii   .................

*) Se utilizează si in cazul entităţilor fără personalitate juridica prevăzute la art. 69 alin. (1) lit a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

M.F.P.-   A.N.A.F.   cod   14.13.21.99/j

 

ANEXA Nr. 2

1.      Denumire:     Certificat     de     atestare     fiscală     pentru    persoane juridice

2.    Cod:    14.13.21.99/j

3.    Format:   A4/tl

4.    Caracteristici   de   tipărire:    -   file;

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei   contribuabilului.

5.     Se utilizează la: atestarea obligaţiilor bugetare de plată ale   persoanelor   juridice

6.    Se   întocmeşte   în:    3   exemplare

de:  organul  fiscal  competent    pentru administrarea   contribuabililor,    conform   legii

7.      Circulă: doua exemplare originale - la contribuabil, cu posibilitatea de a fi multiplicat prin copii legalizate, în condiţiile   legii.

sau,   după   caz, la     organul      fiscal     în     a     cărui     raza teritoriala   contribuabilul   îşi   înregistrează   domiciliul   fiscal al      treilea      exemplar      original      -      la      organul      fiscal competent   pentru   administrarea   contribuabililor,    conform   legii

8.    Se   arhivează:    la   dosarul   fiscal   al   contribuabilului.

ANEXA Nr. 3

Nr.   de   înregistrare   la   organul   fiscal    ........./..............

CERERE*)

de  eliberare a  unui  certificat  de atestare  fiscală pentru persoane  juridice

*)    Se   utilizează   şi   în   cazul   entităţilor   fără   personalitate   juridica M.F.P   cod   14.13.25.99/j

ANEXA Nr. 4

1.    Denumire:    Cerere   de    eliberare    a    unui    certificat   de    atestare fiscală   pentru  persoane   juridice

2.    Cod:    14.13.25.99/j

3.    Format:   A4/tl

4.    Caracteristici   de   tipărire:    se   tipăreşte   pe   o   singură   faţă.

5.    Se   difuzează:   gratuit

6.     Se     utilizează     la:     eliberarea     unui     certificat     de     atestare fiscală   pentru persoane   juridice 7.    Se   întocmeşte   în:2   exemplare,   de   contribuabil;

8.    Circulă:    -   un   exemplar   original    la   organul    fiscal    competent pentru   administrarea   contribuabililor,    conform  legii;

-   un   exemplar   original   la   contribuabil; 9.    Se   arhivează:    la   dosarul   fiscal   al   contribuabilului.

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL   FINANŢELOR   PUBLICE AGENTIA   NATIONALA   DE   ADMINISTRARE   FISCALA

DIRECŢIA  GENERALĂ  A   FINANŢELOR   PUBLICE  A   JUDEŢULUI   .............................................

ADMINISTRAŢIA   FINANŢELOR   PUBLICE   ............................................................

Sediul:.................................................................................

 

                                                                                                    -lei   noi-

Nr.   crt

Denumirea   obligaţiei   de  plată**

Obligaţia  de  plata

Total,   din  care:

restantă

ob1igaţii

fiscale  accesorii

0

1

2=3+4

3

4

**)    inclusiv  amenzi

B.   Alte menţiuni:............................

                                                                         -   lei   noi -

Nr.   crt.

Denumirea  actului/nr,si  data

Cuantumul   sumelor  ce   fac obiectul   acestora

0

1

2

Prezentul    certificat    se    poate    utiliza    90    de    zile    de    la    data eliberării.

Conducătorul   unităţii   fiscale,

Numele   şi   prenumele   ............................

Semnătura   şi   ştampila   unităţii   .................

*)   Se  utilizează   si   in  cazul   asocierilor   fara  personalitate   juridica  constituite   intre persoane   fizice.

M.F.P   -  A.N.A.F.   cod   14.13.21.99

ANEXA Nr. 6

1.      Denumire:      Certificat     de     atestare     fiscală     pentru     persoane fizice

2.    Cod:    14.13.21.99

3.    Format:   A4/tl

4.    Caracteristici   de   tipărire:    -   file;

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei   contribuabilului.

5.     Se utilizează la: atestarea obligaţiilor de plată datorate bugetului   de   stat   ale   persoanelor   fizice

6.    Se   întocmeşte   în:    3   exemplare

          de:  organul fiscal  competent  pentru administrarea contribuabililor,    conform  legii

7.      Circulă: doua exemplare originale - la contribuabil, cu posibilitatea de a fi multiplicat prin copii legalizate, în condiţiile   legii.

sau,   după   caz, la     organul      fiscal     în     a     cărui     raza teritoriala   contribuabilul   îşi   înregistrează   domiciliul   fiscal al      treilea      exemplar      original      -      la      organul      fiscal competent   pentru   administrarea   contribuabililor,    conform  legii

8.    Se   arhivează:    la   organul   fiscal   emitent.

ANEXA Nr. 7

Nr.........................................../.......................................

CERERE   DE ELIBERARE A UNUI   CERTIFICAT DE ATESTARE  FISCALA* pentru persoane  fizice

Numele   şi   prenumele   ......................................

Semnătura   şi   ştampila Funcţia..............................

*) Se utilizează si in cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice.

M.F.P   -  A.N.A.F.   cod   14.13.25.99

ANEXA Nr. 8

1.    Denumirea:    Cerere   de   eliberare   a   unui   certificat   de   atestare fiscala   pentru   persoane   fizice

2.    Codul:    14.13.25.99

3.    Formatul:   A4/tl

4.    Caracteristici   de   tipărire:    se   tipăreşte   pe   o   singură   faţă.

5.    Se   difuzează:   gratuit

6.    Se   utilizează:    la    solicitarea    eliberării   unui    certificat   de atestare   fiscala   pentru   persoane   fizice.

7.    Se   întocmeşte   în:2   exemplare,   de   contribuabil;

8.    Circulă:    -   un   exemplar   original    la   organul    fiscal    competent pentru   administrarea   contribuabililor,    conform   legii;

-   un   exemplar   original   la   contribuabil;

9.    Se   arhivează:    la   organul   fiscal   competent.

ANEXA Nr. 9

MINISTERUL   FINANŢELOR   PUBLICE

AGENTIA   NATIONALA   DE   ADMINISTRARE   FISCALA

DIRECŢIA  GENERALĂ  A   FINANŢELOR   PUBLICE  A   JUDEŢULUI    .........../

Direcţia   generala   de   administrare   a  marilor   contribuabili

Administraţia   Finanţelor   Publice   a   ............

Str.............................................   nr................................................Localitatea   ..................................

Nr.            crt

Denumirea  obligaţiei de  plată*

Obligaţia  de  plata

Total,   din care :

restanţă

Dobânzi

Penalităţi  de întârziere

Majorări

Penalităţi

0

1

2=3+4

3

* inclusiv   amenzi

B.   Obligaţii  de plata restante  care  constituie condiţie de menţinere a valabilităţii  înlesnirii  la plata  ce urmează  a  se acorda

figurează   în  evidenţe  cu  următoarele   obligaţii  de  plată  către  buget

la  data  de   ............

                                                                                                              -lei   noi -

Nr.   crt

Denumirea   obligaţiei   de plată**)

Obligaţia de  plata

Total,   din  care:

restantă

obligatii  fiscale  accesorii

0

1

2 = 3 + 4

3

4

**)    inclusiv   amenzi

C.   Alte menţiuni:............................

S-a   eliberat   prezentul   certificat   de   obligaţii   bugetare   pentru   a-i   servi:

|_| - pentru completarea documentaţiei necesara procesului de privatizare, conform prevederilor.............

|_| - pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform prevederilor...............

|_| - pentru alte situaţii prevăzute de lege.

Conducătorul   unităţii   fiscale,

Numele   şi  prenumele   ............................

Semnătura  şi   ştampila  unităţii   .................

M.F.P-A.N.A.F.   cod   14.13.21.99/o

 

ANEXA Nr. 10

1.    Denumire:   Certificat   de   obligaţii   bugetare

2.    Cod:    14.13.21.99/o

3.    Format:   A4/tl

4.    Caracteristici   de   tipărire:    file

5.    Se   difuzează:   gratuit

6.    Se   utilizează   la:    atestarea   obligaţiilor   bugetare   de   plată

7.    Se  întocmeşte în:  3 exemplare     de     către     la     organul     fiscal competent   pentru   administrarea   contribuabililor,    conform   legii

8.     Circulă:-    un    exemplar    original:la    instituţia    publica    implicata in   procesul   de   privatizare un exemplar  original :1a   Agenţia       Naţionala de Administrare   Fiscala un     exemplar     original:      la     organul      fiscal     competent pentru   administrarea   contribuabililor,    conform   legii

9.    Se   arhivează:    la   dosarul   fiscal   al   contribuabilului.

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 752/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 752 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 752/2006
Ordin 4115 2015
Ordin 393 2013
Ordin 2618 2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora
Ordin 2014 2011
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora
Ordin 673 2009
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu