E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 752 din 11 mai 2006

privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 450 din 24 mai 2006In baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, ale art. 1091 şi art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere necesitatea aplicării unitare a procedurii privind eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, precum şi necesitatea aplicării unitare a prevederilor legale privind eliberarea certificatului de obligaţii bugetare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Certificatul de atestare fiscală

A. Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice

Art. 1. - Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice, în următoarele situaţii:

a)   la solicitarea contribuabililor persoane juridice, care vor completa şi vor depune cererea de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice;

b)  în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal, conform procedurii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Art. 2. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.

Art. 3. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice poate fi utilizat pe o perioadă de 30 de zile de la data eliberării acestuia.

Art. 4. - In perioada de utilizare prevăzută la art. 3 contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.

Art. 5. - Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 6. - (1) In vederea eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice, organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor va consulta:

a)  dosarul fiscal al contribuabilului;

b)    fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului.

(2)   Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

(3)   In primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Art. 7. - (1) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va cuprinde două secţiuni, respectiv:

a)  secţiunea A „Obligaţii de plată";

b)  secţiunea B „Alte menţiuni".

(2)  La secţiunea A se vor menţiona:

a)  obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b)  obligaţii fiscale accesorii.

(3)   In sensul prezentului ordin, prin obligaţii de plată restante se înţelege obligaţii de plată exigibile şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.

(4)   Nu se înscriu la secţiunea A „Obligaţii de plată" sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(5)  La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:

a)   actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;

b)   planul de reorganizare judiciară aprobat de către judecătorul-sindic, precum şi cuantumul obligaţiilor cu termene de plată viitoare stabilite prin acest plan de reorganizare judiciară;

c)   actul prin care s-a dispus suspendarea executării actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

d)   decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

e)   cereri de compensare atipice, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;

f)   alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;

g)  alte menţiuni.

(6) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice.

Art. 8. - Cererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice se vor soluţiona în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare, cu excepţia celor formulate de contribuabilii care au sedii secundare înregistrate la alte organe fiscale, care se vor soluţiona în maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrare.

Art. 9. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Art. 10. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice se întocmeşte în 3 exemplare, din care:

a)    două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;

b)   al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

Art. 11. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/j, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 12. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99/j, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. 13. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P. 14.13.25.99/j, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 14. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice", cod M.F.P. 14.13.25.99/j, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

B. Procedura de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice

Art. 15. - Certificatul care atestă îndeplinirea obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice, se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, potrivit legii, în următoarele situaţii:

a)  la solicitarea contribuabililor persoane fizice, pe baza cererii de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice;

b)  în situaţia în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal.

Art. 16. - Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România, sau organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru persoanele fizice fără domiciliul fiscal în România.

Art. 17. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice poate fi utilizat pe o perioadă de 90 de zile de la data eliberării acestuia.

Art. 18. - Contribuabilii pot folosi certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice ori de câte ori este nevoie, în copii legalizate, în condiţiile legii.

Art. 19. - Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice este supusă taxelor de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 20. - (1) Eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se face de organul fiscal pe baza datelor din evidenţa fiscală a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumită lună de referinţă, şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. In primele 5 zile lucrătoare ale lunii se emit certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice, în care se menţionează creanţele fiscale exigibile, existente în sold la sfârşitul lunii anterioare lunii de referinţă şi neachitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

(2)  Se va urmări depunerea la zi a tuturor documentelor şi informaţiilor la care contribuabilul este obligat, potrivit legii.

(3)   De asemenea, se vor urmări deciziile de impunere pentru plăţi anticipate şi se va consulta fişa analitică pe plătitor a contribuabililor (emisă atât de aplicaţia GOTICA, cât şi de aplicaţia SIAC, după caz, pentru contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de salarii şi/sau TVA).

Art. 21. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va cuprinde două secţiuni, respectiv:

a)   secţiunea A „Obligaţii de plată pe categorii de venituri realizate sau estimate, după caz";

b)  secţiunea B „Alte menţiuni".

Art. 22. - (1) La secţiunea A se vor menţiona:

a)  obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b)  obligaţii fiscale accesorii.

(2) Nu se înscriu la secţiunea A sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 184 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14-15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum şi sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 23. - (1) La secţiunea B se vor face alte menţiuni, după cum urmează:

a)   actul prin care s-au acordat înlesniri la plată, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestora;

b)   actul prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal şi/sau a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, după caz, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

c)   decontul de TVA cu sume negative şi opţiune de rambursare, precum şi cuantumul sumelor ce fac obiectul acestuia;

d)  alte acte care generează suspendarea obligaţiilor de plată, precum şi cuantumul sumelor ce au făcut obiectul acestora;

e)  alte menţiuni.

(2) Cererile de restituire şi de compensare se vor soluţiona de organul fiscal înainte de eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice.

Art. 24. - Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice se soluţionează în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Art. 25. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Art. 26. - Certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice se întocmeşte în 3 exemplare, din care:

a)    două exemplare originale se vor transmite contribuabilului sau persoanelor împuternicite de acesta, în baza cererii depuse la organul fiscal;

b)   al treilea exemplar original se păstrează la organul fiscal emitent.

Art. 27. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzute în anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. 28. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin.

Art. 29. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

Art. 30. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice", cod M.F.P.-A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzute în anexa nr. 8 la prezentul ordin.

CAPITOLUL II

Certificatul de obligaţii bugetare

Procedura de eliberare a certificatului de obligaţii bugetare

Art. 31. - Organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor, conform legii, la solicitarea instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de obligaţii bugetare, în următoarele situaţii:

a)     pentru completarea documentaţiei necesare procesului de privatizare, conform reglementărilor legale în vigoare;

b)   pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform reglementărilor legale în vigoare;

c)  pentru alte situaţii prevăzute de lege.

Art. 32. - Certificatul de obligaţii bugetare se eliberează de organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane juridice, conform legii, şi va fi semnat de către conducătorul acestuia.

Art. 33. - Eliberarea certificatului de obligaţii bugetare nu este supusă taxelor.

Art. 34. - Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera pe baza raportului de inspecţie fiscală, efectuat de organele fiscale teritoriale cu atribuţii de control.

Art. 35. - (1) Certificatul de obligaţii bugetare va cuprinde 3 secţiuni, respectiv:

a)  secţiunea A „Obligaţii de plată restante care vor face obiectul înlesnirilor la plată sau obligaţii de plată restante la data eliberării certificatului de obligaţii bugetare, după caz";

b)   secţiunea B „Obligaţii de plată restante care constituie condiţie de menţinere a valabilităţii înlesnirii la plată ce urmează a se acorda, după caz";

c)  secţiunea C „Alte menţiuni".

(2)  La secţiunea A se vor menţiona:

a)  obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b)  dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate pentru neplata la termenele stabilite de lege a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri bugetare;

c)   majorări de întârziere calculate şi datorate după 1 ianuarie 2006;

d)   orice alte obligaţii datorate conform reglementărilor legale specifice (de exemplu: penalităţi).

(3)  Nu se înscriu la secţiunea A obligaţiile de plată care au făcut deja obiectul unor înlesniri la plată şi pentru care contribuabilii îşi respectă condiţiile de menţinere a valabilităţii înlesnirilor la plată ce s-au aprobat, conform legii.

(4)  La secţiunea B se vor menţiona:

a)  obligaţiile de plată restante pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte venituri bugetare;

b)  obligaţii fiscale accesorii.

(5)  La secţiunea C se vor face alte menţiuni, după caz, astfel:

a)  actul prin care s-au acordat înlesnirile la plată, după caz, şi modul acestora de respectare;

b)   cuantumul obligaţiilor de plată la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, administrate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, comunicate organului fiscal de către aceasta. Răspunderea privind cuantumul acestor obligaţii revine Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 36. - Certificatele de obligaţii bugetare se vor elibera în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării instituţiei publice implicate în procesul de privatizare.

Art. 37. - Certificatul de obligaţii bugetare va avea înscrise în mod obligatoriu numărul de înregistrare, data eliberării, scopul eliberării, precum şi numele şi semnătura persoanei împuternicite a organului fiscal.

Art. 38. - Certificatul de obligaţii bugetare se întocmeşte în 3 exemplare, după cum urmează:

a)  un exemplar original se va transmite instituţiei publice implicate în procesul de privatizare;

b)   un exemplar original se va transmite Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv direcţiei cu atribuţii în domeniul reglementării înlesnirilor la plată;

c)  un exemplar original se va păstra la dosarul fiscal al contribuabilului.

Art. 39. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Certificat de obligaţii bugetare", cod M.F.P. -A.N.A.F. 14.13.21.99/0, prevăzute în anexa nr. 9 la prezentul ordin.

Art. 40. - Se aprobă caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare ale formularului „Certificat de obligaţii bugetare", cod M.F.P. -A.N.A.F. 14.13.21.99/0, prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul ordin.

Art. 41. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

-   Ordinul ministrului finanţelor nr. 448/1999 privind certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999;

-   dispoziţiile referitoare la Certificatul fiscal, cod 14.13.21.99, prevăzut în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.541/1998 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 10 februarie 1999;

-  dispoziţiile referitoare la Cererea de eliberare a unui certificat fiscal, cod 14.13.25.99, prevăzute la pct. 47 din anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare.

Art. 42. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 43. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

*) Anexele nr. 1-10 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

MINISTERUL   FINANŢELOR   PUBLICE AGENŢIA  NAŢIONALA  DE  ADMINISTRARE   FISCALA

DIRECŢIA  GENERALĂ  A   FINANŢELOR   PUBLICE  A   JUDEŢULUI    .........    /

Direcţia   generala  de   administrare   a  marilor  contribuabili

Administraţia   Finanţelor   Publice  a   ............

Str...........................................nr..............................................Localitatea  .................................

                                                                                         -lei   noi-

Nr.   crt

Denumirea  obligatiei  de  plată 1)

Obligaţia de  plata

Total,   din  care:

restantă

Obligaţii fiscale   accesorii

0

1

2 = 3 + 4

3

4

1) inclusiv   amenzi B.   Alte menţiuni:............................

Nr.   crt.

Denumirea   actului/nr.

şi  data

Cuantumul   sumelor  ce   fac obiectul   acestora

0

1

2

Prezentul    certificat    se    poate    utiliza    30    de    zile    de    la    data eliberării.

Conducătorul  unităţii   fiscale,

Numele   şi   prenumele   ............................

Semnătura   şi   ştampila   unităţii   .................

*) Se utilizează si in cazul entităţilor fără personalitate juridica prevăzute la art. 69 alin. (1) lit a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare

M.F.P.-   A.N.A.F.   cod   14.13.21.99/j

 

ANEXA Nr. 2

1.      Denumire:     Certificat     de     atestare     fiscală     pentru    persoane juridice

2.    Cod:    14.13.21.99/j

3.    Format:   A4/tl

4.    Caracteristici   de   tipărire:    -   file;

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei   contribuabilului.

5.     Se utilizează la: atestarea obligaţiilor bugetare de plată ale   persoanelor   juridice

6.    Se   întocmeşte   în:    3   exemplare

de:  organul  fiscal  competent    pentru administrarea   contribuabililor,    conform   legii

7.      Circulă: doua exemplare originale - la contribuabil, cu posibilitatea de a fi multiplicat prin copii legalizate, în condiţiile   legii.

sau,   după   caz, la     organul      fiscal     în     a     cărui     raza teritoriala   contribuabilul   îşi   înregistrează   domiciliul   fiscal al      treilea      exemplar      original      -      la      organul      fiscal competent   pentru   administrarea   contribuabililor,    conform   legii

8.    Se   arhivează:    la   dosarul   fiscal   al   contribuabilului.

ANEXA Nr. 3

Nr.   de   înregistrare   la   organul   fiscal    ........./..............

CERERE*)

de  eliberare a  unui  certificat  de atestare  fiscală pentru persoane  juridice

*)    Se   utilizează   şi   în   cazul   entităţilor   fără   personalitate   juridica M.F.P   cod   14.13.25.99/j

ANEXA Nr. 4

1.    Denumire:    Cerere   de    eliberare    a    unui    certificat   de    atestare fiscală   pentru  persoane   juridice

2.    Cod:    14.13.25.99/j

3.    Format:   A4/tl

4.    Caracteristici   de   tipărire:    se   tipăreşte   pe   o   singură   faţă.

5.    Se   difuzează:   gratuit

6.     Se     utilizează     la:     eliberarea     unui     certificat     de     atestare fiscală   pentru persoane   juridice 7.    Se   întocmeşte   în:2   exemplare,   de   contribuabil;

8.    Circulă:    -   un   exemplar   original    la   organul    fiscal    competent pentru   administrarea   contribuabililor,    conform  legii;

-   un   exemplar   original   la   contribuabil; 9.    Se   arhivează:    la   dosarul   fiscal   al   contribuabilului.

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL   FINANŢELOR   PUBLICE AGENTIA   NATIONALA   DE   ADMINISTRARE   FISCALA

DIRECŢIA  GENERALĂ  A   FINANŢELOR   PUBLICE  A   JUDEŢULUI   .............................................

ADMINISTRAŢIA   FINANŢELOR   PUBLICE   ............................................................

Sediul:.................................................................................

 

                                                                                                    -lei   noi-

Nr.   crt

Denumirea   obligaţiei   de  plată**

Obligaţia  de  plata

Total,   din  care:

restantă

ob1igaţii

fiscale  accesorii

0

1

2=3+4

3

4

**)    inclusiv  amenzi

B.   Alte menţiuni:............................

                                                                         -   lei   noi -

Nr.   crt.

Denumirea  actului/nr,si  data

Cuantumul   sumelor  ce   fac obiectul   acestora

0

1

2

Prezentul    certificat    se    poate    utiliza    90    de    zile    de    la    data eliberării.

Conducătorul   unităţii   fiscale,

Numele   şi   prenumele   ............................

Semnătura   şi   ştampila   unităţii   .................

*)   Se  utilizează   si   in  cazul   asocierilor   fara  personalitate   juridica  constituite   intre persoane   fizice.

M.F.P   -  A.N.A.F.   cod   14.13.21.99

ANEXA Nr. 6

1.      Denumire:      Certificat     de     atestare     fiscală     pentru     persoane fizice

2.    Cod:    14.13.21.99

3.    Format:   A4/tl

4.    Caracteristici   de   tipărire:    -   file;

se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare, cu adaptări adecvate situaţiei   contribuabilului.

5.     Se utilizează la: atestarea obligaţiilor de plată datorate bugetului   de   stat   ale   persoanelor   fizice

6.    Se   întocmeşte   în:    3   exemplare

          de:  organul fiscal  competent  pentru administrarea contribuabililor,    conform  legii

7.      Circulă: doua exemplare originale - la contribuabil, cu posibilitatea de a fi multiplicat prin copii legalizate, în condiţiile   legii.

sau,   după   caz, la     organul      fiscal     în     a     cărui     raza teritoriala   contribuabilul   îşi   înregistrează   domiciliul   fiscal al      treilea      exemplar      original      -      la      organul      fiscal competent   pentru   administrarea   contribuabililor,    conform  legii

8.    Se   arhivează:    la   organul   fiscal   emitent.

ANEXA Nr. 7

Nr.........................................../.......................................

CERERE   DE ELIBERARE A UNUI   CERTIFICAT DE ATESTARE  FISCALA* pentru persoane  fizice

Numele   şi   prenumele   ......................................

Semnătura   şi   ştampila Funcţia..............................

*) Se utilizează si in cazul asocierilor fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice.

M.F.P   -  A.N.A.F.   cod   14.13.25.99

ANEXA Nr. 8

1.    Denumirea:    Cerere   de   eliberare   a   unui   certificat   de   atestare fiscala   pentru   persoane   fizice

2.    Codul:    14.13.25.99

3.    Formatul:   A4/tl

4.    Caracteristici   de   tipărire:    se   tipăreşte   pe   o   singură   faţă.

5.    Se   difuzează:   gratuit

6.    Se   utilizează:    la    solicitarea    eliberării   unui    certificat   de atestare   fiscala   pentru   persoane   fizice.

7.    Se   întocmeşte   în:2   exemplare,   de   contribuabil;

8.    Circulă:    -   un   exemplar   original    la   organul    fiscal    competent pentru   administrarea   contribuabililor,    conform   legii;

-   un   exemplar   original   la   contribuabil;

9.    Se   arhivează:    la   organul   fiscal   competent.

ANEXA Nr. 9

MINISTERUL   FINANŢELOR   PUBLICE

AGENTIA   NATIONALA   DE   ADMINISTRARE   FISCALA

DIRECŢIA  GENERALĂ  A   FINANŢELOR   PUBLICE  A   JUDEŢULUI    .........../

Direcţia   generala   de   administrare   a  marilor   contribuabili

Administraţia   Finanţelor   Publice   a   ............

Str.............................................   nr................................................Localitatea   ..................................

Nr.            crt

Denumirea  obligaţiei de  plată*

Obligaţia  de  plata

Total,   din care :

restanţă

Dobânzi

Penalităţi  de întârziere

Majorări

Penalităţi

0

1

2=3+4

3

* inclusiv   amenzi

B.   Obligaţii  de plata restante  care  constituie condiţie de menţinere a valabilităţii  înlesnirii  la plata  ce urmează  a  se acorda

figurează   în  evidenţe  cu  următoarele   obligaţii  de  plată  către  buget

la  data  de   ............

                                                                                                              -lei   noi -

Nr.   crt

Denumirea   obligaţiei   de plată**)

Obligaţia de  plata

Total,   din  care:

restantă

obligatii  fiscale  accesorii

0

1

2 = 3 + 4

3

4

**)    inclusiv   amenzi

C.   Alte menţiuni:............................

S-a   eliberat   prezentul   certificat   de   obligaţii   bugetare   pentru   a-i   servi:

|_| - pentru completarea documentaţiei necesara procesului de privatizare, conform prevederilor.............

|_| - pentru acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, conform prevederilor...............

|_| - pentru alte situaţii prevăzute de lege.

Conducătorul   unităţii   fiscale,

Numele   şi  prenumele   ............................

Semnătura  şi   ştampila  unităţii   .................

M.F.P-A.N.A.F.   cod   14.13.21.99/o

 

ANEXA Nr. 10

1.    Denumire:   Certificat   de   obligaţii   bugetare

2.    Cod:    14.13.21.99/o

3.    Format:   A4/tl

4.    Caracteristici   de   tipărire:    file

5.    Se   difuzează:   gratuit

6.    Se   utilizează   la:    atestarea   obligaţiilor   bugetare   de   plată

7.    Se  întocmeşte în:  3 exemplare     de     către     la     organul     fiscal competent   pentru   administrarea   contribuabililor,    conform   legii

8.     Circulă:-    un    exemplar    original:la    instituţia    publica    implicata in   procesul   de   privatizare un exemplar  original :1a   Agenţia       Naţionala de Administrare   Fiscala un     exemplar     original:      la     organul      fiscal     competent pentru   administrarea   contribuabililor,    conform   legii

9.    Se   arhivează:    la   dosarul   fiscal   al   contribuabilului.

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 752/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 752 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 752/2006
Ordin 4115 2015
Ordin 393 2013
Ordin 2618 2011
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora
Ordin 2014 2011
pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora
Ordin 673 2009
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu