Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2014 din 19.05.2011

pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 06 iunie 2011SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite prezentul ordin. Articolul IOrdinul ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 24 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La capitolul I, denumirea literei A se abrogă. 2 . Articolele 1 - 11 vor avea următorul cuprins : Articolul 1(1) Organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de contribuabili are obligaţia de a elibera certificatul care atestă modul de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri, denumit în continuare certificat de atestare fiscală, în următoarele situaţii:a)la solicitarea contribuabililor; b)la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; c)din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent. Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunică prin poştă cu confirmare de primire. Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală poate fi transmisă şi prin mijloace de transmitere la distanţă.(3) Prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal prevăzut la art. 33 sau 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.(4) În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală. În cerere, contribuabilul menţionează şi sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală, după caz. În scopul eliberării certificatului de atestare fiscală, organele fiscale competente colaborează în vederea stabilirii situaţiei fiscale reale. În acest scop, organele fiscale în a căror rază teritorială se află sediul activităţii/locul de desfăşurare a activităţii principale comunică organului fiscal competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală informaţiile solicitate cel mai târziu în ziua următoare primirii solicitării.(5) Certificatul de atestare fiscală se semnează de către conducătorul organului fiscal emitent. Articolul 2Eliberarea certificatului de atestare fiscală este supusă taxelor extrajudiciare de timbru, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepţia cazului în care acesta se eliberează la solicitarea autorităţilor publice sau din oficiu, de organul fiscal. Articolul 3În vederea eliberării certificatului de atestare fiscală, organul fiscal competent verifică: a)dosarul fiscal al contribuabilului; b)fişa pentru evidenţa analitică pe plătitori a contribuabilului; c)existenţa sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare până la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală; d)existenţa deciziilor de rambursare sau, după caz, a documentaţiei aprobate pentru soluţionarea cererii de restituire pentru care nu au fost emise şi înregistrate în evidenţa fiscală note de compensare/restituire. Articolul 4(1) Dacă organul fiscal constată că nu au fost depuse de către contribuabil declaraţiile fiscale, acesta înştiinţează contribuabilul privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale, potrivit prevederilor art. 83 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscală se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data transmiterii înştiinţării şi data depunerii declaraţiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu.(2) În situaţia în care organul fiscal constată că, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, contribuabilul a fost înştiinţat cu privire la depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale, acesta emite şi comunică decizia de impunere din oficiu până la emiterea certificatului de atestare fiscală, dacă s-a împlinit termenul de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului. Dacă termenul de 15 zile se împlineşte după data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, termenul de eliberare a certificatului se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data depunerii declaraţiilor fiscale sau data comunicării deciziei de impunere din oficiu, după caz.(3) Organul fiscal emite şi înregistrează în evidenţa fiscală, potrivit procedurilor legale, notele de compensare în toate cazurile în care există decizii de rambursare aprobate sau, după caz, documentaţia aprobată pentru soluţionarea cererii de restituire, cu încadrarea în termenul prevăzut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală. Articolul 5(1) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 secţiuni, respectiv:a)secţiunea A «Obligaţii de plată»; b)secţiunea B «Sume de rambursat/restituit»; c)secţiunea C «Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile»; d)secţiunea D «Alte menţiuni». (2) La secţiunea A se înscriu:a)totalul obligaţiilor fiscale principale şi sumelor stabilite de alte organe competente şi transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, exigibile la datele prevăzute de art. 112 din Codul de procedură fiscală; b)totalul obligaţiilor fiscale accesorii, exigibile la datele prevăzute de art. 112 din Codul de procedură fiscală. (3) La secţiunea A nu se cuprind:a)obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia ratelor neachitate la termenele stabilite în graficul de eşalonare la plată; b)sumele reprezentând creanţe fiscale stabilite prin acte administrative fiscale, a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c)sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare; d)obligaţiile cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară, aprobat de către judecătorul-sindic. (4) La secţiunea B se înscriu:a)totalul sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare, în curs de soluţionare şi pentru care nu a fost emisă decizie de rambursare; b)totalul sumelor solicitate a fi restituite prin cereri de restituire, în curs de soluţionare. (5) Sumele înscrise la secţiunile A şi B pot fi detaliate pe tipuri de obligaţii/deconturi de TVA cu sumă negativă şi opţiune de rambursare în curs de soluţionare/cereri de restituire în curs de soluţionare, la solicitarea contribuabilului. În acest caz, informaţiile se înscriu la secţiunea D.(6) La secţiunea C se înscriu:a)diferenţa dintre obligaţiile de plată cuprinse la secţiunea A şi sumele menţionate la secţiunea B; b)totalul obligaţiilor bugetare de plată în ultimele 12 luni. (7) Informaţiile din secţiunea C se completează numai dacă solicitantul certificatului de atestare fiscală menţionează expres acest lucru în cererea/adresa sa.(8) La secţiunea D se înscriu informaţiile prevăzute la alin. (5), precum şi orice alte informaţii relevante pentru situaţia fiscală a contribuabilului, cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare, aprobat, în curs de derulare. Articolul 6În sensul art. 112 din Codul de procedură fiscală, exigibilitatea obligaţiilor fiscale este cea prevăzută la art. 116 alin. (5) din Codul de procedură fiscală. Articolul 7În certificatul de atestare fiscală se înscriu, obligatoriu, numărul de înregistrare, data eliberării, perioada de utilizare, numele şi prenumele conducătorului organului fiscal. Articolul 8(1) Certificatul de atestare fiscală se întocmeşte în două exemplare originale, din care:a)un exemplar se comunică solicitantului sau, după caz, noului organ fiscal competent, în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. c); b)un exemplar se păstrează la organul fiscal emitent şi se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), în situaţia în care contribuabilul doreşte să obţină mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscală, în cererea sa menţionează numărul de exemplare solicitate. În acest caz, taxa extrajudiciară de timbru se plăteşte o singură dată, indiferent de numărul de exemplare solicitate. Articolul 9 Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: a)«Certificat de atestare fiscală», cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.21.99, prevăzut în anexa nr. 1; b)«Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală», cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.25.99, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 10Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor de la art. 9 sunt prevăzute în anexa nr. 3. Articolul 11(1) În cazul contribuabililor mari şi mijlocii, definiţi potrivit legii, care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanţă, organul fiscal competent emite certificatul de atestare fiscală şi îl comunică contribuabilului în aceeaşi modalitate. În acest caz, contribuabilul imprimă, pe suport hârtie, certificatul de atestare fiscală şi îl prezintă administraţiei finanţelor publice în a cărei rază teritorială acesta îşi are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul. Certificarea se efectuează prin semnarea de către conducătorul administraţiei finanţelor publice şi aplicarea ştampilei.(2) Organul fiscal prevăzut la alin. (1) îndeplineşte procedura de certificare după vizualizarea, în baza de date centrală, a formei electronice a certificatului de atestare fiscală. 3. Articolele 12 - 14 se abrogă. 4. La capitolul I, litera B conţinând articolele 15-30 se abrogă. 5. Anexele nr. 1 - 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin. 6. Anexele nr. 4 - 8 se abrogă. Articolul IICererile de eliberare a certificatului de atestare fiscală, în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se soluţionează conform prevederilor în vigoare la data depunerii cererii. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării. Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 11 )(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 752/2006) 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 752/2006) CERERE de eliberare a certificatului de atestare fiscală
A. Date de identificare a contribuabilului
1. Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ........ ......... 2. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ .......... 3. Numărul de ordine în registrul comerţului ........ ................ ................ ........ .............. 4. Date privind domiciliul fiscal Judeţul ........ ........ ........, sectorul ........ ........ ........, localitatea ........ ........ ........, str. ........ ................ ................ ......... nr. ........ ........ ..........., bl. ........ ........ ........, sc. .............., et. ........., ap. ............, codul poştal ........ ................ ........ ............. Fax ........ ................ ................ ............, telefon ........ ................ ........ ............... E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............
B. Date de identificare a împuternicitului
1. Reprezentare prin împuternicit ¨ Nr. act împuternicire ........ ........ ........ Data ........ ........ ........ 2. Date de identificare a împuternicitului Numele, prenumele/Denumirea ........ ................ ................ ........ ........ Adresa: Judeţul ........ ........ ........, sectorul ........ ........ ........, localitatea ........ ........ ........, str. ........ ................ ................ ......... nr. ........ ........ ..........., bl. ........ ........ ........, sc. .............., et. ........., ap. ............, codul poştal ........ ................ ........ ............. Fax ........ ................ ................ ............, telefon ........ ................ ........ ............... E-mail ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ........ .............
C. Menţiuni privind obligaţiile fiscale neachitate până în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, potrivit evidenţei pe care o deţin:
D. Menţiuni privind achitarea taxei extrajudiciare de timbru*): Achitat prin ........ ................ ................ ........ .............. din data de ........ ................ ................ ................ ................ *) Se completează obligatoriu în cazul solicitării eliberării certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanţă.
SOLICIT: a) eliberarea certificatului de atestare fiscală în ........ exemplare b) completarea secţiunii C din Certificatul de atestare fiscală „Informaţii privind verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile“ ¨ DA ¨ NU c) completarea secţiunii D din Certificatul de atestare fiscală „ALTE MENŢIUNI“ cu detalierea informaţiilor de la secţiunile A şi B din certificat ¨ DA ¨ NU

- lei -

Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale de plată Obligaţii fiscale principale Obligaţii fiscale accesorii
1.
2.
3.
......
Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ Funcţia ........ ................ ................ ................ ........ ............. Semnătura şi ştampila ........ ................ ................ ............... Data ........ ........ ........./........ ........ ............../........ ................
Se completează de către organul fiscal.
Denumirea organului fiscal ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Nr. de înregistrare ........ ................ ................ ................ ........ .......... Data înregistrării ........ ........./........ ........./........ ............ Numele şi prenumele persoanei care a verificat ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Numărul legitimaţiei ........ ................ ................ ................ ........ ...........

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod M.F.P. - A.N.A.F. 14.13.25.99 ANEXA Nr. 3(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 752/2006) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularelor 1. Certificat de atestare fiscală 1. Denumire: Certificat de atestare fiscală 2. Cod: 14.13.21.99 3. Format: A4/t1 4. Se tipăreşte: faţă-verso. 5. Se difuzează: gratuit. 6. Se utilizează: la atestarea situaţiei fiscale a contribuabililor. 7. Se întocmeşte în: două exemplare. La cererea contribuabilului pot fi emise mai multe exemplare. de: organul fiscal. 8. Circulă: - un exemplar (sau mai multe) la contribuabil; - un exemplar la organul fiscal competent. 9. Se păstrează: un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului. 2. Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală 1. Denumire: Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală 2. Cod: 14.13.25.99 3. Format: A4/t1 4. Se tipăreşte în: un exemplar. Se poate utiliza echipament informatic pentru editare. 5. Se difuzează: gratuit. 6. Se utilizează: la eliberarea certificatului de atestare fiscală. 7. Se întocmeşte în: un exemplar; de: contribuabil sau de către împuternicit. 8. Circulă: la organul fiscal. 9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2014/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2014 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii de acolo care trăiesc cu plata pentru a plăti cecul și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 44 2020
    BUNA!!! Aveți nevoie de asistență financiară? O mulțime de oameni sunt acolo în căutare de ajutor financiar, dar nu știu cum să facă asta. Știți că puteți solicita un împrumut și puteți obține un împrumut în mai puțin de 24 de ore pentru a vă rezolva situația financiară? o mulțime de oameni consideră că este atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile lor locale sau de la alte instituții financiare datorită ratei dobânzii ridicate, garanțiilor insuficiente, raportului datoriei / veniturilor, scorului creditului scăzut sau din alte motive. Nu mai așteptați în jur! La NoviCap, oferim soluții de finanțare. Oferim tot felul de împrumuturi, oferim opțiuni de împrumut flexibile și multiple, inclusiv împrumuturi garantate și negarantate, împrumuturi pe termen lung și pe termen scurt, adaptate nevoilor dvs. financiare. Pentru întrebări - Trimiteți un e-mail la (novicapfinancialservices@gmail.com sau WhatsApp prin: +31642117819) ne străduim să facem împrumuturile ușoare, convenabile și accesibile. Serviciul nostru este foarte rapid, de încredere și de încredere și puteți împrumuta până la 20 de milioane de euro la o dobândă subvenționată de 2,5% pe an. Suntem compania potrivită de a contacta atunci când aveți nevoie urgentă de împrumut. Puteți solicita un împrumut oricând și oriunde, la propriul loc convenabil, folosind telefonul sau laptopul, tot ce trebuie să faceți este să ne contactați prin intermediul Email: (novicapfinancialservices@gmail.com) OR Scrie-ne pe WhatsApp prin: +31642117819. Suntem întotdeauna încântați să oferim sprijin financiar. Oferim servicii de împrumut de 24 de ore la nivel mondial.
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu