Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6504 din 8 iulie 2010

pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din 16 iulie 2010In temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS aplicabil pe teritoriul României.

Art. 2. - Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 august 2010, dată la care se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.785/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaraţiilor vamale întocmite prin procedee informatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

ANEXA

NORME

privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS este sistemul informatic care permite procesarea declaraţiilor vamale prin procedee informatice.

2.  Accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS se realizează pe baza autorizaţiei eliberate de Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

CAPITOLUL II    

Procedura de autorizare a accesului la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

A.  Beneficiarul autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

3. Pot fi autorizate să utilizeze Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS persoanele menţionate în anexa nr. 1 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale documentului administrativ unic în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, cu modificările ulterioare.

B. Condiţii de acces

4.  Pentru obţinerea autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, operatorii economici trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice hardware şi software prevăzute în anexa nr. 1.

C.  Dosarul de autorizare

5. Autorizaţia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Cererea de autorizare se transmite la Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, împreună cu declaraţia-angajament, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Toţi solicitanţii vor depune la dosarul de autorizare o copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI. Titularii autorizaţiilor de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată vor anexa copii de pe autorizaţiile aferente.

D. Emiterea autorizaţiei de acces şi a certificatului digital

6.  După verificarea documentelor menţionate la lit. C se întocmeşte autorizaţia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, în două exemplare, şi se semnează de către directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului, împreună cu un exemplar al listei unităţilor vamale pentru care a fost autorizat, conform anexei nr. 3. Câte un exemplar al anexelor menţionate se păstrează în evidenţa Serviciului gestiunea calităţii datelor din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală.

Certificatul digital (fişier care asigură accesul criptat şi securizat la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS) alocat pentru fiecare operator economic (câte unul pentru fiecare locaţie din care se doreşte conectarea la aplicaţie) şi numele utilizatorului/parola necesare conectării la sistem vor fi transmise pe adresa de e-mail menţionată în cererea de  autorizare.  Parola certificatului digital va fi  menţionată în autorizaţie.

7.  După obţinerea autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, titularul acesteia va depune o copie la fiecare direcţie judeţeană de accize şi operaţiuni vamale (DJAOV)/birou vamal pentru care a fost autorizat, conform anexei nr. 3, împreună cu lista persoanelor desemnate să utilizeze sistemul informatic, conform anexei nr. 6.

8.  Persoanele desemnate din cadrul DJAOV/biroului vamal în baza documentelor depuse creează conturi de utilizatori şi atribuie roluri specifice utilizatorilor pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

9.  Persoanele desemnate conform anexei nr. 6 au obligaţia să îşi schimbe parolele de acces după prima conectare la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, fiind direct răspunzătoare pentru toate operaţiunile realizate pe conturile de utilizator.

E. Suspendarea/Revocarea autorizaţiei de acces

10.  Autoritatea Naţională a Vămilor poate suspenda sau revoca autorizaţia de acces dacă:

a)  emiterea ei s-a făcut pe baza unor date sau informaţii incorecte, iar solicitantul avea cunoştinţă ori trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt;

b)  una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;

c) titularul solicită;

d) titularul nu respectă regulile de funcţionare, securitate şi confidenţialitate a datelor, asumate conform anexei nr. 4.

Decizia de suspendare a autorizaţiei, conform anexei nr. 7, conţine data de la care măsura intră în vigoare şi este transmisă atât titularului, cât şi unităţilor vamale pentru care s-a efectuat suspendarea. Unităţile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru utilizatorii operatorului economic suspendat.

11. Autoritatea Naţională a Vămilor nu revocă autorizaţia în cazurile în care titularul îşi îndeplineşte obligaţiile într-un termen stabilit de aceasta.

In cazul în care autorizaţia a fost revocată, decizia de revocare conform anexei nr. 7 se transmite titularului împreună cu anexa nr. 3 actualizată, precum şi unităţilor vamale care vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru utilizatorii operatorului economic revocat.

12. O nouă autorizaţie poate fi emisă numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la revocarea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare descrise în prezentele norme.

F.  Extinderea autorizaţiei de acces la alte unităţi vamale

13.  Pentru extinderea autorizaţiei de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS la alte DJAOV/birouri vamale, titularul transmite Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală o cerere conform anexei nr. 2, cu menţionarea unităţilor vamale pentru care se solicită extinderea. Direcţia tehnologia informaţiilor, comunicaţii şi statistică vamală va transmite solicitantului lista prevăzută în anexa nr. 3 actualizată, acesta urmând a respecta procedura descrisă la pct. 7.

G. Actualizarea datelor privind autorizaţia de acces

14. Autorizaţia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS se actualizează atunci când unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate.

In acest caz, titularul autorizaţiei are obligaţia de a informa în scris, în termen de 24 de ore, Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor cu privire la modificările survenite.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

15.   Operatorul economic depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

16.  Instrucţiunile de instalare şi configurare ale Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS sunt disponibile împreună cu manualul de utilizare pe site-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor: www.customs.ro în secţiunea „Agenţi economici", subsecţiunea „Utilizarea sistemului informatic vamal".

17.  Autoritatea Naţională a Vămilor poate aproba pentru anumite categorii de operatori economici, în cazuri justificate, pe bază de protocol încheiat între părţi, utilizarea altor soluţii de transmitere a datelor de la sistemul informatic al operatorului economic la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS al Autorităţii Naţionale a Vămilor.

18.  Autoritatea Naţională a Vămilor informează operatorii economici, prin publicarea pe site-ul propriu, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

19.  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

CERINŢE   TEHNICE

pentru utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

- Hardware (cerinţe minime)

- Procesor - Pentium IV

- memorie RAM - minim 1 GB

- HDD 150 GB

- USB

>  Conexiune internet stabilă (minim 1 Mbps)

>  Imprimantă Laser (600 Dots/inch)

-  Software

> Windows XP sau Vista

>  Internet Explorer versiunea 6.0 şi superioară sau Mozila Firefox 3.5

> Java Runtime Environment versiunea 1.6 sau superioară

> Acrobat Reader PDF - versiune 7.0 sau superioară

ANEXA Nr. 2 la norme

Nr....................din....................

Către

Autoritatea Naţională a Vămilor

Direcţia de tehnologia informaţiei,

comunicaţii şi statistică vamală

CERERE   DE  AUTORIZARE/EXTINDERE

pentru acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Societatea comercială...................................................................................., număr EORI*.........................................., adresa......................................................., telefon....................fax...................., adresa e-mail**................................., reprezentată legal de..................................................., având funcţia de............................................., solicităm autorizarea pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru următoarele direcţii judeţene de accize şi operaţiuni vamale (DJAOV)/birouri vamale (BV):

Nr. crt.

Denumirea DJAOV/BV

Codul

Tip utilizator***

Comisionar în vamă

Vămuire la domiciliu

Reprezentant

In nume propriu

din următoarele locaţii****:

Nr. crt.

Localitatea

Adresa (Se va completa obligatoriu pentru a fi preluată în anexa nr. 3.)

Alte autorizaţii de acces deţinute*****:

Tipul autorizaţiei

Nume certificat digital (ex.: *.p12)

Autorizaţie de acces la ECS

Autorizaţie de acces la Asycuda web

Autorizaţie de acces la ICS

Autorizaţie de acces la EMCS

Autorizaţie de acces la NCTS

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal Semnătura şi ştampila

* EORI- numărul de înregistrare şi identificare al operatorilor economici.

** Se completează obligatoriu pentru primirea certificatului digital.

*** Se bifează cu „X" căsuţa corespunzătoare.

**** Se va elibera câte un certificat digital pentru fiecare adresă (excepţie fac utilizatorii din firme care ies în internet printr-un singur punct).

***** In căsuţa corespunzătoare se completează numele certificatului digital (fişierul cu extensia p12).

ANEXA Nr. 3 la norme

EXEMPLAR....

Lista direcţiilor judeţene de accize şi operaţiuni vamale (DJAOV)/birourilor vamale (BV) pentru care se acordă accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS operatorului economic.............................................

Nr. crt.

Denumirea DJAOV/BV

Codul

Valabilitate

Tipul utilizatorului***

Data autorizării*

Data revocării autorizaţiei**

Comisionar în vamă

Vămuire la domiciliu

Reprezentant

In nume propriu

din următoarele locaţii****:

Nr. crt.

Localitatea

Adresa

(preluată din anexa nr. 2)

Certificat digital nou

Parolă certificat

Director,

*Autoritatea vamală va completa numai DJAOV/BV pentru care s-a obţinut autorizaţia de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

**Autoritatea vamală va completa data revocării autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

***Autoritatea vamală va completa cu „X" câmpul aferent tipului utilizatorului de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

****Autoritatea vamală va completa cu certificatul digital corespunzător fiecărei locaţii solicitate.

ANEXA Nr. 4 la norme

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

Nr................data...................

privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Societatea comercială........................................................................................, număr EORI*......................................, reprezentată legal prin......................................................................., având funcţia de................................................, se angajează:

în calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS faţă de Autoritatea Naţională a Vămilor, în calitate de proprietar al acestuia, astfel:

I. Obligaţiile utilizatorului:

Ne angajăm, în calitate de utilizator al Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, să respectăm regulile impuse de Autoritatea Naţională a Vămilor, singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la sistem, în condiţiile pe care le consideră necesare.

Faţă de cele de mai sus, ne obligăm:

1.  Condiţii tehnice:

a) să deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

b) să deţinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

c) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a echipamentelor IT proprii;

d) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

2. Resursele umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal capabil să utilizeze Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS cu privire la normele în vigoare.

3.  Confidenţialitatea şi securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS al Autorităţii Naţionale a Vămilor, la parametrii definiţi de către aceasta;

b) să nu permitem accesul terţilor la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

c) să nu utilizăm Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

* EORI - număr de înregistrare şi identificare al operatorilor economici.

e) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

f)  să asigurăm confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care luăm cunoştinţă prin utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

g) să asigurăm schimbarea parolelor de acces ale utilizatorilor proprii la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS cu o periodicitate de maximum 30 de zile şi ori de câte ori este cazul.

4. Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorităţii Naţionale a Vămilor asupra activităţii desfăşurate privind:

a) respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţiile şi confidenţialitatea şi securitatea datelor;

b)  nivelul de instruire al persoanelor desemnate să utilizeze Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS şi respectarea instrucţiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Naţională a Vămilor

In cazul nerespectării obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţă că suntem pasibili de a suporta următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite:

a) suspendarea temporară a autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

b) revocarea autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS. Autoritatea Naţională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancţiunile acordate.

Aplicarea sancţiunilor de către Autoritatea Naţională a Vămilor nu exclude răspunderea civilă şi penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârşite.

Data...................

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

...................................................................................

...................................................................................

Semnătura şi ştampila

...................................................................................

ANEXA Nr. 5 la norme

 

ROMÂNIA - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Naţională a Vămilor

EXEMPLAR.......

AUTORIZAŢIE

pentru acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Nr......................data....................

1.  Denumirea şi sediul solicitantului..........................................................

2.  Număr EORI*:............................................

Director,

.............................................................

* EORI - număr de înregistrare şi identificare al operatorilor economici.

ANEXA Nr. 6 la norme

LISTA

persoanelor pentru care se solicită crearea conturilor de utilizator în Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru direcţiile judeţene de accize şi operaţiuni vamale/birourile vamale............

Nr. crt.

CNP

Nume şi prenume

Valabilitate

    Dată început

    Dată sfârşit

Data...................

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 7 la norme

ROMÂNIA - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Autoritatea Naţională a Vămilor

Către,

Societatea Comercială....................................................

DECIZIE

de suspendare/revocare a Autorizaţiei de conectare la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Nr.............data..............

Vă informăm că Autorizaţia de conectare la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS nr...................... din data......................a fost suspendată/revocată.

Motivul suspendării/revocării:

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

In termen de.............zile, sub sancţiunea revocării autorizaţiei, aveţi obligaţia să vă conformaţi următoarelor cerinţe:

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Director,

................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6504/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6504 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu