Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6504 din 8 iulie 2010

pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din 16 iulie 2010In temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS aplicabil pe teritoriul României.

Art. 2. - Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 august 2010, dată la care se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.785/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaraţiilor vamale întocmite prin procedee informatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

ANEXA

NORME

privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS este sistemul informatic care permite procesarea declaraţiilor vamale prin procedee informatice.

2.  Accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS se realizează pe baza autorizaţiei eliberate de Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

CAPITOLUL II    

Procedura de autorizare a accesului la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

A.  Beneficiarul autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

3. Pot fi autorizate să utilizeze Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS persoanele menţionate în anexa nr. 1 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale documentului administrativ unic în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, cu modificările ulterioare.

B. Condiţii de acces

4.  Pentru obţinerea autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, operatorii economici trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice hardware şi software prevăzute în anexa nr. 1.

C.  Dosarul de autorizare

5. Autorizaţia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Cererea de autorizare se transmite la Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, împreună cu declaraţia-angajament, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Toţi solicitanţii vor depune la dosarul de autorizare o copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI. Titularii autorizaţiilor de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată vor anexa copii de pe autorizaţiile aferente.

D. Emiterea autorizaţiei de acces şi a certificatului digital

6.  După verificarea documentelor menţionate la lit. C se întocmeşte autorizaţia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, în două exemplare, şi se semnează de către directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului, împreună cu un exemplar al listei unităţilor vamale pentru care a fost autorizat, conform anexei nr. 3. Câte un exemplar al anexelor menţionate se păstrează în evidenţa Serviciului gestiunea calităţii datelor din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală.

Certificatul digital (fişier care asigură accesul criptat şi securizat la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS) alocat pentru fiecare operator economic (câte unul pentru fiecare locaţie din care se doreşte conectarea la aplicaţie) şi numele utilizatorului/parola necesare conectării la sistem vor fi transmise pe adresa de e-mail menţionată în cererea de  autorizare.  Parola certificatului digital va fi  menţionată în autorizaţie.

7.  După obţinerea autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, titularul acesteia va depune o copie la fiecare direcţie judeţeană de accize şi operaţiuni vamale (DJAOV)/birou vamal pentru care a fost autorizat, conform anexei nr. 3, împreună cu lista persoanelor desemnate să utilizeze sistemul informatic, conform anexei nr. 6.

8.  Persoanele desemnate din cadrul DJAOV/biroului vamal în baza documentelor depuse creează conturi de utilizatori şi atribuie roluri specifice utilizatorilor pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

9.  Persoanele desemnate conform anexei nr. 6 au obligaţia să îşi schimbe parolele de acces după prima conectare la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, fiind direct răspunzătoare pentru toate operaţiunile realizate pe conturile de utilizator.

E. Suspendarea/Revocarea autorizaţiei de acces

10.  Autoritatea Naţională a Vămilor poate suspenda sau revoca autorizaţia de acces dacă:

a)  emiterea ei s-a făcut pe baza unor date sau informaţii incorecte, iar solicitantul avea cunoştinţă ori trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt;

b)  una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;

c) titularul solicită;

d) titularul nu respectă regulile de funcţionare, securitate şi confidenţialitate a datelor, asumate conform anexei nr. 4.

Decizia de suspendare a autorizaţiei, conform anexei nr. 7, conţine data de la care măsura intră în vigoare şi este transmisă atât titularului, cât şi unităţilor vamale pentru care s-a efectuat suspendarea. Unităţile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru utilizatorii operatorului economic suspendat.

11. Autoritatea Naţională a Vămilor nu revocă autorizaţia în cazurile în care titularul îşi îndeplineşte obligaţiile într-un termen stabilit de aceasta.

In cazul în care autorizaţia a fost revocată, decizia de revocare conform anexei nr. 7 se transmite titularului împreună cu anexa nr. 3 actualizată, precum şi unităţilor vamale care vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru utilizatorii operatorului economic revocat.

12. O nouă autorizaţie poate fi emisă numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la revocarea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare descrise în prezentele norme.

F.  Extinderea autorizaţiei de acces la alte unităţi vamale

13.  Pentru extinderea autorizaţiei de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS la alte DJAOV/birouri vamale, titularul transmite Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală o cerere conform anexei nr. 2, cu menţionarea unităţilor vamale pentru care se solicită extinderea. Direcţia tehnologia informaţiilor, comunicaţii şi statistică vamală va transmite solicitantului lista prevăzută în anexa nr. 3 actualizată, acesta urmând a respecta procedura descrisă la pct. 7.

G. Actualizarea datelor privind autorizaţia de acces

14. Autorizaţia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS se actualizează atunci când unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate.

In acest caz, titularul autorizaţiei are obligaţia de a informa în scris, în termen de 24 de ore, Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor cu privire la modificările survenite.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

15.   Operatorul economic depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

16.  Instrucţiunile de instalare şi configurare ale Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS sunt disponibile împreună cu manualul de utilizare pe site-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor: www.customs.ro în secţiunea „Agenţi economici", subsecţiunea „Utilizarea sistemului informatic vamal".

17.  Autoritatea Naţională a Vămilor poate aproba pentru anumite categorii de operatori economici, în cazuri justificate, pe bază de protocol încheiat între părţi, utilizarea altor soluţii de transmitere a datelor de la sistemul informatic al operatorului economic la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS al Autorităţii Naţionale a Vămilor.

18.  Autoritatea Naţională a Vămilor informează operatorii economici, prin publicarea pe site-ul propriu, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

19.  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

CERINŢE   TEHNICE

pentru utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

- Hardware (cerinţe minime)

- Procesor - Pentium IV

- memorie RAM - minim 1 GB

- HDD 150 GB

- USB

>  Conexiune internet stabilă (minim 1 Mbps)

>  Imprimantă Laser (600 Dots/inch)

-  Software

> Windows XP sau Vista

>  Internet Explorer versiunea 6.0 şi superioară sau Mozila Firefox 3.5

> Java Runtime Environment versiunea 1.6 sau superioară

> Acrobat Reader PDF - versiune 7.0 sau superioară

ANEXA Nr. 2 la norme

Nr....................din....................

Către

Autoritatea Naţională a Vămilor

Direcţia de tehnologia informaţiei,

comunicaţii şi statistică vamală

CERERE   DE  AUTORIZARE/EXTINDERE

pentru acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Societatea comercială...................................................................................., număr EORI*.........................................., adresa......................................................., telefon....................fax...................., adresa e-mail**................................., reprezentată legal de..................................................., având funcţia de............................................., solicităm autorizarea pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru următoarele direcţii judeţene de accize şi operaţiuni vamale (DJAOV)/birouri vamale (BV):

Nr. crt.

Denumirea DJAOV/BV

Codul

Tip utilizator***

Comisionar în vamă

Vămuire la domiciliu

Reprezentant

In nume propriu

din următoarele locaţii****:

Nr. crt.

Localitatea

Adresa (Se va completa obligatoriu pentru a fi preluată în anexa nr. 3.)

Alte autorizaţii de acces deţinute*****:

Tipul autorizaţiei

Nume certificat digital (ex.: *.p12)

Autorizaţie de acces la ECS

Autorizaţie de acces la Asycuda web

Autorizaţie de acces la ICS

Autorizaţie de acces la EMCS

Autorizaţie de acces la NCTS

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal Semnătura şi ştampila

* EORI- numărul de înregistrare şi identificare al operatorilor economici.

** Se completează obligatoriu pentru primirea certificatului digital.

*** Se bifează cu „X" căsuţa corespunzătoare.

**** Se va elibera câte un certificat digital pentru fiecare adresă (excepţie fac utilizatorii din firme care ies în internet printr-un singur punct).

***** In căsuţa corespunzătoare se completează numele certificatului digital (fişierul cu extensia p12).

ANEXA Nr. 3 la norme

EXEMPLAR....

Lista direcţiilor judeţene de accize şi operaţiuni vamale (DJAOV)/birourilor vamale (BV) pentru care se acordă accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS operatorului economic.............................................

Nr. crt.

Denumirea DJAOV/BV

Codul

Valabilitate

Tipul utilizatorului***

Data autorizării*

Data revocării autorizaţiei**

Comisionar în vamă

Vămuire la domiciliu

Reprezentant

In nume propriu

din următoarele locaţii****:

Nr. crt.

Localitatea

Adresa

(preluată din anexa nr. 2)

Certificat digital nou

Parolă certificat

Director,

*Autoritatea vamală va completa numai DJAOV/BV pentru care s-a obţinut autorizaţia de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

**Autoritatea vamală va completa data revocării autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

***Autoritatea vamală va completa cu „X" câmpul aferent tipului utilizatorului de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

****Autoritatea vamală va completa cu certificatul digital corespunzător fiecărei locaţii solicitate.

ANEXA Nr. 4 la norme

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

Nr................data...................

privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Societatea comercială........................................................................................, număr EORI*......................................, reprezentată legal prin......................................................................., având funcţia de................................................, se angajează:

în calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS faţă de Autoritatea Naţională a Vămilor, în calitate de proprietar al acestuia, astfel:

I. Obligaţiile utilizatorului:

Ne angajăm, în calitate de utilizator al Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, să respectăm regulile impuse de Autoritatea Naţională a Vămilor, singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la sistem, în condiţiile pe care le consideră necesare.

Faţă de cele de mai sus, ne obligăm:

1.  Condiţii tehnice:

a) să deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

b) să deţinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

c) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a echipamentelor IT proprii;

d) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

2. Resursele umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal capabil să utilizeze Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS cu privire la normele în vigoare.

3.  Confidenţialitatea şi securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS al Autorităţii Naţionale a Vămilor, la parametrii definiţi de către aceasta;

b) să nu permitem accesul terţilor la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

c) să nu utilizăm Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

* EORI - număr de înregistrare şi identificare al operatorilor economici.

e) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

f)  să asigurăm confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care luăm cunoştinţă prin utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

g) să asigurăm schimbarea parolelor de acces ale utilizatorilor proprii la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS cu o periodicitate de maximum 30 de zile şi ori de câte ori este cazul.

4. Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorităţii Naţionale a Vămilor asupra activităţii desfăşurate privind:

a) respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţiile şi confidenţialitatea şi securitatea datelor;

b)  nivelul de instruire al persoanelor desemnate să utilizeze Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS şi respectarea instrucţiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Naţională a Vămilor

In cazul nerespectării obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţă că suntem pasibili de a suporta următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite:

a) suspendarea temporară a autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

b) revocarea autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS. Autoritatea Naţională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancţiunile acordate.

Aplicarea sancţiunilor de către Autoritatea Naţională a Vămilor nu exclude răspunderea civilă şi penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârşite.

Data...................

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

...................................................................................

...................................................................................

Semnătura şi ştampila

...................................................................................

ANEXA Nr. 5 la norme

 

ROMÂNIA - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Naţională a Vămilor

EXEMPLAR.......

AUTORIZAŢIE

pentru acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Nr......................data....................

1.  Denumirea şi sediul solicitantului..........................................................

2.  Număr EORI*:............................................

Director,

.............................................................

* EORI - număr de înregistrare şi identificare al operatorilor economici.

ANEXA Nr. 6 la norme

LISTA

persoanelor pentru care se solicită crearea conturilor de utilizator în Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru direcţiile judeţene de accize şi operaţiuni vamale/birourile vamale............

Nr. crt.

CNP

Nume şi prenume

Valabilitate

    Dată început

    Dată sfârşit

Data...................

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 7 la norme

ROMÂNIA - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Autoritatea Naţională a Vămilor

Către,

Societatea Comercială....................................................

DECIZIE

de suspendare/revocare a Autorizaţiei de conectare la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Nr.............data..............

Vă informăm că Autorizaţia de conectare la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS nr...................... din data......................a fost suspendată/revocată.

Motivul suspendării/revocării:

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

In termen de.............zile, sub sancţiunea revocării autorizaţiei, aveţi obligaţia să vă conformaţi următoarelor cerinţe:

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Director,

................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6504/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6504 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu