Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 6504 din 8 iulie 2010

pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 493 din 16 iulie 2010In temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS aplicabil pe teritoriul României.

Art. 2. - Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 august 2010, dată la care se abrogă Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.785/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaraţiilor vamale întocmite prin procedee informatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

ANEXA

NORME

privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS este sistemul informatic care permite procesarea declaraţiilor vamale prin procedee informatice.

2.  Accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS se realizează pe baza autorizaţiei eliberate de Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.

CAPITOLUL II    

Procedura de autorizare a accesului la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

A.  Beneficiarul autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

3. Pot fi autorizate să utilizeze Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS persoanele menţionate în anexa nr. 1 la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale documentului administrativ unic în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării, cu modificările ulterioare.

B. Condiţii de acces

4.  Pentru obţinerea autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, operatorii economici trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice hardware şi software prevăzute în anexa nr. 1.

C.  Dosarul de autorizare

5. Autorizaţia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Cererea de autorizare se transmite la Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, împreună cu declaraţia-angajament, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Toţi solicitanţii vor depune la dosarul de autorizare o copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI. Titularii autorizaţiilor de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată vor anexa copii de pe autorizaţiile aferente.

D. Emiterea autorizaţiei de acces şi a certificatului digital

6.  După verificarea documentelor menţionate la lit. C se întocmeşte autorizaţia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, în două exemplare, şi se semnează de către directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului, împreună cu un exemplar al listei unităţilor vamale pentru care a fost autorizat, conform anexei nr. 3. Câte un exemplar al anexelor menţionate se păstrează în evidenţa Serviciului gestiunea calităţii datelor din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală.

Certificatul digital (fişier care asigură accesul criptat şi securizat la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS) alocat pentru fiecare operator economic (câte unul pentru fiecare locaţie din care se doreşte conectarea la aplicaţie) şi numele utilizatorului/parola necesare conectării la sistem vor fi transmise pe adresa de e-mail menţionată în cererea de  autorizare.  Parola certificatului digital va fi  menţionată în autorizaţie.

7.  După obţinerea autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, titularul acesteia va depune o copie la fiecare direcţie judeţeană de accize şi operaţiuni vamale (DJAOV)/birou vamal pentru care a fost autorizat, conform anexei nr. 3, împreună cu lista persoanelor desemnate să utilizeze sistemul informatic, conform anexei nr. 6.

8.  Persoanele desemnate din cadrul DJAOV/biroului vamal în baza documentelor depuse creează conturi de utilizatori şi atribuie roluri specifice utilizatorilor pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

9.  Persoanele desemnate conform anexei nr. 6 au obligaţia să îşi schimbe parolele de acces după prima conectare la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, fiind direct răspunzătoare pentru toate operaţiunile realizate pe conturile de utilizator.

E. Suspendarea/Revocarea autorizaţiei de acces

10.  Autoritatea Naţională a Vămilor poate suspenda sau revoca autorizaţia de acces dacă:

a)  emiterea ei s-a făcut pe baza unor date sau informaţii incorecte, iar solicitantul avea cunoştinţă ori trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt;

b)  una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;

c) titularul solicită;

d) titularul nu respectă regulile de funcţionare, securitate şi confidenţialitate a datelor, asumate conform anexei nr. 4.

Decizia de suspendare a autorizaţiei, conform anexei nr. 7, conţine data de la care măsura intră în vigoare şi este transmisă atât titularului, cât şi unităţilor vamale pentru care s-a efectuat suspendarea. Unităţile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru utilizatorii operatorului economic suspendat.

11. Autoritatea Naţională a Vămilor nu revocă autorizaţia în cazurile în care titularul îşi îndeplineşte obligaţiile într-un termen stabilit de aceasta.

In cazul în care autorizaţia a fost revocată, decizia de revocare conform anexei nr. 7 se transmite titularului împreună cu anexa nr. 3 actualizată, precum şi unităţilor vamale care vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru utilizatorii operatorului economic revocat.

12. O nouă autorizaţie poate fi emisă numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la revocarea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare descrise în prezentele norme.

F.  Extinderea autorizaţiei de acces la alte unităţi vamale

13.  Pentru extinderea autorizaţiei de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS la alte DJAOV/birouri vamale, titularul transmite Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală o cerere conform anexei nr. 2, cu menţionarea unităţilor vamale pentru care se solicită extinderea. Direcţia tehnologia informaţiilor, comunicaţii şi statistică vamală va transmite solicitantului lista prevăzută în anexa nr. 3 actualizată, acesta urmând a respecta procedura descrisă la pct. 7.

G. Actualizarea datelor privind autorizaţia de acces

14. Autorizaţia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS se actualizează atunci când unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate.

In acest caz, titularul autorizaţiei are obligaţia de a informa în scris, în termen de 24 de ore, Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor cu privire la modificările survenite.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

15.   Operatorul economic depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

16.  Instrucţiunile de instalare şi configurare ale Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS sunt disponibile împreună cu manualul de utilizare pe site-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor: www.customs.ro în secţiunea „Agenţi economici", subsecţiunea „Utilizarea sistemului informatic vamal".

17.  Autoritatea Naţională a Vămilor poate aproba pentru anumite categorii de operatori economici, în cazuri justificate, pe bază de protocol încheiat între părţi, utilizarea altor soluţii de transmitere a datelor de la sistemul informatic al operatorului economic la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS al Autorităţii Naţionale a Vămilor.

18.  Autoritatea Naţională a Vămilor informează operatorii economici, prin publicarea pe site-ul propriu, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

19.  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1 la norme

CERINŢE   TEHNICE

pentru utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

- Hardware (cerinţe minime)

- Procesor - Pentium IV

- memorie RAM - minim 1 GB

- HDD 150 GB

- USB

>  Conexiune internet stabilă (minim 1 Mbps)

>  Imprimantă Laser (600 Dots/inch)

-  Software

> Windows XP sau Vista

>  Internet Explorer versiunea 6.0 şi superioară sau Mozila Firefox 3.5

> Java Runtime Environment versiunea 1.6 sau superioară

> Acrobat Reader PDF - versiune 7.0 sau superioară

ANEXA Nr. 2 la norme

Nr....................din....................

Către

Autoritatea Naţională a Vămilor

Direcţia de tehnologia informaţiei,

comunicaţii şi statistică vamală

CERERE   DE  AUTORIZARE/EXTINDERE

pentru acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Societatea comercială...................................................................................., număr EORI*.........................................., adresa......................................................., telefon....................fax...................., adresa e-mail**................................., reprezentată legal de..................................................., având funcţia de............................................., solicităm autorizarea pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru următoarele direcţii judeţene de accize şi operaţiuni vamale (DJAOV)/birouri vamale (BV):

Nr. crt.

Denumirea DJAOV/BV

Codul

Tip utilizator***

Comisionar în vamă

Vămuire la domiciliu

Reprezentant

In nume propriu

din următoarele locaţii****:

Nr. crt.

Localitatea

Adresa (Se va completa obligatoriu pentru a fi preluată în anexa nr. 3.)

Alte autorizaţii de acces deţinute*****:

Tipul autorizaţiei

Nume certificat digital (ex.: *.p12)

Autorizaţie de acces la ECS

Autorizaţie de acces la Asycuda web

Autorizaţie de acces la ICS

Autorizaţie de acces la EMCS

Autorizaţie de acces la NCTS

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal Semnătura şi ştampila

* EORI- numărul de înregistrare şi identificare al operatorilor economici.

** Se completează obligatoriu pentru primirea certificatului digital.

*** Se bifează cu „X" căsuţa corespunzătoare.

**** Se va elibera câte un certificat digital pentru fiecare adresă (excepţie fac utilizatorii din firme care ies în internet printr-un singur punct).

***** In căsuţa corespunzătoare se completează numele certificatului digital (fişierul cu extensia p12).

ANEXA Nr. 3 la norme

EXEMPLAR....

Lista direcţiilor judeţene de accize şi operaţiuni vamale (DJAOV)/birourilor vamale (BV) pentru care se acordă accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS operatorului economic.............................................

Nr. crt.

Denumirea DJAOV/BV

Codul

Valabilitate

Tipul utilizatorului***

Data autorizării*

Data revocării autorizaţiei**

Comisionar în vamă

Vămuire la domiciliu

Reprezentant

In nume propriu

din următoarele locaţii****:

Nr. crt.

Localitatea

Adresa

(preluată din anexa nr. 2)

Certificat digital nou

Parolă certificat

Director,

*Autoritatea vamală va completa numai DJAOV/BV pentru care s-a obţinut autorizaţia de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

**Autoritatea vamală va completa data revocării autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

***Autoritatea vamală va completa cu „X" câmpul aferent tipului utilizatorului de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

****Autoritatea vamală va completa cu certificatul digital corespunzător fiecărei locaţii solicitate.

ANEXA Nr. 4 la norme

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

Nr................data...................

privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Societatea comercială........................................................................................, număr EORI*......................................, reprezentată legal prin......................................................................., având funcţia de................................................, se angajează:

în calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS faţă de Autoritatea Naţională a Vămilor, în calitate de proprietar al acestuia, astfel:

I. Obligaţiile utilizatorului:

Ne angajăm, în calitate de utilizator al Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, să respectăm regulile impuse de Autoritatea Naţională a Vămilor, singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la sistem, în condiţiile pe care le consideră necesare.

Faţă de cele de mai sus, ne obligăm:

1.  Condiţii tehnice:

a) să deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

b) să deţinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

c) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a echipamentelor IT proprii;

d) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

2. Resursele umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal capabil să utilizeze Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS cu privire la normele în vigoare.

3.  Confidenţialitatea şi securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS al Autorităţii Naţionale a Vămilor, la parametrii definiţi de către aceasta;

b) să nu permitem accesul terţilor la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

c) să nu utilizăm Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

* EORI - număr de înregistrare şi identificare al operatorilor economici.

e) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

f)  să asigurăm confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care luăm cunoştinţă prin utilizarea Sistemului român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS.

g) să asigurăm schimbarea parolelor de acces ale utilizatorilor proprii la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS cu o periodicitate de maximum 30 de zile şi ori de câte ori este cazul.

4. Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorităţii Naţionale a Vămilor asupra activităţii desfăşurate privind:

a) respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţiile şi confidenţialitatea şi securitatea datelor;

b)  nivelul de instruire al persoanelor desemnate să utilizeze Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS şi respectarea instrucţiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Naţională a Vămilor

In cazul nerespectării obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţă că suntem pasibili de a suporta următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite:

a) suspendarea temporară a autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS;

b) revocarea autorizaţiei de acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS. Autoritatea Naţională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancţiunile acordate.

Aplicarea sancţiunilor de către Autoritatea Naţională a Vămilor nu exclude răspunderea civilă şi penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârşite.

Data...................

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

...................................................................................

...................................................................................

Semnătura şi ştampila

...................................................................................

ANEXA Nr. 5 la norme

 

ROMÂNIA - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Naţională a Vămilor

EXEMPLAR.......

AUTORIZAŢIE

pentru acces la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Nr......................data....................

1.  Denumirea şi sediul solicitantului..........................................................

2.  Număr EORI*:............................................

Director,

.............................................................

* EORI - număr de înregistrare şi identificare al operatorilor economici.

ANEXA Nr. 6 la norme

LISTA

persoanelor pentru care se solicită crearea conturilor de utilizator în Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS pentru direcţiile judeţene de accize şi operaţiuni vamale/birourile vamale............

Nr. crt.

CNP

Nume şi prenume

Valabilitate

    Dată început

    Dată sfârşit

Data...................

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal Semnătura şi ştampila

ANEXA Nr. 7 la norme

ROMÂNIA - MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Autoritatea Naţională a Vămilor

Către,

Societatea Comercială....................................................

DECIZIE

de suspendare/revocare a Autorizaţiei de conectare la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS

Nr.............data..............

Vă informăm că Autorizaţia de conectare la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS nr...................... din data......................a fost suspendată/revocată.

Motivul suspendării/revocării:

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

In termen de.............zile, sub sancţiunea revocării autorizaţiei, aveţi obligaţia să vă conformaţi următoarelor cerinţe:

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ ........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Director,

................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 6504/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 6504 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu