Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 65/141 din 20 ianuarie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI


SmartCity3

              Nr. 65 din 20 ianuarie 2004
              MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
              Nr. 141 din 18 februarie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 190 din  4 martie 2004

    Avand in vedere prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    in temeiul art. 11 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu modificarile ulterioare, si al art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003,

    ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului si ministrul administratiei si internelor emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice de intocmire a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii.

                   p. Ministrul agriculturii,
                   padurilor, apelor si mediului,
                   Petre Daea,
                   secretar de stat

                   Ministrul administratiei si internelor,
                   Ioan Rus

                   Ministrul delegat
                   pentru administratia publica,
                   Gabriel Oprea

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
    de intocmire a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de intocmire a cadastrului de specialitate al amenajarilor de imbunatatiri funciare.
    Art. 2
    In sensul prezentelor norme metodologice, termenii folositi au urmatoarele intelesuri:
    - amenajare de imbunatatiri funciare - o suprafata de teren deservita de una sau de mai multe categorii de lucrari de imbunatatiri funciare;
    - cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare - subsistemul de evidenta si inventariere sistematica tehnica si economica a tuturor bunurilor imobile din cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare din Romania, cu respectarea datelor de baza din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarul;
    - categoriile de lucrari de imbunatatiri funciare - lucrarile destinate desfasurarii unei anumite activitati de imbunatatiri funciare si care cuprind:
    a) lucrarile de irigatii;
    b) lucrarile de desecare si drenaj;
    c) lucrarile de orezarii;
    d) lucrarile de combatere a eroziunii solului (de suprafata sau de adancime);
    e) lucrarile de aparare impotriva inundatiilor si de regularizare a cursurilor de apa;
    f) lucrarile din amenajarile silvice;
    - dotari - cladirile, drumurile de acces, liniile electrice si alte obiective care deservesc una sau mai multe amenajari de imbunatatiri funciare;
    - imbunatatiri funciare - ansamblul lucrarilor si activitatilor care au ca obiective:
    a) sa asigure un nivel corespunzator de umiditate a solului care sa permita sau sa stimuleze cresterea plantelor, incluzand plantatiile vitipomicole, culturile agricole si silvice;
    b) sa asigure protectia terenurilor de orice fel si a oricaror categorii de constructii fata de inundatii si alunecari de teren, precum si protectia lacurilor de acumulare impotriva colmatarii si regularizarea cursurilor de apa;
    c) sa asigure ameliorarea solurilor acide, saraturate si nisipoase, precum si protectia impotriva eroziunii si poluarii;
    - lucrare de imbunatatiri funciare - un complex de constructii, instalatii si dotari care asigura realizarea unei activitati de imbunatatiri funciare;
    - obiectiv de imbunatatiri funciare - parte componenta a unei lucrari de imbunatatiri funciare, care ocupa o anumita suprafata de teren;
    - terenurile deservite de lucrarile de imbunatatiri funciare - terenurile care beneficiaza de o anumita categorie de lucrari de imbunatatiri funciare.

    NOTA:
    Lucrarile de imbunatatiri funciare care apartin domeniului public al statului sunt prevazute la pct. 1 din anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 23/2000 privind infiintarea Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 440/2001.

    CAP. 2
    Cerintele cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare

    Art. 3
    Cerintele de baza ale cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare deriva din cerintele de baza ale cadastrelor de specialitate, si anume:
    a) realizarea unui sistem de evidenta si inventariere sistematica a corpurilor de proprietate sub aspect tehnic si economic;
    b) respectarea normelor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, denumit in continuare ONCGC, referitoare la datele de baza din cadastrul general privind suprafata, categoria de folosinta si proprietarul.
    Art. 4
    (1) Cerintele specifice ale cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare cuprind regulile de evidenta si inventariere sistematica tehnica si economica a amenajarilor de imbunatatiri funciare.
    (2) Prin evidenta tehnica se stabilesc urmatoarele:
    a) delimitarea suprafetelor de teren ocupate cu lucrari de imbunatatiri funciare, cu respectarea normelor cadastrului general si a prevederilor normelor privind zonele de protectie pentru diferitele categorii de lucrari de imbunatatiri funciare;
    b) delimitarea suprafetelor de teren deservite de lucrarile de imbunatatiri funciare, care beneficiaza de activitati de imbunatatiri funciare si care se traseaza pe planuri la scarile 1:10.000 - 1:100.000, in corelare cu programul de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole;
    c) stabilirea limitelor amenajarilor de imbunatatiri funciare, care rezulta din reuniunea suprafetelor de teren deservite de lucrarile de imbunatatiri funciare.
    (3) Prin evidenta economica se definesc urmatoarele subcategorii de folosinta, corespunzator categoriilor de lucrari de imbunatatiri funciare definite la art. 2:
    1. pentru suprafetele ocupate cu diverse categorii de lucrari:
    a) suprafete ocupate cu lucrari de irigatii (Soi);
    b) suprafete ocupate cu lucrari de desecare si drenaj (Sod);
    c) suprafete ocupate cu lucrarile din orezarii (Soo);
    d) suprafete ocupate cu lucrari de combatere a eroziunii solului (Soc);
    e) suprafete ocupate cu lucrari de aparare impotriva inundatiilor si de regularizare a cursurilor de apa (Soa);
    f) suprafete ocupate cu lucrarile din amenajarile silvice (Sos);
    2. pentru suprafetele deservite de lucrarile de imbunatatiri funciare:
    a) suprafete deservite de lucrarile de irigatii (Sdi);
    b) suprafete deservite de lucrarile de desecare si drenaj (Sdd);
    c) suprafete deservite de lucrarile din orezarii (Sdo);
    d) suprafete deservite de lucrarile de combatere a eroziunii solului (Sdc);
    e) suprafete deservite de lucrarile de aparare impotriva inundatiilor si de regularizare a cursurilor de apa (Sda);
    f) suprafete deservite de lucrarile din amenajarile silvice (Sds).
    (4) Evidenta datelor specifice cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare se va realiza prin crearea unei baze de date cu structura prevazuta in anexa nr. 4.
    Art. 5
    (1) Pentru incadrarea cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare in cadastrul general se vor indeplini urmatoarele cerinte:
    a) lucrarile de cadastru al amenajarilor de imbunatatiri funciare se intocmesc pe unitati administrativ-teritoriale;
    b) derularea programelor de realizare a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare se face cu respectarea tuturor normelor si regulamentelor emise de ONCGC privind lansarea, executia si receptia tuturor lucrarilor;
    c) cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare va utiliza din evidenta unitatilor subordonate ONCGC si a unitatilor administrativ-teritoriale inventarele de coordonate pentru punctele geodezice din retelele nationale sau din retelele de sprijin si de indesire realizate si aprobate, planurile cadastrale la scari mai mari de 1:10.000.
    (2) Datele din cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare, specifice cadastrului general, in format digital, se pun la dispozitie ONCGC pentru alcatuirea si actualizarea cadastrului.

    CAP. 3
    Structura activitatilor de realizare a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare

    Art. 6
    (1) Intocmirea cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape: intocmirea documentatiei de fundamentare, executarea lucrarilor de cadastru al amenajarilor de imbunatatiri funciare.
    (2) Cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare se realizeaza si prin executarea de lucrari geodezice, topografice, fotogrammetrice, cartografice si alte asemenea lucrari, pentru satisfacerea necesitatilor proprii specifice domeniului imbunatatirilor funciare.

    SECTIUNEA 1
    Intocmirea documentatiei de fundamentare

    Art. 7
    Intocmirea documentatiei de fundamentare consta in desfasurarea urmatoarelor activitati:
    a) inventarierea tuturor obiectivelor de imbunatatiri funciare care fac obiectul cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    b) inventarierea planurilor topografice si cadastrale pe care sunt figurate lucrarile de imbunatatiri funciare aflate in arhiva Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A., denumita in continuare SNIF, Societatii Comerciale "ISPIF" - S.A., denumita in continuare ISPIF, sucursalelor SNIF, Centrului Roman pentru Utilizarea Teledetectiei in Agricultura, denumit in continuare CRUTA, a altor agenti economici care s-au desprins din structura SNIF sau care au contribuit la realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    c) analiza datelor rezultate din masuratorile executate pentru amplasarea si realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    d) analiza datelor rezultate din masuratorile executate pentru alte categorii de lucrari si care au fost avizate de ONCGC si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie, denumite in continuare OJCGC, si de Directia generala de urbanism si amenajarea teritoriului in zonele in care sunt amplasate lucrari de imbunatatiri funciare, cum sunt: retelele geodezice de sprijin, de indesire si de ridicare, planurile la diferite scari, rezultate din masuratorile pentru aplicarea Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile ulterioare, masuratorile pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile ulterioare, alte masuratori topografice si cadastrale;
    e) analiza planurilor in format digital, raster sau vectorial, existente la OJCGC, ISPIF, CRUTA si la alti agenti economici sau institutii publice care au efectuat lucrari de geodezie si cadastru in zonele in care sunt situate lucrari de imbunatatiri funciare;
    f) analiza ortofotoplanurilor existente la OJCGC;
    g) alcatuirea unui tabel sinoptic pentru toate lucrarile de imbunatatiri funciare din cadrul unui judet, cuprinzand urmatoarele rubrici:
    - denumirea amenajarii de imbunatatiri funciare;
    - denumirea detinatorului, care poate fi una dintre sucursalele SNIF, sau a altor detinatori;
    - regimul juridic al bunurilor mobile din amenajarile de imbunatatiri funciare, care precizeaza apartenenta bunurilor care formeaza lucrarile de imbunatatiri funciare la domeniul public sau privat al statului ori la domeniul privat, ca parte a capitalului social al societatilor comerciale sau a proprietatii individuale ori colective a persoanelor fizice sau juridice;
    - suprafata aproximativa;
    - actele sau faptele juridice de atribuire, care sa mentioneze emitentul actului, numarul si data actului, suprafata inscrisa in act;
    - date despre lucrarile efectuate conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile ulterioare, care includ data, executantul, numarul dosarului, numarul actului de proprietate eliberat;
    - date furnizate de OJCGC sau de Directia generala de urbanism si amenajare a teritoriului, referitoare la obiectivele de imbunatatiri funciare inscrise in evidentele tehnice de cadastru sau informatii oferite de inregistrarile din cartea funciara;
    - informatii despre lucrarile executate anterior, planurile topografice si cadastrale existente, ortofotoplanurile care acopera zona in care este amplasat corpul de proprietate;
    - date estimative cu cantitatile de lucrari topografice pentru zonele in care nu exista planuri topografice sau cadastrale;
    - evaluarea estimativa a cheltuielilor necesare defalcate pe capitolele de cheltuieli;
    - perioada preconizata pentru executarea lucrarilor specifice de cadastru al amenajarilor de imbunatatiri funciare.

    SECTIUNEA a 2-a
    Executarea lucrarilor de cadastru al amenajarilor de imbunatatiri funciare

    Art. 8
    Executarea lucrarilor de cadastru al amenajarilor de imbunatatiri funciare se face prin parcurgerea urmatoarelor etape:
    a) recunoasterea si delimitarea obiectivelor de imbunatatiri funciare si identificarea vecinilor, realizate de o comisie formata din reprezentanti ai administratorului sau proprietarului lucrarilor de imbunatatiri funciare, ai consiliului local si ai executantului, care are urmatoarele sarcini:
    - identificarea planurilor pe care este amplasat obiectivul de imbunatatiri funciare;
    - identificarea documentatiei cadastrale, cu precizarea persoanelor fizice si juridice care detin terenuri in zonele limitrofe obiectivului de imbunatatiri funciare;
    - recunoasterea pe teren a obiectivului de imbunatatiri funciare;
    - schita obiectivului de imbunatatiri funciare, cu precizarea punctelor de frangere;
    - stabilirea punctelor de frangere in care trebuie amplasate borne sau alte mijloace de semnalizare;
    - identificarea vecinilor obiectivului de imbunatatiri funciare;
    b) incheierea proceselor-verbale privind delimitarea si vecinatatile, pe baza datelor prevazute la lit. a), conform modelului din anexa nr. 1, pentru obiectivele apartinand domeniului privat al statului, cum sunt: sediile de sisteme de irigatii sau desecare si drenaj, cantoane, statii de pompare de punere sub presiune, si, conform modelului din anexa nr. 2, pentru obiectivele care apartin domeniului public al statului, cum sunt: statiile de pompare de baza, canalele de aductiune, canalele de desecare, lucrarile de combatere a eroziunii solului, digurile de aparare impotriva inundatiilor etc.;
    c) executarea de masuratori pentru:
    - crearea sau completarea retelelor geodezice de sprijin, indesire si ridicare, respectandu-se criteriile stabilite potrivit pct. 3 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general;
    - delimitarea obiectivelor de imbunatatiri funciare si marcarea punctelor prin amplasarea de marci si borne realizate conform modelului din anexa nr. 3;
    - reambularea sau realizarea planurilor topografice si, respectiv, a planurilor cadastrale;
    d) executarea lucrarilor pentru intocmirea planurilor de baza si de ansamblu, in format digital, prin efectuarea urmatoarelor operatiuni:
    - conversia in format raster si vectorial a planurilor de situatie analogice la scara 1:25.000 sau mai mare, pentru reprezentarea limitelor amenajarilor de imbunatatiri funciare, si la scara 1:5.000 sau mai mare, pentru reprezentarea lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    - crearea elementelor specifice planului cadastral;
    - delimitarea cadastrala;
    - stabilirea categoriilor si subcategoriilor de folosinta;
    - calculul suprafetelor;
    e) crearea si actualizarea bazelor de date cu inregistrarile specifice lucrarilor de imbunatatiri funciare;
    f) intocmirea registrelor cadastrale;
    g) crearea de planuri cadastrale analogice;
    h) implementarea sistemului de exploatare si intretinere a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare.

    CAP. 4
    Continutul documentatiei de cadastru al amenajarilor de imbunatatiri funciare

    Art. 9
    Documentatia de cadastru al amenajarilor de imbunatatiri funciare consta in inregistrarile inscrise in tabelul de mai jos.

________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea documentatiei                     Continutul
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Retele geodezice de      Datele prevazute la pct. 3.4.5 din Normele tehnice
     sprijin si de ridicare   de introducere a cadastrului general, precum si
                              documentatia de verificare a retelei
________________________________________________________________________________
  2. Planuri topografice      Planuri in format digital care cuprind toate
     de baza                  elementele prevazute la pct. 6.3.4 din Normele
                              tehnice de introducere a cadastrului general,
                              precum si elementele specifice cadastrului
                              amenajarilor de imbunatatiri funciare. Planurile
                              analogice redactate pe baza planurilor digitale se
                              realizeaza la scara 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, in
                              functie de densitatea detaliilor.
________________________________________________________________________________
  3. Planuri cadastrale       Derivate din planul topografic pe care se
     digitale de baza         evidentiaza parcelele conform normelor ONCGC
________________________________________________________________________________
  4. Planuri cadastrale       Derivate din planul topografic pe care se
     digitale pentru          evidentiaza parcelele cu urmatoarele suprafete:
     obiectivele de           a) suprafata deservita de lucrarile de
     imbunatatiri funciare    imbunatatiri funciare, pe categorii de lucrari:
                              - suprafete deservite de lucrari de irigatii
                              (Sdi);
                              - suprafete deservite de lucrari de desecare si
                              drenaj (Sdd);
                              - suprafete deservite de lucrari din orezarii
                              (Sdo);
                              - suprafete deservite de lucrari de combatere a
                              eroziunii solului (Sdc);
                              - suprafete deservite de lucrari de aparare
                              impotriva inundatiilor si de regularizare a
                              cursurilor de apa (Sda);
                              - suprafete deservite de lucrari din amenajarile
                              silvice (Sds);
                              b) suprafata ocupata de lucrarile de imbunatatiri
                              funciare, pe categorii de lucrari:
                              - suprafete ocupate cu lucrari de irigatii (Soi);
                              - suprafete ocupate cu lucrari de desecare si
                              drenaj (Sod);
                              - suprafete ocupate cu lucrari din orezarii (Soo);
                              - suprafete ocupate cu lucrari de combatere a
                              eroziunii solului (Soc);
                              - suprafete ocupate cu lucrari de aparare
                              impotriva inundatiilor si de regularizare a
                              cursurilor de apa (Soa);
                              - suprafete ocupate cu lucrari de imbunatatiri
                              funciare din amenajarile silvice (Sos);
                              c) suprafata zonei de protectie (Sp);
                              d) suprafata aferenta cailor de transport (St);
                              e) suprafata aferenta retelelor (Sr);
                              f) suprafata construita (Sc)
________________________________________________________________________________
  5. Numerotarea cadastrala   Din cadastrul general se preia numerotarea
                              sectoarelor cadastrale si a corpurilor de
                              proprietate.
                              Pentru cadastrul amenajarilor de imbunatatiri
                              funciare se efectueaza o numerotare cadastrala
                              specifica, conform urmatoarelor subcategorii de
                              folosinta: Sdo, Sdc, Sdd, Sda, Sds, respectiv Soo,
                              Soc, Sod, Soa, Sos.
________________________________________________________________________________
  6. Planuri cadastrale de    Se utilizeaza planuri in format digital care vor
     ansamblu                 cuprinde toate elementele prevazute la pct. 6.2.3
                              din Normele tehnice de introducere a cadastrului
                              general, precum si elementele specifice
                              cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare.
                              Planurile analogice redactate pe baza planurilor
                              digitale se realizeaza la scara 1:25.000,
                              1:50.000, 1:100.000, in functie de densitatea
                              detaliilor.
________________________________________________________________________________
  7. Registre cadastrale      Pentru cadastrul general se intocmesc pe unitati
                              administrativ-teritoriale si contin in anexe:
                              - fisa corpului de proprietate;
                              - registrul cadastral al parcelelor;
                              - indexul alfabetic al proprietarilor;
                              - registrul cadastral al proprietarilor;
                              - fisa centralizatoare.
                              Pentru cadastrul de imbunatatiri funciare se
                              intocmesc:
                              - registrul cadastral al amenajarilor de
                              imbunatatiri funciare pe amenajari, conform
                              modelului din anexa nr. 5;
                              - registrul cadastral al amenajarilor de
                              imbunatatiri funciare pe judete, conform modelului
                              din anexa nr. 6;
                              - registrul detinatorilor de amenajari de
                              imbunatatiri funciare, conform modelului din                             
                              anexa nr. 7.
________________________________________________________________________________

    CAP. 5
    Continutul documentatiei care se preda beneficiarului

    Art. 10
    Documentatia cadastrala ce se preda beneficiarului va cuprinde urmatoarele documente:
    a) avizul de incepere a lucrarilor de la ONCGC sau OJCGC;
    b) tema lucrarii;
    c) memoriul tehnic;
    d) documentatia cadastrala conform tabelului prevazut la art. 9;
    e) procesul-verbal de verificare, receptie si avizare interna;
    f) procesul-verbal de receptie a lucrarilor, incheiat cu reprezentantii ONCGC sau OJCGC.

    CAP. 6
    Verificarea, receptia si avizarea lucrarilor de cadastru al amenajarilor de imbunatatiri funciare

    Art. 11
    Verificarea, receptia si avizarea interna a lucrarilor de cadastru al amenajarilor de imbunatatiri funciare se executa de catre o comisie numita prin decizie a organului de specialitate care coordoneaza activitatea cadastrului de specialitate al amenajarilor de imbunatatiri funciare, care face verificari in teren si analizeaza documentatia cadastrala. Comisia va verifica in teren minimum 5% din elementele cuprinse in planul topografic digital, aceasta verificare referindu-se la precizia punctelor noi ale retelei, precizia punctelor de detaliu, precum si corespondenta elementelor din teren cu cele de pe plan. Prin analiza documentatiei cadastrale se verifica daca lucrarea este intocmita in conformitate cu prezentele norme metodologice si cu tema de proiectare care a stat la baza executarii acestei lucrari.
    Art. 12
    Verificarea si receptia de catre ONCGC sau OJCGC se fac potrivit Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, elaborat de ONCGC sau OJCGC.

    CAP. 7
    Inscrierea corpurilor de proprietate ale amenajarilor de imbunatatiri funciare in actele de publicitate imobiliara

    Art. 13
    Pana la introducerea cadastrului general la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atat in intravilan, cat si in extravilan, inscrierea corpurilor de proprietate in cartea funciara se face cu caracter nedefinitiv conform prevederilor art. 61 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, pe baza lucrarilor executate conform Hotararii Guvernului nr. 834/1991, cu modificarile ulterioare.

    CAP. 8
    Organizarea cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare

    Art. 14
    (1) Cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare se realizeaza in vederea exploatarii si intretinerii la nivelul subunitatilor teritoriale ale administratorului amenajarilor de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public sau privat al statului, cu posibilitatea comasarii datelor la nivelul sediului central. Consultarea si comunicarea de date intre subunitatile teritoriale ale administratorului amenajarilor de imbunatatiri funciare si sediul central al acestuia se vor face prin reteaua Internet sau Intranet.
    (2) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica si amenajarilor de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public sau privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si celor detinute de proprietarii privati de teren sau administrate de alti agenti economici ori institutii publice.
    Art. 15
    Datele din cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare care pot fi incluse in cadastrul general vor fi furnizate ONCGC in conditiile legii. Aceste date vor putea fi utilizate de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, precum si de unitatile subordonate ale acestui minister, fara plata vreunei taxe catre ONCGC.
    Art. 16
    Datele specifice cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare vor putea fi furnizate de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului altor beneficiari, contra cost, conform unor tarife stabilite de acesta, ce se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Finantarea lucrarilor de cadastru al amenajarilor de imbunatatiri funciare se face din sursele prevazute de lege.
    Art. 18
    Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Modelul procesului-verbal privind delimitarea si vecinatatile pentru obiectivele de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al statului

                                 PROCES-VERBAL
           incheiat astazi, ....., luna ............, anul .........,

privind delimitarea obiectivului de imbunatatiri funciare ...................., detinut de Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A., din domeniul privat al statului, apartinand de sucursala .................................., situat pe teritoriul localitatii ..................., judetul ................, in vederea stabilirii si evaluarii terenurilor.
    In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat, cu modificarile ulterioare, si ale criteriilor emise de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Finantelor, in aplicarea acesteia am procedat la identificarea limitei si vecinatatilor obiectivului sus-mentionat.
    La obiectiv se ajunge plecand din ....................................., pe drumul ............................................, circa ............... m/km.
    Obiectivul este/nu este imprejmuit cu ................................... .
    Conform anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 611/1997, obiectivul dispune/nu dispune de o zona de protectie in latime de ....... m imprejurul lui.
    Punctele de frangere ale limitei obiectivului, notate de la 1 la ..., precum si distantele dintre acestea sunt reprezentate pe schita din anexa care face parte integranta din prezentul proces-verbal.
    Obiectivul descris mai sus are urmatorii vecini:
________________________________________________________________________________
Intre     Numele si prenumele    Seria si numarul  Adresa    Semnatura
punctele  (denumirea vecinului)  actului de        (sediul)  (si stampila pentru
                                 identitate                  persoane juridice)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare, toate cu valoare de original.

          Reprezentantul               Reprezentantul        Reprezentantul
       Societatii Nationale              Primariei,           executantului,
  "Imbunatatiri Funciare" - S.A.,
  ...............................    ..................     ..................
       (numele, prenumele            (numele, prenumele     (numele, prenumele
          si semnatura)                 si semnatura)          si semnatura)


                                          Anexa la procesul-verbal din data de
                                          ..... luna ........... anul ........

    Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    Sucursala .........................................
    Obiectivul ................... situat pe teritoriul
    localitatii ............., judetul ................

                                SCHITA DE TEREN
(conturul obiectivului cu punctele de frangere, distantele dintre puncte si vecini) - domeniul privat al statului

    Figura 1, reprezentand schita de teren, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 4 martie 2004, la pagina 8.

    NOTA:
    Latimea zonei de protectie se va stabili conform anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 611/1997.

    Executantul,
    ............
    (semnatura)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Modelul procesului-verbal privind delimitarea si vecinatatile pentru obiectivele de imbunatatiri funciare apartinand domeniului public al statului

                                 PROCES-VERBAL
           incheiat astazi, ....., luna ............, anul .........,

privind delimitarea obiectivului Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. ..............., din domeniul public al statului, apartinand de sucursala .............., situat pe teritoriul localitatii ............, judetul .............., in vederea executarii lucrarilor de cadastru pentru imbunatatiri funciare.
    In conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile ulterioare, am procedat la identificarea limitei si vecinatatilor obiectivului sus-mentionat.
    La obiectiv se ajunge plecand din .............................., pe drumul ................................, circa ........... m/km.
    Obiectivul este/nu este imprejmuit cu ................................... .
    Conform anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 611/1997, obiectivul dispune/nu dispune de o zona de protectie in latime de ...... m imprejurul lui.
    Punctele de frangere ale limitei obiectivului, notate de la 1 la ..., precum si distantele dintre acestea sunt reprezentate pe schita din anexa care face parte integranta din prezentul proces-verbal.
    Obiectivul descris mai sus are urmatorii vecini:
________________________________________________________________________________
Intre     Numele si prenumele    Seria si numarul  Adresa   Semnatura
punctele  (denumirea vecinului)  actului de        (sediul) (si stampila pentru
                                 identitate                 persoanele juridice)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    Prezentul proces-verbal s-a intocmit in 3 exemplare, toate cu valoare de original.

          Reprezentantul               Reprezentantul        Reprezentantul
       Societatii Nationale              Primariei,           executantului,
  "Imbunatatiri Funciare" - S.A.,
  ...............................    ..................     ..................
       (numele, prenumele            (numele, prenumele     (numele, prenumele
          si semnatura)                 si semnatura)          si semnatura)

                                          Anexa la procesul-verbal din data de
                                          ..... luna ........... anul ........

    Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    Sucursala .........................................
    Obiectivul ................... situat pe teritoriul
    localitatii ............., judetul ................

                                SCHITA DE TEREN
(conturul obiectivului cu punctele de frangere, distantele dintre puncte si vecini) - domeniul privat al statului

    Figura 2, reprezentand schita de teren, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 4 martie 2004, la pagina 9.

    NOTA:
    Latimea zonei de protectie se va stabili conform anexei nr. 2 la Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 611/1997.

    Executantul,
    ............
    (semnatura)

    ANEXA 3*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Modelele bornei si marcii specifice cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare

    a. Marca de imbunatatiri funciare
    Figura 3, reprezentand marca de imbunatatiri funciare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 4 martie 2004, la pagina 10.

    b. Borna de imbunatatiri funciare
    Figura 4, reprezentand borna de imbunatatiri funciare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 4 martie 2004, la pagina 10.

    ANEXA 4*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    Structura bazei de date a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare

    Figura 5, reprezentand structura bazei de date a cadastrului amenajarilor de imbunatatiri funciare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 4 martie 2004, la pagina 11.

    ANEXA 5*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.

    Registrul cadastral al amenajarilor de imbunatatiri funciare pe amenajari

    Denumire amenajare: ..........................................
    Sucursala Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A.:
    ..............................................................

    Dotari pe amenajare
 _____________________________________________
|  Categorie  | Dotare | Denumire | Suprafata |
|_____________|________|__________|___________|
| Constructii |        |          |           |
|_____________|________|__________|___________|
                             | Sc |           |
                             |____|___________|

 _____________________________________________
|  Categorie  | Dotare | Denumire | Suprafata |
|_____________|________|__________|___________|
|    Retele   |        |          |           |
|_____________|________|__________|___________|
                             | Sr |           |
                             |____|___________|

 _____________________________________________
|  Categorie  | Dotare | Denumire | Suprafata |
|_____________|________|__________|___________|
|  Transport  |        |          |           |
|_____________|________|__________|___________|
                             | St |           |
                             |____|___________|

    Lucrari de imbunatatiri funciare pe amenajare
 ______________________________________________________________________________
| Categorie lucrare | Denumire|   Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
|  de imbunatatiri  | lucrare | public/privat|         |           |           |
|      funciare     |         |              |         |           |           |
|___________________|_________|______________|_________|___________|___________|
| Amenajari orezarii|         |              |         |           |           |
|___________________|_________|______________|_________|___________|___________|
                              |          Soo |         |           |           |
                              |______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie lucrare | Denumire|   Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
|  de imbunatatiri  | lucrare | public/privat|         |           |           |
|      funciare     |         |              |         |           |           |
|___________________|_________|______________|_________|___________|___________|
| Lucrari CES       |         |              |         |           |           |
|___________________|_________|______________|_________|___________|___________|
                              |          Soc |         |           |           |
                              |______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie lucrare | Denumire|   Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
|  de imbunatatiri  | lucrare | public/privat|         |           |           |
|      funciare     |         |              |         |           |           |
|___________________|_________|______________|_________|___________|___________|
| Lucrari desecari -|         |              |         |           |           |
| drenaj            |         |              |         |           |           |
|___________________|_________|______________|_________|___________|___________|
                              |          Sod |         |           |           |
                              |______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie lucrare | Denumire|   Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
|  de imbunatatiri  | lucrare | public/privat|         |           |           |
|      funciare     |         |              |         |           |           |
|___________________|_________|______________|_________|___________|___________|
| Lucrari de        |         |              |         |           |           |
| irigatii          |         |              |         |           |           |
|___________________|_________|______________|_________|___________|___________|
                              |          Soi |         |           |           |
                              |______________|_________|___________|___________|

    ANEXA 6*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 6 este reprodusa in facsimil.

    Registrul cadastral al amenajarilor de imbunatatiri funciare pe judete

    Judetul:
    Dotarile:
    Amenajarea:
 _____________________________________________
|   Denumire  | Suprafata |   Cod    |  Cod   |
|    dotare   |           | minister | intern |
|_____________|___________|__________|________|
| Constructii |           |          |        |
|_____________|___________|__________|________|
|    Total Sc:|           |          |        |
|_____________|___________|__________|________|

 _____________________________________________
|   Denumire  | Suprafata |   Cod    |  Cod   |
|    dotare   |           | minister | intern |
|_____________|___________|__________|________|
| Retele      |           |          |        |
|_____________|___________|__________|________|
|    Total Sr:|           |          |        |
|_____________|___________|__________|________|

 _____________________________________________
|   Denumire  | Suprafata |   Cod    |  Cod   |
|    dotare   |           | minister | intern |
|_____________|___________|__________|________|
| Transport   |           |          |        |
|_____________|___________|__________|________|
|    Total St:|           |          |        |
|_____________|___________|__________|________|

    Lucrari judet
    Amenajarea
 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Amenajari  |        |      |               |         |           |           |
| orezarii   |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
|            |        |      | Total: Soo    |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Lucrari CES|        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
|            |        |      | Total: Soc    |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Lucrari    |        |      |               |         |           |           |
| desecare - |        |      |               |         |           |           |
| drenaj     |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
|            |        |      | Total: Sod    |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Lucrari    |        |      |               |         |           |           |
| indiguiri, |        |      |               |         |           |           |
| baraje,    |        |      |               |         |           |           |
| poldere    |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
|            |        |      | Total: Soa    |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Lucrari    |        |      |               |         |           |           |
| de irigatii|        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
|            |        |      | Total: Soi    |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|

    ANEXA 7*)
    la normele metodologice

    *) Anexa nr. 7 este reprodusa in facsimil.

    Registrul detinatorilor de amenajari de imbunatatiri funciare

    Detinator: Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
    Dotari:
    Judetul:
    Amenajarea:
                   __________________________________________
                  | Act | Data | Domeniu | Denumire | Dotare |
     _____________|_____|______|_________|__________|________|
    | Constructii |     |      |         |          |        |
    |_____________|_____|______|_________|__________|________|
                                              |  Sc |        |
                                              |_____|________|

                   __________________________________________
                  | Act | Data | Domeniu | Denumire | Dotare |
     _____________|_____|______|_________|__________|________|
    | Transport   |     |      |         |          |        |
    |_____________|_____|______|_________|__________|________|
                                              | Str |        |
                                              |_____|________|

    Judetul:
    Amenajarea:
                   __________________________________________
                  | Act | Data | Domeniu | Denumire | Dotare |
     _____________|_____|______|_________|__________|________|
    | Retele      |     |      |         |          |        |
    |_____________|_____|______|_________|__________|________|
                                              |  Sr |        |
                                              |_____|________|

                   __________________________________________
                  | Act | Data | Domeniu | Denumire | Dotare |
     _____________|_____|______|_________|__________|________|
    | Transport   |     |      |         |          |        |
    |_____________|_____|______|_________|__________|________|
                                              | Str |        |
                                              |_____|________|

    Lucrari:
    Judetul:
    Amenajarea:
 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Amenajari  |        |      |               |         |           |           |
| orezarii   |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
                             | Total: Soo =  |         |           |           |
                             |_______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Lucrari de |        |      |               |         |           |           |
| desecare   |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
                             | Total: Sod =  |         |           |           |
                             |_______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Lucrari de |        |      |               |         |           |           |
| irigatii   |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
                             | Total: Soi =  |         |           |           |
                             |_______________|_________|___________|___________|

    Judetul:
    Amenajarea:
 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Amenajari  |        |      |               |         |           |           |
| orezarii   |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
                             | Total: Soo =  |         |           |           |
                             |_______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Lucrari de |        |      |               |         |           |           |
| desecare   |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
                             | Total: Sod =  |         |           |           |
                             |_______________|_________|___________|___________|

 ______________________________________________________________________________
| Categorie  |Denumire|  Cod |    Domeniul   | Socupata| Sprotectie| Sdeservita|
| lucrare de |        |intern| public/privat |         |           |           |
|imbunatatiri|        |      |               |         |           |           |
|  funciare  |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
| Lucrari de |        |      |               |         |           |           |
| irigatii   |        |      |               |         |           |           |
|____________|________|______|_______________|_________|___________|___________|
                             | Total: Soi =  |         |           |           |
                             |_______________|_________|___________|___________|SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 65/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 65 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 65/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu