E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 622 din 25 februarie 2010

privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea în sistemul administratiei penitenciare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 152 din 9 martie 2010Având în vedere prevederile art. 39 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă normele metodologice pentru aplicarea în sistemul administraţiei penitenciare a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prevăzute în anexele nr. I şi II, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, cu excepţia art. 9 şi 13 din anexa nr. II.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică în cursul anului 2010.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.

p. Ministrul justiţiei,

Octavian-Virgiliu Ojog,

secretar de stat

ANEXA Nr. I

NORME   METODOLOGICE

privind modul de stabilire a salariilor personalului din sistemul administraţiei penitenciare în anul 2010

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Reîncadrarea efectivă a personalului aflat în funcţie la data de 31 decembrie 2009, încadrarea pe funcţii a personalului nou-angajat, promovarea în funcţii, precum şi stabilirea lunară a drepturilor salariale ale personalului în anul 2010 se fac în mod individual, analizându-se şi stabilindu-se drepturile salariale aferente fiecărei categorii de funcţii, prin respectarea cadrului legal aplicabil în luna decembrie 2009, a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.

Art. 2. - Reîncadrarea personalului aflat în funcţii la data de 31 decembrie 2009, încadrarea pe funcţii a personalului nou-angajat şi promovarea în funcţii a personalului în anul 2010 se fac prin ordin/decizie emis/ă de structurile de resurse umane, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

CAPITOLUL II

Modul de stabilire a drepturilor salariale în anul 2010 pentru personalul aflat în funcţii la data de 31 decembrie 2009, care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii

Art. 3. - In măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi Conditii, cuantumul individual al salariilor lunare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite începând cu luna ianuarie 2010, nu va depăşi nivelul drepturilor salariale la data de 31 decembrie 2009, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite în temeiul Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

SECŢIUNEA 1

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 4. - Pentru activitatea depusă, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar, format din salariu de bază de încadrare şi alte drepturi salariale.

Art. 5. - (1) Salariile de bază de încadrare individuale ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare aflaţi în funcţii la data de 31 decembrie 2009 se stabilesc prin însumarea următoarelor elemente componente:

a) salariul funcţiei de bază, format din salariul pentru funcţia îndeplinită, sporul pentru misiune permanentă şi, după caz, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, sporul de fidelitate şi salariul de merit, în cuantumurile stabilite la data de 31 decembrie 2009;

b) salariul gradului profesional deţinut, în cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009;

c)  indemnizaţia de conducere, în cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009;

d)  gradaţii, în cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009.

(2)  Sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 şi care nu au fost introduse în salariul funcţiei de bază, se acordă în aceleaşi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2) din aceeaşi lege.

(3)  Sporurile şi indemnizaţiile care nu se includ în salariul funcţiei de bază şi al căror cuantum depăşeşte procentul de 30%'prevăzut la art. 23 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 se acordă potrivit alin. (4).

(4) In situaţia în care drepturile salariale prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă la 31 decembrie 2009, se acordă o sumă cu caracter tranzitoriu care să compenseze respectiva diferenţă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul funcţiei de bază, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcţie de acesta.

(5)  In situaţia în care în cursul anului 2010 se îndeplinesc condiţiile pentru acordarea unei gradaţii superioare sau pentru avansarea în gradul profesional următor, drepturile salariale se stabilesc la nivelul salariului de bază în plată pentru funcţii similare la 31 decembrie 2009.

(6) Baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul de stat reglementate de dispoziţiile Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o constituie salariul de bază lunar avut sau, după caz, calculat pentru funcţii similare la data de 31 decembrie 2009, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite în temeiul Legii nr. 329/2009.

Art. 6. - Dispoziţiile art. 3-5 se aplică în mod corespunzător şi preoţilor din sistemul administraţiei penitenciare, care sunt asimilaţi gradelor profesionale ale ofiţerilor corespunzătoare gradelor militare prevăzute de Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar.

SECŢIUNEA a 2-a

Personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 7. - (1) Salariile personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare aflat în funcţii la data de 31 decembrie 2009 se stabilesc după cum urmează:

a)  noul salariu de bază va fi cel corespunzător datei de 31 decembrie 2009, la care se adaugă, după caz, indemnizaţia de conducere, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, sporul de vechime în muncă şi alte sporuri şi indemnizaţii prevăzute în notele din anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, specifice sectoarelor unde îşi desfăşoară activitatea, în cuantumurile stabilite la data de 31 decembrie 2009;

b)  sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale ale personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexele corespunzătoare la Legea-cadru nr. 330/2009 şi care nu au fost introduse în salariul de bază, se acordă în aceleaşi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2) din aceeaşi lege.

(2) Sporurile şi indemnizaţiile care nu se includ în salariul de bază şi al căror cuantum depăşeşte procentul de 30% prevăzut la art. 23 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 se acordă potrivit alin. (3).

(3) In situaţia în care drepturile salariale prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă la 31 decembrie 2009, se acordă o sumă cu caracter tranzitoriu care să compenseze respectiva diferenţă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul de bază, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcţie de acesta.

(4) In situaţia în care în cursul anului 2010 se îndeplinesc condiţiile pentru trecerea într-o altă tranşă de vechime în muncă, se acordă tranşa corespunzătoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de bază aferent funcţiei de la 31 decembrie 2009.

Art. 8. - Personalul civil care ocupă funcţii de conducere va fi reîncadrat la nivelul superior al funcţiilor, respectiv gradul II, conform anexelor la Legea-cadru nr. 330/2009, cu menţinerea nivelului salariilor stabilit conform art. 7.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 9. -In situaţia modificării condiţiilor de muncă, drepturile salariale se acordă potrivit noilor condiţii de muncă, prin raportare la nivelul aceloraşi drepturi pentru funcţii similare la 31 decembrie 2009.

Art. 10. - Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii în anul 2010, precum şi pentru personalul promovat în funcţii în aceeaşi perioadă, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţii similare la 31 decembrie 2009.

Art. 11. - (1) In ordinul/decizia prevăzut/ă la art. 2 se vor include următoarele:

a) funcţia de bază şi elementele componente ale salariului funcţiei de bază/salariului de bază, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), respectiv art. 7 alin. (1) lit. a);

b) gradul profesional deţinut, potrivit art. 5 alin. (1) lit. b);

c)  indemnizaţia de conducere, după caz, potrivit art. 5 alin. (1) lit. c);

d)  gradaţia de care beneficiază, după caz, potrivit art. 5 alin. (1)lit. d);

e) sporurile şi indemnizaţiile prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, care nu se introduc în salariul funcţiei de bază/salariul de bază, cu respectarea dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din aceeaşi lege;

f) menţionarea sumei tranzitorii prevăzute la art. 5 alin. (4) şi la art. 7 alin. (3); suma tranzitorie se va putea modifica lunar în funcţie de condiţiile de muncă şi timpul efectiv lucrat în aceste condiţii, pe bază de documente justificative.

(2) Incepând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2010, baza de calcul în funcţie de care se stabilesc compensaţia lunară pentru chirie, ajutoarele acordate la încetarea raporturilor de serviciu, precum şi drepturile de pensie pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare o constituie nivelul şi structura bazei de calcul în vigoare la data de 31 decembrie 2009, fără a fi afectată de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite în temeiul Legii nr. 329/2009.

(3)  Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii şi pentru cel promovat în funcţii după data de 1 ianuarie 2010, stabilirea drepturilor prevăzute la alin. (2) se face la nivelul salariilor de bază în plată pentru funcţii similare la 31 decembrie 2009.

(4)  Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare avansaţi în grad profesional după data de 1 ianuarie 2010, precum şi pentru cei cărora în cursul anului 2010 li se acordă o gradaţie superioară ori o tranşă superioară de vechime în sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, stabilirea drepturilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se face la nivelul salariilor de bază în plată pentru funcţii similare la 31 decembrie 2009.

ANEXA Nr. II

NORME   METODOLOGICE

pentru aplicarea unor dispoziţii cuprinse în anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

CAPITOLUL I

Condiţiile de acordare şi de suspendare a indemnizaţiei de conducere prevăzute la art. 8 şi 9 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Art. 1. - Indemnizaţia de conducere se acordă de la data numirii/împuternicirii în funcţia care conferă dreptul la aceasta şi încetează la data schimbării din funcţie, respectiv la data încetării împuternicirii.

Art. 2. - Indemnizaţia de conducere nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul unităţilor la care sunt încadraţi.

Art. 3. - (1) Indemnizaţia de conducere cuvenită pentru o fracţiune de lună se calculează în raport cu numărul de zile lucrătoare din perioada pentru care se plăteşte.

(2) In cazul pensionării, beneficiarii indemnizaţiei de conducere primesc acest drept pe întreaga lună în care are loc schimbarea poziţiei de activitate.

Art. 4. - Indemnizaţia de conducere se poate suspenda pe o perioadă de cel mult 3 luni, în cazul în care unitatea a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, constatate cu ocazia inspecţiilor sau controalelor. Suspendarea indemnizaţiei de conducere se aplică potrivit competenţelor stabilite.

CAPITOLUL II

Acordarea sporului pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care lucrează în condiţii de pericol determinate de depozitarea muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, prevăzut la art. 13 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009

Art. 5. - Funcţionarii publici cu statut special care lucrează în condiţii de pericol beneficiază de un spor de 16% din salariul funcţiei de bază.

Art. 6. - Beneficiază de spor de pericol funcţionarii publici cu statut special care:

a) execută sau participă nemijlocit la operaţiuni periculoase de depozitare, manipulare şi examinare a muniţiilor în depozitul de armament al unităţii sau în alte spaţii de depozitare amenajate potrivit legii;

b)  sunt numiţi prin decizie de zi pe unitate să execute delaborări şi casări de muniţii.

Art. 7. - (1) Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele materiale: cartuşe de semnalizare, petarde, grenade, cartuşe de infanterie, pulberi, explozivi, materiale incendiare şi fumigene, fitil detonant, mijloace pirotehnice, precum şi orice elemente ale acestora, încărcate cu substanţe explozive.

(2) Alocarea la acest spor se face prin decizie de zi pe unitate de numire, pentru personalul prevăzut la art. 6 lit. a), şi prin decizie de zi pe unitate de numire în comisia de declasare şi casare, pentru personalul prevăzut la art. 6 lit. b).

(3)  Sporul de pericol se acordă proporţional cu timpul cât personalul respectiv a lucrat în condiţiile prevăzute la art. 6, fără a depăşi 170 de ore în medie lunar, în program normal de lucru.

(4)   Evidenţa timpului lucrat efectiv (în zile şi ore) şi certificarea exactităţii acesteia se fac de către şeful compartimentului care execută operaţiunea.

(5) Pentru evidenţa timpului lucrat, pe zile şi număr de ore, la locurile de muncă care conferă dreptul la sporul care face obiectul prezentei anexe se utilizează formularele de prezenţă aflate în uz pentru celelalte categorii de sporuri sau alte drepturi salariale.

Art. 8. - (1) Pontajele cu sporul de pericol se întocmesc, pentru fiecare lună, la începutul lunii următoare şi se transmit la compartimentul financiar.

(2)  Personalul altor unităţi trimis în interes de serviciu care, prin natura activităţii, conduce nemijlocit, controlează sau execută operaţiunile prevăzute la art. 6 beneficiază de spor de pericol, în raport cu timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii.

(3) Plata sporului se face pe baza adeverinţelor eliberate de unitatea în care s-au efectuat operaţiunile respective, documente din care să rezulte timpul efectiv lucrat în aceste locuri de muncă (zile şi ore), ordinul în baza căruia a participat la operaţiune şi ordinul de zi pe unitate de executare a operaţiunii. Adeverinţele se transmit la compartimentul financiar împreună cu pontajul pentru perioada respectivă.

CAPITOLUL III

Acordarea drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 9. - Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul încadrat în sistemul administraţiei penitenciare care execută, conduce, coordonează sau contribuie la realizarea activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit beneficiază de un spor de până la 30% calculat la salariul funcţiei de bază, respectiv la salariul de bază, care se acordă în acelaşi cuantum de la 31 decembrie 2009, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Art. 10. - (1) Sporul prevăzut la art. 9 nu face parte din salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază.

(2) Pentru funcţionarii publici nou-încadraţi, reintegraţi sau transferaţi, precum şi pentru cei cărora li s-a schimbat poziţia de activitate, sporul va fi stabilit prin ordinul/decizia de numire în funcţie, iar plata se va face lunar odată cu plata salariilor.

CAPITOLUL IV

Condiţiile de acordare a primei lunare de excepţie sau de misiune specială de până la 50% din salariul funcţiei de bază funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzută la art. 17 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009

Art. 11. - Funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care execută, în domeniul specific, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o primă lunară de până la 50% din salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază.

Art. 12. - (1) Prima prevăzută la art. 11 se acordă pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(2)   Numărul beneficiarilor primei se stabileşte de către ministrul justiţiei, anual, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Repartizarea numărului beneficiarilor de prime pe unităţi se stabileşte, trimestrial, în Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3)  Prima se acordă lunar, la propunerea şefilor structurilor din care funcţionarii publici cu statut special fac parte.

(4) Competenţa de aprobare şi acordare a primei lunare de până la 50%, precum şi de stabilire a cuantumului acesteia este următoarea:

a)  ministrul justiţiei, pentru directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b)    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile subordonate, personalul din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi personalul din Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi;

c) directorii unităţilor subordonate, pentru restul personalului din subordine.

Art. 13. - (1) Prima de până la 50% se acordă funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare care efectuează lucrări de excepţie în sensul alin. (2) ori execută misiuni speciale în sensul alin. (3).

(2) Sunt considerate lucrări de excepţie acele lucrări care:

a)  conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizării şi funcţionării structurilor din sistemul penitenciar;

b)  necesită efectuarea unor activităţi cu un grad ridicat de specializare;

c)  sunt realizate în grupuri de lucru înfiinţate în vederea elaborării unor proiecte importante, specifice sistemului penitenciar;

d) identifică noi surse de venituri.

(3) Sunt considerate misiuni speciale acele activităţi care:

a)  au un grad de complexitate mai mare decât atribuţiile prevăzute în fişa postului;

b)  implică existenţa unor riscuri deosebite pentru siguranţa personalului sau pentru funcţionarea în bune condiţii a sistemului penitenciar.

Art. 14. - (1) Prima prevăzută la art. 11 şi procentul care se acordă se stabilesc la propunerea fundamentată şi motivată în scris a superiorului ierarhic.

(2) Analiza îndeplinirii condiţiilor cerute se face în consiliul de conducere al unităţii, potrivit competenţelor stabilite la art. 12 alin. (4), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.

(3) Piata primei de până la 50% nu se acordă:

a) în toate situaţiile în care nu se acordă salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază;

b) pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii.

CAPITOLUL V

Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor, cursurilor şi altor activităţi de perfecţionare sau formare continuă - art. 22 alin. (1) si (2) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009

Art. 15. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul unităţilor în care sunt încadraţi, beneficiază de salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ.

(2)   Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează cursuri de carieră, precum şi alte activităţi de perfecţionare sau formare continuă beneficiază de salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor şi de celelalte drepturi salariale avute.

(3)  Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât se află în situaţia prevăzută la alin. (1) se emite ordin/decizie.

(4) In cazul în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiau şi de alte indemnizaţii sau sporuri ce nu fac parte din salariul de bază de încadrare, acestea nu se mai acordă pe timpul cât se află în situaţia prevăzută la alin. (1).

(5) Acordarea drepturilor aplicabile personalului din instituţia de învăţământ urmată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face pe baza adeverinţelor eliberate în acest sens de instituţia de învăţământ respectivă.

CAPITOLUL VI

Salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate, potrivit legii - art. 25 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009

Art. 16. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt puşi la dispoziţie ca urmare a neîncadrării în funcţii din diferite cauze neimputabile beneficiază de salariul de bază de încadrare avut, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, precum şi de celelalte drepturi salariale avute.

(2) Situaţia ofiţerilor şi agenţilor puşi la dispoziţie în condiţiile alin. (1) se soluţionează în termen de 3 luni.

CAPITOLUL VII

Salarizarea funcţionarilor publici cărora le încetează raporturile de serviciu - art. 26 alin. (1) şi (4) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009

Art. 17. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le încetează raporturile de serviciu primesc salariul de bază de încadrare avut, precum şi celelalte drepturi salariale avute, până la sfârşitul lunii în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu.

(2)  Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare avansaţi în gradul profesional următor şi cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu aceeaşi dată, în condiţiile alin. (1), salariul de bază de încadrare se stabileşte, proporţional, în raport cu noul grad profesional.

(3)   Funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu, din iniţiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc salariul de bază de încadrare avut, precum şi celelalte drepturi salariale avute, până la data încetării raporturilor de serviciu.

CAPITOLUL VIII

Acordarea sporului prevăzut la pct. 7 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 funcţionarilor publici cu statut  special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 18. - (1) Funcţionarii publici cu statut special, precum şi personalul civil din Penitenciarul Poarta Albă, din Penitenciarui-Spital Poarta Albă, din Secţia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea şi din Penitenciarul Codlea - Centrul de pregătire profesională şi recuperare a cadrelor de penitenciare Rodbav beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul funcţiei de bază, respectiv din salariul de bază.

(2) Sporul se prevede în ordinul sau în decizia de numire în funcţie, iar plata se face lunar, odată cu plata salariilor. Sporul de izolare se acordă pentru timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii.

(3)  Acordarea sporului se suspendă în caz de absenţe nemotivate, concedii fără plată sau de frecventare a unor şcoli ori cursuri de pregătire în afara localităţii în care personalul îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, sporul nu se acordă pe timpul concediului de odihnă, de studii sau pentru incapacitate temporară de muncă.

(4)  Funcţionarii publici care sunt trimişi în delegare sau detaşaţi să lucreze în locuri de muncă din unităţile subordonate Ministerului Justiţiei prevăzute la alin. (1) sau în alte unităţi în care se acordă spor pentru munca desfăşurată în localităţi sau în zone izolate beneficiază de sporul acordat pentru personalul din unităţile respective.

(5) Plata sporului se face pe baza adeverinţelor eliberate de instituţiile respective, din care să rezulte timpul efectiv lucrat (în zile şi ore) în aceste locuri de muncă, precum şi procentul sporului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 622/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 622 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 622/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu