Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 622 din 25 februarie 2010

privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea în sistemul administratiei penitenciare a dispozitiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 152 din 9 martie 2010Având în vedere prevederile art. 39 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă normele metodologice pentru aplicarea în sistemul administraţiei penitenciare a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prevăzute în anexele nr. I şi II, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, cu excepţia art. 9 şi 13 din anexa nr. II.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică în cursul anului 2010.

Art. 4. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrară se abrogă.

p. Ministrul justiţiei,

Octavian-Virgiliu Ojog,

secretar de stat

ANEXA Nr. I

NORME   METODOLOGICE

privind modul de stabilire a salariilor personalului din sistemul administraţiei penitenciare în anul 2010

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Reîncadrarea efectivă a personalului aflat în funcţie la data de 31 decembrie 2009, încadrarea pe funcţii a personalului nou-angajat, promovarea în funcţii, precum şi stabilirea lunară a drepturilor salariale ale personalului în anul 2010 se fac în mod individual, analizându-se şi stabilindu-se drepturile salariale aferente fiecărei categorii de funcţii, prin respectarea cadrului legal aplicabil în luna decembrie 2009, a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar.

Art. 2. - Reîncadrarea personalului aflat în funcţii la data de 31 decembrie 2009, încadrarea pe funcţii a personalului nou-angajat şi promovarea în funcţii a personalului în anul 2010 se fac prin ordin/decizie emis/ă de structurile de resurse umane, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.

CAPITOLUL II

Modul de stabilire a drepturilor salariale în anul 2010 pentru personalul aflat în funcţii la data de 31 decembrie 2009, care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii

Art. 3. - In măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi Conditii, cuantumul individual al salariilor lunare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale stabilite începând cu luna ianuarie 2010, nu va depăşi nivelul drepturilor salariale la data de 31 decembrie 2009, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite în temeiul Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.

SECŢIUNEA 1

Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 4. - Pentru activitatea depusă, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar, format din salariu de bază de încadrare şi alte drepturi salariale.

Art. 5. - (1) Salariile de bază de încadrare individuale ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare aflaţi în funcţii la data de 31 decembrie 2009 se stabilesc prin însumarea următoarelor elemente componente:

a) salariul funcţiei de bază, format din salariul pentru funcţia îndeplinită, sporul pentru misiune permanentă şi, după caz, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, sporul de fidelitate şi salariul de merit, în cuantumurile stabilite la data de 31 decembrie 2009;

b) salariul gradului profesional deţinut, în cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009;

c)  indemnizaţia de conducere, în cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009;

d)  gradaţii, în cuantumul stabilit la data de 31 decembrie 2009.

(2)  Sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 şi care nu au fost introduse în salariul funcţiei de bază, se acordă în aceleaşi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2) din aceeaşi lege.

(3)  Sporurile şi indemnizaţiile care nu se includ în salariul funcţiei de bază şi al căror cuantum depăşeşte procentul de 30%'prevăzut la art. 23 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 se acordă potrivit alin. (4).

(4) In situaţia în care drepturile salariale prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă la 31 decembrie 2009, se acordă o sumă cu caracter tranzitoriu care să compenseze respectiva diferenţă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul funcţiei de bază, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcţie de acesta.

(5)  In situaţia în care în cursul anului 2010 se îndeplinesc condiţiile pentru acordarea unei gradaţii superioare sau pentru avansarea în gradul profesional următor, drepturile salariale se stabilesc la nivelul salariului de bază în plată pentru funcţii similare la 31 decembrie 2009.

(6) Baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul de stat reglementate de dispoziţiile Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o constituie salariul de bază lunar avut sau, după caz, calculat pentru funcţii similare la data de 31 decembrie 2009, fără a fi afectat de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite în temeiul Legii nr. 329/2009.

Art. 6. - Dispoziţiile art. 3-5 se aplică în mod corespunzător şi preoţilor din sistemul administraţiei penitenciare, care sunt asimilaţi gradelor profesionale ale ofiţerilor corespunzătoare gradelor militare prevăzute de Legea nr. 195/2000 privind constituirea şi organizarea clerului militar.

SECŢIUNEA a 2-a

Personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 7. - (1) Salariile personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare aflat în funcţii la data de 31 decembrie 2009 se stabilesc după cum urmează:

a)  noul salariu de bază va fi cel corespunzător datei de 31 decembrie 2009, la care se adaugă, după caz, indemnizaţia de conducere, sporul pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţiile clasificate, sporul de vechime în muncă şi alte sporuri şi indemnizaţii prevăzute în notele din anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, specifice sectoarelor unde îşi desfăşoară activitatea, în cuantumurile stabilite la data de 31 decembrie 2009;

b)  sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale ale personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexele corespunzătoare la Legea-cadru nr. 330/2009 şi care nu au fost introduse în salariul de bază, se acordă în aceleaşi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (2) din aceeaşi lege.

(2) Sporurile şi indemnizaţiile care nu se includ în salariul de bază şi al căror cuantum depăşeşte procentul de 30% prevăzut la art. 23 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 se acordă potrivit alin. (3).

(3) In situaţia în care drepturile salariale prevăzute la alin. (1) sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului pentru funcţia respectivă la 31 decembrie 2009, se acordă o sumă cu caracter tranzitoriu care să compenseze respectiva diferenţă, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Această sumă se include în salariul de bază, dar nu este luată în calcul la determinarea altor drepturi de natură salarială care se stabilesc în funcţie de acesta.

(4) In situaţia în care în cursul anului 2010 se îndeplinesc condiţiile pentru trecerea într-o altă tranşă de vechime în muncă, se acordă tranşa corespunzătoare vechimii prin aplicarea procentului la salariul de bază aferent funcţiei de la 31 decembrie 2009.

Art. 8. - Personalul civil care ocupă funcţii de conducere va fi reîncadrat la nivelul superior al funcţiilor, respectiv gradul II, conform anexelor la Legea-cadru nr. 330/2009, cu menţinerea nivelului salariilor stabilit conform art. 7.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 9. -In situaţia modificării condiţiilor de muncă, drepturile salariale se acordă potrivit noilor condiţii de muncă, prin raportare la nivelul aceloraşi drepturi pentru funcţii similare la 31 decembrie 2009.

Art. 10. - Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii în anul 2010, precum şi pentru personalul promovat în funcţii în aceeaşi perioadă, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţii similare la 31 decembrie 2009.

Art. 11. - (1) In ordinul/decizia prevăzut/ă la art. 2 se vor include următoarele:

a) funcţia de bază şi elementele componente ale salariului funcţiei de bază/salariului de bază, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), respectiv art. 7 alin. (1) lit. a);

b) gradul profesional deţinut, potrivit art. 5 alin. (1) lit. b);

c)  indemnizaţia de conducere, după caz, potrivit art. 5 alin. (1) lit. c);

d)  gradaţia de care beneficiază, după caz, potrivit art. 5 alin. (1)lit. d);

e) sporurile şi indemnizaţiile prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, care nu se introduc în salariul funcţiei de bază/salariul de bază, cu respectarea dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din aceeaşi lege;

f) menţionarea sumei tranzitorii prevăzute la art. 5 alin. (4) şi la art. 7 alin. (3); suma tranzitorie se va putea modifica lunar în funcţie de condiţiile de muncă şi timpul efectiv lucrat în aceste condiţii, pe bază de documente justificative.

(2) Incepând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2010, baza de calcul în funcţie de care se stabilesc compensaţia lunară pentru chirie, ajutoarele acordate la încetarea raporturilor de serviciu, precum şi drepturile de pensie pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare o constituie nivelul şi structura bazei de calcul în vigoare la data de 31 decembrie 2009, fără a fi afectată de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal instituite în temeiul Legii nr. 329/2009.

(3)  Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii şi pentru cel promovat în funcţii după data de 1 ianuarie 2010, stabilirea drepturilor prevăzute la alin. (2) se face la nivelul salariilor de bază în plată pentru funcţii similare la 31 decembrie 2009.

(4)  Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare avansaţi în grad profesional după data de 1 ianuarie 2010, precum şi pentru cei cărora în cursul anului 2010 li se acordă o gradaţie superioară ori o tranşă superioară de vechime în sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, stabilirea drepturilor prevăzute la alin. (2) şi (3) se face la nivelul salariilor de bază în plată pentru funcţii similare la 31 decembrie 2009.

ANEXA Nr. II

NORME   METODOLOGICE

pentru aplicarea unor dispoziţii cuprinse în anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

CAPITOLUL I

Condiţiile de acordare şi de suspendare a indemnizaţiei de conducere prevăzute la art. 8 şi 9 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Art. 1. - Indemnizaţia de conducere se acordă de la data numirii/împuternicirii în funcţia care conferă dreptul la aceasta şi încetează la data schimbării din funcţie, respectiv la data încetării împuternicirii.

Art. 2. - Indemnizaţia de conducere nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul unităţilor la care sunt încadraţi.

Art. 3. - (1) Indemnizaţia de conducere cuvenită pentru o fracţiune de lună se calculează în raport cu numărul de zile lucrătoare din perioada pentru care se plăteşte.

(2) In cazul pensionării, beneficiarii indemnizaţiei de conducere primesc acest drept pe întreaga lună în care are loc schimbarea poziţiei de activitate.

Art. 4. - Indemnizaţia de conducere se poate suspenda pe o perioadă de cel mult 3 luni, în cazul în care unitatea a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, constatate cu ocazia inspecţiilor sau controalelor. Suspendarea indemnizaţiei de conducere se aplică potrivit competenţelor stabilite.

CAPITOLUL II

Acordarea sporului pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care lucrează în condiţii de pericol determinate de depozitarea muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, prevăzut la art. 13 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009

Art. 5. - Funcţionarii publici cu statut special care lucrează în condiţii de pericol beneficiază de un spor de 16% din salariul funcţiei de bază.

Art. 6. - Beneficiază de spor de pericol funcţionarii publici cu statut special care:

a) execută sau participă nemijlocit la operaţiuni periculoase de depozitare, manipulare şi examinare a muniţiilor în depozitul de armament al unităţii sau în alte spaţii de depozitare amenajate potrivit legii;

b)  sunt numiţi prin decizie de zi pe unitate să execute delaborări şi casări de muniţii.

Art. 7. - (1) Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele materiale: cartuşe de semnalizare, petarde, grenade, cartuşe de infanterie, pulberi, explozivi, materiale incendiare şi fumigene, fitil detonant, mijloace pirotehnice, precum şi orice elemente ale acestora, încărcate cu substanţe explozive.

(2) Alocarea la acest spor se face prin decizie de zi pe unitate de numire, pentru personalul prevăzut la art. 6 lit. a), şi prin decizie de zi pe unitate de numire în comisia de declasare şi casare, pentru personalul prevăzut la art. 6 lit. b).

(3)  Sporul de pericol se acordă proporţional cu timpul cât personalul respectiv a lucrat în condiţiile prevăzute la art. 6, fără a depăşi 170 de ore în medie lunar, în program normal de lucru.

(4)   Evidenţa timpului lucrat efectiv (în zile şi ore) şi certificarea exactităţii acesteia se fac de către şeful compartimentului care execută operaţiunea.

(5) Pentru evidenţa timpului lucrat, pe zile şi număr de ore, la locurile de muncă care conferă dreptul la sporul care face obiectul prezentei anexe se utilizează formularele de prezenţă aflate în uz pentru celelalte categorii de sporuri sau alte drepturi salariale.

Art. 8. - (1) Pontajele cu sporul de pericol se întocmesc, pentru fiecare lună, la începutul lunii următoare şi se transmit la compartimentul financiar.

(2)  Personalul altor unităţi trimis în interes de serviciu care, prin natura activităţii, conduce nemijlocit, controlează sau execută operaţiunile prevăzute la art. 6 beneficiază de spor de pericol, în raport cu timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii.

(3) Plata sporului se face pe baza adeverinţelor eliberate de unitatea în care s-au efectuat operaţiunile respective, documente din care să rezulte timpul efectiv lucrat în aceste locuri de muncă (zile şi ore), ordinul în baza căruia a participat la operaţiune şi ordinul de zi pe unitate de executare a operaţiunii. Adeverinţele se transmit la compartimentul financiar împreună cu pontajul pentru perioada respectivă.

CAPITOLUL III

Acordarea drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 9. - Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul încadrat în sistemul administraţiei penitenciare care execută, conduce, coordonează sau contribuie la realizarea activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit beneficiază de un spor de până la 30% calculat la salariul funcţiei de bază, respectiv la salariul de bază, care se acordă în acelaşi cuantum de la 31 decembrie 2009, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

Art. 10. - (1) Sporul prevăzut la art. 9 nu face parte din salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază.

(2) Pentru funcţionarii publici nou-încadraţi, reintegraţi sau transferaţi, precum şi pentru cei cărora li s-a schimbat poziţia de activitate, sporul va fi stabilit prin ordinul/decizia de numire în funcţie, iar plata se va face lunar odată cu plata salariilor.

CAPITOLUL IV

Condiţiile de acordare a primei lunare de excepţie sau de misiune specială de până la 50% din salariul funcţiei de bază funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzută la art. 17 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009

Art. 11. - Funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care execută, în domeniul specific, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o primă lunară de până la 50% din salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază.

Art. 12. - (1) Prima prevăzută la art. 11 se acordă pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.

(2)   Numărul beneficiarilor primei se stabileşte de către ministrul justiţiei, anual, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Repartizarea numărului beneficiarilor de prime pe unităţi se stabileşte, trimestrial, în Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3)  Prima se acordă lunar, la propunerea şefilor structurilor din care funcţionarii publici cu statut special fac parte.

(4) Competenţa de aprobare şi acordare a primei lunare de până la 50%, precum şi de stabilire a cuantumului acesteia este următoarea:

a)  ministrul justiţiei, pentru directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b)    directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile subordonate, personalul din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi personalul din Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi;

c) directorii unităţilor subordonate, pentru restul personalului din subordine.

Art. 13. - (1) Prima de până la 50% se acordă funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare care efectuează lucrări de excepţie în sensul alin. (2) ori execută misiuni speciale în sensul alin. (3).

(2) Sunt considerate lucrări de excepţie acele lucrări care:

a)  conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizării şi funcţionării structurilor din sistemul penitenciar;

b)  necesită efectuarea unor activităţi cu un grad ridicat de specializare;

c)  sunt realizate în grupuri de lucru înfiinţate în vederea elaborării unor proiecte importante, specifice sistemului penitenciar;

d) identifică noi surse de venituri.

(3) Sunt considerate misiuni speciale acele activităţi care:

a)  au un grad de complexitate mai mare decât atribuţiile prevăzute în fişa postului;

b)  implică existenţa unor riscuri deosebite pentru siguranţa personalului sau pentru funcţionarea în bune condiţii a sistemului penitenciar.

Art. 14. - (1) Prima prevăzută la art. 11 şi procentul care se acordă se stabilesc la propunerea fundamentată şi motivată în scris a superiorului ierarhic.

(2) Analiza îndeplinirii condiţiilor cerute se face în consiliul de conducere al unităţii, potrivit competenţelor stabilite la art. 12 alin. (4), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.

(3) Piata primei de până la 50% nu se acordă:

a) în toate situaţiile în care nu se acordă salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază;

b) pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii.

CAPITOLUL V

Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor, cursurilor şi altor activităţi de perfecţionare sau formare continuă - art. 22 alin. (1) si (2) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009

Art. 15. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul unităţilor în care sunt încadraţi, beneficiază de salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ.

(2)   Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează cursuri de carieră, precum şi alte activităţi de perfecţionare sau formare continuă beneficiază de salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor şi de celelalte drepturi salariale avute.

(3)  Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât se află în situaţia prevăzută la alin. (1) se emite ordin/decizie.

(4) In cazul în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiau şi de alte indemnizaţii sau sporuri ce nu fac parte din salariul de bază de încadrare, acestea nu se mai acordă pe timpul cât se află în situaţia prevăzută la alin. (1).

(5) Acordarea drepturilor aplicabile personalului din instituţia de învăţământ urmată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face pe baza adeverinţelor eliberate în acest sens de instituţia de învăţământ respectivă.

CAPITOLUL VI

Salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate, potrivit legii - art. 25 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009

Art. 16. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt puşi la dispoziţie ca urmare a neîncadrării în funcţii din diferite cauze neimputabile beneficiază de salariul de bază de încadrare avut, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, precum şi de celelalte drepturi salariale avute.

(2) Situaţia ofiţerilor şi agenţilor puşi la dispoziţie în condiţiile alin. (1) se soluţionează în termen de 3 luni.

CAPITOLUL VII

Salarizarea funcţionarilor publici cărora le încetează raporturile de serviciu - art. 26 alin. (1) şi (4) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009

Art. 17. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le încetează raporturile de serviciu primesc salariul de bază de încadrare avut, precum şi celelalte drepturi salariale avute, până la sfârşitul lunii în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu.

(2)  Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare avansaţi în gradul profesional următor şi cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu aceeaşi dată, în condiţiile alin. (1), salariul de bază de încadrare se stabileşte, proporţional, în raport cu noul grad profesional.

(3)   Funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu, din iniţiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc salariul de bază de încadrare avut, precum şi celelalte drepturi salariale avute, până la data încetării raporturilor de serviciu.

CAPITOLUL VIII

Acordarea sporului prevăzut la pct. 7 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 funcţionarilor publici cu statut  special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

Art. 18. - (1) Funcţionarii publici cu statut special, precum şi personalul civil din Penitenciarul Poarta Albă, din Penitenciarui-Spital Poarta Albă, din Secţia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea şi din Penitenciarul Codlea - Centrul de pregătire profesională şi recuperare a cadrelor de penitenciare Rodbav beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul funcţiei de bază, respectiv din salariul de bază.

(2) Sporul se prevede în ordinul sau în decizia de numire în funcţie, iar plata se face lunar, odată cu plata salariilor. Sporul de izolare se acordă pentru timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii.

(3)  Acordarea sporului se suspendă în caz de absenţe nemotivate, concedii fără plată sau de frecventare a unor şcoli ori cursuri de pregătire în afara localităţii în care personalul îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, sporul nu se acordă pe timpul concediului de odihnă, de studii sau pentru incapacitate temporară de muncă.

(4)  Funcţionarii publici care sunt trimişi în delegare sau detaşaţi să lucreze în locuri de muncă din unităţile subordonate Ministerului Justiţiei prevăzute la alin. (1) sau în alte unităţi în care se acordă spor pentru munca desfăşurată în localităţi sau în zone izolate beneficiază de sporul acordat pentru personalul din unităţile respective.

(5) Plata sporului se face pe baza adeverinţelor eliberate de instituţiile respective, din care să rezulte timpul efectiv lucrat (în zile şi ore) în aceste locuri de muncă, precum şi procentul sporului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 622/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 622 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 622/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu