Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.- din 25.02.2010

pentru aplicarea unor dispoziţii cuprinse în anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 09 martie 2010SmartCity1


Capitolul ICondiţiile de acordare şi de suspendare a indemnizaţiei de conducere prevăzute la art. 8 şi 9 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Articolul 1Indemnizaţia de conducere se acordă de la data numirii/împuternicirii în funcţia care conferă dreptul la aceasta şi încetează la data schimbării din funcţie, respectiv la data încetării împuternicirii. Articolul 2Indemnizaţia de conducere nu se acordă funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul unităţilor la care sunt încadraţi. Articolul 3
(1) Indemnizaţia de conducere cuvenită pentru o fracţiune de lună se calculează în raport cu numărul de zile lucrătoare din perioada pentru care se plăteşte.
(2) În cazul pensionării, beneficiarii indemnizaţiei de conducere primesc acest drept pe întreaga lună în care are loc schimbarea poziţiei de activitate.
Articolul 4Indemnizaţia de conducere se poate suspenda pe o perioadă de cel mult 3 luni, în cazul în care unitatea a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, constatate cu ocazia inspecţiilor sau controalelor. Suspendarea indemnizaţiei de conducere se aplică potrivit competenţelor stabilite.
Capitolul IIAcordarea sporului pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care lucrează în condiţii de pericol determinate de depozitarea muniţiilor, pulberilor, explozivilor şi substanţelor toxice speciale sau care execută operaţiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, prevăzut la art. 13 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 Articolul 5Funcţionarii publici cu statut special care lucrează în condiţii de pericol beneficiază de un spor de 16% din salariul funcţiei de bază. Articolul 6Beneficiază de spor de pericol funcţionarii publici cu statut special care: a)execută sau participă nemijlocit la operaţiuni periculoase de depozitare, manipulare şi examinare a muniţiilor în depozitul de armament al unităţii sau în alte spaţii de depozitare amenajate potrivit legii; b)sunt numiţi prin decizie de zi pe unitate să execute delaborări şi casări de muniţii. Articolul 7
(1) Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele materiale: cartuşe de semnalizare, petarde, grenade, cartuşe de infanterie, pulberi, explozivi, materiale incendiare şi fumigene, fitil detonant, mijloace pirotehnice, precum şi orice elemente ale acestora, încărcate cu substanţe explozive.
(2) Alocarea la acest spor se face prin decizie de zi pe unitate de numire, pentru personalul prevăzut la art. 6 lit. a), şi prin decizie de zi pe unitate de numire în comisia de declasare şi casare, pentru personalul prevăzut la art. 6 lit. b).
(3) Sporul de pericol se acordă proporţional cu timpul cât personalul respectiv a lucrat în condiţiile prevăzute la art. 6, fără a depăşi 170 de ore în medie lunar, în program normal de lucru.
(4) Evidenţa timpului lucrat efectiv (în zile şi ore) şi certificarea exactităţii acesteia se fac de către şeful compartimentului care execută operaţiunea.
(5) Pentru evidenţa timpului lucrat, pe zile şi număr de ore, la locurile de muncă care conferă dreptul la sporul care face obiectul prezentei anexe se utilizează formularele de prezenţă aflate în uz pentru celelalte categorii de sporuri sau alte drepturi salariale.
Articolul 8
(1) Pontajele cu sporul de pericol se întocmesc, pentru fiecare lună, la începutul lunii următoare şi se transmit la compartimentul financiar.
(2) Personalul altor unităţi trimis în interes de serviciu care, prin natura activităţii, conduce nemijlocit, controlează sau execută operaţiunile prevăzute la art. 6 beneficiază de spor de pericol, în raport cu timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii.
(3) Plata sporului se face pe baza adeverinţelor eliberate de unitatea în care s-au efectuat operaţiunile respective, documente din care să rezulte timpul efectiv lucrat în aceste locuri de muncă (zile şi ore), ordinul în baza căruia a participat la operaţiune şi ordinul de zi pe unitate de executare a operaţiunii. Adeverinţele se transmit la compartimentul financiar împreună cu pontajul pentru perioada respectivă.
Capitolul IIIAcordarea drepturilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare Articolul 9Pentru munca cu grad ridicat de risc sau, după caz, în condiţii de pericol deosebit, desfăşurată în exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul încadrat în sistemul administraţiei penitenciare care execută, conduce, coordonează sau contribuie la realizarea activităţilor de pază, supraveghere, escortare, reeducare şi asistenţă medicală şi psihologică pentru persoanele arestate preventiv sau condamnate la pedepse privative de libertate, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, investigaţii, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori în condiţii de pericol deosebit beneficiază de un spor de până la 30% calculat la salariul funcţiei de bază, respectiv la salariul de bază, care se acordă în acelaşi cuantum de la 31 decembrie 2009, în măsura în care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Articolul 10
(1) Sporul prevăzut la art. 9 nu face parte din salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază.
(2) Pentru funcţionarii publici nou-încadraţi, reintegraţi sau transferaţi, precum şi pentru cei cărora li s-a schimbat poziţia de activitate, sporul va fi stabilit prin ordinul/decizia de numire în funcţie, iar plata se va face lunar odată cu plata salariilor.
Capitolul IVCondiţiile de acordare a primei lunare de excepţie sau de misiune specială de până la 50% din salariul funcţiei de bază funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzută la art. 17 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 Articolul 11Funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care execută, în domeniul specific, lucrări de excepţie şi misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o primă lunară de până la 50% din salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază. Articolul 12
(1) Prima prevăzută la art. 11 se acordă pentru cel mult 5% din numărul total de posturi prevăzute în statele de organizare.
(2) Numărul beneficiarilor primei se stabileşte de către ministrul justiţiei, anual, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Repartizarea numărului beneficiarilor de prime pe unităţi se stabileşte, trimestrial, în Consiliul de conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(3) Prima se acordă lunar, la propunerea şefilor structurilor din care funcţionarii publici cu statut special fac parte.
(4) Competenţa de aprobare şi acordare a primei lunare de până la 50%, precum şi de stabilire a cuantumului acesteia este următoarea:a)ministrul justiţiei, pentru directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b)directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile subordonate, personalul din aparatul central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi personalul din Subunitatea de Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi; c)directorii unităţilor subordonate, pentru restul personalului din subordine.
Articolul 13
(1) Prima de până la 50% se acordă funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare care efectuează lucrări de excepţie în sensul alin. (2) ori execută misiuni speciale în sensul alin. (3).
(2) Sunt considerate lucrări de excepţie acele lucrări care:a)conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizării şi funcţionării structurilor din sistemul penitenciar; b)necesită efectuarea unor activităţi cu un grad ridicat de specializare; c)sunt realizate în grupuri de lucru înfiinţate în vederea elaborării unor proiecte importante, specifice sistemului penitenciar; d)identifică noi surse de venituri.
(3) Sunt considerate misiuni speciale acele activităţi care:a)au un grad de complexitate mai mare decât atribuţiile prevăzute în fişa postului; b)implică existenţa unor riscuri deosebite pentru siguranţa personalului sau pentru funcţionarea în bune condiţii a sistemului penitenciar.
Articolul 14
(1) Prima prevăzută la art. 11 şi procentul care se acordă se stabilesc la propunerea fundamentată şi motivată în scris a superiorului ierarhic.
(2) Analiza îndeplinirii condiţiilor cerute se face în consiliul de conducere al unităţii, potrivit competenţelor stabilite la art. 12 alin. (4), cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative.
(3) Plata primei de până la 50% nu se acordă:a)în toate situaţiile în care nu se acordă salariul funcţiei de bază, respectiv salariul de bază; b)pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii.
Capitolul VDrepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor, cursurilor şi altor activităţi de perfecţionare sau formare continuă - art. 22 alin. (1) şi (2) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 Articolul 15
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât urmează cursuri de zi în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu acordul şi în interesul unităţilor în care sunt încadraţi, beneficiază de salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ.
(2) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care urmează cursuri de carieră, precum şi alte activităţi de perfecţionare sau formare continuă beneficiază de salariul de bază de încadrare avut la data începerii cursurilor şi de celelalte drepturi salariale avute.
(3) Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul cât se află în situaţia prevăzută la alin. (1) se emite ordin/decizie.
(4) În cazul în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiau şi de alte indemnizaţii sau sporuri ce nu fac parte din salariul de bază de încadrare, acestea nu se mai acordă pe timpul cât se află în situaţia prevăzută la alin. (1).
(5) Acordarea drepturilor aplicabile personalului din instituţia de învăţământ urmată de funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în condiţiile prevăzute la alin. (1) se face pe baza adeverinţelor eliberate în acest sens de instituţia de învăţământ respectivă.
Capitolul VI Salarizarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie în situaţii temeinic justificate, potrivit legii - art. 25 din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 Articolul 16
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care sunt puşi la dispoziţie ca urmare a neîncadrării în funcţii din diferite cauze neimputabile beneficiază de salariul de bază de încadrare avut, cu excepţia indemnizaţiei de conducere, precum şi de celelalte drepturi salariale avute.
(2) Situaţia ofiţerilor şi agenţilor puşi la dispoziţie în condiţiile alin. (1) se soluţionează în termen de 3 luni.
Capitolul VIISalarizarea funcţionarilor publici cărora le încetează raporturile de serviciu - art. 26 alin. (1) şi (4) din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 330/2009 Articolul 17
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le încetează raporturile de serviciu primesc salariul de bază de încadrare avut, precum şi celelalte drepturi salariale avute, până la sfârşitul lunii în care a avut loc încetarea raporturilor de serviciu.
(2) Pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare avansaţi în gradul profesional următor şi cărora le-au încetat raporturile de serviciu cu aceeaşi dată, în condiţiile alin. (1), salariul de bază de încadrare se stabileşte, proporţional, în raport cu noul grad profesional.
(3) Funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare cărora le-au încetat raporturile de serviciu, din iniţiativa lor ori pentru motive imputabile acestora, primesc salariul de bază de încadrare avut, precum şi celelalte drepturi salariale avute, până la data încetării raporturilor de serviciu.
Capitolul VIII Acordarea sporului prevăzut la pct. 7 din anexa nr. IV/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare Articolul 18
(1) Funcţionarii publici cu statut special, precum şi personalul civil din Penitenciarul Poarta Albă, din Penitenciarul- Spital Poarta Albă, din Secţia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea şi din Penitenciarul Codlea - Centrul de pregătire profesională şi recuperare a cadrelor de penitenciare Rodbav beneficiază de un spor de izolare de până la 20% din salariul funcţiei de bază, respectiv din salariul de bază.
(2) Sporul se prevede în ordinul sau în decizia de numire în funcţie, iar plata se face lunar, odată cu plata salariilor. Sporul de izolare se acordă pentru timpul efectiv lucrat în astfel de condiţii.
(3) Acordarea sporului se suspendă în caz de absenţe nemotivate, concedii fără plată sau de frecventare a unor şcoli ori cursuri de pregătire în afara localităţii în care personalul îşi desfăşoară activitatea. De asemenea, sporul nu se acordă pe timpul concediului de odihnă, de studii sau pentru incapacitate temporară de muncă.
(4) Funcţionarii publici care sunt trimişi în delegare sau detaşaţi să lucreze în locuri de muncă din unităţile subordonate Ministerului Justiţiei prevăzute la alin. (1) sau în alte unităţi în care se acordă spor pentru munca desfăşurată în localităţi sau în zone izolate beneficiază de sporul acordat pentru personalul din unităţile respective.
(5) Plata sporului se face pe baza adeverinţelor eliberate de instituţiile respective, din care să rezulte timpul efectiv lucrat (în zile şi ore) în aceste locuri de muncă, precum şi procentul sporului.


SmartCity5

COMENTARII la Norma -/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma - din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma -/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu