Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.620 din 06.04.2015

privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 şi a modului de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, pentru anul 2015
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 234 din 06 aprilie 2015SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 12.891 din 6 aprilie 2015 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, având în vedere prevederile:

Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/1998, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;

Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;

Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat,în conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin: Capitolul I Formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015 Articolul 1Se aprobă formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015, elaborat în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 2(1) Cererea unică de plată completată de fermieri, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 15 mai 2015, conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 mai, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 mai, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. (2) Cererea unică de plată se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 hectare teren agricol, şi la centrele locale ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 hectare teren agricol.(3) În cazul în care producătorul agricol foloseşte apă pentru irigaţii, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la data-limită de depunere a acesteia, trebuie să prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigaţii, respectiv: autorizaţia de utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de către Administraţia Naţională „Apele Române“, calitatea de membru al unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii, contractul de irigaţii al acesteia încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz. Articolul 3APIA primeşte, verifică, procesează cererile unice de plată şi efectuează plata către fermier în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei. Articolul 4 (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole, membrii grupurilor şi organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume, precum şi cei ai măsurii 221 - prima împădurire a terenurilor agricole şi ai măsurii 215 - bunăstarea animalelor au obligaţia de a completa cererea unică de plată, indiferent dacă solicită la plată întreaga suprafaţă agricolă a exploataţiei sau doar o parte a acesteia.(2) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) a cererii unice de plată, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (1), determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii.(3) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a normelor privind ecocondiţionalitatea determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 39 şi 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Articolul 5Cererea unică de plată pentru anul 2015 se completează, în format electronic, de către fermieri, prin aplicaţia electronică pusă la dispoziţie de către APIA, în urma digitizării parcelelor agricole declarate şi a completării în aplicaţie a datelor privind animalele din exploataţie. Cererea unică de plată se listează la centrele APIA şi va conţine numai datele declarate de către fermieri şi schemele/măsurile de plată/ajutor/sprijin solicitate. Capitolul IIModul de aplicare a anumitor cerinţe ale măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile în anul 2015 pe terenurile agricole prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură Articolul 6(1) În anul 2015, la momentul depunerii cererii unice de plată, fermierii pot să deschidă noi angajamente în cadrul măsurilor 10 şi 11 din PNDR 2014-2020, pentru suprafeţele agricole care nu se află sub angajamente aferente măsurii 214 din PNDR 2007-2013, sau să deschidă noi angajamente anuale pentru măsura 13 din PNDR 2014-2020, având în vedere că angajamentele aflate în desfăşurare pentru măsurile 211, 212 din PNDR 2007-2013 se închid.(2) Noile angajamente se deschid sub rezerva aprobării PNDR 2014-2020 de către Comisia Europeană. Dacă în procesul de aprobare a PNDR 2014-2020 fişele tehnice vor suferi unele modificări, angajamentele vor fi actualizate prin modificarea cererilor unice de plată, în termenul în care aceste modificări sunt permise. Articolul 7 (1) În baza prevederilor art. 46 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, fermierii care au angajamente în desfăşurare în cadrul măsurii 214 din PNDR 2007-2013 pot accesa în anul 2015 clauza de revizuire, în scopul adaptării acestor angajamente la noul cadru juridic, până la termenul-limită de depunere a cererilor unice de plată. În acest sens, în anul 2015, fermierii semnează un document adiţional la angajamentul iniţial (Declaraţie privind adaptarea/neadaptarea angajamentelor) prin care:a)închid angajamentele în cazul neacceptării cerinţelor din noul cadru juridic; b)acceptă să continue angajamentele cu respectarea cerinţelor din cadrul juridic aferent noii perioade de programare 2014-2020 pe perioada rămasă până la finalizarea celor 5 ani din angajamentul anterior. (2) În situaţia în care beneficiarii măsurii 214 din PNDR 2007-2013 nu acceptă adaptarea angajamentelor unui sau unor pachet/pachete la noul cadru juridic, vor putea închide angajamentele aflate în derulare aferente acestuia/acestora fără a fi necesară restituirea sumelor plătite în perioada de desfăşurare a angajamentelor respective. În situaţia închiderii angajamentelor, fermierii nu vor putea semna noi angajamente în cadrul măsurilor, submăsurilor, pachetelor sau variantelor prevăzute de PNDR 2014-2020, ale căror condiţii modificate au constituit motivul accesării clauzei de revizuire, astfel:a)fermierii care aveau angajamente în derulare în baza măsurii 214 - PNDR 2007-2013 pentru pachetele 1, 2, 3.1, 3.2, 6 şi 7 şi care optează pentru încetarea angajamentelor nu vor mai putea deschide în anul 2015 noi angajamente pentru pachetele corespunzătoare din măsura 10 din PNDR 2014-2020, pentru parcelele pentru care au renunţat la angajamentele în derulare, iar în cazul pachetului 4 nu mai pot începe angajament aferent acestui tip de pachet; b)pentru angajamentele aferente variantei de pachet 5 din cadrul măsurii 214 - PNDR 2007-2013, aflate în desfăşurare, fermierii nu vor mai putea deschide în anul 2015 noi angajamente pentru pachetele corespunzătoare din submăsura 11.2 - PNDR 2014-2020, pentru parcelele pentru care au renunţat la angajamentele în derulare. (3) Accesarea clauzei de revizuire pe una dintre variantele 5.1, 5.2 şi 5.5 implică accesarea clauzei pe toate variantele, având în vedere posibilitatea modificării acestora de la un an la altul. Accesarea clauzei de revizuire pe una dintre variantele de pachet 5.3, 5.4 se face individual.(4) Pentru angajamentele în desfăşurare aferente pachetelor 2, 3.1, 3.2, variantele de pachete corespondente din măsura 10 sunt: 1.2.1, 3.1.1 şi 3.2.1. Pentru angajamentele în desfăşurare aferente pachetului 6, fermierul poate opta pentru una din variantele de pachete corespondente din măsura 10, respectiv varianta 6.1 sau 6.2. Varianta aleasă trebuie să fie, la nivel de exploataţie, unică pentru toate parcelele aflate sub angajament de pachet 6.(5) Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul măsurii 214, pentru suprafeţe agricole situate în unităţi administrativ-teritoriale care au suferit modificări ale statutului din perspectiva încadrării în zonele eligibile pachetelor de agromediu în noua perioadă de programare, pot depune cererile unice de plată pentru continuarea acestor angajamente pe perioada de timp rămasă până la expirarea celor 5 ani de angajament. Fermierii solicită pachetul din cadrul măsurii 214, pentru care au semnat angajamentul iniţial, urmând ca ulterior, în termenul legal, să modifice cererile unice pentru revizuirea vechilor angajamente la noile reguli aplicabile angajamentelor de agromediu şi climă.(6) Fermierii care au angajamente de agromediu în derulare aferente măsurii 214 pe suprafeţe agricole situate în unităţi administrativ-teritoriale care nu mai fac parte din zonele eligibile pentru pachetele echivalente aferente măsurii 10 pot depune cererea unică de plată pentru continuarea angajamentelor pentru perioada de timp rămasă până la expirarea celor 5 ani de angajament. Fermierii solicită pachetul din cadrul măsurii 214 pentru care au semnat angajamentul iniţial, urmând ca ulterior, în termenul legal, să modifice cererile unice pentru revizuirea vechilor angajamente la noile reguli aplicabile angajamentelor de agromediu şi climă. Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin. __*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, George Turtoi, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 620/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 620 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 620/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu