Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 62 din 31 martie 2004

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate in domeniul nuclear

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI


SmartCity3

              COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din  4 mai 2004

    In conformitate cu prevederile:
    - Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare,

    presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate in domeniul nuclear, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Normele prevazute la art. 1 intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 4
    Directia radiatii ionizante, Directia radioprotectie si deseuri radioactive, Directia reactori nucleari, Directia controlului calitatii, Directia materiale speciale din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                  Presedintele Comisiei Nationale pentru
                     Controlul Activitatilor Nucleare,
                               Lucian Biro

    ANEXA 1

                                   NORME
privind eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate in domeniul nuclear

    CAP. 1
    Scop si definitii

    Art. 1
    Prezentele norme stabilesc nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor provenite din practici autorizate in domeniul nuclear, potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 111/1996.
    Art. 2
    Prezentele norme completeaza prevederile Normelor fundamentale de securitate radiologica aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 404 si 404 bis din 29 august 2000.
    Art. 3
    In scopul aplicarii prezentelor norme, pe langa termenii si expresiile care se definesc in Legea nr. 111/1996 si in Normele fundamentale de securitate radiologica, in prezentele norme mai sunt utilizati termeni si expresii specifice, ale caror definitii sunt redate in anexa nr. 1 la prezentele norme.

    CAP. 2
    Domeniul de aplicabilitate

    Art. 4
    (1) Prezentele norme se aplica eliberarii de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate in cadrul practicilor autorizate in domeniul nuclear.
    (2) Prezentele norme se aplica si la eliberarea materialelor rezultate in urma unei interventii referitoare la expuneri cronice.
    Art. 5
    (1) Prezentele norme nu se aplica eliberarii de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practicile de minerit si preparare a minereurilor de uraniu si toriu si din practicile de fabricare a combustibilului nuclear, pentru care nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare sunt prevazute in reglementarile specifice practicilor respective.
    (2) Prezentele norme nu se aplica eliberarii in mediu de efluenti radioactivi lichizi sau gazosi, pentru care limitele derivate de emisie se stabilesc conform prevederilor Normelor fundamentale de securitate radiologica.

    CAP. 3
    Obiectivul prezentelor norme

    Art. 6
    (1) Obiectivul prezentelor norme este reglementarea scoaterii de sub control a materialelor provenite din activitati nucleare, astfel incat continutul de radioactivitate al materialelor respective sa nu implice riscuri semnificative pentru populatie si mediu.
    (2) Se considera ca eliberarea de sub regimul de autorizare a unor materiale nu prezinta riscuri pentru populatie sau mediu daca, in urma analizarii cailor de expunere, rezulta ca este putin probabil ca doza anuala efectiva angajata de orice persoana din populatie in urma eliberarii respective de sub regimul de autorizare sa depaseasca 10 micro Sv si este practic imposibil ca doza anuala respectiva sa depaseasca 100 micro Sv.

    CAP. 4
    Nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate sau interventii referitoare la expuneri cronice

    Art. 7
    (1) Eliberarea de sub regimul de autorizare poate fi neconditionata sau conditionata.
    (2) Materialele eliberate neconditionat de sub regimul de autorizare pot fi folosite in continuare fara restrictii.
    (3) Materialele eliberate conditionat de sub regimul de autorizare pot fi reciclate/reutilizate numai in conformitate cu conditiile de eliberare.
    Art. 8
    Nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare se refera la concentratia activitatii masice si la contaminarea superficiala.
    Art. 9
    (1) Materialele care indeplinesc cerintele de excludere prevazute in anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica pot fi eliberate neconditionat de sub regimul de autorizare conform prevederilor art. 13 din prezentele norme.
    (2) Materialele solide care nu indeplinesc cerintele de excludere prevazute in anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica, dar care indeplinesc prevederile anexei nr. 2 la prezentele norme, pot fi eliberate neconditionat de sub regimul de autorizare conform prevederilor art. 13 din prezentele norme, numai dupa ce titularul de autorizatie a obtinut:
    a) autorizatia Ministerului Sanatatii prevazuta la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 111/1996;
    b) aprobarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN, privind utilizarea valorilor obtinute conform prevederilor anexei nr. 2 ca niveluri de eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare pentru materialele respective.
    Art. 10
    (1) Nivelurile de eliberare conditionata de sub regimul de autorizare, precum si conditiile pentru eliberare se aproba de catre CNCAN, de la caz la caz, la propunerea titularului de autorizatie care detine materialele respective.
    (2) In cazul in care eliberarea conditionata de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din practici autorizate sau din interventii referitoare la expuneri cronice nu exclude posibilitatea introducerii ulterioare a materialelor respective in circuitul economic si social, in vederea utilizarii sau consumului de catre populatie, CNCAN va emite aprobarea prevazuta la alin. (1) numai dupa ce titularul de autorizatie a obtinut in prealabil autorizatia Ministerului Sanatatii, prevazuta la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 111/1996.
    (3) Pentru materialele solide, nivelurile de eliberare conditionata de sub regimul de autorizare se stabilesc atunci cand, datorita unor circumstante speciale, cum ar fi cunoasterea precisa a destinatiei viitoare a materialului ce urmeaza a fi eliberat de sub regimul de autorizare sau dimensiunea redusa a volumului ori suprafetei materialului respectiv, este posibila relaxarea nivelurilor de eliberare neconditionata.
    (4) Pentru materialele lichide sau gazoase, altele decat efluentii radioactivi, nivelurile de eliberare conditionata de sub regimul de autorizare trebuie sa fie stabilite pe baza unor scenarii conservative si numai in conditiile cunoasterii precise a destinatiei viitoare a materialelor respective.

    CAP. 5
    Verificarea respectarii nivelurilor de eliberare de sub regimul de autorizare

    Art. 11
    Verificarea de catre titularul de autorizatie a respectarii nivelurilor de eliberare de sub regimul de autorizare se face utilizand urmatoarele metode, dupa caz:
    a) masurari directe ale materialelor ce urmeaza a fi eliberate;
    b) masurari de laborator asupra unor probe reprezentative;
    c) utilizarea unor factori de scalare dedusi in mod corespunzator;
    d) alte metode acceptate de CNCAN.
    Art. 12
    Strategia de masurare cuprinde cel putin urmatorii pasi:
    a) gruparea materialelor ce urmeaza a fi masurate in vederea eliberarii, in asa fel incat sa fie asigurata omogenitatea acestora atat in ceea ce priveste compozitia materialelor, cat si in ceea ce priveste originea acestora (pentru a se asigura omogenitatea spectrului de radionuclizi);
    b) evaluarea spectrului de radionuclizi pentru materialele ce urmeaza a fi eliberate, prin analiza probelor, tinandu-se cont de toate informatiile disponibile privind istoria operationala a materialului;
    c) selectarea metodei (metodelor) de masurare potrivite pentru a se demonstra respectarea nivelurilor de eliberare;
    d) alegerea instrumentelor de masurare potrivite si etalonarea lor corespunzatoare;
    e) stabilirea procedurilor de masurare, evidenta si raportare.
    Art. 13
    (1) Eliberarea de sub regimul de autorizare poate fi efectuata numai dupa ce a fost aprobata de CNCAN.
    (2) Aprobarea de catre CNCAN a eliberarii de sub regimul de autorizare se acorda numai daca titularul de autorizatie a demonstrat ca metodele, strategia, instrumentele si procedurile utilizate pentru masurare garanteaza ca nivelurile de eliberare sunt respectate.
    (3) Aprobarea de catre CNCAN a eliberarii de sub regimul de autorizare se face:
    a) in cadrul procesului de autorizare;
    b) ulterior autorizarii, prin emiterea aprobarii de eliberare de sub regimul de autorizare, pe baza documentatiei inaintate de titularul de autorizatie.

    CAP. 6
    Controlul conformitatii si managementul calitatii

    Art. 14
    In cazul eliberarilor conditionate, titularul de autorizatie trebuie sa verifice permanent indeplinirea conditiilor de eliberare.
    Art. 15
    (1) Titularul de autorizatie trebuie sa raporteze periodic CNCAN tipurile si cantitatile de materiale eliberate de sub regimul de autorizare.
    (2) In cazul eliberarilor conditionate, raportul prevazut la alin. (1) trebuie sa cuprinda si modul de indeplinire a conditiilor de eliberare.
    (3) Periodicitatea raportarii prevazute la alin. (1) si (2) este, daca autorizatia, respectiv aprobarea de eliberare de sub regimul de autorizare, prevazuta la art. 13 alin. (3), nu prevede altfel, de un an.
    Art. 16
    (1) Toate activitatile pe care titularul de autorizatie, detinator al materialelor ce urmeaza a fi eliberate de sub regimul de autorizare, sau orice alta persoana legal constituita, autorizata de CNCAN, urmeaza a le desfasura pentru a verifica respectarea nivelurilor de eliberare de sub regimul de autorizare si a conditiilor de eliberare vor fi efectuate in cadrul unui sistem corespunzator de management al calitatii.
    (2) In stabilirea cerintelor pentru sistemul de management al calitatii se va tine cont de cantitatea estimata de materiale ce urmeaza a fi eliberate si de complexitatea practicii din care provin materialele respective.
    (3) Sistemul de management al calitatii trebuie, in particular, sa acopere tinerea evidentei cantitatilor de materiale eliberate si a concentratiilor activitatilor masice continute de aceste materiale si/sau a contaminarii superficiale a acestora, precum si, in cazul eliberarii conditionate, tinerea evidentei indeplinirii conditiilor de eliberare.
    (4) Titularul de autorizatie trebuie sa revada periodic metodele, strategia, instrumentele si procedurile utilizate pentru masurare, pentru a se convinge ca cerintele pentru efectuarea corecta a masurarilor sunt respectate corespunzator.
    (5) In cazul eliberarilor conditionate, titularul de autorizatie trebuie sa revada, cu periodicitatea aprobata de CNCAN si ori de cate ori apar elemente noi, modul de stabilire a nivelurilor de eliberare conditionata, pentru a se convinge ca scenariile de evaluare a dozelor maxime raman conservative.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 17
    Indeplinirea cerintelor privind eliberarea de sub regimul de autorizare, prevazute in prezentele norme, nu il absolva pe titularul de autorizatie de responsabilitatea sa de a indeplini celelalte dispozitii ale legislatiei privind regimul materialelor, inclusiv al deseurilor care au alte caracteristici periculoase.
    Art. 18
    Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1
    la norme

                               DEFINITII

    a) Eliberarea conditionata de sub regimul de autorizare este procesul prin care materialele provenite din practici din domeniul nuclear sau rezultate in urma interventiei referitoare la expuneri cronice la radiatii, avand concentratiile activitatii masice si contaminarea superficiala inferioare nivelurilor de eliberare conditionata de sub regimul de autorizare stabilite/aprobate de CNCAN, sunt declarate libere pentru utilizare, cu anumite restrictii, conform conditiilor pentru eliberarea respectiva.
    b) Eliberarea neconditionata de sub regimul de autorizare este procesul prin care materialele provenite din practici din domeniul nuclear sau rezultate in urma interventiei referitoare la expuneri cronice la radiatii, avand concentratiile activitatii specifice masice si contaminarea superficiala inferioare nivelurilor de eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare, sunt declarate libere pentru utilizare nerestrictiva.
    c) Nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare sunt valori limita ale concentratiei activitatii masice sau ale contaminarii superficiale, stabilite/aprobate de CNCAN pentru eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor provenite din practici din domeniul nuclear sau rezultate in urma interventiei referitoare la expuneri cronice la radiatii. Nivelurile de eliberare difera in functie de tipul eliberarii (neconditionata sau conditionata).

    ANEXA 2
    la norme

                               NIVELURILE
de eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare a materialelor care nu indeplinesc cerintele de excludere prevazute in anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica

    1. Pentru materialele care nu indeplinesc cerintele de excludere prevazute in anexa nr. 2 la Normele fundamentale de securitate radiologica, dar pentru care titularul de autorizatie a demonstrat ca forma fizica, proprietatile fizico-chimice si cantitatile ce vor fi eliberate presupun ca in orice scenariu rezonabil de incorporare cantitatea incorporata pe timp de un an prin inhalare de o persoana nu depaseste 0,5 g, iar cantitatea incorporata pe timp de un an prin ingestie nu depaseste 50 g, pot fi stabilite niveluri de eliberare neconditionata superioare.
    2. Algoritmul de stabilire a noilor niveluri de eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare este urmatorul:
    a) se calculeaza valoarea:

                    1           ALIinh    ALIing
    minimum {-----------------, -------, --------},         (1)
             Egama + 0,1 Ebeta   1.000   100.000

unde Egama si Ebeta sunt energiile efective in MeV pentru emisiile gama, respectiv beta ale radionuclidului, asa cum sunt prevazute in Publicatia nr. 38 a Comisiei Internationale de Protectie Radiologica (ICRP), ALIinh este cea mai restrictiva valoare a limitei anuale de incorporare prin inhalare pentru o persoana expusa profesional, exprimata in Bq, calculata pentru doza efectiva anuala de 20 mSv, utilizandu-se valorile pentru coeficientii de doza efectiva prevazuti in tabelul 4-C1 din anexa nr. 4 la Normele fundamentale de securitate radiologica, iar ALIing este cea mai restrictiva valoare a limitei anuale de incorporare prin ingestie pentru o persoana expusa profesional, exprimata in Bq, calculata pentru doza efectiva anuala de 20 mSv, utilizandu-se valorile pentru coeficientii de doza efectiva prevazuti in tabelul 4-C1 din anexa nr. 4 la Normele fundamentale de securitate radiologica;
    b) se rotunjeste valoarea calculata la un numar avand nenula numai prima cifra semnificativa;
    c) se solicita la CNCAN, de catre titularul de autorizatie interesat, aprobarea utilizarii valorii obtinute conform lit. b) ca nivel de eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare pentru concentratia activitatii, exprimata in Bq/g, si pentru contaminarea superficiala, exprimata in Bq/cm^2, pentru materialele care indeplinesc cerintele prevazute la pct. 1;
    d) se solicita Ministerului Sanatatii, de catre titularul de autorizatie interesat, autorizatia prevazuta la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind introducerea in circuitul economic si social a materialelor care indeplinesc cerintele prevazute la pct. 1 si al caror continut radioactiv este inferior nivelurilor de eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare, aprobate de CNCAN conform prevederilor lit. c).
    Nota 1. Pentru radionuclizii care sunt precursori intr-o serie de dezintegrare, se va considera ca nucleul precursor este in echilibru cu descendentii sai de viata scurta. Ca urmare, in calculul lui Egama si Ebeta din formula (1) trebuie introdusa si contributia descendentilor respectivi.
    Nota 2. In cazul unui amestec de radionuclizi, se considera ca sunt respectate nivelurile de eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare, daca este indeplinita relatia:

       n
      _____
     \      Ci
      >    ---- < 1,         (2)
     /_____ CLi
      i = 1

unde: Ci este concentratia radionuclidului i in materialul considerat, CLi este nivelul de eliberare neconditionata de sub regimul de autorizare, iar n este numarul de radionuclizi din amestec.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 62/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 62 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu