Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.592 din 07.04.2017

pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu
ACT EMIS DE: Ministerul Mediului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 27 aprilie 2017SmartCity1

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 577 din 7.04.2017 privind aprobarea Ordinului pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu,ţinând cont de prevederile art. 6 lit. j) şi p) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 11 alin. (4) şi ale art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă modelele, precum şi caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin: 1. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu; 2. Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 3. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; 4. Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti; 5. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător; 6. Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile; 7. Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii; 8. Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită; 9. Titlul executoriu; 10. Somaţie; 11. Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi; 12. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 13. Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi; 14. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru; 15. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile; 16. Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru; 17. Proces-verbal de predare-primire; 18. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile; 19. Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile; 20. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile; 21. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri; 22. Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă; 23. Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar; 24. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare; 25. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare; 26. Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită; 27. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită; 28. Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu. Articolul 2Formularele se emit de către Administraţia Fondului pentru Mediu prin personalul de specialitate, precum şi prin intermediul aplicaţiilor informatice utilizate în cadrul instituţiei, conform modelelor prezentate în anexă, cu excepţia formularelor cu regim special. Articolul 3Formularele 24 şi 25 cu regim special de înseriere şi de numerotare, ale căror modele sunt prevăzute în anexă, se tipăresc prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Administraţiei Fondului pentru Mediu. Articolul 4Administraţia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 658/2006 pentru aprobarea modelelor formularelor utilizate în domeniul colectării creanţelor la Fondul pentru mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din data de 25 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Articolul 6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministrul, ministrul mediului,Graţiela-Leocadia GavrilescuANEXĂFORMULARUL 1 Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ....... din ......... Denumirea debitorului ........ ............. C.U.I. ........ ................ ........... Domiciliul fiscal ........ ........ ........ Dosar fiscal ........ ........ ............. DECIZIE referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu În temeiul art. 98 lit. c) şi al art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului Fondului pentru mediu, sau calculat următoarele accesorii:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare1) Accesorii2) - lei -
TOTAL:

1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 2) Obligaţiile fiscale accesorii se vor calcula conform prevederilor art. 173-182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 152 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă. Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie. Sumele datorate se virează în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ........ ................ ................ ............... . Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ. Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii se află în anexă. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. II. Anexă la Decizia nr. ....... din data de ................

Documentul prin care s-a individualizat suma de plată1) Categoria de sumă2) Perioada Suma debit Zile/Luni Cota3) Suma accesoriu

1) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa principală, numărul şi data. 2) Se va menţiona categoria de sumă (dobândă, penalităţi, majorări). 3) Nivelul obligaţiilor fiscale accesorii se stabileşte conform art. 173-182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. III. 1. Denumire: Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 98 lit. c) şi art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare, de compartimentul cu atribuţii de evidenţă contribuabili/plătitori din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 6. Circulă un exemplar la debitor. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire. FORMULARUL 2 Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ............... din ........ ........... Aprobat. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ........ ........ .............. (numele, prenumele şi semnătura) L.S. Avizat. Conducătorul organului de control fiscal Numele şi prenumele ................ Semnătura ........ ........ ........ DECIZIE de instituire a măsurilor asigurătorii, emisă la data de ............. În temeiul art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la contribuabilul/plătitorul ........ ................ ................ ..........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ .............., str. ........ ........ .............. nr. ..., codul de identificare fiscală1) ........ ........, s-au constatat următoarele obligaţii de plată la Fondul pentru mediu, estimate prin referatul întocmit de ........ ........2) din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu, stabilite prin Actul administrativ-fiscal nr. ............. din data de ................, constând în:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare3) Suma estimată/stabilită - lei -
TOTAL:

În temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât s-a constatat existenţa pericolului ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul/averea, se dispun măsuri asigurătorii. Motivarea dispunerii măsurilor asigurătorii: ........ ........ ........... Informaţii necesare ducerii la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse: a)bunurile proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective ........ ................ ...........; b)conturile de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise ........ ................ ................ ........ ............; c)sume datorate debitorului de către terţe persoane4) ........ ................ ................ ................ ..............1) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 2) Se va menţiona denumirea completă a compartimentului din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu care a elaborat referatul justificativ. 3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxa, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 4) Denumirea/Numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului. Recomandări privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii (poprire asigurătorie şi/sau sechestru asigurător): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Măsurile asigurătorii dispuse se duc la îndeplinire în conformitate cu dispoziţiile referitoare la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător. Potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin constituirea unei garanţii la nivelul creanţei stabilite sau estimate, după caz, măsurile asigurătorii vor fi ridicate. Măsurile asigurătorii vor fi ridicate de către organul de executare competent, în tot sau în parte, în baza deciziei motivate emise de organul care le-a dispus, dacă creanţa estimată prin referatul întocmit de organele de control/stabilită prin act administrativ-fiscal nu mai există sau are valoare mai mică, ca urmare a desfiinţării, în tot sau în parte, a actului administrativ-fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii, a plăţii voluntare ori a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ-fiscal, a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ-fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii, precum şi în alte condiţii prevăzute de lege. Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, devin executorii în condiţiile legii. În temeiul art. 213 alin. (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie la instanţa de contencios administrativ competentă. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare. Şeful compartimentului cu atribuţii de control fiscal, Numele şi prenumele ........ ................ .............. Semnătura ........ ........... Întocmit. Numele şi prenumele ........ ................ .............. Funcţia ........ ............. Semnătura ........ ........... II. 1. Denumire: Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de control fiscal. 6. Circulă: 1 exemplar la debitor; 1 exemplar la organul de executare; 1 exemplar la organul de control fiscal.7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de control fiscal; 1 exemplar la dosarul de urmărire.FORMULARUL 3 Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ ........ din ........ ......... ADRESĂ de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi Către ........ ........ ..............1) În baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ...... din ..........., emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/........ ................ ...........2), anexată în copie certificată, se înfiinţează poprirea asigurătorie asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră, cu orice titlu, debitorului3) ........ ................ ................ ........ .............., având CUI ........ ........ ............, cu domiciliul fiscal în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, vor fi virate în contul instituţiei noastre deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ........ ........ ..........., după cum urmează:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare4) Suma estimată/stabilită - lei -
TOTAL:

În conformitate cu prevederile art. 236 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese, vă rugăm să ne comunicaţi dacă datoraţi, cu orice titlu, vreo sumă de bani debitorului sus-menţionat. În cazul începerii procedurii de executare silită, Administraţia Fondului pentru Mediu va transmite băncii titlul executoriu în copie certificată. Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi, potrivit dispoziţiilor art. 213 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu Numele şi prenumele ........ .......... Semnătura ........ ................ L.S. 1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal al terţului poprit. 2) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii. 3) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului. 4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. II. 1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra sumelor datorate debitorului de către terţi 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare. 6. Circulă: 1 exemplar la terţul poprit; 1 exemplar la compartimentul cu atribuţii de colectare.7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire. FORMULARUL 4 Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ ........ din ........ ......... ADRESĂ de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti Către ........ ........ ..............1) În baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............ din ........ ........., emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/........ ................ ..........2), anexată în copie certificată, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru achitarea sumei datorate, sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul3) ........ ................ ................ ................ ........., având CUI ........ ........ ............, cu domiciliul fiscal în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... Sumele vor fi reţinute şi, în cazul începerii procedurii de executare silită, vor fi virate în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ........ ........ ..........., după cum urmează:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare4) Suma estimată/stabilită - lei -
TOTAL:

Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia, până la data ridicării măsurii asigurătorii sau până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, după caz, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale. În cazul începerii procedurii de executare silită, Administraţia Fondului pentru Mediu va transmite băncii titlul executoriu în copie certificată. Măsura asigurătorie dispusă, dacă nu a fost desfiinţată în condiţiile legii, rămâne valabilă pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi înfiinţarea popririi asigurătorii. Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Vă mulţumim pentru cooperare. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu Numele şi prenumele ........ .......... Semnătura........ ................ L.S. 1) Denumirea şi sediul băncii. 2) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii. 3) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului. 4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. II. 1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii asupra disponibilităţilor băneşti 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare. 6. Circulă: 1 exemplar la unitatea bancară; 1 exemplar la compartimentul cu atribuţii de colectare.7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire. FORMULARUL 5 Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ................ din ........ .......... PROCES-VERBAL de sechestru asigurător pentru bunuri mobile Încheiat astăzi, ........ ........, luna ......, anul ......, ora ....., în localitatea ........ ................ ........ ........., str. ........ ................ ................ ............... nr. ...... În temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............ din ........ .........., emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/........ ................ ................ ................ .............1), subsemnatul ........ ................ ........ ............., executor fiscal, cu legitimaţia nr. ........, delegaţia nr. ................, am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile ale debitorului2) ........ ........ ........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ................ ..........., str. ........ ................ ............ nr. ......, sectorul ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul ........ ................ ..........., cod de identificare fiscală3) ........ ................ ........, care înregistrează obligaţii de plată la Fondul pentru mediu, constând în:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare4) Suma estimată/stabilită - lei -
TOTAL:

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile sau supuse degradării. Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: ........ ............., domiciliat în ................, legitimat cu ............, în calitate de .............; ........ ............., domiciliat în ................, legitimat cu ............, în calitate de ............. .Asupra bunurilor mobile sechestrate asigurător au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în5) ........ ................ ........., bunurile fiind lăsate în custodia ........ ........ ........ din localitatea ................, str. ........... nr. ..., care va depozita bunurile în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ........ ........ nr. ...... Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ........ ................ ......... În legătură cu bunurile mobile sechestrate asigurător, debitorul ........ ............... menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ........ ................ ......... . Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ........ ................ ................ ............ . Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Alte observaţii:6) ........ ................ ........... 1) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii. 2) Numele şi prenumele/denumirea. 3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 5) Punere de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri. 6) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător. În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ........... exemplare. Executor fiscal, Numele şi prenumele ........ ................ Semnătura ........ .......... Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte) Numele şi prenumele ........ ................ Semnătura ........ ........ ........ Martori: Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ II. ANEXĂ la Procesul-verbal de sechestru asigurător nr. ......... din ............. Nr. ......./........ ........

Denumirea bunurilor mobile, descrierea, starea de uzură, semnele particulare de identificare Cantitatea Valoarea estimativă (exclusiv TVA) - lei -
TOTAL:

Executor fiscal Numele şi prenumele ............. Semnătura ........ .......... Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte) Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Martori: Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Custode Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ III. 1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri mobile şi Anexa la procesul-verbal de sechestru asigurător 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare. 6. Circulă: 1 exemplar la debitor;

1 exemplar la custode (dacă este cazul).7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire. FORMULARUL 6 Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ ........ din ........ ......... PROCES-VERBAL de sechestru asigurător pentru bunuri imobile Încheiat astăzi, ............ luna ......... anul ......., ora ..........., în localitatea ........ ................ ........, str. ........ ................ ............ nr. ...... În temeiul art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. .......... din ........ ............, emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu/........ .........1), subsemnatul ........ ................ ............, executor fiscal cu legitimaţia nr. ........., delegaţia nr. ..........., am procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile ale debitorului2) ........ ................ ................ ........, cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ................ ........, str. ........ ................ ............ nr. ......, sectorul ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul ........ ................ ............., cod de identificare fiscală3) .............., care înregistrează obligaţii de plată la Fondul pentru mediu restante, constând în:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare4) Suma estimată/stabilită - lei -
TOTAL:

S-a procedat la aplicarea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile: clădire în suprafaţă de ..............., compusă din ........ ................ ................ ................ ........ ........ şi construită din ........ ........ ............, stare de uzură/semne particulare ........ ................ ........ .............., situată în localitatea ........ ................ ................ ................, str. ........ ................ ........ .............. nr. ......, deţinută în baza5) ........ .............., evaluată la suma de ........ .......... lei (exclusiv TVA);

teren5) ........ ................ ................ ................ ................ ................ în suprafaţă de ................, situat în ........ ................ ................ ................ .........., str. ........ ................ ................ .............. nr. ......, deţinut în baza6) ........ ..............., evaluat la suma de ........ ............ lei (exclusiv TVA).În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile pentru care s-a dispus sechestrul asigurător, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face după începerea executării silite, înaintea procedurii de valorificare. Sechestrul asigurător s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: ........ .........., domiciliat în .............., legitimat cu ........ ............, în calitate de ........ .........;

........ .........., domiciliat în .............., legitimat cu ........ ............, în calitate de ........ ......... .Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul ........ .............. În legătură cu bunurile imobile sechestrate asigurător, debitorul ............ menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ................ . Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului asigurător formulează următoarele obiecţii: ........ ............ . Măsurile asigurătorii dispuse, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Alte observaţii:7) ........ ................ .......... . Împotriva actelor prin care se duc la îndeplinire măsurile asigurătorii cel interesat poate face contestaţie în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la data comunicării sau a luării la cunoştinţă, la instanţa judecătorească competentă. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal de sechestru asigurător s-a încheiat în ........... exemplare. Executor fiscal Numele şi prenumele ............. Semnătura ........ .......... Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte) Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Martori: Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ 1) Se va completa în cazul în care măsurile asigurătorii au fost dispuse de instanţa judecătorească sau de alte organe competente, potrivit legii. 2) Numele, prenumele/denumirea. 3) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 4) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 5) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului (de exemplu: contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. ....../..........., intabulat cu nr. ............/........... în Cartea funciară nr. ............. a localităţii ........ ......../transcris cu nr. ............../.............. în registrul de transcripţiuni al Judecătoriei ........ ........ ............). 6) Se va menţiona felul terenului. 7) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru asigurător. II. 1. Denumire: Proces-verbal de sechestru asigurător pentru bunuri imobile 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 213 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare. 6. Circulă: 1 exemplar la debitor;

1 exemplar la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.7. Se arhivează un exemplar la dosarul de urmărire. FORMULARUL 7 Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ............... din ........ ........... Aprobat. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ........ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. Avizat. Conducătorul organului de control fiscal Numele şi prenumele ................ Semnătura ........ ........ ........ DECIZIE de ridicare a măsurilor asigurătorii, emisă la data de ............. În temeiul art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru contribuabilul/plătitorul ........ ................ ........ ............, cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ................ ................ .........., str. ........ ........ .............. nr. ..., codul de identificare fiscală1) ........ ........, se ridică în tot/în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii nr. ............/data ................, constând în: a)măsuri asigurătorii dispuse asupra bunurilor proprietate a debitorului ori deţinute de acesta în coproprietate cu terţe persoane, aflate la debitor sau la terţe persoane, şi locul unde se găsesc bunurile respective ........ ................ ................ ...............; b)măsuri asigurătorii dispuse asupra sumelor datorate debitorului de către terţe persoane2) ........ ................ ........ ...........; c)măsuri asigurătorii dispuse asupra conturilor de disponibilităţi şi de depozite, precum şi băncile la care sunt deschise ........ ................ ........ .......... .Motivarea dispunerii ridicării măsurilor asigurătorii: Creanţa estimată/stabilită nu mai există sau are valoare mai mică, drept urmare a desfiinţării în tot sau în parte a actului administrativ fiscal care a generat luarea măsurilor asigurătorii/a plăţii voluntare sau a stingerii prin modalităţile prevăzute de lege a sumelor stabilite prin actul administrativ-fiscal/a hotărârii instanţei competente date ca urmare a soluţionării contestaţiei cu privire la actul administrativ-fiscal sau a unei contestaţii cu privire la măsurile asigurătorii/în alte condiţii prevăzute de lege. În temeiul art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentei decizii cel interesat poate face contestaţie în termen de 15 zile de la data comunicării, la instanţa judecătorească competentă. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare. Şeful compartimentului cu atribuţii de control fiscal, ........ ................ ........ ............. (numele, prenumele şi semnătura) Întocmit. ........ ........ ............ (numele şi prenumele, funcţia şi semnătura) 1) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 2) Denumirea/Numele, prenumele şi domiciliul fiscal, alte date de identificare a terţului poprit, precum şi suma datorată debitorului. II. 1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii 2. Format: A4 3. Se utilizează: în baza art. 214 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 4. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de control fiscal. 6. Circulă: 1 exemplar la debitor; 1 exemplar la organul de executare; 1 exemplar la organul de control fiscal.7. Se arhivează: 1 exemplar la dosarul de control fiscal; 1 exemplar la dosarul de urmărire.FORMULARUL 8 Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ..............data ........ ............ Aprobat. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ........ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. Avizat. Conducătorul compartimentului juridic, ........ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) Conducătorul organului de executare, ........ ................ ........ .......... (numele, prenumele şi semnătura) PROCES-VERBAL de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, încheiat astăzi, ....... luna ...... anul ..... În baza art. 218 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că debitorul ........ ................ ................ ................ ............., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ ..........., str. ........ ................ ................ ............ nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ....., ap. ......, cod de identificare fiscală1) ........ ................ ........., a fost înscris în evidenţa fiscală cu obligaţii fiscale la Fondul pentru mediu, constând în ........ ................ ................ ........ ............. în valoare de ........ .......... lei, din care a achitat suma de ........ ........ ........... lei, prin ........ ............, termenul de prescripţie a fost întrerupt sau suspendat, după caz, în perioada ........ ................ prin ........ .......... . În urma verificărilor efectuate s-a constatat că pentru debitul provenind din .......... s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a acestuia, conform tabelului:

Natura obligaţiilor fiscale restante la Fondul pentru mediu2) Începerea termenului de prescripţie (scadenţa sau titlul executoriu) Suma datorată (lei) Perioada de întrerupere/suspendare a termenului de prescripţie Suma pentru care s-a împlinit termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită (lei)
Anul Luna Ziua Debit Accesorii3) Debit Accesorii3)

Se anexează următoarele documente justificative: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ............. exemplare. Conducătorul compartimentului cu atribuţii de evidenţă contribuabili/plătitori, ........ ........ ............... (numele, prenumele şi semnătura) Conducătorul compartimentului cu atribuţii de executare silită, ........ ........ .............. (numele, prenumele şi semnătura) Întocmit. ........ ........ ......... (numele, prenumele şi semnătura) 1) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 3) Se completează şi cu dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, datorate conform Codului de procedură fiscală. II. 1. Denumire: Proces-verbal de constatare a împlinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 218 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare, de compartimentul cu atribuţii de colectare din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 6. Circulă un exemplar la compartimentul de evidenţă contribuabili/plătitori. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 9 Titlul executoriu - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ............. din ............... Către1) ........ ................ ................ ........ ..............., cod de identificare fiscală ..............., str. ........ ........ ......... nr. ..., bloc ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., sector ...., localitatea ........ ................, judeţul ........ ..........., cod poştal ............... Titlul EXECUTORIUNr. .........

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare2) Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală Cuantumul sumei datorate - lei -
TOTAL:

Întrucât a expirat scadenţa/termenul de plată al obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu înscrise în actele mai sus menţionate prin care s-a stabilit sau individualizat suma de plată, a fost emis prezentul înscris care constituie titlu executoriu în temeiul art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în condiţiile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. 1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. II. 1. Denumire: Titlu executoriu 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 226 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte: în două exemplare de organul de executare. 6. Circulă: un exemplar la debitor. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 10 Somaţie - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ................ din ........ .......... Către1) ........ ................ ................ ........ ..............., cod de identificare fiscală ..............., str. ........ ........ ......... nr. ..., bloc ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., sector ...., localitatea ........ ................, judeţul ........ ..........., cod poştal ............... SOMAŢIE Dosar de executare nr. ............/............. În baza art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, va înştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, anexat/anexate.

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare2) Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală Cuantumul sumei datorate - lei -
TOTAL:

Sumele datorate se virează în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ........ ................ ................ ............... . Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate sau nu veţi face dovada stingerii acestora, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la aplicarea modalităţilor de executare silită. Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea sumelor arătate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de dumneavoastră. Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. 1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 2) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. II. 1. Denumire: Somaţie 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare. 6. Circulă un exemplar la debitor. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 11 Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ............ din ............. ADRESA de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi Către ........ ................ ..............1) Dosar de executare nr. ......../....... În baza art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani datorate de dumneavoastră, cu orice titlu, debitorului urmărit2) ........ ................ ........., conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu. Sumele vor fi reţinute şi virate în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ........ ................ ........ ..........., după cum urmează:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare3) Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală Cuantumul sumei datorate - lei -
TOTAL:

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi. În situaţia în care nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului sus-menţionat ori nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, aveţi obligaţia să ne înştiinţaţi în termen de 5 zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi. Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ........ ................ .......... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. 1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare ale terţului poprit. 2) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului. 3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. II. 1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 236 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare. 6. Circulă un exemplar la terţul poprit. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 12 Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ................ din ........ .......... ADRESA de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti Către........ ................ ................ ........... 1) Dosar de executare nr. ........./............... În temeiul art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se indisponibilizează de îndată, în măsura în care este necesar pentru stingerea obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, sumele existente, precum şi cele viitoare, provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi/sau valută deschise la unitatea dumneavoastră de către debitorul ........ ............. 2), conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu. Sumele vor fi reţinute şi virate în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN........ ................ ........ ..........., după cum urmează:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare3) Perioada pentru care a fost calculată obligaţia fiscală Cuantumul sumei datorate - lei -
TOTAL:

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii prezentei, nu veţi proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorului, şi nu veţi accepta alte plăţi din conturile acestuia4), până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale, cu excepţia sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru stingerea obligaţiilor fiscale aferente bugetului administrat de Administraţia Fondului pentru Mediu. În termen de 5 zile de la primirea prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi înfiinţarea popririi. Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. 1) Denumirea şi sediul băncii. 2) Numele, prenumele/denumirea, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, şi domiciliul fiscal; alte date de identificare a debitorului. 3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 4) În situaţia în care sumele existente în conturile debitorului nu sunt la nivelul creanţei estimate/stabilite, după caz, terţul poprit nu va accepta alte plăţi din conturile debitorului. II. 1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 236 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare. 6. Circulă un exemplar la bancă. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 13 Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ ........ din ........ ......... Către1) ........ ................ ................ ........ ............... cod de identificare fiscală ........ .............. str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ...., ap. ....., sector ...., localitatea ........ ................, judeţul ........ ..........., cod poştal ............... ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PRIVIND ÎNFIINŢAREA POPRIRII Dosar de executare nr. ......../.......... În baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că s-a luat măsura indisponibilizării sumelor existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile dumneavoastră bancare în lei şi/sau în valută, precum şi orice sume reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, dumneavoastră de către: ........ ................ ........ ......... 2), până la concurenţa sumei ........ ............ lei, reprezentând obligaţii fiscale la Fondul pentru mediu, neachitate până la termenul de scadenţă, cât şi la termenele care v-au fost acordate prin somaţia de plată nr. ............. din ........ ........ ......... 3). Vă rugăm să ne faceţi dovada plăţii obligaţiilor fiscale la Fondul pentru mediu, transmiţând copia documentelor de plată prin fax la nr. .......... ori la adresa de e-mail: venituri@afm.ro Totodată, vă aducem la cunoştinţă că se va proceda la aplicarea tuturor modalităţilor de executare silită prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanţei fiscale pe care o datoraţi bugetului Fondului pentru mediu. Cu stimă, Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. 1) Numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare a debitorului. 2) Denumirea terţului poprit. 3) În cazul în care s-au emis mai multe somaţii de plată, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. II. 1. Denumire: Adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 236 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare. 6. Circulă un exemplar la debitor. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 14 Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ ........ din ........ ......... Dosar de executare nr. ......./......... PROCES-VERBAL de sechestru pentru bunuri mobile Încheiat astăzi ............, luna ..........., anul ............, ora ......, în localitatea ........ ................ ............., str. ........ ................ ........ ......... nr. ...... În temeiul art. 238 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ........ ................ ............., executor fiscal, cu legitimaţia nr. ........., delegaţia nr. .........., am procedat la sechestrarea bunurilor mobile ale debitorului1) ........ ................ ........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ................ ........ .........., str. ........ ................ ........ .......... nr. ......, sectorul ......, bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul ........ ........ ..............., cod de identificare fiscală2) ........ ........., care, deşi i s-a comunicat Somaţia nr. ........ ........... din ............., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, constând în:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare3) Titlul executoriu nr./data4) Cuantumul sumei datorate5) - lei -
TOTAL:

Pentru stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu s-a procedat la sechestrarea bunurilor mobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proces-verbal. În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile mobile sechestrate, deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea începerii procedurii de valorificare. Potrivit art. 238 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin sechestrul înfiinţat asupra bunurilor mobile, creditorul fiscal dobândeşte un drept de gaj care conferă acestuia în raport cu alţi creditori aceleaşi drepturi ca şi dreptul de gaj în sensul prevederilor dreptului comun. Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: ........ ................ ........ ........., domiciliat în ........ ................ ................, legitimat cu ........ ........ ........., în calitate de ........ ............;

........ ................ ........ ........., domiciliat în ........ ................ ................, legitimat cu ........ ........ ........., în calitate de ........ ............ .Asupra bunurilor mobile sechestrate au fost aplicate măsuri spre neschimbare, constând în6): ........ ................ ................ ........., bunurile fiind lăsate în custodia ........ ................ ................ ........ .........., din localitatea ........ ................ ............., str. ........ ................ ........ ........... nr. ......, care va depozita bunurile în localitatea ........ ................ ............., str. ........ ................ ........ ......... nr. ...... . Drepturi reale şi sarcini care grevează bunurile mobile ........ ................ ................ ................ ......... În legătură cu bunurile mobile sechestrate debitorul........ ............. menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ........ .......... . Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Bunurile mobile sechestrate sunt indisponibilizate atât timp cât durează executarea silită. În cazul în care obligaţia fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii. În cazul valorificării bunurilor mobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 1) Numele, prenumele/denumirea. 2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 5) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii inclusiv, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 6) Punerea de sigilii, custodia sau ridicarea de la locul unde se află, menţionându-se bunurile mobile supuse acestor măsuri. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ....... exemplare, .......... 7). Executor fiscal Numele şi prenumele ............. Semnătura ........ .......... Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte) Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Martori: Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Custode: Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ 7) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele care au fost de faţă la sechestrare refuză ori nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru. II. ANEXAla Procesul-verbal de sechestru nr. ..... din ............. Dosar de executare nr. ....../.........

Denumirea bunurilor mobile, descriere, semne particulare de identificare, stare de uzură, dacă este cazul Cantitatea Valoarea estimativă (exclusiv TVA) - lei -
TOTAL:

Executor fiscal Numele şi prenumele ............. Semnătura ........ .......... Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte) Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Martori: Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Custode: Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ III. 1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile + Anexa la Procesul-verbal de sechestru nr. ........din ........ ............ 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 238 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 2 sau 3 exemplare, după caz, de organul de executare. 6. Circulă: un exemplar la debitor;

un exemplar la custode (dacă este cazul).7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 15 Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ................ din ........ .......... Dosar de executare nr. ......../.......... PROCES-VERBAL de sechestru pentru bunuri imobile Încheiat astăzi, ............, luna ............, anul ............, ora ......, în localitatea ........ ................, str. ........ ........ ............ nr. .... În temeiul art. 242 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul, ........ ................ ............, executor fiscal, cu legitimaţia nr. ........., delegaţia nr. .........., am procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale debitorului1) ........ ................ ..........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ................ ........ ........., str. ........ ................ ........ ......... nr. ......, sectorul ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul ........ ........ ............., cod de identificare fiscală2) ........ ........., care, deşi i s-a comunicat Somaţia nr. ........... din ............., nu a efectuat plata sumelor datorate conform titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, constând în:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare3) Titlul executoriu nr./data4) Cuantumul sumei datorate5) - lei -
TOTAL:

Pentru stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu s-a procedat la sechestrarea următoarelor bunurilor imobile: clădire în suprafaţă de ........ .............., compusă din ........ ................ ................ ................ ......... şi construită din ........ ................ .........., stare de uzură/semne particulare ........ ................ ........ ........, situată în localitatea ........ ................ ........, str. ........ ........ ............. nr. ......, deţinută în baza6) ........ ............., evaluată la suma de ........ ............. lei (exclusiv TVA);

teren7) ........ ................ ................ ................ ................ .............. în suprafaţă de........ ..............., situat în ........ ................ ........ ........., str. ........ ................ ............... nr. ......, deţinut în baza6) ........ .........., evaluat la suma de ............ lei (exclusiv TVA).În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care executorul fiscal nu poate evalua bunurile imobile deoarece aceasta necesită cunoştinţe de specialitate, evaluarea se va face înaintea procedurii de valorificare. Sechestrul aplicat constituie ipotecă legală. Sechestrul s-a aplicat în prezenţa următoarelor persoane: ........ ................ ................ ........., domiciliat în ........ ........ .............., legitimat cu ........ ..............., în calitate de ........ ........ ...........;

........ ................ ................ ........., domiciliat în ........ ........ .............., legitimat cu ........ ..............., în calitate de ........ ........ .......... .Drepturi reale şi sarcini care grevează imobilul ........ ............... În legătură cu bunurile imobile sechestrate, debitorul ........ ................ ........ ......... menţionează că nu au fost/au fost sechestrate anterior ........ ................ . Persoanele de faţă la aplicarea sechestrului formulează următoarele obiecţii: ........ ................ ........... Alte menţiuni: ........ ................ ......... 8) Bunurile imobile sechestrate sunt indisponibilizate cât timp durează executarea silită. Dacă obligaţia fiscală nu este stinsă în termen de 15 zile, se va proceda la valorificarea bunurilor sechestrate, conform legii. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal de sechestru s-a încheiat în ....... exemplare, ......... 9). Executor fiscal Numele şi prenumele ............. Semnătura ........ .......... Debitorul (sau persoana majoră cu care locuieşte) Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ Martori: Numele şi prenumele ........ ........... Semnătura ........ ........ ........ 1) Numele, prenumele/denumirea. 2) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 3) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 5) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii inclusiv, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 6) Se va menţiona actul care atestă proprietatea asupra bunului. 7) Se va menţiona felul terenului. 8) Se va completa în cazul în care există cereri de retrocedare, litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată sau orice alt viciu despre care debitorul are ştiinţă. 9) Se va face menţiunea dacă debitorul nu este de faţă, precum şi dacă debitorul sau vreuna dintre persoanele prezente refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal de sechestru. II. 1. Denumire: Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile 2. Format: A4. 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 242 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare. 6. Circulă: un exemplar la debitor;

un exemplar la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 16 Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ ........ din ........ .......... Dosar de executare nr. ......../......... PROCES-VERBAL de instituire a administratorului-sechestru, încheiat astăzi, ......, luna ........., anul...... În baza art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere că debitorul1) ........ ................ ................ ................ ........ ........, cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ................ ............, str. ........ ................ ............. nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ......, sectorul ....., judeţul ........ ................ ........ ..............., cod de identificare fiscală2) ........ ................ .........., în baza titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, are următoarele obligaţii de plată:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare3) Titlul executoriu nr./data4) Cuantumul sumei datorate5) - lei -
TOTAL:

Întrucât sumele menţionate mai sus nu au fost achitate deşi debitorului i s-a comunicat Somaţia nr. ........./............, pentru stingerea creanţei fiscale la Fondul pentru mediu s-a început procedura de executare silită (asupra bunurilor imobile, a fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini sau a unui ansamblu de bunuri, după caz) şi s-a încheiat Procesul-verbal de sechestru (pentru bunuri imobile/bunuri imobile şi bunuri mobile care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) nr. ............../data6) ........ ........, constând în: clădire în suprafaţă de ..........., compusă din ........ ........ ............., construită din ........ .............., situată în localitatea ........ ................ ........, str. ........ ........ ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., evaluată la suma de .............. lei (exclusiv TVA);

teren în suprafaţă de ........ ..........., felul terenului ........ ................ ................ ................ ........, situat în localitatea ........ ................ .........., str. ........ ........ ............... nr. ...., evaluat la suma de ............ lei (exclusiv TVA);

alte bunuri imobile (fructe neculese şi recolte prinse de rădăcini) ........ ................ ........ ..............;

bunuri mobile (care fac parte dintr-un ansamblu de bunuri) ........ ................ ................ ............. .Pentru administrarea bunurilor sechestrate se numeşte administrator-sechestru7) ........ ........ ............. din localitatea ........ ................ ................, str. ........ ................ ........ ......... nr. ......, bl. ..., sc. ....., ap. ......., cod de identificare fiscală2) .......... . În cazul în care administrator-sechestru este numită altă persoană fizică sau juridică decât debitorul sau creditorul, organul de executare va fixa o indemnizaţie administratorului-sechestru ţinând seama de activitatea depusă. În cazul valorificării bunurilor imobile sechestrate se va aplica regimul corespunzător de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru s-a încheiat în 3 exemplare, din care unul rămâne la dosarul de executare, unul s-a înmânat debitorului şi unul s-a înmânat administratorului-sechestru. Executor fiscal Numele şi prenumele ............. Semnătura ........ .......... Legitimaţia nr. ............. Am primit în păstrare, în calitate de administrator-sechestru, bunurile arătate în prezentul proces-verbal de care răspund şi am luat cunoştinţă de obligaţiile pe care le am. Obligaţiile administratorului-sechestru sunt cele prevăzute la art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Administrator-sechestru Numele şi prenumele ............ Semnătura ............ 1) Numele, prenumele/denumirea. 2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 3) Se va preciza denumirea creanţei principale la Fondul pentru mediu: taxă, contribuţie etc. şi/sau creanţei accesorii, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu. 4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 5) Dobânzile, penalităţile de întârziere sau majorările de întârziere, după caz, se vor calcula în continuare până la data plăţii sau stingerii inclusiv, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 6) În cazul în care s-au emis mai multe procese-verbale de sechestru, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 7) Numele, prenumele/denumirea administratorului-sechestru. II. 1. Denumire: Proces-verbal de instituire a administratorului-sechestru 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte din sistemul informatic. 4. Se utilizează în baza art. 243 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare. 6. Circulă: 1 exemplar la debitor;

1 exemplar la administratorul-sechestru;

1 exemplar la organul de executare.7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 17 Proces-verbal de predare-primire - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ ........ din ........ ......... PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE1) încheiat astăzi, ...... luna ...... anul ............, ora ......, în localitatea ........ ........ ........., str. ........ ........ ........... nr. ..., locul predării/primirii ........ .............. Dosar de executare nr. ......../........ ............. În temeiul art. 247 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ........ ................ ................ ........., executor fiscal, cu legitimaţia nr. ............./............, am predat/am primit următoarele bunuri mobile, sechestrate prin procesul-verbal încheiat la data de ........ ................, înregistrat cu nr. ...../................, la Administraţia Fondului pentru Mediu, care vor fi supuse vânzării în regim de consignaţie.

Denumirea bunurilor mobile, descriere, stare de uzură, semne particulare de identificare U.M. Cantitatea Preţul unitar/ U.M. Cota TVA aferentă2) Valoarea (lei)
TOTAL:

Subsemnatul, ........ ................ ................ ................ ........., legitimat cu ........ ............., în calitate de reprezentant al3) ........ ................ ..........., am primit/am predat bunurile mobile enumerate mai sus. Bunurile mobile preluate vor fi imediat etichetate şi expuse la vedere pentru vânzare şi nu pot fi vândute cu plata în rate. Sumele realizate din vânzarea acestor bunuri mobile se varsă în termen de două zile lucrătoare în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ........ ................ .........., după reţinerea comisionului de ....%. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Executor fiscal Numele şi prenumele ............. Semnătura ........ ................ Reprezentantul unităţii de vânzare în regim de consignaţie Numele şi prenumele ........ .......... Semnătura ........ .......... 1) Se încheie cu ocazia predării bunurilor mobile pentru vânzare în regim de consignaţie, precum şi cu ocazia predării bunurilor mobile nevândute. 2) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată se determină, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 3) Se menţionează denumirea şi CUI-ul unităţii de vânzare în regim de consignaţie. II. 1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 247 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare. 6. Circulă un exemplar la unitatea pentru vânzare în regim de consignaţie. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 18 Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ .......... din ................ Dosar de executare n. ..../..... ANUNŢUL privind vânzarea pentru bunuri mobile Anul ........, luna .............., ziua ..... În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ......., luna ......., anul ............, ora ......., în localitatea ........ ................ ................ ........., str. ........ ................ ................ .............. nr. ......, se vor vinde prin1) ........ ................ ................ ........ următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului2) ........ ................ ................ ........ ........, cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ................ ........ ............., str. ........ ................ ........ ......... nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ......, ap. ......, cod de identificare fiscală3) ........ ................ ......... .

Denumirea bunului mobil, descriere sumară (Se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul.) Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA/ neimpozabil4)
1. ........ ........ .............
2. ........ ........ .............
3. ........ ........ .............
4. ........ ........ .............

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii restante la Fondul pentru mediu, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon ........ ........... Data afişării: ........ ............. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu Numele şi prenumele ........ .......... Semnătura ........ ................ L.S. Executor fiscal: Numele ........ ......... Prenumele ............... Semnătura ............. 1) Se va indica metoda de vânzare. 2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului. 3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 4) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. II. 1. Denumire: Anunţul privind vânzarea pentru bunuri mobile 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de organul de executare. 6. Circulă câte un exemplar la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu, al consiliului local, la locul stabilit pentru vânzare, orice alt loc public. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 19 Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ .......... din ................ Dosar de executare nr. ..../..... ANUNŢUL privind vânzarea pentru bunuri imobile Anul ......., luna ......., ziua ........ În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de ..... luna ....., anul ......, ora ...., în localitatea ........ ........ ........., str. ........ ................ nr. ..., se vor vinde prin1) ........ ............ următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului2) ........ ................ ............., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., cod de identificare fiscală3) ........ ........ ..........: a)clădire în suprafaţă de .............., compusă din ........ ........ ............... şi construită din ........ ................ ..........., situată în localitatea ........ ........ ..............., str. ........ ................ ......... nr. ..., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei ............. lei (exclusiv TVA)4); b)teren5) ........ ..........., în suprafaţă de .........., situat în localitatea ........ ................ ........, str. ........ ................ .......... nr. ...., preţ de evaluare/de pornire a licitaţiei ............. lei (exclusiv TVA)4).Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele:

Creditori6) Sarcini7)
........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................
........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ................ ................ ................ ................ ................

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, inclusiv la Fondul pentru mediu, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul ........ ........ ........ . Data afişării: ........ .............. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu Numele şi prenumele ........ .......... Semnătura ........ ................ L.S. Executor fiscal Numele ........ ......... Prenumele ............... Semnătura ............. 1) Se va indica metoda de vânzare. 2) Se vor preciza numele şi prenumele sau denumirea debitorului. 3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 4) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în titlul VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 5) Se va menţiona felul terenului. 6) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea, precum şi domiciliul sau sediul creditorilor urmăritori. 7) Se vor arăta drepturile reale şi privilegiile existente asupra bunurilor imobile şi orice alte sarcini înscrise la Biroul de carte funciară, precum şi titularii şi domiciliul sau sediul acestora. II. 1. Denumire: Anunţul privind vânzarea pentru bunuri imobile 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează: în baza art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în mai multe exemplare de organul de executare. 6. Circulă câte un exemplar la locul unde se află imobilul, la sediul organului de executare, al consiliului local în a cărui rază teritorială este situat imobilul, la locul stabilit pentru ţinerea licitaţiei, orice alt loc public. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 20 Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile model -I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ .......... din ................ Dosar de executare nr. ..../.... PROCES-VERBAL de licitaţie pentru bunuri mobile Încheiat astăzi, ....... anul ......... luna ......, ora ......, în localitatea ........ ................ ................ ........., str. ........ ................ ........ ............. nr. ......, în temeiul art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stingerea creanţelor fiscale restante la Fondul pentru mediu, faţă de debitorul1) ........ .............. din localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ ............... nr. ..., cod de identificare fiscal2) ........ ........., în sumă de ........... lei, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data3) ........ ........ emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a sechestrat bunul mobil înscris în Procesul-verbal de sechestru nr. ........ din ........., întocmit de ........ ................ ........ ......... . Valorificarea bunului mobil prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ............., în conformitate cu prevederile art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul4) ........ ................ ........, la5) ........ ........ .............., precum şi6) ........ ........ .............. . În baza art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunului mobil sechestrat prin vânzare la licitaţie, după cum urmează: Executorul fiscal a dat citire anunţului de vânzare, care cuprinde: datele de identificare a bunului mobil ........ ........ ...............; descrierea sumară ........ ................ ................ ...........; drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunul mobil ........ ................ ...............; preţul de pornire a licitaţiei ........ ............. lei (exclusiv TVA); data ..........., ora ........, locul vânzării ........ ................; numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal ale debitorului ........ ................ ........ .........; creditori urmăritori ........ ................ ................ ........ .Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (Se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant) ........ ........ .............. . Preţul de evaluare a bunului mobil ........ ............. lei (exclusiv TVA). Licitaţia7) ............... a început de la preţul de ............. lei8) (exclusiv TVA). Adjudecarea s-a făcut în favoarea9) ........ ................ la preţul de adjudecare de ........ ......... lei pentru care s-a calculat TVA în valoare de ........ ........... lei. 1) Numele, prenumele/denumirea. 2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 4) Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căreia se află bunurile imobile sechestrate. 5) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei, sediul şi domiciliul debitorului. 6) Alte locuri unde a fost afişat Anunţul de vânzare. 7) Se va menţiona licitaţia I, II, III etc., după caz. 8)) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei; în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei. 9) Numele, prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar ale adjudecatarului, după caz. Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ......% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ......% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii. Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării, în contul deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ........ ........ ..............., beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650. Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... . În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia. 10) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ . Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........... exemplare. Comisia de licitaţie: Numele, prenumele, semnătura L.S. Participanţi: Numele, prenumele, semnătura L.S. 10) Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul. II. 1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare. 6. Circulă: 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal); 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 21 Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ .......... din ................ Dosar de executare nr. .../....... PROCES-VERBAL DE LICITAŢIE pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri Încheiat astăzi, .......... anul .........., luna ........ .........., ora ..., în localitatea ........ ................ ..............., str. ........ ................ ........ .............. nr. ......, în temeiul art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stingerea creanţelor fiscale datorate la Fondul pentru mediu debitorul1) ........ ........ ............. din localitatea ........ ........ .........., str. ........ ........ ............ nr. ..., cod de înregistrare fiscală2) ........ ........ ........, în sumă de .............. lei, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr./data3) .............., emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-au sechestrat bunurile înscrise în Procesul-verbal de sechestru nr. ......... din ........ .........., întocmit de ........ ........ .......... . Valorificarea bunurilor prin vânzare la licitaţie a fost adusă la cunoştinţa publică prin publicarea la data de ..............., în conformitate cu prevederile art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a anunţului de vânzare, care a fost afişat la sediul4) ........ ........ ............, la5) ........ ........ ........, precum şi6) ........ ........ ............. . În baza art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat la valorificarea bunurilor sechestrate prin vânzare la licitaţie, după cum urmează: Executorul fiscal a dat citire Anunţului de vânzare, care cuprinde: datele de identificare a bunurilor (clădire şi/sau teren, ansamblu de bunuri) ........ .............; descrierea sumară ........ ................ ................ ..........; drepturile reale şi celelalte sarcini care grevează bunurile ........ ........ ........; preţul de pornire a licitaţiei ........ ............. lei (exclusiv TVA); data ..........., ora .........., locul vânzării ........ .............; numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal ale debitorului ........ ........ ...........; creditori urmăritori ........ ................ ........ ............. .Executorul fiscal a făcut prezentarea ofertelor scrise primite şi a dovezii plăţii sumei reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei (Se vor menţiona toţi cei care au participat la licitaţie şi sumele oferite de fiecare participant.) ........ ................ ........ ............. . Preţul de evaluare a bunurilor ........ ............... lei (exclusiv TVA). Licitaţia7) ........ ........ a început de la preţul de ........... lei8) (exclusiv TVA). Adjudecarea s-a făcut în favoarea9) ........ ........ ........ la preţul de adjudecare de ........... lei pentru care s-a calculat TVA în valoare de .............. lei sau, după caz, este operaţiune scutită de taxă potrivit art. 292 alin. (2) lit. f) sau g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă, în conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile/imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de....% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de....% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii. Adjudecatarul va plăti preţul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea taxei de participare la licitaţie, în lei, în numerar sau prin decontare bancară în cel mult 5 zile de la data adjudecării. Plata se va face ........ .......... (integral) sau în ....... (rate lunare), cu un avans de10) ........ ............ lei şi cu plata unei dobânzi de ............. lei, la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN ........ ........ ..............., beneficiar Administraţia Fondului pentru Mediu, cod fiscal 14715650. Cu privire la vânzarea la licitaţie s-au făcut următoarele obiecţii: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... În conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dacă adjudecatarul nu plăteşte în termenul stabilit, acesta este obligat să achite cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie şi, în cazul în care preţul obţinut la noua licitaţie va fi mai mic, diferenţa de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la următoarea licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie. Dacă la următoarea licitaţie bunul nu va fi vândut, adjudecatarul este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea acestuia. În conformitate cu art. 253 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul plăţii preţului în rate, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata preţului în întregime şi a dobânzii stabilite. 11)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal de licitaţie s-a încheiat în ........... exemplare. Comisia de licitaţie: Numele, prenumele, semnătura L.S. Participanţi: Numele, prenumele, semnătura L.S. 1) Numele, prenumele/denumirea. 2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 4) Organul de executare care organizează licitaţia şi primăria în raza căreia se află bunurile sechestrate. 5) Locul stabilit de organul de executare pentru desfăşurarea licitaţiei, sediul şi domiciliul debitorului. 6) Alte locuri unde a fost afişat anunţul de vânzare. 7) Se va menţiona licitaţia I, II, III etc., după caz. 8) Cel mai mare preţ din ofertele scrise, dacă acesta este superior preţului de pornire a licitaţiei: în caz contrar, licitaţia va începe de la preţul de pornire a licitaţiei. 9) Numele, prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, precum şi contul bancar ale adjudecatarului, după caz. 10) Minimum 50% din preţul de adjudecare a imobilului şi 50% din valoarea TVA. 11) Se menţionează situaţia în care vânzarea nu s-a realizat, dacă este cazul. II. 1. Denumire: Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 251 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare. 6. Circulă: 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal); 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 22 Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ .......... din ................ Dosar de executare nr. .../....... PROCES-VERBAL privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă Încheiat astăzi ......., luna .........., anul ......., ora ............. În temeiul art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stingerea creanţelor fiscale restante, specificate în titlul executoriu/titlurile executorii nr. ........./data1) ........ ............., emis/emise de ........ ................ ........ .........., s-au valorificat prin vânzare directă2) ........ ........ ......... realizată între: Debitor: ........ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ........ ......... (numele, prenumele/denumirea, forma juridică) cod de identificare fiscală3) ........ ........ ............ str. ........ ................ ................ ............. nr. ...... localitatea ........ ................ ........ ............. judeţul ........ ................ ................ .......... Cumpărător: ........ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ........ ......... (numele, prenumele/denumirea, forma juridică) cod de identificare fiscală3)....... str. ........ ................ ................ ............. nr. ...... localitatea ........ ................ ........ ............. judeţul ........ ................ ................ .......... Datele de identificare ale bunurilor: clădire în suprafaţă de .............. compusă din ........ .............. şi construită din ........ ................, stare de uzură/elemente particulare ........ ................ ........, situată în localitatea ........ ................ ................, str. ........ ................ ........ ........ nr. ......... teren4) ........ ............... în suprafaţă de ........ ........, situat în ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ........ ........ nr. ......... alte bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile ........ ................ ................ ................ ............. situate în localitatea ........ ........ ..............., str. ........ ................ ......... nr. ............. bunuri mobile/date de identificare5) ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... descrierea sumară a bunurilor mobile ........ ................ ................ ................ ................ ..............Valorificarea bunurilor imobile s-a făcut la preţul de........ ............. (lei) pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de........ ........ ............... (lei) sau, după caz, este operaţiune scutită de taxă potrivit art. 292 alin. (2) lit. f) sau g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a)-e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă, în conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile/imobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ....% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ....% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii. În conformitate cu prevederile art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal constituie titlu de proprietate, pe baza căruia, în cazul bunurilor imobile, se face înscrierea în cartea funciară. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ...... exemplare. Conducătorul organului de executare: Numele şi prenumele ........ ................ ......... Semnătura ........ ................ L.S. Cumpărătorul (sau reprezentantul său legal) Numele şi prenumele........ ................ .......... Semnătura ........ ................ L.S. Executor fiscal Numele şi prenumele ........ ................ ........ Semnătura ........ ........ .......... 1) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. 2) Denumirea bunului/bunurilor valorificat/te prin vânzare directă. 3) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 4) Se va menţiona felul terenului. 5) Se vor menţiona denumirea bunurilor mobile şi datele de identificare ale acestora. II. 1. Denumire: Proces-verbal privind valorificarea bunurilor prin vânzare directă 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 249 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare. 6. Circulă: 1 exemplar la cumpărător; 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 23 Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ .......... din ................ Dosar de executare nr..../....... PROCES-VERBAL privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar Încheiat astăzi ........., luna ........, anul ........., ora ......... În temeiul art. 252 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Întrucât adjudecatarul1) ........ ................ ............, cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ................ ........ ........ nr. ......, bl. ...... sc. ....., ap. ......, sectorul/judeţul ........ ................ ..........., cod de înregistrare fiscală2) ........ ........ ..............., nu a plătit la termenul prevăzut de lege preţul bunului/bunurilor sechestrat/te prin Procesul-verbal de sechestru nr. ............. din ........ ..............., întocmit de ........ ........ ..........., adjudecat/te la licitaţia organizată de ........ ................ .............. în cadrul procedurii de executare silită a creanţelor fiscale faţă de debitorul2) ........ ................ ..............., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ................, str. ........ ......... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ........ .........., cod de înregistrare fiscală2) ........ ................ ........., s-au calculat următoarele sume de plată:

Natura sumelor de plată Suma (lei)
Diferenţa de preţ
Cheltuieli prilejuite de noua licitaţie
Cheltuieli prilejuite de urmărirea bunurilor
TOTAL

În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Data emiterii ........ ............. Conducătorul organului de executare: Numele ........ ........ ............... Prenumele ........ ........ .......... Semnătura ........ ........ ........ Executorul fiscal: Numele ........ ........ ............... Prenumele ........ ........ .......... Semnătura ........ ........ ........ 1) Numele, prenumele/denumirea. 2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. II. 1. Denumire: Proces-verbal privind diferenţa de preţ şi/sau cheltuielile prilejuite de o nouă licitaţie ca urmare a neplăţii preţului de către adjudecatar 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 252 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare. 6. Circulă un exemplar la debitor 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 24 Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ ........ din ........ ......... Dosar de executare nr. ........./........... PROCES-VERBAL DE ADJUDECARE pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri Încheiat astăzi, .........., luna ............, anul ......., ora ......... În temeiul art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Conform Procesului-verbal de licitaţie nr. ......... din data de ........ ........, emis de ........ ........ ............, s-a valorificat prin vânzare la licitaţie1) ........ ........ .............. realizată între: Debitor: ........ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ............... (numele, prenumele/denumirea, forma juridică) cod de identificare fiscală2) ........ ........ ............ str. ........ ................ ................ ............. nr. ...... localitatea ........ ................ ........ ............. judeţul ........ ................ ................ .......... Cumpărător: ........ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ............... (numele, prenumele/denumirea, forma juridică) cod de identificare fiscală2)....... str. ........ ................ ................ ............. nr. ...... localitatea ........ ................ ........ ............. judeţul ........ ................ ................ .......... Datele de identificare ale bunului (imobil sau ansamblu de bunuri): clădire în suprafaţă de ............., compusă din ........ ................ şi construită din ........ ........ .........., stare de uzură/elemente particulare ........ ................ ........, situată în localitatea ........ ................ ..........., str. ........ ........ .............. nr. ...; teren3) ........ .............., în suprafaţă de .........., situat în ........ ........ ........, str. ........ .............. nr. ...; alte bunuri ........ ................ ................ .............Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ........ ........ ......... lei pentru care s-a calculat TVA în sumă de ........... lei sau, după caz, este operaţiune scutită de taxă potrivit art. 292 alin. (2) lit. f) sau g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Taxa pe valoarea adăugată datorată se calculează prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ....% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ....% asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 1. În cazul vânzării cu plata preţului în întregime, s-au achitat sumele: ........ ........ ........ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ............/data ................ în contul nr. ........ ................ .........; ........ ............... lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ......./data ............... în contul nr. ........ ................ ...........; ........ ............. lei, reprezentând TVA aferentă cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ......./data ........., în contul nr........ ................ ..........2. În cazul vânzării cu plata preţului în rate: a)sume achitate:........ ........ .......... lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ......./data .........., în contul nr. ........ ........; ........ ........ .......... lei, reprezentând suma taxei pe valoare adăugată datorată pentru vânzarea bunului imobil (clădire, teren) sau altor bunuri calculată pentru întreaga valoare a vânzării la preţul de adjudecare, din care s-a scăzut TVA aferentă avansului, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ........./ data ........ .........., în contul nr. ........ ........ ............; ........ ........ .......... lei, reprezentând avansul diminuat cu valoarea taxei de participaţie la licitaţie, exclusiv TVA aferentă avansului, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ...../data ........ ............, în contul nr. ........ ........ .........; ........ ................ lei, reprezentând TVA aferentă avansului4), cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ....../data ........ ................, în contul nr. ........ .........; b)suma rămasă de plată: ........ ................ lei5) ........ ................ ................ ........ ........... Potrivit dispoziţiilor art. 253 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cumpărătorul nu va putea înstrăina bunul decât după plata în întregime a preţului şi a dobânzii stabilite în cazul vânzării cu plata preţului în rate. În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate, pe baza căruia se face înscrierea în Registrul de carte funciară; procesul-verbal de adjudecare constituie documentul pe baza căruia se emite titlul executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteşte diferenţa de preţ, în cazul în care vânzarea s-a făcut cu plata preţului în rate. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în .......... exemplare. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ........ ........... L.S. Cumpărătorul (sau reprezentantul său legal) Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ........ ........... L.S. Executor fiscal Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ........ ........... 1) Denumirea bunului adjudecat (imobil sau ansamblu de bunuri). 2) Se vor menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 3) Se va menţiona felul terenului. 4) Avansul este de minimum 50% din preţul de adjudecare a bunului imobil şi TVA aferentă. 5) Se vor menţiona: numărul ratelor rămase de plată, cuantumul pentru fiecare rată, dobânda şi TVA aferente. II. 1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere şi de numerotare, tipărit pe ambele feţe, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3. 4. Se utilizează în baza art. 254 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare. 6. Circulă: exemplarul 1 (albastru) la cumpărător; exemplarul 2 (roşu) la debitor.7. Se arhivează exemplarul 3 (verde) la dosarul de executare. FORMULARUL 25 Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile - formular cu regim special de înseriere şi de numerotare - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ .......... din ................ Dosar de executare nr. ....../............ PROCES-VERBAL de adjudecare pentru bunuri mobile Încheiat astăzi, ......, luna ........., anul ....., ora ....... În temeiul art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Conform Procesului-verbal de licitaţie nr. ......... din data de .............., emis de ........ .............., s-a valorificat prin vânzare la licitaţie1) ........... realizată între: Debitor: ........ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ............... (numele, prenumele/denumirea, forma juridică) cod de identificare fiscală2) ........ ........ ............ str. ........ ................ ................ ............. nr. ...... localitatea ........ ................ ........ ............. judeţul ........ ................ ................ .......... Cumpărător: ........ ................ ................ ................ ............... ........ ................ ................ ................ ............... (numele, prenumele/denumirea, forma juridică) cod de identificare fiscală2)....... str. ........ ................ ................ ............. nr. ...... localitatea ........ ................ ........ ............. judeţul ........ ................ ................ .......... Datele de identificare a bunului mobil ........ ........ ............... Descrierea sumară ........ ................ ............. Adjudecarea s-a făcut la preţul de adjudecare de ........ lei, pentru care s-a calculat T.V.A. în sumă de ........... lei. Dacă debitorul este înregistrat ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de ....% sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de ....% asupra bazei de impozitare determinate potrivit legii. Cumpărătorul a efectuat plata preţului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează: ................ lei, reprezentând taxa de participare la licitaţie, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. .../data ........., în contul nr. ........ .........; ................ lei, reprezentând preţul de adjudecare diminuat cu valoarea taxei de participare la licitaţie, exclusiv TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ..../data ........ .........., în contul nr. ........ ........ ..........; ............... lei, reprezentând TVA aferentă, cu Chitanţa/Ordinul de plată nr. ...../data ............., în contul nr. ........ ......... .În conformitate cu prevederile art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul proces-verbal de adjudecare constituie titlu de proprietate. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal de adjudecare s-a încheiat în .......... exemplare. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ........ ........... L.S. Cumpărătorul (sau reprezentantul său legal) Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ........ ........... L.S. Executor fiscal Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ........ ........... 1) Denumirea bunului adjudecat. 2) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. II. 1. Denumire: Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: formular cu regim special de înseriere şi de numerotare, tipărit pe ambele feţe, în blocuri a câte 150 de file, formate din 50 de seturi cu câte 3 file numerotate cu acelaşi număr, în culori diferite: albastru - exemplarul 1, roşu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3. 4. Se utilizează în baza art. 254 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în 3 exemplare de organul de executare. 6. Circulă: exemplarul 1 (albastru) la cumpărător; exemplarul 2 (roşu) la debitor.7. Se arhivează exemplarul 3 (verde) la dosarul de executare. FORMULARUL 26 Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ .......... din ................ Dosar de executare nr. ....../............ PROCES-VERBAL privind cheltuielile de executare silită nr. ......... Încheiat astăzi, ......., luna ........., anul ....., ora ....... În temeiul art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stingerea creanţelor la Fondul pentru mediu în sarcina debitorului1) ........ ................ .......... din localitatea ........ ................ ............., str. ........ ................ ................ nr. ......, bl. ......, sc. ..., ap. ......, cod de identificare fiscală2) ........ ................ ........, în temeiul titlului executoriu/titlurilor executorii nr. ..../data3).............., emis/emise de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a aplicat procedura de executare silită pentru care s-au efectuat următoarele cheltuieli de executare:

Felul cheltuielilor Denumirea documentului justificativ, numărul şi data Suma de executare (lei)

În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu executoriu. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în .... exemplare. Data emiterii: ........ ......... Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu Numele şi prenumele ........ ............... Semnătura ........ ........ ............ L.S. Executor fiscal Numele ............... Prenumele ............ Semnătura .......... 1) Numele, prenumele/denumirea. 2) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. II. 1. Denumire: Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 256 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare. 6. Circulă un exemplar la debitor. 7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 27 Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ........ .......... din ................ Dosar de executare nr. ....../............ PROCES-VERBAL privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită Încheiat astăzi, ....., luna ....., anul ..., ora ...... În temeiul art. 259 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu faţă de debitorul1) ........ ........ .............. din localitatea ........ ................ ..........., str. ........ ........ ............ nr...., cod de identificare fiscală2) ........ .........., în sumă de ........ ........ lei, specificate în Titlul executoriu nr. .../data3).............., emis de Administraţia Fondului pentru Mediu, s-a procedat la aplicarea modalităţilor de executare silită în urma cărora a rezultat suma de ............... lei, la data de ........ ......... . S-a procedat la distribuirea sumei rezultate următorilor creditori care au participat la executarea silită ori şi-au depus titlurile până la data încheierii prezentului proces-verbal, astfel:

Nr. crt. Numele sau denumirea creditorului Domiciliul fiscal Natura creanţei fiscale şi titlul3) care o constată Cuantumul creanţei Suma distribuită (lei)/ numărul contului

Cu privire la modul de distribuire a sumei rezultate din executare silită, persoanele prezente formulează următoarele observaţii sau refuză să semneze din următoarele motive: ........ ................ ................ .............. Împotriva prezentului înscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită nu este obligatorie audierea contribuabilului. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu Numele şi prenumele ........ ........ Semnătura ........ ........ ......... L.S. Creditorii, ........ ................ .......... ........ ................ .......... Reprezentanţi ai creditorilor, prezenţi la distribuire, Numele şi prenumele ........ ........ Semnătura ........ ........ ......... Executor fiscal Numele şi prenumele ........ ........ Semnătura ........ ........ ......... 1) Numele, prenumele/denumirea. 2) Se vor completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. 3) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii ori/şi s-au depus mai multe titluri, se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii. II. 1. Denumire: Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 259 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare de organul de executare. 6. Circulă: 1 exemplar la debitor; câte 1 exemplar pentru creditorii care au participat la executare sau care şi-au depus titlurile până la data încheierii procesului-verbal.7. Se arhivează un exemplar la dosarul de executare. FORMULARUL 28 Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu - model - I. Antetul Administraţiei Fondului pentru Mediu Nr. ................ din ........ ............... Denumirea debitorului ........ ............. C.U.I. ........ ................ ........ ............. Domiciliul fiscal ........ ........ ............. Dosar fiscal ........ ................ ............ ÎNŞTIINŢARE privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu În conformitate cu prevederile art. 165 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că plăţile efectuate de dumneavoastră au stins creanţe fiscale la Fondul pentru mediu, după cum urmează:

Informaţii referitoare la documentele de plată Informaţii referitoare la stingerea sumelor
Document de plată Nr./dată Data plăţii Suma achitată Denumirea obligaţiilor fiscale Document de creanţă1) Categoria sumei de plată2) Termen de plată Suma stinsă
TOTAL: TOTAL:

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate formula contestaţie la Administraţia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ. În vederea corelării evidenţei fiscale cu evidenţa contabilă, vă rugăm să efectuaţi corecţiile necesare. În speranţa că veţi da curs solicitării noastre, vă mulţumim. Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu, ........ ................ ........ ............... (numele, prenumele şi semnătura) L.S. 1) Se vor menţiona: denumirea documentului care constituie titlu de creanţă şi prin care s-a individualizat creanţa la Fondul pentru mediu: DEC - declaraţie, DEC. IMP. - decizie de impunere, PVC - proces-verbal de contravenţie, DEC. ACC. - decizie de calcul accesorii, numărul şi data, HOT. - hotărârea judecătorească. 2) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, DOB - dobândă, M - majorare de întârziere, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere. II. 1. Denumire: Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale la Fondul pentru mediu 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă. Se tipăreşte din sistemul informatic şi/sau se poate edita cu ajutorul tehnicii de calcul. 4. Se utilizează în baza art. 165 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 5. Se întocmeşte în două exemplare de compartimentul cu atribuţii de evidenţă contribuabili/plătitori din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 6. Circulă: 1 exemplar la dosarul de urmărire; 1 exemplar la debitor.7. Se arhivează la dosarul de urmărire.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 592/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 592 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu