Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 59 din 15 aprilie 2004

privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a formularului-tip al instiintarii de plata a amenzii

ACT EMIS DE:                AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 355 din 22 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 678/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
    avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind infiintarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in vederea stabilirii competentelor de intocmire a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementarile privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale si a stabilirii formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementarile privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale,

    presedintele Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Prezentul ordin se aplica sanctiunilor contraventionale prevazute la art. 32 alin. (2) - (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) Salariatii din cadrul Departamentului postprivatizare si cei din cadrul Directiei control din structura Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, suplimentar functiei de baza, au si calitatea de agenti constatatori.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) constata si sanctioneaza contraventiile la normele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Se aproba formularul-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementarile privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Se aproba formularul-tip al Instiintarii de plata a amenzii, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Un exemplar al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se comunica de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului Ministerului Finantelor Publice, urmand ca acesta sa urmareasca incasarea amenzilor.
    Art. 6
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Autoritatii pentru Privatizare
                    si Administrarea Participatiilor Statului,
                            Ovidiu Tiberiu Musetescu

    ANEXA 1

    AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
    SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

                                PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementarile privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale

                        Nr. .... din .......... 200....

    Subsemnatii ........................................, in calitate de agenti constatatori din cadrul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, constatam ca in ziua de ...... luna ......... anul 200 ......, ora .........:
    1. Domnul/Doamna ..............................., nascut/nascuta la data de ............... in localitatea .................., judetul ..................., domiciliat/domiciliata in localitatea ...................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ............., cu resedinta in ......................, in serviciu la ......................, cu sediul in ........................., legitimat/legitimata cu act de identitate seria ..... nr. ............., eliberat de ................. la data de ............, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    2. Societatea Comerciala ......................................., cu sediul social in localitatea .................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ......................., cod unic de inregistrare .................., cont bancar nr. ....................., deschis la Banca ..............., reprezentata prin domnul/doamna ....................., domiciliat/domiciliata in localitatea ............................, str. ........................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ........................., legitimat/legitimata cu act de identitate seria ..... nr. ............., eliberat la data de ...................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, la unitatea ..................... din localitatea ........................, str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ....................., a contravenit reglementarilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsind urmatoarele:
................................................................................
...............................................................................,
fapta/fapte prevazuta/prevazute si sanctionata/sanctionate conform art. ...... alin. .... lit. .... pct. .... din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Ca urmare a celor mentionate, aplicam contravenientului amenda in valoare de ............... lei (........................), suma ce va fi achitata in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, in contul nr. ....................., deschis la ........................ .
    In caz de neplata se va proceda la executare silita conform prevederilor legale.
    O copie a chitantei sau a ordinului de plata tip trezorerie si o copie a procesului-verbal se remit Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in termenul mentionat.
    Contravenientul nu este de fata/nu poate/refuza sa semneze procesul-verbal.
    Alte mentiuni:
................................................................................
...............................................................................,
proband aceasta cu ........................................................... .
    Contravenientul poate face plangere impotriva procesului-verbal in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia, care va fi depusa impreuna cu prezentul proces-verbal la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului - Directia control, urmand a fi solutionata de judecatoria in a carei raza teritoriala s-a comis contraventia.
    La incheierea procesului-verbal a fost de fata .................., in calitate de martor, domiciliat in localitatea .................., str. ....................... nr. ..., judetul/sectorul ....................... .

    Urmatorul text se va mentiona in partea de jos a paginii, urmand a fi anexat exemplarului transmis organelor fiscale de executare.

                  PROCES-VERBAL DE INDEPLINIRE A PROCEDURII

    Astazi ..............., agentul postal ........................, identificat cu BI/CI seria .... nr. ........., avand de inmanat Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. .... din ............ cu Instiintarea de plata nr. .... din ............, m-am deplasat la domiciliul/sediul numitului ............................... din localitatea ..............................., str. ..................... nr. ..., ap. ..., judetul/sectorul ............, gasind pe contravenient sau pe ................., ruda cu acesta/persoana care locuieste la aceasta adresa/administrator/portar/imputernicitul contravenientului care, primind actul, a semnat in fata noastra.

               Semnatura primitorului si actul de identitate
                 ..........................................
                 ..........................................

    ANEXA 2

    AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
    SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

                                INSTIINTARE
                             de plata a amenzii

                        Nr. .... din .......... 200....

    Subsemnatii ..............................................., in calitate de agenti constatatori din cadrul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in temeiul Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementarile privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale nr. ........... din ..................,
    instiintam pe:
    1. Domnul/Doamna ..........................................., nascut/nascuta la data de ................ in ..................., judetul ..................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................, str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..................., cu resedinta in ............................, in serviciu la ........................, cu sediul in ......................., legitimat/legitimata cu act de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat de ....................... la data de ..................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    2. Societatea Comerciala ......................................, cu sediul social in localitatea .............................., str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..................., cod unic de inregistrare ...................., cont bancar nr. .............., deschis la Banca .........................., reprezentata prin domnul/doamna ....................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul .................., legitimat/legitimata cu act de identitate seria ... nr. ..., eliberat la data de .............., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, la unitatea ................. din localitatea ................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul .............., ca aveti obligatia de plata a sumei de ............(...............) lei, reprezentand/provenind din amenda contraventionala aplicata in procesul-verbal mentionat.
    Va rugam sa achitati suma in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei instiintari, in contul nr. ........................., deschis la ........................................... .
    In caz de neplata se va proceda la executare silita conform prevederilor legale.
    O copie a chitantei sau a ordinului de plata tip trezorerie si o copie a procesului-verbal se remit Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in termenul mentionat.

    Semnaturi .....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 59/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 59 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu