Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 59 din 15 aprilie 2004

privind aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si a formularului-tip al instiintarii de plata a amenzii

ACT EMIS DE:                AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 355 din 22 aprilie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 32 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 678/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,
    avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind infiintarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in vederea stabilirii competentelor de intocmire a proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementarile privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale si a stabilirii formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementarile privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale,

    presedintele Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Prezentul ordin se aplica sanctiunilor contraventionale prevazute la art. 32 alin. (2) - (4) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    (1) Salariatii din cadrul Departamentului postprivatizare si cei din cadrul Directiei control din structura Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, suplimentar functiei de baza, au si calitatea de agenti constatatori.
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) constata si sanctioneaza contraventiile la normele stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Se aproba formularul-tip al Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementarile privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Se aproba formularul-tip al Instiintarii de plata a amenzii, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 5
    Un exemplar al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se comunica de catre Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului Ministerului Finantelor Publice, urmand ca acesta sa urmareasca incasarea amenzilor.
    Art. 6
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                   Presedintele Autoritatii pentru Privatizare
                    si Administrarea Participatiilor Statului,
                            Ovidiu Tiberiu Musetescu

    ANEXA 1

    AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
    SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

                                PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementarile privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale

                        Nr. .... din .......... 200....

    Subsemnatii ........................................, in calitate de agenti constatatori din cadrul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, constatam ca in ziua de ...... luna ......... anul 200 ......, ora .........:
    1. Domnul/Doamna ..............................., nascut/nascuta la data de ............... in localitatea .................., judetul ..................., domiciliat/domiciliata in localitatea ...................., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ............., cu resedinta in ......................, in serviciu la ......................, cu sediul in ........................., legitimat/legitimata cu act de identitate seria ..... nr. ............., eliberat de ................. la data de ............, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    2. Societatea Comerciala ......................................., cu sediul social in localitatea .................., str. ................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ......................., cod unic de inregistrare .................., cont bancar nr. ....................., deschis la Banca ..............., reprezentata prin domnul/doamna ....................., domiciliat/domiciliata in localitatea ............................, str. ........................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ........................., legitimat/legitimata cu act de identitate seria ..... nr. ............., eliberat la data de ...................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, la unitatea ..................... din localitatea ........................, str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ....................., a contravenit reglementarilor stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2002 privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsind urmatoarele:
................................................................................
...............................................................................,
fapta/fapte prevazuta/prevazute si sanctionata/sanctionate conform art. ...... alin. .... lit. .... pct. .... din Ordonanta Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Ca urmare a celor mentionate, aplicam contravenientului amenda in valoare de ............... lei (........................), suma ce va fi achitata in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, in contul nr. ....................., deschis la ........................ .
    In caz de neplata se va proceda la executare silita conform prevederilor legale.
    O copie a chitantei sau a ordinului de plata tip trezorerie si o copie a procesului-verbal se remit Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in termenul mentionat.
    Contravenientul nu este de fata/nu poate/refuza sa semneze procesul-verbal.
    Alte mentiuni:
................................................................................
...............................................................................,
proband aceasta cu ........................................................... .
    Contravenientul poate face plangere impotriva procesului-verbal in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia, care va fi depusa impreuna cu prezentul proces-verbal la Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului - Directia control, urmand a fi solutionata de judecatoria in a carei raza teritoriala s-a comis contraventia.
    La incheierea procesului-verbal a fost de fata .................., in calitate de martor, domiciliat in localitatea .................., str. ....................... nr. ..., judetul/sectorul ....................... .

    Urmatorul text se va mentiona in partea de jos a paginii, urmand a fi anexat exemplarului transmis organelor fiscale de executare.

                  PROCES-VERBAL DE INDEPLINIRE A PROCEDURII

    Astazi ..............., agentul postal ........................, identificat cu BI/CI seria .... nr. ........., avand de inmanat Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. .... din ............ cu Instiintarea de plata nr. .... din ............, m-am deplasat la domiciliul/sediul numitului ............................... din localitatea ..............................., str. ..................... nr. ..., ap. ..., judetul/sectorul ............, gasind pe contravenient sau pe ................., ruda cu acesta/persoana care locuieste la aceasta adresa/administrator/portar/imputernicitul contravenientului care, primind actul, a semnat in fata noastra.

               Semnatura primitorului si actul de identitate
                 ..........................................
                 ..........................................

    ANEXA 2

    AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE
    SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

                                INSTIINTARE
                             de plata a amenzii

                        Nr. .... din .......... 200....

    Subsemnatii ..............................................., in calitate de agenti constatatori din cadrul Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, in temeiul Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor la reglementarile privind unele masuri de urmarire a executarii obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societatilor comerciale nr. ........... din ..................,
    instiintam pe:
    1. Domnul/Doamna ..........................................., nascut/nascuta la data de ................ in ..................., judetul ..................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................, str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..................., cu resedinta in ............................, in serviciu la ........................, cu sediul in ......................., legitimat/legitimata cu act de identitate seria ...... nr. ..........., eliberat de ....................... la data de ..................., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    2. Societatea Comerciala ......................................, cu sediul social in localitatea .............................., str. ................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..................., cod unic de inregistrare ...................., cont bancar nr. .............., deschis la Banca .........................., reprezentata prin domnul/doamna ....................................., domiciliat/domiciliata in localitatea ........................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul .................., legitimat/legitimata cu act de identitate seria ... nr. ..., eliberat la data de .............., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, la unitatea ................. din localitatea ................., str. .................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul .............., ca aveti obligatia de plata a sumei de ............(...............) lei, reprezentand/provenind din amenda contraventionala aplicata in procesul-verbal mentionat.
    Va rugam sa achitati suma in termen de 15 zile de la data comunicarii prezentei instiintari, in contul nr. ........................., deschis la ........................................... .
    In caz de neplata se va proceda la executare silita conform prevederilor legale.
    O copie a chitantei sau a ordinului de plata tip trezorerie si o copie a procesului-verbal se remit Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului in termenul mentionat.

    Semnaturi .....................SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 59/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 59 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu