Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.583 din 26.04.2016

pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 355 din 10 mai 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 1, 7, 59, 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,în conformitate cu prevederile Convenţiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la rezidenţa şi, respectiv, la modalitatea de evitare a dublei impuneri,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă formularistica elaborată în temeiul art. 7, 59, 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexele nr. 1-16 care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:a)Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ..........., pentru persoane juridice rezidente în România (anexa nr. 1); b)Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ .........., pentru persoane juridice rezidente în România (anexa nr. 2); c)Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ .........., pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 3); d)Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ..........., pentru persoane fizice rezidente în România (anexa nr. 4); e)Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ..........., pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă (anexa nr. 5); f)Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ............, pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă (anexa nr. 6); g)Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ........., pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 7); h)Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ............., pentru persoane rezidente în România (anexa nr. 8); i)Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 9); j)Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (anexa nr. 10); k)Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 11); l)Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (anexa nr. 12); m)Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (anexa nr. 13); n)Certificat privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine (anexa nr. 14); o)Declaraţie pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene (anexa nr. 15); p)Declaraţie pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente întrun alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene (anexa nr. 16). Articolul 2Formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), e), g), i), k), m), o) şi p) se întocmesc şi se semnează de către solicitanţi în conformitate cu precizările privind completarea acestora. Articolul 3Formularele prevăzute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), l) şi n) redactate în limbile română şi engleză se completează, se semnează şi se eliberează de către organul fiscal competent, fiind semnate de conducătorul unităţii fiscale, potrivit competenţelor. Articolul 4Formularistica prevăzută la art. 1 poate fi adaptată în funcţie de situaţia concretă a contribuabilului. Articolul 5Autorităţile fiscale prevăzute la art. 3 completează în limba engleză şi semnează certificatele de rezidenţă fiscală pentru persoanele juridice rezidente şi pentru persoanele fizice rezidente în România, respectiv certificatele privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente, eliberate de organele competente ale statelor cu care România are încheiate convenţii/acorduri de evitare a dublei impuneri. Articolul 6Formularele prevăzute la art. 1 lit. a), c), e), g), i), k), m), o) şi p), prezentate în anexele nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 şi 16, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se editează şi/sau se completează de către solicitanţi cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit, de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Articolul 7Formularele prevăzute la art. 1 lit. b), d), f), h), j), l) şi n), prezentate în anexele nr. 2, 4, 6, 8, 10, 12 şi 14, care fac parte integrantă din prezentul ordin, se editează şi/sau se completează de către organul fiscal competent. Articolul 8Direcţia generală de legislaţie cod fiscal şi reglementări vamale şi Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 şi 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi stabilirea competenţelor în ceea ce priveşte semnarea acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 22 februarie 2011, precum şi orice alte dispoziţii contrare acestuia.Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1ANNEX No 1 Societatea ........ ................ ................ ................ ............. The company (denumirea completă a solicitantului persoană juridică) (full name of the applicant legal person) Codul de identificare fiscală nr. ........... Tax identification code no Localitatea ........ ........ ........... City Str. ........ ........... nr. ........ ................/.............. Street no Telefon ........ ........ Phone Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală No and date of registration at the tax authority CERERE (1) APPLICATION pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală for the issuance of the certificate of tax residence privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation dintre România şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........., pentru persoane juridice rezidente în România between Romania and for resident legal persons in Romania (denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord) (name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania) Societatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............., rezidentă în România, The company resident in Romania (denumirea completă a solicitantului persoană juridică) (full name of the applicant legal person) cu sediul în localitatea ........ ................ .........., adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............., with the head office located in address sectorul/judeţul ........ ................, având numărul de ordine în registrul comerţului ........ ................ ........, eliberat în anul .............., sector/county having of the serial number in the trade register issued on şi având codul de identificare fiscală nr. ........ ................ ........., atribuit la data de ........ ................ ................ ................ ..............., and having the tax identification code no assigned on solicit, în baza art. 7 coroborat cu art. 230 din Codul fiscal, eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pe anul/perioada .............,I hereby request, based on article 7 and on article 230 of the Fiscal Code, the issuance of the certificate of tax residence for the year/period în vederea aplicării prevederilor Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... and (denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord) (name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania) Reprezentantul firmei: ........ ........ ........... The representative of the company Semnătura: ........ ................ ........ ........... Signature Funcţia: ........ ................ ................ ................ ........ .......... Title (funcţia persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică) (title of the person authorized to represent the legal person) Data: ........ ................ ........ Date PRECIZĂRI EXPLANATIONS(1) Cererea referitoare la eliberarea certificatului se depune la organul fiscal competent, potrivit legii.The application regarding the issuance of the certificate shall be submitted to the competent tax authority, according to the law. 1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ........, pentru persoane juridice române. 2. Format: A4. 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se difuzează: gratuit. 5. Se utilizează: la solicitarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri, pentru persoane juridice române. 6. Se întocmeşte în: un exemplar de persoana juridică rezidentă solicitantă. 7. Circulă: la organul fiscal. 8. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 2ANNEX No 2 ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală(1) ........ ................ ...........Adresa: ........ ........ ........... Address E-mail: ........ ........ ........... E-mail address Nr. şi data eliberării ..... No and date of issuance .............../.............. CERTIFICAT CERTIFICATE de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation dintre România şi (3) ........ ................ ................ ................ ................ ........., pentru persoane juridice rezidente în România between Romania and for resident legal persons in Romania Organul fiscal (1) ........ ................ ................ ................ ............, în baza Cererii înregistrate cu nr. şi data ........ ........./.........., The tax authority based on the application registered with no and date având numărul de ordine în registrul comerţului ........ ................ ................ ................ ................ ........., eliberat în anul .............., having the serial number in the trade register issued on şi având codul de identificare fiscală nr. ........ ........, atribuit la data de ........ ................, atestă că societatea (2) ........ ................ ........, and having the tax identification code no assigned on hereby certifies that the company cu sediul în localitatea ........ ........ .........., adresa ........ ................ ................ ................ ........, sectorul/judeţul ........ ........ ............, with the head office located in address sector/county este rezidentă în România, în sensul prevederilor Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ (3) is resident in Romania, according to the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and Prezentul certificat eliberat la data de ........ ........ ............... este valabil pentru anul/perioada (4) ........ ........ ............. This certificate issued on is valid for the year/period Numele şi prenumele: ............... Name and first name Semnătura: ........ ................ Signature Funcţia (5): ........ .............. Title Ştampila: ........ ........ .......... Stamp........ ........ ............. PRECIZĂRI EXPLANATIONS A)Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, potrivit legii.The certificate shall be filled in and issued by the competent tax authority, according to the law. B)Explicaţii privind completarea certificatului:How to fill in the certificate: (1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizarea de la lit. A).The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanation from letter A). (2) Se înscrie denumirea persoanei juridice rezidente în România înregistrată, potrivit legii, care solicită certificatul.The name of the incorporated resident legal person in Romania that has requested the certificate shall be filled in, according to the law. (3) Se înscrie denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord de evitare a dublei impuneri.The name of the state that has a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with Romania shall be filled in. (4) Se înscrie anul/perioada pentru care este valabil certificatul.The year/period for which the certificate is valid shall be filled in. (5) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competenţelor.The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility. C)Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul se înmânează persoanei juridice rezidente în România şi unul rămâne la organul fiscal emitent.The certificate shall be filled in in duplicate, one form is handed in to the resident legal person in Romania and the other form stays with the issuing tax authority. 1. Denumire: Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ..........., pentru persoane juridice rezidente în România. 2. Format: A4. 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se utilizează: la aplicarea convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri, în cazul persoanelor juridice rezidente. 5. Se întocmeşte în: două exemplare de organul fiscal. 6. Circulă:

la solicitant, persoană juridică - original;

la organul fiscal - original.7. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 3ANNEX No 3 Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală No and date of registration at the tax authority ............/............... CERERE (1) APPLICATION pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală for the issuance of the certificate of tax residence privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation dintre România şi ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........., pentru persoane fizice rezidente în România between Romania and for individuals resident in Romania (denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord) (name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania) Subsemnatul, ........ ................ ........ ............, rezident în România (2), cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ .........., The undersigned, resident in Romania, with the fiscal domicile located in adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........., sectorul/judeţul ........ ................ .........., address sector/county posesor al buletinului/cărţii de identitate/paşaportului/permisului de muncă seria ........ .......... nr. ........ ................ ................ ........, owner of the identity card/ID/passport/work permit (seria şi numărul unuia dintre documentele menţionate) (series and number of one of the mentioned documents) eliberat(ă) de ................ la data de ................, şi având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ........ ........ .........., issued by on and having the personal identification number/tax identification number solicit, în baza art. 7 coroborat cu art. 230 din Codul fiscal, eliberarea certificatului de rezidenţă fiscalăI hereby request, based on art. 7 and on article 230 of the Fiscal Code, the issuance of the certificate of tax residence pe anul/perioada ..............., în vederea aplicării prevederilor Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre for the year/period in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between România şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Romania and (denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord) (name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania) Semnătura: ........ ........ ......... Signature Data: ........ ........ .............. Date  Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice rezidente în România The representative/commissioner of the individual resident in Romania Nume şi prenume: ........ ........ .............. Name and first name Domiciliu fiscal: ........ ........ ............. Fiscal domicile Cod numeric personal: ........ ........ ......... Personal identification number Semnătura: ........ ................ ............ Signature Data: ........ ................ ........ ........ Date PRECIZĂRI EXPLANATIONS(1) Cererea referitoare la eliberarea certificatului se depune la organul fiscal competent, potrivit legii.The application regarding the issuance of the certificate shall be submitted to the competent tax authority, according to the law. Cererea poate fi completată şi depusă la organul fiscal de către persoana fizică rezidentă în România, personal sau prin reprezentant/împuternicit, caz în care se anexează şi actul de împuternicire în original sau în copie legalizată. The application may be filled in and submitted to the tax authority by the individual resident in Romania or by his representative/commissioner. In the latter case, the original of the power of attorney or a legalized copy of it shall be enclosed. (2) Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 pct. 28 lit. b) şi c) din Codul fiscal este supusă impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de la care aceasta devine rezidentă în România. Certificatul de rezidenţă fiscală se eliberează dacă persoana fizică nerezidentă a înregistrat la organul fiscal competent „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" şi acest organ fiscal a emis notificarea potrivit căreia persoana fizică devine rezidentă în România.The non-resident individual fulfilling the residence conditions provided for in art. 7, point 28, letters b) and c) of the Fiscal Code is subject to taxation for the income derived from any source both from Romania and abroad, starting with the date on which he/she becomes resident în Romania. The tax residence certificate is issued if the individual non-resident has registered to competent tax authority the „Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on arrrival in Romania" and this tax authority issued the notification according to which the individual is becoming resident in Romania. 1. Denumire: Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ........., pentru persoane fizice rezidente în România. 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se difuzează: gratuit. 5. Se utilizează: la solicitarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri, pentru persoane fizice rezidente în România. 6. Se întocmeşte în: un exemplar de persoana fizică rezidentă solicitantă sau de reprezentantul fiscal al acesteia, după caz. 7. Circulă: la organul fiscal. 8. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 4ANNEX No 4 ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală(1) ........ ................ ...........Număr de operator date cu caracter personal ........ ........ ............... Adresa: ........ ............. Address E-mail: ........ ............. E-mail address Nr. şi data eliberării No and date of issuance .............../.............. CERTIFICAT CERTIFICATE de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation dintre România şi (2) ........ ................ ................ ................ ................ ............., pentru persoane fizice rezidente în România between Romania and for individuals resident in Romania Organul fiscal (1) ........ ................ ................ ........ ............, în baza Cererii înregistrate cu nr. şi data ............./........ ......... The tax authority based on the application registered with no şi a documentelor anexate la cerere, atestă că domnul/doamna (3) ........ ........ .........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ............., and the documents enclosed to the application, hereby certifies that Mr./Mrs. with the fiscal domicile located in adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., sectorul/judeţul ........ ........ .............., address sector/county şi având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ........ ................ ........ ........., este rezident(ă) în România and having the personal identification number/tax identification number is resident in Romania şi îi sunt aplicabile prevederile Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România and he/she is subject to the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania şi (2) ........ ........ ........ . and ........ ........ .......... . Prezentul certificat eliberat la data de ........ ........ ............... este valabil pentru anul/perioada (4) ........ ............ . This certificate issued on is valid for the year/period Numele şi prenumele: ............... Name and first name Semnătura: ........ ................ Signature Funcţia (5): ........ .............. Title Ştampila: Stamp PRECIZĂRI EXPLANATIONS A)Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, potrivit legii.The certificate shall be filled in and issued by the competent tax authority, according to the law. B)Explicaţii privind completarea certificatuluiHow to fill in the certificate: (1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizările de la lit. A).The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanations from letter A). (2) Se înscrie denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord de evitare a dublei impuneri.The name of the state that has a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with Romania shall be filled in. (3) Se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice rezidente în România care solicită certificatul.The name and first name of the individual resident in Romania who has applied for the certificate shall be filled in. (4) Se înscrie anul/perioada pentru care este valabil certificatul.The year/period for which the certificate is valid shall be filled in. (5) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competenţelor.The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility. C)Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul se înmânează persoanei fizice rezidente în România sau reprezentantului/împuternicitului acesteia şi unul rămâne la organul fiscal emitent.The certificate shall be filled in duplicate, one for the individual resident in Romania or his/her representative/commissioner and the other stays with the issuing tax authority. 1. Denumire: Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ..........., pentru persoane fizice rezidente în România 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se utilizează: la aplicarea convenţiei pentru evitarea dublei impuneri, în cazul persoanelor fizice rezidente în România. 5. Se întocmeşte în: două exemplare de organul fiscal. 6. Circulă:

la solicitant, persoană fizică - original;

la organul fiscal - original.7. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 5ANNEX No 5 Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală No and date of registration at the tax authority ............/................ CERERE (1) APPLICATION pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală for the issuance of the certificate of tax residence privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation dintre România şi ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............., between Romania and (denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord) (name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania) pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă for individuals resident in Romania carrying on an independent activity Subsemnatul,........ ................ ........ ............., rezident în România (2), cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ ..............., The undersigned resident in Romania, with the fiscal domicile located in adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, address sectorul/judeţul ........ ................ ................ ................, posesor al buletinului/cărţii de identitate/paşaportului/permisului de muncă sector/county owner of the identity card/ID/passport/work permit seria ........ ........ .......... nr. ........ ................ .............. eliberat(ă) de ........ ........ .......... la data de ..............., issued by on (seria şi numărul unuia dintre documentele menţionate) (series and number of one of the mentioned documents) şi având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ........ ............, and having the personal identification number/tax identification number solicit, în baza art. 7 coroborat cu art. 230 din Codul fiscal, eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentruI hereby request, based on article 7 and on article 230 of the Fiscal Code, the issuance of the certificate of tax residence for anul/perioada ........ ........ ........., în vederea aplicării prevederilor Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri the year/period in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation dintre România şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ . between Romania and (denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord) (name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania) Menţionez că desfăşor activitate independentă în cadrul ........ ................ .........., cu sediul în localitatea ........ ........ .........., Please note that I am carrying on an independent activity at with the head office located in (denumire) (name) adresa ........ ................ ........ .............., sectorul/judeţul ........ ............., cod de înregistrare fiscală ........ .............., cod poştal ............, address sector/county tax registration code postal code telefon ........ ........., e-mail ........ ................ ................ . phone e-mail address Semnătura: ........ ............... Signature Data: ........ ........ ........... Date  Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă The representative/commissioner of the individual resident in Romania carrying on an independent activity Denumire/Nume şi prenume: ........ ................ ........ Name/Name and first name Domiciliu fiscal: ........ ................ ................ ........... Fiscal domicile Cod de identificare fiscală: ........ ................ ............. Tax identification code Semnătura: ........ ........ ............. Signature Data: ........ ........ ......... Date PRECIZĂRI EXPLANATIONS(1) Cererea referitoare la eliberarea certificatului se depune la organul fiscal competent, potrivit legii.The application regarding the issuance of the certificate shall be submitted to the competent tax authority, according to the law. Cererea poate fi completată şi depusă la organul fiscal de către persoana fizică rezidentă în România care desfăşoară activitate independentă, personal sau prin reprezentant/împuternicit, caz în care se anexează şi actul de împuternicire în original ori în copie legalizată. The application can be filled in and submitted to the tax authority by the individual resident in Romania carrying on an independent activity or by his/her representative/commissioner. In the latter case, the original of the power of attorney or a legalized copy of it shall be enclosed.
(2) Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţiile de rezidenţă prevăzute la art. 7 pct. 28 lit. b) şi c) din
Codul fiscal este supusă impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă atât din România, cât şi din afara României, începând cu data de la care aceasta devine rezidentă în România. Certificatul de rezidenţă fiscală se eliberează dacă persoana fizică nerezidentă a înregistrat la organul fiscal competent „Chestionarul pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România" şi acest organ fiscal a emis notificarea potrivit căreia persoana fizică devine rezidentă în România.The non-resident individual fulfilling the residence conditions provided for in art. 7, point 28, letters b) and c) of the Fiscal Code is subject to taxation for the income derived from any source both from Romania and abroad, starting with the date on which he/she becomes resident în Romania. The tax residence certificate is issued if the individual non-resident has registered to competent tax authority the "Set of questions for determining the fiscal residence of the individual on arrrival in Romania" and this tax authority issued the notification according to which the individual is becoming resident in Romania. 1. Denumire: Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ........., pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se difuzează: gratuit. 5. Se utilizează: la solicitarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă. 6. Se întocmeşte în: un exemplar de persoana fizică rezidentă solicitantă sau de reprezentantul fiscal al acesteia, după caz. 7. Circulă: la organul fiscal. 8. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 6ANNEX No 6 ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală(1) ........ ................ ...........Număr de operator date cu caracter personal ........ ................ ................ ................ .......... Adresa: ........ ........ ........ Address E-mail: ........ ............. E-mail address Nr. şi data eliberării No and date of issuance .............../.............. CERTIFICAT CERTIFICATE de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between România şi (2) ........ ........ ............., pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă Romania and for individuals resident in Romania carrying on an independent activity Organul fiscal (1) ........ ................ .............., în baza cererii înregistrate cu nr. şi data ........ .........../........ ................ .............., The tax authority based on the application registered with no and date atestă că domnul/doamna (3) ........ ................ ................ ........., cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ................ ................ ........, hereby certifies that Mr./Mrs. with the fiscal domicile located in adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............., sectorul/judeţul ........ ................ ............, address sector/county şi având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ........ ................ ................ ............, este rezident(ă) în România and having the personal identification number/tax identification number is resident in Romania şi îi sunt aplicabile prevederile Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi (2) ........ ................ .............. . and he/she is subject to the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and Persoana rezidentă în România desfăşoară activitate independentă în cadrul ........ ................ ................ ................ ..........., The individual resident in Romania carries on an independent activity at (denumire) (name) având codul de identificare fiscală nr. ........ ................ ................ ............. . having the tax identification code no Prezentul certificat eliberat la data de ........ ........ ............... este valabil pentru anul/perioada (4) ........ .............. . This certificate issued on is valid for the year/period Numele şi prenumele: ............... Name and first name Semnătura: ........ ................ Signature Funcţia (5): ........ .............. Title Ştampila: Stamp PRECIZĂRI EXPLANATIONS A)Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent, potrivit legii.The certificate shall be filled in and issued by the competent tax authority, according to the law. B)Explicaţii privind completarea certificatului:How to fill in the certificate: (1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizările de la lit. A).The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanations from letter A). (2) Se înscrie denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord de evitare a dublei impuneri.The name of the state that has a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with Romania shall be filled in. (3) Se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice rezidente în România care solicită certificatul.The name and first name of the individual resident in Romania who has applied for the certificate shall be filled in. (4) Se înscrie anul/perioada pentru care este valabil certificatul.The year/period for which the certificate is valid shall be filled in. (5) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competenţelor.The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility. C)Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul se înmânează persoanei fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă sau reprezentantului/împuternicitului acesteia şi unul rămâne la organul fiscal emitent.The Certificate shall be filled in in duplicate, one is handed in to the individual resident in Romania carrying on an independent activity or to his/her representative/commissioner and the other stays with the issuing tax authority. 1. Denumire: Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ..........., pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se utilizează: la aplicarea convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri, în cazul persoanelor fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă. 5. Se întocmeşte în: 2 exemplare de organul fiscal. 6. Circulă:

la solicitant, persoană fizică - original;

la organul fiscal - original.7. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 7ANNEX No 7 Asocierea ........ ........ ............. Association Codul de identificare fiscală........... Tax identification code Localitatea ........ ................ ........ ........../............. City Str. ........ ................ nr. ...... Street no Telefon ........ ........ ............... Phone Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală No and date of registration at the tax authority CERERE APPLICATION pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală for the issuance of the certificate of tax residence privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation dintre România şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ............ pentru persoane rezidente în România between Romania and for persons resident in Romania (denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord) (name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania) Subsemnatul, ........ ................ ........ .............., rezident în România1, cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ ............, The undersigned resident in Romania with the fiscal domicile located in adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........., sectorul/judeţul ........ ................ ........ ........., address sector/county posesor al buletinului/cărţii de identitate/paşaportului/permisului de muncă, seria ........ ......... nr. ........ ................ ........ ..............., owner of the identity card/ID/passport/work permit (seria şi numărul unuia dintre documentele menţionate) (series and number of one of the mentioned documents) eliberat(ă) de ........ .........., la data de ........ ........., şi având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ........ ........ ..........., issued by on and having the personal identification number/tax identification number solicit, în baza art. 7 coroborat cu art. 230 din Codul fiscal, eliberarea certificatului de rezidenţă fiscalăI hereby request, based on article 7 and on article 230 of the Fiscal Code, the issuance of the certificate of tax residence pentru anul/perioada........ ........., în vederea aplicării prevederilor Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România for the year/period in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ .......... and (denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord) (name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania) Numele şi prenumele: ........ ................ ................ ........ Name and first name (solicitant/reprezentant/împuternicit) (applicant/representative/commissioner) Data: ........ ........... Date Semnătura: ........ ................ Signature Societatea ........ ................ ................ ................ ..........., rezidentă în România2, cu sediul în localitatea ........ ........ ........., The company resident in Romania with the head office located in (denumirea completă a solicitantului persoană juridică) (full name of the applicant legal person) adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, address sectorul/judeţul ........ ................ ..........., având numărul de ordine în registrul comerţului ........ ................ ................ ........ ..........., sector/county having the serial number in the trade register eliberat în anul .............., şi având codul de identificare fiscală nr. ........ ................ ............, atribuit în data de ........ ........ ............, issued on and having the tax identification code no assigned on solicit, în baza art. 7 coroborat cu art. 230 din Codul fiscal, eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pe anul/perioada ........ ...........,I hereby request, based on article 7 and on article 230 of the Fiscal Code, the issuance of the certificate of tax residence for the year/period în vederea aplicării prevederilor Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ (denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord) (name of the State that has a Convention/Agreement concluded with Romania) Reprezentantul firmei: ............. The representative of the company Semnătura: ........ ................ Signature Funcţia: Title ........ ................ ................ ................ ........ ........... (funcţia persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică) (title of the person authorized to represent the legal person) Data: ........ ............... Date Rezidentul/Rezidenţii fiscal(i) în România mai sus menţionaţi se constituie în asocierea fără personalitate juridică de tipul: The above-mentioned fiscal resident/residents in Romania is/are part of the association without legal personality in the following form:  Întreprindere familială Family enterprise  Societate civilă profesională Professional civil society  Alte tipuri de asocieri Other types of associations şi are următoarele date de identificare: ........ ................ ................ and has the following identification data: Denumirea completă a asocierii: ........ ................ ................ ............ Codul de identificare fiscală: ........ ................ .......... Full name of the association Tax identification code Adresa: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... Address Se solicită eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pe anul/perioada .............., The issuance of the certificate of tax residence is requested for the year/period în vederea aplicării prevederilor Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ................ ............., pentru rezidentul/rezidenţii fiscal(i) in order to apply the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and for the fiscal resident/residents în România care îşi desfăşoară activitatea în România în cadrul asocierii fără personalitate juridică3 menţionată mai sus. in Romania carrying on their activity in Romania in the above-mentioned association without legal personality. Numele şi prenumele: ........ ............... Name and first name (solicitant) (applicant) Data: ........ ................ .............. Date Semnătura: ........ ........ ............... Signature  Reprezentantul/Împuternicitul asocierii fără personalitate juridică The representative/commissioner of the association without legal personality Denumirea/Nume şi prenume: ........ ................ Name/Name and first name Domiciliu fiscal: ........ ................ ........ ............. Fiscal domicile Cod de identificare fiscală: ........ ........ ............... Tax identification code Semnătura: ........ ........... Data: ........ ........... Signature Date 1 Se anexează „Certificatul de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ..............., pentru persoane fizice rezidente în România" eliberat de organul fiscal în a cărui evidenţă persoana fizică este înregistrată, potrivit legii. A copy of the "Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and ............., for individuals resident in Romania", issued by the tax authority where the individual is registered, according to the law, shall be enclosed. 2 Se anexează „Certificatul de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ..........., pentru persoane juridice rezidente în România", eliberat de organul fiscal în a cărui evidenţă persoana juridică este înregistrată, potrivit legii. A copy of the "Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and ........ ............., for resident legal persons in Romania", issued by the tax authority where the legal person is registered, according to the law, shall be enclosed. 3 Se anexează contractul de asociere. The contract of association shall be enclosed. PRECIZĂRI EXPLANATIONS A)Fiecare contribuabil, partener al asocierii fără personalitate juridică, va solicita organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală, iar, pe baza certificatelor de rezidenţă şi a cererii prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată asocierea fără personalitate juridică va elibera „Certificatul de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ................ ........., pentru persoane rezidente în România" prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.Each of the taxpayers that are partners of the association without legal personality will request to the tax authority where he/she/it is registered the issuance of the certificate of tax residence. Based on these certificates and on the application provided in annex 7 of the present ruling, the tax authority where the association without legal personality is registered shall issue the "Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and ........ ........ ........, for persons resident in Romania" provided in annex 8 of the present ruling. B)Se va completa o singură cerere pentru toţi partenerii din asociere.Only one application for all the partners in the association shall be submitted. Cererea poate fi întocmită şi depusă la organul fiscal de către persoana desemnată din asociere, personal sau prin reprezentantul/împuternicitul asocierii, caz în care se anexează şi actul de împuternicire în original sau în copie legalizată. The application may be filled in and submitted to the tax authority by the person designated by the association or by the representative/commissioner of the association. In the latter case, the original of the power of attorney or a legalized copy of it shall be enclosed. 1. Denumire: Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ............, pentru persoane rezidente în România 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se difuzează: gratuit. 5. Se utilizează: la solicitarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri, pentru persoane rezidente în România. 6. Se întocmeşte în: un exemplar de persoana rezidentă solicitantă sau de reprezentantul fiscal al acesteia, după caz. 7. Circulă: la organul fiscal. 8. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 8ANNEX No 8 ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (1) ........ ................ ...........Număr de operator date cu caracter personal ........ ................ ................ ................ .......... Adresa: ........ ........ .......... Address E-mail: ........ ........ ......... E-mail address Nr. şi data eliberării No and date of issuance........./.............. CERTIFICAT CERTIFICATE de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation dintre România şi (2) ........ ................ ................ ................ ................ ........ .............., pentru persoane rezidente în România between Romania and for persons resident in Romania Organul fiscal (1) ........ ................ ................ ........ ........, în baza cererii înregistrate cu nr. şi data ........ ......../........ ......... The tax authority based on the application registered with no and data şi a documentelor anexate la cerere, atestă că asocierea fără personalitate juridică (3) ........ ................ ................ ........ ............., and the documents enclosed to the application, hereby certifies that the association without legal personality cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ ............, adresa ........ ................ ................ ........ ........, sectorul/judeţul ........ ........ ........., with the fiscal domicile located in address sector/county şi având codul de identificare fiscală nr. ........ .........., and having the tax identification code no desfăşoară activitate în România, iar fiecare dintre contribuabilii listaţi mai jos is carrying on an activity in Romania and each of the taxpayers listed below este rezident în România şi îi sunt aplicabile prevederile Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi (2) ........ ................ .......... is resident in Romania and he/she/it is subject to the provisions of the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and domnul/doamna (4) ........ ................ ............, cu domiciliul fiscal în localitatea ........ ........ ............, sectorul/judeţul ........ ................, Mr./Mrs. with the fiscal domicile located in sector/county şi având codul numeric personal/numărul de identificare fiscală ........ ................ and having the personal identification number/tax identification number Societatea (5) ........ ................ .............., cu sediul în localitatea ........ ........ .............., sectorul/judeţul ........ ........ ..........., The Company with the head office located in sector/county şi având codul de identificare fiscală nr. ........ ................ .......... and having the tax identification code no Prezentul certificat eliberat la data de ........ ........ ............... este valabil pentru anul/perioada (6) ........ .............. This certificate issued on is valid for the year/period Numele şi prenumele: ............... Name and first name Semnătura: ........ ................ Signature Funcţia (7): ........ .............. Data: ........ ................ Ştampila: Title Date Stamp PRECIZĂRI EXPLANATIONS A)Certificatul se completează de către organul fiscal competent, potrivit legii.The certificate shall be filled in by the competent tax authority, according to the law. B)Certificatul se eliberează de către organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală.The certificate is issued by the tax authority where the association is registered for tax purposes. C)Fiecare contribuabil, partener al asocierii fără personalitate juridică, va solicita organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală, iar, pe baza acestora şi a cererii prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul ordin, organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată asocierea fără personalitate juridică va elibera „Certificatul de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi ........ ............., pentru persoane rezidente în România" prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul ordin.Each of the taxpayers that are partners of the association without legal personality will request to the tax authority where he/she/it is registered the issuance of the certificate of tax residence. Based on these certificates and on the application provided in annex 7 of the present ruling, the tax authority where the association without legal personality is registered shall issue the "Certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and ........ ................ for persons resident in Romania" provided in annex 8 of the present ruling. D)Explicaţii privind completarea certificatului:How to fill in the certificate (1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizările de la lit. B).The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanations from letter B). (2) Se înscrie denumirea statului cu care România are încheiată/încheiat convenţie/acord de evitare a dublei impuneri.The name of the state that has a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with Romania shall be filled in. (3) Se înscriu datele de identificare ale asocierii fără personalitate juridică care îşi desfăşoară activitatea în România.The identification data of the association without legal personality that carries on an activity in Romania shall be filled in. (4) Se înscriu numele şi prenumele fiecăreia dintre persoanele fizice rezidente în România, partener în asocierea fără personalitate juridică.The name and first name of each of the individuals resident in Romania, who is a partner of the association without legal personality, shall be filled in. (5) Se înscrie denumirea fiecăreia dintre persoanele juridice rezidente în România, potrivit legii, partener în asocierea fără personalitate juridică.The name of each of the legal persons resident in Romania, which is a partner of the association without legal personality, shall be filled in, according to the law. (6) Se înscrie anul/perioada pentru care este valabil certificatul.The year/period for which the certificate is valid shall be filled in. (7) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competenţelor.The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility. E)Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul se înmânează uneia dintre persoanele partenere în asociere, personal sau reprezentantului/împuternicitului asocierii, şi unul rămâne la organul fiscal emitent.The certificate shall be filled in in duplicate, one for one of the partners in the association or the representative/commissioner of the association and the other stays with the issuing tax authority. 1. Denumire: Certificat de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei/Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi .........., pentru persoane rezidente în România 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se utilizează: la aplicarea convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri, în cazul persoanelor rezidente în România. 5. Se întocmeşte în: două exemplare de organul fiscal. 6. Circulă:

la solicitant, persoană rezidentă - original;

la organul fiscal - original.7. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 9ANNEX No 9 Societatea (15) ........ ................ ................ ................ .......... The company (denumirea completă a persoanei juridice nerezidente) (full name of the nonresident legal person) Cod de înregistrare fiscală ........ ........ ............. Tax registration code (emis de autoritatea fiscală străină) (given by the foreign tax authority) Cod de înregistrare fiscală ........ ........ ............ Tax registration code (emis de autoritatea fiscală din România) (given by the Romanian tax authority) Ţara ........ .......... Localitatea ........ ........ ......... Country City Str. ........ ................ ........ ............ nr. ............... Street no Telefon ........ ................ ........ Fax ........ .......... Phone Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală (10) No and date of registration at the tax authority ........ ................ ................ ................ CERERE1 APPLICATION pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons Reprezentantul persoanei juridice străine (1) ........ .............., rezidentă a (2) ............., cu sediul în localitatea (3) ........ .........., The representative of the foreign legal person resident of with the head office located in adresa (4) ........ ................ ................ ................ ........ ............, şi înregistrată la autoritatea fiscală din (5) ........ ................ .........., address and registered at the tax authority in solicit, în baza  art. 232 din Codul fiscal/Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate între România şi ........ ........ ........., I hereby request, based on article 232 of the Fiscal Code/on the Convention for the avoidance of double taxation between Romania and eliberarea certificatului prin care se atestă impozitul plătit, aferent veniturilor realizate din România în perioada ........ ........ ........, the issuance of the certificate that attests the tax paid, for the income derived from Romania during din anul ........ ..........., de la persoana rezidentă/nerezidentă (6) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........., in the year from the resident/nonresident cu sediul în localitatea (7) ........ ............., adresa ........ ................ ................ ................ ........ .........., sectorul/judeţul ........ ............... with the head office located in address sector/county şi având codul de identificare fiscală (8) ........ ................ ............. and have the fiscal identification code a)Veniturile obţinute din România (12):Income derived from Romania

Nr. crt. Natura venitului obţinut din România Type of income derived from Romania Venitul impozabil (lei şi valută) Taxable income (Romanian and foreign currency) Cota de impozit (%) Tax rate (%) Impozitul plătit în România (lei şi valută) Tax paid in Romania (Romanian and foreign currency) Venitul obţinut din România (lei şi valută) Income derived from Romania (Romanian and foreign currency)
0 1 2 3 4 5 = 2 – 4

Veniturile au fost impozitate conform (11): Income has been subject to taxation according to  Convenţiei/Acordului sau  Codului fiscal sau  Directivei UEThe Convention/Agreement or The Fiscal Code or The EU Directive b)Profitul realizat din România (13):Profit derived from Romania

Nr. crt. Profitul realizat din România (lei şi valută) Profit derived from Romania (Romanian and foreign currency) Profitul impozabil (lei şi valută) Taxable profit (Romanian and foreign currency) Cota de impozit (%) Tax rate (%) Impozitul pe profit plătit în România (lei şi valută) Profit tax paid in Romania (Romanian and foreign currency)
0 1 2 3 4

Documente ataşate (14)

Nume fişier File name Tip fişier File type Descriere Description Nr. anexe No. annexes Nr. facturi No. invoices Nr. documente No. documents

 Reprezentantul/Împuternicitul persoanei juridice străine The representative/commissioner of the foreign legal person Denumire/Nume şi prenume: ........ ................ .............. Name/Name and first name Domiciliu fiscal: ........ ................ ........ ............. Fiscal domicile Cod de identificare fiscală: ........ ................ ........... Tax identification code  Solicit eliberarea unui duplicat al certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine I hereby request the issuance of a duplicate of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons care a fost emis cu nr. ........ ........ ............., de organul fiscal ........ .............., la data de ........ ........... issued with no by the tax authority on Datele înscrise în prezenta cerere corespund realităţii. The data presented in this application is real. Numele şi prenumele solicitantului/reprezentantului/împuternicitului: ........ ................ ........ ........... Name and first name of the applicant/representative/commissioner Semnătura: ........ ................ .......... Signature Funcţia (9): ........ ................ ........ Title Data: ........ ......... Date PRECIZĂRI EXPLANATIONS A)1 Cererea poate fi întocmită şi depusă la organul fiscal de către persoana juridică străină, personal sau prin reprezentant/împuternicit, caz în care se anexează şi actul de împuternicire în original sau în copie legalizată sau de către plătitorul de venit, în numele persoanei juridice străine.The application may be filled in and submitted to the tax authority by the foreign legal person or through a representative/commissioner, in this latter case, the original of the power of attorney or a legalized copy of it shall be submitted or by the payer of income, on behalf of the foreign legal person. B)Explicaţii privind completarea cererii:How to fill in the application: (1) Se înscrie denumirea persoanei juridice străine care solicită sau pentru care se solicită certificatul.The name of the foreign legal person applying for or for which the certificate is requested shall be filled in. (2) Se înscrie denumirea statului în care este rezidentă persoana juridică străină care solicită sau pentru care se solicită certificatul.The name of the state where the foreign legal person applying for or for which the certificate is requested is resident shall be filled in. (3) Se înscrie denumirea localităţii în care îşi are sediul persoana juridică străină care solicită eliberarea certificatului.The name of the place where the head office of the foreign legal person applying for the certificate is located shall be filled in. (4) Se înscrie adresa completă a persoanei juridice străine.The full address of the foreign legal person shall be filled in.(5) Se înscrie statul în care este înregistrată persoana juridică străină.The state where the foreign legal person is registered shall be filled in. (6) Se înscrie denumirea rezidentului român/nerezidentului care a plătit venitul persoanei juridice străine.The name of the Romanian resident/non-resident that has paid the income to the foreign legal person shall be filled in. (7) Se înscrie denumirea localităţii în care îşi are sediul plătitorul de venit rezident român/nerezident care a plătit venitul persoanei juridice străine.The name of the place where the head office of the Romanian resident/non-resident that has paid the income to the foreign legal person is registered shall be filled in. (8) Se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit rezident român/nerezident care a plătit venitul persoanei juridice străine, atribuit de organul fiscal din România.The Fiscal identification code issued by the Romanian tax authorities to the Romanian resident/non-resident that has paid the income to the foreign legal person shall be filled in. (9) Se înscrie funcţia persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică străină.The name of the person authorized to represent the foreign legal person shall be filled in. (10) Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat sau la organul fiscal unde este înregistrat plătitorul de venit în cazul impozitelor reţinute prin stopaj la sursă, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, după caz.The application shall be submitted to the tax authority where the taxpayer is registered or to the tax authority where the payer of the income is registered for taxes withheld at source or to the tax authority where the designated permanent establishment is registered, as the case may be. (11) Se bifează căsuţa corespunzătoare referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor juridice străine.Tick the box that corresponds to the taxation of the income derived by foreign legal persons. (12) Se va înscrie natura venitului obţinut din România de nerezidenţi.The type of income derived from Romania by non-residents shall be filled in. Pentru a se elibera „Certificatul privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine", se anexează la prezenta cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat de persoana juridică străină, solicitate de organele fiscale (de exemplu, facturi, contracte, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor şi alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele juridice străine). În situaţia în care s-au aplicat prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri, se va anexa şi copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei juridice străine, însoţită de o traducere autorizată în limba română. In order to issue the "Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons", copies of the documents proving the income derived and the payment of the tax owed by the foreign legal person requested by the tax authorities shall be submitted to this application (for instance: invoices, contracts, foreign currency payment orders, tax payment orders and other documents that may be useful to the tax authority for attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons). If the provisions of a Convention for the avoidance of double taxation are to be applied, a certified copy of the tax residence certificate of the foreign legal person and a certified Romanian translation shall be submitted. (13) Se va înscrie profitul realizat din România de nerezidenţi.The profit derived from Romania by non-residents shall be filled in. Pentru a se elibera „Certificatul privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine", se anexează la prezenta cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării profitului şi a plăţii impozitului datorat de persoana juridică străină, solicitate de organele fiscale (de exemplu, declaraţii fiscale, ordine de plată a impozitelor şi alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului pe profit plătit în România de persoanele juridice străine), iar în situaţia în care s-au aplicat prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri, se va anexa şi copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei juridice străine, însoţită de o traducere autorizată în limba română. In order to issue the "Certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons", copies of the documents proving the profit derived and the payment of the tax owed by the foreign legal person requested by the tax authorities shall be submitted to this application (for instance: tax declarations, tax payment orders and other documents that may be useful to the tax authority for attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons). If the provisions of a Convention for the avoidance of double taxation are to be applied, a certified copy of the tax residence certificate of the foreign legal person and a certified Romanian translation shall be submitted. (14) Documentele ataşate:Documents attached: Nume fişier - trebuie să fie un nume valid pentru sistemele de operare Unix şi Windows - nu trebuie să conţină „o cale". File name - shall be a valid name for Unix and Windows operating systems - shall not contain a "link". Tip fişier - se vor ataşa fişiere în următoarele formate: „PDF", „JPEG" sau „TIFF". File type - shall be attached files in the following formats: "PDF", "JPEG" or "TIFF". Un fişier poate conţine copii de pe mai multe facturi/documente utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoana juridică străină, conform punctelor (12) şi (13) din prezentele precizări. A file may contain multiple copies of invoices/documents relevant for tax authority for certifying the tax paid in Romania by foreign legal persons as defined in points (12) and (13) of this regulation. Nr. anexe - se înscrie numărul anexelor care însoţesc cererea. No. annexes - Enter the number of annexes accompanying the application. Nr. facturi - se înscrie numărul facturilor care însoţesc cererea. No. invoices - Enter the number of invoices accompanying the application. Nr. documente - se înscrie numărul documentelor care însoţesc cererea. No. documents - Enter the number of documents accompanying the application. Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine însoţită de ataşament se transmite organului fiscal electronic, prin poştă sau se depun la registratura organului fiscal. Mărimea ataşamentului după arhivare nu poate depăşi 10 MB. În situaţia în care se depăşeşte această mărime, totalitatea documentelor se transmit organului fiscal prin poştă sau se depun la registratura acestui organ. The application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons accompanied by the attachment is sent to the tax authority electronically, by post or may be submitted at the tax authority registry. The attachment after archiving can not exceed 10 MB. If the attachment size exceeds 10 MB, all documents shall be sent by post or submitted at the tax authority registry. (15) Se înscrie denumirea persoanei juridice străine care a obţinut venitul/profitul din România.Fill in the name of the foreign legal person which obtained income/profit from Romania. C)Pentru persoanele juridice străine care solicită eliberarea unui certificat pentru venituri care sunt scutite de impozit, conform legislaţiei fiscale române, convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri sau directivei UE, în coloana 3 „Cota de impozit" se înscrie „0%".For the foreign legal persons that request the issuance of a certificate for income exempted from tax according to the Romanian legislation, the Conventions/Agreements for the avoidance of double taxation or EU Directive, "0%" shall be filled in in column 3 "Tax rate". 1. Denumire: Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se difuzează: gratuit. 5. Se utilizează: la solicitarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de către persoana juridică străină. 6. Se întocmeşte în: un exemplar de persoana juridică străină. 7. Circulă: la organul fiscal. 8. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 10ANNEX No 10 ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală(1) ........ ................ ...........Adresa: ........ ........ ........... Address E-mail: ........ ........ ........... E-mail address Nr. şi data eliberării No and date of issuance .............../.............. CERTIFICAT CERTIFICATE privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons Organul fiscal (1) ........ ................ ........ ..............., pe baza Cererii înregistrate cu nr. şi data ............../........ ........ ............ The tax authority based on the application registered with no and date şi a documentaţiei prezentate, atestă că persoana juridică străină (2) ........ ................ ..........., rezidentă a (3) ........ ........ ............, and the submitted documents, hereby certifies that the foreign legal person având codul de identificare fiscală (4) ........ ................ ........ .......... şi codul de identificare fiscală (5) ........ ................ ........ ......... with the fiscal identification code and the fiscal identification code cu sediul în localitatea (6) ........ ................ ........ ............., a realizat venituri în perioada ........ ........ ........... din anul ........ ............ with the head office located in has received income during in the year de la persoana rezidentă/nerezidentă (7) ........ ................ .............., având codul de identificare fiscală (8) ........ ................ .........., from the Romanian resident/non-resident with the fiscal identification code cu sediul în localitatea (9) ........ ................ ..........., adresa ........ ................ ................ ........ .........., sectorul/judeţul ........ .............., with the head office located in address sector/county şi impozitele plătite aferente veniturilor realizate din România sunt următoarele: and the taxes paid for the income derived from Romania are the following a)Veniturile obţinute din România (10):Income derived from Romania

Nr. crt. Natura venitului obţinut din România Type of income derived from Romania Venitul impozabil (lei şi valută) Taxable income (Romanian and foreign currency) Cota de impozit (%) Tax rate (%) Impozitul plătit în România (lei şi valută) Tax paid in Romania (Romanian and foreign currency) Venitul obţinut din România (lei şi valută) Income derived from Romania (Romanian and foreign currency)
0 1 2 3 4 5 = 2 – 4

Veniturile au fost impozitate conform (11): The income has been subject to taxation according to  Convenţiei/Acordului sau  Codului fiscal sau  Directiva UE The Convention/Agreement or The Fiscal Code or EU Directiveb)Profitul realizat din România (12):Profit derived from Romania

Nr. crt. Profitul realizat din România (lei şi valută) Profit derived from Romania (Romanian and foreign currency) Profitul impozabil (lei şi valută) Taxable profit (Romanian and foreign currency) Cota de impozit (%) Tax rate (%) Impozitul pe profit plătit în România (lei şi valută) Profit tax paid în Romania (Romanian and foreign currency)
0 1 2 3 4

Numele şi prenumele: ............... Name and first name Semnătura: ........ ................ Signature Funcţia (13): ........ ............. Title Ştampila: Stamp Data: ........ ................ Date PRECIZĂRI EXPLANATIONS A)Datele din cuprinsul certificatului se completează de către organul fiscal competent, potrivit legii.The data contained in the certificate shall be filled in by the competent tax authority, according to the law. B)Certificatul se eliberează de către organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat sau de către organul fiscal unde plătitorul de venit este înregistrat, în cazul impozitelor reţinute prin stopaj la sursă, respectiv de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat, după caz.The certificate is issued by the tax authority where the taxpayer is registered or by the tax authority where the payer of the income is registered for taxes withheld at source or by the tax authority where the designated permanent establishment is registered, as the case may be. C)Explicaţii privind completarea certificatului:How to fill in the certificate (1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizările de la lit. B).The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanations from letter B). (2) Se înscrie denumirea persoanei juridice străine pentru care se eliberează certificatul.The name of the foreign legal person for which the certificate is issued shall be filled in. (3) Se înscrie denumirea statului al cărui rezident este beneficiarul venitului din România.The name of the state where the beneficiary of the income from Romania is resident shall be filled in. (4) Se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei juridice străine care a obţinut venitul/profitul din România, atribuit de organul fiscal din România.The Fiscal identification code issued by Romanian tax authorities for the foreign legal person which obtained income/profit from Romania shall be filled in. (5) Se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei juridice străine care a obţinut venitul/profitul din România, atribuit de organul fiscal din străinătate.The Fiscal identification code issued by the foreign tax authorities for the foreign legal person which obtained income/profit from Romania shall be filled in. (6) Se înscrie denumirea localităţii în care îşi are sediul persoana juridică străină care solicită eliberarea certificatului.The name of the place where the head office of the foreign legal person that has requested the issuance of the certificate is registered shall be filled in. (7) Se înscrie denumirea rezidentului român/nerezidentului care a plătit venitul persoanei juridice străine.The name of the Romanian resident/non-resident that has paid the income to the foreign legal person shall be filled in. (8) Se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit rezident român/nerezident care a plătit venitul persoanei juridice străine, atribuit de organul fiscal din România.The Fiscal identification code issued by Romania tax authorities for the Romanian resident/nonresident that has paid the income to the foreign legal person shall be filled in. (9) Se înscrie denumirea localităţii în care îşi are sediul plătitorul de venit rezident român/nerezident.The name of the place where the head office of the Romanian resident/nonresident that has paid the income is registered shall be filled in. (10) Organul fiscal va înscrie natura venitului obţinut din România de persoanele juridice străine.The tax authority shall fill in the type of income derived from Romania by foreign legal persons. Sumele ce se înscriu în acest certificat au la bază datele din documentele aflate în posesia plătitorului de venit rezident român/nerezident sau oricărei altei entităţi înregistrate în România, potrivit legii, plătitoare de venituri, prin care se face dovada realizării veniturilor de către persoana juridică străină şi a plăţii impozitelor datorate de aceasta potrivit convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri sau a Codului fiscal, date solicitate de organele fiscale şi aflate în evidenţa fiscală a acestor autorităţi.The amounts contained in this certificate are based on the data shown in the documents presented by the Romanian resident/non-resident that has paid the income or by any other entity registered in Romania according to the law that has paid the income, attesting that the income was derived from Romania by the foreign legal person and that the taxes owed by it were paid according to the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation or the Fiscal Code, data that was requested by the tax authorities and included in the fiscal records of these authorities. (11) Se bifează căsuţa corespunzătoare, referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor juridice străine.Tick the box that corresponds to the taxation of the income derived by foreign legal persons. (12) Autoritatea fiscală va înscrie profitul realizat din România de persoane juridice străine.The tax authority shall fill in the profit derived from Romania by foreign legal persons. Sumele se stabilesc pe baza declaraţiei anuale de impozit pe profit depuse potrivit Codului fiscal şi a documentelor care atestă plata impozitului la bugetul statului român.The amounts are determined based on the annual profit tax declaration submitted according to the Fiscal Code and on the documents attesting the payment of the tax to the Romanian state budget. (13) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competenţelor.The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility. D)Pentru persoanele juridice străine care solicită eliberarea unui certificat pentru veniturile care sunt scutite de impozit conform legislaţiei fiscale române, convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri sau Directivei UE, în coloana 3 „Cota de impozit" se înscrie „0%". For the foreign legal persons that request the issuance of a certificate for income exempted from tax according to the Romanian legislation, the Conventions/Agreements for the avoidance of double taxation or EU Directive, "0%" shall be filled in in column 3 "Tax rate". E)Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul se înmânează persoanei juridice străine sau reprezentantului/împuternicitului persoanei juridice străine, după caz, şi unul rămâne la organul fiscal emitent.The certificate shall be filled in in duplicate, one is handed in to the foreign legal person or to its representative/commissioner and the other stays with the issuing tax authority. F)Organul fiscal poate elibera, la cerere, un duplicat al certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine, în sensul eliberării unei copii certificate după certificatul existent în evidenţa fiscală, cu menţiunea „duplicat". If requested, the tax authority shall issue a duplicate of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons by issuing a certified copy of the certificate included in the fiscal records mentioning the word "duplicate". 1. Denumire: Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se utilizează: la atestarea impozitului plătit în România de către persoana juridică străină. 5. Se întocmeşte în: două exemplare de organul fiscal. 6. Circulă:

la solicitant, persoană juridică străină - original;

la organul fiscal - original.7. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 11ANNEX No 11 Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală (9) No and date of registration at the tax authority ........ ........../........ ........ ............. CERERE APPLICATION pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals Subsemnatul (1), ........ ........ .........., rezident al (2) ........ .........., cod numeric personal din statul străin ........ ........ ..............., The undersigned resident of Personal identification number of the foreign state cu domiciliul în localitatea (3) ........ ................ ................, adresa ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., with the domicile located in address având cod de identificare fiscală (4) ........ ................ .........., tax identification code no solicit, în baza  art. 232 din Codul fiscal/ Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi ........ ........ ..........,I hereby request, based on article 232 of the Fiscal Code/on the Convention for the avoidance of double taxation between Romania and eliberarea certificatului prin care să se ateste impozitul plătit, aferent veniturilor realizate din România the issuance of the certificate that attests the tax paid, for the income derived from Romania în perioada ........ ........ .........., din anul ........ .........., de la: ........ ................ ................ ........ .............., during in the year from rezidentul român (5) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ the Romanian resident sau or nerezidentul (în cazul veniturilor din salarii plătite din străinătate sau când plata venitului se efectuează de un sediu permanent din România) (6) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ the non-resident (for salaries paid from abroad or income payment is made by a permanent establishment in Romania) cu sediul în localitatea (7) ........ ........ .............., adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., with the head office located in address şi având codul de identificare fiscală (8) ........ ................ ........ .......... and having the tax identification code no Veniturile obţinute din România (11): Income derived from Romania

Nr. crt. Natura venitului obţinut din România Type of income derived from Romania Venitul impozabil (lei şi valută) Taxable income (Romanian and foreign currency) Cota de impozit (%) Tax rate (%) Impozitul plătit în România (lei şi valută) Tax paid in Romania (Romanian and foreign currency) Venitul obţinut din România (lei şi valută) Income derived from Romania (Romanian and foreign currency)
0 1 2 3 4 5 = 2 – 4

Veniturile au fost impozitate conform: The income has been subject to taxation according to  Convenţiei/Acordului sau  Codului fiscal (10) The Convention/Agreement or Fiscal CodeDatele înscrise în prezenta cerere corespund realităţii. The data presented in this application is real. Documente ataşate (12)

Nume fişier File name Tip fişier File type Descriere Description Nr. anexe No. annexes Nr. facturi No. invoices Nr. documente No. documents

 Reprezentantul/Împuternicitul persoanei fizice nerezidente The representative/commissioner of the non-resident individual Denumire/Nume şi prenume: ........ ................ .............. Name/Name and first name Domiciliu fiscal: ........ ................ ........ ............. Fiscal domicile Cod de identificare fiscală: ........ ................ ........... Tax identification code  Solicit eliberarea unui duplicat al Certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente, I hereby request the issuance of a duplicate of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals care a fost emis cu nr. ................, de organul fiscal ........ ..............., la data de ........ ........... . issued with no by the tax authority on Numele şi prenumele ........ ........ ......... Name and first name (solicitant) (applicant) Semnătura: ........ ................ .......... Signature Data: ........ ......... Date PRECIZĂRI EXPLANATIONS A)Datele din cuprinsul cererii se completează de către persoana fizică nerezidentă, personal sau prin reprezentant/împuternicit, caz în care se anexează şi actul de împuternicire în original ori în copie legalizată, sau de către plătitorul de venit, în numele persoanei fizice nerezidente.The data contained in the application shall be filled in by the non-resident individual, or by the payer of income, on behalf of the non-resident individual. B)Explicaţii privind completarea cererii:How to fill in the application (1) Se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice nerezidente care solicită sau pentru care se solicită certificatul.The name and first name of the non-resident individual who is applying for or for whom the certificate is requested shall be filled in. (2) Se înscrie denumirea statului în care este rezidentă persoana fizică care solicită sau pentru care se solicită certificatul.The name of the state where the individual who is applying for or for whom the certificate is requested is resident shall be filled in. (3) Se înscriu denumirea localităţii şi adresa completă unde îşi are domiciliul persoana fizică nerezidentă care solicită sau pentru care se solicită certificatul.The name of the place and the full address where the individual who is applying for or for whom the certificate is requested has his/her domicile shall be filled in. (4) Se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei fizice nerezidente care a obţinut venitul din România, atribuit de organul fiscal din România.The Fiscal identification code of the non-resident individual which obtained income from Romania, issued by Romanian tax authorities shall be filled in. (5) Se înscrie denumirea plătitorului de venit rezident român care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente.The name of the Romanian resident that has paid the income to the non-resident individual shall be filled in. (6) Se înscrie denumirea nerezidentului care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente (în cazul în care veniturile din salarii au fost plătite din străinătate persoanei fizice nerezidente sau când plata se efectuează de către un sediu permanent din România).The name of the non-resident that has paid the income to the non-resident individual (for salaries paid from abroad to the non-resident individual or when the payment is made by a permanent establishment in Romania) shall be filled in. (7) Se înscriu denumirea localităţii şi adresa completă unde îşi are sediul rezidentul român/nerezidentul (în cazul în care veniturile din salarii au fost plătite din străinătate persoanei fizice nerezidente sau când plata se efectuează de către un sediu permanent din România) care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente.The name of the place and the full address where the Romanian resident/non resident (for salaries paid from abroad to the non-resident individual or when the payment is made by a permanent establishment in Romania) that has paid the income to the non-resident individual has its headquarters. (8) Se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit rezident român/nerezident (sediul permanent din România) care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente, atribuit de organul fiscal din România. În cazul în care veniturile din salarii au fost plătite din străinătate persoanei fizice nerezidente se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit nerezident atribuit de autoritatea fiscală străină.The Fiscal identification code of the Romanian resident/non-resident (permanent establishment in Romania) that has paid the income to the non-resident individual, attributed by the tax authorities of Romania, shall be filled in. For salaries paid from abroad to the non-resident individual, the fiscal identification code of the non-resident that has paid the income to the non-resident individual, attributed by the foreign tax authorities, shall be filled in. (9) Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat sau la organul fiscal unde este înregistrat plătitorul de venit în cazul impozitelor reţinute prin stopaj la sursă, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent, după caz.The application shall be submitted to the tax authority where the taxpayer is registered or to the tax authority where the payer of the income is registered for taxes withheld at source or to the tax authority where the permanent establishment is registered, as the case may be. (10) Se bifează căsuţa corespunzătoare referitoare la impozitarea veniturilor persoanelor fizice nerezidente.Tick the box that corresponds to the taxation of the income derived by non-resident individuals. (11) Se va înscrie natura venitului obţinut din România de persoanele fizice nerezidente.The type of income derived from Romania by non-resident individuals shall be filled in. Pentru a se elibera „Certificatul privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente" se anexează la prezenta cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat de persoana fizică nerezidentă, solicitate de organele fiscale (de exemplu: facturi, contracte, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor, state de plată şi alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele fizice nerezidente), iar în situaţia în care s-au aplicat prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri se va anexa şi copia legalizată a certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei fizice străine, însoţită de o traducere autorizată în limba română. In order to issue the "Certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals", copies of the documents proving the income derived and the payment of the tax owed by the non-resident individual requested by the tax authorities shall be submitted to this application (for instance: invoices, contracts, foreign currency payment orders, tax payment orders and other documents that may be useful to the tax authority for attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals). If the provisions of a Convention for the avoidance of double taxation are to be applied, a legalized copy of the tax residence certificate of the non-resident individual and an authorised Romanian translation shall be submitted. (12) Documentele ataşate:Documents attached: Nume fişier - trebuie sa fie un nume valid pentru sistemele de operare Unix şi Windows - nu trebuie să conţină „o cale". File name - shall be a valid name for Unix and Windows operating systems - shall not contain a "link". Tip fişier - se vor ataşa fişiere în următoarele formate: „PDF", „JPEG" sau „TIFF". File type - shall be attached files in the following formats: "PDF", "JPEG" or "TIFF". Un fişier poate conţine copii de pe mai multe facturi/documente utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoana nerezidentă, conform punctului (11) din prezentele precizări. A file may contain multiple copies of invoices/documents relevant for tax authority for certifying the tax paid in Romania by non-resident individuals as defined in point (11) of this regulation. Nr. anexe - se înscrie numărul anexelor care însoţesc cererea. No. annexes - Enter the number of annexes accompanying the application. Nr. facturi - se înscrie numărul facturilor care însoţesc cererea. No. invoices - Enter the number of invoices accompanying the application. Nr. documente - se înscrie numărul documentelor care însoţesc cererea. No. documents - Enter the number of documents accompanying the application. Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente, însoţită de ataşament, se transmite organului fiscal electronic, prin poştă sau se depun la registratura organului fiscal. Mărimea ataşamentului după arhivare nu poate depăşi 10 MB. În situaţia în care se depăşeşte această mărime, toate documentele se transmit organului fiscal prin poştă sau se depun la registratura acestui organ. The application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals accompanied by the attachment is sent to the tax authority electronically, by post or may be submitted at the tax authority registry. The attachment after archiving can not exceed 10 MB. If the attachment size exceeds 10 MB, all documents shall be sent by post or submitted at the tax authority registry. C)Pentru persoanele fizice nerezidente care solicită eliberarea unui certificat pentru veniturile care sunt scutite de impozit conform legislaţiei fiscale române sau a convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri, în coloana 3 „Cota de impozit" se înscrie „0%".For the non-resident individuals that request the issuance of a certificate for income exempted from tax according to the Romanian legislation or the Conventions/Agreements for the avoidance of double taxation, "0%" shall be filled in in column 3 "Tax rate". 1. Denumire: Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se difuzează: gratuit. 5. Se utilizează: la solicitarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoana fizică nerezidentă. 6. Se întocmeşte în: un exemplar de persoana fizică nerezidentă. 7. Circulă: la organul fiscal. 8. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 12ANNEX No 12 ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (1) ........ ................ ...........Număr de operator date cu caracter personal ........ ................ ................ ................ ......... Adresa: ........ ............. Address E-mail: ........ ........... E-mail address Nr. şi data eliberării No and date of issuance .............../.......... CERTIFICAT CERTIFICATE privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals Organul fiscal (1) ........ ................ ................ ................ ........, pe baza cererii înregistrate cu nr. şi data .........../........ ............. The tax authority based on the application registered with no and date şi a documentaţiei prezentate, atestă că domnul/doamna (2) ........ ................ ........ ........., rezident(ă) al/a (3) ........ ................ ........., and the submitted documents, hereby certifies that Mr./Mrs. resident of cod numeric personal din statul străin ........ ................ .........., cu domiciliul în localitatea (4) ........ ................ ................ ........ ........., Personal identification number of the foreign state with the domicile located in având cod de identificare fiscală (5) ........ ................ ............., a realizat venituri în perioada ........ ..............., din anul .........., de la: tax identification code no has received income during in the year from rezidentul român (6) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... the Romanian resident sau or nerezidentul (în cazul veniturilor din salarii plătite din străinătate sau când plata se efectuează de un sediu permanent din România) (7) the non-resident (for salaries paid from abroad or when the payment is made by a permanent establishment in Romania) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ cu sediul in localitatea (8) ........ ........ ............, adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., with the head office located in address sectorul/judeţul ........ ................ ........, codul de identificare fiscală (9) ........ ................ ........ ........... sector/county and having the tax identification code no şi impozitele plătite aferente veniturilor realizate din România sunt următoarele: and the taxes paid for the income derived from Romania are the following Veniturile obţinute din România (10): Income derived from Romania

Nr. crt. Natura venitului obţinut din România Type of income derived from Romania Venitul impozabil (lei şi valută) Taxable income (Romanian and foreign currency) Cota de impozit (%) Tax rate (%) Impozitul plătit în România (lei şi valută) Tax paid in Romania (Romanian and foreign currency) Venitul obţinut din România (lei şi valută) Income derived from Romania (Romanian and foreign currency)
0 1 2 3 4 5 = 2 – 4

Veniturile au fost impozitate conform (11): The income has been subject to taxation according to  Convenţiei/Acordului sau  Codului fiscal The Convention/Agreement or Fiscal CodeNumele şi prenumele: ........ ........ ......... Name and first name Semnătura: ........ ................ ............... Signature Funcţia (12): ........ ................ ............. Title Ştampila: Stamp Data:........ .......... Date PRECIZĂRI EXPLANATIONS A)Certificatul se completează şi se eliberează de către organul fiscal competent.The certificate shall be filled in and issued by the competent tax authority. B)Explicaţii privind completarea certificatului:How to fill in the certificate (1) Se înscrie denumirea organului fiscal, avându-se în vedere precizările de la lit. A).The name of the tax authority shall be filled in, taking into account the explanations from letter A). (2) Se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice nerezidente pentru care se eliberează certificatul.The name and first name of the non-resident individual for whom the certificate is issued shall be filled in. (3) Se înscrie denumirea statului al cărui rezident este beneficiarul venitului din România.The name of the state where the beneficiary of the income from Romania is resident shall be filled in. (4) Se înscrie denumirea localităţii în care îşi are domiciliul persoana fizică nerezidentă care solicită certificatul.The name of the place where the non-resident individual who is applying for the certificate has his/her domicile shall be filled in. (5) Se înscrie codul de identificare fiscală al persoanei fizice nerezidente care a obţinut venitul din România, atribuit de organul fiscal din România.The Fiscal identification code of the non-resident individual which obtained income from Romania, issued by Romanian tax authorities, shall be filled in. (6) Se înscrie denumirea rezidentului român care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente.The name of the Romanian resident that has paid the income to the non-resident individual shall be filled in. (7) Se înscrie denumirea nerezidentului care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente (în cazul în care veniturile din salarii au fost plătite din străinătate persoanei fizice nerezidente sau când plata se efectuează de către un sediu permanent din România)The name of the non-resident that has paid the income to the non-resident individual (for salaries paid from abroad to the non-resident individual or when the payment is made by a permanent establishment in Romania) shall be filled in. (8) Se înscriu denumirea localităţii şi adresa completă unde îşi are sediul rezidentul român/nerezidentul (în cazul în care veniturile din salarii au fost plătite din străinătate persoanei fizice nerezidente sau când plata se efectuează de către un sediu permanent din România) care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente.The name of the place and the full address where the Romanian resident/non resident (for salaries paid from abroad to the non-resident individual or when the payment is made by a permanent establishment in Romania) that has paid the income to the non-resident individual. (9) Se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit rezident român/nerezident ( sediul permanent din România) care a plătit venitul persoanei fizice nerezidente, atribuit de organul fiscal din România. În cazul în care veniturile din salarii au fost plătite din străinătate persoanei fizice nerezidente se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit nerezident atribuit de autoritatea fiscală străină.The Fiscal identification code of the Romanian resident/non-resident (permanent establishment in Romania) that has paid the income to the non-resident individual, issued by Romanian tax authorities, shall be filled in. For salaries paid from abroad to the non-resident individual, the fiscal identification code of the non-resident that has paid the income to the non-resident, attributed by the foreign tax authorities, shall be filled in. (10) Organul fiscal va înscrie natura venitului obţinut din România de persoanele fizice nerezidente.Tax authority shall fill in the type of income derived from Romania by non-resident individuals. Sumele ce se înscriu în acest certificat au la bază datele din documentele aflate în posesia plătitorului de venit rezident român/nerezident sau oricărei altei entităţi înregistrate în România, potrivit legii, plătitoare de venituri, respectiv cele puse la dispoziţie de persoana fizică nerezidentă care obţine venituri din salarii, prin care face dovada realizării veniturilor şi a plăţii impozitelor datorate de aceasta potrivit convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri sau a Codului fiscal, date solicitate de organele fiscale şi aflate în evidenţa fiscală a acestor autorităţi. The amounts contained in this certificate are based on the data shown in the documents presented by the Romanian resident/non-resident that has paid the income or by any other entity registered in Romania according to the law that has paid the income, including those presented by the non-resident individual deriving salaries, attesting that the income was derived from Romania and that the taxes owed by him/her were paid according to the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation or the Fiscal Code, data that was requested by the tax authorities and included in the fiscal records of these authorities. Sumele se stabilesc pe baza declaraţiei anuale de impunere depuse potrivit Codului fiscal şi a documentelor care atestă plata impozitului la bugetul statului român. The amounts are determined based on the annual tax return submitted according to the Fiscal Code and on the documents attesting the payment of the tax to the Romanian state budget.(11) Se bifează căsuţa corespunzătoare referitoare la actul normativ care reglementează impozitarea veniturilor persoanelor fizice nerezidente.Tick the box that corresponds to the act which regulates the taxation of the income derived by non-resident individuals. (12) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competenţelor.The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility. C)Pentru persoanele fizice nerezidente care solicită eliberarea unui certificat pentru veniturile care sunt scutite de impozit conform legislaţiei fiscale române sau convenţiilor/acordurilor de evitare a dublei impuneri, în coloana 3 „Cota de impozit" se înscrie „0%".For the non-resident individuals that request the issuance of a certificate for income exempted from tax according to the Romanian legislation or the Conventions/Agreements for the avoidance of double taxation, "0%" shall be filled in in column 3 "Tax rate". D)Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul se înmânează persoanei fizice nerezidente sau reprezentantului/împuternicitului persoanei fizice nerezidente, după caz, şi unul rămâne la autoritatea fiscală emitentă.The certificate shall be filled in in duplicate, one is handed in to the non-resident individual or to his/her representative/commissioner and the other stays with the issuing tax authority. E)Organul fiscal poate elibera la cerere un duplicat al certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente, în sensul eliberării unei copii certificate după certificatul existent în evidenţa fiscală, cu menţiunea „duplicat".If requested, the tax authority shall issue a duplicate of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals by issuing a certified copy of the certificate included in the fiscal records mentioning the word "duplicate". 1. Denumire: Certificat privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se utilizează: la atestarea impozitului plătit în România de persoana fizică nerezidentă. 5. Se întocmeşte în: două exemplare de organul fiscal. 6. Circulă:

la solicitant, persoană fizică nerezidentă - original;

la organul fiscal - original.7. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 13ANNEX No 13 Persoana juridică străină (1) ........ ................ ................ ................ ............ Foreign legal person (denumirea completă a solicitantului persoană juridică) (full name of the applicant legal person) Nr. şi data înregistrării la autoritatea fiscală No and date of registration at the tax authority ........ ................ .........../........ ......... Cod de înregistrare fiscală ........ ................ ................ ........ Tax registration code (emis de autoritatea fiscală străină) (given by the foreign tax authority) prin sediul permanent din România through the permanent establishment in Romania Cod de înregistrare fiscală ........ ................ ................ ............. Tax registration code (emis de autoritatea fiscală din România) (given by the Romanian tax authority) Telefon ........ ................ ........ Phone ........ ........ ............ CERERE APPLICATION referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România for the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine by the permanent establishment/designated permanent establishment of a foreign legal person Persoana juridică străină (1) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................, The foreign legal person rezidentă a (2) ........ ................ .............., adresa (3) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, resident of address cu sediul permanent/sediul permanent desemnat din România, şi adresa (4) ........ ................ ................ ................ ........ ............, with the permanent establishment/designated permanent establishment in Romania and address solicit eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/ sediul permanent desemnat în perioada ........ ................ ........ . I hereby request the issuance of the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment/ designated permanent establishment during Datele înscrise în prezenta cerere corespund realităţii şi orice modificare a acestor date se va aduce la cunoştinţa organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent/sediul permanent desemnat ca plătitor de impozite şi taxe. The data presented in this application is real and any changes occurred in this data shall be reported to the tax authority where the permanent establishment/designated permanent establishment is registered as a taxpayer. Nume şi prenume ........ ........ ............. Name and first name Semnătura: ........ ................ .......... Signature Funcţia (5): ........ ................ ........ Title Data: ........ .......... Date  Reprezentantul/Împuternicitul persoanei juridice străine The representative/commissioner of the foreign legal person Denumire/Nume şi prenume: ........ ................ .............. Name/Name and first name Domiciliu fiscal: ........ ................ ........ ............. Fiscal domicile Cod de identificare fiscală: ........ ................ ........... Tax identification code PRECIZĂRI EXPLANATIONS A)Se anexează:Please enclose the following copia certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei juridice străine;a copy of the certificate of tax residence for the foreign legal person copia certificatului de înregistrare fiscală a sediului permanent/sediului permanent desemnat în România;a copy of the certificate of tax registration for the permanent establishment/designated permanent establishment in Romania copia certificatului de înregistrare (pentru sucursale);a copy of the certificate of registration (for branches) şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent al unei societăţi situat în alt stat membru al Uniunii Europene conform anexei nr. 15.and, depending on the case, a statutory declaration regarding the exemption from tax in Romania of the interest and royalties payments made by a resident enterprise or by a permanent establishment registered in Romania to an associated enterprise resident in another European Union member state or to a permanent establishment of an enterprise situated in another European Union member state, according to annex no 15. B)Explicaţii privind completarea cererii:How to fill in the application (1) Se înscrie denumirea persoanei juridice străine care solicită certificatul de atestare a desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat.The name of the foreign legal person applying for the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment/designated permanent establishment shall be filled in. (2) Se înscrie denumirea statului în care este rezidentă persoana juridică străină care are sediul permanent/sediul permanent desemnat în România.The name of the state where the foreign legal person with the permanent establishment/designated permanent establishment in Romania is resident shall be filled in. (3) Se înscrie adresa completă din statul străin unde este înregistrată persoana juridică străină.The full address of the foreign state where the foreign legal person is registered shall be filled in. (4) Se înscriu denumirea localităţii şi adresa completă a sediului permanent/sediului permanent desemnat din România.The name of the place and full address of the permanent establishment/designated permanent establishment in Romania shall be filled in. (5) Se înscrie funcţia persoanei autorizate să reprezinte persoana juridică străină.The title of the person authorized to represent the foreign legal person shall be filled in. 1. Denumire: Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se difuzează: gratuit. 5. Se utilizează: la solicitarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al persoanei juridice străine. 6. Se întocmeşte în: un exemplar de reprezentantul persoanei juridice străine solicitante, personal sau prin împuternicit. 7. Circulă: la organul fiscal. 8. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 14ANNEX No 14 ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală(1) ........ ................ ...........Adresa: ........ ............. Address E-mail:........ ............. E-mail address Nr. şi data eliberării No and date of issuance .............../............ CERTIFICAT CERTIFICATE privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment/designated permanent establishment of a foreign legal person Organul fiscal (1) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............., The tax authority pe baza cererii înregistrate cu nr. şi data ........./........ ..........., atestă că persoana juridică străină (2) ........ ................ ........ .........., based on the application registered with no and date hereby certifies that the foreign legal person având cod de înregistrare fiscală nr. ........ ................ ................ ................ ............, rezidentă a (3) ........ ................ ........ ............., having the tax registration code no resident of (emis de autoritatea fiscală străină) (given by the foreign tax authority) a desfăşurat activitate în România în perioada ..............., prin intermediul sediului permanent/sediului permanent desemnat, has carried on an activity in Romania during through a permanent establishment/designated permanent establishment având codul de înregistrare fiscală nr. ........ ................ ................ ................ ......... having the tax registration code no (emis de autoritatea fiscală din România) (given by the Romanian tax authority) şi adresa (4) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . and address Numele şi prenumele: ........ ........ ......... Name and first name Semnătura: ........ ................ ............... Signature Funcţia (5): ........ ................ ............. Title Ştampila: Stamp Data: ........ .......... Date PRECIZĂRI EXPLANATIONS (1) Se înscrie denumirea organului fiscal din România.The name of the Romanian tax authority shall be filled in. (2) Se înscrie denumirea persoanei juridice străine care solicită certificatul de atestare a desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat.The name of the foreign legal person applying for the certificate attesting the activity carried on in Romania by the permanent establishment/designated permanent establishment shall be filled in. (3) Se înscrie denumirea statului în care este rezidentă persoana juridică străină care are sediul permanent/sediul permanent desemnat în România.The name of the state where the foreign legal person with the permanent establishment/designated permanent establishment in Romania is resident shall be filled in. (4) Se înscriu denumirea localităţii şi adresa completă a sediului permanent/sediului permanent desemnat din România.The name of the place and full address of the permanent establishment/designated permanent establishment in Romania shall be filled in. (5) Certificatul va fi semnat de conducătorul organului fiscal, potrivit competenţelor.The certificate shall be signed by the head of the tax authority, according to his/her responsibility. Certificatul se completează în 2 (două) exemplare, dintre care unul se înmânează persoanei juridice străine sau reprezentantului/împuternicitului persoanei juridice nerezidente, după caz, şi unul rămâne la organul fiscal emitent. The certificate shall be filled in in duplicate, one is handed in to the foreign legal person or to its representative/commissioner and the other stays with the issuing tax authority. 1. Denumire: Certificat privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine 2. Format: A4 3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe ambele feţe. 4. Se utilizează: pentru atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent al persoanei juridice străine. 5. Se întocmeşte în: două exemplare de organul fiscal. 6. Circulă:

la solicitant, persoană juridică străină - original;

la organul fiscal - original.7. Se arhivează: la organul fiscal. ANEXA Nr. 15• Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare, implementată în cap. V al titlului VI din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare• Acord între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi (prevederile art. 15 referitoare la sistemul comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite) DECLARAŢIE pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate de o societate rezidentă sau de un sediu permanent situat în România către o societate asociată rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al Uniunii Europene I. Beneficiarul efectiv al dobânzilor şi/sau redevenţelor În secţiunea A se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice străine; sau În secţiunea B se înscriu datele de identificare ale sediului permanent, incluzând în secţiunea A datele de identificare ale persoanei juridice străine care are sediul permanent. A. Denumirea persoanei juridice străine: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul de rezidenţă al beneficiarului efectiv): ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa completă a persoanei juridice străine: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Reprezentant/Împuternicit: ........ ................ ........ .......... Cod de identificare fiscală: ........ ................ ........ ........ B. Cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul în care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea): ........ ................ ................ ................ ............. Adresa completă a sediului permanent: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Reprezentant/Împuternicit: ........ ................ ........ .......... Cod de identificare fiscală: ........ ................ ........ ........ II. Plătitorul dobânzilor şi/sau al redevenţelor În secţiunea C se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice plătitoare; sau În secţiunea D se înscriu datele de identificare ale sediului permanent, incluzând în secţiunea C datele de identificare ale persoanei juridice străine care are sediul permanent. C Denumirea persoanei juridice  române  străine: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Cod de înregistrare fiscală (pentru persoanele juridice străine se înscrie codul de înregistrare fiscală emis de autoritatea fiscală din statul său de rezidenţă): ........ ................ ............... Adresa completă a persoanei juridice române/străine: ........ ................ ................ ................ ................ .............. D. Cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din România): ........ ................ ................ ........ ............ Adresa completă a sediului permanent: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... DECLARAŢIA BENEFICIARULUI EFECTIV - POTRIVIT SECŢIUNII A Persoana juridică străină declară că: are următorul statut/îmbracă una dintre formele enumerate în lista prevăzută în directivă/acord ........ ................ ..............;

este rezidentă în scopul impunerii în statul membru al Uniunii Europene ........ ........ .............. şi nu este considerată, în înţelesul unei convenţii/unui acord de evitare a dublei impuneri încheiate/încheiat cu un stat terţ, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene;

este supusă impozitului pe ........ ............, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

bifaţi căsuţa/căsuţele corespunzătoare şi completaţi: are o participare minimă directă de .......% în capitalul persoanei juridice indicate în secţiunea C pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, începând cu ........ ................ ..............;  persoana juridică indicată în secţiunea C are o participare minimă directă de.......% în capitalul beneficiarului efectiv pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, începând cu ........ ...............;  persoana juridică terţă, Denumire: ........ ................ ................ ................, cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul său de rezidenţă): ........ ................ ............, adresa completă: ........ ................ ................ ........., are o participare minimă directă de .......% în capitalul beneficiarului efectiv, începând cu ........ ........ ........, şi .......% în capitalul persoanei juridice indicate în secţiunea C, începând cu ........ ............, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani. Totodată, persoana juridică terţă: are următorul statut/îmbracă una dintre formele enumerate în lista prevăzută în directivă/acord ........ .........,

este rezidentă în scopul impunerii în statul membru al Uniunii Europene ........ ................ ................ ...........,şi nu este considerată, în înţelesul unei convenţii/unui acord de evitare a dublei impuneri încheiate/încheiat cu un stat terţ, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene; este supusă impozitului pe ........ ........ ............., fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

este beneficiarul efectiv al dobânzilor şi/sau redevenţelor;

dobânzile şi/sau redevenţele sunt supuse impozitului pe ........ ........ ..........;

suma anuală a dobânzilor şi/sau a redevenţelor stabilită în contractul/contractele nr. ........ ........ .............., încheiat(e) la data de ........ ........., pentru care se solicită scutirea de impozit:........ ........ ........ ........ ................ ............. (dobânzi) (redevenţe) Beneficiarul efectiv declară prin prezenta declaraţie că informaţiile sunt adevărate şi că va aduce la cunoştinţa agentului plătitor care face reţinerea la sursă orice schimbare apărută. Semnătura solicitantului/reprezentantului/împuternicitului ........ ................ ........ Data: ........ ........ ........ DECLARAŢIA BENEFICIARULUI EFECTIV - POTRIVIT SECŢIUNII B Sediul permanent declară că: este situat pe teritoriul statului ........ ................ ..........;

este supus impozitului pe ........ ........ ........, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea are următorul statut/îmbracă una dintre formele enumerate în lista prevăzută în directivă/acord ........ ................ ........ .............;

persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea are domiciliul fiscal în ........ ................ ......... şi nu este considerată, în înţelesul unei convenţii/unui acord de evitare a dublei impuneri încheiate/încheiat cu un stat terţ, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene;

persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea este supusă impozitului pe ........ ................ ............, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

bifaţi căsuţa/căsuţele corespunzătoare şi completaţi: persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea, indicată în secţiunea A, are o participare minimă directă de ......% în capitalul persoanei juridice indicate în secţiunea C, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, începând cu ...............;  persoana juridică indicată în secţiunea C are o participare minimă directă de .........% în capitalul persoanei juridice indicate în secţiunea A, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, începând cu ........ ................ ................ ...............;  persoana juridică terţă, Denumire: ........ ................ ................ ................, cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul său de rezidenţă): ........ ................ ................ ..........., adresa completă: ........ ................ ........ ............., are o participare minimă directă de ........% în capitalul persoanei juridice indicate în secţiunea A, începând cu ........ ................ .............., şi .........% în capitalul persoanei juridice indicate în secţiunea C, începând cu ........ ................ ........ ........, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani. Totodată, persoana juridică terţă: are următorul statut/îmbracă una dintre formele enumerate în lista prevăzută în directivă/acord ........ ........ ............;

este rezidentă în scopul impunerii în statul membru al Uniunii Europene ........ ................ ................ ........ .............şi nu este considerată, în înţelesul unei convenţii/unui acord de evitare a dublei impuneri încheiate/încheiat cu un stat terţ, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene; este supusă impozitului pe ........ ............., fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

este beneficiarul efectiv al dobânzilor şi/sau redevenţelor, dacă creanţa sau dreptul de utilizare a informaţiei, în privinţa căreia plăţile de dobânzi şi/sau redevenţe iau naştere, este legată/legat de sediul permanent;

plăţile de dobânzi şi/sau redevenţe reprezintă venituri cu privire la care sediul permanent este supus unui impozit pe ........ ........ ...............;

suma anuală a dobânzilor şi/sau redevenţelor stabilită în contractul/contractele nr. ........ ........ .......... încheiat(e) la data de ........ ........ .............., pentru care se solicită scutirea de impozit:........ ........ ........ ........ ................ ............. (dobânzi) (redevenţe) Beneficiarul efectiv declară prin prezenta declaraţie că informaţiile sunt adevărate şi că va aduce la cunoştinţa agentului plătitor care face reţinerea la sursă orice schimbare apărută. Semnătura solicitantului/reprezentantului/împuternicitului ........ ................ .......... Data: ........ ............... PRECIZĂRI Declaraţia este completată pentru a se obţine exceptarea de la impozitare a plăţilor de dobânzi şi redevenţe ce provin din România, cu condiţia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor să fie o societate rezidentă în alt stat membru al Uniunii Europene sau un sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite, cu amendamentele ulterioare, implementată în România în cap. V al titlului VI din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi (prevederile art. 15 referitoare la sistemul comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din state membre diferite).Potrivit directivei mai sus menţionate sunt scutite de impozit cu reţinere la sursă plăţile transfrontaliere de dobânzi şi redevenţe efectuate între întreprinderi asociate stabilite în state membre ale Uniunii Europene, dacă beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor deţine minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dobânzilor sau redevenţelor. În cazul în care plătitorul dobânzilor sau redevenţelor ori beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor este un sediu permanent, condiţiile prevăzute în declaraţie, referitoare la deţinerea de minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică română şi la obligaţia de plată a impozitului fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, se referă la societatea căreia îi aparţine sediul permanent din România. Sediul permanent trebuie să fie tratat ca beneficiar efectiv al dobânzilor sau redevenţelor dacă plăţile de dobânzi ori redevenţe reprezintă venituri cu privire la care sediul permanent este supus, în statul membru în care este situat, unuia dintre impozitele menţionate în directivă/acord sau, în cazul Belgiei, „impozitului nerezidenţilor/belasting der niet-verblijfhouders" ori, în cazul Spaniei, „impozitului asupra venitului nerezidenţilor/impuesto sobre la renta de no residentes" sau unui impozit care este identic ori în mod substanţial similar şi care este aplicat după data de 1 ianuarie 2011, în plus sau în locul impozitelor existente. Declaraţia va fi întocmită în 2 (două) exemplare şi va fi însoţită de certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală din statul de rezidenţă al beneficiarului efectiv al dobânzilor sau redevenţelor. În cazul în care beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor este un sediu permanent, autoritatea fiscală din statul membru în care sediul permanent este situat va certifica faptul că este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe şi că desfăşoară activitate în acel stat. Totodată, se va prezenta certificatul de rezidenţă fiscală al persoanei juridice străine pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea. Un exemplar al declaraţiei se va păstra la beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor, iar celălalt exemplar se va depune la plătitorul dobânzilor sau redevenţelor pentru acordarea scutirii. Declaraţia este valabilă pentru anul pentru care este emis certificatul de rezidenţă fiscală. În situaţia în care beneficiarul efectiv va primi atât dobânzi, cât şi redevenţe de la acelaşi plătitor, acesta va prezenta o singură declaraţie pentru acordarea scutirii. ANNEX No 15 • Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States, as amended, implemented in Chapter V of Title VI of Law no 227/2015 regarding the Fiscal Code, as amended • Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments (provisions of article 15 regarding the common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States) STATEMENT for tax exemption in Romania of interest and royalty payments made by a resident company or a permanent establishment located in Romania to an associated company resident in another European Union Member State or to a permanent establishment located in another European Union Member State I. Beneficial owner of the interest and/or royalties In section A, the identification data of the foreign legal person shall be filled in; or In section B, the identification data of the permanent establishment shall be filled in, including in section A the identification data of the foreign legal person to which the permanent establishment belongs. A Name of the foreign legal person: ........ ................ ............ Tax registration code (given by the tax authority of the state where the beneficial owner is resident): .............. Full address of the foreign legal person: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ The representative/commissioner: ........ ................ ............. Tax identification code: ........ ................ ........ ............ B Tax registration code (given by the tax authority of the state where the activity of the permanent establishment is carried on): ........ ................ ................ ................ ............ Full address of the permanent establishment: ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. The representative/commissioner: ........ ................ ................ ................ ............ Tax identification code: ........ ................ ................ ................ ................ ........... II. Payer of the interest and/or royalties In section C, the identification data of the paying legal person shall be filled in; or In section D, the identification data of the permanent establishment shall be filled in, including in section C the identification data of the foreign legal person to which the permanent establishment belongs. C Name of the legal person: Romanian □ foreign □ ........ ................ ................ ................ ............ Tax registration code: (for foreign legal persons, the tax registration code given by the tax authority of the state where it is resident shall be filled in) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Full address of the Romanian/foreign legal person: ........ ................ ................ ................ ............... D Tax registration code (given by the Romanian tax authority): ........ ................ ................ ................ ............ Full address of the permanent establishment: ........ ................ ................ ................ ............ STATEMENT OF THE BENEFICIAL OWNER - UNDER SECTION A The foreign legal person states that: it has the following legal status/takes one of the forms listed in the Directive/Agreement ........ ................ .............;

it is resident for tax purposes in the European Union Member State ........ ................ ........... and it is not considered resident for tax purposes outside the European Union Member State, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;

it is liable to the ........ ................ ......... tax, without the possibility of an option or exemption;

tick and fill in the appropriate box/boxes: It has a direct minimum holding of ........% in the capital of the legal person indicated in section C for an uninterrupted period of at least 2 years, starting with ........ ................ .........;  The legal person indicated in section C has a direct minimum holding of ..........% in the capital of the beneficial owner for an uninterrupted period of at least 2 years, starting with ........ ........ .........;  The third legal person Name: ........ ................ ................ ........ ..........., Tax registration code (given by the tax authority of the state where it is resident): ........ ................, Full address: ........ ................ ................ ............, Has a direct minimum holding of ..........% in the capital of the beneficial owner, starting with ........ ................ and ..........% in the capital of the legal person indicated in section C, starting with ........ .............., for an uninterrupted period of at least 2 years. Furthermore, the third legal person: has the following legal status/takes one of the forms listed in the Directive/Agreement ........ ................ ............;

is resident for tax purposes in the European Union Member State ........ ............. and it is not considered resident for tax purposes outside the European Union, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;

is liable to the ........ ................ ........ ........ tax, without the possibility of an option or exemption;

it is the beneficial owner of the interest and/or royalties;

the interest and/or royalties are subject to the ........ ......... tax;

the annual amount of the interest and/or royalties set out in the contract(s) no ........ ..........., concluded on ........ ........, for which the tax exemption is requested:........ .............. ........ ................ ................ (interest) (royalties) The beneficial owner hereby states that the provided information is true and undertakes to notify the withholding paying agent of any changes that have occurred in it. Signature of the applicant/representative/commissioner ........ ................ .......... Date: ........ ............... STATEMENT OF THE BENEFICIAL OWNER - UNDER SECTION B The permanent establishment states that: it is located on the territory of ........ ................ ...........;

it is liable to the ........ ................ ........ ............ tax, without the possibility of an option or exemption;

the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity has the following legal status/takes one of the forms listed in the Directive/Agreement ........ ................ ................ ................ ................ ..............;

the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity has its fiscal domicile in ........ ................ .......... and it is not considered resident for tax purposes outside the European Union, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;

the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity is liable to the ........ ............ tax, without the possibility of an option or exemption;

tick and fill in the appropriate box/boxes: The foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity, indicated in section A, has a direct minimum holding of..........% in the capital of the legal person indicated in section C for an uninterrupted period of at least 2 years, starting with ........ ................;  The legal person indicated in section C has a direct minimum holding of ........% in the capital of the legal person indicated in section A for an uninterrupted period of at least 2 years, starting with ........ ...............;  The third legal person Name: ........ ................ ................ ........ ..........., Tax registration code (given by the tax authority of the state where it is resident): ........ ................, Full address: ........ ................ ................ ............, Has a direct minimum holding of ........% in the capital of the legal person indicated in section A, starting with ........ ................ and.....% in the capital of the legal person indicated in section C, starting with ........ ..............., for an uninterrupted period of at least 2 years. Furthermore, the third legal person: has the following legal status/takes one of the forms listed in the Directive/Agreement ........ ................ ...............;

is resident for tax purposes in the European Union Member State ........ ................ and it is not considered resident for tax purposes outside the European Union, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;

is liable to the ........ ................ ........ tax, without the possibility of an option or exemption;

it is the beneficial owner of the interest and/or royalties, if the debt-claim or the right to use the information in respect of which the interest and/or royalty payments arise are effectively connected with the permanent establishment;

the interest and/or royalty payments represent income in respect of which the permanent establishment is liable to the ........ ........ .......... tax;

the annual amount of the interest and/or royalties set out in the contract(s) no ........ ................ ........ ........, concluded on ........ .............., for which the tax exemption is requested:........ .............. ........ ................ ................ (interest) (royalties) The beneficial owner hereby states that the provided information is true and undertakes to notify the withholding paying agent of any changes that have occurred in it. Signature of the applicant/representative/commissioner ........ ................ ................ ............... Date: ........ ........ ........... EXPLANATIONS The statement shall be used in order to obtain the tax exemption of the interest and royalty payments made from Romania, provided that the beneficial owner of the interest or royalties is a company resident in another European Union Member State or a permanent establishment of a company from an European Union Member State located in another European Union Member State, according to the Council Directive 2003/49/EC of 3 June 2003 on a common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States, as amended, implemented in Romania in Chapter V of Title VI of Law no 227/2015 regarding the Fiscal Code, as amended, as well as according to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments (provisions of article 15 regarding the common system of taxation applicable to interest and royalty payments made between associated companies of different Member States). According to the above mentioned directive, crossborder payments of interest and royalties made between associated companies established in European Union Member States shall be exempt from withholding tax, provided that the beneficial owner of the interest or royalties holds at least 25% of the value/number of shares in the Romanian legal person for an uninterrupted period of at least 2 years, which ends on the date of the payment of the interest or royalties. When the payer of the interest or royalties or the beneficial owner of the interest or royalties is a permanent establishment, the conditions provided in the statement regarding the holding of at least 25% of the value/number of shares in the Romanian legal person and the liability to pay the tax, without the possibility of an option or exception, would refer to the company to which the permanent establishment located in Romania belongs. The permanent establishment shall be treated as the beneficial owner of the interest or royalties if the interest or royalty payments represent income in respect of which the permanent establishment is liable in the member state in which it is located to one of the taxes mentioned in the Directive/Agreement or, in the case of Belgium, to the "non-residents tax/belasting der niet-verblijfhouders" or, in the case of Spain, to the "tax on the income of non-residents/impuesto sobre la renta de no residentes" or to a tax which is identical or substantially similar and which is applied after 1 January 2011, in addition or in place of the existing taxes. The statement shall be filled in in duplicate and shall be accompanied by the certificate of tax residence issued by the tax authority of the state where the beneficial owner of the interest or royalties is resident. When the beneficial owner of the interest or royalties is a permanent establishment, the tax authority of the member state in which the permanent establishment is located will certify that it is registered as a taxpayer and that is carrying on an activity in that state. At the same time, a certificate of tax residence of the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity will be submitted. One copy of the statement is kept by the beneficial owner of the interest or royalties, while the other is handed in to the payer of the interest or royalties in order for the exemption to be granted. The statement is valid for the year for which the certificate of tax residence was issued. When the beneficial owner derives both interest and royalties from the same payer, it shall submit only one statement in order for the exemption to be granted. ANEXA Nr. 16• Directiva 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre, cu amendamentele ulterioare, transpusă în titlul II şi titlul VI din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare• Acord între Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi (prevederile art. 15 referitoare la regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre) DECLARAŢIE pentru exceptarea de la impunere în România a plăţilor de dividende efectuate de o persoană juridică română sau de o persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene I. Beneficiarul efectiv al dividendelor În secţiunea A se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice străine; sau În secţiunea B se înscriu datele de identificare ale sediului permanent, incluzând în secţiunea A datele de identificare ale persoanei juridice străine care are sediul permanent. A Denumirea persoanei juridice străine: ........ ................ ........ Cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul de rezidenţă al beneficiarului efectiv) ........ .............. Adresa completă a persoanei juridice străine: ........ ................ Reprezentant/Împuternicit: ........ ................ ........ .......... Cod de identificare fiscală: ........ ................ ........ ........ B Cod de înregistrare fiscală (emis de autoritatea fiscală din statul în care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea): ........ ................ ................ ................ ........ .............. Adresa completă a sediului permanent: ........ ................ ........ Reprezentant/Împuternicit: ........ ................ ........ .......... Cod de identificare fiscală: ........ ................ ........ ........ II. Plătitorul dividendelor În secţiunea C se înscriu datele de identificare ale persoanei juridice române sau ale persoanei juridice cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene. C Denumirea persoanei juridice române/persoanei juridice cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene: ........ ................ ................ ................ ................ Cod de identificare fiscală: ........ ................ ........ ........ Adresa completă a persoanei juridice române/persoanei juridice cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene: ........ ................ ................ ........ ........ DECLARAŢIA BENEFICIARULUI EFECTIV - POTRIVIT SECŢIUNII A Persoana juridică străină declară că: are una dintre formele de organizare prevăzute în directivă/acord ........ ................ ........ ............;

este rezidentă în scopul impozitării în statul membru al Uniunii Europene ........ ........ .............. şi nu este considerată, în înţelesul unei/unui convenţii/acord de evitare a dublei impuneri încheiate/încheiat cu un stat terţ, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene;

plăteşte impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, în conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru al Uniunii Europene, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

are o participare minimă directă de ......... % în capitalul persoanei juridice române indicate în secţiunea C pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an, respectiv 2 ani în cazul Confederaţiei Elveţiene, începând cu ........ ........ ............;

este beneficiarul efectiv al dividendelor;

data plăţii dividendelor ........ ........ ...............;

suma totală a dividendelor ........ ........ euro/........ ......... lei pentru care se solicită scutirea de impozit.Beneficiarul efectiv declară prin prezenta declaraţie că informaţiile sunt adevărate şi că va aduce la cunoştinţa agentului plătitor care face reţinerea la sursă orice schimbare apărută. Semnătura solicitantului/reprezentantului/împuternicitului ........ ........ .............. Data: .............. DECLARAŢIA BENEFICIARULUI EFECTIV - POTRIVIT SECŢIUNII B Sediul permanent declară că: este situat pe teritoriul statului ........ ................ ..........;

este supus impozitului pe profit sau unui impozit similar acestuia, fără posibilitatea unei opţiuni ori exceptări;

persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea are una dintre formele de organizare prevăzute în directivă/acord ........ ................ ........ .............;

persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea are domiciliul fiscal în ........ .......... şi nu este considerată, în înţelesul unei/unui convenţii/acord de evitare a dublei impuneri încheiate/încheiat cu un stat terţ, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene;

persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea plăteşte impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, în conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru al Uniunii Europene, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;

persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea are o participare minimă directă de ........... % în capitalul persoanei juridice române indicate în secţiunea C pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an, respectiv 2 ani în cazul Confederaţiei Elveţiene, începând cu ........ ................ ..............;

data plăţii dividendelor ........ ................ ............;

suma totală a dividendelor ........ .............. euro/................ lei pentru care se solicită scutirea de impozit.Beneficiarul efectiv declară prin prezenta declaraţie că informaţiile sunt adevărate şi că va aduce la cunoştinţa agentului plătitor care face reţinerea la sursă orice schimbare apărută. Semnătura solicitantului/reprezentantului/împuternicitului ........ ........ .............. Data: .............. PRECIZĂRI Dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau unui sediu permanent al unei întreprinderi dintr-un stat membru al Uniunii Europene situat în alt stat membru al Uniunii Europene sunt scutite de impozit dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1. are una dintre formele de organizare prevăzute în directivă/acord; 2. în conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru al Uniunii Europene este considerată a fi rezidentă a statului respectiv şi nu este considerată, în înţelesul unei/unui convenţii/acord de evitare a dublei impuneri încheiate/încheiat cu un stat terţ, ca fiind rezidentă în scopul impozitării în afara Uniunii Europene; 3. plăteşte impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, în conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru al Uniunii Europene, fără posibilitatea unei opţiuni ori exceptări; 4. - are o participare minimă directă de 10% în capitalul persoanei juridice române pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an care se încheie la data plăţii dividendelor - potrivit Directivei 2011/96/UE a Consiliului din 30 noiembrie 2011 privind regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre, cu amendamentele ulterioare;

are o participare minimă directă de 25% în capitalul persoanei juridice române pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani care se încheie la data plăţii dividendelor - potrivit Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană de stabilire a unor măsuri echivalente cu cele prevăzute de Directiva 2003/48/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor de dobânzi (prevederile art. 15 referitoare la regimul fiscal comun care se aplică societăţilor-mamă şi filialelor acestora din diferite state membre).Dacă beneficiarul dividendelor este un sediu permanent al unei persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene, situat în alt stat membru al Uniunii Europene, pentru acordarea acestei scutiri persoana juridică străină pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea trebuie să întrunească cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 1-4. Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică română care plăteşte dividendele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 1. este o societate înfiinţată în baza legii române şi are una dintre următoarele forme de organizare: „societate pe acţiuni", „societate în comandită pe acţiuni", „societate cu răspundere limitată", „societate în nume colectiv", „societate în comandită simplă"; 2. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.Pentru acordarea acestei scutiri, persoana juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, care plăteşte dividendele, trebuie să plătească impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări.Declaraţia va fi întocmită în 2 (două) exemplare şi va fi însoţită de certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală din statul de rezidenţă al beneficiarului efectiv al dividendelor. În cazul în care beneficiarul efectiv al dividendelor este un sediu permanent, autoritatea fiscală din statul membru al Uniunii Europene în care sediul permanent este situat va certifica faptul că acesta este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe şi că desfăşoară activitate în acel stat. Totodată, se va prezenta certificatul de rezidenţă fiscală al persoanei juridice străine pentru care sediul permanent îşi desfăşoară activitatea. Un exemplar al declaraţiei se va păstra la beneficiarul efectiv al dividendelor, iar celălalt exemplar se va depune la plătitorul dividendelor pentru acordarea scutirii. Declaraţia este valabilă pentru anul pentru care este emis certificatul de rezidenţă fiscală, cu excepţia situaţiei în care se schimbă cerinţele pentru acordarea scutirii. ANNEX No 16 • Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, as amended implemented in Title II and Title VI of Law no 227/2015 regarding the Fiscal Code, as amended. • Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments (provisions of article 15 regarding the common system of taxation applicable to parent companies and their subsidiaries from different Member States). STATEMENT for tax exemption in Romania of dividends paid by a Romanian legal person or by a legal person with the head office located in Romania, incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union or to a permanent establishment of a company from an European Union located in another European Union I. Beneficial owner of the dividends In section A, the identification data of the foreign legal person shall be filled in; or In section B, the identification data of the permanent establishment shall be filled in, including in section A the identification data of the foreign legal person to which the permanent establishment belongs. A Name of the foreign legal person: ........ ................ ............ Tax registration code (given by the tax authority of the state where the beneficial owner is resident): ........ ................ Full address of the foreign legal person: ........ ........ ............ The representative/commissioner: ........ ................ ............. Tax identification code: ........ ................ ........ ............ B Tax registration code (given by the tax authority of the state where the activity of the permanent establishment is carried on): ........ ................ .......... Full address of the permanent establishment: ........ ........ ......... The representative/commissioner: ........ ................ ............. Tax identification code: ........ ................ ........ ............ II. Payer of the dividends In section C, the identification data of the Romanian legal person or the legal person with the head office in Romania, incorporated under European law, shall be filled in. C Name of the Romanian legal person/the legal person with the head office în Romania, incorporated under European law: ........ ................ ................ ............... Tax identification code: ........ ................ ........ ............ Full address of the Romanian legal person/the legal person with the head office in Romania, incorporated under European law: ........ ................ ................ ................ ................ ............... STATEMENT OF THE BENEFICIAL OWNER - UNDER SECTION A The foreign legal person states that: it has one of the legal forms listed in the Directive/Agreement ........ ................ .............;

it is resident for tax purposes in the European Union ........ ................ ........... and it is not considered resident for tax purposes outside European Union, according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;

it is liable to pay profit tax or a similar tax, according to the tax law of the European Union, without the possibility of an option or exemption;

it has a direct minimum holding of ........... % in the capital of the Romanian legal person indicated in section C for an uninterrupted period of at least 1 year or 2 years in the case of Swiss Confederation, starting with ........ ........ ...........;

it is the beneficial owner of the dividends;

the date when the dividends were paid ........ ........ ...............;

the total amount of the dividends ................ EUR/............. lei for which the tax exemption is requested.The beneficial owner hereby states that the provided information is true and undertakes to notify the withholding paying agent of any changes that have occurred in it. Signature of the applicant/representative/commissioner ........ ................ ............ Date: ........ ........ ........... STATEMENT OF THE BENEFICIAL OWNER - UNDER SECTION B The permanent establishment states that: it is located on the territory of ........ ................ ...........;

it is liable to pay profit tax or a similar tax, without the possibility of an option or exemption;

the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity has one of the legal forms listed in the Directive/Agreement ........ ................ ........ ............;

the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity has its fiscal domicile in ........ ................ .............. and is not considered resident for tax purposes outside the European Union according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state;

the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity is liable to pay profit tax or a similar tax, according to the tax law of the European Union, without the possibility of an option or exemption;

the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity has a direct minimum holding of ...... % in the capital of the Romanian legal person indicated in section C for an uninterrupted period of at least 1 year or 2 years in the case of Swiss Confederation, starting with ........ ........ ..........;

the date when the dividends were paid ........ ........ ...............;

the total amount of the dividends ........ ........ EUR/............ lei for which the tax exemption is requested.The beneficial owner hereby states that the provided information is true and undertakes to notify the withholding paying agent of any changes that have occurred in it. Date: ........ ........ .......... Signature of the applicant/representative/commissioner ........ ................ ............... EXPLANATIONS Dividends paid by a company which is a Romanian legal person or a legal person with the head office in Romania, incorporated under European law, to a legal person resident in another European Union Member State or to a permanent establishment of a company from an European Union Member State located in another European Union Member State shall be exempted from tax if the foreign legal person that receives the dividends meets all the conditions mentioned below: 1. has one of the legal forms listed in the Directive/Agreement; 2. according to the tax law of the European Union it is considered to be a resident of that State and it is not considered to be a resident for tax purposes outside the European Union according to a Convention/Agreement for the avoidance of double taxation concluded with a third state; 3. it is liable to pay profit tax or a similar tax, according to the tax law of the European Union without the possibility of an option or exemption; 4. has a direct minimum holding of 10% in the capital of the Romanian legal person for an uninterrupted period of at least 1 year, which ends on the date the dividends are paid - according to the Council Directive 2011/96/EU of 30 November 2011 on the common system of taxation applicable in the case of parent companies and subsidiaries of different Member States, as amended;

has a direct minimum holding of 25% in the capital of the Romanian legal person for an uninterrupted period of at least 2 years, which ends on the date the dividends are paid - according to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of savings income in the form of interest payments (provisions of article 15 regarding the common system of taxation applicable to parent companies and their subsidiaries from different Member States).If the recipient of the dividends is a permanent establishment of a legal person resident in an European Union Member State located in another European Union Member State, the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity shall meet all the conditions provided at points 1 to 4 in order for the exemption to be granted. In order for the exemption to be granted, the Romanian legal person paying the dividends shall meet all the conditions mentioned below: 1. it is a company incorporated under Romanian law and has one of the following legal forms: "societate pe acţiuni", "societate în comandită pe acţiuni", "societate cu răspundere limitată", "societate în nume colectiv", "societate în comandită simplă"; 2. it is liable to pay profit tax, according to the provisions of Title II of Law no 227/2015 regarding the Fiscal Code, as amended, without the possibility of an option or exemption. In order for the exemption to be granted, the legal person with the head office in Romania, which is the payer of the dividends, incorporated under European law, shall be subject to profit tax, according to the provisions of Title II of Law no 227/2015 regarding the Fiscal Code, as amended, without the possibility of an option or exemption. The statement shall be filled in duplicate and shall be accompanied by the certificate of tax residence issued by the tax authority of the state where the beneficial owner of the dividends is resident. When the beneficial owner of the dividends is a permanent establishment, the tax authority of the European Union Member State in which the permanent establishment is located shall certify that it is registered as a taxpayer and that is carrying on an activity in that state. At the same time, a certificate of tax residence of the foreign legal person for which the permanent establishment carries on an activity shall be submitted. One copy of the statement is kept by the beneficial owner of the dividends, while the other is handed in to the payer of the dividends in order for the exemption to be granted. The statement is valid for the year for which the certificate of tax residence was issued, except for the case in which the conditions required for the exemption to be granted have changed.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 583/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 583 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu