Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5468 din 14 noiembrie 2003

privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din  3 februarie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (9) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza consultarii federatiilor sindicale din invatamant recunoscute la nivel national,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara prezentei metodologii.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                            Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

    METODOLOGIA SI CRITERIILE DE ACORDARE A GRADATIEI DE MERIT SI A SALARIULUI DE MERIT IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    SECTIUNEA I
    ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant poate beneficia de gradatia de merit, acordata prin concurs.
    Art. 2
    (1) Aceasta gradatie se acorda pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 20% din salariul de baza al functiei didactice sau postului persoanei in cauza.
    (2) Gradatia de merit se include in salariul de baza.
    (3) Numarul de gradatii finantate in anul 2004, inclusiv cele aflate in plata pentru anii 2001, 2002, 2003, nu trebuie sa depaseasca 10% din totalul posturilor didactice de predare, didactice auxiliare si de conducere existente la data de 01.09.2003.
    Art. 3
    Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani.
    Art. 4
    (1) Personalul didactic care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.
    (2) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.
    (3) Gradatia de merit se acorda incepand cu data de 01.07.2004.

    CAP. 2
    Inscrierea pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 5
    La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
    a) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar cu contract de munca si cel de conducere din unitatile de invatamant cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani;
    b) Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar care are performante deosebite in inovarea didactica si desfasoara activitatea de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la Casa Corpului Didactic, in ultimii 4 ani.
    Personalul didactic trebuie sa efectueze:
    - un numar minim de 2 (doua) ore/saptamana in specialitate - obligatia de catedra;
    sau
    - 72 ore/anual, activitate de formare continua.
    Aceleasi conditii trebuie sa le indeplineasca:
    - personalul didactic titular de la Centrele Judetene de Asistenta Psihopedagogica;
    - personalul didactic titular de la cluburile scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unitati de invatamant subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul Copiilor din Bucuresti;
    - personalul didactic auxiliar din unitatile conexe invatamantului si de la Cluburile si Palatele Copiilor.

    CAP. 3
    Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 6
    Activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, se evalueaza pe baza unei fise elaborate de inspectoratul scolar, tinandu-se seama de urmatoarele criterii care trebuie indeplinite de candidat, in perioada ultimilor 4 ani de activitate:
    1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa, cum sunt:
    a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si elevilor in raport cu standardele curriculare de performanta, materializate in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultatele obtinute cu clasa (ex. ponderea elevilor cu performante in clasa urmatoare);
    b) performante verificate in utilizarea Sistemului Educational Informatizat, pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant in care acesta exista;
    c) performante in pregatirea elevilor distinsi la concursurile si olimpiadele scolare, materializate in obtinerea locului I, II, III la faza internationala, faza nationala sau faza judeteana;
    d) pregatirea loturilor olimpice, activitatea in centrele de excelenta, participarea, in calitate de membru al juriului, al comitetului de organizare si de insotitor al elevilor, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale, internationale;
    e) activitati educative organizate in scoala;
    f) rezultatele comunicarii cu parintii si autoritatile locale;
    g) realizarile de proiecte extracurriculare cu finantare extrabugetara;
    h) rezultate obtinute in centrele de excelenta;
    i) rezultatele obtinute in dezvoltarea unor activitati practice, educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice;
    j) rezultate obtinute in proiecte de parteneriat educational;
    k) calificativ "foarte bine" in perioada ultimilor 4 ani de activitate.
    2. Criteriul privind performantele deosebite in inovarea didactica, materializate in:
    a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, avizate de M.E.C.T., reviste scolare avizate de inspectoratul scolar sau de M.E.C.T.;
    b) activitatea de mentorat, participarea cu comunicari la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin Casa Corpului Didactic, in calitate de formator, contributia la cercetari stiintifice fundamentale in domeniul problematicii invatamantului si educatiei sau in domeniul specializarii;
    3. Criteriul activitatilor educative desfasurate in institutii, participarea la programe sau proiecte recunoscute la nivel judetean si national, cu cerinte educative speciale;
    4. Criteriul privind participarea la proiecte validate si confirmate de rezultatele obtinute in cadrul programelor de reforma educationala, coordonate de inspectoratul scolar sau de directiile generale din M.E.C.T., prin contributie personala;
    5. Criteriul privind cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant, prin pozitia unitatii de invatamant in ierarhia stabilita de inspectoratele scolare, ca urmare a:
    - rezultatelor concursului de admitere la licee in ultimii patru ani;
    - evaluarii unitatilor conexe pe baza nivelului de dezvoltare institutionala si in raport cu dezvoltarea economica sociala a localitatii/regiunii.
    In acest caz vor fi luate in considerare:
    a) contributiile independente si in echipa la dezvoltarea teoriei si practicii managementului educational si institutional, in contextul Reformei invatamantului;
    b) realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare;
    c) rezultatele care demonstreaza o foarte buna comunicare si colaborare cu reprezentantii comunitatii locale si regionale.
    6. Rezultatele obtinute prin participare la examenele de capacitate/teste nationale, evaluare nationala, bacalaureat si de absolvire.
    Art. 7
    Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite in fisa de evaluare a activitatii, elaborata de inspectoratul scolar, pe baza fisei postului.

    NOTA:
    Consiliul de Administratie al inspectoratului scolar detaliaza criteriile si punctajele cu ponderile aferente, separat pentru educatoare, invatatori, profesori si cadre didactice din invatamantul vocational, sportiv, cluburi si palatele copiilor, invatamant special si personal didactic auxiliar.

    CAP. 4
    Procedura de acordare a gradatiei de merit

    Art. 8
    (1) Pentru operativitate, inspectorul scolar general numeste prin decizie o comisie de coordonare a lucrarilor in vederea gestionarii dosarelor depuse si stabileste totodata activitatile pe care le desfasoara aceasta comisie.
    Aceasta comisie este formata din:
    a) presedinte - un inspector scolar general adjunct;
    b) secretar - referent de la compartimentul salarizare, normare;
    c) membri - inspectori scolari de specialitate.
    (2) Reprezentantii Federatiilor Sindicale reprezentative recunoscute la nivel national participa in calitate de observatori, la toate lucrarile, au drept de acces la documentele comisiilor si pot solicita consemnarea, in procesul-verbal, a propriilor observatii.
    Art. 9
    (1) In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit, prin concurs, se desfasoara in urmatoarele faze:
    1. Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, insotit de documente doveditoare, realizat in conformitate cu fisa de evaluare (elaborata de inspectoratul scolar).
    2. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare, formuleaza o apreciere sintetica asupra candidatului.
    3. Directorul unitatii scolare depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si propria apreciere care trebuie sa fie obiectiva, cu referire si la deontologia profesionala, la abilitatile de comunicare ale candidatului in cadrul unitatii de invatamant in care isi desfasoara activitatea. Aprecierea directorului coordonator al unitatii scolare se face de catre inspectorul de management si evaluare institutionala.
    4. In urma consultarii consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate.
    5. Comisia de coordonare a lucrarilor, in vederea obtinerii gradatiei de merit, primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitatii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examineaza si le prezinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
    6. Consiliul de administratie stabileste lista candidatilor admisi, in ordinea punctajului acordat, si o afiseaza la I.S.J./I.S.M.B.
    7. Cadrele didactice au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, in conformitate cu graficul din anexa nr. 1 a Sectiunii I. Contestatiile se rezolva de o comisie de solutionare a contestatiilor condusa de inspectorul scolar general care hotaraste conform prevederilor art. 50 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare, iar rezultatul ramane definitiv. La comisiile de contestatii participa si reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative, recunoscute la nivel national, in calitate de observatori.
    8. Hotararea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialitati si unitati de invatamant apartine inspectorului scolar general.
    9. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar inainteaza lista candidatilor validati la Directia Generala Evaluare, Prognoze, Strategii si Programe pentru Invatamant Preuniversitar din cadrul M.E.C.T., pentru elaborarea ordinului ministrului.
    (2) Lista transmisa la M.E.C.T., cu adresa de inaintare, contine:
    a) Numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului;
    b) Observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale din invatamant recunoscute la nivel national, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observator;
    c) Tabelul nominal cu candidatii admisi, conform anexei nr. 2 a Sectiunii I.
    Art. 10
    Directia Generala Evaluare, Prognoze, Strategii si Programe pentru Invatamant Preuniversitar din cadrul M.E.C.T. verifica incadrarea in numarul de locuri si respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaboreaza ordinul ministrului pentru acordarea gradatiei de merit cadrelor didactice conform listelor primite de la inspectoratele scolare.

    NOTA:
    Locurile ramase vacante dupa emiterea ordinului ministrului se vor include in numarul de locuri pentru anul urmator, fara a se depasi procentul de 10% din totalul posturilor didactice existente, in anul pentru care se face calculul.

    ANEXA 1
    la sectiunea I

    Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2004

    20.01 - 17.02.2004: depunerea dosarelor la registratura I.S.J./I.S.M.B.;
    18.02 - 05.03.2004: verificarea dosarelor de catre inspectorii de specialitate;
    18.02 - 05.03.2004: consultarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale si refacerea punctajelor, in situatia in care observatiile sunt juste, impreuna cu inspectorul de specialitate;
    06.03.2004: Consiliul de Administratie al inspectoratului scolar analizeaza dosarele propuse si alcatuieste lista candidatilor admisi;
    07.03.2004: afisarea listei la avizierul I.S.J./I.S.M.B.;
    10.03 - 11.03.2004: depunerea contestatiilor;
    12.03.2004: rezolvarea contestatiilor de catre comisie;
    13.03.2004: validarea rezultatelor finale ale concursului de catre Consiliul de Administratie al I.S.J./I.S.M.B.;
    20.03.2004: inaintarea la M.E.C.T., in vederea emiterii Ordinului Ministrului, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit.

    ANEXA 2
    la sectiunea I

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si | Functia |Specialitatea | Vechimea in| Unitatea de| Punctajul|
|crt.| prenumele |         |              | invatamant | invatamant | obtinut  |
|____|___________|_________|______________|____________|____________|__________|
|    |           |         |              |            |            |          |
|    |           |         |              |            |            |          |
|    |           |         |              |            |            |          |
|____|___________|_________|______________|____________|____________|__________|

    NOTA:
    In cazul personalului didactic de indrumare si control, in rubrica "unitatea de invatamant" se va preciza unitatea de invatamant unde are obligatia de predare. Adeverintele emise de unitatile de invatamant respective, se vor anexa la lista transmisa, prin posta, la M.E.C.T.

    SECTIUNEA II
    ACORDAREA SALARIULUI DE MERIT IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 11
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic si didactic auxiliar poate beneficia de salariu de merit.
    Art. 12
    Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor didactice si didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unitati de invatamant, indiferent de numarul cadrelor didactice si didactice auxiliare ale acestora, iar acordarea lor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 13
    (1) Salariul de merit este un procent de 15%, aplicat la salariul de baza.
    (2) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi didactice si didactice auxiliare prevazut in statul de functii al unitatilor bugetare, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie si cel mult 1/3 pentru functiile de conducere din unitati de invatamant.
    Art. 14
    Pentru directorii si directorii adjuncti, salariile de merit se aproba de Consiliul de Administratie al inspectoratului scolar din numarul salariilor repartizate unitatii respective.
    Art. 15
    Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.
    Art. 16
    Salariul de merit se acorda pe an calendaristic, incepand cu 01.01.2004.
    Art. 17
    (1) Contestatiile se depun la conducerea unitatii de invatamant sau la organul ierarhic superior (I.S.J./I.S.M.B.), dupa caz, in termen de 5 zile calendaristice, de la data comunicarii rezultatelor.
    (2) Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie numita prin decizia directorului unitatii, respectiv inspectorului scolar general.
    (3) Hotararea comisiei de solutionare a contestatiei, de la nivelul I.S.J./I.S.M.B., este definitiva.

    CAP. 2
    Criterii de baza pentru acordarea salariului de merit

    Art. 18
    Criterii privind calitatea activitatii instructiv-educative: (50 puncte).
    a) calificativ "foarte bine" in anul scolar precedent;
    b) activitate de profesor coordonator care raspunde de domeniul educativ, scolar si extrascolar;
    c) utilizarea fluenta a Sistemului Educativ Informatizat, pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant in care acesta exista;
    d) activitati educative desfasurate cu elevii care au nevoi speciale;
    e) activitate de sef de catedra/comisie metodica, metodist, coordonator cerc pedagogic;
    f) performante obtinute in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in urma testarilor si a examenelor de sfarsit de ciclu;
    g) rezultate obtinute cu prescolarii/elevii la concursurile si olimpiadele scolare la nivel local si national.
    Art. 19
    Criterii privind activitatea metodica, stiintifica si culturala: (50 puncte).
    a) valorificarea competentelor dobandite in cadrul cursurilor de perfectionare, prin sustinerea de activitati demonstrative sau comunicari la sesiuni stiintifice de specialitate, in scoala;
    b) sustinerea de activitati demonstrative sau comunicari la sesiuni stiintifice de specialitate, la nivel judetean/national;
    c) elaborarea si publicarea unor studii si articole in reviste de specialitate;
    d) obtinerea unor rezultate deosebite cu elevii, in urma participarii la activitati cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    e) responsabilitati suplimentare la nivel local, judetean sau national (membru in Comisia Nationala de Specialitate, indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare, coordonarea unor programe educationale etc.);
    f) contributii la cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant prin forme de parteneriat cu reprezentanti ai comunitatii locale, agenti economici etc;
    g) gradul de stimulare si de valorizare a potentialului profesional al personalului din unitatea pe care o conduce;
    h) realizarea unor proiecte de finantare din surse extrabugetare.
    Art. 20
    Fiecare unitate scolara, prin consiliul de administratie, va stabili o fisa cu punctaj defalcat, in vederea evaluarii dosarelor depuse pentru acordarea salariului de merit.
    Art. 21
    La toate etapele de acordare a salariului de merit participa, in calitate de observatori, liderul/liderii organizatiilor sindicale din unitate.

    NOTA:
    1. Realizarea punctelor f), g) si h) sunt obligatorii pentru personalul didactic de conducere.
    2. Pentru personalul incadrat in I.S.J./I.S.M.B. si in Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului constituie criteriu de acordare a salariului de merit si evaluarea calitatii si eficientei activitatilor stabilite prin fisa postului, de catre o comisie special constituita, la nivel de I.S.J./I.S.M.B./M.E.C.T.
    3. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, salariul de merit se va acorda in urma evaluarii calitatii si eficientei activitatilor cuprinse in fisa postului, de catre consiliul de administratie al unitatii scolare/I.S.J./I.S.M.B./M.E.C.T.

    ANEXA 1
    la sectiunea II

    Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea salariului de merit - sesiunea 2004

    15.11. - 30.11.2003: I.S.J./I.S.M.B. va analiza, repartiza si transmite unitatilor de invatamant, numarul salariilor de merit;
    05.12. - 15.12.2003: personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din invatamant, cu rezultate deosebite va intocmi un raport de autoevaluare a activitatii si o cerere, pe care le va depune la conducerea unitatii;
    15.12 - 16.12.2003: cererea si raportul vor fi analizate in consiliul profesoral al unitatii, care va formula o apreciere sintetica (pentru fiecare solicitant in parte) si va face propuneri, pe care le va inainta spre aprobare consiliului de administratie;
    17.12 - 18.12.2003: consiliul de administratie aproba nominal personalul caruia i se atribuie salariul de merit, in limita locurilor acordate de inspectoratul scolar si le transmite I.S.J./I.S.M.B. spre validare;
    18.12.2003: validarea si afisarea rezultatelor;
    19.12 - 23.12.2003: depunerea si solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la contestatii.

    NOTA:
    1. Personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant si personalul de indrumare si control din cadrul inspectoratelor scolare vor intocmi si depune raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, la inspectoratul scolar.
    2. Aprobarea nominala va fi data in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in limita locurilor aprobate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5468/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5468 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5468/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu