Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5468 din 14 noiembrie 2003

privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 99 din  3 februarie 2004


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (9) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza consultarii federatiilor sindicale din invatamant recunoscute la nivel national,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu modificarile ulterioare,

    ministrul educatiei, cercetarii si tineretului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara prezentei metodologii.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
                            Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1

    METODOLOGIA SI CRITERIILE DE ACORDARE A GRADATIEI DE MERIT SI A SALARIULUI DE MERIT IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    SECTIUNEA I
    ACORDAREA GRADATIEI DE MERIT IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant poate beneficia de gradatia de merit, acordata prin concurs.
    Art. 2
    (1) Aceasta gradatie se acorda pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 20% din salariul de baza al functiei didactice sau postului persoanei in cauza.
    (2) Gradatia de merit se include in salariul de baza.
    (3) Numarul de gradatii finantate in anul 2004, inclusiv cele aflate in plata pentru anii 2001, 2002, 2003, nu trebuie sa depaseasca 10% din totalul posturilor didactice de predare, didactice auxiliare si de conducere existente la data de 01.09.2003.
    Art. 3
    Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani.
    Art. 4
    (1) Personalul didactic care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.
    (2) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.
    (3) Gradatia de merit se acorda incepand cu data de 01.07.2004.

    CAP. 2
    Inscrierea pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 5
    La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:
    a) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar cu contract de munca si cel de conducere din unitatile de invatamant cu o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani;
    b) Personalul didactic titular in invatamantul preuniversitar care are performante deosebite in inovarea didactica si desfasoara activitatea de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la Casa Corpului Didactic, in ultimii 4 ani.
    Personalul didactic trebuie sa efectueze:
    - un numar minim de 2 (doua) ore/saptamana in specialitate - obligatia de catedra;
    sau
    - 72 ore/anual, activitate de formare continua.
    Aceleasi conditii trebuie sa le indeplineasca:
    - personalul didactic titular de la Centrele Judetene de Asistenta Psihopedagogica;
    - personalul didactic titular de la cluburile scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unitati de invatamant subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul Copiilor din Bucuresti;
    - personalul didactic auxiliar din unitatile conexe invatamantului si de la Cluburile si Palatele Copiilor.

    CAP. 3
    Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 6
    Activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, se evalueaza pe baza unei fise elaborate de inspectoratul scolar, tinandu-se seama de urmatoarele criterii care trebuie indeplinite de candidat, in perioada ultimilor 4 ani de activitate:
    1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa, cum sunt:
    a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si elevilor in raport cu standardele curriculare de performanta, materializate in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultatele obtinute cu clasa (ex. ponderea elevilor cu performante in clasa urmatoare);
    b) performante verificate in utilizarea Sistemului Educational Informatizat, pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant in care acesta exista;
    c) performante in pregatirea elevilor distinsi la concursurile si olimpiadele scolare, materializate in obtinerea locului I, II, III la faza internationala, faza nationala sau faza judeteana;
    d) pregatirea loturilor olimpice, activitatea in centrele de excelenta, participarea, in calitate de membru al juriului, al comitetului de organizare si de insotitor al elevilor, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale, internationale;
    e) activitati educative organizate in scoala;
    f) rezultatele comunicarii cu parintii si autoritatile locale;
    g) realizarile de proiecte extracurriculare cu finantare extrabugetara;
    h) rezultate obtinute in centrele de excelenta;
    i) rezultatele obtinute in dezvoltarea unor activitati practice, educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice;
    j) rezultate obtinute in proiecte de parteneriat educational;
    k) calificativ "foarte bine" in perioada ultimilor 4 ani de activitate.
    2. Criteriul privind performantele deosebite in inovarea didactica, materializate in:
    a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, avizate de M.E.C.T., reviste scolare avizate de inspectoratul scolar sau de M.E.C.T.;
    b) activitatea de mentorat, participarea cu comunicari la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin Casa Corpului Didactic, in calitate de formator, contributia la cercetari stiintifice fundamentale in domeniul problematicii invatamantului si educatiei sau in domeniul specializarii;
    3. Criteriul activitatilor educative desfasurate in institutii, participarea la programe sau proiecte recunoscute la nivel judetean si national, cu cerinte educative speciale;
    4. Criteriul privind participarea la proiecte validate si confirmate de rezultatele obtinute in cadrul programelor de reforma educationala, coordonate de inspectoratul scolar sau de directiile generale din M.E.C.T., prin contributie personala;
    5. Criteriul privind cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant, prin pozitia unitatii de invatamant in ierarhia stabilita de inspectoratele scolare, ca urmare a:
    - rezultatelor concursului de admitere la licee in ultimii patru ani;
    - evaluarii unitatilor conexe pe baza nivelului de dezvoltare institutionala si in raport cu dezvoltarea economica sociala a localitatii/regiunii.
    In acest caz vor fi luate in considerare:
    a) contributiile independente si in echipa la dezvoltarea teoriei si practicii managementului educational si institutional, in contextul Reformei invatamantului;
    b) realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare;
    c) rezultatele care demonstreaza o foarte buna comunicare si colaborare cu reprezentantii comunitatii locale si regionale.
    6. Rezultatele obtinute prin participare la examenele de capacitate/teste nationale, evaluare nationala, bacalaureat si de absolvire.
    Art. 7
    Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite in fisa de evaluare a activitatii, elaborata de inspectoratul scolar, pe baza fisei postului.

    NOTA:
    Consiliul de Administratie al inspectoratului scolar detaliaza criteriile si punctajele cu ponderile aferente, separat pentru educatoare, invatatori, profesori si cadre didactice din invatamantul vocational, sportiv, cluburi si palatele copiilor, invatamant special si personal didactic auxiliar.

    CAP. 4
    Procedura de acordare a gradatiei de merit

    Art. 8
    (1) Pentru operativitate, inspectorul scolar general numeste prin decizie o comisie de coordonare a lucrarilor in vederea gestionarii dosarelor depuse si stabileste totodata activitatile pe care le desfasoara aceasta comisie.
    Aceasta comisie este formata din:
    a) presedinte - un inspector scolar general adjunct;
    b) secretar - referent de la compartimentul salarizare, normare;
    c) membri - inspectori scolari de specialitate.
    (2) Reprezentantii Federatiilor Sindicale reprezentative recunoscute la nivel national participa in calitate de observatori, la toate lucrarile, au drept de acces la documentele comisiilor si pot solicita consemnarea, in procesul-verbal, a propriilor observatii.
    Art. 9
    (1) In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit, prin concurs, se desfasoara in urmatoarele faze:
    1. Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, insotit de documente doveditoare, realizat in conformitate cu fisa de evaluare (elaborata de inspectoratul scolar).
    2. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare, formuleaza o apreciere sintetica asupra candidatului.
    3. Directorul unitatii scolare depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si propria apreciere care trebuie sa fie obiectiva, cu referire si la deontologia profesionala, la abilitatile de comunicare ale candidatului in cadrul unitatii de invatamant in care isi desfasoara activitatea. Aprecierea directorului coordonator al unitatii scolare se face de catre inspectorul de management si evaluare institutionala.
    4. In urma consultarii consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate.
    5. Comisia de coordonare a lucrarilor, in vederea obtinerii gradatiei de merit, primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitatii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examineaza si le prezinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar.
    6. Consiliul de administratie stabileste lista candidatilor admisi, in ordinea punctajului acordat, si o afiseaza la I.S.J./I.S.M.B.
    7. Cadrele didactice au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, in conformitate cu graficul din anexa nr. 1 a Sectiunii I. Contestatiile se rezolva de o comisie de solutionare a contestatiilor condusa de inspectorul scolar general care hotaraste conform prevederilor art. 50 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare, iar rezultatul ramane definitiv. La comisiile de contestatii participa si reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative, recunoscute la nivel national, in calitate de observatori.
    8. Hotararea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialitati si unitati de invatamant apartine inspectorului scolar general.
    9. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar inainteaza lista candidatilor validati la Directia Generala Evaluare, Prognoze, Strategii si Programe pentru Invatamant Preuniversitar din cadrul M.E.C.T., pentru elaborarea ordinului ministrului.
    (2) Lista transmisa la M.E.C.T., cu adresa de inaintare, contine:
    a) Numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului;
    b) Observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale din invatamant recunoscute la nivel national, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observator;
    c) Tabelul nominal cu candidatii admisi, conform anexei nr. 2 a Sectiunii I.
    Art. 10
    Directia Generala Evaluare, Prognoze, Strategii si Programe pentru Invatamant Preuniversitar din cadrul M.E.C.T. verifica incadrarea in numarul de locuri si respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaboreaza ordinul ministrului pentru acordarea gradatiei de merit cadrelor didactice conform listelor primite de la inspectoratele scolare.

    NOTA:
    Locurile ramase vacante dupa emiterea ordinului ministrului se vor include in numarul de locuri pentru anul urmator, fara a se depasi procentul de 10% din totalul posturilor didactice existente, in anul pentru care se face calculul.

    ANEXA 1
    la sectiunea I

    Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2004

    20.01 - 17.02.2004: depunerea dosarelor la registratura I.S.J./I.S.M.B.;
    18.02 - 05.03.2004: verificarea dosarelor de catre inspectorii de specialitate;
    18.02 - 05.03.2004: consultarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale si refacerea punctajelor, in situatia in care observatiile sunt juste, impreuna cu inspectorul de specialitate;
    06.03.2004: Consiliul de Administratie al inspectoratului scolar analizeaza dosarele propuse si alcatuieste lista candidatilor admisi;
    07.03.2004: afisarea listei la avizierul I.S.J./I.S.M.B.;
    10.03 - 11.03.2004: depunerea contestatiilor;
    12.03.2004: rezolvarea contestatiilor de catre comisie;
    13.03.2004: validarea rezultatelor finale ale concursului de catre Consiliul de Administratie al I.S.J./I.S.M.B.;
    20.03.2004: inaintarea la M.E.C.T., in vederea emiterii Ordinului Ministrului, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit.

    ANEXA 2
    la sectiunea I

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si | Functia |Specialitatea | Vechimea in| Unitatea de| Punctajul|
|crt.| prenumele |         |              | invatamant | invatamant | obtinut  |
|____|___________|_________|______________|____________|____________|__________|
|    |           |         |              |            |            |          |
|    |           |         |              |            |            |          |
|    |           |         |              |            |            |          |
|____|___________|_________|______________|____________|____________|__________|

    NOTA:
    In cazul personalului didactic de indrumare si control, in rubrica "unitatea de invatamant" se va preciza unitatea de invatamant unde are obligatia de predare. Adeverintele emise de unitatile de invatamant respective, se vor anexa la lista transmisa, prin posta, la M.E.C.T.

    SECTIUNEA II
    ACORDAREA SALARIULUI DE MERIT IN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 11
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic si didactic auxiliar poate beneficia de salariu de merit.
    Art. 12
    Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor didactice si didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unitati de invatamant, indiferent de numarul cadrelor didactice si didactice auxiliare ale acestora, iar acordarea lor se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 13
    (1) Salariul de merit este un procent de 15%, aplicat la salariul de baza.
    (2) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi didactice si didactice auxiliare prevazut in statul de functii al unitatilor bugetare, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie si cel mult 1/3 pentru functiile de conducere din unitati de invatamant.
    Art. 14
    Pentru directorii si directorii adjuncti, salariile de merit se aproba de Consiliul de Administratie al inspectoratului scolar din numarul salariilor repartizate unitatii respective.
    Art. 15
    Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.
    Art. 16
    Salariul de merit se acorda pe an calendaristic, incepand cu 01.01.2004.
    Art. 17
    (1) Contestatiile se depun la conducerea unitatii de invatamant sau la organul ierarhic superior (I.S.J./I.S.M.B.), dupa caz, in termen de 5 zile calendaristice, de la data comunicarii rezultatelor.
    (2) Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie numita prin decizia directorului unitatii, respectiv inspectorului scolar general.
    (3) Hotararea comisiei de solutionare a contestatiei, de la nivelul I.S.J./I.S.M.B., este definitiva.

    CAP. 2
    Criterii de baza pentru acordarea salariului de merit

    Art. 18
    Criterii privind calitatea activitatii instructiv-educative: (50 puncte).
    a) calificativ "foarte bine" in anul scolar precedent;
    b) activitate de profesor coordonator care raspunde de domeniul educativ, scolar si extrascolar;
    c) utilizarea fluenta a Sistemului Educativ Informatizat, pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant in care acesta exista;
    d) activitati educative desfasurate cu elevii care au nevoi speciale;
    e) activitate de sef de catedra/comisie metodica, metodist, coordonator cerc pedagogic;
    f) performante obtinute in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in urma testarilor si a examenelor de sfarsit de ciclu;
    g) rezultate obtinute cu prescolarii/elevii la concursurile si olimpiadele scolare la nivel local si national.
    Art. 19
    Criterii privind activitatea metodica, stiintifica si culturala: (50 puncte).
    a) valorificarea competentelor dobandite in cadrul cursurilor de perfectionare, prin sustinerea de activitati demonstrative sau comunicari la sesiuni stiintifice de specialitate, in scoala;
    b) sustinerea de activitati demonstrative sau comunicari la sesiuni stiintifice de specialitate, la nivel judetean/national;
    c) elaborarea si publicarea unor studii si articole in reviste de specialitate;
    d) obtinerea unor rezultate deosebite cu elevii, in urma participarii la activitati cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;
    e) responsabilitati suplimentare la nivel local, judetean sau national (membru in Comisia Nationala de Specialitate, indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare, coordonarea unor programe educationale etc.);
    f) contributii la cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant prin forme de parteneriat cu reprezentanti ai comunitatii locale, agenti economici etc;
    g) gradul de stimulare si de valorizare a potentialului profesional al personalului din unitatea pe care o conduce;
    h) realizarea unor proiecte de finantare din surse extrabugetare.
    Art. 20
    Fiecare unitate scolara, prin consiliul de administratie, va stabili o fisa cu punctaj defalcat, in vederea evaluarii dosarelor depuse pentru acordarea salariului de merit.
    Art. 21
    La toate etapele de acordare a salariului de merit participa, in calitate de observatori, liderul/liderii organizatiilor sindicale din unitate.

    NOTA:
    1. Realizarea punctelor f), g) si h) sunt obligatorii pentru personalul didactic de conducere.
    2. Pentru personalul incadrat in I.S.J./I.S.M.B. si in Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului constituie criteriu de acordare a salariului de merit si evaluarea calitatii si eficientei activitatilor stabilite prin fisa postului, de catre o comisie special constituita, la nivel de I.S.J./I.S.M.B./M.E.C.T.
    3. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, salariul de merit se va acorda in urma evaluarii calitatii si eficientei activitatilor cuprinse in fisa postului, de catre consiliul de administratie al unitatii scolare/I.S.J./I.S.M.B./M.E.C.T.

    ANEXA 1
    la sectiunea II

    Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea salariului de merit - sesiunea 2004

    15.11. - 30.11.2003: I.S.J./I.S.M.B. va analiza, repartiza si transmite unitatilor de invatamant, numarul salariilor de merit;
    05.12. - 15.12.2003: personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic din invatamant, cu rezultate deosebite va intocmi un raport de autoevaluare a activitatii si o cerere, pe care le va depune la conducerea unitatii;
    15.12 - 16.12.2003: cererea si raportul vor fi analizate in consiliul profesoral al unitatii, care va formula o apreciere sintetica (pentru fiecare solicitant in parte) si va face propuneri, pe care le va inainta spre aprobare consiliului de administratie;
    17.12 - 18.12.2003: consiliul de administratie aproba nominal personalul caruia i se atribuie salariul de merit, in limita locurilor acordate de inspectoratul scolar si le transmite I.S.J./I.S.M.B. spre validare;
    18.12.2003: validarea si afisarea rezultatelor;
    19.12 - 23.12.2003: depunerea si solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la contestatii.

    NOTA:
    1. Personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant si personalul de indrumare si control din cadrul inspectoratelor scolare vor intocmi si depune raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, la inspectoratul scolar.
    2. Aprobarea nominala va fi data in consiliul de administratie al inspectoratului scolar, in limita locurilor aprobate.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5468/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5468 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5468/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu