Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 544 din 23 iulie 2007

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 886/218/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 558 din 15 august 2007Avand în vedere:

- art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii Publice şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. E.N. 8.023/2007 şi nr. D.G. 3.512/2007,

în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărarea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi ale art. 17 alin. (5) din Hotărarea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Normele de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 886/218/2007, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. In anexă, după articolul 6 se introduce un nou capitol, capitolul III, conţinand articolele 7-13, cu următorul cuprins:

CAPITOLUL III

Decontarea contribuţiilor personale/copiaţii plătite pentru serviciile medicale şi medicamentele furnizate

Art. 7. - Contribuţia personală/copiata pentru serviciile medicale, tratamentele şi medicaţia acordate personalului contractual din unităţile sanitare publice se suportă de către acesta şi se recuperează prin decontarea de către casele de asigurări de sănătate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe bază de documente justificative, în limita sumelor transferate din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

Art. 8. - Serviciile medicale, tratamentele şi medicaţia se referă la asistenţa medicală stomatologică, asistenţa medicală de recuperare-reabilitare a sănătăţii în sanatoriile balneare şi medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, acordate conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.

Art. 9. - (1) Furnizorii de servicii medicale şi medicamente eliberează facturi pentru contravaloarea reprezentand contribuţia personală/copiata numai pentru serviciile medicale efectuate/medicamentele eliberate în condiţiile şi în limita contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate.

(2) Furnizorii de servicii medicale şi medicamente eliberează facturi categoriilor de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1), pe baza adeverinţei, în original, din care să reiasă calitatea de personal contractual angajat într-o unitate sanitară publică. Factura va cuprinde următoarele elemente:

a) unitatea emitentă - denumirea furnizorului;

b) numele şi prenumele persoanei beneficiare;

c) codul numeric personal al persoanei beneficiare;

d) denumirea casei de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale/ medicamente şi numărul contractului (inclusiv data încheierii acestuia);

e) denumirea serviciilor medicale/medicamentelor eliberate (denumire comercială);

f)  cantitatea serviciilor medicale/medicamentelor eliberate (denumirea comercială);

g)    contravaloarea reprezentand contribuţia personală corespunzătoare serviciilor acordate/medicamentelor eliberate (denumirea comercială).

Art. 10. - Facturile se depun, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii, la unitatea sanitară publică la care sunt angajate persoanele beneficiare.

Art. 11. - (1) Unitatea sanitară publică angajatoare întocmeşte pentru personalul contractual angajat cate un borderou centralizator, conform modelului prevăzut în anexa la prezentele norme. Borderoul se întocmeşte pe fiecare casă de asigurări de sănătate cu care furnizorii de servicii medicale şi medicamente care au acordat serviciile medicale/ medicamentele sunt în relaţii contractuale şi va fi însoţit de facturile emise.

(2) Angajatorul, unitate sanitară publică, transmite la casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală pentru furnizare de servicii medicale, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care au fost depuse facturile la angajator, borderourile însoţite de facturile corespunzătoare. Borderourile vor fi avizate de casele de asigurări de sănătate care sunt în relaţii contractuale cu furnizorii de servicii medicale şi medicamente ce au emis facturile corespunzătoare, la solicitarea casei de asigurări de sănătate care Ie-a primit. Avizele se acordă ca urmare a verificării de către casele de asigurări de sănătate a faptului că serviciile medicale/ medicamentele eliberate se regăsesc în documentele justificative depuse de furnizori în vederea decontării.

(3) In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (2) casa se asigurări de sănătate virează unităţii sanitare publice angajatoare cu care se află în relaţie contractuală contravaloarea sumelor cuprinse în borderourile centralizatoare, urmand ca aceasta să plătească sumele primite angajaţilor săi în baza borderourilor transmise către casa de asigurări de sănătate.

Art. 12. - Furnizorii de servicii medicale şi de medicamente şi casele de asigurări de sănătate vor ţine evidenţe distincte pentru serviciile medicale/medicamentele acordate acestor categorii de persoane. Casele de asigurări de sănătate vor ţine evidenţe distincte pentru sumele reprezentand contribuţia personală/copiata pe domenii de asistenţă medicală.

Art. 13. - Lunar, odată cu solicitarea de deschidere de credite, casele de asigurări de sănătate vor transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi necesarul reprezentand sumele ce urmează a fi utilizate în vederea efectuării plăţilor aferente contravalorii contribuţiei personale/copiaţii pentru servicii medicale şi medicamente acordate persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1)."

2. Anexa la norme se modifică şi va avea următorul cuprins:

ANEXĂ

UNITATEA SANITARĂ PUBLICĂ..........................................................

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE..................................................

BORDEROU   CENTRALIZATOR

privind evidenţa personalului contractual care a beneficiat de servicii medicale/medicamente luna........................anul.......................

Nr. crt.

Personalul contractual

Tipul serviciului*)

Emitentul facturii

Nr./Data facturii

Valoarea facturii

Numele şi prenumele

CNP

Denumirea

CUI

*) Se va înscrie codul corespunzător tipului de serviciu/medicament de care a beneficiat, după cum urmează:

S - servicii stomatologice, R - servicii medicale de recuperare-reabilitare, M - medicamente.

Răspundem pentru realitatea şi legalitatea datelor.

Manager,

...........................

Director economic.                                                     Avizat

...................................                                    Casa de Asigurări de Sănătate................."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 544/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 544 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu