Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 538 din 7 iulie 2008

pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

ACT EMIS DE: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 622 din 26 august 2008Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 521/1992 privind realizarea, administrarea şi repartizarea fondului de locuinţe pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informaţii, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului, şi ale Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează modul în care se utilizează fondul locativ, unităţile de cazare, de pregătire şi spaţiile disponibile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 2. - Termenii utilizaţi în prezentele norme metodologice au sensurile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. -In funcţie de destinaţie, spaţiile din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în sensul prezentelor norme metodologice, sunt: locuinţe de serviciu, locuinţe de intervenţie, cămine, complexuri de odihnă şi recreere, unităţi de pregătire, precum şi spaţiile disponibile.

CAPITOLUL II

Fondul locativ

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale privind fondul locativ

Art. 4. - Fondul locativ al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din municipiul Bucureşti este administrat de către Direcţia generală management logistic şi administrativ din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, iar în celelalte municipii, de către inspectoratele de poliţie judeţene, inspectoratele judeţene de poliţie de frontieră, inspectoratele judeţene de jandarmi şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, pentru locuinţele înregistrate în evidenţa proprie de cadastru, denumite în continuare unităţi de administrare.

Art. 5. - Fondul locativ se compune din locuinţe de serviciu şi de intervenţie aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 6. - Până la primirea locuinţei de serviciu sau de intervenţie la care are dreptul, personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative poate fi cazat în alte unităţi de cazare, cu aprobarea şefilor unităţilor de administrare a acestora.

SECŢIUNEA a 2-a

Evidenţa fondului locativ

Art. 7. - Evidenţa fondului locativ şi încadrarea lui pe categorii de locuinţe se constituie la unitatea de administrare la care acesta este înregistrat şi se centralizează la structura de specialitate a ordonatorului de credite de nivel superior, precum şi la Direcţia generală management logistic şi administrativ, centralizat, pentru Ministerul Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 8. - (1) Unitatea de administrare are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, să inventarieze fondul locativ pe care îl deţine, stabilind caracterul de serviciu sau de intervenţie al locuinţelor care îl compun.

(2) Categoria locuinţei se consemnează în documentele din evidenţa de cadastru.

(3)  Unităţile de specialitate ale inspectoratelor generale analizează, verifică şi centralizează datele comunicate de unităţile de administrare din subordine, având obligaţia să transmită Direcţiei generale management logistic şi administrativ, pe cale ierarhică, orice modificare a situaţiei fondului locativ, în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia.

Art. 9. - (1) Datele referitoare la necesarul anual de locuinţe pentru cadrele din toate unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt centralizate de către Direcţia generală management logistic şi administrativ.

(2) Până la data de 15 februarie a fiecărui an, situaţiile privind necesarul de locuinţe, defalcat pe judeţe, localităţi, priorităţi şi structuri de apartamente, se transmit Direcţiei generale management logistic şi administrativ de către:

a)   inspectoratele generale, pentru toate unităţile din subordine, mai puţin pentru cele din municipiul Bucureşti;

b) unităţile teritoriale necuprinse în structura inspectoratelor generale, pentru cadrele proprii, mai puţin cele din municipiul Bucureşti.

(3)  Necesarul de locuinţe pentru municipiul Bucureşti se comunică de structurile interesate Direcţiei generale management logistic şi administrativ.

SECŢIUNEA a 3-a

Repartizarea fondului locativ

Art. 10. - (1) Repartizarea numerică a locuinţelor către titularii de cotă se face, în teritoriu, de către o comisie constituită din reprezentanţii inspectoratelor generale şi ai unităţilor necuprinse în structura acestora, al cărei preşedinte este şeful unităţii de administrare a imobilului.

(2)   In municipiul Bucureşti, repartizarea numerică a locuinţelor se face de către Comisia Centrală de Repartizare a Locuinţelor de Serviciu, numită prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative, a cărei componenţă este prezentată în anexa nr. 2.

(3)  Modul de repartizare a locuinţelor este consemnat în procesul-verbal de şedinţă al comisiilor respective, iar datele de identificare ale fiecărei locuinţe se comunică în scris titularilor de cote.

(4)   Hotărârile comisiilor pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) In unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se constituie comisii de repartizare a locuinţelor, numite prin dispoziţie la începutul fiecărui an, formate din cel puţin 3 membri, un preşedinte şi un secretar.

(2) Din comisia de repartizare a locuinţelor fac parte membri ai personalului din toate compartimentele de muncă, iar deciziile se iau cu majoritate simplă, în plen.

Art. 12. - Comisiile de repartizare a locuinţelor au următoarele atribuţii:

a)  primesc şi înregistrează cererile de locuinţe ale cadrelor, cărora le pot solicita date şi documente suplimentare cu privire la cererea formulată;

b)  analizează situaţia locativă a solicitanţilor, scop în care efectuează anchete sociale şi verifică la faţa locului situaţia şi condiţiile de locuit ale acestora;

c)  stabilesc lista de priorităţi pe baza criteriilor care sunt aduse la cunoştinţa tuturor solicitanţilor;

d)   hotărăsc repartizarea nominală a locuinţelor primite numeric, conform art. 13, în funcţie de ordinea de prioritate şi de structura locuinţelor atribuite unităţii de administrare;

e)  întocmesc procesul-verbal de repartizare nominală a locuinţei, care, după semnarea de către toţi membrii comisiei, se supune spre aprobare şefului unităţii şi se transmite unităţii de administrare, în vederea încheierii contractului de închiriere;

f)  analizează şi fac propuneri de avizare şi aprobare a solicitărilor de schimburi de locuinţe între cadre;

g) aduc la cunoştinţa unităţii de administrare orice modificare intervenită în raporturile de serviciu/de muncă ale personalului căruia i-au fost închiriate locuinţe, de exemplu: mutare în alt municipiu, trecerea în rezervă, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

h) întocmesc, la începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, situaţia privind necesarul de locuinţe pentru personalul unităţii de administrare.

Art. 13. - La stabilirea listelor de priorităţi, comisiile de repartizare a locuinţelor au în vedere următoarele criterii, a căror pondere urmează să o stabilească în funcţie de situaţia locativă concretă a personalului propriu:

a) personal fără locuinţă, mutat în interesul serviciului în altă localitate decât cea de domiciliu;

b) personal care locuieşte împreună cu familia în cămine ori cu chirie la persoane fizice sau juridice;

c)   absolvenţi ai unităţilor de învăţământ din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, repartizaţi în alt municipiu decât cel de domiciliu;

d)  personal care deţine o locuinţă din fondul locativ al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau al altor instituţii, dar care nu îndeplineşte cerinţele minimale prevăzute de lege;

e) personal care urmează să fie evacuat din locuinţa pe care o deţine, prin punerea în aplicare a unor sentinţe judecătoreşti sau în virtutea altor prevederi legale, din motive care nu li se pot imputa;

f)  personal care locuieşte cu chirie în imobile care nu mai prezintă siguranţă în exploatare ca urmare a unor cauze naturale, de exemplu: inundaţii, cutremure, incendii etc;

g)  vechimea în serviciu/în muncă în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi vechimea în serviciu/în muncă în cadrul structurii din care face parte.

Art. 14. - La acelaşi nivel de prioritate, comisiile de repartizare a locuinţelor pot avea în vedere şi alte criterii, cum sunt: starea civilă a solicitantului, numărul membrilor de familie în întreţinere, starea sănătăţii, venitul mediu lunar al familiei, vechimea cererii, alte condiţii, în funcţie de situaţia locativă concretă.

Art. 15. - Pentru obţinerea unei locuinţe, personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative trebuie să înainteze şefului unităţii din care face parte un raport individual, însoţit de copii ale tuturor documentelor care să justifice solicitarea formulată şi încadrarea acesteia în prevederile legale.

Art. 16. - (1) Personalul care deţine în proprietate un spaţiu locativ în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea poate beneficia de locuinţă de serviciu sau de intervenţie, aflată în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea.

(2) Personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nu i se poate repartiza locuinţă de serviciu sau de intervenţie, dacă el/ea sau soţia/soţul deţine, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, locuinţă personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 17. - Personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nu i se poate repartiza locuinţă de serviciu sau de intervenţie, dacă el/ea sau soţia/soţul şi-a înstrăinat pe timpul căsătoriei locuinţa personală din localitatea în care lucrează, cu excepţia cazului în care aceasta nu ar satisface exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 18. - Când titularul unui contract de închiriere se mută de la o structură la alta din aceeaşi localitate, locuinţa de serviciu pe care o ocupă rămâne în evidenţa unităţii de administrare de la care a plecat.

Art. 19. - La mutarea într-o altă localitate, personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care deţine cu contract de închiriere o locuinţă de serviciu sau de intervenţie este obligat să o predea, pe bază de proces-verbal, unităţii de administrare.

Art. 20. -Atunci când o locuinţă devine disponibilă, comisia de repartizare a locuinţelor a unităţii de administrare care o are în evidenţă o repartizează în termen de cel mult 30 de zile altei persoane care îndeplineşte condiţiile menţionate anterior, iar în situaţia în care nu mai este necesară se atribuie numeric altui titular de cotă, cu respectarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

Art. 21. - Se consideră că o locuinţă este disponibilă atunci când a încetat valabilitatea contractului de închiriere, a fost predată de  locatar pe  bază de  proces-verbal  unităţii  de administrare, iar aceasta i-a eliberat o adeverinţă din care rezultă acest fapt.

Art. 22. - (1) Schimbul de locuinţă dintre personalul aceleiaşi unităţi se poate face numai cu acordul comisiei de repartizare a locuinţelor, care se comunică unităţii de administrare pentru schimbarea contractului de închiriere.

(2) Schimbul de locuinţă dintre persoane aparţinând unor unităţi diferite se realizează numai cu acordul titularilor de cotă şi cu aprobarea unităţii de administrare a imobilelor.

Art. 23. - (1) Cadrele militare în activitate şi funcţionarii publici cu statut special, care au gradul de general sau gradul profesional de chestor, precum funcţionarii publici şi personalul contractual încadrat pe funcţii asimilate acestora pot primi locuinţă de serviciu sau de intervenţie în condiţiile prevederilor prezentelor norme metodologice, în baza unui raport personal, avizat de către secretarul general şi aprobat de ministrul internelor şi reformei administrative.

(2)   Raportul personal este însoţit de copii ale tuturor documentelor care să justifice solicitarea formulată prin raport şi încadrarea acesteia în prevederile legale.

(3)  Solicitările aprobate în acest mod nu mai fac obiectul repartizării de către comisiile numite în acest scop, iar locuinţele respective se includ, din punct de vedere numeric, în cota titularilor de locuinţe pe anul respectiv.

Art. 24. - (1) Şeful unităţii de administrare stabileşte membrii personalului subordonat care au dreptul de a ocupa o locuinţă de intervenţie.

(2) Unitatea de administrare atribuie locuinţa de intervenţie solicitată, ţinând cont de nevoile unităţii şi de situaţia locativă a personalului îndreptăţit să ocupe spaţiul respectiv.

SECŢIUNEA a 4-a

Inchirierea fondului locativ

Art. 25. - Personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative este scutit de plata chiriei pentru locuinţa de serviciu sau de intervenţie repartizată din fondul locativ aflat în administrarea ministerului

Art. 26. - (1) Locuinţele repartizate conform secţiunii a 2-a pot fi atribuite numai în baza contractului de închiriere, încheiat pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu condiţia ca persoanele respective să îşi desfăşoare activitatea în localitatea respectivă. Contractul de închiriere va fi întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Pentru încheierea contractului de închiriere, locatarul prezintă, în original şi în copie, următoarele documente:

a) cartea/buletinul de identitate;

b) certificatul de naştere pentru titular şi membrii familiei;

c) certificatul de căsătorie;

d) declaraţia notarială, dată pe propria răspundere de către titularul repartiţiei şi de către ceilalţi membrii de familie care urmează a fi înscrişi în contract, din care să rezulte că nu deţin în aceeaşi garnizoană locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie, conform prevederilor legale în vigoare, sau nu şi-au înstrăinat locuinţa proprietate personală din localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile art. 17;

e)  documentul care atestă ultimul domiciliu, de exemplu, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, dacă domiciliul este în localitatea unde i s-a repartizat locuinţa de serviciu.

Art. 27. - Dreptul de folosinţă a fondului locativ primit începe la data stabilită prin contractul de închiriere, respectiv cea a semnării procesului-verbal de predare-primire.

Art. 28 - Situaţiile în care contractul de închiriere îşi pierde valabilitatea, precum şi termenele de eliberare a locuinţei sunt următoarele:

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) când titularul contractului de închiriere şi-a încetat activitatea în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ca urmare a pensionării, inclusiv pe caz de boală, sau a clasării ca inapt, dreptul de folosinţă a locuinţei pe care o deţine se exercită până la expirarea termenului contractual, cu plata chiriei legale;

c)  când titularul contractului de închiriere a primit o altă locuinţă în altă localitate, în termen de 15 zile de la semnarea noului contract de închiriere;

d)  când titularul contractului de închiriere a fost mutat în interesul serviciului în altă localitate, în termen de 30 de zile de la obţinerea unui nou spaţiu locativ, dar nu mai mult de 6 luni de la data mutării;

e)  când titularul contractului de închiriere s-a transferat la cerere în altă localitate sau la altă instituţie, în termen de 30 de zile de la semnarea transferului, dacă actele normative nu prevăd altfel;

f) la 30 de zile de la data înregistrării, la secretariatul unităţii de administrare, a cererii titularului contractului de închiriere;

g)  când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală care îndeplineşte exigenţele minimale de suprafaţă corespunzător numărului de membri de familie, în termen de 30 de zile de la data dobândirii;

h) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de serviciu cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din motive imputabile lui sau prin demisie, în termen de 30 de zile de la aceasta;

i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni, în termen de 30 de zile de la expirarea celor 3 luni;

j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, în termen de 15 zile de la data primirii repartiţiei pentru alt spaţiu de locuit în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea;

k) în situaţia în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere.

Art. 29. - (1) Titularul contractului de închiriere care şi-a încetat activitatea poate cere ca locuinţa pe care o ocupă să fie atribuită unui membru al familiei cu care locuieşte împreună, dacă acesta face parte din personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

(2) Cererea se depune la unitatea de administrare, care va soluţiona în termen de 30 de zile, pe baza concluziilor rezultate din ancheta socială efectuată de comisia de repartizare a locuinţelor din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea membrul de familie propus să devină titular de contract.

SECŢIUNEA a 5-a

Obligaţiile unităţilor de administrare şi ale titularilor contractelor de închiriere

Art. 30. - Titularii contractelor de închiriere au următoarele obligaţii:

a) să nu subînchirieze spaţiile repartizate;

b)  să folosească spaţiile preluate, în exclusivitate sau în comun, numai în conformitate cu destinaţia pe care acestea o au din construcţie;

c) să nu execute modificări constructive ale spaţiilor preluate, fără acordul scris al unităţii de administrare, din care să rezulte condiţiile tehnice şi economice în care acestea pot fi realizate;

d)  să efectueze lucrările de întreţinere, reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă;

e)  să achite cu regularitate, pentru toate persoanele care locuiesc împreună în locuinţa respectivă, toate cotele care le revin din cheltuielile de întreţinere, precum şi cele pentru repararea părţilor şi instalaţiilor din folosinţa comună, stabilite prin grija asociaţiilor constituite conform legii sau a persoanelor desemnate de acestea;

f) să anunţe imediat, în scris, unitatea de administrare asupra oricăror modificări produse în situaţia existentă la data încheierii contractului, cum ar fi: schimbarea locului de muncă în altă unitate sau localitate, modificarea datelor personale sau/şi a numărului membrilor familiei;

g) să solicite reînnoirea contractului de închiriere în ultima lună de valabilitate a acestuia, dar fără a depăşi termenul contractual;

h) să predea suprafaţa locativă în condiţii normale de folosinţă, ţinând cont de starea acesteia la momentul închirierii.

Art. 31. - Unităţile de administrare au următoarele obligaţii:

a)  să predea chiriaşului locuinţa în condiţii normale de folosinţă;

b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în condiţii de siguranţă în exploatare şi de funcţionalitate a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei;

c)  să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii, cum sunt: acoperişul, faţada, împrejmuirile, pavimentele, curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii, cum sunt: casa scării, casa ascensorului, holurile, coridoarele, subsolurile, scările exterioare;

d)  să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii, cum sunt: ascensoarele, hidrofoarele, instalaţiile de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţiile de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţiile electrice şi de gaze, centralele termice, crematoriile, instalaţiile de colectare a deşeurilor, instalaţiile de antenă colectivă, telefonie etc.

Art. 32. - (1) Starea tehnică a fondului locativ se verifică, ori de câte ori se consideră necesar, de către o comisie numită prin dispoziţia/ordinul de zi pe unitate a şefului unităţii de administrare.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) poate verifica, la solicitarea scrisă a asociaţiei de locatari, în prezenţa chiriaşilor, în zilele lucrătoare, la o dată comunicată oficial acestora, modul în care sunt respectate obligaţiile asumate prin contract cu privire la folosirea şi întreţinerea locuinţelor, inclusiv numărul real de persoane care locuiesc împreună cu titularii contractelor de închiriere.

Art. 33. - Pentru locuinţele de serviciu sau de intervenţie care sunt racordate la utilităţile structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cheltuielile aferente se vor reţine de către organul financiar pe baza documentelor întocmite de organul tehnic din cadrul structurii respective.

Art. 34. - Unităţile de administrare vor colabora cu asociaţiile de locatari sau de proprietari, pentru blocurile în care sunt amplasate apartamente proprietate publică şi privată, constituite conform prevederilor legale în vigoare, pentru a asigura menţinerea funcţionalităţii spaţiilor pe care le deţin.

Art. 35. - Şefii unităţilor de administrare sunt obligaţi să depună diligente pentru rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor apărute între unitatea de administrare şi titularul contractului de închiriere, la solicitarea uneia dintre părţi.

Art. 36. - (1) Unitatea de administrare urmăreşte modul în care chiriaşii se achită de toate obligaţiile care le revin pentru menţinerea imobilului în stare bună de funcţionare.

(2) In situaţia în care chiriaşul refuză să remedieze daunele produse din vina lui, unitatea de administrare ia măsuri de reparare a degradărilor şi de recuperare de la cei vinovaţi a pagubelor produse, conform prevederilor legale în vigoare, urmând ca, în cazul în care se impune, să se procedeze la rezilierea contractului de închiriere.

CAPITOLUL III

Unităţi de cazare şi pregătire

Art. 37. - (1) Unităţile de cazare şi pregătire aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt cele nominalizate în anexa nr. 4.

(2) Actualizarea anexei nr. 4, în situaţia extinderii sau modernizării unităţilor de cazare şi pregătire, amenajării ori preluării în administrare şi a altor spaţii cu această destinaţie, se va face prin dispoziţia emisă de către directorul general al Direcţiei generale management logistic şi administrativ.

Art. 38. - Unităţile de cazare şi pregătire, în sensul prezentului ordin, cuprind: cămine, complexuri de odihnă şi recreere, baze de pregătire şi alte unităţi de cazare.

Art. 39. - Unităţile de cazare şi pregătire se află în subordinea şefilor unităţilor care le au în administrare, în calitate de ordonatori de credite.

Art. 40. - Pentru activităţile de protocol sau ordonate de conducerea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, unităţile de cazare şi pregătire prevăzute în anexa nr. 4 vor fi puse necondiţionat la dispoziţie.

Art. 41. - Drepturile şi obligaţiile persoanelor cazate în unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt prevăzute în anexa nr. 5 şi vor fi afişate la recepţie împreună cu tarifele de cazare.

SECŢIUNEA 1

Accesul, repartizarea locului de cazare şi asistenţa medicală

Art. 42. - De unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative beneficiază următoarele categorii de persoane:

a) personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi familia acestuia;

b) cadrele militare în rezervă şi în retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, pensionarii militari şi foştii pensionari militari de invaliditate pentru pierderea capacităţii de muncă din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor militare, care, ulterior, au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi poliţiştii pensionaţi şi soţii/soţiile acestora;

c) membrii delegaţiilor străine invitate de ministrul internelor şi reformei administrative sau şefii inspectoratelor generale, precum şi categoriile de personal prevăzute la lit. a) din cadrul instituţiilor similare din alte ţări, în baza protocoalelor încheiate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, în acest sens, cu instituţiile respective sau pe bază de reciprocitate;

d)  personalul celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în baza protocoalelor încheiate în acest sens de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cu instituţiile respective.

Art. 43. - Repartizarea locurilor de cazare din unităţile de cazare cuprinse în anexa nr. 4, cu excepţia complexurilor de agrement „Meridian" - staţiunea Mamaia, „Diana" - staţiunea Saturn şi a căminelor din str. Paul Greceanu, respectiv str. Luncşoara, din municipiul Bucureşti, se face de către şefii unităţilor de administrare sau de către persoanele desemnate de aceştia, la solicitarea directă a personalului interesat.

Art. 44. - Repartizarea locurilor necuprinse în activităţile de protocol ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în căminele din str. Paul Greceanu şi, respectiv, str. Luncşoara, din municipiul Bucureşti, se face cu aprobarea directorului general al Direcţiei generale management logistic şi administrativ.

Art. 45. - (1) Repartizarea locurilor de cazare în complexurile de agrement „Meridian" - staţiunea Mamaia şi „Diana" - staţiunea Saturn se face anual, până la data de 15 mai, de către Direcţia generală management logistic şi administrativ, care transmite structurilor numărul de locuri repartizate şi biletele tipizate aferente.

(2) Repartizarea locurilor pe structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se face proporţional cu efectivele din subordine, pe serii şi date de prezentare.

(3) Fiecare structură repartizează locurile aprobate, în funcţie de solicitări, unităţilor din subordine, inclusiv filialelor asociaţiilor veteranilor de război şi pensionarilor.

(4) Evidenţa solicitărilor şi a repartizării locurilor de cazare la cele două complexuri de agrement se realizează de către compartimentele de administrare a patrimoniului imobiliar din cadrul structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 46. - Repartizarea locurilor de cazare în unităţile de pregătire se realizează, cu aprobarea şefilor unităţilor care le au în administrare, în perioadele când în cadrul acestora nu se desfăşoară acţiuni de pregătire şi instruire.

Art. 47. - Beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine:

a)     personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pe timpul cât se află în interes de serviciu în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, în delegaţie, detaşare, misiune, la convocare, la cursuri etc, în baza ordinului de serviciu sau a unui alt document de serviciu similar;

b)  membrii Asociaţiei Veteranilor de Război din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, când se deplasează în interesul organizaţiilor respective, în baza ordinului de serviciu;

c)   membrii delegaţiilor străine, precum şi personalul ministerelor de interne ale altor state, pentru care cheltuielile de cazare revin în sarcina Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

Art. 48. - (1) Beneficiază de reducere de 90% a tarifelor stabilite pentru locurile de cazare în cămine, complexuri de odihnă şi recreere, unităţi de pregătire care sunt în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative persoanele prevăzute la art. 42 lit. a) şi lit. b).

(2)  Copiii personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care sunt în întreţinerea acestuia, beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită loc separat.

(3) Reducerea tarifului locurilor de cazare prevăzut la alin. (1) se acordă pentru locurile de cazare ce nu sunt finanţate de la bugetul de stat, de maximum două ori pentru fiecare persoană într-un an calendaristic.

(4)  Răspunderea pentru respectarea dispoziţiilor alin. (3) revine şefului unităţii din care face parte personalul care solicită, pe bază de raport, decontarea facilităţii prevăzute la alin. (1).

(5) In cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (3) va fi consemnată de persoanele respective prin declaraţie pe propria răspundere depusă la unitatea de cazare.

(6) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul cazării în unităţi similare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în condiţiile încheierii de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a unor protocoale, în acest sens, cu respectivele instituţii publice.

Art. 49. - (1) Persoanele care se cazează în unităţile de cazare şi pregătire din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sunt obligate să prezinte la recepţie cărţile/buletinele de identitate pentru înscrierea în evidenţe, legitimaţia, precum şi ordinul de serviciu, după caz. Legitimaţiile de serviciu sau alt tip de legitimaţii nu pot înlocui cartea/buletinul de identitate în vederea înregistrării cazării.

(2)  Persoanele prevăzute la art. 42 lit. b) vor prezenta la recepţie cărţile/buletinele de identitate şi talonul de pensie.

(3) Copiii sub 14 ani, însoţiţi, se cazează pe baza certificatului de naştere şi a cărţii/buletinului de identitate a/al însoţitorului.

(4) Membrii de familie care se cazează în absenţa persoanei care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 42 lit. a) prezintă documente din care să reiasă această calitate.

Art. 50. - Locurile de cazare în cămine se vor repartiza pe măsura solicitării acestora de către persoanele care beneficiază de prevederile prezentei metodologii, urmărindu-se totodată ocuparea completă a camerelor, având prioritate personalul aflat în misiune.

Art. 51. - Pentru urmărirea şi coordonarea activităţii unităţilor de cazare se asigură şi se ţine evidenţa zilnică la următoarele documente:

a)  Registrul de evidenţă a persoanelor cazate, conform modelului prezentat în anexa nr. 6;

b)   Registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului recepţionerilor;

c) Caietul de semnalare a defecţiunilor;

d) Diagrama zilnică privind ocuparea locurilor de cazare;

e) Carnetul-chitanţier, factura fiscală;

f) Condica de sugestii şi reclamaţii.

Art. 52. - (1) Asistenţa medicală a persoanelor cazate în complexurile de agrement „Meridian" - staţiunea Mamaia şi „Diana" - staţiunea Saturn, se asigură de cabinete medicale amenajate şi dotate corespunzător, organizate de Direcţia generală medicală din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ce vor funcţiona în incinta acestora, pe baza unui program care să permită asigurarea permanentă a serviciului medical.

(2) Personalul medical este asigurat de către Direcţia generală medicală din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin detaşarea unor medici din structurile sanitare proprii.

(3)  Supravegherea sanitar-epidemică se organizează şi se aprobă de către Direcţia generală medicală din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi se efectuează cu personalul medico-sanitar al Centrului Medical Constanţa.

(4)  Asistenţa medicală de urgenţă, asistenţa medicală, precum şi supravegherea sanitar-epidemică pentru persoanele cazate în celelalte unităţi de cazare care fac obiectul prezentului ordin se asigură prin centrele teritoriale ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

SECŢIUNEA a 2-a

Reglementări financiare

Art. 53. - (1) Metodologia privind stabilirea şi aprobarea tarifelor pentru unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative este prevăzută în anexa nr. 7.

(2) Actualizarea metodologiei prevăzute în anexa nr. 7 se aprobă  de  către  directorul  general   al   Direcţiei  generale management logistic şi administrativ şi se vizează pentru control financiar preventiv propriu de către directorul general al Direcţiei generale financiare.

Art. 54. - (1) Cheltuielile de administrare şi funcţionare aferente unităţilor de cazare, altele decât complexurile de odihnă şi recreere, precum şi ale unităţilor de pregătire se asigură din fondurile bugetare puse la dispoziţie cu această destinaţie.

(2) Structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care au în administrare complexuri de odihnă şi recreere asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente acestora, exclusiv din venituri proprii, pe bază de bugete de venituri şi cheltuieli întocmite în acest scop, în condiţiile legii.

Art. 55. - Sumele încasate din cazarea în complexurile de odihnă şi recreere se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale acestora, iar cele provenite din cazarea în celelalte unităţi de cazare, precum şi ale unităţilor de pregătire constituie venituri la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 56. - (1) Cheltuielile de cazare, în cazul unităţilor de cazare aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care nu sunt finanţate de la bugetul de stat, precum şi în unităţile similare ale altor instituţii din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, se achită integral de către categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. a), urmând ca drepturile cuvenite prin aplicarea reducerii să le fie decontate ulterior de către organul financiar al unităţii în care sunt încadraţi, pe baza chitanţei emise de unitatea de cazare, inclusiv pentru membrii de familie care nu fac parte din personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

(2) Excepţie de la prevederile alin. (1) fac categoriile de personal prevăzute la art. 42 lit. b), cărora li se va percepe tariful de cazare diminuat cu 90%.

Art. 57. - (1) Cheltuielile ce decurg din aplicarea facilităţilor prevăzute în prezentul ordin se suportă din bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu respectarea legislaţiei în vigoare, prin grija ordonatorilor de credite care au în administrare unităţile de cazare, a ordonatorilor de credite din unităţile din care fac parte beneficiarii înlesnirilor şi a Casei de Pensii a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în cazul persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b).

(2) Pentru recuperarea cheltuielilor cu cazarea persoanelor prevăzute la art. 42 lit. b), care au beneficiat de reducere de 90% la achitarea tarifului, unităţile de cazare care nu sunt finanţate de la bugetul de stat vor transmite lunar ordonatorilor de credite în finanţarea cărora se află lista nominală a persoanelor cazate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în vederea emiterii de către aceştia a facturilor către Casa de Pensii a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Facturile vor fi transmise lunar la Casa de Pensii a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, însoţite de listele nominale întocmite de unităţile de cazare. Emitenţii facturilor au obligaţia de a verifica îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 48 alin. (3) şi de a include în factură numai sumele corespunzătoare îndeplinirii acestei condiţii.

Art. 58. - (1) Compartimentele logistice ale unităţilor de administrare întocmesc anual, până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, dări de seamă privind modul de folosire al acestora. Dările de seamă se prezintă ordonatorului secundar de credite, în cazul ordonatorului terţiar de credite din subordinea acestora, şi, la solicitare, Direcţiei generale management logistic şi administrativ din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de către ordonatorii secundari de credite şi ordonatorii terţiari din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite.

(2) Dările de seamă anuale, cuprind, în principiu, următoarele date:

a) capacitatea totală de cazare (imobilele, numărul de cazare şi numărul de locuri);

b) procentele de ocupare, lunar şi anual;

c) structurile beneficiare, pe categorii de personal;

d) concluziile şi propunerile pentru îmbunătăţirea activităţilor.

CAPITOLUL IV

Spaţii disponibile

Art. 59. - Şefii unităţilor de administrare vor lua măsuri pentru stabilirea spaţiilor disponibile în vederea închirierii şi pentru identificarea activităţilor/serviciilor care pot fi organizate în acestea.

Art. 60. - Disponibilizarea unui spaţiu se aprobă de către ordonatorul de credite care are în administrare directă imobilul respectiv, în baza unui raport justificativ întocmit de compartimentul de specialitate, cu viza pentru control financiar preventiv acordată de organul financiar propriu şi cu avizul pentru legalitate dat de consilierul juridic legal desemnat.

Art. 61. - (1) Raportul elaborat de către unitatea de administrare pentru obţinerea aprobării de disponibilizare a unui spaţiu în vederea închirierii acestuia cuprinde toate datele necesare în vederea identificării acestuia şi a activităţilor care se pot desfăşura în spaţiul disponibilizat, precizate în anexa nr. 9.

(2) Raportul se întocmeşte pe fiecare spaţiu disponibilizat şi pentru fiecare dintre activităţile cu specific distinct propuse a se organiza în cadrul acesteia.

(3) In situaţia în care o unitate de administrare intenţionează să închirieze în aceeaşi perioadă mai multe spaţii, se va întocmi un raport comun pentru toate acestea.

Art. 62. - (1) Spaţiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pot fi închiriate, în condiţiile legii, altor instituţii/persoane juridice, integral sau parţial, dacă sunt disponibile şi preluarea lor nu prezintă interes pentru alte unităţi de administrare din structura instituţiei.

(2) In situaţiile în care unităţile de administrare propun pentru închiriere spaţii necesare montării automatelor pentru cafea sau chioşcurilor alimentare pe suprafeţe ce nu depăşesc 4 m2, nu se impune obţinerea documentelor care să ateste că suprafaţa respectivă nu prezintă interes pentru alte unităţi din structura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, iar aprobarea pentru disponibilizarea acestora va fi dată de către ordonatorul de credite care are în administrare respectivul imobil.

Art. 63. - Prin închirierea integrală sau parţială a spaţiilor disponibile nu va fi perturbată buna desfăşurare a celorlalte activităţi specifice unităţii.

Art. 64. - Contractele de închiriere existente, încheiate în conformitate cu prevederile legale, îşi păstrează valabilitatea până la expirare fără a fi reînnoite, după care se vor derula procedurile stabilite prin prezentele norme metodologice.

Art. 65. - La începutul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie, unităţile de administrare întocmesc şi transmit Direcţiei generale management logistic şi administrativ, pe cale ierarhică, situaţii centralizatoare referitoare la spaţiile închiriate, din care să rezulte: datele de identificare a spaţiului, denumirea chiriaşului, tariful lunar de închiriere, suma reţinută de către unitate, modul de utilizare, natura şi valoarea lucrărilor realizate din sumele încasate, prevăzute în anexa nr. 10.

Art. 66. - Structurile împuternicite cu exercitarea auditului intern şi cele de specialitate ale inspectoratelor generale şi ale Direcţiei generale management logistic şi administrativ vor controla şi vor verifica modul de desfăşurare a licitaţiilor, de perfectare şi derulare a contractelor, precum şi utilizarea fondurilor colectate.

SECŢIUNEA 1

Proceduri privind închirierea spaţiilor disponibile

Art. 67. -Atribuirea închirierii spaţiilor disponibile se face pe baza unui contract perfectat cu o persoană fizică sau juridică, stabilită în urma derulării unei proceduri de licitaţie publică cu strigare.

Art. 68. - (1) In termen de 5 zile de la data înregistrării documentului prin care s-a aprobat disponibilizarea spaţiului şi închirierea lui, şeful unităţii de administrare numeşte prin dispoziţie zilnică/ordin de zi pe unitate comisia de evaluare a ofertelor, formată din 5 persoane, după cum urmează:

a)  preşedinte - locţiitorul pentru logistică al şefului unităţii de administrare;

b)  membri - şeful unităţii (subunităţii, formaţiunii) care îşi desfăşoară activitatea în imobilul în care se află spaţiile disponibilizate, iar în situaţia în care acesta este şi şeful unităţii de administrare, va delega un reprezentant, şeful compartimentului financiar al unităţii de administrare, consilierul juridic legal desemnat al unităţii de administrare;

c) secretar - ofiţerul /tehnicianul de cazarmare al unităţii de administrare.

(2)  In cazul închirierii integrale a unui imobil sau a unei construcţii, din comisie va face parte şi un reprezentant din eşalonul superior al unităţii de administrare.

(3)  Pentru unităţile de administrare care nu fac parte din structura inspectoratelor generale sau a comandamentelor de armă, în comisia de evaluare a ofertelor va fi cooptat un reprezentant al Direcţiei generale management logistic şi administrativ.

(4) In cazul în care, după depunerea ofertelor, există membri în comisia de evaluare a ofertelor, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu reprezentanţi, asociaţi, administratori ai operatorului economic ofertant sau cu ofertantul persoană fizică, aceştia vor fi înlocuiţi. La fel se procedează şi în cazul în care un membru al comisiei de evaluare a ofertelor este în imposibilitate motivată de a-şi exercita atribuţiile.

Art. 69. - (1) Prin grija unităţii de administrare se întocmesc următoarele documente:

a) fişa de date a achiziţiei, prevăzută în anexa nr. 11;

b) anunţul publicitar prevăzut în anexa nr. 12.

(2) Fişa de date a achiziţiei se întocmeşte de compartimentul de specialitate al serviciului logistic din unitatea de administrare a spaţiului disponibilizat pentru închiriere şi se aprobă de către ordonatorul de credite în a cărui administrare se află imobilul respectiv.

Art. 70. -In termen de 5 zile de la data aprobării fişei de date a achiziţiei, anunţul publicitar se transmite spre publicare într-un cotidian naţional şi în unul local, se afişează atât la sediul unităţii de administrare, cât şi la imobilul unde se află spaţiile de închiriat.

Art. 71. -In fişa de date a achiziţiei se precizează:

a) adresa unităţii de administrare;

b)  adresa completă şi exactă a spaţiilor ce urmează a se închiria;

c) destinaţia pentru care spaţiile urmează a fi închiriate;

d)  caracteristicile acestora (număr de încăperi, suprafeţe, utilităţi);

e)  preţul minim de pornire a licitaţiei, în lei/lună, care se stabileşte la nivelul tarifelor în lei/m2 practicate de organele administraţiei locale sau de alte instituţii din zonă, pentru suprafeţe similare ca destinaţie şi caracteristici, precum şi pragurile de licitare, care se stabilesc într-un cuantum valoric de 5-35% din preţul de pornire a licitaţiei;

f) data desfăşurării licitaţiei, care va fi cel mult 30 de zile de la data publicării anunţului, dar nu mai puţin de 10 zile de la data apariţiei acestuia;

g) locul de desfăşurare a licitaţiei - sediul unităţii de administrare;

h) garanţia de participare la licitaţie, care va fi în cuantum de 5% din preţul de pornire al licitaţiei şi care poate fi constituită prin scrisoare de garanţie bancară, varsaminte în numerar la casieria unităţii de administrare sau prin ordin de plată în contul acesteia, confirmat prin extras de cont;

i) modelul scrisorii de înaintare a documentelor de participare la licitaţie;

j) proiectul contractului de închiriere;

k) documentele doveditoare a eligibilităţii ofertantului;

l) după caz, clauze specifice activităţii de protecţie şi siguranţă militară, elaborate cu consultarea structurii de protecţie internă a unităţii de administrare.

Art. 72. - (1) Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, ofertanţii trebuie să prezinte, după caz, următoarele documente:

a)  în cazul persoanelor juridice: certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor eligibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat - formulare-tip eliberate de autorităţile competente; acte din care să rezulte că ofertantul are dreptul de a desfăşura activitatea propusă - certificat emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie naţională sau teritorială;

b) în cazul persoanelor fizice: extrasul din registrul de rol de la administraţia financiară pe a cărei rază domiciliază ofertantul, din care să rezulte că nu are datorii către stat; documente din care să rezulte calificarea în meseria pentru prestarea căreia închiriază spaţiul respectiv.

(2) Neîndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate sau/şi nedepunerea garanţiei de participare atrag eliminarea necondiţionată a ofertantului din licitaţie.

Art. 73. - (1) Cheltuielile pentru desfăşurarea licitaţiilor se suportă de către unităţile de administrare prevăzute la art. 20.30 „Alte cheltuieli", conform clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.

(2) Fişa de date a achiziţiei se ridică contra cost de la unitatea de administrare, iar contravaloarea acesteia nu poate depăşi nivelul cheltuielilor legate de multiplicarea ei.

Art. 74. - Persoanele fizice sau juridice, care îşi manifestă interesul de a participa la licitaţie, depun la registratura unităţii de administrare, cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a acesteia, un dosar care trebuie să conţină: scrisoarea de înaintare a documentelor de participare la licitaţie, documentul din care să rezulte constituirea garanţiei de participare, documentele referitoare la eligibilitatea ofertantului, precum şi proiectul contractului de închiriere, semnat pentru însuşirea clauzelor contractuale.

Art. 75. - (1) Licitaţia se desfăşoară la locul, data şi ora stabilite prin anunţul publicitar dacă, până la termenul-limită de depunere a ofertelor, au fost depuse cel puţin 3 dosare cu documente de participare la licitaţie, iar la data respectivă se prezintă cel puţin 2 ofertanţi.

(2) Licitaţia propriu-zisă se poate desfăşura numai dacă cel puţin două dosare sunt corespunzătoare fişei de date a achiziţiei.

(3) In cazul prevederilor alin. (1), comisia de evaluare a ofertelor procedează la legitimarea reprezentanţilor ofertanţilor pe baza actului de identitate şi a delegaţiei, dacă este cazul, verifică şi face cunoscut public existenţa documentelor solicitate.

Art. 76. - (1) In situaţia în care nu sunt îndeplinite cerinţele menţionate la art. 75 alin. (1) sau (2), licitaţia se repetă după 7 zile în aceleaşi condiţii de publicitate.

(2) In situaţia repetării licitaţiei, aceasta se poate desfăşura şi dacă până la termenul-limită se prezintă numai un singur ofertant cu documente corespunzătoare, adjudecarea făcându-se prin negociere cu acesta, pornindu-se de la tariful minim prevăzut în fişa de date a achiziţiei, iar rezultatul negocierii se consemnează în hotărârea comisiei de evaluare.

Art. 77. - (1) Preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor anunţă preţul iniţial de închiriere de la care porneşte strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite.

(2) Licitaţia se desfăşoară prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.

Art. 78. - (1) Adjudecarea se face în favoarea aceluia care la cea din urmă strigare a oferit preţul cel mai mare, aceasta fiind materializată în hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor.

(2) După anunţarea verbală a câştigătorului de către preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor, licitaţia se declară închisă.

Art. 79. -In situaţia în care licitaţia nu se finalizează prin desemnarea unui câştigător sau dacă nu există nicio solicitare pentru închiriere, se iau măsuri pentru utilizarea, conservarea sau valorificarea spaţiului respectiv, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 80. - (1) Pentru fiecare dintre fazele desfăşurate până la stabilirea ofertantului câştigător, comisia de evaluare a ofertelor întocmeşte un proces-verbal zilnic, în care consemnează toate activităţile care s-au desfăşurat în această perioadă.

(2) Documentele se semnează de către membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţii participanţilor, după care sunt prezentate şefului unităţii de administrare pentru a fi avizate.

Art. 81. - (1) Hotărârea comisiei de evaluare a ofertelor se supune aprobării şefului unităţii de administrare, în termen de 24 de ore de la închiderea procedurii, şi se comunică, în scris, cu confirmare de primire, în termen 24 de ore de la avizare, atât ofertantului câştigător, cât şi celor necâştigători.

(2) In comunicarea către ofertantul câştigător se specifică locul şi data la care este invitat pentru încheierea contractului.

Art. 82. - Orice ofertant care participă la licitaţie poate contesta, în scris, rezultatul acesteia, la şeful unităţii de administrare, în termen de 24 de ore de la desfăşurarea licitaţiei.

Art. 83. - (1) Pentru soluţionarea contestaţiilor, şeful unităţii de administrare numeşte prin dispoziţie o comisie de verificare a contestaţiilor, formată din 3 membri, alţii decât cei din comisia de evaluare a ofertelor, care în termen de 3 zile trebuie să raporteze în scris rezultatul verificărilor.

(2)  In situaţia în care raportul comisiei de verificare a contestaţiilor constată justeţea contestaţiei, şeful unităţii de administrare aprobă modul de soluţionare a cauzei propus de comisii, în sensul repetării procedurii sau al adjudecării licitaţiei în favoarea participantului care a oferit preţul imediat inferior.

(3) In termen de 24 de ore de la primirea raportului comisiei de verificare a contestaţiilor, şeful unităţii de administrare comunică contestatarului decizia luată, în scris, cu confirmare de primire.

Art. 84. -In situaţia în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta poate ataca în justiţie decizia luată, în maximum 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia.

Art. 85. - Sumele depuse drept garanţie de participare se înapoiază, în termen de 3 zile de la semnarea contractului cu ofertantul câştigător, participanţilor necâştigători, celor care nu s-au prezentat sau celor eliminaţi.

Art. 86. - Contractul de închiriere se încheie în maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării către ofertantul câştigător şi nu se admit negocieri asupra preţului chiriei stabilit prin licitaţie.

Art. 87. -In situaţia în care ofertantul câştigător renunţă sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru încheierea contractului, pierde garanţia de participare, iar contractul se perfectează cu participantul care a licitat al doilea preţ ca valoare sau se va repeta licitaţia, după caz.

Art. 88. - (1) Până la încheierea contractului, ofertantul desemnat câştigător va prezenta o scrisoare de garanţie bancară pentru buna desfăşurare a contractului, eliberată de către o bancă agreată de unitatea de administrare, prin care să se certifice existenţa unui depozit în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma procedurii, valabilă pe toată durata contractului.

(2) Depozitul din care unitatea de administrare poate reţine sume de bani pentru neexecutarea obligaţiilor chiriaşului, inclusiv penalităţi de întârziere, se constituie pentru durata închirierii, se actualizează trimestrial în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României şi se restituie în maximum 14 zile de la încetarea valabilităţii contractului.

Art. 89. - Contractul de închiriere se perfectează la sediul unităţii de administrare, se semnează de către şeful acesteia şi se avizează de către şeful compartimentului financiar propriu şi de către consilierul juridic legal desemnat al unităţii respective.

Art. 90. - Contractul va cuprinde clauze privind data şi modul de plată a chiriei, utilizarea, întreţinerea şi restituirea bunului închiriat, respectarea regulilor de protecţie militară, păstrarea secretului, accesul şi ordinea interioară, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţie a muncii şi a mediului, în ceea ce priveşte penalităţile de întârziere, şi faptul că spaţiul nu poate fi înstrăinat, subînchiriat sau dat în folosinţa altor persoane, precum şi condiţiile în care contractul poate fi reziliat.

Art. 91. - In contract, valoarea totală în lei a acestuia, calculată în baza ofertei câştigătoare desemnate de comisia de validare a ofertelor, se transformă în euro, urmând ca plata lunară a chiriei să se facă în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua anterioară plăţii.

Art. 92. - (1) Durata contractului de închiriere poate fi de până la 5 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singură dată, cu maximum aceeaşi perioadă, la solicitarea scrisă a chiriaşului, făcută cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare.

(2) Atunci când nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative impun eliberarea spaţiului închiriat, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia de către unitatea care a perfectat contractul de închiriere.

Art. 93. -In contract se prevede în mod obligatoriu clauza privind eliberarea spaţiului închiriat, în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia de către unitatea de administrare atunci când nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative impun acest lucru.

Art. 94. - Contractele de închiriere se perfectează în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părţile semnatare, iar o copie se înaintează ordonatorului secundar de credite al unităţii de administrare şi, respectiv, Direcţiei generale management logistic şi administrativ pentru unităţile necuprinse în structura inspectoratelor generale.

SECŢIUNEA a 2-a

Utilizarea fondurilor rezultate din închirierea spaţiilor

Art. 95. - (1) Unităţile de administrare finanţate conform art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, virează integral veniturile din închiriere la bugetul de stat.

(2) Unităţile de administrare finanţate conform art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, vor reţine o cotă de 50% din valoarea chiriei prevăzute prin contract, diferenţa urmând a fi virată la bugetul de stat.

(3)  Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul unităţilor de administrare în cadrul cărora se desfăşoară activităţi finanţate integral din venituri proprii, în condiţiile prevăzute la art. 67 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, dacă spaţiul închiriat este afectat în totalitate activităţii finanţate integral din venituri proprii.

Art. 96. - Veniturile astfel realizate se utilizează numai pentru lucrări de intervenţii, altele decât cele care cad în sarcina chiriaşului, potrivit clauzelor contractuale, care se pot realiza cu prioritate la clădirea în care se află spaţiile închiriate, precum şi la alte construcţii aflate în evidenţa unităţii de administrare.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 97. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 98. - Este interzisă închirierea spaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi care pot afecta imaginea instituţiei, de exemplu: reclamă indecentă şi/sau alte tipuri de reclamă comercială, fabricarea, depozitarea sau comercializarea băuturilor alcoolice sau a produselor periculoase.

Art. 99. - Nerespectarea de către titularii contractelor de închiriere a termenelor şi dispoziţiilor prezentelor norme metodologice, precum şi comunicarea de date nereale atrag răspunderea acestora, conform prevederilor legale.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

GLOSAR  DE  TERMENI

a)  Spaţii- clădirile sau parcelele de teren fără construcţii dintr-un imobil, părţi ale unei construcţii, respectiv încăperi, alte suprafeţe interioare, precum şi suprafeţe exterioare, de exemplu: faţade, acoperişuri, terase

b)  Unităţi de cazare - spaţiile destinate cazării persoanelor

c)   Cămine - spaţiile destinate cazării, cu prioritate a personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pe timpul cât execută misiuni ordonate, precum şi în cazul mutării în interesul serviciului, pe termen limitat, până la asigurarea spaţiului locativ necesar.

d)  Complexuri de odihnă şi recreere - casele de odihnă, vilele, casele de oaspeţi, complexurile de agrement (hotelurile)

e)  Unităţi de pregătire - bazele de pregătire constituite din complexuri multifuncţionale cu spaţii de pregătire şi cazare, amenajări recreativ-sportive, bazine de înot, terenuri şi săli de sport, baze sportive etc.

f) Alte unităţi de cazare - spaţiile de cazare existente în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care pot fi folosite pentru cazarea de urgenţă numai a personalului ministerului aflat în misiuni, repartizat, detaşat sau mutat în interesul serviciului în alte garnizoane decât cele în care îşi au domiciliul, când nu se pot asigura locuri în cămine sau în hoteluri.

g) Unităţi de administrare (locator) - structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative ale căror şefi au calitatea de ordonatori de credite şi care au înscrise în evidenţa proprie de cadastru spaţiile respective.

h) Locuri de cazare - camerele, apartamentele i) Fond locativ al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - totalitatea locuinţelor de serviciu şi de intervenţie, aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

j) Locuinţă - construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care asigură exigenţele minimale pentru cazarea unei persoane sau familii, conform prevederilor legale.

k) Locuinţă de serviciu - locuinţa destinată cazării perso­nalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative la care acesta are dreptul potrivit legii.

l) Locuinţă de intervenţie - locuinţa situată în incinta unităţii de administrare sau în imediata apropiere a acesteia, destinată cazării personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care îndeplineşte funcţii sau atribuţii de serviciu ce necesită prezenţa lui permanentă sau în caz de urgenţă la unitate.

m) Personalul Ministerului Internelor şi Reformei Adminis­trative - cadrele militare în activitate, poliţişti - funcţionarii publici cu statut special, funcţionarii publici - personalul contractual, elevi şi studenţi înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ proprii, precum şi soldaţi şi gradaţi voluntari din structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

n) Familia personalului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - soţul, soţia, copiii, precum şi părinţii soţilor aflaţi în întreţinere legală sau care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere.

o) Titulari de cotă de locuinţe - structurile din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative cărora le sunt repartizate numeric locuinţele, respectiv inspectoratele generale, unităţile centrale şi alte unităţi necuprinse în structura acestora, pentru municipiul Bucureşti, iar în teritoriu, inspectoratele şi celelalte unităţi necuprinse în structura acestora de pe raza teritorială respectivă.

p) Chiriaş (locatar) - personalul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care semnează în calitate de titular contractul de închiriere pentru un spaţiu din fondul locativ aparţinând instituţiei.

q) Zile - zilele calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sunt zile lucrătoare.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

COMPONENŢA

Comisiei Centrale de Repartizare a Locuinţelor de Serviciu

- Preşedinte           

- secretarul general al ministerului;

- Membri:

- directorul general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă;

- directorul general al Secretariatului General;

- directorul general al Direcţiei generale management operaţional;

- directorul general al Direcţiei generale management resurse umane;

- directorul general al Direcţiei generale management logistic şi administrativ;

- directorul general al Direcţiei generale juridice;

- directorul general al Direcţiei generale pentru relaţiile cu instituţiile prefectului;

- directorul general al Direcţiei generale pentru comunităţi locale, zone asistate ajutor de stat şi parteneriat cu structurile asociative;

- directorul general al Direcţiei generale pentru dezvoltarea capacităţii administrative.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

CONTRACT   DE  ÎNCHIRIERE

Nr.............din...................

- model -

I.  Părţile contractante

Intre......................................................................., cu sediul în......................................................................., reprezentată prin....................................................., în calitate de locator, şi domnul/doamna........................................................................din unitatea locatoare................................................., posesor(oare) al/a BI/CI seria..........nr.............., eliberat(ă) de....................... la data de.........................., în calitate de locatar,

în baza Procesului-verbal de repartiţie nr.......................din.............................al comisiei de repartizare a locuinţelor din cadrul unităţii..................................................., s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II.  Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul contractului este procurarea folosinţei locuinţei de serviciu (intervenţie) situate în................................

Art. 2. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnat în procesul-verbal cuprins în anexa A.

III.  Termenul

Art. 3. -Termenul închirierii este de 5 ani cu începere de la data semnării procesului-verbal menţionat la art. 2. Art. 4. - Contractul poate fi reînnoit la solicitarea scrisă a locatarului, făcută cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare, cu acordul locatorului, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza încheierii lui. Art. 5. -Tacita relocaţiune nu operează.

IV.  Plata chiriei

Art. 6. - Locatarul care nu este exceptat de la plata chiriei va achita lunar suma de.........................lei, calculată conform anexei B.

Art. 7. - Chiria se recalculează periodic, ori de câte ori au loc modificări ale tarifelor elementelor de calculaţie.

Art. 8. -Achitarea chiriei se face la casieria........................................................., până în ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata.

Art. 9. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

Art. 10. - Cuantumul penalităţilor se va reactualiza periodic, în funcţie de actele normative care stabilesc majorările de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat.

Art. 11. - Neplata chiriei o perioadă de 3 luni consecutive atrage rezilierea contractului de închiriere, sumele datorate, inclusiv cele reprezentând penalizări, urmând a fi recuperate de către locator conform prevederilor legale.

V.  Obligaţiile locatorului

Art. 12. - Locatorul se obligă:

a) să predea locatarului locuinţa în stare normală de folosinţă;

b) să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă, în exploatare şi în funcţionalitate a clădirii pe toată perioada închirierii locuinţei;

c) să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă ale clădirii şi elementele exterioare ale acesteia (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente etc), curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare), executând lucrările de intervenţii care nu sunt în sarcina locatarului;

d)  să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice, de telefonie şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, antena colectivă etc);

e) să asigure folosinţa bunului închiriat în tot timpul contractului;

VI.  Obligaţiile locatarului

Art. 13. - Locatarul se obligă:

a) să nu înstrăineze, să subînchirieze sau să dea în folosinţa altor persoane spaţiul închiriat;

b) să folosească spaţiile preluate, în exclusivitate sau în comun, conform destinaţiei pe care acestea le au din construcţie;

c) să nu execute modificări constructive ale spaţiilor preluate fără acordul scris al locatorului, din care să rezulte condiţiile tehnice şi economice în care acestea pot fi realizate;

d) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii la spaţiile şi instalaţiile aflate în folosinţă exclusivă;

e)  să achite cu regularitate, pentru toate persoanele care locuiesc împreună în locuinţa respectivă, conform anexei C, toate cotele care revin din cheltuielile de întreţinere, precum şi repararea părţilor şi instalaţiilor aflate în folosinţă comună, stabilite prin grija asociaţiilor constituite conform legii sau a persoanelor desemnate de acestea;

f)  să anunţe în scris locatorul asupra oricăror modificări produse în situaţia existentă la data încheierii contractului (schimbarea locului de muncă în altă unitate sau garnizoană, modificarea datelor personale sau/şi a numărului membrilor familiei);

g)  să solicite reînnoirea contractului de închiriere în ultima lună de valabilitate a acestuia, dar fără a depăşi termenul contractual;

h) să respecte termenele şi dispoziţiile prevăzute de actele normative interne şi de nivel superior emise în domeniu şi să comunice datele reale asupra situaţiei locative;

i) să predea suprafaţa locativă în condiţii normale de folosinţă, ţinând cont de starea acesteia la momentul închirierii.

Art. 14. - Nicio modificare în structura interioară a suprafeţei locative nu se poate efectua fără acordul unităţii de administrare.

Art. 15. - Se interzice amenajarea la subsolul clădirii a altor boxe decât cele prevăzute din construcţie sau folosirea spaţiilor comune în interes personal.

VII.  Alte obligaţii

Art. 16. - Plata contravalorii utilităţilor consumate aferente spaţiilor închiriate este în sarcina locatarului.

VIII.  Răspunderea contractuală

Art. 17. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, părţile datorează despăgubiri.

Art. 18. - Forţa majoră exonerează răspunderea părţilor.

IX.  Litigii

Art. 19. - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de închiriere sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun sau a arbitrajului de pe raza teritorială a locatorului.

X. Incetarea contractului

Art. 20. - Contractul îşi pierde valabilitatea în următoarele situaţii:

a)  la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b)  când titularul contractului de închiriere şi-a încetat activitatea în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative ca urmare a pensionării, inclusiv pe caz de boală, sau a clasării ca inapt, dreptul de folosinţă a locuinţei pe care o deţine se exercită până la expirarea termenului contractual, cu plata chiriei legale;

c) când titularul contractului de închiriere a primit altă locuinţă în aceeaşi garnizoană, în termen de 15 zile de la semnarea noului contract de închiriere;

d)  când titularul contractului de închiriere a fost mutat în interesul serviciului în altă localitate, în termen de 30 de zile de la obţinerea unui nou spaţiu locativ, dar nu mai mult de 6 luni de la data mutării;

e)  când titularul contractului de închiriere s-a transferat la cerere în altă localitate ori la altă instituţie, în termen de 30 de zile de la semnarea transferului, dacă actele normative nu prevăd altfel;

f)  la solicitarea scrisă a titularului de contract de închiriere, la 30 de zile de la data înregistrării cererii la secretariatul structurii de administrare;

g) când titularul contractului de închiriere a dobândit, în aceeaşi localitate, o locuinţă proprietate personală, în termen de 30 de zile de la data dobândirii;

h) când titularul contractului de închiriere a încetat raporturile de muncă cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din motive imputabile acestuia sau prin demisie, în termen de 30 de zile de la aceasta;

i) când titularul contractului de închiriere nu s-a achitat de obligaţiile contractuale care îi revin pe o perioadă de 3 luni, în termenul legal de evacuare;

j) când titularul contractului de închiriere a unei locuinţe de intervenţie este numit pe o funcţie care nu necesită prezenţa sa permanentă sau în caz de urgenţă în unitate, în termen de 15 zile de la data primirii repartiţiei pentru alt spaţiu de locuit în garnizoana unde îşi desfăşoară activitatea;

k) în cazul în care nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizată din motive imputabile lui, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului de închiriere.

XI.  Prezentul contract se încheie în două exemplare, unul pentru fiecare parte contractantă.

Anexele A, B şi C fac parte integrantă din prezentul contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare.

Data......................................

Locator,

.............................................

.............................................

.............................................

Locatar,

.............................................

.............................................

.............................................

ANEXA A la Contractul de închiriere nr. ... din ...

PROCES-VERBAL

1. In conformitate cu Contractul de închiriere nr.......................................din..........................., se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între locator.........................................., prin reprezentantul său ........................................................, având BI/CI seria...........nr............, eliberat(ă) de...........................la data de........................., care predă; şi.................................., în calitate de locatar, care primeşte în folosinţă exclusivă şi comună, locuinţa din......................................., str............................ nr........., bl.........., sc............, et.........., sectorul.........., având datele specificate în fişa suprafeţei locative închiriate.

2.  Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte locuinţa sunt următoarele:

a)  pereţii, duşumelele, tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, gresie, faianţă etc.) complete şi în stare de funcţionare

........................................................................................................................................................................ .........................................................

b) uşile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, broaştele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile etc.) complete şi în stare de funcţionare

........................................................................................................................................................................ .........................................................

c) instalaţia electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile etc.) complete şi în stare de funcţionare

........................................................................................................................................................................ .........................................................

d) instalaţia de încălzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrală termică proprie etc.) complete şi în stare de funcţionare

........................................................................................................................................................................ .........................................................

e) instalaţia sanitară ( cazan, baie, cadă, duşuri, scaune şi capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie, spălătoare bucătării, robinete etc.) completă şi în stare de funcţionare

........................................................................................................................................................................ .........................................................

f) altele neprevăzute mai sus ( dulapuri în perete, mobilier, aragaz, sobe etc.)

........................................................................................................................................................................ .........................................................

3. Acest proces-verbal s-a întocmit astăzi.................................., în dublu exemplar, dintre care unul pentru locator şi unul pentru locatar.

Am predat,

Locator,

..........................................

Am primit,

Locatar,

..........................................

ANEXA B la Contractul de închiriere nr. ... din ...

FIŞA   DE   CALCUL

pentru stabilirea chiriei lunare a locuinţei deţinute de locatarul...........................

Nr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafaţa (m2)

Tarif (lei/m2)

Suma

(lei)

(col.2xcol.3)

0

1

2

3

4

1

Suprafaţa locuibilă care se calculează la tariful de bază

2

Reducerea de 15% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa locuibilă a camerelor situate la subsol sau în mansarde aflate direct sub acoperiş

3

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa locuibilă a locuinţei lipsite de instalaţii de apă, canal sau electricitate

4

Reducerea cu 10% a tarifului de bază ce se aplică la suprafaţa locuibilă a locuinţei construite din materiale inferioare, cum ar fi: paiantă, chirpici şi lemn

5

Total I (rând 1) - (rând 2+3+4)

6

Dependinţele locuinţei (bucătărie, cămară, baie, debara, oficiu, vestibul, culoar, verandă, chicinetă, antreu, tindă, closet, coridor, marchiză)

7

Alte dependinţe ale locuinţei (terasă acoperită, logie, boxă, pivniţă, beci, spălătorie, uscătorie şi alte dependinţe în folosinţă exclusivă, conform anexei nr. 1)

8

Total II (rând 5+6+7)

0

1

2

3

4

9

Curte şi grădină aferente locuinţei închiriate (cota-parte determinată proporţional cu suprafaţa locativă deţinută în exclusivitate de locatarul principal)

10

Total III (rând 8+9)

11

Majorare conform art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare

12

TOTAL CHIRIE:

Locator,

..........................................

Locatar,

..........................................

ANEXA C la Contractul de închiriere nr...............din..............

FIŞA

suprafeţei locative închiriate în:

municipiul (comuna, oraşul)...................................................., str..................................................................nr....., bl. ..., sc............., corp, situată la nivelul (etajul)1).........., ap...................., sectorul...................Judeţul......................................., având încălzire2)..........................................., apă curentă3) ..........................., canalizare4).................................................., instalaţie electrică5)..........................., construcţie din materiale inferioare6) ............................................................

Date privind locuinţa închiriată

Nr. crt.

Denumirea încăperii7)

Nivelul (etajul)

subsol

mansardă

Suprafaţă

- m2 -

In folosinţă comună

Folosinţă exclusivă

Suprafaţa curţii şi grădinii:

1) Subsol, etaj, mansardă, alte niveluri.

2) Centrală, sobă cu gaze, alte mijloace de încălzire.

3) In locuinţă, în curte, în stradă.

4) In locuinţă, în curte, în stradă.

5)  Da sau nu.

6)  Da sau nu.

7)  Cameră-hol, oficiu, baie, bucătărie, vestibul, cameră-WC, debara, antreu, tindă, culoar, boxă, garaj, magazie, şură, şopron, anexe gospodăreşti din mediul rural etc.

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Calitatea pe care o are în raport cu

titularul contractului de închiriere

Anul naşterii

Unitatea unde lucrează

Adresa unităţii

Salariul sau venitul

Locator,

..................................................

Locatar,

..................................................

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice

SITUAŢIA

unităţilor de cazare şi pregătire aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

Nr. crt.

Administratorul

Spaţii de cazare şi pregătire

Numărul de locuri

Total,

din

care:

Categoria

I

II

III

0

1

2

3

4

5

6

1.

Direcţia generală management logistic şi administrativ

Cămin în str. Paul Greceanu - Bucureşti

154

154

-

-

Baza de pregătire - Izvorani, judeţul Ilfov

40

40

-

-

Complex de agrement „Diana" - Saturn - Mangalia, judeţul Constanţa

416

416

-

-

Complex de agrement „Meridian" - Mamaia, judeţul Constanţa

670

382

288

-

Casă de odihnă - Snagov (vila nr. 4), judeţul Ilfov

8

8

-

-

Cămin în str. Luncşoara - Bucureşti

216

-

216

-

Baza de pregătire - Brădet, judeţul Argeş

56

56

-

-

Casa de odihnă - Şugaş-Băi, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

17

17

-

-

Complex de agrement „Turist" - Predeal, judeţul Braşov

47

47

-

-

Casa de odihnă „Piersicul" - Neptun, judeţul Constanţa

40

40

-

-

Complexul de odihnă şi recreere „Excelsior" - Braşov, judeţul Braşov

167

167

-

-

Club „Excelsior" al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Bucureşti

12

12

-

-

2.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Baza Sportivă „Dinamo" - Oradea, judeţul Bihor

4

-

-

4

3.

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

Casa de Cultură, Cămin „Sighetul" şi „Făina", judeţul Maramureş

30

-

11

19

Casă de odihnă - Mangalia, judeţul Constanţa

12

-

12

-

Centrul de Pregătire şi Cazare - Sulina, judeţul Tulcea

40

40

-

-

Centrul de Pregătire al Poliţiei de Frontieră Vârciorova, judeţul Mehedinţi

29

29

-

-

4.

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române

Baza de pregătire - Snagov, judeţul Ilfov

31

-

9

22

Baza de pregătire - Eforie Nord, judeţul Constanţa

12

-

12

-

Baza de pregătire „Codrului" - Buşteni, judeţul Prahova

10

-

10

-

Cămin „1 MAI" - Băile Felix, judeţul Bihor

14

-

14

-

5.

Inspectoratul General al Poliţiei Române

Cămin -Alba Iulia, judeţul Alba

44

-

44

-

Casă de odihnă - Oaşa, judeţul Alba

6

-

6

-

Cămin - Budeasa, judeţul Argeş

8

-

8

-

Baza sportivă Oradea, judeţul Bihor

11

-

-

11

0

1

2

3

4

5

6

Cămin - Braşov, judeţul Braşov

26

22

4

-

Spaţii de cazare Post Poliţie Poiana Braşov, judeţul Braşov

7

-

7

-

Locuinţă   de    intervenţie   Poliţia   Mangalia,   judeţul Constanţa

80

-

80

-

Cămin - Cluj-Napoca, judeţul Cluj

55

55

-

-

Spaţiu de cazare Post Poliţie alpin - Padina, judeţul Dâmboviţa

20

-

-

20

Cămin - Petroşani, judeţul Hunedoara

20

-

-

20

Cămin - Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

20

2

18

-

Spaţiu de cazare Post Poliţie - Geoagiu-Băi, judeţul Hunedoara

6

-

6

-

Spaţiu de cazare sediu al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Sălaj

4

-

-

4

Casă de oaspeţi - Zalău, judeţul Sălaj

8

-

-

8

Spaţiu de cazare Post Poliţie - Păltiniş, judeţul Sibiu

16

16

-

-

Baza de pregătire - Soveja, judeţul Vrancea

58

-

-

58

Cămin - Olăneşti, judeţul Vâlcea

11

-

11

-

Cămin sediu al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova

15

-

15

-

Spaţiu de cazare Post Poliţie - Bran, judeţul Braşov

6

-

6

-

Cămin - Poiana Braşov, judeţul Braşov

12

12

-

-

Cămin - Mamaia, judeţul Constanţa

8

8

-

-

Spaţii de cazare Şcoala Agenţi Poliţie „Vasile Lascăr" Câmpina

41

-

41

-

6.

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza"

Baza de pregătire - Vălenii de Munte, judeţul Prahova

22

-

-

22

7.

Clubul Sportiv „Dinamo" Bucureşti

Spaţii cazare sportivi - Braşov

72

-

-

72

Spaţii cazare sportivi - Bucureşti

132

-

-

132

NOTA: Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente unităţilor de cazare se face conform art. 54 din ordin.

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

DREPTURILE  ŞI OBLIGAŢIILE

persoanelor cazate în unităţile de cazare aflate în administrarea ministerului internelor şi reformei admninistrative

A. Drepturi

Persoanele cazate în unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative au următoarele drepturi:

a) să primească (de la cameristă sau recepţioneră) spaţiul repartizat în perfectă stare de curăţenie, corespunzător categoriei acestuia, începând cu ora 12,00;

b) să folosească dotările şi instalaţiile aferente pe tot timpul cât sunt cazate;

c)  să beneficieze de păstrarea obiectelor de valoare prin încredinţarea acestora serviciului recepţie;

d)   să  primească  chitanţă  pentru  orice  sumă  achitată personalului îndreptăţit a efectua încasări;

e)  să înscrie în condica de sugestii şi reclamaţii, aflată la recepţie, opinia personală în legătură cu calitatea serviciilor şi cu comportarea personalului;

f) să beneficieze de serviciile asigurate de recepţie privind efectuarea unor convorbiri telefonice, transmiterea unor mesaje, trezirea la ore prematinale, obţinerea unor informaţii diverse etc.

B. Obligaţii

Persoanele cazate în unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative au următoarele obligaţii:

a)  să se prezinte la serviciul recepţie pentru atribuirea spaţiului solicitat;

b) să prezinte documentele de legitimare solicitate;

c)  să primească spaţiul repartizat şi să verifice dotarea, starea de curăţenie şi tehnică a dotărilor, iar în cazul în care constată defecţiuni ale obiectelor de mobilier sau ale instalaţiilor sanitare să informeze imediat îngrijitorul;

d) să respecte ordinea interioară şi să păstreze liniştea;

e) să folosească în aşa fel aparatele de radio, casetofoanele, televizoarele, încât să nu deranjeze celelalte persoane cazate;

f) să nu introducă şi să nu depoziteze în camere materiale inflamabile, explozive, toxice sau urât mirositoare;

g) să nu degradeze mobilierul, lenjeria sau celelalte dotări;

h) să nu circule pe holuri în ţinută indecentă;

i) să nu folosească aparate de gătit sau de încălzit, altele decât cele din dotarea încăperilor;

j) să respecte regulile de prevenire şi stingere a incendiilor;

k) să nu schimbe aranjamentul mobilierului şi obiectelor de inventar din dotarea încăperilor;

l) să folosească în mod corespunzător instalaţiile sanitare, iar la plecarea din cameră să închidă robinetele de apă (gaze) şi să stingă luminile;

m) să anunţe imediat camerista sau recepţionera de serviciu despre orice defecţiune constatată, în vederea remedierii ei cât mai rapid;

n) să anunţe la recepţie, până la ora 12,00 a zilei respective, intenţia de a prelungi şederea sau de a scurta perioada de cazare;

o) să elibereze camera până la ora 12,00 a ultimei zile de cazare;

p) să achite, înainte de a părăsi locul de cazare, costul serviciilor de care a beneficiat (convorbiri telefonice), conform tarifelor stabilite;

q) la părăsirea temporară a camerei să predea la recepţie cheia, iar la plecarea definitivă să anunţe camerista sau recepţia pentru predarea inventarului camerei;

r) să respecte regulile stabilite de către administratorul imobilului cu privire la accesul şi cazarea animalelor de însoţire (câini, pisici etc);

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A   PERSOANELOR   CAZATE

Camera nr.......

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Gradul

profesional

/militar

Unitatea

Nr.

ordinului de serviciu şi legitimaţiei

Seria si nr. B.I./C.I.

Scopul sosirii

Am luat cunoştinţă

despre inventarul

camerei

Cazare (data)

Nr. de zile

Tarif pe zi

Suma

totală de

plată

Nr.

chitanţei cu care s-a încasat suma

Sosire

Plecare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ANEXA Nr. 7 la normele metodologice

METODOLOGIE

de stabilire şi aprobare a tarifelor pentru unităţile de cazare aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

Art. 1. - (1) Unităţile de administrare vor asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente unităţilor de cazare, pe bază de bugete de venituri şi cheltuieli întocmite în acest scop.

(2) Pentru locurile de cazare, baza de calcul din prezenta metodologie este orientativă, aceasta putând fi completată cu cheltuieli specifice de întreţinere a respectivelor locaţii.

Art. 2. - (1) Locurile de cazare sunt diferenţiate pe categorii de confort în conformitate cu criteriile de clasificare cuprinse în anexa nr. 7A la prezenta metodologie.

(2) Incadrarea în categoriile de confort a locurilor de cazare se face de către o comisie de clasificare, printr-un proces-verbal, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7 B la prezenta metodologie. Un exemplar din procesul-verbal se înaintează pe cale ierarhică la Direcţia generală management logistic şi administrativ, împreună cu planurile orizontale privind dispunerea camerelor.

Art. 3. - (1) Tarifele de cazare se stabilesc de către unităţile de administrare, prin întocmirea unor baze de calcul care cuprind toate cheltuielile efectuate (energie electrică, apă, canal, salubritate, reparaţii la clădiri, prestări de servicii etc), la care se vor aplica următorii coeficienţi de confort: 0,70 - pentru camerele categoria a III-a; 1,00 - pentru camerele de categoria a II-a; 1,50 - pentru camerele de categoria I; 2,26 - pentru apartamentele de categoria I (modelul este prezentat în anexa nr. 7 C la prezenta metodologie).

(2) Bazele de calcul vor fi vizate pentru control financiar preventiv de către organele financiare proprii şi vor fi aprobate de către şeful unităţii de administrare.

Art. 4. - Tarifele pentru locurile de cazare vor fi actualizate ori de câte ori se impune efectuarea unor modificări ale elementelor de cheltuieli din structura acestora, în baza prevederilor actelor normative în vigoare, dacă rezultă diferenţe în plus sau în minus de minimum 5% faţă de ultima valoare a tarifului.

ANEXA Nr. 7A la metodologie

CRITERII   DE   CLASIFICARE

pe categorii de confort

X=criteriu obligatoriu

Nr. crt.

Criteriu minimal de clasificare

Categoria de confort

I

II

III

1.

CRITERII PRIVIND CONSTRUCŢIILE, ŞI SPAŢIILE DE FOLOSINŢĂ COMUNĂ

- Spaţiu corespunzător dotat pentru serviciul de recepţie

X

X

-

- Asigurarea servirii micului dejun la popotă

X

-

-

- Oficii pentru cameriste pe fiecare etaj sau unul la mai multe etaje

X

X

-

- Cabine telefonice sau cel puţin un telefon în hol la dispoziţia persoanelor cazate

X

X

-

- Incălzire centrală

X

-

-

- Ascensoare la clădirile cu mai mult de 4 etaje

X

X

X

- Holurile, culoarele şi scările vor fi dotate cu covoare-mochetă, tablouri, plante şi alte elemente decorative (scările placate cu marmură pot fi fără covoare)

X

X

-

- Holurile vor avea fotolii, măsuţe, scrumiere cu picior, vase cu flori etc.

X

X

-

- Materialele p.s.i. conform normativelor

X

X

X

2.

CRITERII PRIVIND LOCURILE DE CAZARE

- Numărul maxim de paturi într-o cameră

1-3

3

-

- Incăperi comune

-

-

X

- Spaţiile dispun de grup sanitar propriu, cadă sau cuvă cu duş, lavoar, W.C. în procent de: (camerele din căminele existente pot fi încadrate la categoria I şi în cazul în care nu dispun de grupuri sanitare proprii)

100%

"

"

- Apartamentele şi garsonierele sunt prevăzute cu grupuri sanitare cu cadă

X

-

-

- Camerele fără grup sanitar propriu vor avea apă curentă, rece şi caldă (secţiile de categoria a III-a pot funcţiona fără apă caldă)

X

X

X

- Pentru camerele fără grup sanitar propriu vor funcţiona grupuri sanitare comune, separate pe sexe, astfel:

- sală de baie sau duş pentru maximum 15 paturi

X

X

X

- cabina W.C. pentru maximum 10 paturi sau cel puţin una la etaj

X

X

X

3.

ALTE CRITERII (SERVICII etc.)

- Parcări în apropierea clădirii în care se asigură cazarea

X

-

-

- Asigurarea desfacerii de ziare, reviste, ilustrate, articole de strictă necesitate. Unul-două cotidiene din presa centrală sau locală vor sta gratuit la dispoziţia persoanelor cazate.

X

-

-

NOTA:

Analiza dispunerii camerelor în ansamblul clădirii se va face folosindu-se planuri orizontale.

ANEXA Nr. 7 B la metodologie

Văzut

Şeful unităţii,

....................................................

PROCES-VERBAL

Nr..........din.......

al Comisiei de clasificare a....................................

Incheiat astăzi,........................................................................

Comisia de clasificare constituită în conformitate cu Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobate prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 538/2008 şi cu O.Z.U./D.Ş.U. nr............din............al............., am verificat la faţa locului spaţiile de cazare din................., situat în str..........................................nr.........., nr. cadastru...................., şi am constatat următoarele:

1......................................................menţionat îndeplineşte criteriile de clasificare corespunzătoare categoriei............. (spaţiul de cazare)

2. Incadrarea fiecărui spaţiu de cazare (cameră, apartament, garsonieră) este cea prevăzută în fişa-anexă care a fost analizată şi însuşită de comisie (se vor menţiona felul spaţiului de cazare, categoria, etajul şi nr. camerei etc).

3. Alte menţiuni (capacitatea totală de cazare etc.).......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal.

Comisia de clasificare

Preşedinte,

....................................................

Membri,

....................................................

NOTA: Un exemplar din procesul-verbal se înaintează pe cale ierarhică la Direcţia generală management logistic şi administrativ, împreună cu planurile orizontale privind dispunerea camerelor.

ANEXA Nr. 7 C la metodologie

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Unitatea

Nr.................din.................

Aprob

Şeful unităţii,

....................................................

BAZA   DE   CALCUL

privind stabilirea tarifului pentru cazarea temporară a cadrelor în locurile de cazare, situate în.............., str........................nr............., nr. cadastru.........

1. ENERGIE ELECTRICĂ

a) iluminat

.........becuri x.........Wx.........ore/zi =..........Wh/zi =...............kW/zi

.............kWh/zi x............lei/kWh =..............lei/zi

...........lei/zi:.............nr. persoane cazate =...........lei/zi/persoană

b) alţi consumatori

............ kWh/lună x..............lei/kWh =..............lei/lună

...............lei/lună: 30 de zile =................lei/zi

................lei/zi :.............nr. persoane cazate =............. lei/zi/persoană

- Se vor include şi cheltuielile pentru abonamentele la radio, telefon şi cablu tv.

Total articol =.............lei/zi/persoană

2. ÎNCĂLZIREA SPATIILOR. ASIGURAREA APEI CALDE SI RECI. CANALIZARE. SALUBRITATE

a) încălzirea spaţiilor

Calculul s-a făcut pentru o cameră cu.....paturi, cu baie şi hol, radiatoare tip......nr. elemenţi x.......Kcal/h/element = ...........Kcal/h

Stabilirea consumului pe întreaga perioadă de încălzire s-a făcut conform normativelor în vigoare.

..............Gcal/an

..............Gcal/an : nr. persoane =...........Gcal/an/persoană

..............Gcal/an/persoană: 180 zile x...........lei/Gcal =..........lei/zi/persoană

b) consumul de apă rece şi caldă, STAS nr. 1.478/1991

S-a luat în calcul un consum mediu zilnic de apă/persoană de........litri, din care........litri apă caldă cu t = 50° C pe întreaga perioadă a anului.

Costul energiei pentru preparat apă caldă:

..........litri x (50° C - 15° C) =............ Kcal/zi/persoană = Gcal/zi/persoană

...........Gcal/zi/persoană x............lei/Gcal =............lei/zi/persoană

Costul apei menajere, inclusiv costul pentru apă-canal:

...........litri/zi x 365 de zile =..........litri/an =..........m3/an

...........m3/an x.........lei/m3 =...........lei/an/persoană

.........lei/an/persoană:365 de zile =..........lei/zi/persoană

Costuri cu salubritatea:

.........lei/lună: 30: nr. persoane =.......lei/zi/persoană

Total articol =.............lei/zi/persoană

3.  CHELTUIELI MATERIALE CU ÎNTREŢINEREA SPAŢIILOR

- suprafaţă cameră =..........m2;

- suprafaţă dependinţe (hol, băi, scări, recepţie etc.) =..........m2;

- număr de persoane cazate =..........;

- suprafaţa luată în calcul pentru o persoană:...........m2/persoană;

- contravaloarea materialelor de curăţenie, conform normelor, este de aproximativ................lei/m2/an.

.............m2/persoană x.............lei/m2 /an =...........lei/an/persoană

.............lei/an/persoană: 365 de zile...........lei/zi/persoană

Total articol =...........lei/zi/persoană

4.  ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII

S-au luat în calcul lucrările de zugrăveli şi vopsitorii care se execută periodic la spaţiile respective conform Ordinului ministrului de interne şi reformei administrative nr..........:

a) zugrăveli

..............m2x.............lei/m2 =..........lei/an

..............lei/an: 365 de zile =..............lei/zi

............lei/zi:.............persoane =...........lei/zi/persoane

b) vopsitorii

...............m2x..........lei/m2 =...........lei/an

...............lei/an: 365 de zile =.............lei/zi

...............lei/zi:............persoană =...............lei/zi/persoană

c) reparaţii instalaţii, jgheaburi, burlane, acoperiş, tâmplărie etc.

total cheltuieli/an : 360 de zile: nr. persoane =............lei/zi/persoană

Total articol =...........lei/zi/persoană

5.  SPĂLAT LENJERIE PAT

S-au prevăzut: două pături;

două cearşafuri;

două prosoape;

o pernă;

o faţă de pernă.

Lenjeria se spală de.....ori/lună.

........kg x.......lei/kg x.........spălări/lună =........lei/lună/persoană

.........lei/lună/persoană: 30 de zile =..........lei/zi/persoană

Se vor evidenţia şi cheltuielile pentru spălat covoare şi perdele.........lei/zi/persoană.

Total capitol =............lei/zi/persoană

6.  MOBILIER SI MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR

Contravaloarea uzurii mobilierului şi materialelor de natura obiectelor de inventar din spaţiile de cazare:

- pentru mobilier, tablouri, perdele, draperii, covoare, decoraţiuni interioare:

............lei*):.......luni**) =.........lei/lună

........lei/lună: 30 de zile =..........lei/zi

...........lei/zi:.........nr. persoane =.............lei/zi/persoană

- pentru televizoare, aparate video, lustre, aplice etc:

...............lei: 72 de luni =..........lei/lună

.............lei/lună: 30 de zile =.........lei/zi

............lei/zi:.........nr. persoane =..........lei/zi/persoană

Total capitol =............lei/zi/persoa

7.  CHELTUIELI CU PERSONALUL

A.  Funcţionari publici cu statut special

Salarii:

- nr. personal =........;

- salarii lunare brute =.......lei;

- salarii zilnice brute =.......lei / lună: nr. personal: nr. mediu lunar al zilei lucrătoare =........lei/zi/persoană.

Contribuţii sociale ale unităţii:

- contribuţia lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate =..........lei;

- contribuţia zilnică =.......lei/lună: nr. personal: nr. mediu lunar al zilelor lucrătoare =.............lei/zi/persoană.

Hrană:

- cheltuieli lunare =.......lei;

- cheltuieli zilnice = lei/lună: nr. personal: 30 de zile =.......lei/zi/persoană.

Echipare:

- cheltuieli anuale =.......lei;

- cheltuieli zilnice = lei/an: nr. personal: 365 de zile =.......lei/zi/persoană.

Contravaloare transport pentru concediu de odihnă:

- cheltuieli anuale =.......lei;

- cheltuieli zilnice = lei/an: nr. personal: 365 de zile =.......lei/zi/persoană.

TOTAL A. cheltuieli zilnice pe persoană cazată = (salarii + contribuţii sociale + hrană + echipare + transport): nr. persoane =.........lei/zi/persoană.

B. Cadre militare

Venituri din soldă:

- nr. personal =........lei;

- venituri lunare brute =.......lei;

- venituri zilnice brute =.......lei/lună: nr. personal: 30 de zile = ...lei/zi/persoană.

Contribuţii sociale ale unităţii:

- contribuţia lunară la fondul asigurărilor sociale de sănătate =..........lei;

- contribuţia zilnică =.......lei/lună: nr. personal: 30 de zile =.........lei/zi/persoană.

Hrană:

- cheltuieli lunare =.......lei;

- cheltuieli zilnice = lei/lună: nr. personal: 30 de zile =.......lei/zi/persoană.

Echipare:

- cheltuieli anuale =.......lei;

- cheltuieli zilnice = lei/an: nr. personal: 365 de zile =.......lei/zi/persoană.

Contravaloare transport pentru concediu de odihnă:

- cheltuieli anuale =.......lei;

- cheltuieli zilnice = lei/an: nr. personal: 365 de zile =.......lei/zi/persoană.

TOTAL B. cheltuieli zilnice pe persoană cazată = (venituri din soldă + contribuţii sociale + hrană + echipare + transport): nr. persoane =.........lei/zi/persoană.

*) Suma valorilor mijloacelor fixe şi a materialelor de natura obiectelor de inventar care au aceeaşi durată normală de folosinţă conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe şi catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, specific Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, întocmit în baza Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005.

**) Durata normală a bunurilor însumate.

C. Soldaţi şi gradaţi voluntari

Venituri din soldă:

- nr. personal =........lei;

- venituri lunare brute =.......lei;

- venituri zilnice brute =.......lei/lună: nr. personal: 30 de zile = ... lei/zi/persoană.

Contribuţii sociale ale unităţii:

- contribuţia lunară la Fondul asigurărilor sociale de sănătate =..........lei;

- contribuţia lunară la Fondul asigurărilor sociale de stat =..........lei;

- contribuţia lunară la Fondul de şomaj: =..........lei.

Contribuţii sociale zilnice = (1+2+3) lei/lună: nr. personal: 30 de zile = ... lei/zi/persoană.

Hrană:

- cheltuieli lunare =.......lei;

- cheltuieli zilnice = lei/lună: nr. personal: 30 de zile =.......lei/zi/persoană.

Echipare:

- cheltuieli anuale =.......lei;

- cheltuieli zilnice = lei/an: nr. personal: 365 de zile =.......lei/zi/persoană.

Contravaloare transport pentru concediu de odihnă:

- cheltuieli anuale =.......lei;

- cheltuieli zilnice = lei/an: nr. personal: 365 de zile =.......lei/zi/persoană.

TOTAL C. cheltuieli zilnice pe persoană cazată = (venituri din soldă + contribuţii sociale + hrană + echipare + transport): nr. persoane =.........lei/zi/persoană.

D.  Personal contractual

Salarii:

- număr personal =.............lei;

- salarii lunare brute =.........lei;

- salarii zilnice brute =.........lei.

Contribuţii sociale ale unităţii:

- contribuţia lunară la Fondul asigurărilor sociale de sănătate =.............lei;

- contribuţia lunară la Fondul asigurărilor sociale de stat =.............lei;

- contribuţia lunară la Fondul de şomaj =.............lei;

- contribuţia lunară la Fondul pentru accidente de muncă şi boli profesionale =.............lei.

Contribuţii sociale zilnice = (1+2+3+4) lei/lună: nr. persoane: 30 de zile =.............lei/zi/persoană.

TOTAL D. cheltuieli zilnice pe persoană cazată = (salarii + contribuţii sociale): nr. persoane cazate = ....... lei/zi/persoană.

TOTAL CAP. 7 = TOTALA. + TOTAL B. + TOTAL C. + TOTAL D. =......lei/zi/persoană.

RECAPITULATIE

Costul unui loc de cazare pe zi:

CAPITOL: 1 =...................lei/zi/persoană.

CAPITOL: 2 =...................lei/zi/persoană.

CAPITOL: 3 =...................lei/zi/persoană.

CAPITOL: 4 =...................lei/zi/persoană.

CAPITOL: 5 =...................lei/zi/persoană.

CAPITOL: 6 =...................lei/zi/persoană.

CAPITOL: 7 =...................lei/zi/persoană.

...................lei/zi/persoană.

...................lei/zi/persoană/perioada de încălzire.

.......lei/zi/persoană x coef. categ. de conf. (1,00; 1,50; 2,26; 0,70) =...................lei/zi/persoană.

Intocmit

Vizat

Pentru control financiar preventiv

Şeful organului financiar al unităţii,

..............................................................

ANEXA Nr. 8 la normele metodologice

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA......................

Nr.................din.............

LISTA   NOMINALĂ

a persoanelor cazate, prevăzute la art. 42 lit. b) din ordin, care au beneficiat de reducerea tarifului

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Nr. dosar de pensie

Persoane cazate

Tarif zilnic/ persoană

Perioada de cazare

(nr. de zile)

Total cheltuieli de cazare (7=3x5x6)

Suma achitată

Diferenţă de recuperat

(9=7-8)

Nr.

Calitatea*)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Conducătorul unităţii,

......................................................

*) Se completează, după caz, cu:

- „titular şi soţ/soţie";

- „titular";

- „sot/sotie".

ANEXA Nr. 9 la normele metodologice

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA (ordonator de credite)

Nr............din.....................

RAPORT

pentru obţinerea aprobării de disponibilizare a unui imobil în vederea închirierii lui

1.  Date de identificare:

- adresa completă şi exactă a imobilului devenit disponibil;

- numărul de cadastru la care este înregistrat;

- baza legală de deţinere;

- caracteristicile tehnice ale imobilului;

- caracteristicile tehnice ale părţii de imobil devenite disponibilă;

- plan de situaţie cu reliefarea zonei disponibilizate;

- planuri orizontale ale suprafeţelor devenite disponibile.

2.  Motivarea disponibilizării:

- documentul în baza căruia s-au produs modificări ale domeniului de activitate care determină disponibilizarea;

-  indicarea documentelor care atestă că imobilul nu mai este necesar celorlalte unităţi ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.

3.  Justificarea necesităţii închirierii:

- descrierea activităţilor care se pot desfăşura în imobilul disponibilizat;

- argumentarea necesităţii sau utilităţii organizării activităţilor respective.

Şeful unităţii,

(ordonator de credite)

.......................................................

Locţiitor pentru logistică,

(similar)

.......................................................

ANEXA Nr. 10 la normele metodologice

SITUAŢIA

spaţiilor închiriate la data de.......................

Nr. crt.

Datele de identificare a spaţiului închiriat

Caracteristicile tehnice

Denumirea chiriaşului

Tariful lunar (lei/euro)

Suma reţinută de unitate

(lei/euro)

Suma utilizată (lei/euro)

Modul de utilizare

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

NOTA:

1. Se trec adresa imobilului, datele de identificare a construcţiei (numărul din evidenţa de cadastru).

2. Se trec caracteristicile tehnice (suprafeţele) prevăzute în contractul de închiriere perfectat.

3.  Se trece denumirea locatarului, iar pentru prima dată când acesta este menţionat în situaţie se specifică şi procedura în urma căreia a fost desemnat câştigător (licitaţie publică cu strigare sau prin negociere).

4. Se trec valorile din contractul perfectat.

5. Se trece suma reţinută de către unitatea de administrare, pentru perioada de la începutul anului până la data raportării.

6. Se trece valoarea lucrărilor decontate din suma trecută în coloana 5.

7.  Se trec natura lucrărilor executate şi locul unde au fost realizate (de exemplu: zugrăveli şi vopsitorii interioare la construcţia.......).

8. Se trec date şi informaţii suplimentare, prin care să se clarifice unele aspecte prezentate în celelalte coloane.

ANEXA Nr. 11 la normele metodologice

FIŞA   DE   DATE  A ACHIZIŢIEI

Denumirea unităţii..............................................................

Cod fiscal..........................................................................

Adresa .............................................................................

Număr de telefon, telex, fax, e-mail....................................

Date referitoare la spaţii

Obiectul contractului de închiriere îl constituie închirierea  ..........................................................................................................................................,

                                                                                      (un imobil, un pavilion,............încăperi cu o suprafaţă utilă de.............dintr-un pavilion)

situat în ........................................................................................................................................................................ ...........................................

                                                                                      (localitatea, adresa, str. nr.)

Spaţiile care vor fi închiriate........................................................................................................................................................................................,

(Se menţionează în mod detaliat toate caracteristicile tehnice şi funcţionale, utilităţile asigurate, precum şi orice alte informaţii care ar putea prezenta importanţă pentru ofertanţi.)

In baza prezentelor norme metodologice, spaţiile pot fi vizionate în fiecare zi lucrătoare, între orele........., cu condiţia ca această intenţie să fie comunicată în prealabil (persoana şi posibilităţile de contact) ..................................................................................................................................,pentru a se permite accesul.

Date referitoare la organizarea activităţilor

In spaţiile închiriate se pot organiza activităţi  .............................................................................................................................................................,

                                                                                                                             (detalierea naturii acestora)

în următoarele condiţii:.............................................................................................................................................................................................

(Se detaliază condiţiile impuse de specificul fiecărei activităţi, obligativitatea de a nu se perturba buna desfăşurare a celorlalte activităţi specifice unităţii, interdicţia ca spaţiile să fie închiriate pentru: fabricarea, depozitarea sau comercializarea băuturilor alcoolice sau produselor periculoase, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt izolate sau au destinaţia respectivă din construcţie, ori desfăşurarea unor activităţi care pot afecta imaginea instituţiei, clauzele specifice activităţii de protecţie internă, elaborate cu consultarea structurii de protecţie internă a unităţii de administrare şi altele.)

Preţul minim de pornire a licitaţiei este de.................lei/lună.

Pragurile de licitare sunt de câte   ....................................................................................................................................lei.

                                                                                  (valoric între 5 şi 35% din preţul de pornire)

Condiţii de participare la licitaţie

Persoanele care sunt interesate să participe la licitaţie trebuie să depună la registratura unităţii din......................., până la data de...................., un dosar care să conţină:

1. Confirmarea scrisă de participare la licitaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 A.

2.  Documentul din care să rezulte că a depus garanţia de participare

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de..........................(cuantum de 5% din preţul de pornire al licitaţiei) şi poate fi constituită prin scrisoare de garanţie bancară, varsaminte în numerar la casieria unităţii de administrare sau ordin de plată în contul acesteia, confirmat prin extras de cont.

Sumele depuse ca garanţie de participare se înapoiază, în termen de 3 zile de la semnarea contractului cu ofertantul câştigător, participanţilor necâştigători sau celor care nu s-au prezentat.

3.  Documentele doveditoare a eligibilităţii ofertantului

Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, ofertanţii trebuie să prezinte, după caz, următoarele documente:

a) persoanele juridice:

- certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autorităţile competente);

- acte din care să rezulte că au dreptul de a desfăşura activitatea propusă (certificat emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă camera de comerţ şi industrie naţională sau teritorială);

b) persoanele fizice:

- extrasul din registrul de rol de la administraţia financiară de pe raza căreia acestea domiciliază, din care să rezulte că nu au datorii către stat;

- documente din care să rezulte calificarea în meseria pentru a cărei activitate închiriază spaţiul respectiv. Neîndeplinirea condiţiilor minime de eligibilitate sau nedepunerea garanţiei de participare atrage eliminarea necondiţionată a ofertantului din licitaţie.

4. Proiectul contractului de închiriere (anexa nr. 11 B) semnat pe fiecare pagină pentru a se confirma acceptarea clauzelor contractuale

5. Alte documente (pe care unitatea de administrare le consideră necesare pentru a dovedi capacitatea ofertantului de a organiza activitatea propusă încă din această fază - recomandări, atestate de calitate, structura preţurilor propuse la principalele bunuri a fi comercializate -, detalierea activităţii propuse de ofertant pentru evaluarea implicaţiilor asupra celorlalte sectoare din imobil - liste de utilaje, consumuri normate preliminate etc.)

Desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare

Atribuirea contractului de închiriere se derulează în urma unei proceduri de licitaţie publică cu strigare, organizată în data de.................ora................., la sediul unităţii contractante.

Licitaţia se desfăşoară la locul, data şi ora stabilite dacă, până la termenul-limită de depunere a ofertelor, au fost depuse cel puţin 3 oferte, iar la data respectivă se prezintă cel puţin 2 ofertanţi.

In situaţia în care nu este îndeplinită această cerinţă, licitaţia se repetă.

Comisia de evaluare procedează la legitimarea reprezentanţilor ofertanţilor pe baza actului de identitate şi a delegaţiei şi verifică documentele solicitate.

Licitaţia propriu-zisă se poate desfăşura dacă două oferte sunt corespunzătoare fişei de date a achiziţiei, în caz contrar procedura repetându-se.

Preşedintele comisiei de evaluare anunţă preţul iniţial de închiriere de la care porneşte strigarea, cu precizarea pragurilor de licitare stabilite.

Licitaţia se desfăşoară prin strigări care se vor repeta de 3 ori pentru fiecare prag de licitare.

Adjudecarea se face în favoarea aceluia care la cea din urmă strigare a oferit preţul cel mai mare, aceasta fiind materializată în hotărârea comisiei de evaluare.

După anunţarea verbală a câştigătorului de către preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor, licitaţia se declară închisă şi se semnează procesul-verbal de către membrii comisiei şi de către reprezentanţii participanţilor.

In termen de 48 de ore de la închiderea procedurii, hotărârea comisiei de evaluare se comunică, în scris cu confirmare de primire, atât ofertantului câştigător, cât şi celor care nu au adjudecat licitaţia.

In comunicarea către ofertantul câştigător se vor specifica locul şi data la care este invitat pentru încheierea contractului.

Orice ofertant care participă la licitaţie poate să înainteze o contestaţie la şeful unităţii de administrare, în termen de 24 de ore de la desfăşurarea licitaţiei.

Contestaţiile vor fi verificate şi soluţionate în termen de 4 zile lucrătoare de la data depunerii, iar rezultatul va fi în comunicat în scris contestatarului.

In situaţia în care contestatarul nu este mulţumit de răspunsul primit, acesta poate ataca în justiţie, în maximum 30 de zile de la data primirii rezoluţiei motivate privind contestaţia.

Date privind perceperea contractului de închiriere

Contractul de închiriere se perfectează în maximum 5 zile lucrătoare de la data stabilirii ofertantului câştigător.

In situaţia în care persoana câştigătoare renunţă sau nu se prezintă în termenul stabilit pentru perfectarea contractului, pierde garanţia depusă, iar contractul se încheie cu participantul care a licitat al doilea preţ ca valoare sau se va repeta licitaţia, după caz.

Până la perfectarea contractului, ofertantul desemnat câştigător va prezenta o scrisoare de garanţie bancară pentru buna desfăşurare a contractului, eliberată de către o bancă de pe teritoriul României, agreată de unitatea de administrare, prin care să se certifice existenţa unui depozit în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite în urma procedurii.

Depozitul din care unitatea de administrare poate reţine sume de bani pentru neexecutarea obligaţiilor chiriaşului, inclusiv penalităţi de întârziere, se constituie pentru durata închirierii, se actualizează trimestrial în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României şi se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilităţii contractului.

Durata contractului de închiriere poate fi de până la 5 ani, cu posibilitatea de prelungire a acesteia, o singură dată, cu maximum aceeaşi perioadă, la solicitarea scrisă a chiriaşului, făcută cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare.

Atunci când nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative impun eliberarea spaţiului închiriat, aceasta se va produce în termen de 30 de zile de data notificării acesteia de către unitatea care a perfectat contractul de închiriere.

ANEXA Nr. 11A

OFERTANTUL................înregistrat la sediul unităţii de administrare

                                         nr...........din...........

Către   ........................................................................................................................................................................ ..............................................

                                                                     (denumirea unităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a anunţului apărut în................., numărul.............din data de................., privind organizarea procedurii de licitaţie publică cu strigare în vederea atribuirii contractului de închiriere pentru spatiile din.................................

Noi   ....................................................................................................................................... vă transmitem alăturat următoarele:

                                                            (denumirea ofertantului)

- documentul (tip, serie/nr, emitent) ................................................................privind garanţia de participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;

- documentul (tip, serie/nr, emitent) ......................................................................................din care rezultă că avem dreptul de a desfăşura activitatea de.........................................;

- documentele (tip, serie/nr, emitent)  ............................................................şi (tip, serie/nr, emitent) ............................... privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată către stat;

- proiectul contractului de închiriere semnat şi/sau ştampilat;

- alte documente.

Am luat cunoştinţă despre condiţiile stabilite prin instrucţiunile pentru ofertanţi şi vă facem cunoscut că acceptăm preţul minim de pornire şi pragul de licitare şi vom participa la licitaţia publică cu strigare organizată de către dumneavoastră în data..............., ora.............., la sediul din (adresa)  .................................

Cu stimă,

Ofertant,

...............................................................

                                                                

Data completării......................................

ANEXA Nr.11B

CONTRACT   DE  ÎNCHIRIERE

Nr.............din...................

I.  Părţile contractante

Art. 1. -Intre (unitatea de administrare) ............................................................................., cu sediul în......................., reprezentată prin...................., şef...........................funcţia............................, în calitate de locator, şi (câştigătorul procedurii) ......................................................................., cu sediul în..........................., reprezentată prin.............................., funcţia...................................., în calitate de locatar, în baza Hotărârii Guvernului nr. 828/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a închiria imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului, şi a Hotărârii Guvernului nr................s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Obiectul contractului este procurarea folosinţei spaţiilor (imobil, parte de imobil, teren, construcţie, număr de încăperi cu suprafaţa) ........................................................................................, situate în (datele de identificare a spaţiului închiriat) .....................................................................................

Art. 3. - Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal anexat, care face parte din prezentul contract.

Art. 4. - Spaţiile preluate prin contract de închiriere vor fi utilizate pentru organizarea activităţii de (se trece activitatea pentru care au fost închiriate spaţiile) ..........................................................................................................................................

III.  Termenul

Art. 5. -Termenul închirierii este de 5 ani cu începere de la data procesului-verbal menţionat la art. 2.

Art. 6. - Contractul poate fi reînnoit la solicitarea scrisă a chiriaşului, făcută cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare.

IV.  Preţul

Art. 7. - Valoarea contractului pentru folosirea obiectului închirierii este de .... lei, reprezentând..............euro, la cursul valutar stabilit de Banca Naţională a României pentru data de (ziua încheierii contractului) ........................................................................................................

V.  Plata chiriei

Art. 8. - Plata chiriei lunare, reprezentând a douăsprezecea parte din valoarea în euro a contractului, se face în lei, la cursul valutar stabilit de Banca Naţională a României pentru ziua anterioară achitării, cel mai târziu în 3 zile de la expirarea lunii pentru care se face plata.

Art. 9. - Plata chiriei se face prin conturile:

Contul locatorului nr......., deschis la Banca..........

Contul locatarului nr......., deschis la Banca..........

sau la casieria unităţii, în cazul locatarului persoană fizică.

Art. 10. - Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.

Art. 11. - Neplata chiriei pentru două luni consecutive atrage rezilierea contractului de închiriere, sumele datorate, inclusiv pentru penalizări, urmând a fi reţinute de către locator din depozitul special constituit de către locatar la o bancă comercială de pe teritoriul României, agreată de părţi.

Art. 12. - Depozitul constituit pentru buna desfăşurare a contractului, în cuantum de 3 ori valoarea chiriei lunare stabilite, se actualizează trimestrial în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României şi se restituie în maximum 45 de zile de la încetarea valabilităţii contractului.

VI.  Obligaţiile locatorului

Art. 13. - Locatorul se obligă:

a) să predea spaţiile cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de funcţionare;

b) să controleze modul în care spaţiul închiriat este folosit şi întreţinut de către locatar;

c)  să ia măsuri pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă, în exploatare şi funcţionalitate a clădirii în care se află spaţiile închiriate;

d) să întreţină în bune condiţii elementele de rezistenţă ale clădirii şi elementele exterioare ale acesteia (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, scări exterioare), executând lucrări de intervenţii care nu sunt în sarcina locatarului;

e) să întreţină în bune condiţii instalaţiile proprii clădirii;

f) să asigure folosinţa bunului închiriat pe toată durata contractului;

g) să notifice locatarului necesitatea eliberării spaţiilor, cu 30 de zile înainte de aceasta;

h) să fie de acord cu restituirea, în maximum 45 de zile de la încetarea valabilităţii contractului, a depozitului constituit pentru buna desfăşurare a contractului.

VII.  Obligaţiile locatarului

Art. 14. - Locatarul se obligă:

a) să folosească bunul închiriat conform destinaţiei care rezultă din contract;

b) să comunice, cu cel puţin 30 de zile înainte, data eliberării spaţiului închiriat şi să îl restituie, pe bază de proces-verbal, în stare de folosinţă, ţinându-se seama de starea în care a fost preluat;

c) să nu înstrăineze, subînchirieze sau să dea în folosinţa altor persoane spaţiul închiriat;

d) să elibereze spaţiului închiriat în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia de către unitatea de administrare, atunci când nevoile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative impun acest lucru;

e)  să actualizeze trimestrial, în funcţie de raportul leu/euro stabilit de Banca Naţională a României, depozitul constituit pentru buna desfăşurare a contractului;

f)  să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii la spaţiile şi instalaţiile din folosinţă exclusivă [acestea se pot detalia după cum urmează:

la construcţii se vor executa reparaţii, înlocuiri, refaceri, după caz, la zugrăveli şi vopsitorii interioare şi exterioare, inclusiv tencuieli; învelitori; jgheaburi; burlane; tâmplărie interioară şi exterioară; pardoseli şi placaje; sobe şi coşuri; pavaje; transformări impuse de activitatea specifică locatarului;

la instalaţiile de încălzire se vor executa înlocuiri şi întreţineri la radiatoare şi conductele de legătură, mai puţin la coloane; curăţarea şi repararea sau înlocuirea grătarelor şi elementelor la cazane, a arzătoarelor sau injectoarelor; curăţarea rezervoarelor de combustibili; rebobinarea motoarelor electrice;

la instalaţiile sanitare se vor executa reparaţii sau înlocuiri ale robinetelor, conductelor de alimentare şi tuburilor de scurgere, obiectelor sanitare;

- la instalaţiile electrice se vor executa revizii, reparaţii sau înlocuiri ale părţilor componente ale instalaţiei, inclusiv tablouri electrice;

- repararea sau înlocuirea instalaţiilor speciale (frigorifice, iluminat exterior, ventilaţie, ascensor etc);

- curăţarea jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curţilor, platformelor de gunoi sau desfundarea canalelor pentru evacuarea apelor menajere].

Art. 15. - Costul lucrărilor de întreţinere, reparaţii sau înlocuire a elementelor de construcţii şi a instalaţiilor de folosinţă comună se suportă de locatar în cotă-parte cu unitatea de administrare, proporţional cu suprafaţa totală închiriată.

Art. 16. - Nicio modificare în structura interioară a suprafeţei locative nu se poate efectua fără acordul unităţii de administrare.

VIII. Alte obligaţii

Art. 17. - Plata contravalorii utilităţilor consumate, aferente spaţiilor închiriate, este în sarcina locatarului.

IX.  Răspunderea contractuală

Art. 18. - Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri.

Art. 19 - Forţa majoră exonerează răspunderea părţilor.

X.  Litigii

Art. 20. - Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de închiriere, sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun sau a arbitrajului de pe raza teritorială a locatorului.

XI.  Clauze speciale

Art. 21. - (In raport de natura şi specificul obiectului de activitate desfăşurat de locator sau locatar)

Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Anexa face parte integrantă din contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare.

Data.............................................

Locator,

....................................................

Locatar,

....................................................

ANEXA Nr. 12 la normele metodologice

ANUNŢ

(unitatea de administrare ) .................................organizează licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a (un imobil, un pavilion, .... încăperi cu o suprafaţă utilă de......dintr-un pavilion) ............................................................................................................................................. situat în (localitatea, adresa, strada, număr) .............................................................................................................................................................. în scopul desfăşurării activităţii de......................................................................................................................................................

Persoanele interesate se vor prezenta la sediul unităţii din (localitatea, adresa, strada, număr) ................................................................................................, de unde, în perioada.........................., ora..........................., pot solicita în scris fişa de date a achiziţiei, care se obţine contra sumei de................lei.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 538/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 538 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu