Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 537 din  3 august 2004

privind mandatarea Directiei generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor, sa preia in numele statului, anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, de la agentii economici care au avut in administrare sau in concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat inchiderea definitiva prin hotarare a Guvernului, incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 926/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 771 din 23 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 si ale art. 135 - 137 din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003,
    pentru ca agentii economici care au avut in administrare/exploatare minele aprobate a fi inchise definitiv prin hotarari ale Guvernului incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservarii, inchiderii definitive si monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a, sa predea in proprietatea statului, iar Ministerul Economiei si Comertului sa preia in numele statului anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, fara nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificarile ulterioare,

    ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se mandateaza Directia generala resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor, sa preia in numele statului, pe baza unui protocol de predare-preluare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, de la agentii economici care au avut in administrare sau in concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat inchiderea definitiva prin hotarare a Guvernului, incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservarii, inchiderii definitive si monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a.
    (2) Cheltuielile privind paza si conservarea anexelor tehnice si dependintelor prevazute la alineatul (1) vor fi suportate in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (4) din Legea minelor nr. 85/2003 si ale art. 137 din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003 de catre titularul licentei pe o perioada de 3 luni de la data incetarii concesiunii sau administrarii. Daca dupa aceasta perioada nu se incepe executarea lucrarilor de inchidere, se va continua asigurarea pazei si conservarii anexelor tehnice si dependintelor de catre Ministerul Economiei si Comertului, prin Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. Bucuresti.
    Art. 2
    Anexele tehnice si dependintele prevazute la art. 1 alin. (1) sunt bunurile de natura celor definite in anexa nr. 2 si vor fi enumerate in concret in programul tehnic de inchidere a minelor/carierelor.
    Art. 3
    (1) Pana la incheierea protocoalelor de predare-preluare a acestor bunuri de catre Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor, companiile nationale/societatile nationale si societatile comerciale din domeniul de activitate geologic si minier vor ramane raspunzatoare de asigurarea integritatii lor, in conformitate cu prevederile art. 136 din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003.
    (2) In situatia in care inchiderea unei mine se va realiza in doua etape - mai intai lucrarile din subteran si apoi lucrarile de legatura cu suprafata si de reconstructie ecologica - societatea care executa lucrarile de inchidere subterana, respectiv Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. Bucuresti, va asigura paza si conservarea acestor bunuri in perioada dintre cele doua etape.
    Art. 4
    (1) Dupa preluarea obiectivelor miniere de catre Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor si finalizarea executarii lucrarilor de inchidere si refacere ecologica a minelor/carierelor, bunurile definite in anexa nr. 2 vor fi valorificate conform urmatoarelor proceduri:
    a) transmiterea in folosinta consiliilor locale din zonele miniere in scopul utilizarii acestora ca spatii de lucru necesare pentru dezvoltarea de activitati alternative si crearea de noi locuri de munca;
    b) transmiterea in folosinta autoritatilor administratiei publice locale sau catre institutiile publice in scopul dezvoltarii de activitati alternative;
    c) vanzarea in conditiile legii.
    (2) Bunurile care nu au fost valorificate prin procedurile prevazute la alin. (1) si nu prezinta interes pentru institutiile publice si nici pentru alte persoane fizice sau juridice vor fi dezafectate, urmand ca, dupa caz, materialele rezultate sa fie valorificate, conform legii, de catre Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. Bucuresti.
    Art. 5
    (1) Terenurile dobandite de unitatile miniere spre administrare inainte de anul 1990, altele decat cele cu folosinta silvica sau proprietate privata, disponibilizate din activitatile miniere, care au fost redate in circuitul agricol si inscrise in evidenta cadastrului funciar general, conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 19/1995, vor fi puse de administrator la dispozitia comisiilor locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 din localitatile afectate, urmand ca acestea sa reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor.
    (2) Terenurile dobandite de catre unitatile miniere dupa anul 1990, disponibilizate din activitatile miniere, care au fost redate in circuitul agricol si inscrise in evidenta cadastrului funciar general, vor fi valorificate de catre Ministerul Economiei si Comertului.
    Art. 6
    Pentru situatiile care excedeaza cazului prezentelor proceduri, Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor va initia alte proceduri specifice in completare, care vor fi supuse spre aprobare prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 227/2003.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                            p. Ministrul de stat,
                      ministrul economiei si comertului,

    ANEXA 1

                      PROTOCOL DE PREDARE-PRELUARE
incheiat intre Compania Nationala/Societatea Nationala/Societatea Comerciala ............................................. si Ministerul Economiei si Comertului, reprezentat prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor (GCPIEM), in baza Legii minelor nr. 85/2003, a Hotararii Guvernului nr. ......, a Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001 si a Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 172/2003.

    Azi, ..........................., intre partile precizate s-a procedat la predarea-preluarea obiectivului ................................., situat in judetul ....................., acesta fiind compus din ansamblul constructiilor subterane si de suprafata, instalatiilor si utilajelor, conform anexei la prezentul protocol.
    In baza art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, exploatarea (mina), cu anexele tehnice si dependintele, a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, definite de Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 537/2004, prevazute in anexa la prezentul protocol, ca urmare a incetarii concesiunii sau administrarii, trec in proprietatea statului, fara nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora.
    Predarea-preluarea s-a efectuat conform listelor de inventar anexate.
    Terenul aferent obiectivului sus-mentionat, in suprafata de ............ mp, se va pune la dispozitie contractorului desemnat de catre Ministerul Economiei si Comertului - GCPIEM pentru realizarea lucrarilor de dezafectare - ecologizare, dupa care se va proceda la utilizarea si valorificarea lui in conditiile legii.
    In conformitate cu instructiunile de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 172/2003, compania nationala/societatea nationala/societatea comerciala are obligatia de pastrare si intretinere a acestor bunuri (prevazute in anexa la prezentul protocol) in limitele procedurilor de conservare alocate, pana la finalizarea procedurilor de valorificare sau pana la inceperea lucrarilor de inchidere si reconstructie ecologica.
    Prezentul protocol s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

              Am predat,                           Am preluat,
    Compania Nationala/Societatea            Ministerul Economiei si
   Nationala/Societatea Comerciala             Comertului - GCPIEM

            Director general,                       Director,
    ................................     ................................

            Director economic,                   Membrii comisiei,
    ................................     ................................

                         Proiectantul obiectivului,
                        ............................

    ANEXA 1
    la protocol

    Compania Nationala/Societatea Nationala/
    Societatea Comerciala ..................

                                MIJLOACE FIXE
ramase la mina ................................. [art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003]

____________________________________________________________________________
Nr.   Numarul      Denumirea       Codul  Valoarea     Valoarea    Suprafata
crt.  de inventar  mijlocului fix         de inventar  amortizata  aferenta
____________________________________________________________________________
  1.
____________________________________________________________________________
  2.
____________________________________________________________________________
   .
____________________________________________________________________________
   .
____________________________________________________________________________
   .
____________________________________________________________________________
   n
____________________________________________________________________________

              Am predat,                           Am preluat,
    Compania Nationala/Societatea            Ministerul Economiei si
   Nationala/Societatea Comerciala             Comertului - GCPIEM

            Director general,                       Director,
    ................................     ................................

            Director economic,                   Membrii comisiei,
    ................................     ................................

                         Proiectantul obiectivului,
                        ............................

    ANEXA 2

                                  LISTA
anexelor tehnice si dependintelor care revin in proprietatea statului
[conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003]

    I. Exploatari de minereuri
    a) subteran (mina):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (galerii magistrale, galerii de transport, puturi, planuri inclinate, galerii de acces la utilitati subterane, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu, camere speciale pentru pompe si statii TRAFO);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aeraj;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala;
    - instalatii, utilaje si echipamente ale instalatiilor de extractie;
    b) suprafata (cariere):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri inclinate, cai de acces la utilitati, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala.

    II. Exploatari de carbuni
    a) subteran (mina):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (galerii magistrale, galerii de transport, puturi, planuri inclinate, galerii de acces la utilitati subterane, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu, camere speciale pentru pompe si statii TRAFO);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aeraj;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala;
    - instalatii, utilaje si echipamente telegrizumetrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente de innamolire;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru degazare locala si generala;
    - instalatii, utilaje si echipamente ale instalatiilor de extractie;
    b) suprafata (cariere):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri inclinate, cai de acces la utilitati, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala.

    III. Exploatari de roci utile
    - cariere, balastiere, dupa caz:
        - drumuri de acces, cale ferata;
        - constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri inclinate, cai de acces la utilitati, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril);
        - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO);
        - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
        - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
          instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
          instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 537/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 537 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu