Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 537 din  3 august 2004

privind mandatarea Directiei generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor, sa preia in numele statului, anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, de la agentii economici care au avut in administrare sau in concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat inchiderea definitiva prin hotarare a Guvernului, incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 926/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 771 din 23 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 si ale art. 135 - 137 din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003,
    pentru ca agentii economici care au avut in administrare/exploatare minele aprobate a fi inchise definitiv prin hotarari ale Guvernului incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservarii, inchiderii definitive si monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a, sa predea in proprietatea statului, iar Ministerul Economiei si Comertului sa preia in numele statului anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, fara nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificarile ulterioare,

    ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se mandateaza Directia generala resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor, sa preia in numele statului, pe baza unui protocol de predare-preluare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, de la agentii economici care au avut in administrare sau in concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat inchiderea definitiva prin hotarare a Guvernului, incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservarii, inchiderii definitive si monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a.
    (2) Cheltuielile privind paza si conservarea anexelor tehnice si dependintelor prevazute la alineatul (1) vor fi suportate in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (4) din Legea minelor nr. 85/2003 si ale art. 137 din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003 de catre titularul licentei pe o perioada de 3 luni de la data incetarii concesiunii sau administrarii. Daca dupa aceasta perioada nu se incepe executarea lucrarilor de inchidere, se va continua asigurarea pazei si conservarii anexelor tehnice si dependintelor de catre Ministerul Economiei si Comertului, prin Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. Bucuresti.
    Art. 2
    Anexele tehnice si dependintele prevazute la art. 1 alin. (1) sunt bunurile de natura celor definite in anexa nr. 2 si vor fi enumerate in concret in programul tehnic de inchidere a minelor/carierelor.
    Art. 3
    (1) Pana la incheierea protocoalelor de predare-preluare a acestor bunuri de catre Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor, companiile nationale/societatile nationale si societatile comerciale din domeniul de activitate geologic si minier vor ramane raspunzatoare de asigurarea integritatii lor, in conformitate cu prevederile art. 136 din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003.
    (2) In situatia in care inchiderea unei mine se va realiza in doua etape - mai intai lucrarile din subteran si apoi lucrarile de legatura cu suprafata si de reconstructie ecologica - societatea care executa lucrarile de inchidere subterana, respectiv Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. Bucuresti, va asigura paza si conservarea acestor bunuri in perioada dintre cele doua etape.
    Art. 4
    (1) Dupa preluarea obiectivelor miniere de catre Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor si finalizarea executarii lucrarilor de inchidere si refacere ecologica a minelor/carierelor, bunurile definite in anexa nr. 2 vor fi valorificate conform urmatoarelor proceduri:
    a) transmiterea in folosinta consiliilor locale din zonele miniere in scopul utilizarii acestora ca spatii de lucru necesare pentru dezvoltarea de activitati alternative si crearea de noi locuri de munca;
    b) transmiterea in folosinta autoritatilor administratiei publice locale sau catre institutiile publice in scopul dezvoltarii de activitati alternative;
    c) vanzarea in conditiile legii.
    (2) Bunurile care nu au fost valorificate prin procedurile prevazute la alin. (1) si nu prezinta interes pentru institutiile publice si nici pentru alte persoane fizice sau juridice vor fi dezafectate, urmand ca, dupa caz, materialele rezultate sa fie valorificate, conform legii, de catre Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. Bucuresti.
    Art. 5
    (1) Terenurile dobandite de unitatile miniere spre administrare inainte de anul 1990, altele decat cele cu folosinta silvica sau proprietate privata, disponibilizate din activitatile miniere, care au fost redate in circuitul agricol si inscrise in evidenta cadastrului funciar general, conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 19/1995, vor fi puse de administrator la dispozitia comisiilor locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 din localitatile afectate, urmand ca acestea sa reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor.
    (2) Terenurile dobandite de catre unitatile miniere dupa anul 1990, disponibilizate din activitatile miniere, care au fost redate in circuitul agricol si inscrise in evidenta cadastrului funciar general, vor fi valorificate de catre Ministerul Economiei si Comertului.
    Art. 6
    Pentru situatiile care excedeaza cazului prezentelor proceduri, Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor va initia alte proceduri specifice in completare, care vor fi supuse spre aprobare prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 227/2003.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                            p. Ministrul de stat,
                      ministrul economiei si comertului,

    ANEXA 1

                      PROTOCOL DE PREDARE-PRELUARE
incheiat intre Compania Nationala/Societatea Nationala/Societatea Comerciala ............................................. si Ministerul Economiei si Comertului, reprezentat prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor (GCPIEM), in baza Legii minelor nr. 85/2003, a Hotararii Guvernului nr. ......, a Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001 si a Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 172/2003.

    Azi, ..........................., intre partile precizate s-a procedat la predarea-preluarea obiectivului ................................., situat in judetul ....................., acesta fiind compus din ansamblul constructiilor subterane si de suprafata, instalatiilor si utilajelor, conform anexei la prezentul protocol.
    In baza art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, exploatarea (mina), cu anexele tehnice si dependintele, a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, definite de Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 537/2004, prevazute in anexa la prezentul protocol, ca urmare a incetarii concesiunii sau administrarii, trec in proprietatea statului, fara nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora.
    Predarea-preluarea s-a efectuat conform listelor de inventar anexate.
    Terenul aferent obiectivului sus-mentionat, in suprafata de ............ mp, se va pune la dispozitie contractorului desemnat de catre Ministerul Economiei si Comertului - GCPIEM pentru realizarea lucrarilor de dezafectare - ecologizare, dupa care se va proceda la utilizarea si valorificarea lui in conditiile legii.
    In conformitate cu instructiunile de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 172/2003, compania nationala/societatea nationala/societatea comerciala are obligatia de pastrare si intretinere a acestor bunuri (prevazute in anexa la prezentul protocol) in limitele procedurilor de conservare alocate, pana la finalizarea procedurilor de valorificare sau pana la inceperea lucrarilor de inchidere si reconstructie ecologica.
    Prezentul protocol s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

              Am predat,                           Am preluat,
    Compania Nationala/Societatea            Ministerul Economiei si
   Nationala/Societatea Comerciala             Comertului - GCPIEM

            Director general,                       Director,
    ................................     ................................

            Director economic,                   Membrii comisiei,
    ................................     ................................

                         Proiectantul obiectivului,
                        ............................

    ANEXA 1
    la protocol

    Compania Nationala/Societatea Nationala/
    Societatea Comerciala ..................

                                MIJLOACE FIXE
ramase la mina ................................. [art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003]

____________________________________________________________________________
Nr.   Numarul      Denumirea       Codul  Valoarea     Valoarea    Suprafata
crt.  de inventar  mijlocului fix         de inventar  amortizata  aferenta
____________________________________________________________________________
  1.
____________________________________________________________________________
  2.
____________________________________________________________________________
   .
____________________________________________________________________________
   .
____________________________________________________________________________
   .
____________________________________________________________________________
   n
____________________________________________________________________________

              Am predat,                           Am preluat,
    Compania Nationala/Societatea            Ministerul Economiei si
   Nationala/Societatea Comerciala             Comertului - GCPIEM

            Director general,                       Director,
    ................................     ................................

            Director economic,                   Membrii comisiei,
    ................................     ................................

                         Proiectantul obiectivului,
                        ............................

    ANEXA 2

                                  LISTA
anexelor tehnice si dependintelor care revin in proprietatea statului
[conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003]

    I. Exploatari de minereuri
    a) subteran (mina):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (galerii magistrale, galerii de transport, puturi, planuri inclinate, galerii de acces la utilitati subterane, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu, camere speciale pentru pompe si statii TRAFO);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aeraj;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala;
    - instalatii, utilaje si echipamente ale instalatiilor de extractie;
    b) suprafata (cariere):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri inclinate, cai de acces la utilitati, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala.

    II. Exploatari de carbuni
    a) subteran (mina):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (galerii magistrale, galerii de transport, puturi, planuri inclinate, galerii de acces la utilitati subterane, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu, camere speciale pentru pompe si statii TRAFO);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aeraj;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala;
    - instalatii, utilaje si echipamente telegrizumetrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente de innamolire;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru degazare locala si generala;
    - instalatii, utilaje si echipamente ale instalatiilor de extractie;
    b) suprafata (cariere):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri inclinate, cai de acces la utilitati, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala.

    III. Exploatari de roci utile
    - cariere, balastiere, dupa caz:
        - drumuri de acces, cale ferata;
        - constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri inclinate, cai de acces la utilitati, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril);
        - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO);
        - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
        - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
          instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
          instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 537/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 537 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Obţinerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o mare problemă pentru atât de mulţi clienţi care au nevoi financiare. Problema de rău de credit şi garanţii sunt ceva care clientii sunt mereu îngrijorat atunci când caută un împrumut de la un creditor legitim. Dar firma MIDLAND CREDIT a făcut această diferență în industria de creditare. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de către consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am fost dat privilegiul de a satisface nevoile financiare. Problema de credit nu ar trebui să te oprească de la obtinerea de împrumut care aveţi nevoie. Serviciile noastre includ următoarele:- *Investitorii credite * Consolidarea datoriilor * Al doilea credit ipotecar * Credite de afaceri * Credite personale *Credite internaţionale Fără asigurări sociale şi fără cecuri de credit, garanţie 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom face visul să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm firma de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică, pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii pentru a merge despre procurarea unui împrumut de la noi: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail:midland.credit2@gmail.com Numele companiei:MIDLAND CREDIT HOME E-mail companie: midland.credit2@gmail.com ID-ul companiei NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto:Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu