Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 537 din  3 august 2004

privind mandatarea Directiei generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor, sa preia in numele statului, anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, de la agentii economici care au avut in administrare sau in concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat inchiderea definitiva prin hotarare a Guvernului, incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 926/2003

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 771 din 23 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere dispozitiile art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003 si ale art. 135 - 137 din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003,
    pentru ca agentii economici care au avut in administrare/exploatare minele aprobate a fi inchise definitiv prin hotarari ale Guvernului incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservarii, inchiderii definitive si monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a, sa predea in proprietatea statului, iar Ministerul Economiei si Comertului sa preia in numele statului anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, fara nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificarile ulterioare,

    ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se mandateaza Directia generala resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor, sa preia in numele statului, pe baza unui protocol de predare-preluare, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, anexele tehnice si dependintele a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, de la agentii economici care au avut in administrare sau in concesiune minele si carierele pentru care s-a aprobat inchiderea definitiva prin hotarare a Guvernului, incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservarii, inchiderii definitive si monitorizarii factorilor de mediu postinchidere a unor mine si cariere, etapa a VII-a.
    (2) Cheltuielile privind paza si conservarea anexelor tehnice si dependintelor prevazute la alineatul (1) vor fi suportate in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (4) din Legea minelor nr. 85/2003 si ale art. 137 din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003 de catre titularul licentei pe o perioada de 3 luni de la data incetarii concesiunii sau administrarii. Daca dupa aceasta perioada nu se incepe executarea lucrarilor de inchidere, se va continua asigurarea pazei si conservarii anexelor tehnice si dependintelor de catre Ministerul Economiei si Comertului, prin Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. Bucuresti.
    Art. 2
    Anexele tehnice si dependintele prevazute la art. 1 alin. (1) sunt bunurile de natura celor definite in anexa nr. 2 si vor fi enumerate in concret in programul tehnic de inchidere a minelor/carierelor.
    Art. 3
    (1) Pana la incheierea protocoalelor de predare-preluare a acestor bunuri de catre Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor, companiile nationale/societatile nationale si societatile comerciale din domeniul de activitate geologic si minier vor ramane raspunzatoare de asigurarea integritatii lor, in conformitate cu prevederile art. 136 din normele aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.208/2003.
    (2) In situatia in care inchiderea unei mine se va realiza in doua etape - mai intai lucrarile din subteran si apoi lucrarile de legatura cu suprafata si de reconstructie ecologica - societatea care executa lucrarile de inchidere subterana, respectiv Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. Bucuresti, va asigura paza si conservarea acestor bunuri in perioada dintre cele doua etape.
    Art. 4
    (1) Dupa preluarea obiectivelor miniere de catre Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor si finalizarea executarii lucrarilor de inchidere si refacere ecologica a minelor/carierelor, bunurile definite in anexa nr. 2 vor fi valorificate conform urmatoarelor proceduri:
    a) transmiterea in folosinta consiliilor locale din zonele miniere in scopul utilizarii acestora ca spatii de lucru necesare pentru dezvoltarea de activitati alternative si crearea de noi locuri de munca;
    b) transmiterea in folosinta autoritatilor administratiei publice locale sau catre institutiile publice in scopul dezvoltarii de activitati alternative;
    c) vanzarea in conditiile legii.
    (2) Bunurile care nu au fost valorificate prin procedurile prevazute la alin. (1) si nu prezinta interes pentru institutiile publice si nici pentru alte persoane fizice sau juridice vor fi dezafectate, urmand ca, dupa caz, materialele rezultate sa fie valorificate, conform legii, de catre Societatea Comerciala "Conversmin" - S.A. Bucuresti.
    Art. 5
    (1) Terenurile dobandite de unitatile miniere spre administrare inainte de anul 1990, altele decat cele cu folosinta silvica sau proprietate privata, disponibilizate din activitatile miniere, care au fost redate in circuitul agricol si inscrise in evidenta cadastrului funciar general, conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 36/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 19/1995, vor fi puse de administrator la dispozitia comisiilor locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 din localitatile afectate, urmand ca acestea sa reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor.
    (2) Terenurile dobandite de catre unitatile miniere dupa anul 1990, disponibilizate din activitatile miniere, care au fost redate in circuitul agricol si inscrise in evidenta cadastrului funciar general, vor fi valorificate de catre Ministerul Economiei si Comertului.
    Art. 6
    Pentru situatiile care excedeaza cazului prezentelor proceduri, Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor va initia alte proceduri specifice in completare, care vor fi supuse spre aprobare prin ordin al ministrului economiei si comertului.
    Art. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 227/2003.
    Art. 8
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

                            p. Ministrul de stat,
                      ministrul economiei si comertului,

    ANEXA 1

                      PROTOCOL DE PREDARE-PRELUARE
incheiat intre Compania Nationala/Societatea Nationala/Societatea Comerciala ............................................. si Ministerul Economiei si Comertului, reprezentat prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Inchidere si Ecologizare a Minelor (GCPIEM), in baza Legii minelor nr. 85/2003, a Hotararii Guvernului nr. ......, a Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001 si a Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 172/2003.

    Azi, ..........................., intre partile precizate s-a procedat la predarea-preluarea obiectivului ................................., situat in judetul ....................., acesta fiind compus din ansamblul constructiilor subterane si de suprafata, instalatiilor si utilajelor, conform anexei la prezentul protocol.
    In baza art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, exploatarea (mina), cu anexele tehnice si dependintele, a caror demontare poate periclita securitatea lucrarilor, definite de Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 537/2004, prevazute in anexa la prezentul protocol, ca urmare a incetarii concesiunii sau administrarii, trec in proprietatea statului, fara nici o indemnizatie si libere de orice sarcini, indiferent de natura acestora.
    Predarea-preluarea s-a efectuat conform listelor de inventar anexate.
    Terenul aferent obiectivului sus-mentionat, in suprafata de ............ mp, se va pune la dispozitie contractorului desemnat de catre Ministerul Economiei si Comertului - GCPIEM pentru realizarea lucrarilor de dezafectare - ecologizare, dupa care se va proceda la utilizarea si valorificarea lui in conditiile legii.
    In conformitate cu instructiunile de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 172/2003, compania nationala/societatea nationala/societatea comerciala are obligatia de pastrare si intretinere a acestor bunuri (prevazute in anexa la prezentul protocol) in limitele procedurilor de conservare alocate, pana la finalizarea procedurilor de valorificare sau pana la inceperea lucrarilor de inchidere si reconstructie ecologica.
    Prezentul protocol s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

              Am predat,                           Am preluat,
    Compania Nationala/Societatea            Ministerul Economiei si
   Nationala/Societatea Comerciala             Comertului - GCPIEM

            Director general,                       Director,
    ................................     ................................

            Director economic,                   Membrii comisiei,
    ................................     ................................

                         Proiectantul obiectivului,
                        ............................

    ANEXA 1
    la protocol

    Compania Nationala/Societatea Nationala/
    Societatea Comerciala ..................

                                MIJLOACE FIXE
ramase la mina ................................. [art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003]

____________________________________________________________________________
Nr.   Numarul      Denumirea       Codul  Valoarea     Valoarea    Suprafata
crt.  de inventar  mijlocului fix         de inventar  amortizata  aferenta
____________________________________________________________________________
  1.
____________________________________________________________________________
  2.
____________________________________________________________________________
   .
____________________________________________________________________________
   .
____________________________________________________________________________
   .
____________________________________________________________________________
   n
____________________________________________________________________________

              Am predat,                           Am preluat,
    Compania Nationala/Societatea            Ministerul Economiei si
   Nationala/Societatea Comerciala             Comertului - GCPIEM

            Director general,                       Director,
    ................................     ................................

            Director economic,                   Membrii comisiei,
    ................................     ................................

                         Proiectantul obiectivului,
                        ............................

    ANEXA 2

                                  LISTA
anexelor tehnice si dependintelor care revin in proprietatea statului
[conform art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003]

    I. Exploatari de minereuri
    a) subteran (mina):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (galerii magistrale, galerii de transport, puturi, planuri inclinate, galerii de acces la utilitati subterane, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu, camere speciale pentru pompe si statii TRAFO);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aeraj;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala;
    - instalatii, utilaje si echipamente ale instalatiilor de extractie;
    b) suprafata (cariere):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri inclinate, cai de acces la utilitati, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala.

    II. Exploatari de carbuni
    a) subteran (mina):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (galerii magistrale, galerii de transport, puturi, planuri inclinate, galerii de acces la utilitati subterane, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu, camere speciale pentru pompe si statii TRAFO);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aeraj;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala;
    - instalatii, utilaje si echipamente telegrizumetrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente de innamolire;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru degazare locala si generala;
    - instalatii, utilaje si echipamente ale instalatiilor de extractie;
    b) suprafata (cariere):
    - drumuri de acces, cale ferata;
    - constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri inclinate, cai de acces la utilitati, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril si/sau minereu);
    - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO, statie de ventilatoare);
    - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
    - instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
    - instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala.

    III. Exploatari de roci utile
    - cariere, balastiere, dupa caz:
        - drumuri de acces, cale ferata;
        - constructii miniere speciale (silozuri, rostogoale, planuri inclinate, cai de acces la utilitati, bazine de colectare a apelor, iazuri, halzi de steril);
        - constructii miniere de suprafata (statie compresoare, statie TRAFO);
        - instalatii, utilaje si echipamente de transformare, transport si distributie a energiei electrice;
        - instalatii, utilaje si echipamente pentru aer comprimat;
          instalatii, utilaje si echipamente pentru evacuarea apelor industriale uzate;
          instalatii, utilaje si echipamente de alimentare cu apa potabila si industriala.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 537/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 537 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu