Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5351 din 28 octombrie 2005

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 986 din  7 noiembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 142, al art. 143 alin. (1) si (2) si al art. 144 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 20 alin. (2) si (3), al art. 24 si 31 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii,

    ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic, cuprinsa in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.364/2001 privind Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru functiile de inspector scolar general/general adjunct la inspectoratul scolar si de director al casei corpului didactic.
    Art. 3
    Directia generala managementul resurselor umane din Ministerul Educatiei si Cercetarii si inspectoratele scolare vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul educatiei si cercetarii,
                               Mircea Miclea

    ANEXA 1

                                METODOLOGIA
de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta metodologie este elaborata pe baza prevederilor art. 142, ale art. 143 alin. (1) si (2) si ale art. 144 alin. (1) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 20 alin. (2) si (3) si ale art. 24 si 31 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    La concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/inspector scolar general adjunct de la inspectoratul scolar si de director al casei corpului didactic poate candida personalul didactic care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
    a) este absolvent al unei institutii de invatamant superior de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta;
    b) este personal didactic titular in invatamant si are gradul didactic I sau titlul stiintific de doctor;
    c) are o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 8 ani, din care cel putin 4 in ultimii 10 ani;
    d) a obtinut calificativul "foarte bine" in ultimii 4 ani;
    e) are recomandare/caracterizare (aceasta vizeaza calitatile profesionale, manageriale si morale) din partea consiliului profesoral al unitatii de invatamant sau din partea consiliului de administratie al inspectoratului scolar ori recomandarea senatului universitatii sau a organului de conducere al institutiei, in cazul in care candidatul isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute la art. 101 alin. (1) - (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    f) dovedeste calitati in activitatea didactica si in functii de conducere, indrumare si control anterioare, in sistemul de invatamant preuniversitar;
    g) este apt din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei, conform prevederilor art. 4 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    h) la data sustinerii concursului, are varsta cu cel putin 4 ani mai mica decat varsta maxima de pensionare pentru munca depusa si limita de varsta.

    CAP. 2
    Organizarea concursului

    Art. 3
    (1) Concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/inspector scolar general adjunct de la inspectoratul scolar si de director la casa corpului didactic se organizeaza de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (2) Secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar din Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste perioada de organizare si desfasurare a concursului. Ministerul Educatiei si Cercetarii anunta in presa centrala si inspectoratul scolar in presa locala, cu cel putin 30 de zile inainte, organizarea concursului si conditiile referitoare la inscrierea si participarea la concurs a candidatilor.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii si inspectoratul scolar afiseaza la sediile proprii perioada de inscriere, metodologia de concurs (inclusiv anexele nr. 1 - 7) si lista documentelor necesare inscrierii la concurs.
    (4) Inscrierea la concurs se incheie cu 15 zile inaintea datei de sustinere a concursului. Sunt acceptate la inscriere numai dosarele candidatilor care intrunesc integral conditiile prevazute in prezenta metodologie. Lista acestora, vizata de consilierul juridic al inspectoratului scolar, se afiseaza la sediul inspectoratului scolar.
    Art. 4
    Dosarul de inscriere la concurs se depune la inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane de la inspectoratul scolar si trebuie sa contina:
    a) cerere de inscriere;
    b) curriculum vitae, redactat dupa modelul comun european, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.021/2004 (anexa nr. 1), la care se anexeaza documente doveditoare;
    c) copii, certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de invatamant/institutiei de la care provine candidatul, ale:
    1. certificatului de nastere si, dupa caz, ale certificatului de casatorie;
    2. actului de titularizare in invatamant;
    3. adeverintelor/certificatelor/diplomelor de acordare a gradelor didactice/titlului stiintific de doctor;
    4. carnetului de munca sau documentului echivalent, completat la zi, eliberat de unitatea de invatamant/institutia de la care provine candidatul, in conformitate cu art. 34, alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    5. hotararilor judecatoresti, pentru persoanele care si-au schimbat numele din diferite motive;
    d) copii legalizate ale actelor de studii (diploma de licenta sau echivalenta s.a.); legalizarea acestora se face la notariat sau la alte autoritati investite cu acest drept;
    e) adeverinta de vechime efectiva in invatamantul preuniversitar care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 lit. c) (in original);
    f) adeverinta ce cuprinde calificativele pentru ultimii 4 ani (in original);
    g) recomandarea/caracterizarea consiliului profesoral al unitatii de invatamant sau a consiliului de administratie al inspectoratului scolar ori recomandarea senatului universitatii sau a organului de conducere al institutiei, in cazul in care candidatul isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute la art. 101 alin. (1) - (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare (in original);
    h) adeverinta medicala, in original, eliberata in conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    i) declaratie pe propria raspundere sau adeverinta, in original, care sa ateste ca nu a desfasurat politie politica;
    j) cazier judiciar, in original;
    k) cerere scrisa privind limba straina, de circulatie internationala, in care doreste sa sustina proba de concurs prevazuta la art. 12 lit. b);
    l) oferta manageriala a candidatului pentru postul pentru care candideaza, depusa in plic sigilat;
    m) opisul dosarului, in dublu exemplar; un exemplar se restituie, sub semnatura, persoanei care a depus dosarul.

    NOTA:
    In dosar se numeroteaza fiecare fila, iar numarul total de file se consemneaza in opis.

    Art. 5
    (1) Dosarul este inregistrat daca sunt respectate in totalitate conditiile prevazute la art. 4. Dupa inregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului de concurs.
    (2) In caz de respingere, motivele sunt consemnate in opisul dosarului, care este semnat de inspectorul scolar pentru managementul resurselor umane de la inspectoratul scolar si de persoana care depune dosarul.
    (3) Un reprezentant al inspectoratului scolar, desemnat de inspectorul scolar general prin decizie scrisa, depune la directia generala de resort din Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu 12 zile inaintea concursului, lista candidatilor si dosarele de concurs ale acestora, vizate de consilierul juridic al inspectoratului scolar.
    Art. 6
    Ministrul educatiei si cercetarii numeste, prin ordin, in termen de 10 zile de la anuntarea concursului, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de concurs.
    Art. 7
    (1) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs pentru ocuparea functiei de inspector scolar general/inspector scolar general adjunct al inspectoratului scolar, respectiv director al casei corpului didactic, are urmatoarea componenta:
    - presedinte - secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar;
    - membri: directorul general/director de la Directia generala managementul resurselor umane din Ministerul Educatiei si Cercetarii si cate un inspector de specialitate din cadrul Directiei generale invatamant preuniversitar din Ministerul Educatiei si Cercetarii, pentru fiecare limba straina aleasa de candidati;
    - secretar - un inspector de specialitate/consilier de la Directia generala managementul resurselor umane din Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (2) Comisia de elaborare a subiectelor de concurs elaboreaza:
    - un set de 100 de itemi din legislatia scolara;
    - un set de 100 de itemi din managementul educational si administrativ;
    - un set de cate 40 de itemi din managementul educational pentru fiecare limba straina aleasa de candidati.
    Art. 8
    (1) Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de inspector scolar general al inspectoratului scolar are urmatoarea componenta:
    - presedinte - secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar;
    - membri: 3 inspectori scolari generali de la inspectoratele scolare si un director general/director cu competente in domeniu din Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de un inspector de specialitate/consilier de la Directia generala managementul resurselor umane din Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (3) Ca observatori participa cate un reprezentant desemnat de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant, care au organizatii sindicale in judetul/municipiul Bucuresti pentru care se organizeaza concursul.
    Art. 9
    (1) Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de inspector scolar general adjunct al inspectoratului scolar si director al casei corpului didactic are urmatoarea componenta:
    - presedinte - secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar;
    - membri: 3 inspectori scolari generali de la inspectoratele scolare, dintre care unul este inspectorul scolar general al inspectoratului scolar pentru care se organizeaza concursul, si un director general/director cu competente in domeniu din Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (2) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de un inspector de specialitate/consilier de la Directia generala managementul resurselor umane din Ministerul Educatiei si Cercetarii.
    (3) Ca observatori participa cate un reprezentant desemnat de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant, care au organizatii sindicale in judetul/municipiul Bucuresti pentru care se organizeaza concursul.
    Art. 10
    Comisiile de concurs prevazute la art. 8 si 9 au urmatoarele atributii:
    - stabilesc, in ziua concursului, subiectele pentru testul grila, selectand dintre itemii elaborati de comisia prevazuta la art. 7;
    - noteaza fiecare candidat la fiecare proba a concursului;
    - stabilesc planul interviului si realizeaza interviul.
    Art. 11
    Secretarul si observatorii participa la activitatile comisiilor, dar nu se implica in examinarea si evaluarea candidatilor. Observatorii au dreptul sa-si exprime mentiunile privind corectitudinea organizarii si desfasurarii concursului, in procesul-verbal mentionat la art. 15.

    CAP. 3
    Probele de concurs si evaluarea candidatilor

    Art. 12
    Concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general/inspector scolar general adjunct de la inspectoratul scolar si de director la casa corpului didactic cuprinde 3 probe:
    a) evaluarea curriculumului vitae:
    - analiza si evaluarea rezultatelor obtinute in educatie si formare, a aptitudinilor si a competentelor personale, pe baza itemilor si punctajului din anexa nr. 2. Punctajul maxim este de 50 de puncte (10 puncte/membru al comisiei). Punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte;
    b) sustinerea unui test grila, utilizand calculatorul
    Testul consta in:
    1. rezolvarea a 10 itemi: 5 itemi din legislatia scolara si 5 itemi din managementul educational si administrativ, dintre care 3 itemi vor fi formulati in limba straina aleasa de candidat. Fiecare item este punctat cu 0,75 puncte;
    2. expedierea, la o adresa e-mail indicata de comisie, a testului rezolvat (2,50 puncte)
    Punctajul maxim este de 50 de puncte (10 puncte/membru al comisiei), iar cel minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Durata de sustinere a testului este de o ora;
    c) interviu:
    - interviu in fata comisiei de concurs, care apreciaza calitatea si sustinerea ofertei manageriale, precum si raspunsul la intrebarile referitoare la inspectia scolara, legislatia scolara, managementul educational si deontologia profesionala, pe baza itemilor si a punctajului din anexa nr. 4.
    Punctajul maxim este de 50 de puncte (10 puncte/membru al comisiei). Punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte.
    Punctajul minim de promovare a concursului este de 105 puncte (cate 35 de puncte/proba concurs).

    CAP. 4
    Desfasurarea concursului

    Art. 13
    (1) Concursul se desfasoara la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (2) Programul de desfasurare a concursului se stabileste de secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, se afiseaza la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii si se anunta inspectoratelor scolare pentru care se organizeaza concurs, cu 10 zile inaintea datei de sustinere a concursului.
    (3) Schimbarile care pot surveni, din motive obiective, privind locul, data si programul de desfasurare a concursului sunt aduse la cunostinta candidatilor si observatorilor, in scris, cu cel putin 48 de ore inaintea acestuia, de catre persoanele imputernicite din cadrul ministerului. In situatii exceptionale, cand termenul de 48 de ore nu poate fi respectat, constatarea imposibilitatii desfasurarii concursului se consemneaza de secretarul comisiei intr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de concurs si de observatori.
    (4) Reprogramarea concursului se face in baza comunicarii Ministerului Educatiei si Cercetarii, insotita de copia procesului-verbal de constatare a imposibilitatii desfasurarii concursului la data stabilita.

    CAP. 5
    Stabilirea si afisarea rezultatelor

    Art. 14
    (1) Evaluarea probelor de concurs se face de presedintele comisiei de concurs si de membrii acesteia, in plenul comisiei, prin acordarea de puncte, potrivit itemilor mentionati in anexele nr. 2, 3 si 4.
    (2) Punctajul acordat la fiecare proba, pentru fiecare candidat, va fi consemnat in borderoul de notare prevazut in anexa nr. 5.
    (3) Sunt declarati admisi candidatii care au realizat punctajul minim de promovare pentru fiecare proba, respectiv au totalizat 105 puncte.
    (4) Candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea functiei de inspector scolar general sunt eligibili pentru ocuparea acestei functii.
    Art. 15
    Secretarul comisiei de concurs intocmeste procesul-verbal in care consemneaza desfasurarea si rezultatele concursului, precum si mentiunile persoanelor desemnate ca observatori. Procesul-verbal este semnat de presedintele comisiei, de membrii acesteia si de persoanele desemnate ca observatori.
    Art. 16
    Rezultatele concursului se afiseaza, in ordinea descrescatoare a punctajelor totale obtinute de candidati, la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii, dupa incheierea concursului, in aceeasi zi.
    Art. 17
    (1) Eventualele contestatii la hotararile comisiei de concurs se adreseaza ministrului educatiei si cercetarii si se depun, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la afisarea rezultatelor concursului, la registratura Ministerului Educatiei si Cercetarii. Hotararea ministrului educatiei si cercetarii este definitiva si se comunica, in termen de 7 zile lucratoare, contestatarului.
    (2) Nu se pot contesta rezultatele concursului altui candidat.
    (3) Rezultatele finale, dupa solutionarea contestatiilor, se afiseaza la sediul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (4) Dintre candidatii admisi, dupa solutionarea contestatiilor, la concursul pentru ocuparea functiei de inspector scolar general adjunct la inspectoratul scolar/director la casa corpului didactic este declarat reusit candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.
    (5) Lista candidatilor admisi, dupa solutionarea contestatiilor, la concursul pentru ocuparea functiei de inspector scolar general la inspectoratul scolar, redactata in ordinea descrescatoare a punctajelor totale obtinute de candidati, se transmite, in termen de 24 de ore, institutiei prefectului din judetul pentru care s-a organizat concursul. Lista va fi insotita de C.V.-ul candidatilor.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 18
    Numirea in functia de inspector scolar general la inspectoratul scolar se face, la propunerea prefectului din judetul pentru care s-a organizat concursul, prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, dintre candidatii declarati admisi la concursul pentru ocuparea functiei de inspector scolar general de la inspectoratul scolar, in conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 340/2004 privind institutia prefectului.
    Art. 19
    Numirea candidatilor declarati reusiti la concursul pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general adjunct de la inspectoratul scolar si de director la casa corpului didactic se face prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, dupa expirarea perioadei de depunere si de rezolvare a contestatiilor.
    Art. 20
    (1) Inspectorul scolar general incheie cu ministrul educatiei si cercetarii un contract de management educational, ale carui conditii contractuale sunt reevaluate o data la 4 (patru) ani.
    (2) Inspectorul scolar general incheie un contract de management educational cu inspectorul scolar general adjunct si cu directorul casei corpului didactic aflati in subordonarea sa. Conditiile contractuale sunt reevaluate o data la 4 (patru) ani.
    Art. 21
    Membrii comisiilor de concurs, precum si persoanele desemnate ca observatori, inainte de desfasurarea concursului, vor declara pe propria raspundere ca nu au in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv ori relatii conflictuale cu vreun candidat.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 - 7*) fac parte integranta din prezenta metodologie.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 7 sunt reproduse in facsimil.

    ANEXA 1

| Model de Curriculum Vitae European    | <numele aplicantului>                |
|_______________________________________|______________________________________|
|                                       | Curriculum vitae                     |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Nota                                |                                      |
| Inlocuiti rubrica (numele aplicantului|                                      |
| cu propriul nume)                     |                                      |
| * Nota                               |                                      |
| Toate textele scrise cu aceste        |                                      |
| caractere au rol informativ si nu apar|                                      |
| in CV                                 |                                      |
| * Nota                              |                                      |
| Textul dintre () va fi inlocuit cu    |                                      |
| informatiile cerute                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| INFORMATII PERSONALE                  |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Nume                                  | (Nume, prenume)                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Adresa                                | (numarul, strada, cod postal, oras,  |
|                                       | tara)                                |
|_______________________________________|______________________________________|
| Telefon                               |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Fax                                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| E-mail                                |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Nationalitate                         |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Data nasterii                         | (ziua, luna, anul)                   |
|_______________________________________|______________________________________|
| EXPERIENTA PROFESIONALA               |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Perioada (de la - pana la)          | (Mentionati pe rand fiecare          |
|                                       | experienta profesionala pertinenta,  |
|                                       | incepand cu cea mai recenta dintre   |
|                                       | acestea)                             |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Numele si adresa angajatorului      |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Tipul activitatii sau sectorul de   |                                      |
| activitate                            |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Functia sau postul ocupat           |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Principalele activitati si          |                                      |
| responsabilitati                      |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| EDUCATIE SI FORMARE                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Perioada (de la - pana la)          | (Descrieti separat fiecare forma de  |
|                                       | invatamant si program de formare     |
|                                       | profesionala urmate, incepand cu cea |
|                                       | mai recenta)                         |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Numele si tipul institutiei de      |                                      |
| invatamant si al organizatiei         |                                      |
| profesionale prin care s-a realizat   |                                      |
| formarea profesionala                 |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Domeniul studiat/aptitudini         |                                      |
| ocupationale                          |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Tipul calificarii/diploma obtinuta  |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| * Nivelul de clasificare a formei de  |                                      |
| instruire/invatamant                  |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE    |                                      |
| dobandite in cursul vietii si carierei|                                      |
| dar care nu sunt recunoscute neaparat |                                      |
| printr-un certificat sau o diploma    |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Limba materna                         |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Limbi straine cunoscute               | (Enumerati limbile cunoscute si      |
| * abilitatea de a citi                | indicati nivelul: excelent, bine,    |
| * abilitatea de a scrie               | satisfacator)                        |
| * abilitatea de a vorbi               |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Aptitudini si competente artistice    | (Descrieti aceste aptitudini si      |
| Muzica, desen, pictura, literatura    | indicati contextul in care le-ati    |
| etc.                                  | dobandit)                            |
|_______________________________________|______________________________________|
| Aptitudini si competente sociale      | (Descrieti aceste aptitudini si      |
| Locuiti si munciti cu alte persoane,  | indicati contextul in care le-ati    |
| intr-un mediu multicultural, ocupati  | dobandit)                            |
| o pozitie in care comunicarea este    |                                      |
| importanta sau desfasurati o          |                                      |
| activitate in care munca de echipa    |                                      |
| este esentiala, (de exemplu cultura,  |                                      |
| sport etc.)                           |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Aptitudini si competente              | (Descrieti aceste aptitudini si      |
| organizatorice                        | indicati in ce context le-ati        |
| De exemplu coordonati sau conduceti   | dobandit)                            |
| activitatea altor persoane, proiecte  |                                      |
| si gestionati bugete; la locul de     |                                      |
| munca, in actiuni voluntare (de       |                                      |
| exemplu in domenii culturale sau      |                                      |
| sportive) sau la domiciliu.           |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Aptitudini si competente tehnice      | (Descrieti aceste aptitudini si      |
| (utilizare calculator, anumite tipuri | indicati in ce context le-ati        |
| de echipamente, masini etc.)          | dobandit)                            |
|_______________________________________|______________________________________|
| Permis de conducere                   |                                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| Alte aptitudini si competente         | (Descrieti aceste aptitudini si      |
| Competente care nu au mai fost        | indicati in ce context le-ati        |
| mentionate anterior                   | dobandit)                            |
|_______________________________________|______________________________________|
| INFORMATII SUPLIMENTARE               | (Indicati alte informatii utile si   |
|                                       | care nu au fost mentionate, de       |
|                                       | exemplu persoane de contact,         |
|                                       | referinte etc.)                      |
|_______________________________________|______________________________________|
| ANEXE                                 | (Enumerati documentele atasate       |
|                                       | CV-ului, daca este cazul).           |
|_______________________________________|______________________________________|

    ANEXA 2

    Examinat ___________________    Examinator:
    Judet ______________________    nume ___________________ semnatura
    Data _______________________

    Concursul pentru ocuparea functiei de
    INSPECTOR SCOLAR GENERAL/GENERAL ADJUNCT si DIRECTOR C.C.D.

    EVALUARE CURRICULUM VITAE

 ______________________________________________________________________________
|                                                          | Punctaj | Punctaj |
|                                                          | Maxim*  | obtinut |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| a) Studii:                                               |         |         |
| - Studii aprofundate, masterat, studii academice         |  0,5 p  |         |
| postuniversitare, studii postuniversitare de specializare|         |         |
| si cursuri de perfectionare postuniversitare, in         |         |         |
| specialitate sau in management educational si finantare. |         |         |
| - Doctorat, in specialitate sau in management educational|  1 p    |         |
| si finantare.                                            |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| b) Participarea la stagii de formare/de perfectionare in |         |         |
| specialitate si/sau in managementul educational:         |         |         |
| - in tara;                                               |  1 p    |         |
| - in strainatate.                                        |  1 p    |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| c) Experienta in activitatea de:                         |         |         |
| - responsabil de comisie metodica, de sef catedra,       |  1 p    |         |
| profesor metodist, profesor-formator, director/director  |         |         |
| adjunct, responsabil de cerc pedagogic;                  |         |         |
| - functii de conducere, indrumare si control in I.S.J.   |  1 p    |         |
| sau M.Ed.C., membru in consiliul consultativ al          |         |         |
| specialitatii/al inspectoratului scolar, membru in       |         |         |
| consiliul de administratie etc.                          |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| d) - Lucrari de management educational sau de            |  1,5 p  |         |
| specialitate publicate, cu ISBN/ISSN                     |         |         |
| - Articole de management educational sau de specialitate |         |         |
| publicate                                                |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| e) Initiere, coordonare, participarea la proiecte pilot, |  1,5 p  |         |
| la proiecte de reforma invatamantului, la proiecte       |         |         |
| comunitare, la proiecte de integrare europeana, la alte  |         |         |
| proiecte internationale.                                 |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| f) Cunoasterea unei/unor limbi straine de circulatie     |  0,75 p |         |
| internationala dovedita prin documente emise de o        |         |         |
| autoritate in materie (pentru cei care au pe diploma, ca |         |         |
| specializare, o limba straina, este suficienta           |         |         |
| prezentarea copiei legalizate de pe diploma).            |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| g) Cunostinte de operare pe calculator, evaluabile pe    |  0,75 p |         |
| baza documentelor prezentate.                            |         |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
| TOTAL PUNCTAJ                                            | 10 p    |         |
|__________________________________________________________|_________|_________|
    * Punctajul maxim va fi defalcat de catre Comisia de concurs.

    ANEXA 3

    Examinat ___________________    Examinator
    Judet ______________________    nume ___________________ semnatura
    Data _______________________

    Concursul
    pentru ocuparea functiei de
    inspector scolar general/general adjunct si director c.c.d.

    REZULTATELE LA TESTUL GRILA

 ______________________________________________
| Itemi test | Punctaj | Punctaj obtinut       |
| grila      | alocat  |                       |
|____________|_________|_______________________|
|  1         |   0,75  |                       |
|____________|_________|_______________________|
|  2         |   0,75  |                       |
|____________|_________|_______________________|
|  3         |   0,75  |                       |
|____________|_________|_______________________|
|  4         |   0,75  |                       |
|____________|_________|_______________________|
|  5         |   0,75  |                       |
|____________|_________|_______________________|
|  6         |   0,75  |                       |
|____________|_________|_______________________|
|  7         |   0,75  |                       |
|____________|_________|_______________________|
|  8         |   0,75  |                       |
|____________|_________|_______________________|
|  9         |   0,75  |                       |
|____________|_________|_______________________|
| 10         |   0,75  |                       |
|____________|_________|_______________________|
| Total grila|   7,50  |                       |
|____________|_________|_______________________|
| Expediere  |         |                       |
| e-mail cu  |         |                       |
| testul     |   2,50  |                       |
|____________|_________|_______________________|
| Total      |  10     |                       |
|____________|_________|_______________________|

    ANEXA 4

    Examinat ___________________    Examinator
    Judet ______________________    nume ___________________ semnatura
    Data _______________________

    Concursul
    pentru ocuparea functiei de
    inspector scolar general/general adjunct si director C.C.D.

    EVALUARE - INTERVIU si SUSTINEREA OFERTEI MANAGERIALE

 ______________________________________________________________________________
| Criterii                                    | Punctaj maxim* |Punctaj obtinut|
|                                             |________________|_______________|
|                                             |interviu| oferta|interviu|oferta|
|_____________________________________________|________|_______|________|______|
| a) Aspecte organizatorice: proiectarea,     |   1 p  |   x   |        |      |
| monitorizarea, evaluarea activitatii        |        |       |        |      |
| institutiei/institutiilor din subordine     |        |       |        |      |
| (Inspectoratului scolar, unitatilor conexe, |        |       |        |      |
| unitatii de invatamant, activitatii         |        |       |        |      |
| extrascolare etc.), inspectia scolara,      |        |       |        |      |
| participare si implicare organizationala,   |        |       |        |      |
| formarea si conducerea echipelor,           |        |       |        |      |
| managementul reuniunilor de lucru.          |        |       |        |      |
|_____________________________________________|________|_______|________|______|
| b) Aspecte financiar-juridice: cunoasterea  |   1 p  |   x   |        |      |
| legislatiei generale si a legislatiei din   |        |       |        |      |
| domeniul invatamantului; metode si mijloace |        |       |        |      |
| de atragere a resurselor extrabugetare si de|        |       |        |      |
| finantare (notiuni privind incheierea       |        |       |        |      |
| contractului de sponsorizare, de donatie    |        |       |        |      |
| etc.).                                      |        |       |        |      |
|_____________________________________________|________|_______|________|______|
| c) Trasaturi de personalitate relevate de   |   1 p  |   x   |        |      |
| interviu: capacitate de perceptie globala si|        |       |        |      |
| sinteza creativa, de adaptare, de           |        |       |        |      |
| relationare si comunicare, perspicacitate,  |        |       |        |      |
| prezenta de spirit, capacitate de negociere,|        |       |        |      |
| de argumentare, de convingere, empatie,     |        |       |        |      |
| energie, disponibilitate si rezistenta la   |        |       |        |      |
| efort si stres, respectarea deontologiei    |        |       |        |      |
| profesionale.                               |        |       |        |      |
|_____________________________________________|________|_______|________|______|
| d) Competente personale in: identificarea   |   1 p  |   x   |        |      |
| activitatilor/actiunilor concrete necesare  |        |       |        |      |
| atingerii obiectivelor stabilite, alocarea  |        |       |        |      |
| resurselor umane si non-umane pentru        |        |       |        |      |
| realizarea activitatilor, alegerea,         |        |       |        |      |
| desemnarea/delegarea persoanelor/echipelor  |        |       |        |      |
| care vor conduce activitatile stabilite,    |        |       |        |      |
| eficienta comunicarii formale si informale, |        |       |        |      |
| manifestarea selectiva a puterii.           |        |       |        |      |
|_____________________________________________|________|_______|________|______|
| e) Viziunea, conceptia si redactarea ofertei|   x    |   6 p |        |      |
| manageriale; se va avea in vedere daca      |        |       |        |      |
| oferta manageriala respecta principiile     |        |       |        |      |
| generale ale proiectarii, este adaptata     |        |       |        |      |
| culturii organizationale, aplica metodele si|        |       |        |      |
| tehnicile de marketing, este realizata pe   |        |       |        |      |
| baza unei diagnoze si a analizei de nevoi   |        |       |        |      |
| educationale si de formare.                 |        |       |        |      |
|_____________________________________________|________|_______|________|______|
| Total punctaj interviu                      |   4 p  |   x   |        |      |
|_____________________________________________|________|_______|________|______|
| Total punctaj oferta                        |   x    |   6 p |        |      |
|_____________________________________________|________|_______|________|______|
| Total proba                                 |  10    |       |        |      |
|_____________________________________________|________|_______|________|______|
    * Punctajul maxim va fi defalcat de catre comisia de concurs.

    ANEXA 5

    Concursul pentru ocuparea functiei de
    INSPECTOR SCOLAR GENERAL/GENERAL ADJUNCT SI DIRECTOR LA C.C.D.

    BORDEROU DE NOTARE

    Examinat ___________________
    Judet ______________________
    Data _______________________

    Examinatori
    1. _____________________ Presedinte
    2. _____________________ Membru
    3. _____________________ Membru
    4. _____________________ Membru
    5. _____________________ Membru

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Proba     |Examinator|Examinator|Examinator|Examinator|Examinator| Total|
|crt.|           |     1    |     2    |     3    |     4    |     5    |      |
|____|___________|__________|__________|__________|__________|__________|______|
|    |           |          |          |          |          |          |      |
|____|___________|__________|__________|__________|__________|__________|______|
|  1.| a)        |          |          |          |          |          |      |
|____|___________|__________|__________|__________|__________|__________|______|
|  2.| b)        |          |          |          |          |          |      |
|____|___________|__________|__________|__________|__________|__________|______|
|  3.| c)        |          |          |          |          |          |      |
|____|___________|__________|__________|__________|__________|__________|______|
|  4.| Punctaj   |          |          |          |          |          |      |
|    | total     |          |          |          |          |          |      |
|____|___________|__________|__________|__________|__________|__________|______|

    Presedinte _______________________

    ANEXA 6

    Bibliografia

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Actul juridic/metodologia/         |             Continut               |
|crt.| bibliografia                       |                                    |
|____|____________________________________|____________________________________|
|  1.| LEGEA nr. 84/1995, cu modificarile | LEGEA INVATAMANTULUI.              |
|    | si completarile ulterioare         |                                    |
|____|____________________________________|____________________________________|
|  2.| LEGEA nr. 128/1997, cu modificarile| Statutul personalului didactic     |
|    | si completarile ulterioare         |                                    |
|____|____________________________________|____________________________________|
|  3.| Programul de guvernare 2005 - 2008,| Capitolul V. Politica in domeniul  |
|    |                                    | educatiei                          |
|____|____________________________________|____________________________________|
|  4.| O.U. nr. 45/2003                   | Privind finantele publice locale.  |
|____|____________________________________|____________________________________|
|  5.| LEGEA nr. 154/1998, cu modificarile| Lege privind sistemul de stabilire |
|    | si completarile ulterioare.        | a salariilor de baza in sectorul   |
|    |                                    | bugetar.                           |
|____|____________________________________|____________________________________|
|  6.| O.U.G. nr. 60/2001                 | Ordonanta de urgenta privind       |
|    | Monitorul Oficial, Partea I,       | achizitiile publice de bunuri si   |
|    | nr. 241 din 11.05.2001.            | servicii.                          |
|____|____________________________________|____________________________________|
|  7.| LEGEA nr. 53/2003, cu modificarile | Codul muncii.                      |
|    | si completarile ulterioare         |                                    |
|____|____________________________________|____________________________________|
|  8.| LEGEA nr. 54/2003                  | Legea sindicatelor                 |
|____|____________________________________|____________________________________|
|  9.| LEGEA nr. 168/1999 privind         | Solutionarea conflictelor de munca |
|    | solutionarea conflictelor de munca |                                    |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 10.| Contractul colectiv de munca unic  |                                    |
|    | la nivel de ramura invatamant      |                                    |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 11.| O.G. nr. 192/2004                  | Aprobarea normelor metodologice    |
|    |                                    | privind finantarea unitatilor de   |
|    |                                    | invatamant preuniversitar          |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 12.| LEGEA nr. 48/2002                  | privind prevenirea si combaterea   |
|    |                                    | tuturor formelor de discriminare   |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 13.| LEGEA nr. 116/2002                 | privind prevenirea si combaterea   |
|    |                                    | marginalizarii sociale. Cap. II,   |
|    |                                    | sectiunea IV - accesul la educatie.|
|____|____________________________________|____________________________________|
| 14.| O.U. nr. 75/2005                   | Privind asigurarea calitatii       |
|    |                                    | educatiei                          |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 15.| O.M.E.N. nr. 4682/1998             | Regulamentul de organizare si      |
|    |                                    | desfasurare a inspectiei scolare   |
|    |                                    | Metodologia de aplicare a          |
|    |                                    | regulamentului de organizare si    |
|    |                                    | desfasurare a inspectiei scolare.  |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 16.| O.M.Ed.C. nr. 4897/2001            | Regulamentul de organizare si      |
|    |                                    | functionare a CCD                  |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 17.| O.M.Ed.C. nr. 4925/2005            | Regulamentul de organizare si      |
|    |                                    | functionare a unitatilor de        |
|    |                                    | invatamant preuniversitar          |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 18.| O.M.Ed.C. nr. 3324/1996            | Regulamentul de organizare si      |
|    |                                    | functionare a Inspectoratelor      |
|    |                                    | scolare                            |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 19.| O.M.E.N. nr. 3770/1998             | Metodologia formarii continue a    |
|    |                                    | personalului din invatamantul      |
|    |                                    | preuniversitar, completat si       |
|    |                                    | modificat prin                     |
|    |                                    | O.M.E.N. nr. 4863/1999             |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 20.| O.M.Ed.C. nr. 3533/2002            | Metodologia de acreditare a        |
|    |                                    | programelor de formare continua a  |
|    |                                    | personalului din invatamantul      |
|    |                                    | preuniversitar, modificat prin     |
|    |                                    | O.M.Ed.C. nr. 5398/2004            |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 21.| Institutul de Stiinte ale Educatiei| Manual de management educational   |
|    |                                    | pentru directorii de unitati       |
|    |                                    | scolare, Editura ProGnosis, 2000   |
|____|____________________________________|____________________________________|
| 22.| Institutul de Stiinte ale Educatiei| Managementul educational pentru    |
|    |                                    | institutiile de invatamant,        |
|    |                                    | BUCURESTI, 2001                    |
|____|____________________________________|____________________________________|

    ANEXA 7

    Ministerul Educatiei si Cercetarii
    Inspectoratul Scolar al Judetului ............../Municipiului Bucuresti

                              FISA POSTULUI
                              NR. .........

             DENUMIREA POSTULUI - INSPECTOR SCOLAR GENERAL

    Grad profesional al ocupatiei postului - inspector scolar general
    Nivelul postului - conducere

    DESCRIEREA POSTULUI:

    1. Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului:
    - Studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta sau diploma echivalenta.
    - Titular in invatamant, cu gradul didactic I sau doctorat si o vechime in invatamantul preuniversitar de cel putin 8 ani.
    - Calificativul "foarte bine", in ultimii patru ani si recomandarea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant, sau din partea Consiliului de administratie al inspectoratului scolar, sau recomandarea Senatului Universitatii sau a organului de conducere al institutiei, in cazul in care candidatul isi desfasoara activitatea in conditiile prevazute in art. 101 alin. (1) - (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Parcurgerea tuturor etapelor de dezvoltare profesionala in invatamantul preuniversitar si experienta manageriala (de conducere, de indrumare si control).
    - Perfectionari periodice necesare mentinerii competentei (minim 120 ore - maxim 2 ani).
    - Cunostinte operare P.C.
    - O limba de circulatie internationala.
    2. Experienta necesara executarii operatiunilor specifice postului
    - Experienta in invatamant pentru specialitatea ceruta de post: minim 1 an.
    - Perioada necesara initierii in vederea executarii operatiunilor specifice postului: 90 zile.
    3. Dificultatea operatiunilor specifice postului
    - Cunoasterea invatamantului preuniversitar sub toate aspectele.
    - Cunoasterea R.O.D.I.S. si M.A.R.O.D.I.S.
    - Cunoasterea si aplicarea legilor, hotararilor de guvern, ordonantelor de urgenta ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor si a celorlalte documente legislative si de management educational.
    - Aprecierea ofertelor de recrutare angajare, formare manageriala si dezvoltare institutionala.
    - Solutionarea contestatiilor si sesizarilor.
    - Consultanta de specialitate.
    - Informarea, monitorizarea informatiei si a actiunilor la nivelul inspectoratului scolar si la nivelul unitatilor de invatamant, in vederea asigurarii calitatii managementului educational.
    - Organizarea, controlul-verificarea, evaluarea si luarea deciziilor.
    4. Responsabilitate implicata de post
    - Responsabilitate privind organizarea, managementul, controlul-verificarea, comunicarea, autoritatea informala.
    - Responsabilitatea privind corectitudinea si aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicarii prevederilor documentelor normative
    - Responsabilitatea solutionarii starilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamatii.
    - Responsabilitatea propunerilor decizionale.
    5. Sfera de relatii (comunicare/relationare) cu:
    - Ministerul Educatiei si Cercetarii, compartimentele inspectoratului scolar, membru inspectoratului, unitatile conexe, conducerile unitatilor de invatamant, comunitatea locala, sindicatele, organizatiile guvernamentale, organizatiile nonguvernamentale etc.

    ATRIBUTII PE DOMENII DE COMPETENTA

 ______________________________________________________________________________
| Domeniul de | Unitatea de competenta | Atributii                             |
| competenta  |                        |                                       |
|_____________|________________________|_______________________________________|
| Organizare  | Stabilirea strategiei  | Stabileste obiectivele activitatii    |
|             | de coordonare si       | inspectoratului scolar                |
|             | directiile de          |_______________________________________|
|             | dezvoltare ale         | Stabileste metodele si procedurile de |
|             | inspectoratului scolar | coordonare a activitatilor            |
|             |                        | inspectoratului                       |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Stabileste metodele de monitorizare   |
|             |                        | si evaluare a activitatii             |
|             |                        | inspectoratului                       |
|             |________________________|_______________________________________|
|             | Planificarea           | Elaboreaza planul managerial al       |
|             | activitatilor din      | inspectoratului scolar                |
|             | cadrul inspectoratului |_______________________________________|
|             | scolar                 | Planifica activitatile tematice ale   |
|             |                        | Consiliului de Administratie          |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Intocmeste lista de prioritati        |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Verifica indeplinirea obiectivelor    |
|             |                        | si a activitatilor planificate        |
|             |________________________|_______________________________________|
|             | Asigurarea repartizarii| Stabileste necesarul de resurse       |
|             | resurselor financiare  | financiare                            |
|             | necesare desfasurarii  |_______________________________________|
|             | activitatii            | Analizeaza si decide asupra           |
|             | inspectoratului scolar | proiectului de buget                  |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Repartizeaza resursele financiare     |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Controleaza eficienta utilizarii      |
|             |                        | resurselor alocate                    |
|             |________________________|_______________________________________|
|             | Organizarea            | Identifica obiectivele activitatii    |
|             | activitatilor          | inspectoratului scolar                |
|             | inspectoratului scolar |_______________________________________|
|             |                        | Recruteaza, selecteaza si promoveaza  |
|             |                        | personalul din inspectoratul scolar   |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Repartizarea sarcinilor si            |
|             |                        | responsabilitatilor compartimentelor  |
|             |                        | din inspectoratul scolar              |
|_____________|________________________|_______________________________________|
| Management  | Conducerea/coordonarea | Asigura functionarea compartimentelor |
|             | activitatilor          | din inspectoratul scolar              |
|             | inspectoratului scolar |_______________________________________|
|             |                        | Coordoneaza activitatea scolara din   |
|             |                        | teritoriu                             |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Monitoriza indeplinirea sarcinilor    |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Deleaga autoritatea                   |
|             |________________________|_______________________________________|
|             | Asigurarea climatului  | Sprijina initiativele si stimuleaza   |
|             | de munca eficient in   | creativitatea colaboratorilor         |
|             | inspectorat            |_______________________________________|
|             |                        | Promoveaza luciul in echipa si a unui |
|             |                        | stil de conducere cooperant           |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Monitorizeaza progresul si            |
|             |                        | disfunctiile aparute in activitatea   |
|             |                        | inspectoratului scolar                |
|             |________________________|_______________________________________|
|             | Asigurarea resurselor  | Identifica necesarul de personal din  |
|             | umane necesare         | cadrul inspectoratului scolar         |
|             | desfasurarii           |_______________________________________|
|             | activitatii            | Asigura corectitudinea si transparenta|
|             | inspectoratului scolar | procesului de selectie                |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Acorda calificative, premii sau       |
|             |                        | sanctiuni personalului din subordine  |
|_____________|________________________|_______________________________________|
| Control -   | Verificarea            | Verifica indeplinirea planului de     |
| Verificare  | activitatilor          | indrumare si control al               |
|             | compartimentelor din   | inspectoratului scolar                |
|             | subordine              |_______________________________________|
|             |                        | Efectueaza inspectii la unitatile de  |
|             |                        | invatamant                            |
|             |________________________|_______________________________________|
|             | Elaborarea materialelor| Colecteaza informatiile privind       |
|             | de sinteza             | indeplinirea planului managerial      |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Analizeaza si sintetizeaza            |
|             |                        | informatiile colectate                |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Asigura redactarea materialelor de    |
|             |                        | sinteza, pe baza analizei informatiei |
|             |                        | colectate                             |
|_____________|________________________|_______________________________________|
| Relatii -   | Mentinerea legaturilor | Asigura fluxul informational          |
| Comunicare  | inspectoratului scolar |_______________________________________|
|             | cu M.Ed.C.             | Raporteaza semestrial/anual sau ori   |
|             |                        | de cate ori este solicitat            |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Transmite propunerile si masurile de  |
|             |                        | imbunatatire a activitatii            |
|             |                        | educationale din teritoriu            |
|             |________________________|_______________________________________|
|             | Reprezentarea          | Dezvolta si mentine legaturilor cu    |
|             | inspectoratului scolar | parteneri sociali si cu autoritatile  |
|             | in relatii publice     | locale                                |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Dezvolta si mentine legaturile cu     |
|             |                        | organizatiile nonguvernamentale si    |
|             |                        | institutiile de specialitate          |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Promoveaza imaginea inspectoratului   |
|             |                        | scolar                                |
|             |________________________|_______________________________________|
|             | Consilierea si         | Consiliaza personalul si consulta     |
|             | facilitarea schimbului | angajatii din inspectoratul scolar si |
|             | de informatii          | din unitatile de invatamant           |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Faciliteaza schimbul de informatii    |
|_____________|________________________|_______________________________________|
| Pregatire   | Perfectionarea         | Identifica propria nevoie de          |
| profesionala| activitatii proprii    | perfectionare                         |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Alege forma convenabila de            |
|             |                        | perfectionare                         |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Participa la diverse forme de         |
|             |                        | perfectionare                         |
|             |________________________|_______________________________________|
|             | Asigurarea dezvoltarii/| Analizeaza necesitatile de pregatire  |
|             | formarii profesionale  | a personalului                        |
|             | a personalului din     |_______________________________________|
|             | inspectorat din        | Stabileste modul de participare la    |
|             | unitatile din subordine| forme de perfectionare/formare        |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Faciliteaza accesul la forma de       |
|             |                        | pregatire optima                      |
|             |                        |_______________________________________|
|             |                        | Organizeaza activitati proprii de     |
|             |                        | perfectionare                         |
|_____________|________________________|_______________________________________|

    Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:
    Numele si prenumele:
    Functia:
    Semnatura:
    Data intocmirii:

    Avizat de:
    Numele si prenumele:
    Functia publica de conducere din cadrul M.Ed.C.:
    Semnatura:
    Data intocmirii:

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5351/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5351 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu