Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5302 din 15 noiembrie 2004

privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 109 din  3 februarie 2005


SmartCity3


    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (9) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza consultarii federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul educatiei si cercetarii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara metodologiei prevazute la art. 1.
    Art. 3
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                                  Radu Damian,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                           METODOLOGIA SI CRITERIILE
de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit in invatamantul preuniversitar

    SECTIUNEA I
    Acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant pot beneficia de gradatia de merit, acordata prin concurs.
    Art. 2
    (1) Aceasta gradatie se acorda pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 20% din salariul de baza al persoanei, si anume salariul functiei didactice conform grilei, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere.
    (2) Gradatia de merit se include in salariul de baza si constituie baza de calcul pentru celelalte sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza.
    (3) Numarul de gradatii care se vor acorda incepand cu anul 2005 se calculeaza astfel: din numarul stabilit, prin aplicarea a 10% din totalul posturilor didactice de predare, didactice auxiliare si de conducere, se scade numarul de gradatii acordate in ultimii 3 ani, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada de 4 ani.
    (4) Pentru acordarea gradatiei de merit se va avea in vedere numarul de posturi aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, respectiv aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, dupa caz.
    (5) In situatia in care personalului didactic, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si celui din palatele copiilor, i se modifica locul de munca la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.
    Art. 3
    Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 1 iulie 2005.
    Art. 4
    (1) Personalul didactic care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.
    (2) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit in acelasi an calendaristic.

    CAP. 2
    Inscrierea pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 5
    (1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit pot participa:
    a) personalul didactic de predare, didactic auxiliar cu contract de munca si cel de conducere din unitatile de invatamant, cu o vechime in invatamantul preuniversitar de peste 3 ani;
    b) personalul didactic de predare din invatamantul preuniversitar, care are performante deosebite in inovarea didactica, desfasoara activitate de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar la casa corpului didactic, in ultimii 3 ani.
    (2) Aceleasi conditii trebuie sa le indeplineasca:
    - personalul didactic de predare de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de asistenta psihopedagogica;
    - personalul didactic de predare si de conducere de la cluburile sportive scolare, cluburile si palatele copiilor cu statut de unitati de invatamant, subordonate inspectoratului scolar, precum si cel de la Palatul National al Copiilor;
    - personalul didactic auxiliar din unitatile conexe din invatamantul preuniversitar.

    CAP. 3
    Criterii pentru acordarea gradatiei de merit

    Art. 6
    Activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, se evalueaza pe baza unei fise elaborate de inspectoratul scolar, tinandu-se seama de urmatoarele criterii care trebuie indeplinite de candidat in perioada ultimilor 3 ani de activitate:
    1. criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa, cum sunt:
    a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in raport cu standardele curriculare de performanta, materializate in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa (de exemplu, ponderea elevilor cu performante in clasa urmatoare);
    b) performante verificate in utilizarea sistemului educational informatizat, pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant in care acesta exista;
    c) performante in pregatirea elevilor distinsi la concursurile si olimpiadele scolare, materializate in obtinerea locurilor I, II, III si mentiuni la faza nationala si internationala si locurile I, II si III la faza judeteana;
    d) pregatirea loturilor olimpice, participarea, in calitate de membru al juriului, al comitetului de organizare si de insotitor al elevilor, la concursurile si olimpiadele judetene, interjudetene, nationale si internationale;
    e) rezultate deosebite obtinute in activitatile educative organizate in scoala, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national;
    f) rezultatele comunicarii cu parintii si cu autoritatile locale, concretizate in reducerea abandonului scolar, a delincventei juvenile, a comportamentelor marginale, in atragerea de finantari pentru centrele de documentare si informare etc.;
    g) realizarea de proiecte extracurriculare cu finantare extrabugetara;
    h) activitate desfasurata cu elevii capabili de performanta in centrele de excelenta;
    i) activitate desfasurata de catre cadrele didactice din unitatile de invatamant cuprinse in programul PHARE 010801 Tvet, de monitorizare a invatamantului profesional si tehnic;
    j) rezultate obtinute in dezvoltarea unor activitati practice si educative pentru formarea de abilitati de comunicare, antreprenoriale si tehnice;
    k) rezultate obtinute in proiecte de parteneriat educational la nivel local/judetean/national/international;
    l) obtinerea calificativului "Foarte bine" in perioada ultimilor 3 ani de activitate;
    2. criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica, materializate in:
    a) contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice si reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei si Cercetarii, dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN;
    b) activitatea de mentorat, de formator, activitatea in domeniul sindical la nivel de unitate/inspectorat scolar/minister/ministere/Guvern, participarea cu comunicari la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formator, contributia la cercetari stiintifice fundamentale in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei;
    c) activitatea desfasurata in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, in cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social;
    3. criteriul activitatilor desfasurate cu copii/elevi cu cerinte educative speciale, la nivel local/judetean/national/international;
    4. criteriul privind participarea la proiecte in cadrul programelor de reforma educationala, coordonate de inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei si Cercetarii, alti parteneri (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe, Banca Mondiala etc.);
    5. criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de invatamant, prin sporirea calitatii actului educational, manifestat prin locul ocupat de aceasta in ierarhia stabilita de inspectoratele scolare ca urmare a:
    a) rezultatelor concursului de admitere la licee in ultimii 3 ani;
    b) evaluarii unitatilor conexe pe baza nivelului de dezvoltare institutionala si in raport cu dezvoltarea economico-sociala a localitatii/regiunii. In acest caz vor fi luate in considerare:
    - contributiile independente si in echipa la dezvoltarea teoriei si practicii managementului educational si institutional, in contextul reformei invatamantului;
    - realizarea unor proiecte cu finantare din surse extrabugetare;
    - rezultatele care demonstreaza o foarte buna comunicare si colaborare cu reprezentantii comunitatii locale si regionale;
    - rezultatele obtinute prin participarea elevilor la examenele de capacitate/teste nationale, evaluare nationala, bacalaureat si de absolvire.
    Art. 7
    (1) Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradatiei de merit sunt stabilite in fisa de evaluare a activitatii, elaborata de inspectoratul scolar, pe baza fisei postului.
    (2) In cazul personalului de conducere din unitatile de invatamant, se va avea in vedere si indeplinirea atributiilor din fisa postului.
    Art. 8
    Consiliul de administratie al inspectoratului scolar detaliaza criteriile si punctajele cu ponderile aferente, separat pentru educatoare, invatatori, profesori si cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, invatamantul special, personalul didactic auxiliar si personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant.

    CAP. 4
    Procedura de acordare a gradatiei de merit

    Art. 9
    (1) Inspectorul scolar general numeste prin decizie Comisia de coordonare a lucrarilor in vederea acordarii gradatiei de merit.
    (2) Comisia de coordonare a lucrarilor in vederea acordarii gradatiei de merit este formata din:
    a) presedinte - inspector scolar general adjunct;
    b) secretar - referent de la compartimentul salarizare, normare;
    c) membri - inspectori scolari de specialitate.
    (3) Reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant participa in calitate de observatori la toate lucrarile, au drept de acces la documentele comisiilor si pot solicita consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii.
    Art. 10
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de atribuire a gradatiei de merit, prin concurs, cuprinde urmatoarele faze:
    1. Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate, insotit de documente doveditoare, realizat in conformitate cu fisa de evaluare (elaborata de inspectoratul scolar).
    2. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare, formuleaza o apreciere sintetica asupra candidatului.
    3. Directorul unitatii scolare depune la secretariatul inspectoratului scolar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si propria apreciere, care trebuie sa fie obiectiva, cu referire si la deontologia profesionala, la abilitatile de comunicare ale candidatului in cadrul unitatii de invatamant in care isi desfasoara activitatea. Aprecierea directorului coordonator al unitatii scolare se face de catre inspectorul de management si evaluare institutionala.
    4. In urma consultarii consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, stabilind punctajul.
    5. Comisia de coordonare a lucrarilor in vederea acordarii gradatiei de merit primeste raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitatii, precum si raportul motivat al inspectorului scolar de specialitate, pe care le examineaza, stabileste punctajul si intocmeste lista, in ordinea descrescatoare a acestuia, pe posturi si discipline. Lista astfel intocmita va fi prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
    6. In consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei prezinta propunerile de acordare a gradatiilor de merit.
    7. Consiliul de administratie aproba lista candidatilor admisi, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, si o afiseaza la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.
    8. Cadrele didactice au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, in conformitate cu graficul din anexa nr. 1 la sectiunea I. Contestatiile se rezolva de o comisie de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general si formata din: presedinte - inspectorul scolar general, secretar - consilierul juridic, membri - inspectori scolari si inspectorul scolar cu politici de selectie, evidenta, mobilitate si promovare de personal. Hotararea comisiei de contestatii este definitiva. La comisiile de contestatii participa si reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant, in calitate de observatori.
    9. Hotararea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialitati si unitati de invatamant apartin inspectorului scolar general, in baza listei intocmite, in ordinea descrescatoare a punctajului, pe posturi si discipline, care a fost aprobata de consiliul de administratie al inspectoratului scolar.
    10. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar inainteaza lista candidatilor validati la Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetarii.
    Lista transmisa la Ministerul Educatiei si Cercetarii cu adresa de inaintare contine:
    a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti;
    b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit, cu statut de observatori;
    c) tabelul nominal cu candidatii admisi, conform anexei nr. 2 la sectiunea I.
    Art. 11
    Directia generala evaluare, prognoze, strategii si programe pentru invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii verifica incadrarea in numarul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaboreaza ordinul ministrului educatiei si cercetarii pentru acordarea gradatiei de merit cadrelor didactice, conform listelor primite de la inspectoratele scolare.
    Art. 12
    Locurile ramase vacante dupa emiterea ordinului ministrului educatiei si cercetarii se vor include in numarul de locuri pentru anul urmator, fara a se depasi procentul de 10% din totalul posturilor didactice existente in anul pentru care se face calculul.

    ANEXA 1
    la sectiunea I

    Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2005

    - 20 ianuarie - 11 februarie 2005: depunerea dosarelor la registratura inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    - 14 februarie - 21 februarie 2005: analiza dosarelor de catre inspectorul de specialitate, cu consultarea consiliului consultativ;
    - 22 februarie - 5 martie 2005: verificarea dosarelor de catre Comisia de coordonare a lucrarilor in vederea acordarii gradatiei de merit;
    - 22 februarie - 5 martie 2005: verificarea dosarelor de catre reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative din invatamant si refacerea punctajelor, in situatia in care observatiile sunt juste, impreuna cu inspectorul de specialitate;
    - 7 martie 2005: consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti aproba lista candidatilor admisi;
    - 8 martie 2005: afisarea listei la avizierul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    - 10 martie - 14 martie 2005: depunerea contestatiilor;
    - 15 martie 2005: rezolvarea contestatiilor de catre comisie;
    - 16 martie 2005: validarea rezultatelor finale ale concursului de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;
    - 22 martie 2005: inaintarea la Ministerul Educatiei si Cercetarii, in vederea emiterii ordinului ministrului educatiei si cercetarii, a tabelului nominal cu personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant, nominalizat pentru acordarea gradatiei de merit;
    - 31 mai 2005: elaborarea ordinului ministrului educatiei si cercetarii.

    ANEXA 2
    la sectiunea I

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si | Functia | Specialitatea |Vechimea in |Unitatea de |Punctajul |
|crt.|prenumele |         |               |invatamant  |invatamant  |obtinut   |
|____|__________|_________|_______________|____________|____________|__________|
|    |          |         |               |            |            |          |
|____|__________|_________|_______________|____________|____________|__________|

    NOTA:
    In cazul personalului didactic de indrumare si control, in rubrica "Unitatea de invatamant" se va preciza unitatea de invatamant unde are obligatia de predare. Adeverintele emise de unitatile de invatamant respective se vor anexa la lista transmisa, prin posta, la Ministerul Educatiei si Cercetarii.

    SECTIUNEA a II-a
    Acordarea salariului de merit in invatamantul preuniversitar

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 13
    In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (7) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul didactic si didactic auxiliar poate beneficia de salariu de merit.
    Art. 14
    Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor didactice si didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unitati de invatamant, indiferent de numarul cadrelor didactice si didactice auxiliare al acestora, iar acordarea lor se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Art. 15
    (1) Salariul de merit este un procent de 15%, aplicat la salariul de baza, si anume la salariul functiei didactice conform grilei, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere. Salariul de merit se include in salariul de baza si constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda in raport cu salariul de baza.
    (2) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului de stat, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi didactice si didactice auxiliare prevazut in statul de functii al unitatilor bugetare, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie si cel mult o treime pentru functiile de conducere din unitatile de invatamant.
    (4) In situatia in care personalului didactic, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si celui din palatele copiilor, i se modifica locul de munca la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza salariul de merit.
    Art. 16
    Pentru directorii si directorii adjuncti, salariile de merit se aproba de consiliul de administratie al inspectoratului scolar din numarul salariilor repartizate unitatii respective.
    Art. 17
    Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit in acelasi an calendaristic.
    Art. 18
    Salariul de merit se acorda pe an calendaristic, incepand cu data de 1 ianuarie 2005.
    Art. 19
    (1) Contestatiile se depun la conducerea unitatii de invatamant sau la organul ierarhic superior (inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti), dupa caz, in termen de 5 zile calendaristice de la data comunicarii rezultatelor.
    (2) Contestatiile se solutioneaza de catre o comisie numita prin decizie a directorului unitatii de invatamant, respectiv a inspectorului scolar general.
    (3) Hotararea comisiei de solutionare a contestatiilor de la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti este definitiva.

    CAP. 2
    Criterii de baza pentru acordarea salariului de merit

    Art. 20
    Criterii privind calitatea activitatii instructiv-educative: (50 de puncte):
    a) calificativul "foarte bine" in anul scolar precedent;
    b) activitate de profesor coordonator care raspunde de domeniul educativ, scolar si extrascolar;
    c) utilizarea fluenta a sistemului educativ informatizat, pentru cadrele didactice din unitatile de invatamant in care acesta exista;
    d) activitati educative desfasurate cu elevii care au nevoi speciale;
    e) activitate de sef de catedra/comisie metodica, de metodist, coordonator de cerc pedagogic;
    f) performante obtinute in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in urma testarilor si a examenelor de sfarsit de ciclu;
    g) rezultate obtinute cu prescolarii/elevii la concursurile si olimpiadele scolare la nivel local si national.
    Art. 21
    Criterii privind activitatea metodica, stiintifica si culturala: (50 de puncte):
    a) valorificarea competentelor dobandite in cadrul cursurilor de perfectionare, prin sustinerea de activitati demonstrative sau de comunicari la sesiuni stiintifice de specialitate in scoala;
    b) sustinerea de activitati demonstrative sau de comunicari la sesiuni stiintifice de specialitate la nivel judetean/national;
    c) elaborarea si publicarea unor studii si articole in reviste de specialitate;
    d) obtinerea unor rezultate deosebite cu elevii, in urma participarii la activitati cultural-artistice si sportive recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetarii;
    e) responsabilitati suplimentare la nivel local, judetean sau national (membru in Comisia Nationala de Specialitate, indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare, coordonarea unor programe educationale in colaborare cu inspectoratul scolar, Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu alti parteneri - Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe, Banca Mondiala etc.);
    f) contributii la cresterea prestigiului si a calitatii activitatii unitatii de invatamant prin forme de parteneriat cu reprezentanti ai comunitatii locale, agenti economici etc.;
    g) gradul de stimulare si de valorizare a potentialului profesional al personalului din unitatea pe care o conduce;
    h) realizarea unor proiecte de finantare din surse extrabugetare;
    i) activitatea desfasurata in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ, in cadrul unor comisii consultative de dialog social si al altor structuri de dialog social.
    Art. 22
    Fiecare unitate scolara, prin consiliul de administratie, va stabili o fisa cu punctaj defalcat, in vederea evaluarii dosarelor depuse pentru acordarea salariului de merit.
    Art. 23
    La toate etapele de acordare a salariului de merit participa in calitate de observatori liderul/liderii organizatiilor sindicale din unitate, respectiv reprezentantii federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramura invatamant.
    Art. 24
    In situatia in care persoana care a obtinut salariul de merit a renuntat la el, chiar daca acesteia nu i-a incetat contractul de munca cu unitatea, salariul de merit poate fi redistribuit unei alte persoane din aceeasi unitate de invatamant, in ordinea descrescatoare a punctajului.

    NOTA:
    1. Realizarea criteriilor prevazute la art. 21 lit. f), g) si h) este obligatorie pentru personalul didactic de conducere.
    2. Pentru personalul incadrat in inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti si in Ministerul Educatiei si Cercetarii, constituie criteriu de acordare a salariului de merit si evaluarea calitatii si eficientei activitatilor cuprinse in fisa postului de catre o comisie special constituita la nivelul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti/Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    3. Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, salariul de merit se va acorda in urma evaluarii calitatii si eficientei activitatilor cuprinse in fisa postului de catre consiliul de administratie al unitatii scolare/inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti/Ministerului Educatiei si Cercetarii.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5302/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5302 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 5302/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu