Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.530 din 18.05.2006

privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 489 din 06 iunie 2006SmartCity1


Având în vedere necesitatea asigurării caracterului nediscriminatoriu în stabilirea şi alocarea lunară a cotelor procentuale cantitative de gaze naturale, aferente amestecului de gaze naturale din producţia internă - producţie curentă şi gaze noi - şi din import, cu implicaţii asupra derulării contractelor de achiziţie şi de furnizare către consumatori a gazelor naturale,în temeiul prevederilor Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 52/2001 privind aprobarea Regulamentului de programare, funcţionare şi dispecerizare a sistemului naţional de transport al gazelor naturale,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,ministrul economiei şi comerţului, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emit următorul ordin: Articolul 1
(1)Gazele naturale noi din producţia internă reprezintă cantităţile de gaze naturale provenite din noi zăcăminte sau prin reabilitarea câmpurilor de extracţie a gazelor naturale, rezultate din operaţiuni petroliere efectuate de către persoane juridice române sau străine, în baza acordurilor petroliere.
(2)Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent în acordurile petroliere, are obligaţia de a certifica lunar cantităţile de gaze naturale care se încadrează în prevederile alin. (1).
(3)Categoria de gaze naturale noi se desfiinţează începând cu data de 1 ianuarie 2007, fiind asimilată producţiei interne curente.
Articolul 2Persoanele juridice române sau străine, titulare ori cotitulare ale acordurilor petroliere, vor încheia contracte de vânzare-cumpărare cu oricare dintre furnizorii licenţiaţi şi/sau consumatorii eligibili de gaze naturale pentru cantităţile de gaze naturale noi obţinute în condiţiile art. 1. Articolul 3
(1)Până la liberalizarea completă a pieţei interne a gazelor naturale şi realizarea convergenţei preţului producţiei interne cu preţul gazelor naturale din import, pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor consumatorilor la sursele de gaze naturale din producţia internă, furnizarea gazelor naturale la consumator se realizează în amestec, denumit în continuare amestec de gaze naturale, constituit din cantităţi de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare, de gaze naturale noi şi de gaze naturale din import curent/înmagazinare.
(2)Ponderea cantităţilor de gaze naturale din producţia internă curentă, de gaze naturale noi şi de gaze naturale din import în amestecul de gaze naturale va fi aceeaşi pentru toţi consumatorii.
(3)Pentru consumatorul captiv, obligaţia respectării structurii amestecului de gaze naturale revine furnizorului care desfăşoară activitatea de furnizare reglementată.
(4)Pentru consumatorul eligibil, obligaţia respectării structurii amestecului de gaze naturale revine furnizorului dacă acesta asigură întregul necesar de consum al consumatorului, respectiv al consumatorului eligibil în cazul în care acesta îşi asigura necesarul de consum din achiziţii de la mai mulţi furnizori.
Articolul 4
(1)Structura amestecului de gaze naturale se determină lunar de Operatorul de piaţa organizat în cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale din structura Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. Mediaş, în condiţiile acoperirii integrale şi echilibrate a cererii pieţei interne. Operatorul de piaţa are obligaţia de a urmări respectarea structurii amestecului de gaze naturale, avizat conform prevederilor prezentului ordin, de către toţi operatorii licenţiaţi şi consumatorii eligibili din sectorul gazelor naturale.
(2)Pentru determinarea de către Operatorul de piaţa din cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale a structurii lunare a amestecului de gaze naturale, cu 15 zile înainte de începerea lunii de livrare, operatorii licenţiaţi din sectorul gazelor naturale şi consumatorii eligibili au obligaţia de a transmite următoarele informaţii:în cazul producătorului de gaze naturale - cantităţile de gaze naturale destinate consumului propriu, precum şi cele din producţia internă curentă şi de gaze noi disponibile pentru piaţa;în cazul furnizorului de gaze naturale - necesarul de consum al clienţilor din portofoliul sau, defalcat pentru consumatori captivi şi pentru consumatori eligibili, precum şi necesarul pentru consumul propriu. În cadrul necesarului pentru consumatorii captivi va fi prezentată distinct cererea pentru consumatorii casnici. În cadrul necesarului pentru consumatorii eligibili, cererea va fi prezentată distinct pentru fiecare client;în cazul celorlalţi operatori, precum şi al consumatorilor eligibili care îşi asigura consumul propriu din achiziţii directe din import - necesarul pentru consumul propriu.
(3)Operatorul de piaţa din cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale are obligaţia de a analiza informaţiile transmise.
(4)În situaţia în care din informaţiile primite se constată că necesarul de consum înaintat de un operator sau consumator eligibil este subevaluat sau supraevaluat în raport cu datele statistice, există suprapuneri de consumatori în portofoliile furnizorilor sau apreciază ca incorectă dimensionarea necesarului de consum, Operatorul de piaţa are obligaţia fie să solicite reconsiderarea necesarului, fie sa îl modifice.
(5)Pe baza datelor şi informaţiilor primite şi după analizarea acestora, Operatorul de piaţa întocmeşte un raport de fundamentare privind cererea de gaze naturale şi sursele de acoperire a acesteia, în care va propune structura amestecului de gaze naturale. Acest raport este înaintat Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale spre avizare cu cel puţin 10 zile înainte de începerea lunii de livrare şi se afişează pe pagina de Internet a Operatorului de piaţa.
(6)Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale analizează Raportul de fundamentare privind cererea de gaze naturale şi sursele de acoperire a acesteia şi stabileşte structura amestecului de gaze în cel mult 3 zile lucrătoare de la transmiterea acestuia. Structura amestecului de gaze naturale se afişează pe pagina de Internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.
(7)După avizare, Raportul de fundamentare privind cererea de gaze naturale şi sursele de acoperire a acesteia este returnat Operatorului de piaţa, care va face cunoscut, în termen de 5 zile anterioare lunii de livrare, tuturor operatorilor din sectorul gazelor naturale şi consumatorilor eligibili interesaţi structura de amestec aprobată.
Articolul 5
(1)Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (2), pentru consumatorul eligibil care optează pentru statutul de consumator întreruptibil, structura amestecului de gaze naturale poate fi diferită de cea a celorlalţi consumatori, respectiv va fi formată dintr-un procent al gazelor naturale din producţia internă identic cu cel al celorlalţi consumatori şi dintr-o cotă procentuală de gaze naturale noi cel mult egală cu cea a gazelor naturale din import. Structura este identică pentru toţi consumatorii întreruptibili.
(2)Consumatorul întreruptibil reprezintă consumatorul care poate contribui decisiv la menţinerea funcţionării în deplină siguranţa a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a sistemelor de distribuţie, prin acceptarea reducerii consumului, până la oprire, în conformitate cu prevederile stipulate la art. 4 alin. (1) din Directiva Consiliului European 2004/67/CE, în scopul asigurării protecţiei aprovizionării consumatorilor casnici în următoarele situaţii:a)întreruperea parţială a aprovizionării cu gaze naturale pe o perioadă ce urmează a fi stabilită ţinându-se seama de condiţiile naţionale;b)temperaturi extrem de joase într-o perioadă de vârf determinată la scară naţională;c)perioadele climatice cele mai reci, constatate statistic la fiecare 20 de ani, când cererea de gaze este extrem de mare.
(3)Poate opta pentru calitatea de consumator întreruptibil acel consumator eligibil care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:are un consum orar constant de minimum 30.000 m³ în intervalul octombrie - martie;poate fi întrerupt în mod operativ şi în termen de cel mult 24 de ore fără a îi fi afectată securitatea tehnică a instalaţiilor şi echipamentelor.
(4)Consumatorul eligibil care optează pentru statutul de consumator întreruptibil are obligaţia să încheie un contract pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport.
(5)La constituirea amestecului de gaze naturale, gazele naturale noi se vor aloca prioritar pentru consumatorii eligibili care au încheiat un contract pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport, direct sau prin intermediul furnizorului curent. Pentru restul consumatorilor se pot aloca gaze naturale noi numai în condiţiile existenţei unui surplus de gaze naturale noi pe piaţa.
(6)Cantitatea de gaze naturale reprezentând contravaloarea serviciilor de transport interstatal (tranzit) este destinată acoperirii unei părţi din cererea de consum a consumatorilor captivi şi se aloca proporţional tuturor furnizorilor care asigura furnizarea gazelor naturale pentru acestă categorie.
Articolul 6
(1)În vederea menţinerii în condiţii de siguranţă atât a parametrilor funcţionali ai Sistemului naţional de transport, cât şi a unui echilibru stabil surse consumuri, precum şi a realizării programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, atât în faza de injecţie, cât şi în faza de extracţie, furnizorii (inclusiv societăţile de distribuţie) şi consumatorii eligibili de gaze naturale au obligaţia fermă de a contracta şi de a obţine nominalizările cantitative din import, pentru acoperirea necesarului de consum, conform structurii amestecului de gaze naturale avizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi comunicat de Operatorul de piaţa.
(2)Producătorii de gaze naturale sunt obligaţi să pună la dispoziţie pieţei interne cantităţile de gaze naturale din producţie internă şi de gaze naturale noi la nivelul şi în structura avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale prin Raportul de fundamentare privind cererea de gaze naturale şi sursele de acoperire a acesteia, corespunzător programelor de producţie asumate şi obligaţiilor contractuale angajate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
(3)În cazul în care constată că parametrii funcţionali ai Sistemului naţional de transport şi siguranţa sa în funcţionare sunt afectaţi ca urmare a apariţiei uneia dintre situaţiile menţionate la art. 5 alin. (2) şi/sau este serios afectat echilibrul surse - consumuri şi nu există soluţii alternative pentru remediere, Dispeceratul Naţional de Gaze Naturale va dispune limitarea/întreruperea furnizării gazelor naturale către consumatorii întreruptibili conform prevederilor contractului pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport, indiferent de contractele de achiziţie pe care aceştia le au în derulare, în vederea asigurării cu prioritate a furnizării gazelor naturale către consumatorii casnici.
Articolul 7
(1)Titularii de acorduri petroliere au obligaţia de a disponibiliza întreaga producţie de gaze naturale pentru asigurarea componentelor din producţia internă în structura amestecului de gaze naturale.
(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1):a)cantităţile de gaze naturale reinjectate în zăcăminte, exceptate de la plata redevenţei, în condiţiile legii;b)gazele naturale noi din producţia internă alocate conform art. 5 alin. (1);c)cantităţile de gaze naturale destinate consumurilor tehnologice specifice operaţiunilor petroliere desfăşurate de titularii de acorduri petroliere.
(3)Consumurile tehnologice specifice exceptate conform alin. (2) se stabilesc pe baza unor studii de fundamentare aprobate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale până cel târziu la data de 31 august 2006. Elaborarea studiilor este în responsabilitatea titularilor de acorduri petroliere.
(4)Titularii de acorduri petroliere vor raporta lunar Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, pentru avizare, consumurile tehnologice realizate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la terminarea lunii de livrare. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale avizează consumurile tehnologice ale titularilor de acorduri petroliere în termen de 3 zile lucrătoare şi comunică nivelul acceptat titularilor de acorduri petroliere şi Operatorului de piaţa din cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale.
Articolul 8Obligaţia de a respecta structura amestecului de gaze naturale, determinată în condiţiile art. 3, revine:a)furnizorului, pentru cantităţile de gaze naturale furnizate consumatorilor captivi;b)furnizorului, pentru cantităţile de gaze naturale furnizate consumatorului eligibil, dacă acesta asigură întregul necesar de consum al consumatorului;c)consumatorului eligibil, dacă acesta îşi asigura necesarul de consum din achiziţii de la mai mulţi furnizori;d)operatorilor licenţiaţi din sectorul gazelor naturale, pentru cantităţile de gaze naturale destinate consumului propriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) şi c). Articolul 9Titularii de acord petrolier care desfăşoară activităţi de exploatare, precum şi furnizorii licenţiaţi de gaze naturale au obligaţia să asigure livrările către societăţile comerciale de distribuţie a gazelor naturale, livrările către consumatorii eligibili şi livrările destinate realizării programului de înmagazinare subterană a gazelor naturale. Articolul 10
(1)În funcţie de soluţia tehnică de alimentare a consumatorilor eligibili - racordare directă la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau în reţelele de distribuţie, aceştia pot încheia fie contracte la cheie cu furnizorul, fie contracte separate pentru prestarea serviciilor de transport, respectiv de distribuţie a gazelor naturale.
(2)Serviciile de transport şi distribuţie a gazelor naturale vor fi prestate numai în situaţia şi pentru perioada pentru care operatorii licenţiaţi şi/sau consumatorii eligibili fac dovada către Operatorul de piaţa din cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale a nominalizărilor obţinute de la furnizorii de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare, gaze naturale noi şi din import curent/înmagazinare.
(3)În situaţia nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (2), la sesizarea Operatorului de piaţa din cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş va sista prestarea serviciilor de transport, iar societăţile de distribuţie vor sista prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale.
(4)Cantităţile orare/zilnice/lunare de gaze naturale livrate în baza contractelor directe de către producători consumatorilor eligibili, conform contractelor-cadru elaborate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, nu vor depăşi procentul lunar din producţia internă curentă, stabilit de Operatorul de piaţa din cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale şi aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.
(5)Cantităţile de gaze naturale din producţia internă curentă, ce vor intra zilnic în structura efectivă a fiecărui consumator eligibil, vor fi egale procentual cu cantităţile din producţia internă curentă din amestecul intern de gaze naturale noi/din import al operatorilor economici consumatori captivi.
Articolul 11
(1)Operatorul de piaţa din cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale va înainta zilnic Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale un raport operativ privind modul de respectare a achiziţiilor de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare, gaze naturale noi şi din import curent/înmagazinare de către societăţile comerciale licenţiate în distribuţia gazelor naturale şi consumatorii eligibili, conform cotelor procentuale ale amestecului intern de gaze naturale noi/din import stabilit la începutul lunii.
(2)În situaţia în care consumul efectiv înregistrat este diferit de cel estimat prin Raportul de fundamentare privind cererea de gaze naturale şi sursele de acoperire a acesteia, întocmit la începutul lunii, Operatorul de piaţa va recalcula la finele lunii structura amestecului de gaze naturale pe baza cantităţilor de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare, gaze naturale noi şi din import curent/înmagazinare disponibile pe piaţa. Ordinea de prioritate în stabilirea amestecului de gaze naturale este:preluarea întregii cantităţi de gaze naturale din producţia internă curentă cel puţin la nivelul programat la începutul lunii;preluarea cantităţilor de gaze naturale din import la nivelul notificat de fiecare importator;asigurarea programului de înmagazinare/extracţie din depozite la nivelul programului aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;preluarea altor cantităţi de gaze naturale, până la acoperirea consumului efectiv.
(3)În termen de 5 zile de la încheierea lunii de livrare operatorii licenţiaţi şi autorizaţi vor înainta Operatorului de piaţa din cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale situaţiile detaliate privind atât sursele de gaze naturale (cantităţile de gaze naturale din producţia internă şi din import), cât şi cantităţile efective consumate pe parcursul lunii de livrare, pe baza cărora acesta va definitiva balanţa surse - consumuri a lunii de livrare.
(4)În termen de 10 zile de la încheierea lunii de livrare Operatorul de piaţa va înainta Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale un raport privind structura amestecului de gaze naturale pentru toţi operatorii licenţiaţi şi autorizaţi.
Articolul 12
(1)Preţul gazelor naturale destinate consumatorilor captivi se stabileşte pe categorii de consumatori, prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, emisă pe baza propunerilor de preţuri şi tarife reglementate înaintate de producători, distribuitori, transportatori şi operatorii depozitelor de înmagazinare subterană, în condiţiile criteriilor şi metodelor pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobate prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.
(2)Preţul gazelor naturale din producţia internă curentă destinate consumatorilor eligibili este negociabil.
(3)Preţul gazelor naturale noi se stabileşte prin ordin comun al ministrului economiei şi comerţului şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
Articolul 13În cazul neachitării contravalorii gazelor naturale la termenul prevăzut în clauzele contractuale, creditorii vor notifica Operatorul de piaţa din cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale în scopul sistării alimentării cu gaze naturale a debitorilor. Articolul 14Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici din sectorul producţiei, transportului, furnizării, distribuţiei şi înmagazinării subterane a gazelor naturale atrage sancţionarea acestora în condiţiile prevăzute de Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 15Titularii de acorduri petroliere, furnizorii de gaze naturale licenţiaţi, distribuitorii licenţiaţi, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Operatorul de piaţa din cadrul Dispeceratului Naţional de Gaze Naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 85/2001; Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 199/2001 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 11 iulie 2001; Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 292/2003 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 19 mai 2003; Ordinul ministrului industriei şi resurselor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale noi din producţia internă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003. Articolul 17Ordinele preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 75/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2003, respectiv nr. 92/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 18 iulie 2003, îşi păstrează valabilitatea. Articolul 18Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Sereş

Preşedintele Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Buliga

Preşedintele Autorităţii Naţionale
de Reglementare
în Domeniul Gazelor Naturale,
Ştefan CosmeanuSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 530/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 530 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 530/2006
Ordin 27 2011
privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale
Ordin 96 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si masuri pentru întarirea disciplinei în sectorul gazelor naturale
Ordin 10663 2009
pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului, al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/530/97/2006 privind valorificarea cantitatilor de gaze naturale pe piata interna si masuri pentru întarirea disciplinei în sectorul gazelor naturale
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu